Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > 'דינא דמלכותא דינא'

 מחברכותרתספרביקורת
1.אידלברג, שלמה חוקים גרמניים קדומים באחת התשובות של רבינו גרשום מאור הגולה ציון שנה יח תשיג עמ' 81-83  
2.אלבק, שלום 'דינא דמלכותא דינא' בקהילות ספרד ספר היובל לאברהם ווייס, ניו-יורק תשכד עמ' קט-קכה  
3.אליעזרוב, יעקב מעביד החורג ממנהג המדינה תחומין כ (תשס) 71-77  
4.אלמליח, יצחק האם יכולה בת לעכב חתימתה על ויתור חלקה בעיזבון כשיש בן אמרי משפט, ירושלים תשסח עמ' שו-שכג  
5.אנציקלופדיה תלמודית דינא דמלכותא דינא כרך ז עמ' רצה-שח  
6.אפלקר, שריאל; טילינגר, יניב קניה ממוכר המעלים מס ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 82-92  
7.אפשטין, יעקב אדמות הקיבוצים ' חבל נחלתו ג תשסד עמ' 313-318  
8.אפשטין, יעקב פקודת מלך בלתי חוקית חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 175-180  
9.אריאל, יועזר חוקי התנועה ופיצויים על תאונות תחומין יט (תשנט) 258-270  
10.אריאל, יעקב דינא דמלכותא בארץ ישראל שנה בשנה תשסג עמ' 85-96  
11.אריאל, יעקב פיצויים על הפקעת קרקעות אמונת עתיך 25 חשון-כסלו תשנט עמ' 27-31  
12.אריאל, יעקב דינא דמלכותא בארץ ישראל שנה בשנה תשסג עמ' 85-96  
13.בלס, יהונתן שמחה פיצוי מפגעי ממון וסביבה אמונת עתיך 25 חשון-כסלו תשנט עמ' 17-26  
14.בן-דב, שבתי דינא דמלכותא דינא עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
15.בן-דב, שבתי דינא דמלכותא דינא תלפיות כרך ז תשיח-תשכא עמ' 405-395; ח תשכא-תשכג עמ' 79-84, 530-526; ט תשכה-תשל עמ' 230-237  
16.בנבנישתי, יגאל משפטי מלוכה (בענין דינא דמלכותא דינא) ירושלים תשסג רכה עמ'  
17.בנבנשתי, יגאל משפטי מלוכה (בענין דינא דמלכותא דינא) ירושלים תשסג רכה עמ'  
18.בר אילן, נפתלי עדות על תאונת דרכים בבית המשפט תחומין י (תשמט) 179-190  
19.בר-אלי, אריאל פיטורי עובדת בזמן הריון (פס"ד) אבני משפט ז תשסז עמ' 203-210  
20.בראלי, אריאל זיכוי אדם במה שאינו זכאי לו על פי חוקי המדינה תחומין כט תשס"ט עמ' 100-104  
21.ברקוביץ, אברהם דב בענין דינא דמלכותא דינא ואיסור הליכה לערכאות קול התורה גל' סא ניסן תשסו עמ' ריד-ריט  
22.ברקוביץ, אברהם דב  דינא דמלכותא דינא ואיסור הליכה ערכאות שרידים גל' יג מרחשון תשנג עמ' יט-כג  
23.גורן, שלמה דינא דמלכותא בישראל אור המזרח שנה א חוב' ג-ד אלול תשיד עמ' 53-27  
24.גורן, שלמה דינא דמלכותא בישראל לאור ההלכה מחניים לג ער"ה תשיח עמ' 9-14  
25.גרף, גיל מירושלים לברונשוייג: דינא דמלכותא דינא בגלגולו בצרון כרך ח (סדרה חדשה) 30-29 שבט-ניסן תשמו עמ' 63-59  
26.דיכובסקי, שלמה הלכת השיתוף - האם דינא דמלכותא? תחומין יח (תשנח) 18-31  
27.דסברג, אורי ויתור עובד על זכויותיו תחומין כ (תשס) 78-79  
28.הדאיה, עובדיה אם יש למדינת ישראל דינא דמלכותא דינא התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' לו-מד  
29.היבנר, שמואל חוק הקפאת המחירים ותוצאותיו בשטח ההלכה הדרום חוב' לה ניסן תשלב עמ' 116-106  
30.הילפרין, חיים דינא דמלכותא דינא קול התורה גל' מ ניסן תשנו עמ' קח-קיא  
31.הכהן, אביעד וכי הרבים גזלנים הם? - על הפקעת מקרקעין ופגיעה בזכות הקניין במשפט העברי שערי משפט כר' א גל' 1 תשנז עמ' 39-54  
32.הכהן, אביעד מה נורא המקום הזה - על מקומות קדושים: בין דת, משפט וקדושה שערי משפט כר' ג גל' 2 תשסד עמ' 341-373  
