Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > ירושלים

 מחברכותרתספרביקורת
1.אביטן, דוד האם נתקדשה ציון בקדושת ירושלים תנובות שדה גל' 20 תשרי-חשון תשנט עמ' 32-38  
2.אביטן, דוד גבול הר הבית הדרומי תנובות שדה גל' 37 אב-אלול תשסא עמ' 32-37  
3.אברמסון, שרגא עיטור ירושלים האומה שנה ט תשלא-תשלב עמ' 21-22  
4.אדלר, בנימין אם מותר לנטוע גנים ואילנות בירושלים בזמן הזה קול תורה שנה כא תשכז חוב' ג-ד עמ' טז-יט; ו עמ' טו-יט  
5.אדלר, יונתן כניסה להר הבית בזמן הזה מעלין בקודש ב סיון תשס עמ' 147-152. קורן , מנחם זלמן: שם עמ' 153-166. תגובה לתגובה: שם עמ' 167-174  
6.אדלר, יונתן מקום שרפת הפרה האדומה תחומין כב (תשסב) 537-542  
7.אדלר, יוסף צ' הכותל המערבי - בהלכה צהר ה תשנט עמ' שצג-תא  
8.אונטרמן, איסר יהודה קדושת ארץ ישראל, ירושלים והמקדש [אוצר המשפט חלק א ערכים 5551 ,5443] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תצ-תצז; ירושלים עיר הקודש והמקדש, בעריכת יעקב גליס ומשה חיים קצנלנבוגן, ירושלים תשלז עמ' 46-37  
9.אונטרמן, איסר יהודה קדושת ארץ ישראל, ירושלים והמקדש תורה שבעל-פה י תשכח עמ' טו-כב  
10.אורטנר, נתן קדושת ירושלים; מהותה ותולדתה אפיקי נחלים ו תשלה עמ' 68-61  
11.אלברג, שמחה ירושלים שרוב יושביה עכו"ם אי מתבטלת קדושתה הפרדס שנה מ חוב' ה שבט תשכו עמ' 26-30  
12.אליהו, מרדכי ירושלים בהלכה המאיר לארץ גל' 21 אייר תשנט עמ' 11-16  
13.אליהו, מרדכי קדושת ירושלים להלכותיה המאיר לארץ גל' 56 אייר-סיון תשסב עמ' 9-20  
14.אפלבום, דוד יעקב הראויים לגור בירושלים תורה שבעל פה לח: עמ' קלו-קמא, תשנו  
15.בוגץ', יהודה ליב העיר והעזרה (להגדרת קדושת ירושלים, העזרה וההיכל) שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 381-376  
16.בורנשטיין, אריה בקדושת המקדש אי הקדישה לעתיד לבוא מן הבאר ב תשסב עמ' צב-צד  
17.ביאלובלוצקי, ש' ירושלים בהלכה עלי עי"ן, מנחת דברים לש"ז שוקן, ירושלים תשח-תשיב עמ' 25-74; אם למסורת, 1971 עמ' 19-72  
18.בלום, אלי קדושת ארץ ישראל וקדושת ירושלים בזמן הזה עלון שבות גל' 88 כח אייר תשמא עמ' 15-6  
19.בלייך, יהודה דוד בנין בית המקדש בזמן הזה תורה שבעל פה כב תשמא עמ' קפד-קצ  
20.בן חמו, שלמה ירושלים - בהלכה ובאגדה אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלג עמ' רכז-רלד  
21.בן-יעקב, מנחם קדושת המקדש, העיר והארץ עוד אבי חי, לזכר אברהם חיים (אבי) גרינולד, ירושלים תשמב עמ' שיח-שלב  
22.בן-ישר, מנחם הכניסה להר הבית לאור המימצאים ההנדסיים והארכיאולוגיים מורשה יא תשלז עמ' 70-57  
23.בקשי-דורון, אליהו הכל מעלין לירושלים תורה שבעל פה לח: עמ' נ'-נו, תשנו  
24.ברכה, יהודה בתקנת גאוני ירושלים שלא ידור רווק בירושלים בית הלל גל' יד סיון תשסג עמ' סט-עב  
25.ברכה, יהודה בדין ברכת מעין שבע בבית חתנים ובבית אבלים בירושלים החדשה בית הלל גל' י אייר תשסב עמ' לג-לה  
26.גואלמן, משה קדושת גגות ועליות בירושלים ובמקדש סגולת מנשה, נר לנשמת יצחק מנשה דוידוביץ, קרית אתא תשלח עמ' 152-147  
27.גוטל, נריה מ' מעשר עני וישוב הארץ וירושלים פרי הארץ גל' ח אייר תשמד עמ' 47-44  
