Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית

 מחברכותרתספרביקורת
1.וסטרייך, אלימלך דיני המשפחה מול אתגרי המודרנה: הפולמוס על נישואי ייבום בקרב חכמי מרוקו דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 163-217  
2.ספראי, י. פס"ד ומכתבים בענין תקנת הגאבילה[מס עזר הבשר] במאכנס מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' קא-קמו  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
3.בן-ששון, מנחם קשרים בין קהילתיים וארגון על קהילתי במגרב במאות הט' - הי"א פעמים חוב' 18 תשמד עמ' 39-3  
4.הטל, אברהם יהדות צפון אפריקה - ביבליוגרפיה ירושלים תשלג 248 עמ' [ר' מפתח העניינים: קהילה (ארגון ומוסדות); תקנות]  
5.הירשברג, חיים זאב על בתי הדין והנהלת העדה באפריקה בימי הגאונים ספר יובל לכבוד שמעון פדרבוש, ירושלים תשכא עמ' ר-רט  
6.הירשברג, חיים זאב תולדות היהודים באפריקה הצפונית. א-ב ירושלים תשכה לב + 397 + 443 עמ'  
7.הקר, יוסף הנגידות בצפון-אפריקה בסוף המאה החמש-עשרה ציון שנה מה תשם עמ' 132-118   
8. Epstein, Isidore  The responsa of Rabbi Simon b. Zemah Duran  London 1930, 10 + 130 p.; p. 60-71: Communal organization and ordinances in North Africa; p. 72-78: Communal institutions.   
9. Hacker, Joseph  Das nordafrikanische Nagidat im ausgehenden 15 Jahrhundert  Hebraische Beitr?ge zur Wissenschaft des Judentums 1,1-2 (1985), p. 25-26  
10. Hirschberg, H.Z.  A history of the Jews in North Africa  2 vols.; 2nd rev. ed. Leiden 1974-1981, 11 + 518, 11 + 351 p.  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > אלג'יר

 מחברכותרתספרביקורת
11.הירשברג, חיים זאב קהילות ישראל בנאות המדבר של אלג'יריה סיני, ספר יובל, ירושלים תשיח עמ' שמד-שנה  
12.ויינשטיין, מנחם קהילת אלג'יר וחכמיה במאות הט"ז והי"ז בר-אילן יד-טו תשלז עמ' 132-122  
13.ויינשטיין, מנחם הקהילות היהודיות באלג'יריה בין השנים 1830-1300 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלה 349 עמ'   
14.עייאש, יהודה שו"ת בית יהודה. ליוורנו תקו (דף קו-קיט: דיני מנהגי ק"ק ארג'יל)   
15.עמינח, נח קהל קונסטנסטין וחכמיו סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' שע-שצז  
16.שרביט, יוסף זיקת יהודי אלג'יריה לחברון חיים ביהודה, לזכרו של חיים יהודה מגני, חברון תשסד עמ' רכד-רמה  
17. Beaufin, Penel  Legislation generale du culte israelite en France, en Algerie et dans les Colonies (organisation, fonctionnement, etc., avant et depuis 1789 jusqu'a nos jours).  Paris 1894, 280 p.  
18. Hanonne, J.  Apercu sur les Israelites algeriens et sur la communaut? d'Alger  Alger 1922, 67 p.  
19. Jacquey, Jules  Du regime matrimonial des Israelites non citoyens francais et en particulier des Israelites marocains maries en Algerie  Alger 1886, 24 p.  
20. Rosenstock, Morton  The establishment of the consistorial system in Algeria  Jewish Social Studies 18 (1956), p. 41-54  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > טנג'יר

