Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > קייב

 מחברכותרתספרביקורת
1.בקון, גרשון ה'חברות' ללימוד ולגמילות חסדים במזרח אירופה בעידן של תמורות: חברת מגידי תהלים של קייב, תרנ"ה-תרע"ו בר אילן כד-כה תשמט עמ' 99-115