28.גוטמן, אלכסנדר אספקטים אחדים בהלכות העיוניות שבספרות התנאים (על דברים שנאמרו בירושלים) דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 67-79  
29.גולדשמידט, יוסף עלייתה של ירושלים בשדה חמ"ד חוב' כ תשלז עמ' 406-401  
30.גנק, מנחם דוד ירושלים עיר הנצח בהלכה ובאגדה אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 215-202  
31.גרוס, משה דוד ירושלים לא נתחלקה לשבטים אור המזרח שנה ב חוב' ג-ד אלול תשטו עמ' 32-33  
32.גרוסברג, אשר מקוואותיה העתיקים של ירושלים תחומין יט (תשנט) 448-455  
33.גרוסברג, אשר תחומיה המקודשים של ירושלים תחומין יט (תשנט) 469-487  
34.גרוסברג, אשר גבולותיה של ירושלים המקודשת תנובות שדה גל' 21 כסלו-טבת תשסג עמ' 30-  
35.גרשוני, יהודה תוספת על ירושלים והעזרה ירושלים עיר הקודש והמקדש, בעריכת יעקב גליס ומשה חיים קצנלנבוגן, ירושלים תשלז עמ' 123-111  
36.גרשוני, יהודה ירושלים עיר הנצח לאור ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 5557] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' מט-סז  
37.גרשוני, יהודה מצות בנין בית הבחירה והקרבת קורבנות בזמן הזה קול יהודה, ירושלים תשן עמ' יב-כא   
38.גרשוני, יהודה תוספת על ירושלים והעזרה [אוצר המשפט חלק ב ערך 3686] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' כד-לז  
39.גרשוני, יהודה הלכות ירושלים  קול יהודה, ירושלים תשן עמ' לז-מו  
40.גרשוני, יהודה החפירות ליד הכותל המערבי לאור ההלכה קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קפא-קפו   
41.גרשוני, יהודה תקיעת שופר בשבת בירושלים חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' לז-לח  
42.גרשוני, יהודה בענין לולב במקדש: האם ירושלים נכלל בכלל המקדש חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' נד-סב  
43.גרשוני, יהודה מצות בנין בית המקדש חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' ריט-רכו  
44.גרשוני, יהודה מצות בנין בית המקדש והקרבת קרבנות בזמן הזה חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' רכן-רלא  
45.גרשוני, יהודה בענין מצות שמירת המקדש בזמן הזה חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' רמו-רמט  
46.גרשוני, יהודה ירושלים עיר הנצח לאור ההלכה (בענין עשרה דברים שנאמרו בירושלים) אור המזרח כרך יט תשל עמ' 170-163; כ תשלא עמ' 271-281  
47.דביר, יהודה 'אין ירושלים מביאה עגלה ערופה' מוריה שנה א גל' ח-י אב תשכט - תשרי תשל עמ' נח-סב  
48.דולגין, אברהם ישעיה ירושלים בהלכה ספר יובל לכבוד הרב מרדכי קירשבלום, ירושלים תשמג עמ' סג-סז  
49.הכהן, מרדכי ירושלים בזמן הזה בהלכה מחניים נח בין המצרים תשכא עמ' 60-68  
50.הנשקה, דוד לפני ד' - מקדש או ירושלים? המעין כרך מב גל' ג ניסן תשסב עמ' 34-41  
51.הנשקה, דוד קדושת ירושלים; בין חז"ל להלכה הכתתית תרביץ שנה סז תשנח עמ' 5-28  
52.הראל, אהרן הלנת המת בירושלים בימינו תחומין כב (תשסב) 485-494  
53.ויינגרטן, שמואל חוות דעת רבני ירושלים נגד בינאום ירושלים בזמן מלחמת השחרור תש"ח אור המזרח כרך כח תשם עמ' 278-275  
54.ורמן, שלמה קדושת ירושלים והמקדש הפרדס שנה נג חוב' ט סיון תשלט עמ' 24-22  
