Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > הולנד > רוטרדם

 מחברכותרתספרביקורת
1.תקנות מחברה קדישא מנחם אבלים דק"ק ראטרדם אמשטרדם תקעד יג דפים  
2.הנהגות ותקנות מהחברה קדישא עץ חיים דקהלתינו ראטרדם אמשטרדם תקעה ה דפים