Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > הולנד > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1.יד ושם פנקס הקהילות: הולנד, ירושלים תשמה  ביקורת: קפלן, יוסף: תולדות היהודים בהולאנד - בראייה כוללת. פעמים 34 תשמח עמ' 150-143