33.הנקין, יוסף אליהו בענין דינא דמלכותא דינא הפרדס שנה לא חוב' ז ניסן תשיז עמ' 3-5  
34.הס, ישראל המותר להפקיע אדמות פרטיות פנים לפנים גל' 2 א טבת תשם עמ' 19  
35.ויינגרטן, שמואל חוקי המדינה ותוקפם לפי ההלכה התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' שו-של [בעמ' שו-שכב דינא דמלכותא דינא]  
36.זולדן, יהודה תוקפו ההלכתי של חוק ההסדרים במיגזר החקלאי משפחתי קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 687-696  
37.טנביצקי, שלמה דינא דמלכותא בישראל ובעמים התורה והמדינה קובץ א תשט עמ' כז-מא  
38.טפליצקי, יעקב 'דינא דמלכותא' השלח כרך כח תרעג עמ' 505-511  
39.יוסף, עובדיה אם מותר לבת לתבוע ירושתה בערכאות אור תורה שנה יב תשם עמ' רלח-רמ  
40.יוסף, עובדיה האם מותר מן הדין להשתמט מתשלומי מס הכנסה הפרדס שנה נז חוב' ו אדר-ניסן תשמג עמ' 16-14  
41.ישראלי, שאול גבולות הסמכויות של דינא דמלכותא עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' ח עמ' סג-ע  
42.ישראלי, שאול דינא דמלכותא דינא שבילין גל' כה-כו אלול תשל עמ' צז-ק  
43.כהן, חיים ה' הפקר בי"ד הפקר? - ירושת הארץ והפקעת מקרקעין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 35 מטות - מסעי תשסא 4 עמ'  
44.כהן, יוסף דב דינא דמלכותא ותקנות הציבור התורה והמדינה קובץ א תשט עמ' כ-כו  
45.כץ, דב פסיקת בתי הדין הרבניים והחוקים [א דינא דמלכותא]. ירושלים תשלו 160 עמ'  
46.כץ, יעקב יחס היהודים למלכות לשלטונות וחוקיהן באירופה עד סוף ימי הביניים [יחס לשלטון. ערכאות של גויים. דינא דמלכותא דינא]. חמר לסמינריון. ערך יעקב גוגנהיים ירושלים תשלא 46 דפים  
47.כרמל, יוסף דינא דמלכותא דינא חמדת הארץ א תשס"א עמ' 63-71  
48.ליאור, דב סמכות הממשלה להפקעת קרקעות אמונת עתיך 25 חשון-כסלו תשנט עמ' 32-33  
49.ליבוביץ, בן-ציון דינא דמלכותא דינא; מאמר קידוש ה' ת"א תשלט קנח עמ'  
50.ליבוביץ, טוביה דינא דמלכותא דינא הפרקליט כרך ד 1947 עמ' 238-230  
51.ליכטנשטיין, קלמן בענין דינא דמלכותא דינא הפרדס שנה כה חוב' ח אייר תשיא עמ' 11-13  
52.מייזלס, אברהם עמרם דינא דמלכותא לגבי מכירת חמץ ולגבי שאר ענינים פרי תמרים קובץ כ ניסן תשמה עמ' לב-לו  
53.סילמן, יהודה בעלות על רכוש שהולאם דברי משפט ח תשס עמ' רעב-רפח  
54.פייג, מרדכי ערכאות של גויים ודינא דמלכותא דינא מספרא לסייפא עלון 5 תשרי תשמג עמ' 14-11  
55.פיינשטיין, משה פשיטת רגל באגודה שיתופית (ובענין חוק המדינה ודינא דמלכותא) הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שמח-שמט  
56.פלדמן, ליאון אריה תשובות חכמי ברצלונה וקטלוניה בענין מסים וארנוניות ודינא דמלכותא דינא גנוזות ספר א תשמד עמ' סז-צח  
57.פלק, זאב דיני המלכות בהלכה דעות גל' ט פסח תשיט עמ' 40-42  
58.פנחסי, שמואל תוקף המכירה ללא רישום בטאבו בית הלל גל' ו טבת תשסא עמ' כח-לא  
59.פנחסי, שמואל מכירת קרקע ללא רישום בטאבו - דינא דמלכותא דינא שערי צדק ב תשסא עמ' 148—159  
60.פנחסי, שמואל בענין רישום טאבו צהר יג תשסד עמ' שנד-שנז  
61.פרדס, חיים היש תוקף הלכתי לחוקי הכנסת תחומין ז תשמו עמ' 520-519  
62.פרישטיק, גדי כש"דינא דמלכותא" רומס זכויות אדם זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 241-254  
63.פרישטיק, גידי  דינא דמלכותא והמנהג הבינלאומי: לקביעת הוגנות דין המלכות סיני כרך קי תשנב עמ' קעז-קפה  
64.פרנצוס, יעקב השפעת "דינא דמלכותא" על הלכות שכירות פועלים בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' מה-מח  
