Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > רשויות מדינת ישראל

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבינר, אלישע התוקף ההלכתי של חוקי מדינת ישראל מעלי עשור (מעליות י), מעלה אדומים תשמח עמ' 63-52  
2.אליהו, מרדכי יחס ההלכה לחוקי המדינה תחומין ג תשמב עמ' 246-242  
3.אליהו, מרדכי יחס ההלכה לחוקי המדינה בית הלל גל' מ טבת תשע עמ' עח-פב  
4.אריאל, יועזר חוקי התנועה ופיצויים על תאונות תחומין יט (תשנט) 258-270  
5.אריאל, יעקב המשפט במדינת ישראל ואיסור ערכאות תחומין א תשם עמ' 328-319. בזק, יעקב: בתי המשפט בישראל - האמנם 'ערכאות של גויים'? שם ב תשמא עמ' 527-523; אריאל, יעקב: תשובה לתגובה. שם עמ' 528; כץ, אליהו: שם ג תשמב עמ' 539-537 
6.אריאל, יעקב; אישון, שלמה; כ"ץ, אהרן פניה להוצאה-לפועל לגבות חוב ברור תחומין לא תשעא עמ' 319-322  
7.בזק, יעקב בתי המשפט - ערכאות דעות גל' לט אביב תשל עמ' 256-254  
8.בזק, יעקב משפט מדינת ישראל וההלכה קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 543-563  
9.בלידשטיין, יעקב מדינת ישראל בפסיקה ההלכתית דיני ישראל יג-יד תשמו-תשמח עמ' כא-מב  
10.בן חורין, מיכאל; אפשטין, יעקב מלכות ודמוקרטיה [מורד ברשויות מדינת ישראל] תחומין יא (תשן) 102-104  
11.בן שחר, ישראל; הס, יאיר התוקף ההלכתי של חוקי המדינה כתר א תשנו עמ' 238-285  
12.בן-זמרה, אליהו צ' דין 'הכנסת' וחוקיה במשפט ההלכה דעות גל' כא ראש השנה תשכג עמ' 41-29  
13.בר אילן, נפתלי עדות על תאונת דרכים בבית המשפט תחומין י (תשמט) 179-190  
14.בריס, מיכאל החקיקה במדינת ישראל בראי ההלכה: יצירתיות אנושית וגבולותיה משפטי ארץ א תשסב עמ' 51-21  
15.גוטל, נריה סמכויות מנהיגי ישראל ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 91-120  
16.גליקסברג, יוסף סמכות השלטון הישראלי ע"פ ההלכה תורה שבעל פה ל: עמ' נד-סה, תשמט  
17.גרמן, גרשון מלך ישראל (ריבונות לדורות בראי ההלכה ומעמדם של חוקי הכנסת בעולמה של ההלכה) בני ברק תשסג 847 עמ' [בקורת: רובינשטין, אליקים. מלכות ישראל לעומת דינא דמלכותא. מחקרי משפט כב חוב' 2 תשסו עמ' 489-504]  
18.גרמן, גרשון דין מלך ישראל כמסד לעיון בבעיית מעמדם של חוקי הכנסת בעולמה של ההלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב תשנז 897 עמ'  
19.דיכובסקי, שלמה הלכת השיתוף - האם דינא דמלכותא? תחומין יח (תשנח) 18-31  
20.דיכובסקי, שלמה; שרמן, אברהם פירוק השיתוף בדירת בני הזוג [פסק דין בבית הדין הרבני, העוסק ב"אימוץ "דין המדינה בבית הדין הרבני ובעילות המצדיקות פירוק השיתןף] שנתון המשפט העברי טז-יז תש"ן-תשנ"א עמ' 501-525  
21.דרורי, משה תוקפה של הבטחה מינהלית תחומין כח תשס"ח עמ' 225-235  
22.הדאיא, עובדיה אם יש למדינת ישראל דינא דמלכותא דינא התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' לו-מד  
23.הנקין, יהודה הרצל בין אמונה והלכה - קריאה הלכתית מציאותית באירועי ההתנתקות ופינוי עמונה אקדמות גל' יח מרחשוון תשסז עמ' 85-99  
24.הנקין, יהודה הרצל בין אמונה והלכה - קריאה הלכתית מציאותית באירועי ההתנתקות ופינוי עמונה אקדמות גל' יח מרחשוון תשס"ז עמ' 85-99  
25.ויגודה, מיכאל סייגים לתוקפה של הבטחה מינהלית תחומין כח תשס"ח עמ' 236-239  
26.ויינגרטן, שמואל חוקי המדינה ותוקפם לפי ההלכה התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' שו-של  
27.ורהפטיג, איתמר הקמת המדינה כמצוה תחומין יח (תשנח) 421-432  
28.זוהר, צבי אחריות הכנסת לעיצוב ההלכה (עיון במאמרו של הרב עוזיאל "בהגדרת פסולי עדות") רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 135-144  
29.זולדן, יהודה בחירת מנהיג ציבור ומעמדו תחומין יח (תשנח) 433-447  
