Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > סעד. צדקה. גמילות חסדים. אהבת הבריות

 מחברכותרתספרביקורת
1. מעשר כספים (התשובות שהשיבו גאוני זמננו בענין מעשר כספים) ירושלים 1980 178 + כו עמ'  
2. תקנות לחברה ביקור חולים דק"ק שטייניץ כרם שלמה גל' קסה אייר-סיון תשנד עמ' נא-נה  
3.אביטל, משה מצות ביקור חולים, הסיעוד לחולה - מקורותיה, גדריה ודיניה בנתיבי חסד ואמת תשנד עמ' 97- 99   
4.אבינר, שלמה מותרותיך אינם קודמים לחיי חבריך תחומין כט תשס"ט עמ' 54-56  
5.אבינר, שלמה חיים מצות צדקה בקבוצה עמודים כרך כד תשלו עמ' 350-344; עם כלביא, חלק ב, ירושלים תשמג עמ' 108-98  
6.אבינר, שלמה חיים הלכות כספים בקיבוץ תחומין א תשם עמ' 413-399; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 249-235  
7.אבינר, שלמה חיים על המצוה לקנות מיהודים ולהעסיק יהודים שנה בשנה תשמז עמ' 245-235  
8.אברז'יל, אליהו חיוב צדקה באינו רוצה להתפרנס מממונו שערי צדק ה תשסד עמ' 106-110  
9.אדלר, ירוחם פישל לחתום כערב - חובה, מצוה או חשש עבירה ח"ו צהר יב תשסד עמ' תיז-תכב  
10.אדלר, ירוחם פישל (עורך) בשערי בית הדין (אוסף פסקי דין בנושאי הקדשות ומוסדות צבור) א-ב. ירושלים תשסב 940 עמ'  
11.אדלר, מנחם יששכר וזבולון יד משה צבי הלוי, ספר זכרון לרב משה צבי הלוי, ליקווד תשס עמ' שצז-תיד  
12.אוירבך, שלמה זלמן תשובות קצרות על ענייני מעשר כספים עם התורה מהד' ב חוב יא תשמו עמ' יג-טו  
13.אוירבך, שלמה זלמן קונטרס פסקי הלכה בדיני מעשר כספים קול התורה גל' לט תשרי תשנו עמ' פו-צה  
14.אונא, משה קיומה של מצוות צדקה בחברה הקיבוצית ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 223-221  
15.אונא, משה אורח צדקה בקבוצה ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 194-186; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 260-253  
16.אונגר, ירון בכל ביתי נאמן הוא - על הנאמן ואישיותו המשפטית של ההקדש פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 113 פקודי תשסג 4 עמ'  
17.אונטרמן, איסר יהודה דרגות של קדימה בהצלת נפש, בפדיון שבויים, בצדקה ובהלואה לפי ההלכה יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' נו-סא  
18.אופיר, ליאור שותפות יששכר וזבולון מגל יג תשסב עמ' 109-123  
19.אורבך, אפרים אלימלך שיטת הסובלנות של ר' מנחם המאירי - מקורה ומגבלותיה פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' לד-מד  
20.אורבך, אפרים אלימלך מגמות דתיות וחברתיות בתורת הצדקה של חז"ל [אוצר המשפט חלק א ערכים 5108 ,1558] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 124-97  
21.אורבך, אפרים אלימלך מגמות דתיות וחברתיות בתורת הצדקה של חז"ל ציון שנה טז תשיא חוב' ג-ד עמ' 1-27  
22.אזרחי, ברוך מרדכי כפיה לצדקה, למזונות הבנים ולמצוות מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קצג-קצח  
23.איזירר, חגי שיעור צדקה במזונות ילדים שורת הדין ח תשסג עמ' שיז-שכז  
24.איזירר, חגי נפתלי כפייה למזונות הילדים מתורת צדקה שערי צדק ה תשסד עמ' 283-291  
25.איטח, יהודה בענין כפיה על צדקה מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' קמח-קסב  
26.אייזנשטיין, משה אורי הנצחת שם תורם צהר טו תשסה עמ' רעט-רפ  
27.איילבוים, ישראל יוסף בענין המבזבז אל יבזבז יותר מחומש זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' רסד-רסו  
28.אילני, צבי; ויינברגר, י'; בן שחר, ורדה אגודת צדק - מדות - מוסר; לקט מעובד של מקורות הלכתיים לעוסקים בסיעוד וריפוי בנושא דילמות מוסריות של המטפלים נתניה 1987 128 עמ'  
29.אישון, שלמה מיהו "עני" וכמה יש לתת לו כתר ו תשסח עמ' 349-359  
30.אלברט, אברהם מרדכי מעשר כספים; כולל ביאור עניני ההלכות הפרשת מעשר כספים וביאור שאר שיעורי נתינת צדקה ירושלים תשלז רסח עמ'  
31.אלון, מנחם הקדש האנציקלופדיה העברית כרך טו עמ' 142-145  
32.אליעזרוב, יעקב ספק צדקה שערי צדק א תשס עמ' 176-180  
33.אליעזרי, שמואל אם יש שיעור לצדקה מן התורה התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' תסג-תפא  
34.אלישיב, יוסף שלום תרומה מכספי מעשר לשאר מצוות בית הלל גל' לט אלול תשסט עמ' יד  
35.אלפסי, יצחק פנקס חברה קדישא של קהילת ווישיווא העליונה בנתיבי חסד ואמת תשמח עמ' 173-186; תשמט עמ' 139-144; תשן עמ' 172-174  
36.אנציקלופדיה תלמודית אמירה לגבוה כמסירה להדיוט כרך ב עמ' מ-מב [בעמ' מא: בצדקה]  
37.אנציקלופדיה תלמודית גבאי צדקה כרך ה עמ' נא-סה  
38.אנציקלופדיה תלמודית גמילות חסדים כרך ו עמ' קמט-קנג  
39.אנציקלופדיה תלמודית חבר עיר כרך יב עמ' תקלב-תקלו  
40.אפשטיין, יצחק לקט, שכחה ופאה מחניים כט ערב שבועות תשטז עמ' 41-43  
41.אפשטין, יעקב מעמד אשה נשואה לדין עניות ועשירות חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 367-370  
42.אפשטין, יעקב הסכם יששכר וזבולון חבל נחלתו ד תשסה עמ' 156-165  
43.אפשטין, יעקב חיובי צדקה חבל נחלתו ד תשסה עמ' 170-180  
44.אפשטין, יעקב גמילות חסדים בשכר חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 307-313  
45.אפשטין, פנחס בעניין הפקעת הקדש ע"י הפקר בי"ד נר מערבי יא כסלו תשנד עמ' מד-מט  
46.אקסלרוד, גדליה חיוב האם במזונות ילדיה פעמי יעקב גל' כט ניסן-אייר תשנד עמ' כא-כז  
47.אקסלרוד, גדליה בחיובי האם במזונות ילדיה שורת הדין ד תשנח עמ' סו-עב  
48.אריאל, יעקב עולם חסד ייבנה (חברה ישראלית אידיאלית) צהר יט אלול תשסד עמ' 23-34  
49.אריאל, עזריאל עני היכול לקבל מעשר עני אמונת עתיך 12 תשנו אלול תשנו - תשרי תשנז עמ' 16-18 [תגובה: אפשטין, יעקב. מעמד אשה נשואה לדין עניות ועשירות. שם גל' 13 חשון-כסלו תשנז עמ' 31-34]  
50.אריאל, עזריאל בצדקה תיכונני (מתנות עניים כדגם למדיניות סוציאלית) אמונת עתיך 16 ניסן-אייר תשנז עמ' 7-10  
51.בארון, יצחק תשובה בעניין הסכם יששכר וזבולון קול התורה גל' נח אדר א תשסה עמ' קלו-קמה  
52.בארי, ישראל גמילות חסד המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך עמ' קכו-קכח; הלכות צדקה. שם עמ' רפ-רפו; הלכות ביקור חולים,גמ"ח. שם עמ' רפז-רפח  
53.בארי, משה חובת אשה לזון את בעלה מדין צדקה תחומין כז (תשסז) עמ' 280-287  
54.בבציק, בן-ציון בירורים בהלכות צדקה קובץ תורני מרכזי חוב' ג סיון תשמד עמ' עד-פב  
55.בורק, אהרן דוד בעניני צדקה ובנין ארץ ישראל אור המזרח שנה ב חוב' א תשטו עמ' 16-19  
56.בזק, יעקב חובת האם להשתתף במזונות ילדיה על פי המשפט העברי הפרקליט כרך לב תשלח-תשם עמ' 364-357  
57.ביאלר, יהודה ליב פנקס של חברה קדישא גומלי חסד של אמת בעיירה גלוסק בפולין . משנת ת"ק (1740) עד שנת תרח"ץ (1938). מן הגנזים ג ירושלים תשלה עמ' 162-147  
58.בלוי, טוביה מצוות הצדקה במשנת חב"ד פרי הארץ גל' ח אייר תשמד עמ' 108-104  
59.בלויא, יעקב ישעיה צדקה ומשפט; ליקוטים וביאורים בהלכה, בהלכות צדקה ומעשר כספים . ירושלים תשם רפז עמ'  
60.בלום, יחיאל מאיר שלמה לשאול על הפתחים לקיום מצוות נר מערבי ב תשנא עמ' ר-רז  
61.בלס, יהונתן מקבץ נדבות - בדיקה אחריו שערי צדק ה תשסד עמ' 111-122  
62.בלס, יהונתן; קידר, ירון והמלאכה היתה דים... והותר - לשימוש במותר כספי תרומות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 199 ויקהל תשסה 4 עמ'  
63.בן נאה, ירון הסכמת חברת גמ"ח של ק"ק יחייא, שאלוניקי קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 149-156  
64.בן-זמרה, אליהו צ' הצדקה בראי תקנות הקהל באיטליא בראשית ימי הפוסקים האחרונים ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 207-187  
65.בן-חמו, שלמה מצות לימוד זכות כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' רמד-רסב  