 מחברכותרתספרביקורת
21. Tanger, Comunidad Israelita  Estatuyendo Organizacion del Comite de la Comunidad Israelite de Tanger, Dahir Del 21 redjab 1343 (15 Febrero 1925)   
22. Tanger, Comunidad Israelita  Estatuyendo Organizacion del Comite de la Comunidad Israelite de Tanger De un tribunal rabinico y del notariado Israelita en Tanger, 1925   
23. Tanger, Comunidad Israelita  Estatuyendo Organizacion del Comite de la Comunidad Israelite de Tanger Dahir relativo a la comparencie de los Israelitas Marroquies del mundab de Tanger  Comunidad Israelita de Tanger, Boletin no. 1 (1927)  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > לוב

 מחברכותרתספרביקורת
24.יהדות לוב; מאמרים ורשימות על חיי היהודים בלוב ת"א תשך 420 עמ'  
25.הכהן, מרדכי הגיד מרדכי; קורות לוב ויהודיה, ישוביהם ומנהגיהם ירושלים תשלט 410 עמ'  
26.טולידאנו, יעקב משה הסכמות טריפולי בשנים תקו-תקנג על סדרי הקהילה אוצר גנזים, ירושלים תשך עמ' 80-82  
27.פליצ'ה, רנצו דה יהודים בארץ ערבית יהודי לוב בין קולוניאליזם, לאומנות ערבית וציונות (1970-1835). ת"א 1980 336 עמ' (עמ' 135-89: חיי הקהילה: מציאות בעיות ונטיות)   
28. Bengasi, Comunita Israelitica  Norme per le comunita Israelitiche della Libia  Bengasi 1929, 16 p.  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו

 מחברכותרתספרביקורת
29.אנקאוה, אברהם ספר התקנות... שתיקנו... הקהלות הקדושות מגורשי קאסטילייא אשר בפאס כרם חמר, חלק ב ליוורנו תרלא דפים ב-מג  
30.בנטוב, חיים אומנים ובעלי מלאכה בפאס, תעודות מפנקס סופרי בית הדין (תנט-תעה) ספונות ספר י תשכו עמ' תיג-תפב  
31.טולידאנו, יעקב משה תקנות שתקנו רבני מכנאס בשנת תקפג לטובת טבריה אוצר גנזים, ירושלים תשך עמ' 128-129  
32.טולידאנו, יעקב משה היהודים בטאגגיר HUCA כרך 8-9 1932-1931 עמ' 492-481  
33.טולידאנו, יעקב משה נר המערב; הוא תולדות ישראל במארוקו... מימי ראשית ישובם ועד הזמן הנוכחי ירושלים תרעא 248 עמ'  
34.מועצת הרבנים במארוק האסיפה השנתית הראשונה של תשז. [קזבלנקה] כ עמ'. האסיפה השנתית השנית תשט [קזבלנקה] כ עמ'. האסיפה השנתית השלישית תשי [קזבלנקה] מ עמ'. האסיפה השנתית הרביעית תשיב [קזבלנקה] 52 + 28 עמ'. האסיפה השנתית החמישית תשיד [קזבלנקה] 18+27 עמ' (הערה: הדו"ח של האסיפה השנת   
35. Benatar, M.M.  Plan de reorganisation de la communaut? israelite de Casablanca  Casablanca 1939, 62 p.  
36. Bensimon-Donath, Doris  Evolution du Judaisme Marocain sous le protectorat francais 1912-1956  Paris 1968, 149 p.; p. 87-99: Evolution de l'organisation des communaut?s et leurs activites = Etudes Juives, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris 1968, p. 86-99  
37. Chouraqui, Andre  La condition juridique de l'Israelite marocain  Paris 1950, 293 p.; p. 175-193: Les communaut?s  
38. Flamond, Pierre  Les communaut?s Israelites du Sud-Marocain  n.p. (after 1950), 380 p. (illus.); p. 231-241: La communaut?, la justice rabbinique  
39. Gerber, Jane Satlow  Jewish society in Fez 1450-1700: studies in communal and economic life  Leiden 1980, 8 + 218 p.  
40. Gerber, Jane Satlow  Jewish society in Fez, studies in communal and economic life  2 vols. Dissertation Columbia University 1972, 376 p.  
41. Malka, Elie  Essai sur la condition juridique de la femme juive au Maroc  Paris 1952, 165 p.  
42. Malka, Elie  Les droits successoraux du conjoint survivant dans le regime mosaique, dans le regime castellane et d'apres le projet d'ordonnance (Taquana) adopte en 1949 par l'Assemblee extraordinaire des Grands Rabbins du Maroc  Revue Marocaine de Droit (1951), p. 12-19  
43. Maroc, Conseil annuel des Grands Rabbins  Institutions Israelites au Maroc; Tekanots,  4me Conseil, 1952, 28 p.; 5me Conseil (1953), 18 p.  
44. Marty, Paul  Les institutions Israelites au Maroc  Revue des Etudes Islamiques, 4 (1930), p. 297-332  
45. Mouillefarine, Edouard  Etude historique sur la condition juridique des juifs au Maroc  Dissertation Paris 1941, 189 p.; p. 109-119: Organisation juridique des communaut?s israelites etc.  
46. Zafrani, Haim  Etudes et recherches sur la vie intellectuelle juive au Maroc, vol. 1, Les juifs du Maroc. Vie sociale, economique et religieuse. Etudes de Taqqanot et responsa  Paris 1972, 7 + 331 p.; p. 3-23: Le droit rabbinique et son evolution; p. 103-140: La communaut? juive, structure, mode d'administration, institutions  
47. Zagouri, Abraham  Le divorce d'apres la loi talmudique, chez les Marocains de confession israelite et les reformes actuelles en la matiere  Maroc 1958, 137 p.  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
48.אלון, מנחם ייחודה של הלכה וחברה ביהדות צפון אפריקה מלאחר גרוש ספרד ועד ימינו הלכה ופתיחות; חכמי מרוקו כפוסקים לדורנו, בעריכת משה בר-יודא, ת"א תשמה עמ' 38-15  
49.אמיתי, שמואל; בשן, אליעזר; ויינשטיין, מנחם מפתח לספר התקנות של חכמי וגאוני המערב שבתוך כרם חמר ב לר' אברהם אנקאווא מפתחות, סדרת עזרי מחקר ד, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלה 157 עמ'  
50.בנטוב, חיים תקנות ופסיקת רבני מרוקו כגורמים בחיזוק תא המשפחה הלכה ופתיחות; חכמי מרוקו כפוסקים לדורנו, בעריכת משה בר-יודא, ת"א תשמה עמ' 46-39  
51.בר-אשר, שלום ספר התקנות, יהודי ספרד ופורטוגל במרוקו (1492-1753) ירושלים תשנא 365 עמ'  
52.בר-אשר, שלום העזרה ההדדית במארוקו בעת החדשה: צדקה וגמילות חסדים בקהילת פאס במאה הי"ח (1672-1822) שנה בשנה תשן עמ' 331-335  
53.בר-אשר, שלום ההנהגה היהודית במרוקו במאה הי"ח חברה וקהילה, ירושלים תשנא עמ' 51-47  
54.בר-אשר, שלום המשפט הצבורי בתמורות הזמן: ההנהגה היהודית במרוקו 1822-1672 תרבות והיסטוריה, לזכרו של פרופ' אינו שקי, ירושלים תשמז עמ' 66-45  
55.בר-אשר, שלום בתי כנסת פרטיים והורשת תפקידים דתיים (ה"שררה") במארוקו 1822-1672 ציון שנה נא תשמו עמ' 470-449  
56.גימאני, אהרן פנים אחדות בחיי הקהילה לפי תשובותיו של ר' יוסף אלמליח התחדשות ומסורת: יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון-אפריקה, ירושלים תשסה עמ' 47-63  
57.דשן, שלמה השלטון הפנימי בקהילות מרוקו במאות ה 19-18 יהודי המזרח; עיונים אנתרופולוגיים על העבר וההווה, ירושלים-ת"א תשמד עמ' 135-127  
58.דשן, שלמה ציבור ויחידים, סדרי חברה בקהילות יהודי מרוקו במאות ה 19-18 ת"א תשמג 102 עמ'  
59.דשן, שלמה המשטר במארוקו השריפית והאוטונומיה הקהילתית היהודית זמנים 11 אביב 1983 עמ' 77-66  
60.זעפרני, חיים אלף שנות חיים יהודיים במרוקו; היסטוריה ותרבות, דת ומיסטיקה ב: ספר המקורות. לוד תשמו 559 עמ'  
61.טואיטו, יהודית (קולט) דמותו של הרב בספרות יהודי צפון אפריקה בשנים 1896-1996 התחדשות ומסורת: יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון-אפריקה, ירושלים תשסה עמ' 132-142  
62.מסינג, יהודה (עורך) שורשים ביהדות מרוקו ת"א תשלז 199 עמ' (עמ' 67-35: סדרי הקהילה וחיי הכלכלה)  
63.עמאר, משה על הרבנות במרוקו במאה העשרים זכור לאברהם תשנט עמ' תנב-תנה  
64.עמאר, משה התמודדות חכמי מרוקו בדור האחרון בבעיות השעה הלכה ופתיחות; חכמי מרוקו כפוסקים לדורנו, בעריכת משה בר-יודא, ת"א תשמה עמ' 71-47  
65.עמאר, משה; עצור, אליהו; גבאי, משה (עורכים) המשפט העברי בקהילות מרוקו, ספר התקנות - מועצת הרבנים במרוקו כרך א חמוש"ד [1980] 468 עמ'  
66.קליינפלץ, מיכל (אהרוני) דיני אישות ביהדות מרוקו מסוף המאה ה-ט"ו ועד סוף המאה ה-י"ח עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א 1979 58 עמ'  
67.שוקד, משה עבר והווה במבנה ההנהגה הדתית בקהילת יוצאי הרי האטלס פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' תע-תפא   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > דבדו

