Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ז. בתי דין וסדריהם > בתי דין, סוגיהם, העמדתם וסמכויותיהם

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברמסון, שרגא 'בית דין', 'אב בית דין' ופירוש משנה בעבודה זרה סיני כרך פ תשלז עמ' א-ט  
2.אדרעי, אריה כוח בית דין ודיני נישואין וגירושין שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 1-36  
3.אושינסקי, יצחק צבי בתי דין מיוחדים המעין כרך מב גל' ג ניסן תשסב עמ' 42-49  
4.אושרי, נריה בית דין של שלשה בלכתך בדרך כו קיץ תשסח עמ' 79-89   
5.איזירר, חגי סמכות דיון מקומית שערי צדק ד תשסג עמ' 363-367  
6.אלבק, חנוך סמיכה ומינוי ובית דין ציון שנה ח תשג עמ' 93-85  
7.אלבק, שלום בתי הדין בימי התלמוד רמת-גן 1980 156 עמ'. הדפסה שניה תשמז. ביקורת: אריאל, י': בשדה חמ"ד חוב' כו תשמג עמ' 91-90 
8.אלברט, אברהם מרדכי בי"ד של כ"ג לעגלה ערופה נר מערבי ח אדר תשנג עמ' סב-סד  
9.אלדד, גד שליחותייהו קא עבדינן עלון שבות גל' 145 תמוז תשנ"ה עמ' 66-83  
10.אלדד, גד במוסיפין ודברי הכל [על הצורך בבית דין שאינו שקול] חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 94-103  
11.אלון, גדליהו אילין דמתמנין בכסף; לתולדות רשויות הדינים בארץ ישראל בתקופה התלמודית ציון שנה יב תשז עמ' 135-101, 193; מחקרים בתולדות ישראל, כרך ב תשל עמ' 57-15  
12.אלישיב, יוסף שלום בהמ"ע של מינוי שופטים קול תורה שנה ה תשיא חוב' ג-ד עמ' ב-ה  
13.אנציקלופדיה תלמודית בית דין כרך ג עמ' קנ-קעד  
14.אנציקלופדיה תלמודית בית דין של כהנים כרך ג עמ' קפא  
15.אנציקלופדיה תלמודית חזן [ג: בבית דין] כרך יג עמ' תמח-תנד  
16.אסף, שמחה בתי הדין וסדריהם אחר חתימת התלמוד; חומר לתולדות המשפט העברי ירושלים תרפד 143 עמ'  
17.ארזי (טננבוים), אברהם מינוי שופטים בחו"ל יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' תו-תז  
18.אריאל, יועזר הענשת נכרים תחומין ה תשמד עמ' 363-350; ענישה והריגת נכרים ע"י יחיד וע"י בית דין. ספר חג"י, זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 495-478  
19.אריאל, יעקב סמכות הנהגה ציבורית בעניני מוסר ('פורום תקנה') תחומין לא תשעא עמ' 181-196  
20.בגיוף, אמנון בהא דדנין את האדם בע"כ בכורים חוב' ג [תשכב] עמ' 37-36  
21.בזק, יעקב מערכת המשפט - בין צדק ליעילות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 14 יתרו תשסא 4 עמ'  
22.ביטון, דניאל דיני הדיינים כתלנו טו תשנד עמ' 55-69  
23.בלידשטין, יעקב על מינוי בתי דין בהלכת הרמב"ם (עיון בהל' סנהדרין א, א-ד) סיני כרך קטו תשנה עמ' קלח-קמח  
24.בליליוס, יעקב בית דין אביהם של יתומים בדיני ישראל עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
25.בן יעקב, צבי יהודה תביעת מזונות הפחותה מהחויב ע"פ בית דין תחומין כ (תשס) 51-57  
26.בן-יעקב, צבי יהודה סמכות בית דין לדון בזה"ז דיני נזקין ובדין תביעת נזיקין כשהניזק מבוטח בחברת ביטוח אור תורה שנה ל תשנח עמ' שטו-שכו  
27.בן-מנחם, חנינה יחס התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי לסטיית שופט מן הדין שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 134-113  
28.בר-דע, יצחק 'אל תהי דן יחידי' משפט והלכה, רמת-גן תשלז עמ' 193-181  
