Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > צ'כוסלובקיה > טריביטש

 מחברכותרתספרביקורת
1.כהנא, יצחק זאב שלושה כרוזים מפנקס דק"ק טריביטש קבץ על יד סדרה חדשה ספר ד תשו עמ' קפג-קצב