Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > סבייז'

 מחברכותרתספרביקורת
1.נדב, מ' פנקס בית הדין של קהלת שעביז (סבייז'), רוסיה הלבנה קרית ספר שנה לו תשכא עמ' 416-410, 541-535  
2.נדב, מרדכי פנקס בית-הדין של קהילת שעביז (סבייז') רוסיה הלבנה פנקס פתוח; מחקרים בתולדות יהודי פולין וליטא, תל אביב תשסג עמ' 233-246