29.ברוידא, שמחה זיסל בענין "כל הדבר הגדול יביאון אליך" [באור דברי הרמב"ם פ"ה מהל' סנהדרין ה"א] מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' קא-קח  
30.ברוידא, שמחה זיסל מינוי דיינים ומצוות סמיכה יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' קכא-קלח  
31.בריס, מיכאל שמע בין אחיכם - בית הדין לממונות - בין סמכות לבוררות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 173 דברים תשסד 4 עמ'  
32.ברקוביץ, מאיר בית דין - רק בהסכמת הדיינים? אבני משפט ג תשסד עמ' 38-49  
33.גבאי, יוחנן לדון יחידי אבני משפט ב תשסג עמ' 62-48  
34.גולק, אשר בתי הדינים בישראל (רשימה הסטורית) העולם שנה י תרפא גל' 10 עמ' 8-7, 11 עמ' 8-9; 12 עמ' 9-10; 23 עמ' 4-5; 24 עמ' 6-8; 25 עמ' 7-9; 33 עמ' 6; 35 עמ' 12-13; 36 עמ' 13-12; 38 עמ' 11-12; 41 עמ' 10-12  
35.גולק, אשר יסודי המשפט העברי [ספר ד: בתי הדינים ומהלך הדין בעניני ממונות] ברלין תרפג  
36.גורביץ, אריה ליב קבלת עדות ע"י יחיד מומחה הפרדס שנה נא חוב' א תשרי תשלז עמ' 10-8  
37.גרינבלט, אפרים במצות מינוי שופטים אור המזרח שנה ז חוב' ב ניסן תשיט עמ' 56-57  
38.גרינברג, שמואל באור ברמב"ם לענין סנהדרין בחו"ל התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' קסא-קסב  
39.גרשוני (גרודנר), יהודה בחיוב העמדת בתי-דין בארץ ובחו"ל התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' סא-סג  
40.גרשוני, יהודה בית הדין הגדול בירושלים וביבנה [אוצר המשפט חלק א ערך 3998] שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' נז-סו; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קיב-קכא  
41.גרשוני, יהודה סמכות סנהדרין גדולה וקטנה [אוצר המשפט חלק א ערך 3999] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קג-קיא  
42.גרשוני, יהודה אם יש חיוב על בי"ד של ישראל לדון בן נח קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רלב-רלד  
43.דויטש, שמואל ברוך בענין הכרעת הדיין בדיני ממונות ובגדרי יחלוקו וטעה בדבר משנה צהר יב תשסד עמ' רצז-ש  
44.דור, צבי הרכב בתי הדין השונים בספרות התנאים (לברור המקורות של המשנה והתוספתא) דעות גל' יד-טו תשרי תשכא עמ' 70-63  
45.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל האופי העממי של בית הדין [אוצר המשפט חלק א ערך 5792] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 384-381  
46.דינור, בן-ציון ישראל בגולה, כרך א ספר ב ת"א 1961 (עמ' 206-152: דרכי בתי-הדין, סדרי הקהילות ותקנות הציבור); כרך ב ספר ב ת"א 1966 (עמ' 505-436: בתי הדין - סמכותם ואירגונם; המשפט - סדריו ודרכיו)   
47.הורנשטיין, נפתלי א' בימי שפוט השופטים (הרהורים על הרשות השופטת) הפרקליט כרך יג תשיז עמ' 29-15  
48.הירשברג, ח"ז על בתי הדין והנהלת העדה באפריקה בימי הגאונים ספר יובל לשמעון פדרבוש, ירושלים תשכא עמ' ר-רט  
49.הכהן, ראם אופי בית הדין לדיני ממונות לאור שבועת השומרים שערי צדק ד תשסג עמ' 368-388  
50.הנקין, יוסף אליהו מנוי שופטים הפרדס שנה לב חוב' ג כסלו תשיח עמ' 3-4  
51.הרמן, פנחס צבי בית דין בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 136-133  
