Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > ציבור

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבינר, שלמה חיים חטאת ציבור מול חטאת יחיד עמודים כרך כה תשלז עמ' 347-344; עם כלביא, חלק ב, ירושלים תשמג עמ' 63-59; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 69-65  
2.אדמנית, צוריאל הצבור וההלכה דעות גל' ז ראש השנה תשיט עמ' 63-64  
3.אהרנברג, יהושע מנחם מנדל תקפו של הסכם "רוטציה" פעמי יעקב גל' לה ניסן תשנו עמ' לא-לט  
4.אורבך, א' 'עם הארץ' הכינוס העולמי למדעי-היהדות (קיץ תשז), ירושלים תשיב עמ' 362-366  
5.אורלנסקי, אברהם יעקב שדה צבורית בשביעית מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' לט-מג  
6.אטינגר, שמשון זכות היחיד ותקנת הציבור: התמודדותה של ההלכה יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 182-200  
7.אלברג, שמחה יושבי חוץ לארץ אי נקראים קהל הפרדס שנה ל חוב' ב חשון תשטז עמ' 4-2  
8.אלברג, שמחה המושגים ציבור וכל ישראל ואי נשים בכלל ציבור הפרדס שנה ל חוב' ח אייר תשטז עמ' 83-75  
9.אלון, מנחם שלטון הקהילה ויחסי יחיד וצבור במשפט העברי שנה בשנה תשלח עמ' 237-209  
10.אלוני, זלמן יוסף בירור דין כבוד הציבור ומחילתו שרידים גל' ב סיון תשמב עמ' כד-כז  
11.אליאש, בן-ציון לשאלת זהותו המשפטית של הצבור בהלכה התלמודית דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 15-29  
12.אנציקלופדיה תלמודית אין גוזרין גזרה על הציבור אלא אם כן רב הצבור יכולין לעמוד בה כרך א רפא-רפב (תרב-תרד במהדו' ב)  
13.אריאל, חנן תחבורה ציבורית - חובה הלכתית ומוסרית צהר טו קיץ תשסג עמ' 15-22  
14.אריאלי, גרשון העם והנביא במינוי מלך התורה והמדינה קובץ ד תשיב עמ' קלג-קלה  
15.בוטה, יצחק משאל עם במקורות מספרא לסייפא עלון 49 אלול תשנה עמ' 61-70  
16.בלומנפלד, מאיר קדושה או קנין בצבור המעין כרך ו גל' ג ניסן תשכו עמ' 53-55  
17.בן יעקב, צבי יהודה בדין מיצר שהחזיקו בו רבים (פס"ד) מגל יב תשנח עמ' 87-98  
18.בן יצחק, אלישי והכבד את לבו ולא שמע אליהם - על ההבטחה המנהלית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 153 וארא תשסד 4 עמ'  
19.בן יצחק, משה צרכי רבים מלילות א תשנח עמ' 217-228  
20.בן שלמה, אליעזר כבוד האדם לעומת שלום הציבור - שימוש במקורות ההלכה בפסיקה של בית-המשפט שמעתין גל' 97-98 תשמט עמ' 92-95  
21.בן שלמה, אליעזר כבוד האדם מול שלום הציבור בהשפלת אסיר תחומין יז (תשנז) 136-144  
22.בן שלמה, זכריה יחיד וחברה בהלכה מספרא לסייפא עלון 32 קיץ תשמח עמ' 70-52  
23.בן-ארצי, חגי מעמדו של הציבור בהלכה היהודית עמודים כרך לא תשמג עמ' 151-148. גנץ, משה: על ישראל ועל רבנן. שם עמ' 231-230; קטן, יואל: שם עמ' 246 
24.בן-נון, יואל קהל שוגג ומי שחזקתו שוגג או טועה (חילוניים וחילוניות בהלכה) אקדמות גל' י כסלו תשסא עמ' 225-266. אברהם, מיכאל: מה בין "קהל שוגג" ל"תינוק שנשבה". שם גל' יא תשרי תשסב עמ' 169-174; תשובה. שם עמ' 175-181  
25.בצרי, עזרא טובת הפרט מול טובת הציבור (חשש לעגינות מול צו הסגרה) תחומין ט תשמח עמ' 67-63  
