Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > בחירות. מינויים ציבוריים. גיל

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברון, דב הברירה בקהילת פוזנא במאות הי"ד-י"ח גלעד, מאסף לתולדות יהדות פולין א תשלג עמ' 51-62  
2.אלון, גדליהו בניהם של חכמים [גם בענין ירושה בשררה] תרביץ שנה כ תשט עמ 84-95; מחקרים בתולדות ישראל, כרך ב תשל עמ' 73-58  
3.אמסל, מאיר אשה כמשגיחה על כשרות ודין פסול אשה בכל המשימות המאור שנה יב קוני א תשרי תשכא עמ' 14-18, 20  
4.אנציקלופדיה תלמודית חזקת מצות כרך יד עמ' קלג-קמז  
5.אנציקלופדיה תלמודית חזקת שררה כרך יד עמ' שמו-שעג  
6.אספי, יהושע האמאן לענין קביעת הגיל לנבחרים למוסדות צבוריים התורה והמדינה קובץ ד תשיב עמ' רמא-רמג  
7.גורן, שלמה בחירות דמוקרטיות לאור ההלכה  המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 84-90  
8.גורן, שלמה ועדת הבחירות לרבנות הראשית תחומין כב (תשסב) 11-20  
9.דרוק, זלמן טענת חזקה בשליח צבור שנה בשנה תשמט עמ' 177-181  
10.הולנדר, שמואל מאיר בירור הלכה דאין מעמידין אשה לכל מינוי בישראל האהל שנה ב תשטז עמ' קמ-קמב  
11.הכהן, אביעד עד מאה ועשרים? - זקנה ביום דין ופרישה כפויה של נושאי משרות שיפוטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 44 וילך תשסא 4 עמ'  
12.הכהן, אביעד אדיר במלוכה, בחור כהלכה - על הזכות לבחור ולהיבחר וטוהר הבחירות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 107 בשלח תשסג 4 עמ'  
13.הלוי, חיים דוד זכות האשה לבחור ולהבחר תחומין י (תשמט) 118-123  
14.הלפרין, ישראל תקנות והתמנויות בקהילות יהודיות במאות י"ז-י"ח. מקורות לסמינריון. צולם מכ"י: (1) פנקס קהילת פרנקפורט ענ"מ. (2) פנקס קהילת פוזנא ירושלים תשכג 22 דפים  
15.הלפרין, ישראל מחלוקת על ברירת הקהל בפראנקפורט דמיין והדיה בפולין ובביהם ציון שנה כא תשטז עמ' 64-91; יהודים ויהדות במזרח אירופה, ירושלים תשכט עמ' 108-135  
16.ויינברגר, אפרים על דבר ירושה ברבנות התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' תצג-תצח  
17.ולדינברג, אליעזר יהודה בחירת מנהיגים לאור התורה קול תורה שנה ג תשט חוב' א-ד עמ' לב-לה  
18.ורהפטיג, זרח בעיות של תקנות הבחירות לאסיפה המכוננת ולבית הנבחרים של המדינה היהודית סיני כרך כג תשח עמ' כד-מט  
19.ורהפטיג, זרח בעיות עיקריות בחוקת הבחירות נתיבה שנה כד תשט גל' א עמ' 3-4  
20.טולידאנו, יעקב משה קביעת הגיל לרבנים-דיינים התורה והמדינה י קובץ ד תשיב עמ' ל-לב  
21.טכורש, כתריאל פישל על דבר הגבלת הגיל ברבנות אור המזרח כרך כב תשלג עמ' 243-241  
22.טשרנוביץ, חיים לשאלת בחירות הנשים המזרחי, ורשה שנה ב תרפ גל' 10 עמ' 9-10; גל' 11 עמ' 7-8; גל' 12 עמ' 6-8; העולם ט תרפ גל' כג עמ' 9-8; כד עמ' 12-14  
23.ישראלי, שאול בפסול זקנה בסנהדרין עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' ה עמ' מ-מה  
24.לאו, ישראל מאיר ירושה במישרות ציבוריות תחומין יט (תשנט) 9-16  
25.לוין, עמיהוד יצחק מאיר בחירות מוניציפליות לאור ההלכה אוריתא גל' 6 חשון תשלט [אין מספור עמודים]  
26.לוינסון, יעקב שוויון הנשים מנקודת ההלכה (לשאלת הבחירות בארץ ישראל) ניו-יורק תרפ לב עמ'  
27.לוינסון, יעקב בחירת נשים מנקודת ההלכה התורה והמדע, ניו-יורק תרצב עמ' 22-56  
28.לישינסקי, ירוחם בענין משימות בישראל שערי תורה קובץ ה תשרי תשכא עמ' קכח-קל  