66.בן-יעקב, אברהם שטרי הקדש של בתי כנסת בבגדאד ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר רביעי] קבלת האר"י, תעודות על קהילות ואישים, ירושלים תשמה עמ' שסג-שעז  
67.בן-צבי, משה מצוות צדקה בדורנו - כיצד? עמודים כרך כט תשמא עמ' 69  
68.בן-שמעון, שלמה תקפה של הבטחה למתן גמ"ח מוריה שנה כא גל' י-יב סיון תשנח עמ' צו-קא   
69.בן-ששון, יונה תורת הצדקה במשנתו העיונית של הרמב"ם ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 110-101  
70.בנר, אוריאל מצוות ביקור חולים - הגדרת "חולה" אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 80-92  
71.בצרי, עזרא הלכות מעשר כספים דיני ממונות, ירושלים תשלח עמ' תג-תכ תסז-תעב  
72.בצרי, עזרא בדיני מעשר כספים המאסף שנה א תשלט עמ' 211-208  
73.בקשי, מאיר; פישר, משה ט' בארח צדקה (פרקי הדרכה לבית הספר הממלכתי-דתי). מאיר בקשי - הצדקה בממונו [116 עמ']. משה ט' פישר - הצדקה בגופו [179 עמ'] משרד החינוך והתרבות, אגף החינוך הדתי. שבט תשל  
74.בקשי-דורון, אליהו עולים ועניי עירך - מי קודם תורה שבעל פה לב: עמ' לב-לט, תשנא  
75.בקשי-דורון, אליהו ואהבת לרעך כמוך להלכה ולמעשה תורה שבעל פה לו: עמ' עמ' לג-מ', תשנה  
76.בקשי-דורון, אליהו פרסום צדקה כהלכה (גניבת דעת הבריות) שערי צדק ד תשסג עמ' 323- 331  
77.בקשי-דורון, אליהו העדפות אישיות ולאומיות בנתינת צדקה ומעשר עני אמונת עתיך 58 אב-אלול תשסב עמ' 42-53  
78.בר-אילן, נפתלי מתן צדקה לעני שאינו רוצה לעבוד מורשה ו ימים-נוראים תשלד עמ' 113-109  
79.בר-אילן, נפתלי מתן אוכל או כסות לעני תמורת תשלום אפיקי נחלים ו תשלה עמ' 45-42  
80.בר-אילן, נפתלי קדימה במתן צדקה סגולת מנשה, נר לנשמת יצחק מנשה דוידוביץ, קרית אתא תשלח עמ' 219-217  
81.בר-אילן, נפתלי זכאותו של העני לצדקה תחומין ב תשמא עמ' 465-459  
82.בר-אילן, נפתלי מתן צדקה, ועשיית מצוה ע"מ לקבל פרס זכור זאת ליעקב, לנשמת יעקב פנחס כהן, ירושלים תשלא עמ' קע-קעב  
83.בר-אילן, נפתלי מצוות צדקה בפעולות משרד הסעד ובמדינת ישראל מורשה ב טבת תשלב עמ' 51-58  
84.בר-אשר, שלום העזרה ההדדית במארוקו בעת החדשה: צדקה וגמילות חסדים בקהילת פאס במאה הי"ח (1672-1822) שנה בשנה תשן עמ' 331-335  
85.ברגמן, צבי הירש גדר אינו ברשותו לענין הקדש ומכירה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' סו-עח  
86.ברונר, בניהו הכנסת אורחים - שיאה של גמ"ח קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 347-356  
87.ברונשטיין, ישראל בעניני צדקה בית אהרן וישראל גל' צא תשרי-חשון תשסא עמ' עד-פ  
88.ברונשטיין, ישראל יוסף הלכות מעשר כספים ירושלים תשסב רי עמ'  
89.ברונשפיגל, אבא שיטת הרמב"ם בהפרשת צדקה ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תסו-תסח; כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 89-87  
90.ברייער, יעקב יוסף בענין גבו מעות לעני והותירו זרע יעקב גל' כב שבט תשסד עמ' פה-צב  
91.ברייש, מרדכי יעקב בדין מעשר כספים עולת החודש שנה א תשלז-תשלח עמ' תט-תיב, תמה  
92.ברכה, יהודה בדין מעשר כספים עבור קופת גמ"ח אור תורה שנה יז תשמה עמ' תריב-תרטו  
93.ברנדסופר, ידידיה נדבת ס"ת לטובת נכרי עדות, קובץ תורני, גל' יג טבת תשנג עמ' כו-כח  
94.גוטל, נריה מצות ביקור חולים בחולה מחוסר הכרה נתיבי מרחבים ה אלול תשנז עמ' 91-100  
95.גוטל, נריה מ' מעשר עני וישוב הארץ וירושלים פרי הארץ גל' ח אייר תשמד עמ' 47-44  
96.גוטל, נריה מ' ואהבת לרעך כמוך - 'פרט' ו'כלל' ['ברור לו מיתה יפה'] כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' רג-רטו  
97.גולדברג, אברהם הלל מעשר כספים להלכה ולמעשה במשנתו של מרן ה'חפץ חיים' זצוק"ל שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' קי-קכב; הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' נ-סא  
98.גולדברג, זלמן נחמיה בחיובי גמילות חסד [החיוב להוציא ממון להצלת חברו] יד רא"ם, לזכר אליעזר מאיר ליפשיץ, ירושלים תשלה עמ' 111-97; אהבת תורה, תמוז תשמד עמ' 83-68. יעקובוביץ, שמואל: על מצוות גמילות חסד בגוף ובממון. שם עמ' 99-84 
99.גולדברג, זלמן נחמיה ירושה בתרומה, מעשרות, צדקה ומעות גמ"ח שעלי דעת קובץ ג תשמד עמ' 76-70  
100.גולדברג, זלמן נחמיה בענין איסור מחלוקת כרם חב"ד גל' 2 ניסן תשמז עמ' 126-124  
101.גולדברג, זלמן נחמיה צדקה בפחות משוה פרוטה בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' לו-לז. מערבי, יהודה, שם גל' ז סיון תשסא עמ' צג-צד  
102.גולדברג, זלמן נחמיה מצוות גמילות חסדים - היבטים ממוניים שורת הדין ז תשסב עמ' שעז-תמד  
103.גולדשטיין, שלום בענין טפול בהורים זקנים וחולים ע"י אחרים הדרום חוב' ס אלול תשנא עמ' 30-31  
104.גורן, שלמה מצוות אהבת ישראל בהלכה שנה בשנה תשלז עמ' 148-139  
105.גורן, שלמה המעמד ההלכתי של יהודה ושומרון וחבל עזה אמונת עתיך 57 סיון-תמוז תשסד עמ' 10-13  
106.גורן, שלמה אהבת ישראל לאור ההלכה מחניים גל' ער"ה תשיד עמ' 8-13; אור המזרח שנה א חוב' א אדר תשיד עמ' 9-14; תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 40-53  
107.גייגר, יצחק צדקה ציבורית - בין 'מדיניות רווחה' ל'קהילת חסד' צהר יט אלול תשסד עמ' 41-46  
108.גילת, ישראל צבי פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך - מצוות הצדקה - חיוב משפטי או נדיבות  פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 176 ראה תשסד 4 עמ'  
109.גילת, ישראל צבי האמנם מצות צדקה "שמתן שכרה בצידה" אין בית דין מצווה לאכוף על קיומה? סיני כרך קיד תשנד עמ' ריז-רכט  
110.גיסר, אברהם בין צדקה ל'צדק חברתי' ('שיח הזכיויות' בראי התורה) צהר יט אלול תשסד עמ' 35-40  
111.גליק, שמואל לגלגולה של מצוות הכנסת כלה סיני כרך קכח תשסא עמ' קיב-קכג  
112.גליקסברג, ש"י עזרה סוציאלית ע"פ התורה סיני כרך ב תרצח עמ' נה-סב  
113.גרודזנסקי, חיים עוזר בענין שינוי מעות בקופת צדקה אבן ציון, ס' זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' תמב  
114.גרודזנסקי, צבי בדין בקור חולים אי מדאורייתא הנאמן שנה טז תשכד גל' כט עמ' 5-3  
115.גרודזנסקי, צבי האם יש חיוב לבקר חולה במחלה מדבקת ר"ל הנאמן שנה טז תשכד גל' כט עמ' 5-6  
116.גרוזמן, שפרה ואהבת לרעך כמוך (ברור משמעות המצוה והצעות לקיומה במסגרות חנוכיות) ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 191-182  
117.גרז, אהרן שינוי בצדקה שמעתין גל' 111-112 תשנג עמ' 68-72  
118.גרשוני, יהודה בשיעור מצות צדקה ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 81-75  
119.גרשוני, יהודה שיעור מצות צדקה [אוצר המשפט חלק ב ערך 3137] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תקפא-תקפט  
120.גשטטנר, נתן בענין לחזור על הפתחים לקיום המצוות נר מערבי א תשנ עמ' קנז-קס  
121.גשטטנר, נתן בענין ריבית בחברות של גמילות חסדים עם התורה מהד' ג חוב' יג תשנו עמ' ה-כג  
122.דבורקס, אליקום אספקלרית הצדקה ירושלים תשלד קסה עמ'  
123.דבורקס, אליקום צדקה בחרש שוטה וקטן אהלה של תורה, רבעון, גל' ב-ג אדר תשלז עמ' נו-סא; בית אברהם גל' ו-ז כסלו תשמא עמ' 41-38  
124.דבורקס, אליקום מעלת הצדקה בעד החזקת תינוקות של בית רבן צהר ב תשנח עמ' צח-קא  
125.דבורקס, אליקום נתינת צדקה למטרת פרסום צהר טו תשסה עמ' רפא-רפו  
126.דה-הרטוך, אמנון קופה של צדקה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 64 תצוה תשסב 4 עמ'  
127.דהן, מיכאל צדקה וחסד האשל חוב' 20 ערה"ש תשם עמ' 9-8  
128.דורי, אברהם ביטול לימוד תורה בשביל מצות גמ"ח אור תורה שנה לג תשסא עמ' רנ-רנד  
129.דיכובסקי, שלמה אהבת חנם ושנאת חנם המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסד עמ' 42-46  
130.דיכובסקי, שלמה צדקה כחיוב משפטי שערי צדק ה תשסד עמ' 134-156  