26.ברונר, בניהו מעמדו של היחיד בתוך ציבור ע"פ המושג "קבוע" בדיני תערובות צהר ג קיץ תשס עמ' 142-150  
27.ברט, יצחק גדרי פיקוח נפש ציבורי: הרש"ז אוירבך, הר"ש ישראלי והר"ש גורן תחומין כט תשס"ט עמ' 386-402  
28.ברט, יצחק גבולות ההפרטה בהלכה תחומין ל' תשע עמ' 360-368  
29.גולדברג, יוסף טובי העיר (הלכות נבחרי צבור, תקנות צבור, יחיד וצבור) ירושלים תשס תקסט עמ'  
30.גולדברג, יוסף האם רשאי הציבור לכפות על אחד מהם להיות פרנס על הציבור זכור לאברהם תשנט עמ' תעט-תפח  
31.גולדמן, גבריאל בית כנסת דו תכליתי תחומין כב (תשסב) 40-44  
32.גולדשטיין, ישראל קביעת הרוב בבניין בית כנסת שערי צדק ו תשסה עמ' 234-236  
33.גיפטר, מ' בענין מסירה לצבור הפרדס שנה לא חוב' ו אדר תשיז עמ' 9-12  
34.גרשוני, יהודה ציבור ויחיד - כח הציבור על היחיד חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 50-29  
35.גרשוני, יהודה צבור ויחיד - כח הציבור על היחיד [אוצר המשפט חלק ב ערך 2853] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תקמג-תקסב  
36.דה-וו, רולנד מובנו של הביטוי 'עם הארץ' במקרא ותפקידו המדיני של העם בישראל. תרגם י' פלס סוגיות מתקופת המלוכה בישראל, מבחר מחקרים, ירושלים תשכח (בהכפלה) עמ' 74-68  
37.דויטש, עקיבא; אוריון, מאיר יחיד וציבור - סימפוזיון חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 239-217  
38.דיכובסקי, שלמה עדיפויות בהצלת נפשות בציבור תורה שבעל פה לא: עמ' מ-נא, תשן  
39.דיכובסקי, שלמה ירושת בית-כנסת תחומין יב (תשנא) 266-271  
40.דיכובסקי, שלמה חלוקת בית כנסת בין שני מנינים תחומין יב (תשנא) 101-106  
41.דרוק, זלמן מכירת בית הכנסת בזמננו מוריה שנה ד גל' ג-ד סיון-תמוז תשלב עמ' נט-סג  
42.דשן, שלמה ציבור ויחידים, סדרי חברה בקהילות יהודי מרוקו במאות ה 19-18 ת"א תשמג 102 עמ'  
43.הולצר, אריה למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו - בין קניין פרטי לזיקה ציבורית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 214 פינחס תשסה 4 עמ'  
44.הירש, שמשון רפאל יחיד הרוצה לפרוש מקהילה שבעירו ובענין תקנת הקהילות ועצמאותן מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' טז-כא  
45.הכהן, רא"ם גדרי היתר פיקוח נפש בציבור המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 109-198  
46.הלוי, הלל יצחק קונטרס דרך שהחזיקו בה רבים משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' רנט-שט  
47.הלוי, חיים דוד האם יכול קהל לעכב כתיבת שם התורם על תרומתו? שנה בשנה תשמח עמ' 155-150  
48.ווזנר, שמואל  בגדרי מיצר שהחזיקו בו רבים מוריה שנה כא גל' י-יב סיון תשנח עמ' פ-פא  
49.ורמן, שלמה גדרי צבור המאור שנה כז חוב' א תשרי-חשון תשלה עמ' 19-16  
50.זוין, שלמה יוסף הכלל והפרט בקדושת הארץ תורה שבעל-פה יא תשכט עמ' יט-כו  
51.זולדן, יהודה החובה הציבורית לתקינות הדרכים והנגשתם תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 293-310  
52.טל, אלחנן בסוגיא דא"א לאדם חטא כדי שיזכה חברך ואי מצוה דרבים דוחה איסורים קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' רלא-רלז  