55.זוין, שלמה יוסף סנהדרין וירושלים [אוצר המשפט חלק א ערכים 5560 ,4161] ירושלים עיר הקודש והמקדש, בעריכת יעקב גליס ומשה חיים קצנלנבוגן, ירושלים תשלז עמ' 55-47  
56.זוין, שלמה יוסף סנהדרין וירושלים תורה שבעל-פה י תשכח עמ' לא-לח  
57.זילברשטיין, יצחק דמי שכירות בתים בירושלים בזמן הזה קול התורה גל' מז תשרי תשס עמ' רלד-רלט  
58.זיסברג, יעקב הכל מעלין לא"י ולירושלים צהר ט חורף תשסב עמ' 9-28 [אריאל, יעקב: שם גל' י אביב תשסב עמ' 243-245; כהן, דוד חי: שם עמ' 246; הנקין, יהודה הרצל: שם עמ ' 247-248]  
59.זלזניק, אברהם יעקב קדושת מקום המקדש וירושלים בזמן הזה אוריתא גל' יד סיון תשמד עמ' פח-צו  
60.חרל"פ, יחיאל מיכל בענין קדושת בית המקדש, ירושלים, בתי ערי חומה והארץ תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' רעה-שכג  
61.טוקצינסקי, יחיאל מיכל עיר הקדש והמקדש. נערך מכת"י עם הוספות תקונים והערות ע"י בנו ניסן אהרן טוקצינסקי. א-ג ירושלים תשל  
62.יולס, אפרים אליעזר דינה של ירושלים דהשתא שמלחוץ לחומה המאור שנה יט קונ' ה ניסן תשכז עמ' 6-8  
63.ישראלי, שאול קדושת המקדש וירושלים עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' א עמ' ט-כב  
64.כ"ץ שמואל ירושלים ביהדות (ביבליוגרפיה) שמעתין גל' 125 תשנו עמ' 101-109  
65.כהן, אהרן העלייה לירושלים ופטור בני חו"ל מעלייה אור המזרח כרך כח תשם עמ' 240-231  
66.כהן, שאר ישוב ישיבת ירושלים בזמן הזה - הלכה למעשה חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' מד -עא [אוצר המשפט חלק ב ערך 3695]  
67.כהן, שאר ישוב ושם נעלה ונראה חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' פא-צד  
68.כהן, שאר-ישוב ישיבת ירושלים בזמן הזה - הלכה למעשה תורה שבעל פה כד תשמג עמ' כז-מט; מצוות ישוב ירושלים וישוב א"י - בזמן הזה. שנה בשנה תשמה עמ' 416-403  
69.כהנא, טוביה להבנת הברייתא של הלכות ירושלים בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 192-182  
70.כהנא, יצחק זאב מעלתה של ירושלים על שאר ערי ארץ-ישראל בספרות השאלות והתשובות [אוצר המשפט חלק א ערך 5564] ירושלים עיר הקודש והמקדש, בעריכת יעקב גליס ומשה חיים קצנלנבוגן, ירושלים תשלז עמ' 78-65  
71.כהנא, יצחק זאב מעלתה של ירושלים על ערי ארץ ישראל בספרות השאלות והתשובות סיני כרך מד תשיט עמ' שיג-שכד; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 195-205  
72.לאו, דוד קדושת מקום המקדש והר הבית בזמן הזה משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תשכו-תשעח  
73.לם, נחום מרכזיותה של ירושלים בלב האומה תורה שבעל פה כב תשמא עמ' קמה-קנו  
74.מגנצא, צבי קדושת בית המקדש וירושלים מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' קפח-קצו  
75.מגנצא, צבי קדושת ירושלים ושילה מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' קצז-רח  
76.מגנצא, צבי קדושת ירושלים אור המזרח כרך כח תשם עמ' 248-241  
77.מובשוביץ, יוסף אליהו מוסיפין על העיר ועל העזרות תורה שבעל פה לח: עמ' לא-קלה, תשנו  
78.מורגנשטרן, אריה הדיון בשאלת חידוש הקורבנות ובניין המקדש ערב שנת ת"ר קתדרה חוב' 82 טבת תשנד עמ' 45-74  