52.הרצוג, יצחק אייזיק בתי הדין בישראל תחומין ז תשמו עמ' 294-277  
53.הרצוג, יצחק אייזיק מערכת המשפט בישראל העתיקה יהדות, חוק ומוסר, תל אביב 2003 עמ' 15-41  
54.ווזנר, שמואל אם הצדדים הסכימו לבית דין אי רשאי אחר כך להוסיף דיינים פרי תמרים קובץ יג תמוז תשמג עמ' צח-ק  
55.ווזנר, שמואל מעמדם של בתי הדין העצמאיים פעמי יעקב נז אדר א תשסה עמ' עט-פא  
56.וולמן, מנדל בית המשפט 'מגיזתא' המשפט ד תרצ-תרצא עמ' 116-113  
57.וייסבורג, יעקב אריה אודות בתי הדין בזמן התלמוד ספר היובל למ"א בלאך, בודפעשט תרסה עמ' 76-82  
58.וינשטוק, אברהם אריה בענין בית דין של שלשה בדיני ממונות כרם שלמה גל' קלד שבט תשנא עמ' לז-מ  
59.ויס, אשר זליג שליחותייהו קעבדינן ועשיית דין בזמן הזה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' ב עמ' ט-יג  
60.ולדינברג, אליעזר יהודה שופטים ושוטרים במדינה היהודית לאור התורה סיני כרך כב תשה עמ' קנה-קעה  
61.ולדינברג, אליעזר יהודה הלכות מדינה. חלק א: ... על השופט והמשפט וכח סמכות השיפוט בזמנינו. הסמיכה ירושלים תשיב  
62.ורהפטיג, שילם בתי-דין לעבודה במקורות המשפט העברי ספר בר-ניב; לקט מאמרים בדיני עבודה, ת"א תשמז עמ' 171-153  
63.ורהפטיג, שילם בתי דין לעבודה לאור ההלכה סיני כרך סו תשל עמ' קצה-קצט  
64.ורנר, שמואל ברוך סמכויות בתי הדין תורה שבעל פה כ תשלט עמ' לט-מו  
65.ז'ולטי, בצלאל בסדר מינוי דיינים התורה והמדינה קובץ ז-ח עמ' קעה-קפה  
66.חבר, אמנון השיפוט הרבני בתימן במאות י"ח-כ' עבודת גמר במחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמד 113 עמ'  
67.חיות, צבי פרץ הדיינים היהודיים בא"י בין השנים 70-500 לסה"נ שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 429-443  
68.חיות, צבי פרץ הדינים היהודים בא"י משנת 70 עד 500 לסה"נ שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 429-443  
69.חנניא, אשר שיטת הרמב"ם בדין בית דין מקבציאל גל' יב תשרי-שבט תשמח עמ' קה-קט  
70.חרל"פ, יחיאל מיכל שליחותייהו בממון בגיטין ובקבלת גרים בזמן הזה [אוצר המשפט חלק א ערכים 8533 ,5803] תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קנו-קסד  
71.חרל"פ, יחיאל מיכל מצוה למנות שופטים תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קצה-ר  
72.חרל"פ, יחיאל מיכל שליחותייהו בממון, בגיטין ובקבלת גרים בזמן הזה אור המזרח שנה ט חוב' ג-ד שבט תשכב עמ' 29-25, 36; י חוב' א-ב ניסן תשכב עמ' 40-37  
73.טימסיט, ציון בענין חיוב מינוי הדיינים בכל הזמנים ובמה יכולים לדון מקבציאל גל' כ סיון תשנה עמ' קמג-קנח  
74.טננבוים, אברהם והדבר הקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו - לשאלת הצדקתה של ערכאת ערעור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 132 דברים תשסג 4 עמ'  
75.טפליצקי, יעקב על בית הדין העברי השלח כרך כד תרעא עמ' 217-228, 315-307  
76.כהן, אפרים אם צריך שלשה דיינים בנתינת הגט אור תורה שנה לז תשסה עמ' תתז-תתיא  
77.כהן, דב עבדינן שליחותייהו ממעיין מחולה גל' 3 כסלו תשנז עמ' 107-117; שם גל' 6 ניסן תשסח עמ' 17-72  
78.כהן, יוסף כח בי"ד ומוסדות הציבור בתקנות לשינוי דיני ירושה דברי משפט ח תשס עמ' שעו-שצא  