65.פרנקל, אהרן; רחמן, יוסף היחס להעלמות מס במשפט העברי מגל יא תשנה עמ' 237-296  
66.קופה, מנחם זאב; ויינברג, אברהם בדין ישראל שהעיד ונתחייב חבירו בדינא דמלכותא בית אברהם גל' ב-ג תמוז תשלז עמ' 17-12  
67.קופפר, איתן זהירות בדרכים לאור ההלכה ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 186-197; שם גל' 7 תשרי תשנט עמ' 78-89  
68.קוק, אברהם יצחק דינא דמלכותא בירושה תחומין ג תשמב עמ' 231  
69.קוק, שלמה דיני מלכות, הציבור והמדינה בישראל שנה בשנה תשלב עמ' 231-210  
70.קפלן, אברהם אליהו בדין גזלת נכרי, אבדתו, טעותו, הפקעת-הלואתו ודינא דמלכותא דברי תלמוד, חלק א ירושלים תשיח עמ' קע-קעז  
71.קפלן, אליהו דינא דמלכותא דינא - בא"י פרי הארץ גל' ד תשרי תשמב עמ' 70-63  
72.קפלן, צבי תקפו של שלטון בישראל בהלכה ובאגדה, ירושלים תשך עמ' ט-טז  
73.רבינוביץ, גדליה אהרון דינא דמלכותא דינא הפרדס שנה מג תשכט חוב' א עמ' 27-30  
74.רגנשברג, חיים דוד עיונים על זכויות אזרחיות [על שוויון זכויות בארצות הברית (א) מצד דיני התורה; (ב) מצד דיני בני נח; (ג) מצד דינא דמלכותא; (ד) מצד דיני גר תושב] הפרדס שנה לט חוב' ב חשון תשכה עמ' 22-15  
75.רוט, אברהם נפתלי צבי דינא דמלכותא דינא הסוקר שנה ה תרצז-תרצח עמ' 110-125  
76.רייז, שניאור זושא בדינא דמלכותא דינא המאור שנה לה חוב' ה סיון-תמוז תשמג עמ' 14  
77.רפאל, שילה דינא דמלכותא דינא תורה שבעל פה טז תשלד עמ' קכג-קכח  
78.רקובר, נחום 'דינא דמלכותא דינא' וגדריו [אוצר המשפט חלק א ערך 5760]; הגות ב, בין ישראל לעמים, ירושלים תשלח עמ' 89-75  לנדמן, מיכאל אריה: עיונים ב'דינא דמלכותא דינא'. סיני כרך עו תשלה עמ' צא-צו; בין משפט המלך לדינא דמלכותא. בצרון כרך סו תשלה עמ' 33-29 
79.רקובר, נחום הפקעת מקרקעין שערי צדק א תשס עמ' 114-121  
80.רקובר, נחום 'דינא דמלכותא דינא' וגדריו סיני כרך סט תשלא עמ' רמו-רנז  
81.שטיפנהולץ, יחזקאל ויתור עובד על זכויותיו תחומין כ (תשס) 78-79  
82.שילה, שמואל דינא דמלכותא דינא ירושלים תשלה יב + 511 עמ' ביקורות: בן-זמרה, אליהו צ': דעות גל' מה תשלו עמ' 366-363; בזק, יעקב: משפטים כרך ח תשלז-תשלח עמ' Schater, J.J. ;517-515: דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' 95-77 (באנגלית); Elman, Peter: ILR 11 (1976), p. 133-134  
83.שילה, שמואל כשדינא דמלכותא אינו דינא ספר ברנזון, ירושלים תשס כרך שני עמ' 327-339   
84.שילה, שמואל דינא דמלכותא דינא; חיבור לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים האוניברסיטה העברית תשכט 344 עמ'  
85.שילה, שמואל הביסוס המשפטי לכלל 'דינא דמלכותא דינא' משפטים כרך ב 1970 עמ' 329-344  
86.שילה, שמואל דינא דמלכותא דינא דעות גל' מ חורף תשלא עמ' 312-308  
87.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף אינה מעוגנת בדיני ישראל תחומין יט (תשנט) 205-220  
88.שרמן, אברהם ח' מנהג מדינה ביחסי עובד מעביד [תקפו של הסכם קיבוצי כשיש הסכם אישי] תחומין יח (תשנח) 236-247  
89.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף לאור משפטי התורה תחומין יח (תשנח) 32-40  
90. Atlas, Samuel  Dina d'Malchuta delimited  Hebrew Union College Annual 46 (1975), p. 269-288  
91. Baron, Salo Wittmayer  Some medieval attitudes to the Muslim state  In: Ancient and medieval Jewish history, New Brunswick 1972, p. 77-94, 399-403  