131.דיכובסקי, שלמה צדקה כחיוב משפטי תורה שבעל פה לא: עמ' קיב-קכג, תשן; זכור לאברהם תשנב עמ' שעו-שפו  
132.דיכובסקי, שלמה מזונות הבנים - תקנת חכמים מיוחדת בדיני צדקה  תחומין טז (תשנו) 87-101  
133.דיכובסקי, שלמה "די מחסורו" - קריטריונים וגבולות אמונת עתיך 56 ניסן-אייר תשסד עמ' 43-47  
134.דינר, גבריאל לשנות מצדקה כשנדר לקופת ר' מאיר בעל הנס עם התורה מהד' ב חוב' ה תשמג עמ' נ-נז  
135.דסברג, אורי קריטריונים לחלוקת כספי ציבור תחומין ד תשמג עמ' 415-404  
136.דרוק, זלמן שינוי מצדקה לצדקה וסמכות הגבאים בבתי כנסת שנה בשנה תשנג עמ' 171-179  
137.דרטש, משה בן ציון בענין קמחא דפסחא הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ'84-87  
138.הכהן, אביעד חסד של אמת - "חברא קדישא" ותקנת הציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 50 חיי שרה תשסב 4 עמ'  
139.הכהן, אביעד שמחת עניים ומתנות לאביונים - קו העוני וזכות הקיום בכבוד פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 159 תצווה תשסד 4 עמ'  
140.הכהן, אברהם צבי איזו היא מעולה שבצדקות בית אהרן וישראל גל' נט סיון תמוז תשנה עמ' סו-סט  
141.הכהן, יוסף חיים הקדשות בבתי הדין הרבניים בישראל (משפט העברי וחוק המדינה) באר שבע תשנז 67 עמ'  
142.הכהן, צבי הירש בדין הנודר לעני אי מותר ליתנו לעני אחר הפרדס שנה כד חוב' י שבט תשי עמ' 14-15  
143.הלוי, חיים דוד יתרת הסכום ממגבית-נישואין למי שייכת? שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ קכז-קכט  
144.הלוי, חיים דוד ואהבת לרעך כמוך כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' קמ-קמה  
145.הלוי, חיים דוד פסיקת הלכה ואהבת ישראל במשנת הגרב"צ עוזיאל זצ"ל ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 69-55  
146.הלוי, חיים דוד האם יכול קהל לעכב כתיבת שם התורם על תרומתו? שנה בשנה תשמח עמ' 155-150  
147.הלוי, חיים דוד ואהבת לרעך כמוך שבילין גל' ח-ט תשרי תשכד עמ' פ-פד  
148.הלטובסקי, יוחנן מאיר בענין חשש ריבית בגמ"ח עם דמי חבר מבית לוי י כסלו תשנז עמ' קיב-קכא  
149.הלינגר, מיכאל מצוות צדקה - בירור הלכתי, ספרותי והיסטורי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשס 279 עמ'  
150.הלל, יהודה בשיעור חיוב נתינת צדקה והמבזבז אל יבזבז יותר מחומש מקבציאל גל' לה תשרי תשסט עמ' רלו-רסד  
151.הלל, יעקב משה האם מותר לקבל צדקה מגויים מקבציאל כג תשרי תשנז עמ' נז-עד  
152.הלפרין, חיים אהרן צבי בענין שילום שכר לימוד ממעשר כספים קרן ישראל; ספר זכרון לר' ישראל יהודה פרץ, לונדון תשס עמ' קצז-רד  
153.הלפרין, משה שכיב מרע שנדר לצדקה אם בנו חייב לקיימו מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' יד-כג  
154.הרן, מנחם מתנות עניים אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 675-674  
155.הרפנס, ישראל דוד אי אשה מותרת ליתן צדקה מתנה מרובה בלי רשות בעלה פרי תמרים קובץ י תשרי תשמג עמ' פא-צא  
156.הרשלר, משה סוגיא דבל תאחר (מסכת ראש-השנה ד ע"א-ו ע"ב) תורה שבעל-פה תשכה עמ' קלד-קמג  
157.ווזנר, שמואל פתיחה קצרה להלכות צדקה עם התורה מהד' ב חוב' ה תשמג עמ' לב-לה  
158.וולפסון, חיים ישראל שינוי קופה של צדקה אורות עציון כט תמוז תשנח עמ' 31-41  
159.ויגודה, מיכאל "אלה פקודי המשכן" - שינוי ייעודם של כספי תרומה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 314 פקודי תשסח 4 עמ'  
160.וידנפלד, דב בריש בדין שכ"מ שציוה נכסיו לצדקה משום שסבר שאין לו יורש מוריה שנה כד גל' ה-ו אדר תשסב עמ' נח-נט  
161.וייל, אליעזר מה בין צדקה למעשר כספים ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 147-153  
162.וייל, אליעזר קיום מצות מעשר כספים בקהילה השיתופית ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 199-210  
163.וייל, ידידיה טיאה בענין לשלם הוצאות החתונה במעות מעשר האהל שנה כג חוב' א תשרי תשלז עמ' ז-ט  
164.וייל, יעקב בדין נטילת צדקה מן הגוי מוריה שנה ד גל' י-יא אייר-סיון תשלג עמ' כז-לד  
165.ויינברג, יחיאל יעקב בדין ספק ממון של צדקה הפרדס שנה כו חוב' ד טבת תשיב עמ' 4-6  
166.ויינפלד, משה משפט וצדקה בישראל ובעמים; שויון וחרות בישראל העתיקה על רקע מושגי צדק חברתי במזרח ירושלים תשמה 182 עמ'  
167.וייס, יצחק בענין מעשר כספים כרם שלמה שנה יא קונטרס ד שבט תשמח עמ' כד-כז  
168.וייס, יצחק בענין מעשר כספים כרם שלמה גל' קד שבט תשמח עמ' כד-כז  
169.וייס, יצחק [תקנות הח"ק על דבר מצות בקור חולים ולפקח על ענינם] אבני בית היוצר... פרעשבורג. פאקש תרס. ד"צ ירושלים תשל דפים עח-פ  
170.וילפנד (בן-שלום), יעל  יחסם של חז"ל לעוני ולעניים עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית 94 עמ'  
171.וילפנד, יעל נשים וצדקה: לקט מקורות גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 125-132  
172.וינטר, אלימלך מתנה על מנת להחזיר במצוות צדקה מורשתנו יג תשנט עמ' 43-47  
173.וינמן, צבי הקדש משפחתי אינו הקדש תחומין כא (תשסא) 237-247  
174.ויס, אשר זליג בענין המבזבז אל יבזבז יותר מחומש מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' לח עמ' רמג-רנב  
175.ויס, אשר זליג יששכר וזבולון מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' עג עמ' תעח-תפב  
176.ויס, אשר זליג מצות הלואה מנחת אשר, שמות, תשסד סי' מא עמ'רפו-רצ  
177.ויס, אשר זליג ואהבת לרעך כמוך מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' מג עמ' רעו-רפא  
178.ויס, אשר זליג שו"ת בדיני קדימה בצדקה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כא עמ' קמו-קנב  
179.ויס, אשר זליג גדר חיוב מעשר כספים מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כב עמ' קנג-קנט  
180.ויס, אשר זליג במצות ביקור חולים בישראל ובבני נח מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' כ עמ' קכ-קכו  
181.ויסבליט, שלמה עיון בהלכות צדקה להרמב"ם בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 121-127  
182.ולדינברג, אליעזר יהודה החיוב והמצוה בתרומה כספית לבית חולים - שאלה ותשובה אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 35-31  
183.ולר, משה מרדכי בעלות על ספר תורה שערי צדק ב תשסא עמ' 221-235  
184.ורהפטיג, איתמר צדקה של אשה נשואה מורשה ח קיץ תשלד עמ' 103-87  
185.ורהפטיג, יעקב די מחסורו אשר יחסר לו כתלנו יג תשן עמ' 202-208  
186.ז'ולטי, בצלאל בדיני צדקה מים חיים, לזכרם של משה כהן, יורם איזק ומנחם שיצר, ישיבת שעלבים תשלד עמ' 25-18  
187.זולדן, יהודה פרנסת תלמיד חכם מצדקה פרי הארץ גל' ח אייר תשמד עמ' 41-29  
188.זולדן, יהודה מתמיכות ומדמי אבטלה למעגל העבודה צהר יט אלול תשסד עמ' 57-66  
189.זולדן, יהודה בעת משבר כלכלי - לפטר עובדים או לקצץ בשכרם? תחומין ל' תשע עמ' 341-350  
190.זון, שלום שכנא אהבת רע - המפתח לתורה כולה המאור שנה לו חוב' ב כסלו-טבת תשמד עמ' 23-22 ,11   
191.זיו, ידידיה סדר קדימויות במתן צדקה מספרא לסייפא עלון 42 תמוז תשנ"ב עמ' 56-68  
192.זילבר, רפאל בענין כפיה על הצדקה פרי תמרים קובץ א כסלו תשלח עמ' יב-טו  
193.זלקין, אברהם יששכר וזבולון - דיון פרשני וערכי קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 344-351  
194.זלקין, מרדכי 'והקצבים דפה פרקו עול': מאפיינים ומגמות בפעילות מערכת הרווחה בקהילת וילנה בראשית המאה התשע עשרה מווילנה לירושלים, מחקרים בתולדותיהם של יהודי מזרח אירופה מוגשים לפרופסור שמואל ורסס, ירושלים תשסב עמ' 25-42  
195.זנו , דוד רפאל שמואל חובת הענקת צרכים חיוניים לכל תושב מעליות כא תשנט עמ' 109-123  
196.זסלנסקי, אהרן יצחק בדיני צדקה וזאת ליהודה, ירושלים תשו עמ' א-ח  
