Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > הרבנות הראשית

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבן-חן [אדלשטיין], יעקב לתולדות הרבנות הראשית לישראל (עם בחירת המועצה החמישית) שנה בשנה תשכה עמ' 369-379  
2.אבן-חן [אדלשטיין], יעקב הרבנות הראשית לישראל בעבר ובהווה (עם בחירת מועצת הרבנות החמישית) תשכד  
3.אוסטרובסקי, משה ארגון הישוב היהודי בארץ-ישראל ירושלים תשב קיב עמ' (פרק ג עמ' מה-סג: הרבנות הראשית לא"י)  
4.אטיאש, משה כנסת ישראל בארץ ישראל, ייסודה וארגונה ירושלים תשד [בעמ' 87-96: מועצת הרבנות הראשית ולשכות הרבנות]  
5.אליאש, שולמית היחסים בין הרבנות הראשית לא"י והשלטון המנדטורי תרצ"ו-תש"ה / 1945-1936 א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניבסיטה העברית בירושלים תשלט 512 עמ'  
6.אליאש, שולמית הרבנות הראשית לארץ-ישראל והנישואין הפיקטיביים בשנות ה-30 סיני כרך צא תשמב עמ' פז-צ  
7.אליאש, שולמית הרבנות הראשית והמזרחי בתקופת המנדט קתדרא חוב' 37 תשרי תשמו עמ' 148-123  
8.אנגלרד, יצחק מעמדה של מועצת הרבנות הראשית וסמכות הפיקוח של בית המשפט הגבוה לצדק הפרקליט כרך כב תשכו עמ' 68-79  
9.אריאל, יעקב לא תסור מכל אשר יורוך [למלאות 70 שנה לרבנות הראשית] תחומין יא (תשן) 11-23  
10.בן-זמרה, אליהו מועצת הרבנות הראשית, מעמדה תפקידיה וסמכויותיה לפי משפט התורה דעות גל' יד-טו תשרי תשכא עמ' 52-55  
11.בר-דע, יצחק הבדלי עדות בדיני משפחה (על תקנות הרבנות הראשית) משפט והלכה, רמת-גן תשלז עמ' 179-165  
12.גולדשלג, יצחק הרבנות הראשית לישראל (מהותה, קורותיה, סמכויותיה ותפקידיה) אור המזרח שנה ב חוב' ג-ד אלול תשטו עמ' 60-66  
13.גורן, שלמה ועדת הבחירות לרבנות הראשית תחומין כב (תשסב) 11-20  
14.דון-יחיא, אליעזר מנהיגות דתית ומנהיגות פוליטית מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 134-104  
15.דסברג, אורי הבעת דעה ע"י הרבנים הראשיים לישראל תחומין יא (תשן) 31-40  
16.הרצוג, יצחק אייזיק לנמוקי התקנות שנתחדשו בבית מדרשה של הרבנות הראשית בא"י תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 457-462  
17.השנירי, א"י התקנות שנתקנו ע"י מועצת הרבנות הראשית לארץ-ישראל איש התורה והמעשה, ירושלים תשו עמ' קג-קו  
18.ורהפטיג, זרח תקנות הרבנות הראשית. [סמכות, בית דין לערעורים, תקנות הדיון, תקנות תש"ד, תש"י] תחומין טו (תשנה) 81-117  
19.ישראלי, שאול לבירור סמכותה ההלכותית של הרבנות הראשית לישראל שנה בשנה תשכד עמ' 186-175; עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' ו עמ' מה-נא  
20.כ"ץ, שמואל ממסמכי הרבנות הראשית משנות קום המדינה תחומין יח (תשנח) 484-490  
21.כהן, יונה לתולדות הרבנות הראשית בישראל גוילין גל' יט תמוז תשכד עמ' 78-84  