29.מוסקוביץ, תומר "ואני נהנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך" - על זכותם של עניים לבחור ולהיבחר פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 278 כי תשא תשסז 4 עמ'  
30.נוויסליר, משה תשובה בחזקת בעל תוקע המאור שנה ו חוב' ח תמוז תשטו עמ' 6-3  
31.נסים, יצחק בשאלת גיל הפרישה בסנהדרין ובדיינים התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' כא-כח  
32.נסים, יצחק אם ממנים נשוי נכרית לפרנסות על הצבור הפרדס שנה לא חוב' ח אייר תשיז עמ' 4-5; קול תורה שנה יא תשיז חוב' ד עמ' ג-ה  
33.נריה, משה צבי שררה על הצבור שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' קכח-קכט  
34.סליי, מנחם הפרישה מעבודה כחובת גיל במקורות היהדות אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 45-25   
35.פוגלמן, מרדכי מעלין בקודש ואין מורידין בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' ב עמ' קצ-קצא  
36.פיין, שמואל מנחם מינוי נשים במשרות המדינה תבונה שנה א תרצב גל' 13 עמ' ב-ג; 14 עמ' ב-ג  
37.פיינשטיין, משה אם אשה יכולה להיות משגיחה על כשרות [בענין נאמנות ובענין מינוי] הפרדס שנה לד חוב' א תשרי תשנא עמ' 13-11  
38.פילץ, יצחק קביעת הגיל לנבחרים במוסדות ממשל מדיניים התורה והמדינה קובץ ב תשי עמ' נה-נח  
39.פינדלינג, משה השלטון הצבורי בישראל [(ב) כיצד בוחרים. (ג) המוסדות הנבחרים] יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 50-56  
40.פרידמן, מנחם הישוב הישן האשכנזי בתקופת המנדט הבריטי; חיבור לשם קבלת תואר דוקטור האוניברסיטה העברית ירושלים 1973. פרקים ה-ו: המאבק על זכות הבחירה לנשים  
41.פרייל, אלעזר מאיר שאלת הבחירה לנשים יגדיל תורה שנה יא תרפ עמ' 165-157  
42.פרייל, אלעזר מאיר ע"ד שאלת זכות הבחירה לנשים הפרדס חלק ב חוב' ח חשון תרפט עמ' 17-15  
43.פריימן, א"ח רוב ומיעוט בציבור (פרק בהלכות ציבור ומדינה בישראל) יבנה כרך ב תשח עמ' 1-6  
44.קוק, אברהם יצחק; מאיר, יעקב משפט הבחירה (על אודות הבחירה היחסית) סיני כרך יד תשד עמ' ק-קיד  
45.קורנגוט, אפרים משה מינויים פוליטיים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 222-226  
46.ראטה, משולם חכמתם וגילם של חברי בית הדין הגדול תחומין יג (תשנב-תשנג) 329-336  
47.רבינוביץ-תאומים, בנימין מעלים בקודש ספר היובל להרב א' יונג, ניו-יורק תשכב עמ' נט-סו  
48.רבינוביץ-תאומים, בנימין פסול זקן בסנהדרין ופיטורי דיינים שהזקינו התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' מט-עה  
49.רוזן, ישראל נשים בתפקידים ציבוריים תחומין יט (תשנט) 17-27  
50.רייז, שניאור זושא בענין ירושת חזקת רבנות המאור שנה ה חוב' ט אב תשיד עמ' 11-10  
51.שוחטמן, אליאב כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים - טוהר השיפוט וטוהר המינהל הציבורי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 135 שופטים תשסג 4 עמ'  
52.שטרן, אריה שיטת המימשל והבחירות לאור דברי מרן הרב זצ"ל ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 183-189  
53.שלוש, שלמה בחירה ע"י גורל ארחות 46 ערב פסח תשנז עמ' 48-50  
54.שפיצר, אברהם שמואל בנימין כתורה יעשה (בירור דין בענין זכות בחירת נשים) ספר היובל לרבי יעקב רוזנהיים, פרנקפורט ענ"מ תרצב מדור עברי עמ' 1-43