79.כהן, שאר ישוב זכות וחובת הדיין או הת"ח שבעיר לדון דין תורה תורה שבעל פה מה תשסו עמ' עג-פו  
80.כהן, שאר ישוב מצוות מנוי הדיינים קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 457-465  
81.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה סנהדראות לשבטים ניצני ארץ חוב' ג תשרי תשמו עמ' 66-62  
82.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה חיוב לדון בדבר שאינו ניתן לכפיה תחומין כח תשס"ח עמ' 157-160  
83.לוי, אברהם אנן שליחותייהו עבדינן קול התורה גל' מב ניסן תשנז עמ' קצח-רב  
84.ליפשיץ, נח שודא דדיינא מגל קובץ ב תשלט עמ' 112-100  
85.ליפשיץ, צבי תפקיד בית הדין בשלבי הגיור ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 94-112  
86.לם, נחום דיני ממונות בשלשה הפרדס שנה נח חוב' א תשרי תשמד עמ' 20-13  
87.לם, נחום דיני ממונות בשלשה הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קצב-רא  
88.לנדסמן, שמואל יהודה ליב קביעת הרכב בתי הדין דברי משפט א תשנו עמ' רג-ריא  
89.לש, רם; דוד, אורן "שופטים ושוטרים תתן לך" אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 200-209  
90.לשם, חיים מצוי ההלכה עד תומה - כיצד? מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 75-71  
91.מישקובסקי, רפאל אליהו אליעזר בדין דיני ממונות בשלשה משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' צה-קד  
92.מלמד, זלמן ברוך מומחה לרבים דן יחידי זכור זאת ליעקב, לנשמת הרב יעקב פנחס כהן, ירושלים תשלא עמ' רכו-רכט  
93.מרגליות, ראובן בתי המשפט בארץ-ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 5806] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, בעריכת יעקב בזק, ירושלים תשכט עמ' 208-199; פרי הארץ גל' ד תשרי תשמב עמ' 49-42  
94.מרגליות, ראובן בתי המשפט בארץ ישראל קוי אור, לבוב [חש"ד] עמ' מא-נא; מילואים להנ"ל: טל תחייה, עמ' פא-פב  
95.מרגליות, ראובן בית דין יפה קול תורה שנה ד תשי חוב' ט-יב עמ' כג-כו  
96.משגב, חגי בתי-הדין היהודיים לאור תעודות מדבר יהודה קתדרה חוב' 82 טבת תשנז עמ' 17-24  
97.נאמן, יהודה בתי דין, שופטים ודיינים בהיבט היסטורי קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 466-470   
98.נבנצל, אביגדור הוראת בית דין תורה שבעל פה כ תשלט עמ' צ-צג  
99.נויפלד, גבריאל חיים צבי בדין בית-דין פחות משלשה פרי ישראל קונ' א ניסן תשל עמ' כד-כז  
100.נשר, בן ציון גדרי "בית דין" ביחיד, בשנים ובשלשה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנו עמ' 33-51  
101.נשר, בן ציון הרשות והחובה לדון ולהורות בזמן הזה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשס עמ' 38-53  
102.ספראי, זאב 'גבוה מעל גבוה - וגבוהים עליהם': חכמים ומערכות המשפט בתקופת המשנה והתלמוד יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 219-234  
103.סרוסי, גבריאל בענין פרוזבול - בפני איזה ב"ד יש לסדרו אור תורה שנה לד תשסב עמ' תסה  
104.עמאר, שלמה משה הסמכות ההלכתית של דייני ישראל מאז ביטול הסמיכה ובגדר "שליחותייהו דקמאי עבדינן" תורה שבעל פה מה תשסו עמ' כח-מא  
105.ערוסי, רצון בתי הדין לדיני ממונות, היוזמה - חזון ומציאות סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 4 עמ'  