22.מורגנשטרן, אריה הקמת הרבנות הראשית בארץ ישראל אור המזרח כרך כב תשלג עמ' 144-135  
23.מורגנשטרן, אריה הרבנות הראשית לארץ ישראל, ייסודה וארגונה ירושלים [תשלג] 204 עמ'  
24.משאש, שלום פסק דין לענין מצות יבום בזמן הזה, וביטול תקנת הרבנים הראשיים בא"י בדין זה המאסף שנה ה תשמג עמ' 559-556  
25.עוזיאל, בן-ציון הרבנות בישראל והרבנות הספרדית בירושלים מזרח ומערב כרך א תרעט-תרפ עמ' 46-52  
26.פרידמן, מנחם חברה ודת: האורטודוקסיה הלא-ציונית בארץ ישראל, תרע"ח-תרצ"ו 1936-1918 ירושלים תשלח 442 עמ' (עמ' 128-110: הרבנות הראשית - אידיאל ומציאות; עמ' 388-367: הרבנות הראשית - המשבר ופתרונו)   
27.פרידמן, מנחם הישוב הישן האשכנזי בתקופת המנדט הבריטי; חיבור לשם קבלת תואר דוקטור האוניברסיטה העברית ירושלים 1973. פרק ד: ארגונה של הרבנות הראשית  
28.פרידמן, מנחם הרבנות הראשית - דילמה ללא פתרון מדינה וממשל כרך א חוב' 3 אביב תשלב עמ' 128-118  
29.פרידנברג, ק' על הרבנות הראשית בארץ ישראל המשפט העברי א תרפו עמ' 183-179  
30.פריימן, א"ח התקנות החדשות של הרבנות הראשית לארץ ישראל סיני כרך יד תשד עמ' רנד-רסג  
31.קיסטר, יצחק תקנות הרבנות הראשית לא"י, בעניני אישות תורה שבעל-פה יב תשל עמ' מט-נז  
32.שזורי, שמואל אהרן לקורות הרבנות הראשית בא"י ישראל הדתית, ת"א תשיד עמ' 87-89  
33.שזורי, שמואל אהרן פרקים מימיה הראשונים של הרבנות הראשית שנה בשנה תשכו 313-324  
34.שרגאי, שלמה זלמן שעה ונצח, ירושלים תשך (עמ' 336-326: הרבנות הראשית במדינת ישראל; עמ' 339-337: הרבנות הראשית זכויותיה וסדריה)   
35. Catane, Moche  Le Grand-Rabbinat en Israel  Evidences 85 (1960), p. 28-30  
36.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל תקנות הרבנות הראשית הפרקליט כרך א חוב' תמוז תשד-יולי 1944 עמ' 19-18  
37.[הרבנות ראשית לא"י] הועידה לסדור הרבנות הראשית בארץ ישראל (יד-טז אדר א תרפא) (דין וחשבון) התור א תרפא גל' כא-כב  
38.[הרבנות ראשית לא"י] מפעולתו המשפטית של משרד הרבנות בארץ ישראל (דוגמאות של תעודות משפטיות) המשפט כרך א תרפז עמ' 64-65, 122-125  
39.[הרבנות ראשית לא"י] סדרי המשפטים בבתי הדין בארץ ישראל המשפט כרך ב תרפז-תרפח עמ' 241-250, 298-290; שפטלוביץ, אלחנן אריה: משפט המשפחה והירושה היהודי ושימושו בארץ ישראל, ת"א תשא עמ' 159-148  
40.[הרבנות ראשית לא"י] תקנות הדיון בבתי הדין בארץ ישראל ירושלים תשג עט עמ'  
41.[הרבנות ראשית לא"י] תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל - תשך ירושלים תשך 34 עמ'  
42.[הרבנות ראשית לא"י] תקנות אישות (הוקרא ונתקבל ע"י כנוס הרבנים הארצי במלואו) קול תורה שנה ד תשי חוב' ז-ח עמ' כא-כב  
43.[מימון] פישמן, יהודה ליב אחרי הועידה [לסדור הרבנות הראשית] התור א תרפא גל' כג עמ' 3-7; לשעה ולדור, ירושלים תשכה עמ' קנז-קסא