53.טרנר, יוסי 'כוח הציבור' במשנתו הדתית-ציונית של הרב חיים הירשנזון יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 31-56  
54.ישראלי, שאול שביעית באדמת הפקר וציבור וגדר איסורי המלאכות בשביעית התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' קכב-קמא  
55.כהן, ידידיה הפרט והכלל בהלכה היחיד והרבים בחיים של הקבוצה, ת"א תשל עמ' 24-41  
56.ליוור, יעקב קהל אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 70-66  
57.ליפקין, בנימין סמכות החקיקה של הציבור [אוצר המשפט חלק א ערך 823] תורה שבעל פה כ תשלט עמ' קח-קכח  
58.ליפקין, בנימין סמכות החקיקה של הציבור [אוצר המשפט חלק ב ערך 471] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' נט-פ  
59.ליפקין, בנימין סמכות החקיקה של הציבור (תקנות וגזרות הקהל) סיני כרך כה תשט עמ' רלג-רנג  
60.מגנצא, צבי בדין הבא להרגך, לגבי הכלל והפרט מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' שנד-שנט  
61.מושקין, אלעזר ראובן שאלה אי שייך על של קהל דין שומרים או דין הקדש יגדיל תורה שנה ח תרעו-תרעז עמ' 308-305; שנה ט תרעז-תרעח עמ' 12-15, 68-71, 114-119  
62.נאור, בצלאל שיטת הרמב"ם בתמורת ציבור ושותפין הפרדס שנה סא חוב' ט סיון תשמז עמ' 20-19  
63.נבנצל, אביגדור עשה דיחיד ועשה דרבים כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 55-54  
64.נחלון, אהרון קהל ותקנות קהל בתורתם של הגאונים ירושלים תשסא 189 עמ'  
65.נחלון, אהרן סמכות הצבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 74 עמ'  
66.נריה, משה צבי ברית ראשונים אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 22-9  
67.סולברג, נעם לשון הרע על ציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 155 בשלח תשסד 4 עמ'  
68.סט, נעמה ולמדתם אתם את בניכם - החינוך כחובת הציבור במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 219 עקב תשסה 4 עמ'  
69.ספראי, שמואל מקומה של החברה היהודית ביצירת ההלכה דעות גל' ז ראש השנה תשיט עמ' 31-34  
70.ערוסי, רצון בית כנסת שחלקו נבנה בשטח פרטי תחומין כב (תשסב) 45-49  
71.פוגלמן, מרדכי להגדרת המונחים: רבים, צבור, פרהסיא, פרסומי מילתא סיני כרך מח תשכא עמ' קצו-רד; בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' ל עמ' רעט-רפה  
72.פלק, זאב יחיד וציבור במחשבת ישראל חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 55-51  
73.פנטון, כרמית ויוציאו דבת הארץ - לשון הרע על עצמים ועל הציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 77 שלח תשסב 4 עמ'  
74.פרגר, יונה בענין טורח וכבוד ציבור בית יצחק כרך לב תשס עמ' 401-408  
75.פרדס, חיים אחדות ישראל בהלכה ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 61-54  
76.פרידמן, נתן צבי הצבור והשפעתו בהלכה דעות גל' ו תמוז-אב תשיח עמ' 14-17  
77.פרידמן, נתן צבי הלכה וצרכי הצבור אור המזרח שנה ו חוב' א טבת תשיט עמ' 9-13  
