Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > טורקיה

 מחברכותרתספרביקורת
1. Beldiceanu, Nicoara  Un acte sur le statut de la communaut? juive de Trikala  Revue des Etudes Islamiques 40 (1972), p. 129-138  
2. Danon, Abraham  Documents relating to the history of the Karaites in European Turkey  Jewish Quarterly Review, N.S. 17 (1926-27), p. 165-198, 239-322  
3. Galante, Abraham  Histoire des juifs d'Anatolie  2 vols., Istanbul 1937-39; vol. 1: Les Juifs d'Izmir (Smyrne), 362 (2) p.; p. 16-27: Administration communale etc.; p. 27-37: Revenus communaux etc.; p. 37-45: Synagogues; p. 45-76: Grand-rabbinat etc.; vol. 2 (other communities), 351 p.; passim  
4. Galante, Abraham  Documents officiels turcs concernant les juifs de Turquie  Istanbul 1931, 3 + 255 p.; p. 32-50: Grands-rabbins; p. 50-55: Synagogues; p. 75-92: Revenus communaux  
5. Galante, Abraham  Appendice a l'ouvrage: 'Documents officiels turcs concernant les juifs de Turquie'  Istanbul 1941, 46 p.; p. 4-8: Grand-rabbin; p. 9-13: Synagogue  
6. Galante, Abraham  Recueil de nouveaux documents inedits concernant l'histoire des juifs de Turquie  Istanbul 1949, 81 p.; p. 1-15: Synagogues; p. 15-20: Sujets religieux  
7. Goodblatt, Morris S.  Jewish life in Turkey in the XVIth century as reflected in the legal writings of Samuel de Medina  N.Y. 1952, 12 + 240 p.; p. 61-74: Communal organization; p. 75-93: How the Jewish community functioned; p. 134-138: (Illustrative responsa:) Congregational Autonomy  
8. Millgram, Abraham E.  Sixteenth century Jewish community life in Turkey. A study based on responsa by Rabbi Solomon Ha-cohen (Maharshakh).  Dissertation Dropsie 1945  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > טורקיה > אדריאנופול

 מחברכותרתספרביקורת
9.בניהו, מאיר פנקס שלוחי ארץ-ישראל באדריאנופולי סורא ב תשיד עמ' 226-208  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > טורקיה > איזמיר

 מחברכותרתספרביקורת
10.ברנאי, יעקב ר' חיים בנבנשתי ורבנות אזמיר בתקופתו ימי הסהר; פרקים בתולדות היהודים באימפריה העות'מאנית, תל אביב תשנו עמ' 151-191  
11.ברנאי, יעקב קווים לתולדות החברה היהודית באיזמיר בשלהי המאה הי"ח ובראשית המאה הי"ט ציון שנה מז תשמב עמ' 76-56  
12.ורסס, שמואל מחיי הקהלה באזמיר יבנה ספר ג תשב עמ' 93-111  
13.יהושע אברהם יהודה עבודת משא... על כל ההסכמות והתקנות אשר אזן ותקן כמוהר"ר יוסף איסקאפה, גם להודיע המנהגים וסייגי' וגדרים במילי דמסים פה אזמיר שאלוניקי תרו ק דפים. קטעים מהסכמות בעניני מסים שבספר נדפסו ע"י המוסיאון למסים, ירושלים תשכה כז עמ'  
14.עקשטיין, שמעון חיי הדת והאוטונומיה ההלכתית של היהודים באיזמיר במאות י"ח-י"ט, שמשתקפות בפעולותיו, בפסקיו ובחבוריו של רבנו ר' חיים פאלאג'י עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה אוניברסיטה ניו-יורק 1970 יא + 288 + 276 עמ'   
15.פאלאג'י, חיים משא חיים (מהלכות מדינה, הסכמות ודיני מסים ומנהגים) אזמיר תרלד סט דפים  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > טורקיה > איסטנבול

 מחברכותרתספרביקורת
16.בורנשטיין-מקובצקי, לאה שרידים מפנקס בית דין באלאט בקושטא שנת תקצ"ט (1839) ספונות סדרה חדשה ספר רביעי (יט) תשמט עמ' 53-122  
17.בן-נאה, ירון סיועה של קהילת איסתנבול ליהודי ארץ-ישראל במאה השבע-עשרה וקשריה עמם קתדרה חוב' 92 תמוז תשנט עמ' 65-106  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > טורקיה > קושטא

 מחברכותרתספרביקורת
18.בורנשטיין-מקובצקי, לאה פנקס ממוני איסור והיתר בקושטא מן המאות הי"ח והי"ט עלי ספר חוב' יד תשמז עמ' 124-99   
19.בורנשטיין-מקובצקי, לאה לתולדות קהילת קושטא באמצעיתה של המאה הי"ז, קהליה אישיה וחכמיה הספרדים והרומאניוטים מיכאל ט תשמה עמ' כז-נד  
20.הלוי, אברהם בן מרדכי [תקנות קושטא] נוסח ההסכמות מהחזקות לכללות ק"ק רומנייא וספרד יצ"ו [עם הערות ר' אהרן ששון] שו"ת גנת ורדים חלק ב חושן-המשפט כלל ו סי' א  
21.טולידאנו, יעקב משה תקנות המסים בקושטאנדינא בשנת התקד ומצב הקהילה אז שריד ופליט, קובץ א עמ' 27-30  
22.קנדי, מזל מוסד החכם באשי וחוקת החכם ח'אנה באסתאנבול בתמורות המאה הי"ט (1914-1835) עבודת גמר בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה 1985 150 עמ'  
23.רופא, יצחק חברת חסד של בעלי הסירות בקושטא ספונות ספר י תשכו עמ' תרכא-תרלב  
24. Galante, Abraham  Histoire des juifs d'Istanbul  2 vols., Istanbul 1941-42, 265, 230 p.; vol. 1: p. 74-107: Administration de la Communaute; p. 107-152: Grands-rabbins et rabbins, Yechivot; p. 152-162: Revenus communaux, Ekdechot, bilans; p. 162-175: Synagogues; vol. 2: p. 170-224: Communaute romaniote  
25. Galante, Abraham  Les synagogues d'Istanbul  Istanbul 1937, 15 p.  
26. Galante, Abraham  Les juifs de Constantinople sous Byzance  Istanbul 1940, 68 p.; p. 28-39: Synagogues; p. 40-42: Rabbins; p. 43-47: Organisation communale  
27. Heyd, Uriel  The Jewish communities of Istanbul in the 17th century  Oriens 6 (1953), p. 299-314  
28. Jacoby, David  Les juifs venitiens de Constantinople et leur communaut? du XIIIe au milieu du XVe si?cle  Revue des Etudes Juives 131 (1972), p. 397-410  
29. Jaulus, Heinrich  Zur Gemeindeverfassung der Karaer in Konstantinopel  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 25 (1876), p. 73-77  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > טורקיה > תירייא

 מחברכותרתספרביקורת
30.בניהו, מאיר מנהגות של יהודי תירייא רשמות כרך ה תשז עמ' 211-197  
31.בניהו, מאיר לקורות היהודים בתירייא ציון שנה יב תשז עמ' 37-48  
32.בניהו, מאיר תקנות תירייא (יו"ל עפ"י כת"י ירושלים) עם מבוא והערות קבץ על יד סדרה חדשה ספר ד תשו עמ' קצג-רכח  
33.יערי, אברהם שלוחי ארץ-ישראל בתירייא (שרידים מפנקס תירייא) מנחה לאברהם, ליובל יהודה ליב זלוטניק, ירושלים תשי עמ' 225-212