Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > חברון

 מחברכותרתספרביקורת
1.יערי, אברהם תעודות לתולדות הישוב בחברון סיני כרך לב תשיג עמ' רט-רכח (עמ' רכ-רכא: תקנות ישיבת 'מגן אבות' בחברון משנת תקפט (1829))  
2.יערי, אברהם ישיבות פירירא בירושלים ובחברון ירושלים, מחקרי ארץ-ישראל, תשיג עמ' קפה-רב