Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > איי הים האגיאי

 מחברכותרתספרביקורת
1.בנבנשתי, דוד מקורות לקורות קהילת קורפו ספונות ספר א תשיז עמ' שג-שיד  
2.ברון, שלום לתולדות החלוקה ופדיון השבויים במאה הי"ז (מפנקסי קורפו) ספר השנה ליהודי אמריקה כרך ו תשב עמ' 167-179  
3.ברון, שלום לתולדות קהלות קורפו וארגונן קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו-יורק תשה, עמ' 41-25  
4.גידמן, משה תקנות ישראל בקנדיאה התורה והחיים בארצות המערב בימי הבינים, חלק ב ווארשא תרנט עמ' 280-276  
5.הרטום, א"ש; קאסוטו, מ"ד תקנות קנדיאה וזכרונותיה ירושלים תשג  
6.יעקבי, דוד היהודים בכיאוס בימי שלטון ג'ינובה (1566-1346) ציון כו תשכא עמ' 197-180  
7.מרכוס, שמעון פנקס שלוחי ארץ-ישראל ברודוס ירושלים, מחקרי ארץ-ישראל, תשיג עמ' רלב-רמב  
8.מרכוס, שמעון מסי הקהילה ופנקס ה'עריכה' ברודוס ספונות ספר א תשיז עמ' רעט-שב  
9.מרכוס, שמעון קורות יהודי כרתים בימי התורכים והיוונים אוצר יהודי ספרד ספר ט תשכו עמ' 84-100