 מחברכותרתספרביקורת
68.מרציאנו, אליהו עיר הכהנים דבדו, מרוקו ירושלים תשמז 240 עמ'; עמ' 93-89: תקנות הקהילה   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > מוגאדור

 מחברכותרתספרביקורת
69.טריטר, דניאל יהדות אנגליה וקהילת אצווירה (מוגאדור) 1900-1860 פעמים חוב' 17 תשמד עמ' 35-5   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > מקנאס

 מחברכותרתספרביקורת
70.לוי, גבריאל יהודי מקנאס במאות י"ח-י"ט עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשם 152 עמ'   
71.עמאר, מרדכי תקנות חכמי מכנאס ירושלים תשנו תצו עמ'  
72.עמאר, משה ל"תקנות מכנאס" במאות הי"ח-הי"ט חברה וקהילה, ירושלים תשנא עמ' 35-45  
73.עמאר, משה שבועת אלמנה, תשובת רבי רפאל בירדוגו ותקנת חכמי מכנאס מגל ז תשן עמ' 91-99  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > מראקש

 מחברכותרתספרביקורת
74.שטרית, אלישבע הקהילה היהודית במראקש בין השנים 1880-1940 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנז 365 עמ'  
75.שטרית, אלישבע קהילת מראקש לאור כתבי רבניה למן המחצית השניה של המאה התשע עשרה ועד ימינו עבודת גמר במחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר אילן תשנב 125 עמ'  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > פאס

 מחברכותרתספרביקורת
76.בנטוב, חיים קהל התושבים בפאס מן המאה הט"ז ואילך ממזרח וממערב ה תשמו עמ' 108-79  
77.משלוב, משה שתי תשובות - תקנות מחכמי פס בענין סבלונות אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' מד-מו  
78.עובדיה, דוד פאס וחכמיה א-ב. ירושלים תשלט ל + 107 + 401, יז + 470 עמ'   
79.עמאר, משה מחילת אשה את זכויותיה הכספיות בתקנת פאס ספונות סדרה חדשה ספר רביעי (יט) תשמט עמ' 23-49  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > צפרו

