Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > אודיסה

 מחברכותרתספרביקורת
1.פינקס מבית הכנסת 'הכנסת כלה' דאודיסה, תרכב; פינקס שמשי החברה קדישא באודיסה, תקעח ידע-עם כרך ח תשכג עמ' 40-43  
2.תקנות 'חברה מצוות ציצית' באודיסה בשנת 1837-1832 ידע-עם כרך ו תשך עמ' 32-36  
3.שוחטמן, ברוך אודיסה ערים ואמהות בישראל, כרך ב ירושלים תשח עמ' 58-108