Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > לובמלא

 מחברכותרתספרביקורת
1.הלפרין, ישראל פנקס ה'חבורה' של בעלי מלאכה בלובמלא (Lubomi) ידיעות הארכיון והמוזיאון של תנועת העבודה חוב' ב תרצה עמ' 9-13; יהודים ויהדות במזרח אירופה, ירושלים תשכט עמ' 184-181