Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > פרנקפורט דמיין

 מחברכותרתספרביקורת
1.[תקנות נגד מותרות] קליידר אורדנונג [פרנקפורט] תקכח ח דפים  
2.בן-אבנר, יהודה לפולמוס על הרבנות בעדת ישורון דק"ק פפד"ם בשנות העשרים סיני כרך קו תשן עמ' עב-עט  
3.ברון, שלום נוסח בלתי-שכיח של חרם בפרנקפורט מחקרים בקבלה ובתולדות הדתות, מוגשים לגרשם שלום, ירושלים תשכח עמ' כט-לד  
4.דושינסקי, יעקב קאפל ספר מעשה בית דין דק"ק פראנקפורט דמיין יע"א משנת תקכט עד תקנט לפ"ק הצופה לחכמת ישראל כרך י (= וזאת ליהודה לכבוד רי"א בלוי), תרפו עמ' 106-115  
5.הורביץ, מרדכי רבני פרקפורט ירושלים תשלב 350 עמ' (עמ' 314-327: מפנקסי הקהילה)  
6.הלפרין, ישראל מחלוקת על ברירת הקהל בפראנקפורט דמיין והדיה בפולין ובביהם ציון שנה כא תשטז עמ' 64-91  
7.הלפרין, ישראל תקנות והתמנויות בקהילות יהודיות במאות יד-יח. צולם מכ"י: (1) פנקס קהילת פרנקפורט ענ"מ. מקורות לסמינריון ירושלים תשכג 22 דפים  
8.נדב, מרדכי פנקס קהל פרנקפורט דמיין פנקס פתוח; מחקרים בתולדות יהודי פולין וליטא, תל אביב תשסג עמ' 257-266  
9.נדב, מרדכי פנקס קהל פרנקפורט דמיין קרית ספר שנה לא תשטז עמ' 516-507  
10.רות, אברהם נפתלי צבי שטר 'רודפי צדקה' בפרנקפורט-דמיין ספר היובל לי"ש ליכטינפלד, פרנקפורט דמיין תשכד מדור עברי עמ' 3-16  
11.שוחט, עזריאל מתקנות שנת תלה בפרנקפורט-דמיין עם חילופי תקופות - ראשית ההשכלה ביהדות גרמניה, ירושלים תשכא עמ' 265-261