Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > יוון

 מחברכותרתספרביקורת
1.שאלוניקי, עיר ואם בישראל ירושלים תשכז 358 עמ'  
2.בורנשטיין-מקובצקי, לאה מגמות פירוד וליכוד בקהילות יוון במאות השש עשרה והשבע עשרה בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 270-242  
3.בן-מנחם, נפתלי כתבי רבי משה אלמושנינו - רשימה ביבליוגראפית סיני כרך יט תשו עמ' רסח-רפה [בעמ' רעז-רעט: פסקי-דין ('הסכמות') שחתם עליהם יחד עם שאר חכמי שאלוניקי]  
4.בנבנשתי, דוד יהודי שאלוניקי בדורות האחרונים; הליכות חיים, מסורת וחברה ירושלים תשלג 228 עמ'  
5.בניהו, מאיר הסכמות 'חזקת החצרות הבתים והחנויות' בשאלוניקי ופסקיהם של רבי יוסף טאיטאצאק וחכמי דורו מיכאל ט תשמה עמ' נה-קמו  
6.בניהו, מאיר ידיעות על יהודי ספרד במאה הראשונה להתישבותם בתורכיה סיני, כרך כה תשיא עמ' קפא-רז (בעמ' קפה-קצ: קהל קדוש קטאלאן בשאלוניקי - לבעית ארגון הקהילות בשאלוניקי)  
7.בניהו, מאיר תקנת שאלוניקי [משנת רפט; בענין הדפסת ספרים] הסכמה ורשות בדפוסי ויניציאה, ירושלים תשלא עמ' 72-74  
8.בניהו, מאיר היחסים שבין יהודי יוון ליהודי איטליה, מגירוש ספרד עד תום הרפובליקה הווניציאנית ת"א תשם 364 עמ'  
9.בשן, אליעזר עמדותיהם של חכמי שאלוניקי במאות הט"ז-י"ח על רקע משקלו של מיעוט עשירים בהכרעות ציבוריות ממזרח וממערב ב תשם עמ' 52-27  
10.הקר, יוסף החברה היהודית בשאלוניקי ואגפיה במאות ה-ט"ו וה-ט"ז; פרק בתולדות החברה היהודית באמפריה העות'ומאנית ויחסיה עם השלטונות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלט 283 עמ'   
11.מולכו, יצחק רפאל קהילת שאלוניקי תחת שלטון תורכיה אחרי הגירוש אור המאיר ליובל הרב ב"צ מ"ח עוזיאל, ירושלים תשי עמ' רלז-רמד  
12.מולכו, יצחק רפאל ילקוט הסכמות שאלוניקי בלאדינו (בהשתתפות אברהם אמארילייו) ספונות ספר ב תשיח עמ' כו-ס  
13.מולכו, יצחק רפאל פנקס קהילת שאלוניקי מלפני השואה אוצר יהודי ספרד ספר ב תשיט עמ' 90-89  
14.מולכו, מיכאל תקנת חזקת בתים, חצרות וחנויות בשאלוניקי סיני כרך כח תשיא עמ' רצו-שיד  
15.נמדר, אהרון חקיקת תקנות הקהל על פי חכמי שאלוניקי במאה הט"ז עבודת מוסמך למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים. ירושלים תשלג 102 עמ'  
16.עמנואל, יצחק ש' תולדות יהודי שלוניקי זכרון שלוניקי, כרך א ת"א תשלב עמ' 1-272  
17.ריבלין, ברכה קוים לתולדות המשפחה היהודית ביוון במאות ה-16 - ה-17 חברה ותרבות, ירושלים תשנז עמ' 79-104  
18.[דנון, אברהם] Danon, Abraham La Communaute Juive de Salonique au XVIe Siecle [תקנות שאלוניקי] REJ כרך 40 1900 עמ' 206-230; כרך 41 1900 עמ' 98-117, 265-250