106.פוגלמן, מרדכי בית דין של לויים סיני כרך כז תשי עמ' קנב-קנו; בית מרדכי, ירושלים תשלא סי' יא עמ' ריא-ריג  
107.פוגלמן, מרדכי אין בית דין מתעצלין סיני כרך מח תשכא עמ' נ-נד; בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' ו עמ' ר-רג  
108.פיינשטיין, משה בענין אין דנין את השבט אלא בב"ד של ע"א ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תסג-תעב  
109.פינס, יחיאל מיכל בתי דינים בישראל [הגנה על בית הדין הרבני נגד האנטישמיות] כבוד הלבנון, הוספה להלבנון שנה ח תרלא עמ' 380-378, 404, 440; שנה ט תרלב עמ' 4, 15-16  
110.פרנק, משה קהלות אשכנז ובתי דיניהן מהמאה הי"ב עד סוף המאה הט"ו ת"א תרצח 177 עמ'  
111.פתחי, דוד דיני ממונות בשלושה - מקורות המאיר לארץ גל' 59 חשון-כסלו תשסג עמ' 51-74  
112.פתחי, דוד ניתוח הסוגיה הראשונה במסכת סנהדרין ומקבילותיה המאיר לארץ גל' 60 טבת-שבט תשסג עמ' 26-47  
113.צוייג, יונה מצות מינוי דינים בזה"ז בארץ ובחו"ל התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' תקמד-תקנז  
114.צייטלין, שניאור זלמן בית הדין קורות בית שני, כרך א ירושלים תשכט עמ' 158-151  
115.קאהן, חיים בענין זה בורר לו אחד וכו' לעומת בי"ד קול התורה גל' מא תשרי תשנז עמ' קכז-קל  
116.קוטלר, ארי' מלכיאל בעניין שליחותייהו ישורון יא אלול תשסב עמ' תקצב-תר  
117.קופרמן, יהודה סוגית מינוי שופטים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ט ירושלים תשכג 43 עמ'  
118.קוק, שאול חנא לפתרון השמות 'בית דין מו"ש' ו'מורה שוה' המשפט העברי ג תרפח עמ' 155-151; עיונים ומחקרים, ספר ב ירושלים תשכג עמ' 184-179  
119.קורנגוט, אפרים משה בית הדין מגן מפני בני עוולה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 256-265  
120.קורצמן, יעקב בית הדין - האם תאגיד? צהר יג חורף תשסג עמ' 17-27  
121.קירשנבאום, אהרן המבנה הקונסטיטוציוני של הרשות השופטת על-פי ההלכה היהודית תקדים, עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו, כרך א אביב תשמח עמ' 34-31  
122.קניאל, יהושע בתי הדין של העדות בירושלים במאה הי"ט שנה בשנה תשלו עמ' 335-325  
123.קפלין, כתריאל דוד בענין סמכות הבתי דינים בזמן הזה קול התורה חוב' ט תשרי תשמב עמ' לח-מב. פולטורק, יעקב: שם חוב' י ניסן תשמב עמ' נ-נב 
124.קרויץ, מנחם מנדל בענין לב בית דין מתנה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תצ-תצד  
125.קרופני, יהושע בנימין לפניהם ולא לפני הדיוטות קול התורה גל' סג ניסן תשסז עמ' קל-קלד  
126.קריסלוב, יצחק דיין מומחה לרבים, אם הוא דן יחידי אור המזרח שנה ג חוב' ב ניסן תשטז עמ' 25-27; ו חוב' א טבת תשיט עמ' 17-19  
127.קרפט, אהרן דב בגדרי החיוב לדון בנתיבות ים יא תשם עמ' קפט-קצז  
128.ראבילו, מרדכי אלפרדו בית דין ביתי אצל הורדוס? פרקים בתולדות ירושלים בימי הבית השני, ירושלים תשמא עמ' 135-119  
129.ראבילו, מרדכי אלפרדו השיפוט האזרחי היהודי בימי יוסטינינוס הקיסר שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 397-409  
130.רביב, חנוך המסורת על ראשית המערכת המשפטית בישראל - משמעותן וזמנן ארץ ישראל ספר יד תשלח עמ' 22-19  
131.רוונה, גבריאל יצחק בית דין לערעורים - לכתחילה ולא בדיעבד תחומין כט תשס"ט עמ' 105-108  