197.זעפרני, שלמה שותפות של יששכר וזבולון - גדרה וגודל שכרה תפארת למשה, ספר זכרון לרב משה שמעון מירניק, ירושלים תשסז עמ' קעז-קפד  
198.זעפרני, שלמה בענין זכיון שניתן לתורם שיהא הכולל נקרא על שמו אור תורה שנה לד תשסב עמ' תרי-תריט  
199.זעפרני, שלמה בענין שותפות יששכר וזבולון אור תורה שנה לט תשסז עמ' תקיא-תקכ  
200.זצר, ש"צ מדת הרחמים; פרקים בתורת המוסר העברי עפ"י התלמוד והמדרש, הרמב"ם והזוהר חולון תשכב קמח עמ'  
201.חדד, דניאל כתיבת ספר תורה והכנסתו לבית הכנסת - היבטים הלכתיים משפטיים מגל יג תשסב עמ' 141-188  
202.חדש, יאיר בגדר חיוב צדקה ובדין כפיה לצדקה יסודי התורה תמוז תשכה עמ' ל-לג  
203.חי, יוסף בדין גמר בלבו לתת צדקה אם יכול לחזור בו אור תורה שנה כט תשנז עמ' שעח-שעט  
204.חי, יוסף בדין גמר בלבו לתת צדקה אם יכול לחזור בו אור תורה שנה כט תשנז עמ' שעח-שעט. דיין, בניהו: שם עמ' תקטו-תקיז  
205.חיגר, משה חובת ההורים לילדיהם (מדין צדקה) פרי הארץ גל' ח אייר תשמד עמ' 28-18; כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' קמו-קנח  
206.חלמיש, משה תורת הצדקה במשנת רבי שניאור זלמן מלאדי דעת חוב' 1 חורף תשלח עמ' 139-121  
207.חלמיש, משה מצות צדקה מקבלת צפת ואילך ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 185-169  
208.חלפון, אליהו מצות אהבת הרע כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' רסג-רעא  
209.חמיאל, חיים י' ייחודם של "חסיד" ושל "גמילות חסדים" שנה בשנה תשמט עמ' 372-379  
210.חפוטא, אברהם בדין כפיה בצדקה ומזון הבנים עלי באר, חוברת זכרון, חשון תשכו עמ' 30-35  
211.חרל"פ, יחיאל מיכל בסוגיא תן כזכי ובענין צדקה תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' שמה-תכז  
212.טביוביץ, אהרן משה צדקה לחיים (בדיני חלוקת וקבלת צדקה) [ישראל] תשנט קנז עמ'  
213.טברסקי, יצחק צדקה במקורות ההלכה סעד שנה טו תשלא חוב' 5 עמ' 9-16  
214.טולדאנו, יוסף לענין מעשר כספים נר ליחזקאל, לנשמת יחזקאל עזרא בצלאל, ירושלים תשלג(?) עמ' 15-66  
215.טוקר, נפתלי למשמעות המושג "הכנסת כלה" והחילוקין לשאלת את מי מצוה לשמח בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 88-91  
216.טורק, אליעזר באיסור נטילת צדקה מהעכו"ם בית הלל גל' כא כסלו תשסה עמ' מז-נ  
217.טורק, אליעזר הלוי בענין מצות צדקה, וכפיה על מ"ע שאין מתן שכרה בצידה אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' קצ-קצו  
218.טכורש, כתריאל פישל הידור במעשר כספים [אוצר המשפט חלק א ערך 5137]  שילוח, מאיר: שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' קצ-  
219.טכורש, כתריאל פישל מעשר כספים שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' קיג-קכה   
220.טכורש, כתריאל פישל הידור מצוה במעשר כספים שבילין גל' כה-כו אלול תשל עמ' עג-צו  
221.טלושקין, ניסן אחריות של צדקה ספר יובל לישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' קיא-קיד  
222.טננבוים, אברהם "לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא" - האם זכאי הנאמן לשכר פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 286 בהעלתך תשסז 4 עמ'  
223.טננבוים, אברהם "אפס כי לא יהיה בך אביון" - להגדרת העוני פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 295 ראה תשסז 4 עמ'  
224.יהודה, יעקב; קפלן, ניצן קבלת צדקה מגוי, לשאלת הסיוע הכלכלי מארה"ב מספרא לסייפא עלון 41 אדר ב תשנב עמ' 51-56  
225.יהושע, דניאל בענין הפרשת חומש ממונו קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' רטו-רכא  
226.יונה, עמנואל בעיות סוציאליות וסכסוכי עבודה בשו"ת חות יאיר לבב שלם, לזכר שלמה בכרך, ירושלים תשלא עמ' 23-34  
227.יוסף, עובדיה אם מותר לקבל תרומות מרפורמים לבנין בית הכנסת ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תה-תט  
228.יוסף, עובדיה ניכוי כלכלת הבנים מכסף מעשר אור תורה שנה יב תשם עמ' טז-יח  
229.יוסף, עובדיה ניכוי דמי פרנסת ילדיו הגדולים מהמעשר אור תורה שנה כג תשנא עמ' ג-ה  
230.יוסף, עופר עשרה זהב (דיני צדקה ומעשר כספים) תל אביב תשסא שיח עמ'  
231.ינקלביץ, רפאל שיתופם של גויים במפעלי צדקה יהודיים ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 150-145  
232.יקוביץ, אסתר אחריות בנים למזונות ההורים (מבט מזוית ההלכה) גרונטולוגיה גל' 26-25 סתיו-חורף 1984-1983 עמ' 38-28  
233.ישר, משה מאיר שיעורי פיזור לצדקה סיני כרך סא תשכז עמ' קטז-קכד  
234.ישראלי, שאול כפיה ושעבוד נכסים בצדקה ניצני ארץ חוב' ד שבט-אדר תשמו עמ' 64-61  
235.כהן, ארי איסור נקימה ונטירה תחומין יט (תשנט) 67-90  
236.כהן, בצלאל בדין אם מותר לחזור מצוואתו אור המזרח שנה ב חוב' ב ניסן תשטו עמ' 16-18  
237.כהן, גדי עולם חסד יבנה - להבחנת הרמב"ם בין מצוות 'והלכת בדרכיו' למצוות 'ואהבת לרעך כמוך' מעליות כב תשסא עמ' 203-206  
238.כהן, גלית פנים בסוגיית צדקה גרנות גל' 1 סיון תשסא עמ' 55-69  
239.כהן, דוד זורע צדקות (הלכות צדקה ומעשר כספים) בית שמש תשסד רסט עמ'  
240.כהן, חיים נכסי גמ"ח - בעליו ודין המזיקם עם התורה חוב' ט תשלט עמ' ע-עח  
241.כהן, ידידיה גמילות חסדים וצדקה בקבוצה הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 271-261  
242.כהן, ירוחם דן צדקת עניי ארץ ישראל פרי הארץ גל' ח אייר תשמד עמ' 54-48  
243.כהן, מרק ר' הלכה ומציאות בענייני צדקה בתקופת הגניזה האסלאם ועולמות שזורים בו, קובץ מאמרים לזכרה של חוה לצרוס-יפה, ירושלים תשסג עמ' 315-333  
244.כהן, שאר ישוב מעלת "מתן בסתר" קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 48-60  
245.כהן, שאר ישוב אהבת ישראל - בהלכה ובאגדה חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' קנח-קעב  
246.כהן, שאר-ישוב צניעות וכבוד בצדקה ספר היובל ראובן הכט, ירושלים 1979 עמ' 197-186  
247.כהן, שאר-ישוב מצות אהבת ישראל - בהלכה ובהגדרה תורה שבעל פה לו: עמ' מה-נז, תשנה  
248.כהן, שאר-ישוב יסודה של אהבת ישראל אי"ש בגבורות, מאמרים במורשת ישראל ותולדותיו מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, ירושלים תשן עמ' 51-60  
249.כהן, שמעון עודד מעשר כספים ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 187-196  
250.כהנא, יצחק זאב עזבונות ארץ-ישראל בספרות התשובות סיני כרך לא תשיב עמ' יד-מז; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 206-238  
251.כהנא, יצחק זאב מעות רבי מאיר בעל הנס בספרות ההלכה סיני כרך מג תשיח עמ' קכה-קמד; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 239-257  
252.לאו, דוד גביית צדקה בטעות תחומין כב (תשסב) 369-376  
253.לאו, דוד טעות בצדקה משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תרו-תרמד  
254.לאו, ישראל מאיר גדרי חיוב וכפיה בתלמוד תורה וצדקה שערי צדק ה תשסד עמ' 157-163  
255.לאם, נחום צדקה וחסד הפרדס שנה סב חוב' ז ניסן תשמח עמ' 17-11  
256.להב, ליאור צדקה באגדה במחשבה ובמעשה בנתיבי חסד ואמת תשן עמ' 208-227  
257.לוי, שלמה מתן צדקה לעני שמסוגל להתפרנס תחומין כט תשס"ט עמ' 57-62  
258.לוי, שלמה שיעור חיוב עשירים בצדקה תחומין ל תשע עמ' 379-386  
259.לוין, יהושע ירושה וחזקה בשררה בני ברק תשסד 122 עמ'  
260.לויפר, עודד ליפא  ריבית בקרנות גמ"ח חברים מבית לוי יב תשרי תשנח עמ' קפג-קפו  
261.לונצר, אשר צבי האם יש שכר לתומך בלומד תורה כשהנתמך אינו לומד אוריתא גל' יח תשנו עמ' רד-רח  
262.ליברמן, יוסף בענין החיוב לבזבז כסף לצורך מצוה שבין אדם לחבירו קול התורה גל' נז תשרי תשסה עמ' רט-ריד  
263.ליונשטם, שמואל אפרים יתום אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 953-952  
264.ליכט, יעקב שלום צדק, צדקה, צדיק אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 685-678  
