Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > באוואריה

 מחברכותרתספרביקורת
1.פנקס הקהילות, גרמניה באוואריה ירושלים תשלג (עמ' 9-11: ארגון הקהילה, החינוך וחיי הדת)