79.מרקוביץ, צבי בדין מורא מקדש ואיסור כניסה להר הבית בזמן הזה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תלו-תמ  
80.נבנצל, אביגדור בניין בית המקדש בזמן הזה המעין כרך יט גל' ב טבת תשלט עמ' 5-1  
81.נבנצל, אביגדור ציוני ציון אוריתא גל' יד סיון תשמד עמ' צז-צח  
82.ניני, יהודה בין חזקת העיר ירושלים לקיום מצוות עירוב (מעשה שהיה בשנת תרכ"א) שלם ספר ד תשמד עמ' 477-469  
83.נריה, משה צבי ירושלים עיר הקודש והמקדש (קדושת השכינה וקדושת מחיצות) תורה שבעל-פה י תשכח עמ' עד-פה  
84.סלומון, אבי הלכות ירושלים במגילות קומראן עבודת גמר במחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 199 עמ'  
85.סליי, מנחם נטיעה ושתילה בירושלים שבין החומות בזמן הזה נעם ספר כא תשלט עמ' קסו-קעח  
86.ספראי, זאב; ספראי, חנה קדושת ארץ-ישראל וירושלים (קווים להתפתחות של הרעיון) יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 344-371  
87.ספראי, שמואל קהלא קדישא דבירושלם ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 56-43  
88.עמיטל, יהודה עיר הקודש והמקדש במשנת הרמב"ם - היבטים הלכתיים ורעיוניים על דרך האבות, שלושים שנה למכללת יעקב הרצוג, אלון שבות תשסא עמ' 221-232  
89.פורצקי, שרגא פיבל; זקס, מנחם מנדל יוסף גדרי קדושת ירושלים ומוסיפין על העיר (חילופי מכתבים) יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 299-304  
90.פינקלשטיין, אליעזר אריה ההלכות שנאמרו בירושלים ספר היובל למארכס, ניו-יורק תשי חלק עברי עמ' שנא-שסט  
91.פלוסר, דוד ירושלים בספרות הבית השני ואם בגבורות, מנחה לראובן מס ולרעיתו, ירושלים תשלד עמ' 294-263  
92.פרדס, אליהו פ' נטיעה בירושלים בזמן הזה נועם ספר יא תשכח עמ' ז-יד  
93.פרנק, צבי פסח מקדש מלך; בירורים בהלכות קדושת ירושלים ומקום המקדש, בנין בית הבחירה והקרבת קרבנות בזה"ז ירושלים תשכח רמז עמ'  
94.ציפסר, מאיר מעלת וקדושת ירושלים עפ"י דעת חז"ל וגדולי המפרשים ופוסקים קבוצת חכמים 1861 עמ' 1-5  
95.קדר, בנימין יהודים ושומרונים בממלכת ירושלים הצלבנית תרביץ שנה נג תשמד עמ' 407-387  
96.קהן, יעקב מאיר בענין הלנת מתים בירושלים אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 152-151  
97.קימלמן, אריה דיני ירושלים וערים אחרות בארץ המעין כרך ט תשכט גל' ד עמ' 15-31  
98.קליין, ש' אנשי ירושלים, יקירי ירושלים, נקיי הדעת שבירושלים, בני ציון מדעי-היהדות כרך א ירושלים תרפו עמ' 72-78  
99.קפלן, צבי הכותל המערבי בהלכה פרי הארץ גל' ג אייר תשמא עמ' 52-40  
100.קפלן, צבי; אורבך, אפרים אלימלך ירושלים [(והר הבית) בהלכה ובאגדה] האנציקלופדיה העברית כרך כ עמ' 349-344  
101.קצנלבוגן, רפאל על ירושלים תורה שבעל-פה י תשכח עמ' כג-ל  
102.קראוס, יצחק קדושת ירושלים בזמן הזה - היבטים הלכתיים שמעתין גל' 113 תשנג עמ' 41-47  
103.רבלין, יוסף יואל ירושלים נלחמת על הגמוניותה בהמשך הדורות שבט ועם סדרה שניה א(ו) כסלו תשלא עמ' 9-29  
104.רובינשטיין, שמואל ת' אדמת קרן הקימת וקרקע ירושלים - לדיני שביעית תורה שבעל-פה ח תשכו עמ' מו-נ  
