Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > אה"ו (אלטונה-המבורג-ואנדסבק)

 מחברכותרתספרביקורת
1.אורנן-פינקוס, בן-ציון הקהילה הפורטוגזית בהמבורג והנהגתה במאה ה-יז (על פי ספר הקהילה) עבודת גמר במחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 143 עמ'   
2.אורנן-פינקוס, בן-ציון הקהילה היהודית בהאמבורג והנהגתה במאה הי"ז ממזרח וממערב ה תשמו עמ' 51-7  
3.ברילינג, דב לתולדות היחסים של יהודי המבורג לארץ-ישראל ירושלים, רבעון, ג תשט עמ' פז-צו  
4.גרונוולד, מאיר תקנות של ק"ק אה"ו משנת תעה ידע עם תשיב ט עמ' 82-86  
5.כהן, דניאל י' ג קהילות אה"ו; תקנות הקהילה משנת תמו (מהדורת תפו) ורישומים שונים מפנקס התקנות, פנקס הכרוזים, פנקס השמש ונאמן הקהילה ופנקסי מעשה בית דין. מקורות לסמינריון ירושלים תשכו [צילום כתב היד של המקורות]  
6.קפלן, יוסף קהילות ספרדיות במערב אירופה במאה הי"ז (איטליה, אמשטרדם, המבורג, אנגליה). מקורות לתרגיל ירושלים תשלא 57 עמ'  
7.[אביעד] וולפסברג, ישעיהו אה"ו ערים ואמהות בישראל, חלק ב ירושלים, תשח עמ' 5-57