78.פרידמן, שמחה אמונת חכמים - במישור החברתי ובבעיות ציבור - אתגר רעיוני או הנחיה אופרטיבית ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 159-136; אמונת חכמים. ת"א תשמב 26 עמ'  
79.פריימן, א"ח דרכי החקיקה בישראל [על מקומו של הציבור בחקיקה] יבנה כרך א תשו עמ' מא-מד  
80.פריימן, א"ח רוב ומיעוט בציבור (פרק בהלכות ציבור ומדינה בישראל) יבנה כרך ב תשה עמ' 1-6  
81.צוקרמן, דוב בעריש בעלות היחיד בחפץ של ציבור הפרדס שנה כו חוב' ט סיון תשיב עמ' 3-6  
82.קוליץ, יצחק פינוי בית קברות [הבעלות על בית קברות] תחומין יח (תשנח) 252-253  
83.קוק, שמחה תוקף קבלת ציבור לגבי תקנות ומנהגים תורה שבעל פה כ תשלט עמ' מז-נו  
84.קוק, שמחה מצות התוכחה ביחיד ובציבור תחומין ז תשמו עמ' 138-121  
85.קליינמן, רון יכולת הכפייה על הציבור לנהוג לפנים משורת הדין מגל יב תשנח עמ' 349-358  
86.קליינמן, רון ש' אין ציבור עני - גלגולו של כלל הלכתי סידרא כ תשסה עמ' 195-209  
87.קפלן, יחיאל ש' המשכיות תחולת נורמות ציבוריות שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 329-396  
88.קפלן, יחיאל ש' תועלת הציבור דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' כז-צא  
89.קרויס, משה בונם בענין עשה דרבים קול התורה גל' לו ניסן תשנד עמ' מז-נ  
90.רבינקוב, זלמן ברוך יחיד וציבור ביהדות (תרגם: צבי בר מאיר) בין אדם לחברו - מסכת יחסי אנוש ביהדות, ירושלים תשלה עמ' 110-85  
91.רובינשטיין, שמואל ת' אדמת קרן הקימת וקרקע ירושלים - לדיני שביעית תורה שבעל-פה ח תשכו עמ' מו-נ  
92.רוזן, ישראל פקוח נפש צבורי שנה בשנה תשמא עמ' 232-221  
93.רוזן, ישראל פנוי קברים לצרכי ציבור  תחומין יח (תשנח) 254-274  
94.ריינס, חיים זאב היחיד והחברה במחשבה הישראלית באהלי שם, ירושלים - ניו-יורק תשכג עמ' 20-42  
95.רלב"ג, מרדכי חלוקת הרכוש של קהילה שהתפלגה תחומין כז (תשסז) עמ' 393-396  
96.רפאל, שילה מנין שפרש - התפלגות מניני תפילה [הבעלות על בית הכנסת] תחומין יא (תשן) 81-92  
97.רפאל, שילה יחיד וציבור בהצלת נפשות תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' קח-קיב  
98.שביב, יהודה יחיד וציבור במצות ישוב ארץ ישראל תחומין ב תשמא עמ' 420-412; 'ולא נעזבנה', על הירידה מארץ-ישראל במקורות, בעריכת חיים שיין, ירושלים תשמז עמ' 201-191  
99.שביב, יהודה חובות אזרח - כפיה וחלוקת הנטל תחומין ג תשמב עמ' 306-298  
100.שור, משה שלום הסכם בע"פ לרוטציה שערי צדק ג תשסב עמ' 410-425  
101.שטיינפלד, צבי אריה 'צבור' ו'רב צבור' בתקנות בית-דין סיני כרך פה תשלט עמ' קנד-קעא  
102.שטרן, שלום התנגשות היחיד והציבור הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 392  
103.שפירא, משה המושג 'ציבור' במשפט העברי דיני ישראל כרך א תשל עמ' 75-94  
104.שפרן, אלכסנדר היחיד והציבור ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 196-187   
105.שרמן, אברהם הקדש במחשבה, וקנין בדבר שאין בו ממש [ירושת בית-כנסת] תחומין יב (תשנא) 272-278  
106.שרמן, אברהם מקומו של קהל במנוי תפקידי שררה ורבנות שבאים מכח ירושה זכור לאברהם תשנט עמ' תקיג-תקכא