92. Biberfeld, Ph. דינא דמלכותא דינא  Berlin 1925, 42 p.  
93. Bick, Ezra  Payment of income taxes: Halakhic guidelines  In: Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 344-346  
94. Blau, Robert A.  The law of the kingdom is law  Dissertation N.Y. 1971  
95. Blidstein, Gerald J.  A note on the function of 'The law of the kingdom is law' in the medieval Jewish community  Jewish Journal of Sociology 15 (1973), p. 213-219.   
96. Chouraqui, Jean-Marc  'La loi du royaume est la loi': les rabbins, la politique et l'etat en France (1807-1905)  Pardes 2 (1985), p. 57-79  
97. Chouraqui, Jean-Marc  La loi de l'etat est la loi: comprehension et implications d'un principe talmudique apres l'emancipation  In: Politique et religion dans le Judaisme moderne; Des communaut?s a l'emancipation, ed. Daniel Tollet, Paris 1987, p. 115-138  
98. Eschelbacher, Max  Staat, Recht und Judentum  Der Morgen 3 (1927), p. 575-585  
99. Graff, Gil  Separation of church and state in thought and practice; application and extension of Dina de-Malkhuta Dina in Jewish law, 1750-1848  Dissertation Los Angeles 1982, 11 + 267 p.  
100. Graff, Gil  Separation of church and state: Dina de-Malkhuta Dina in Jewish law, 1750-1848  Alabama 1985, 9 + 223 p.   
101. Humbert, Michel  Un divorce judaique devant la juridiction royale: L'affaire Samuel Peixotto - Sarah Mendes d'Acosta  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 307-318  
102. Kohler, Max J.  The Jew in his relations to the law of the land  American Law Review 46 (1912), p. 714-724  
103. Landman, Leo  Jewish law in the Diaspora; confrontation and accommodation  Philadelphia 1968, 223 p.   
104. Landman, Leo  Dina d'Malkhuta Dina, solely a Diaspora concept  Tradition 15,3 (1975), p. 89-96  
105. Leibowitz, G.  Der Begriff des j?dischen Konigsrechts, Dina d'Malchuta Dina  n.p., n.d., 21 p. (typewr.)  
106. Low, Leopold  Dina de-Malekhuta Dina  Ben Chananja 5 (1862), p. 36-40 = Gesammelte Schriften, vol. 3, Szegedin 1893, p. 347-358  
107. Rakefet (Rothkoff), Aaron  Dina d'Malkhuta Dina, the law of the land in halakhic perspective  Tradition 13,2 (1972), p. 5-23  
108. Schachter, Hershel  'Dina di'Malchusa Dina'. Secular law as a religious obligation  Journal of Halacha and Contemporary Society 1,1 (1981), p. 103-132 = Halacha and contemporary society, ed. Alfred S. Cohen, N.Y. 1984, p. 85-114  
109. Schacter, Jacob J.  Dina de-Malkhuta Dina - a review  Dine Israel 8 (1977), Engl. sect., p. 77-95  
110. Schaffer, Sylvan  Dina deMalkhuta Dina  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 121-124  
111. Shilo, Shmuel  Dina de-Malkhuta Dina  Encyclopedia Judaica 6, p. 51-55 = Principles of Jewish law, p. 710-715  
112. Shilo, Shmuel  Maimonides on 'Dina de-Malkhuta Dina (The law of the state is law)'  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 146-167  
113.תאומים, יוסף דינא דמלכותא - ודין היתר עסקא הפרדס שנה כו חוב' ד טבת תשיב עמ' 9-11