265.ליכטנשטיין, אהרן סעוד תסעד עמו - השתתפות המקבל בגמילות חסדים ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 93-81  
266.ליפשיץ, דוד ספק ממון עניים מספרא לסייפא עלון 46 חורף תשנד עמ' 35-42  
267.לם, נחום אהבת ישראל ושנאת הרשעים הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קמט-קנט  
268.לם, נחום צדקה וחסד הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' ריב-ריט  
269.לנדאו, חיים אשר ספר תורה שנתרם לבית כנסת - מי בעליו ומי יורשו בנתיבי חסד ואמת תשנד עמ' 100-105  
270.לנדר, דניאל בענין חיוב די מחסורו כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 205-202  
271.לשם, חיים מצות 'ואהבת לרעך כמוך' מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 70-67  
272.מאזוז, מצליח מעשר כספים לפני או אחרי ניכוי מסים אור תורה שנה יט תשמז עמ' רד-ריד  
273.מדן, יעקב קו העוני בהלכה עלון שבות גל' 166 אייר תשסו עמ' 39-62  
274.מוריאל, יהודה ואהבת לרעך כמוך שמעתין שנה ח גל' 28 כסלו-טבת תשלא עמ' 26-36  
275.מוריאל, יהודה גמילות חסדים (דוגמא להוראת מושגי יסוד) בשדה חמד שנה יד תשלא עמ' 408-399  
276.מזריץ', אברהם יהודה ליב בדין קבלת צדקה מן הנכרי מוריה שנה יט גל' א-ב אייר תשנג עמ' כח-לא. קליר, אלעזר: תשובה בענין הנ"ל. שם עמ' לב-לה  
277.מימון, פרץ בדין קופות צדקה שנגנבו מחנות אור תורה שנה ט תשלו-תשלז עמ' תיב-תיד  
278.מימון, פרץ לשנות מעות צדקה אור תורה שנה כא תשמט עמ' תפ-תפא. שריון, גדעון: שם עמ' תרע-תרעא  
279.מישלוב, דוד על "חברה קדישא" בשיקאגו בנתיבי חסד ואמת תשנב עמ' 143-145  
280.מלאך, דניאל; פיקסלר, דרור באבוד רשעים רינה או קינה תחומין כב (תשסב) 57-67  
281.מלחי, ירמיהו ואהבת לרעך כמוך שמעתין שנה יב גל' 41 טבת תשלה עמ' 62-50  
282.מנדלבוים, דוד בענין נתינת צדקה בלילה  בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 33-35  
283.מצגר, יונה הסרת שלטי תורמים (ישנים) מבית כנסת ויען שמואל י תשסז עמ' קכג-קכח  
284.מצגר, יונה בדין ניחום אבלים וביקור חולים בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 36-38  
285.מצגר, יונה קופת הצדקה שבמקומות הקדושים [האם ניתן לחלקם גם לנכרים] תחומין כח תשס"ח עמ' 102-106  
286.משאש, שלום אם מותר לעזור לנוצרים בבנין הכנסיה שלהם אור תורה שנה כט תשנז עמ' תתמב-תתמה. אביטן, דוד: שם עמ' תתקלב-תתקלג  
287.נבנצל, אביגדור מעשר כספים וחומש בעידן משבר כלכלי תורה שבעל פה כו תשמה עמ' צא-צב  
288.נוקראי, אורן שמעון בדין ספק ממון עניים מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' שיד-שטז  
289.נחלון, אהרן מה קודם - בניית בית המקדש או האכלת רעבים? שבלת גל' 234 ב אייר תשמג עמ' 12-10  
290.ניומן, י' יעקב חבר עיר - מהו? סיני כרך נד תשכד עמ' שב-שז  
291.ניומן, יעקב ואהבת לרעך ירושלים תשמה 297 עמ'  
292.נריה, משה צבי צדקה של חסד וצדקה של משפט שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שצח-תח  
293.נריה, משה צבי צדקה של חסד וצדקה של משפט (בין ישראל לעמים) ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 407-420  
294.נריה, משה צבי הצדקה של ישראל וגויים (בירור בהלכות צדקה) עומר שנה ד תשיח עמ' 7-16  
295.סג"ל-הורביץ, נתן בדין מעשר כספים כרם שלמה שנה ד קונטרס ב חשון תשמא עמ' כא-כג  
296.סגל, יהודא בירור סוגי הצדקות ודרגת חשיבותן נועם ספר טז תשלג עמ' קכ-קמ  
297.סגל, יהודה זרחיה בירור סוגי הצדקות ודרגת חשיבותן צמח יהודה א, חיפה תשנו עמ' שמג-שנז [אוצר המשפט א ערך 5149]  
298.סגל, יהודה זרחיה ביקור חולים והכנסת אורחים צמח יהודה א, חיפה תשנו עמ' שצה-שצח  
299.סופר, אשר בכפייה על הצדקה בכורים חוב' ה אדר תשכד עמ' כב-כו  
300.סופר, אשר בכפיה של הצדקה בכורים חוב' ה אדר תשכד עמ' כב-כו  
301.סופר, יעקב חיים חידושים וביאורים בעניני מצות צדקה מקבציאל גל' לד ניסן תשסח עמ' קמד-קסד  
302.סופר, משה חלוקת מעות לבני א"י מוריה שנה ח גל' ב-ג סיון תשלח עמ' כח  
303.סלושץ, צבי אברהם קבלת צדקה מן הנכרים שמעתין גל' 99 תשן עמ' 55-58  
304.סליי, מנחם דיור ותנאי מגורים של זקן תחומין ז תשמו עמ' 265-255  
305.ספסל, יוסף בענין החיוב על בני הגולה לפרנס עניי ארץ ישראל קודם עניי עירם הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 117-120  
306.עוזיאל, בן ציון מאיר חי שערי עוזיאל א-ב. [כרך א: הלכות אפוטרופסות; כרך ב: דיני יתום ואלמנה] ירושלים תשנא 639 עמ'  
307.עמאר, שלמה משה צדקה של גויים לבנין ישיבות ומקומות של קדושה תורה שבעל פה מד תשסד עמ' יד-לה  
308.עמיחי, יהודה נתינת מעשר עני וצדקה לעני שאינו מוכן לעבוד אמונת עתיך 56 ניסן-אייר תשסד עמ' 48-58  
309.עמנואל, שמחה תשובות חכמי אשכנז בהלכות צדקה המעין כרך מא גל' ב טבת תשסא עמ' 15-22  
310.פולק, שלום בענין ספק צדקה זרע יעקב גל' יג כסלו תשס עמ' כה-לז  
311.פוס, יואל גמילות חסדים בתוך: בעולמם של חז"ל; לקט סיפורים מחיי התנאים והאמוראים, ירושלים תשמח עמ' 127-109  
312.פורת, בני ואהב גר לתת לו לחם ושמלה - ליסודות מדיניות חברתית-כלכלית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 85 עקב תשסב 4 עמ'  
313.פיזם, חיים צדקה כנורמה משפטית; מזונות מדין צדקה במשפט העברי והישראלי חיפה תשלו 102 עמ'  
314.פיינשטיין, משה תשובה בענין שותפות יששכר וזבולון מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' פט-קח  
315.פילר, אלעד "ותפק לרעב נפשך"- עיון במחשבת הצדקה אורות עציון כו אדר תשנ"ו עמ' 128-139  
316.פיקסלר, דרור מעשר כספים - שיעורו ושיטת חישובו תחומין ל תשע עמ' 369-378  
317.פירון, מרדכי צדקה וחסד מחניים גל' המאה חלק ב כסלו תשכו עמ' רטז-ריט  
318.פלדברג, יחזקאל בחיוב מעשר כספים עם התורה מהד' ב חוב' ה תשמג עמ' נח-עד  
319.פלורסהיים, יואל מדינת סעד - תקנה או תקלה עמודים כרך לב תשמד עמ' 204-203 ,164-163 ,87-85  
320.פלורסהיים, יואל מדינת הסעד מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 60-50  
321.פנחסי, שמואל התחייבות לצדקה במחשבה  שערי צדק ה תשסד עמ' 164-173  
322.פרום, מרדכי משנים מצדקה לצדקה פרי הארץ גל' ח אייר תשמד עמ' 16-8  
323.פרידברג, דב  בדין שיעור מצות צדקה קובץ תפארת התלמוד, ירושלים תשנה עמ' מה-מז  
324.פרידמן, אהרן ביאור נוסף בענין צדקה עלון שבות גל' 166 אייר תשסו עמ' 63-70  
325.פרנקל, איסר מעמד האביון כגורם בהלכה מחניים ס ער"ה תשכב עמ' 131-125  
326.פרץ, אלחנן מעשה הצדקה ירושלים תשסה רעו עמ'  
327.פרץ, מיכאל מהלכות הלוואה אור תורה שנה לט תשסז עמ' קיד-קיט, שם עמ' תתקי-תתקיח  
328.צוריאל, משה המצוה של 'שנאה לרשעים' המעין כרך יז גל' ד תמוז תשלז עמ' 4-1. קליין, דוד בן-ציון: על מצות שנאה לרשעים. שם כרך יח גל' א תשרי תשלח עמ' 73-71 
329.צינוירט, יהשע בענין ביטול הוראת קבע [לצדקה] אסיפת חכמים (חסידי באיאן ביתר) ב אלול תשסב עמ' קו-קי  
330.צמל, אפרים המצוה של שנאת המסית פרי הארץ גל' ו חשון תשמג עמ' 8-6  
331.קגן, מאיר גציל אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט הפרדס שנה נב חוב' ו אדר א-ב תשלח עמ' 15-12  
332.קהן, צבי מצות צדקה ותלמוד תורה המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' שעא-שעו  
333.קוויאר, שרגא בענין חיוב צדקה הדרום חוב' מא ניסן תשלה עמ' 89-87  
334.קונשטט, ברוך מעשר כספים המעין כרך ז גל' ג ניסן תשכז עמ' 1-2  
335.קושלבסקי, אליהו בענין הקדש טעות ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תפז-תפט  
336.קיסטר, יצחק דיני צדקה בשימושם במשפט בישראל דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א ירושלים תשכז עמ' 173-169; הפרקליט כרך כד תשכח עמ' 168-177  
