Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > הולנד > האג

 מחברכותרתספרביקורת
1.תקנות והנהגות דח"ק גמילות חסדים דק"ק האג, חדשים גם ישנים.. אמשטרדם תקלא יא דפים  
2.תקנות והנהגות קהל עדת ישורון... אשכנזים יושבי האג הבירה אמשטרדם תקס נח דפים