 מחברכותרתספרביקורת
80.עובדיה, דוד (עורך) קהילת צפרו - דברי ימי היהודים בק"ק צפרו יע"א במערב הפנימי (מארוקו) א-ב. ירושלים תשלה 473 + 323 עמ': מקורות ותעודות. כרך ג ירושלים תשלו 365 עמ': תולדות ימי היהודים בעיר צפרו (פרק ג: הקהילה היהודית ומוסדותיה. פרק ז: המנגנון). כרך ד ירושלים תשמו: נהגו העם; תולדות הרבנים; כסא המלכים   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > תוניס

 מחברכותרתספרביקורת
81.מעשה בית דין; בו יבואו הרבה מעשיות בית דין מהגאונים חו"ר תונס יע"א ראשונים ואחרונים ג'רבה [תרפ לערך] סז דפים  
82.אברהמי, חנה; אברהמי, יצחק המנהיגות הרוחנית של 'ק"ק פורטוגיזיס' בתוניס במאות הי"ח-י"ט מיכאל ט תשמה עמ' ט-כו  
83.אברהמי, יצחק ק"ק פורטוגיזיס הי"ו בתוניס ופנקסה א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 592 עמ'  
84.בן-ששון, מנחם חברה והנהגה בקהילות ישראל באפריקה הצפונית בימי הבינים, קירואן 1057-800 א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמג 283 + 316 עמ'  
85.גויטיין, שלמה דב ידיעות חדשות על נגידי קירואן ועל רבינו נסים ציון שנה כז תשכב עמ' 11-23  
86.דשן, שלמה קווים למבנה החברתי של קהילות יהודי ג'רבה ציון שנה מא תשלו עמ' 108-97  
87.הירשברג, חיים זאב סאלארי קירואן ונגידיה ציון שנה כג-כד תשיח-תשיט עמ' 173-166  
88.הכהן, כלפון משה חקת משה (התקנות וההזהרות שנעשו פה אי ג'רבה) ג'רבה תשיט ט דפים (נדפס בסוף ספרו קול משה)  
89.חדאד, בועז ג'רבה היהודית ירושלים תשלז 143 עמ'  
90.חזון, יעקב יהדות האי ג'רבה באר שבע תשלז 85 עמ'   
91.סלושץ, נחום האי פליא (האי ג'רבה) ת"א תשיח 236 עמ'  
92. Arditi, R. (ed.)  Recueil des textes legislatifs et juridiques concernant les Israelites de Tunisie de 1857 a 1913  Tunis 1915, 14 + 264 p.; p. 1-123: Culte et assistance publique; p. 125-220: De la juridiction  
93. Chalom, Jacques  Les Israelites de la Tunisie, leur condition civile et politique  Paris 1908, 16 + 199 p.; p. 52-75: Les institutions Israelites tunisiennes - leur organisation, leur fonctionnement  
94. Darmon, Raoul  La situation des cultes en Tunisie  2nd ed., Paris 1930, 8 + 160 p.; p. 76-97: L'Hebraisme (les ministres du culte, les synagogues, le tribunal rabbinique, le conseil et la communaut?)  
95. Tibi, Salomon  Le statut personnel des Israelites, et specialement des Israelites tunisiens  4 vols., Tunis 1921-23, 182 + 133 + 120 + 218 p.  
96. Tsur, Yaron  The two Jewish communities of Tunis (Touansa and Grana) on the eve of the colonial period  Proceedings, 9th World Congress of Jewish Studies (1986), Sect. B, vol. 3, p. 67-73  
97.[פלאח, שלום] הרואה צדק ושלום; בו נקבצו באו כל ימי הקהלות 'תוניסית ופורטוגיזית' תונס תרנז 327 עמ'