337.קלופט, יואל בדין מעשר כספים מכספי מסים מוריה שנה יג גל' ז-ט אלול תשמד עמ' סח  
338.קלופט, יואל במצוות גמ"ח לעני ולעשיר הנאמן שנה כא גל' מ ניסן-אייר תשל עמ' 5-6  
339.קלין, משה שאול לברר האם יש חשש איסור ריבית בענינים הנהוגין היום בקופות גמ"ח מבית לוי י כסלו תשנז עמ' סא-סט  
340.קלרמן, אורי שרגא כפיה ושעבוד בצדקה ירושתנו א תשסז עמ' סה-עא  
341.קפלן, א' שמחה כפיה בצדקה מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 360-354  
342.קפלן, אברהם תקחו את תרומתי - להקדש הציבורי בישראל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 158 תרומה תשסד 4 עמ'  
343.קפלן, מאיר האמנת נחמיה בן חכליה כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' תכז-תל  
344.קראוס, נפתלי גמילות חסדים במקורות היהדות האומה שנה יג אלול תשלה עמ' 424-421  
345.קרויזר, דב מאיר בענין בפיך זו צדקה זרע יעקב אייר תשדמ עמ' ט-יב  
346.קריגר, בן ציון קבלת צדקה וסיוע כספי מגויים תחומין יא (תשן) 403-408  
347.קרפף, אלימלך מ' תקנת אושא דאל יבזבז יותר מחומש קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' קכד-קל  
348.ראטה, יחזקאל בדין מעשר כספים הסופר שנה ב גל' ב אדר תשמה עמ' יז-כא  
349.רבינוביץ', שמואל חלוקת כספי קופות הצדקה שבמקומות הקדושים [האם ניתן לחלקם גם לנכרים] תחומין כח תשס"ח עמ' 107-113   
350.רבינוביץ, אליעזר דבר שאינו ברשותו מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' לט-מג  
351.רבינוביץ, צבי מאיר אהבת ישראל וצדקה במשנת רדומסק כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' קצז-רא  
352.רבינוביץ, שמואל תשובה בענין הנדרים לצדקה בכותל המערבי ובמקומות הקדושים קובץ בית אהרן וישראל גל' קלה שבט-אדר תשסח עמ' פט-צד  
353.רבינוביץ, שמואל הזכות על תשמישי קדושה שאינם בשימוש תחומין לא תשעא עמ' 323-328  
354.רדזינר, צבי מחשבת הצדקה מגל יג תשסב עמ' 258-266  
355.רובנר, ג'יי נא סייעני לעשר אליך, פנקס מעשר כספים של מרדכי זאב עהרענפרייז איש לבוב ניו יורק וירושלים תשסג 127 עמ'  
356.רוזן, דב; זוין, שלמה יוסף שו"ת בדין פושטי-יד ברשות הרבים שנה בשנה תשל עמ' 146-148  
357.רוזן, דוב שאלות חכם של עובד מדינה [הגבלת פושטי יד ברבים] תחומין י (תשמט) 134-137  
358.רוזנצויג, מיכאל צדקה כחיוב וכמצווה תורה שבעל פה לא: עמ' קמט-קס, תשן  
359.רוזנר, אברהם זאב מצוות החסד (מצוות השאלת חפצים כלים וגמחים ודיניהם, מצוות הלוואה) בני ברק תשסה שמג עמ'  
360.רוטברג, זלמן בגדרי צדקה ומתנות עניים ביני עמודי גל' 1 סיון תשנ"ה 2 עמ'   
361.רוטנברג, ישעי' פ' מעמדו של נאמן בהקדש דברי משפט ה תשנח עמ' קפו-קצג  
362.רוטשילד, מאיר מנחם 'החלוקה' כביטוי ליחסה של יהדות הגולה ליישוב היהודי בארץ-ישראל בשנים 1860-1810 ירושלים 1969 92 עמ'  
363.רונן, יאיר כיבוד זכויות אדם ומחויבות כלפי האחר ספר זכרון לפרופסור זאב פלק, ירושלים תשסה עמ' 206-230  
364.רות, אברהם נפתלי צבי שטר 'רודפי צדקה' בפרנקפורט-מיין ספר היובל לי"ש ליכטיגפלד, פרנקפורט דמיין תשכד מדור עברי עמ' 16-3  
365.רזניקוב, אבי קבלת צדקה ותרומות מגויים אורות עציון 5 ניסן-אייר תשמד עמ' 15-11  
366.ריבלין (ארדוש), ברכה ההתארגנות לעזרה הדדית באיטליה בין המאות ט"ז-י"ח חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמה 111 עמ'  
367.ריבלין, אליעזר תקנות החלוקה של 'כולל הפרושים' משנת התקפג ציון ספר ב ירושלים תרפז עמ' 149-170  
368.ריבלין, ברכה הספרדים באיטליה: "חברות גמילות חסדים" בויניציאה במאות הי"ז-הי"ח חברה וקהילה, ירושלים תשנא עמ' 105-112  
369.ריבלין, ברכה חברת גמילות חסדים ק"ק אשכנזים בוויניציאה בפרוס עידן המהפיכה דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 217-224  
370.ריבלין, יוסף "גדולה הכנסת אורחים" - על הדרשה ועל ההלכה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 522 תשסד 3 עמ'  
371.רייז, שניאור זושא בענין תנאי בצדקה ובל תאחר הפרדס שנה נט חוב' י תמוז תשמה עמ' 23-22  
372.רייזמן, השל מצות צדקה ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 71-68  
373.ריינס, ח"ז המובן של 'ואהבת לרעך כמוך' ספר יובל לשמעון פדרבוש, ירושלים תשכא עמ' שד-שטו; באהלי שם, ירושלים-ניו-יורק תשכג עמ' 227-206  
374.ריינס, ח"ז גמילות חסדים וצדקה בתקופת התלמוד באהלי שם, ירושלים-ניו-יורק תשכג עמ' 240-254  
375.רכניץ, עדו משכיל אל דל (על עוני, תפקיד המדינה ותפקיד הקהילה)  צהר יט אלול תשסד עמ' 47-52  
376.רכניץ, עדו העניים הראויים צהר לא שבט תשסח עמ' 37-44  
377.רכניץ, עידו מדידת עוני בהשראה יהודית תחומין כז (תשסז) עמ' 371-378  
378.רמון, ישראל צדקה ניב המדרשיה גל' יד-טו תשם-תשמא עמ' 140-123  
379.רפל, דב בין צדק לצדקה; לבירור ביסוס החיוב שבמתן צדקה הגות ד; יהדות בחברת ימינו, ירושלים תשם עמ' 86-69  
380.רפל, דב הצדקה בישראל והתמסדותה עיטורים, לכבוד ר' משה קרונה, ירושלים תשמו עמ' 247-241  
381.רקמן, מנחם מ' החיוב בנדרי צדקה תורה שבעל-פה ז תשכה עמ' יא-יז  
382.רקמן, מנחם עמנואל מרכזיותו של המושג חסד חדשות אוניברסיטת בר-אילן כסלו תשלח עמ' 13-11; ספר הזכרון ליעקב דולניצקי, שיקאגו תשמב עמ' מד-נ  
383.רקמן, מנחם עמנואל הערך 'חסד' בהשקפת עולמנו שנה בשנה תשמא עמ' 242-233  
384.שביב, יהודה עיונים במצוות אהבת רע ניב המדרשיה גל' כ-כא תשמז-תשמח עמ' 155-148  
385.שגיא, אברהם שיח החמלה והלכות צדקה דעת חוב' 47 קיץ תשסא עמ' 35-52  
386.שדמי, זבולון האבילות והנחומים לדעת הרמב"ם בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 56-62  
387.שוורץ, צבי הלכות עניים לרמב"ם כמופת לדיני עניים באנגליה הפרקליט כרך ב עמ' 85-87  
388.שוורצפוקס, שמעון תקנה משנת 1313 [בענין מסים לקופת צדקה?] בר-אילן ד-ה תשכז עמ' 219-209  
389.שוחטמן, אליאב הנצחת שמו של עושה מצווה קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 61-70  
390.שוחטמן, אליאב קדימתם של עניי ארץ ישראל בקבלת צדקה תחומין כח תשס"ח עמ' 114-128  
391.שורץ, אליהו תרומה שלא מדעת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 196 תרומה תשסה 4 עמ'  
392.שחור, ישראל סדרי עדיפויות בטרמפיאדה תחומין ז תשמו עמ' 402-397  
393.שטובר, שמעון חבורות צדקה וחסד בספרד הנוצרית ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 167-151  
394.שטינמץ, נחמן יחיאל מיכל בענין שותפות יששכר וזבולון זרע יעקב גל' ה טבת תשנו עמ' כג-לד  
395.שטרן, יעקב מאיר בדין פרנסת הבנים ושכר לימודם ממעות מעשר מבית לוי א ניסן תשנב עמ' צח-קא  
396.שטרן, יעקב מאיר שינוי ממעות הכנסת כלה לצורך חולה ובדין מותר המעות מבית לוי טז ניסן תשסא עמ' קא-קח  
397.שטרן, משה בענין מעשר כספים כרם שלמה גל' קב כסלו תשמח עמ' ל-לג  
398.שטרנבוך, משה קיצור דינים והערות בחיוב מעשר כספים עם התורה מהד' ב חוב' ה תשמג עמ' לו-לח  
399.שטרנבוך, משה בענין צדקה ספר זכרון להרב חמ"י שניידר, לונדון תשיז עמ' 146-133  
400.שיין, חיים על "ריח הכסף" - תרומות למוסדות רפואיים שערי משפט כר' ב גל' 2 עמ' 223-229  
401.שיינברגר, מנחם בגדרי מצות צדקה לישראל ולגר תושב מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שסה-שסז  
402.שיינפלד, אברהם צ' ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לה' - על ההקדשות הדתיים במדינת ישראל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 122 בחוקותי תשסג 4 עמ'  
403.שילה, יצחק ואהבת לרעך כמוך - נורמת היסוד לחוקת המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 119 קדושים תשסג 4 עמ'  
404.שלוס, משה משא ומתן בדין של האומר סלע זו לצדקה וכדומה קול התורה חוב' ט תשרי תשמב עמ' נו-נט  