105.רובינשטין, שמואל תנחום מנהגי ירושלים בהלכה תורה שבעל פה לח: עמ' נז-סא, תשנו  
106.רוזן, דוב שאלות חכם של עובד מדינה [גבולות ירושלים היבטי הלכה] תחומין י (תשמט) 138-139  
107.רייז, שניאור זושא אי יש להם לאומה"ע הזכות לדין על בעלות ירושלים וא"י המאור י שנה יט קונ' ז סיון-תמוז תשכז עמ' 13-12  
108.רקובר, נחום עשרה דברים נאמרו בירושלים המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסו עמ' 80-89  
109.רקובר, נחום עשרה דברים נאמרו בירושלים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 123 במדבר תשסג 4 עמ'  
110.ש"פ יחודה של ירושלים וקדושתה שמעתין שנה ד תשכז חוב' 14 עמ' 45-50  
111.שחר (שוורץ), י' ציון עירך וירושלים בית מקדשך (פתיחה להלכות ירושלים הנוהגות בזמן הזה) בשדה חמ"ד חוב' כ תשלז עמ' 440-438  
112.שחר (שוורץ), י' מעניני המקדש וירושלים הנוהגים בזמן הזה בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 144-136  
113.שטרן, שלמה איסור כניסה למקום המקדש אור תורה שנה כא תשמט עמ' רלא-רלט  
114.שינמן, פנחס קדושת המקדש, ירושלים והארץ לשעתה ולעתיד לבוא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קעה-קפ  
115.שכטר, צבי ענין ירושלים לא נתחלקה לשבטים (והשלכותיו ל'היתר המכירה' בשביעית) אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 81-70  
116.שכטר, צבי ירושלים - קרית מלך רב בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' רכא-רכח  
117.שכטר, צבי בענין ירושלים לא נתחלקה לשבטים ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רח-ריז  
118.שפרבר, שמואל ייחודה של ירושלים ירושלים תשלא 35 עמ'  
119.שציפנסקי, ישראל קדושת ירושלים והמקדש בזמן הזה אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 228-216  
120.שציפנסקי, ישראל גדריה וגבולותיה של ירושלים המקודשת אור המזרח כרך כח תשם עמ' 259-249  
121.שציפנסקי, ישראל בענין ירושלים לא נתחלקה לשבטים אור המזרח כרך מג תשנה עמ' 8-20  
122.שציפנסקי, ישראל בענין ירושלים לא נתחלקה לשבטים שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' רפז-רצה  
123.שציפנסקי, ישראל גדריה וגבולותיה של ירושלים המקודשת שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' שד-שיג [אוצר המשפט חלק ב ערך 3716]  
124. Guttmann, Alexander  Jerusalem in tannaitic law  Hebrew Union College Annual 40-41 (1969-70), p. 251-275 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 236-260  
125. Safrai, Shmuel  The holy congregation in Jerusalem  Scripta Hierosolymitana 23 (1972), p. 62-78  
126. Sperber, Daniel  Social legislation in Jerusalem during the latter part of the Second Temple period  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 6 (1975), p. 86-95  
127. Starobinski-Safran, Esther  Aspects de Jerusalem dans les ecrits rabbiniques  Revue de Theologie et de Philosophie 112 (1980), p. 151-161  
128.תא-שמע, ישראל מעמד ירושלים בחלוקת הארץ מחניים נח בין המצרים תשכא עמ' 22-24  
129.[מימון] פישמן, יהודה ליב ירושלים בתלמוד ובמדרש ארשת, ירושלים תשד עמ' קסא-קפ