Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > תימן וערב > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1.בן-זאב, ישראל היהודים בערב - קורות היהודים בחצי האי ערב ודרום ארץ-ישראל עד הופעת האסלאם מהדו' ב ירושלם 1957 254 עמ'  
2.גברא, משה חכמי ההלכה בתימן במאה הי"ח חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנב 334 עמ'  
3.גויטיין, שלמה דב התימנים, היסטוריה, סדרי חברה, חיי רוח, מבחר מחקרים ירושלים תשמג 473 עמ'. ביקורות: ניני, יהודה: מחקרי גויטיין על יהדות תימן. פעמים חוב' 18 תשמד עמ' 130-126; טובי, יוסף: קרית ספר כרך נט תשמד עמ' 608-603 
4.גמליאל, שלום פקודי תימן; מס החסות בתימן ירושלים תשמב 12 + 356 עמ'  
5.הירשברג, חיים זאב ישראל בערב - קורות היהודים בחמיר וחג'אז מחורבן בית שני ועד מסעי-הצלב ת"א תשו 344 עמ'  
6.חבר, אמנון השיפוט הרבני בתימן במאות י"ח-כ' עבודת גמר במחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמד 113 עמ'  
7.נחשון, יחיאל ההנהגה היהודית בתימן יהדות תימן; פרקי מחקר ועיון, בעריכת ישראל ישעיהו ויוסף טובי, מהד' שניה, ירושלים תשלו עמ' עג-צד  
8.נחשון, יחיאל ההנהגה היהודית בתימן (מאות י"ח-י"ט) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 454 עמ'  
9.צומעי, עודד  נישואי קטנות ושטרי גט מיאון בתימן עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסג 157 עמ'  
10.רצהבי, יהודה מעשי בית דין צנעא במאה הי"ח - לקט תעודות מפרוטוקול בית-דין ממזרח וממערב ד תשמד עמ' 109-79   
11.רצהבי, יהודה חיי כפר יהודי במרכז תימן לאור תעודות היסטוריות חדשות ספונות סדרה חדשה ספר רביעי (יט) תשמט עמ' 123-164  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > תימן וערב > חצרמוות

 מחברכותרתספרביקורת
12.בן-יצחק, מעטוף סעדיה יהדות חבאן (חצרמות) בדורות האחרונים עבודת גמר במחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמד 223 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > תימן וערב > צנעא

 מחברכותרתספרביקורת
13.גימאני, אהרן תקנה קדומה לצניעות נשים בצנעא תרביץ שנה עד תשסה עמ' 441-449  
14.טובי, יוסף שלוחי בית הדין בצנעא לקהילות תימן פעמים חוב' 14 תשמג עמ' 106-92  
15.טובי, יוסף למבנה ההנהגה של הקהילה היהודית בצנעא פעמים חוב' 1 אביב תשלט עמ' 102-98  
16.מסורי כספי, מישאל בתי הכנסת כמקור להבנת המבנה החברתי של הקהילה היהודית בצנעא חברה וקהילה, ירושלים תשנא 53-73  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > תימן וערב > תימן

 מחברכותרתספרביקורת
17.גויטיין, שלמה דב נגידי ארץ תימן בואי תימן, מחקרים ותעודות בתרבות יהודי תימן בעריכת יהודה רצהבי, ת"א תשכז עמ' 15-25  
18.גויטיין, שלמה דב על החיים הציבוריים של היהודים בארץ תימן ספר היובל למרדכי מנחם קפלן, חלק עברי, ניו-יורק תשיג עמ' מג-סא  
19.גרידי, שמעון קוים לתולדות יהודי תימן במאה הי"ח מתימן לציון, ת"א תרצח עמ' 138-106  
20.קאפח, יוסף הליכות תימן; חיי היהודים בצנעא ובנותיה ירושלים תשכא 344 עמ'  
21.קרח, עמרם סערת תימן ירושלים תשיד קפז עמ'  
22.רצהבי, יהודה 'דרדעים' (מנהגים ותקנות [בתימן]) עדות, רבעון לפולקלור ואתנולוגיה שנה א תשו עמ' 180-165  
23.רצהבי, יהודה (עורך) בואי תימן, מחקרים ותעודות בתרבות יהודי תימן, ת"א תשכז (עמ' 191-187: תקנות: עמ' 192-191: תקנת בית דין: עמ' 331-328: תקנות נישואין)