405.שלזינגר, אליהו בענין סמכות הגבאים לענין תרומות לבית הכנסת זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' שלד-שלט  
406.שלקובסקי, יהושע שמונה מעלות בצדקה קובץ חדושי תורה ג תמוז תשנב עמ' 129-122  
407.שפיגל, יהודה החברא קדישא בעיר אונגוואר בנתיבי חסד ואמת תשמח עמ' 164-172  
408.שפיגל, יהודה פנקס חברה קדישא של קהילת דרצ'קה בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 145-152  
409.שפיגל, יהודה מסמכי חברה קדישא של בודהפסט בנתיבי חסד ואמת תשן עמ' 175-180  
410.שפיצר, יחיאל בדין אי מותר להשתמש במעות מעשר לשכר לימוד זרע יעקב גל' ז תשרי תשנז עמ' נג-נט  
411.שפיצר, שלמה תקנות החברא קדישא דגמילות חסדים של קהילת "קיצע" זכור לאברהם תשנו עמ' תקסח-תקעז  
412.שפיצר, שלמה י' תשובת רבי שמואל משליטשטט בענין מותר כסף שגבו לצורך פדיון בית הקברות מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' יז-יח  
413.שפירא, שלום צבי בדין דכופין על הצדקה הנאמן שנה טו גל' כז אלול תשכג עמ' 14-12  
414.שפירא, שלמה דוב בענין שאלה בצדקה ביד גבאי הפרדס שנה כט חוב' ט סיון תשטו עמ' 18-19  
415.שפרן, מנחם מנדל ביאור נוסח הטופס לגמ"ח להלואת דולרים מבית לוי יד ניסן תשנט עמ' קנג-קנו  
416.שציפנסקי, ישראל מצות אהבת ישראל אור המזרח כרך טו תשכה-תשכו עמ' 179-176  
417.שקופ, שמעון יהודה עוד בסוגיא דידות ודין ספק ממון עניים ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תט-תיב  
418.שרביט, ברוך אהבת הבריות ורחמים לפי כת מדבר יהודה בית מקרא שנה לב תשמז עמ' 151-149  
419.שרמן, אברהם חובת הזריזות בקיום מצוות צדקה ושאר מצות שערי צדק ה תשסד עמ' 174-188  
420. Christentum und Judentum, Parallelen  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 9 (1906), p. 59-85  
421. Die j?dische Nachstenliebe. Mit besonderer Bezugnahme auf Zinsverbot und Iskovertrage  Mainz 1899, 15 p.  
422. Abrahams, Israel  Jewish life in the Middle Ages  London 1896; new ed., enlarged by Cecil Roth, London 1932, ch. XVII and XVIII: Private and communal charities  
423. Alexander, William Lindsay  Alms  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 116-118  
424. Balscheit, B.; Eichrodt, W.  Die soziale Botschaft des Alten Testaments fur die Gegenwart  Basel n.d., 59 p.  
425. Bialoblocki, Samuel  Almosen  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 2, p. 389-393  
426. Bonsirven, J.  Judaisme (VIII: Vie morale particuliere; la famille; devoirs envers les autres hommes)  Dictionnaire de la Bible, Supplement 4, p. 1219-1225  
427. Breslauer, S. Daniel  Zebulun and Issachar as an ethical paradigm  Hebrew Annual Review 8 (1984), p. 13-23  
428. Brooks, Roger  Support for the poor in the mishnaic view of agriculture: tractate Peah  Chicago 1983, 211 p.  
429. Bulz, Emmanuel  L'ethique de la bienfaisance juive  Littera Judaica in memoriam Edwin Guggenheim, [1964], p. 56-67  
430. Cassel, David  Die Armen Verwaltung im alten Israel  Berlin 1887, 25 p.  
431. Castelli, David  Le opere di carita e beneficenza nell' Ebraismo, memoria  Firenze 1893, 32 p.  
432. Cohen, Eliezer  'Tzeddaka': a matter of justice  Jewish Observer 18,3 (1985), p. 18-22  
433. Cohen, Hermann  Die Nachstenliebe im Talmud  J?dische Schriften, vol. 1, Berlin 1924, p. 145-174  
434. Cohen, Hermann  Zum Prioritatenstreit ?ber das Gebot der Nachstenliebe  J?dische Schriften, vol. 1, Berlin 1924, p. 175-181  
435. Cohen, Simon  Social legislation  Universal Jewish Encyclopedia 9, p. 579-580  
436. Cohon, Samuel S.  Brotherhood of man  Universal Jewish Encyclopedia 2, p. 558-561  
437. Cronbach, Abraham  The Maimonidean Code of Benevolence  Hebrew Union College Annual 20 (1947), p. 471-540  
438. Cronbach, Abraham (ed.)  Moses Maimonides and Israel ibn al-Nakawa; the degrees of Jewish benevolence  N.Y. 1964, 50 p. (unn.)  
439. Davies, G. Henton  Alms  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 87-88  
440. Deutsch, Gotthard  Love (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 8, p. 173-176  
441. Domb, Cyril (ed.)  ;מעשר כספים Maaser Kesafim; on giving a tenth to charity  Jerusalem 1980, 178 + 26 p. (in Hebrew); 2nd corrected ed. Jerusalem-N.Y.-London 1982  
442. Eager, Geo. B.  Alms, almsgiving  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 101-102  
443. Elon, Menachem; Levitats, Isaac  Hekdesh  Encyclopedia Judaica 8, p. 279-287; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 701-708  
444. Encyclopedia Talmudica  Love of mankind אהבת ישראל והבריות  Vol. 1, p. 272-276  
445. Encyclopedia Talmudica  Verbal dedication to the Most High is as delivery to a layman אמירה לגבוה כמסירה להדיוט  Vol. 2, p. 351-355  
446. Farbstein, David  Die Nachstenliebe nach j?discher Lehre  Judaica 5 (1949), p. 203-228, 241-262  
447. Farine, Avigdor  Charity and study societies in Europe of the sixteenth-eighteenth centuries  Jewish Quarterly Review, N.S. 64 (1973-74), p. 16-47, 164-175  
448. Feinberg, Louis (tr.)  Section on charity from the Shulhan Arukh  N.Y. 1915, 31 p.  
449. Fiebig, Paul  J?dische Armengesetze der neutestamentlichen Zeit  Der Morgen 4 (1928), p. 507-515  
450. Fluegel, Maurice  The humanity, benevolence and charity legislation of the Pentateuch and the Talmud, in parallel with the laws of Hammurabi, the doctrines of Egypt, the Roman XII Tables and modern codes  Baltimore 1908, 7 + 307 p.  
451. Friedlander, Markus Hirsch  Die wichtigsten Institutionen des Judenthums nach der Bibel, dem Talmud und den Ausspruchen der Weisen in Israel  Wien 1892, 72 p.; p. 13-26: Die Schule; p. 36-46, 66-72: Die Wohltatigkeit  
452. Frisch, Ephraim  Jewish philanthropy in the biblical era  Jewish Tracts 23, n.d., 31 p.  
453. George, A.  Pauvre  Dans l'Ancien Testament. Dictionnaire de la Bible, Supplement 7, p. 387-395  
454. George, Henry  Moses; The crime of poverty  N.Y. 1918, 62 p.  
455. Gil, Moshe  Documents of the Jewish pious foundations from the Cairo Geniza  Leiden 1976, 18 + 611 p.  
456. Goldschmidt, Salomon  Die soziale Fursorge in der j?dischen Religion  Kattowitz 1913, 30 p.  
457. Goldstein, Sidney E.  The Synagogue and social ethics  In: The Synagogue and social welfare, a unique experiment. N.Y. 1955, p. 305-376  
458. Goodman, Paul  Die Liebestatigkeit im Judentum  Frankf.a.M. 1913, 67 p.  
459. Green, R.  Jewish ethics and beneficence  In: Beneficence and health care, ed. E. Shelp, Dordrecht 1982*  
460. Greenstone, Julius H.  Hospitality  Jewish Encyclopedia 6, p. 480-481  
461. Gross, Heinrich (II)  Tora und Gnade im Alten Testament  Kairos 14 (1972), p. 220-231  
462. Grunebaum, Elias  Der Grundzug der Liebe und dessen Entwickelung im Judenthum  Wissenschaftliche Zeitschrift fur J?dische Theologie 2 (1836), p. 285-303; 3 (1837), p. 59-73, 180-196  
463. Grunebaum, Elias  Die Sittenlehre des Judenthums andern Bekenntnissen gegenuber  Mannheim 1867, 8 + 243 p. 2nd ed. Strassburg 1878, 36 + 448 p.  
