Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > שנייטאך ואוטנזים

 מחברכותרתספרביקורת
1.הילדסהיימר, מאיר תולדות קהילת שניטאך א-ג. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשם 255 + 588 + 288 עמ'   
2.הילדסהיימר, מאיר הרכב הנהגת הקהל בקהילה כפרית בבוואריה במאה הי"ח דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ב תשמב עמ' 97-101  
3.הילדסהיימר, מאיר פסק-דין של הרב מרדכי מודל סג"ל בשנת תט"ו (1655) [בעניין סדרי הקהילות, גביית מסים, בחירת רב, בית העלמין ועוד] בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 241-229