Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > ארץ ישראל > איסור הישיבה במצרים

 מחברכותרתספרביקורת
1.גורן, שלמה בענין ביקור במצרים פרי הארץ גל' א כסלו תשמא עמ' 14-4  
2.גרשוני, יהודה האיסור לשוב למצרים ולגור שם אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 14-6; בדין איסור הישיבה בארץ מצרים. תורה שבעל פה יז תשלה עמ' קו-קיב; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' תלט-תמה  
3.גרשוני, יהודה מקומה של ארץ מצרים והעם המצרי בתורת ישראל אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 263-241; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' תמו-תסח  
4.וייס, שרגא הירידה למצרים לאור ההלכה ניב המורה קובץ 3 טבת תשם עמ' עג-עח  
5.יוסף, עובדיה בענין נסיעה למצרים אור תורה שנה י תשלז-תשלח עמ' תט-תטז  
6.יעקבסון, יחזקאל איסור ישיבה בארץ מצרים מספרא לסייפא עלון 31 אדר תשמח עמ' 10-5  
7.כהן, אהרן קונטרס לבירור איסורי הישיבה במצרים והיתריה אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 289-264  
8.מכון הלכה ברורה וברור הלכה אסור הישיבה בארץ מצרים מורשה ז חורף תשלד עמ' 118-114  
9.נויגרשל, צבי א' איסור הישיבה בארץ מצרים שמעתין גל' 137-138 תשנט עמ' 93-97  
10.קורנגוט, אפרים משה שיבה לארץ מצרים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 397-402  
11.רחמני, נגה בענין דין איסור הישיבה בארץ מצרים עלוני ממרא עלון 43 ימים נוראים תשם עמ' 84-74  
12.רפאל, שילה כיבוש ארץ מצרים וישובה תורה שבעל פה יז תשלה עמ' קלה-קמ