464. Grunwald, Max (ed.)  Die Hygiene der Juden  Dresden 1911, 6 + 325 p.; mit Anhang: Haase, Heinrich, Wohlfahrtspflege bei den Juden, 64 p.  
465. Halevy, Mayer A.  Die Idee der Caritas in der j?dischen Religion  Separatum, Historia Hospitalium Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft fur Krankenhausgeschichte, Sonderheft 1970, p. 10-19  
466. Halevy, Mayer A.  De l'idee de charite dans la religion juive  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 91 (1971), p. 11-18  
467. Haran, Menahem  Provision for the poor  Encyclopedia Judaica 13, p. 850-851  
468. Hartman, David; Marx, Tzvi  Tsedaka. Charity  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 47-54  
469. Heller, Joseph; Marmorstein, A.  Armut - in der Bibel; im Talmud (und Armenrecht)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 368-374  
470. Hendleman, David  No fixed measure  Petach 2 (1975), p. 27-29  
471. Hocart, James  La charite juive  In: La question juive, cinq conferences, Paris 1899, p. 211-238  
472. Israelitin  Die Grundsatze der Liebe und Gerechtigkeit im Judenthume  Achawa Jahrbuch (1865), p. 83-93  
473. Iterson, Aart van  Armenzorg bij de Jooden in Palestina van 100 v. Chr.- 200 n. Chr  Dissertation Leiden 1911, 5 + 126 p.  
474. Joseph, Morris  Charity, almsgiving (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 3, p. 389-391  
475. Jung, Leo  Charity vs. social justice  Jewish Forum 27 (1944), p. 61-62  
476. Jung, Leo  The Supreme Triad: Hen; Hessed; Tzedakah; Rahamim; Hessed toward animals; Ecology  Justice, justice shall thou pursue; papers assembled on the occasion of the 75th birthday of Julius Mark, 1975, p. 93-106  
477. Kahane, Meir  The love of Jew for Jew  In: Never again, N.Y. 1971, p. 192-211   
478. Kaplan, Jacob  Le vrai visage du Judaisme  Paris 1987, 234 p.; p. 55-71: Le Judaisme et la justice sociale; p. 72-81: L'esprit de charite dans la Bible  
479. Katz, Mordecai  Protection of the weak in the Talmud  N.Y. 1925, 87 p.; repr. 1966.   
480. Kister, I.  The laws of Tsedaqa (almsgiving) in law practice in Israel  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 266  
481. Kohler, Kaufmann  Alms  Jewish Encyclopedia 1, p. 435-436  
482. Kohler, Kaufmann  Charity (and charitable institutions)  Jewish Encyclopedia 3, p. 667-671  
483. Kohler, Kaufmann  Human brotherhood as taught by the religions based on the Bible  In: Judaism at the world's parliaments of religions, Cincinnati 1894, p. 164-171  
484. Kohler, Kaufmann  Zum Kapitel der j?dischen Wohlthatigkeitspflege  Festschrift zum 70. Geburtstage Abraham Berliners, 1903, p. 195-203  
485. Kohler, Kaufmann  Die Nachstenliebe im Judentum  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912 p. 469-480  
486. Krauss, Samuel  Armenwesen  J?disches Lexikon 1, p. 474  
487. Kutten, Max  Um das Gebot der Nachstenliebe  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 79, N.F. 43 (1935), p. 209-223  
488. Lambert, Eliezer  La solidarite sociale d'apres la morale juive (conference)  Paris 1899, 20 p.*  
489. Landau, A.L. (Louria, Anton)  Das Judentum in staatsburgerlicher Beziehung  Breslau 1832, 96 + 3 p.  
490. Landman, Isaac  Charity  Universal Jewish Encyclopedia 3, p. 113-114  
491. Lehmann, Joseph  Assistance publique et privee d'apres l'antique legislation juive  Revue des Etudes Juives 35 (1897), Actes et Conferences, p. 1-38  
492. Levy, Wilhelm  Wohltatigkeit  J?disches Lexikon 5, p. 1475-1479  
493. Linzer, Norman  A Jewish philosophy of social work practice  Journal of Jewish Communal Service 55 (1979), p. 309-317  
494. Lipman, Armand  תורת משה Le loi de Moise, commentee par un croyant  Paris 1926, 13 + 228 p.  
495. Magnus, Ph.  Wohltatigkeit im talmudischen Zeitalter  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 3 (1900), p. 61-74  
496. Maller, Allen E.  Work and social welfare in the Jewish tradition  Ideas 1,2 (1968-69), p. 57-62  
497. Many, S.  Aumne  Dictionnaire de la Bible 1, p. 1244-1249  
498. Marx, Tzvi  Priorities of Zedakah and their implications  Judaism 28 (1979), p. 80-89  
499. Miegius, Lud Christ (praes.); Hoecker, Friedr. (resp.)  De cura pauperum apud Hebraeos  Marburg 1700*  
500. Momigliano, Giuseppe  L' apportenenza alla comunita; alumi spunti della Halakhah e del Pensiero dei maestri  La Rassegna Mensile di Israel 51 (1986), p. 637-641  
501. Neusner, Jacob  Tzedakah: can Jewish philanthropy buy Jewish survival?  Chappaqua, N.Y. 1982, 12 + 106 p.  
502. Newman, Louis E.  The quality of mercy; on the duty to forgive in the Judaic tradition  Journal of Religious Ethics 15,2 (1987), p. 155-172  
503. Peters, Norbert  Die soziale Fursorge im Alten Testament  Paderborn 1936, 92 p.  
504. Pliskin, Zelig ואהבת לרעך כמוך, Love your neighbor. You and your fellow man in the light of the Torah  N.Y. 1977, 476 p.  
505. Posner, Raphael; Ben Sasson, H.H.; Levitats, Isaac  Charity  Encyclopedia Judaica 5, p. 338-353; partly repr. in: Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 165-175  
506. Prideaux, Humphridus  R. Moses Maimonides de jure pauperis et peregrini apud Judaeos  Oxford 1679, 30 + 168 p. = Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 8  
507. Sandrow, Edward T.  The meaning of Tzedakah for the modern Jew  In: Judaism and the community, ed. Jacob Freid, N.Y. 1968, p. 162-169  
508. Schechter, Solomon  Notes on lectures on Jewish philanthropy  In: Studies in Judaism, 3rd ser., Philadelphia 1924, p. 238-276, 300-305  
509. Schechter, Solomon  Jewish philanthropy  In: Selected writings, Oxford 1946, p. 82-85  
510. Schwantes, Milton  Das Recht der Armen  Bern-Frankf.a.M. 1977, 312 p.   
511. Selig, Martha K.  Jewish social services, past and future  In: Judaism and Mental Health, a social service perspective, ed. Norman Linzer, N.Y. 1978, p. 38-55  
512. Seligsohn, Max  Tithe (מעשר)  Jewish Encyclopedia 12, p. 150-152  
513. Shalem, Abraham  Tzedaka  אשד הנחלים Eshed Hanejalim, Arroyo de los rios, Mexico 1965, p. 260-272  
514. Siegel, Danny  New insights into Tzedakah  Proceedings, Rabbinical Assembly 42 (1980), p. 138-141  
515. Siegel, Seymour  Religion and social action  Proceedings, Rabbinical Assembly 25 (1961), p. 143-163  
516. Simon, Ernst Akiba  The neighbor (Rea) whom we shall love  In: Modern Jewish ethics, ed. Marvin Fox, Ohio State University 1975, p. 29-56.   
517. Spath  Barmherzigkeit  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 357-359  
518. Spiro, Jack D.  An exploration of Gemilut Hasadim  Judaism 33 (1984), p. 448-457  
519. Spooner, William Archibald  Charity, almsgiving (biblical)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 3, p. 380-381  
520. Stanton, V.H.  Almsgiving  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 67-69  
521. Stern, Eva L.  Charity as taught by the Mosaic law  Papers of the Jewish Women's Congress 1893, Philadelphia 1894, p. 133-144  
522. Thieme, Karl  Nachstenliebe, j?dische und christliche  Judaica 6 (1950), p. 290-300  
523. Toaff, Elio  Evoluzione del concetto ebraico di Zedaqa  Annuario di Studi Ebraici (1968-69), p. 111-122  
524. Trainin, Isaac N.  Philanthropy and the synagogue  In: Judaism and the community, ed. Jacob Freid, N.Y. 1968, p. 169-176  
525. Twersky, Isadore  Some aspects of the Jewish attitude toward the welfare state  Tradition 5,2 (1963), p. 137-158 = Studies in Jewish law and philosophy, N.Y. 1982, p. 108-129  
526. Vincent, Sidney Z.  Jewish communal organization and philanthropy  In: Movements and issues in American Judaism; an analysis and sourcebook of developments since 1945, ed. Bernhard Martin, Westport, Conn. 1978, p. 63-82  
527. Weinstein, N.I.  Geschichtliche Entwicklung des Gebotes der Nachstenliebe innerhalb des Judentums  Berlin 1891, 48 p.  
528. Winer, G.B.  Almosen  Biblisches Realworterbuch 1, p. 45-46  
529. Winer, G.B.  Zehent, der מעשר  Biblisches Realworterbuch 2, p. 722-724  
530. Wischnitzer, Mark  Tithe  Encyclopedia Judaica 15, p. 1156-1162   
531.תא-שמע, ישראל צדקה ופילנתרופיה, ביהדות האנציקלופדיה העברית כרך כח עמ' 525-523   
532.[בשן, אליעזר (עורך)] תורת חיים ואהבת חסד; עיון בצדקה וגמילות חסדים לזכרו של אביגדור קראוס ז"ל משואות יצחק תשמד 134 עמ'  
533.[האגר, אליעזר] בעל דמשק אליעזר; שפרבר, דוד בעניין שינוי מעות פדיון שבויים לצדקה אחרת מאור החיים קובץ ד כסלו תשלט עמ' יג-כו