Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > תימן וערב > תימן

 מחברכותרתספרביקורת
1.גויטיין, שלמה דב נגידי ארץ תימן בואי תימן, מחקרים ותעודות בתרבות יהודי תימן בעריכת יהודה רצהבי, ת"א תשכז עמ' 15-25  
2.גויטיין, שלמה דב על החיים הציבוריים של היהודים בארץ תימן ספר היובל למרדכי מנחם קפלן, חלק עברי, ניו-יורק תשיג עמ' מג-סא  
3.גרידי, שמעון קוים לתולדות יהודי תימן במאה הי"ח מתימן לציון, ת"א תרצח עמ' 138-106  
4.קאפח, יוסף הליכות תימן; חיי היהודים בצנעא ובנותיה ירושלים תשכא 344 עמ'  
5.קרח, עמרם סערת תימן ירושלים תשיד קפז עמ'  
6.רצהבי, יהודה 'דרדעים' (מנהגים ותקנות [בתימן]) עדות, רבעון לפולקלור ואתנולוגיה שנה א תשו עמ' 180-165  
7.רצהבי, יהודה (עורך) בואי תימן, מחקרים ותעודות בתרבות יהודי תימן, ת"א תשכז (עמ' 191-187: תקנות: עמ' 192-191: תקנת בית דין: עמ' 331-328: תקנות נישואין)