30.חפוטא, אברהם בית משפט שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' קג-קו   
31.חפוטא, אברהם חומר איסור ההתדיינות בבית המשפט לפני שופטים חופשיים בערכאות מדינת ישראל המאור שנה יב קונ' ח תמוז תשכא עמ' 8-11  
32.יוסף, עובדיה אם מותר לבת לתבוע ירושתה בערכאות אור תורה שנה יב תשם עמ' רלח-רמ  
33.יוסף, עובדיה האם מותר מן הדין להשתמט מתשלומי מס הכנסה הפרדס שנה נז חוב' ו אדר-ניסן תשמג עמ' 16-14  
34.ישראלי, שאול נכרי חבר כנסת וחבר עיריה תורה שבעל פה טז תשלד עמ' עב-עט  
35.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה מבט תורני על חוקי המדינה והתקנת תקנות בימינו תחומין ג תשמב עמ' 241-238  
36.ליאור, דב יחס ההלכה לחוקי המדינה תחומין ג תשמב עמ' 249-247  
37.מעוז, אשר הרבנות ובתי הדין - בין פטיש החוק לסדן ההלכה שנתון המשפט העברי טז-יז תש"ן-תשנ"א עמ' 289-416  
38.נריה, משה צבי עצמאות ישראל בהלכה תורה שבעל-פה יא תשכט עמ' קב-קטז  
39.נריה, משה צבי המדינה בהלכה גוילין גל' א אייר תשיז עמ' 17-21  
40.נריה, משה צבי חוקת התורה ומשפטי המדינה (על עצומת הדיינים נגד פסיקת הבג"צ) כפר הרואה תשמז 20 עמ'  
41.סגל, יהודה על המשפט החילוני בארץ [בענין איסור הליכה לערכאות של גויים] התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' עד-צה  
42.סגל, יהודה זרחיה על המשפט החילוני בארץ? צמח יהודה ב, חיפה תשנו עמ' א-טו [אוצר המשפט א ערך 5715, 5729]  
43.עמיטל, יואל הרהורים על מערכת המשפט בארץ מספרא לסייפא עלון 42 תמוז תשנב עמ' 161-167  
44.פארן, רענן השלטון במדינת ישראל לאור ההלכה משפטי ארץ א תשסב עמ' 508-489  
45.פרדס, חיים היש תוקף הלכתי לחוקי הכנסת תחומין ז תשמו עמ' 520-519  
46.פרידמן, נתן צבי סמכויותיה של ממשלת מדינת ישראל התורה והמדינה קובץ א תשט עמ' מו-מט  
47.קורינלדי, מיכאל חוקי הכנסת ודיני ישראל דעות גל' יד-טו תשרי תשכא עמ' 56-58  
48.קצנלבוגן, רפאל 'מצב המדינה בתורת ישראל' המעין כרך א גל' א תשרי תשיג עמ' 8-19  
49.קריגר, בן-ציון כבודו של השלטון בישראל תחומין כ (תשס) 109-118  
50.שאנן, ח' שלמה  הפניית תובע לבית-משפט תחומין יב (תשנא) 251-258  
51.שביב, יהודה סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות תחומין טו (תשנה) 118-131  
52.שוחטמן, אליאב על צו עיכוב יציאה מהארץ נגד החייב בדין ועל סמכות הביקורת של בג"ץ כלפי בית הדין הרבני בעניני סדר-דין משפטים כרך יד תשמד עמ' 107-83  
53.שוחטמן, אליאב הכרת ההלכה בחוקי מדינת ישראל שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 417-500  
54.שוחטמן, אליאב מעמדם ההלכתי של בתי המשפט במדינת ישראל תחומין יג (תשנב-תשנג) 337-370  
55.שוחטמן, אליאב הכרת ההלכה בחוקי מדינת ישראל שנתון המשפט העברי טז-יז תש"ן-תשנ"א עמ' 417-500  
56.שוחטמן, אליאב שלטון יהודי אינו יכול להיות "רודף" תחומין יט (תשנט) 40-48  
57.שורץ, גדליה עיונים בהלכות מדינה הדרום חוב' נז אלול תשמח עמ' 61-68  
58.שחור, יהודה לפניהם ולא לפני עכו"ם והדיוטות; בתי המשפט בזמננו כתלנו חוב' יב יום ירושלים תשמז עמ' 116-100   
59.שיפמן, פינחס בתי המשפט - ערכאות של גויים? מהלכים גל' 6 אב תשלב עמ' 35-37  
60.שפירא, יעקב משפט ושיפוט - מחלוקת חדשה גם ישנה: הפרדת הדת מהמדינה או הפרדת הדתיים מהמדינה שערי משפט כר' ג גל' 2 תשסד 425-475  
61.שרמן, אברהם תוקף חוק הגנת הדייר בהלכה, בדיור בדמי מפתח ובשכירות מוגנת (פס"ד) צהר טו תשסה עמ' תי-תיט  
62.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף לאור משפטי התורה תחומין יח (תשנח) 32-40  
63.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף אינה מעוגנת בדיני ישראל תחומין יט (תשנט) 205-220