132.רוזנטל, יעקב בענין הרכב בי"ד דובב שפתי ישנים, לזכר דב אטינגר, ירושלים תשלא עמ' 148-144  
133.רופא, אלכסנדר ארגון מערכת השיפוט בספר דברים (דברים טז, יח-כ; יז, ח-יג) בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 210-199; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 85-75  
134.רזניקוב, אברהם סוגיית "עבדינן שליחותייהו" עלון שבות גל' 126 תשרי תש"ן עמ' 102-110  
135.ריבנר, שלמה בענין כח בית דין מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' סב-סד  
136.רייניץ, יעקב ק' סמכות השיפוט של בתי הדין שאינם סמוכים בא"י ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד שמעתין שנה טו גל' 51 שבט תשלח עמ' 28-17  
137.ריינר, אברהם (רמי) בתי הדין בצרפת במאה השתים עשרה: בין ריכוז לביזור על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 565-591  
138.רפלד, מאיר שורו של כהן גדול בכמה? ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 87-85   
139.שור, משה שלום נתבע שהפסיד בערכאות ורוצה לדון בב"ד קובץ בית אהרן וישראל גל' קמא שבט-אדר תשסט עמ' מח-סג   
140.שילה, יצחק לעתיד בית המשפט לנוער [בענין צרוף נציגי קהל למושב בית דין] הפרקליט כרך יא תשטו עמ' 376-371 [בעמ' 373-372]  
141.שליטא, משה מצות מנוי שופטים בחו"ל התבונה כרך ט תשט עמ' כג-כה  
142.שפיצר, רפאל הבית דין בעיבור שנים קול התורה גל' לו ניסן תשנד עמ' סג-סו  
143.שפירא, א"א כהנא דיני ממונות בשלשה לחי ראי, לזכר א"י רענן, תשכא עמ' קא-קיז  
144.שפירא, חיים בית הדין ביבנה - מעמד, סמכויות ותפקידים עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 305-334  
145.שרמן, אברהם מעמדו ההלכתי שלבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין (פסק דין)  משפטי ארץ א תשסב עמ' 117-97  
146.שרמן, אברהם מקור הסמכות של בית הדין הגדול ומסגרת סמכותו שורת הדין ג תשנה עמ' ריא-רכ  
147.שרמן, אברהם הזדקקות לתביעה שנידונה בערכאות (ומעמד בי"ד של סוחרים ובי"ד לעבודה בהלכה) שורת הדין ג תשנה עמ' רכה-רמה  
148.שרמן, אברהם משפט אמת - משפט שלום (בגדרי המצוה לדון בין בעלי דין) שורת הדין ד תשנח עמ' רסה-רעג  
149.שרמן, אברהם ח' מעמד בית דין פנימי של תנועה ע"פ ההלכה תחומין יד (תשנד) 159-164  
150.שרמן, אברהם חיים בדיקה חוזרת של גיור בבית דין אחר תחומין לא תשעא עמ' 230-236  
151. Rabbinical courts; modern day Solomons  Columbia Journal of Law and Social Problems 6 (1970), p. 49-75 = Studies in Jewish Jurisprudence 2 (1972)  
152. Alon, Gedalyahu  Those appointed for money (on various juridical authorities)  In: Jews, Judaism and the classical world, Jerusalem 1977, p. 374-435  
153. Baruk, Henri; Bachet, Maurice  Le test 'Tsedek'  Le jugement moral et la delinquance. Paris 1950, 88 p.  
154. Chajes, Hirsch Perez  Les juges juifs en Palestine, de l'an 70 a l'an 500  Revue des Etudes Juives 39 (1899), p. 39-52  
155. Cohn, Haim H.; Levitats, Isaac  Bet Din and judges  Encyclopedia Judaica 4, p. 719-728; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 561-565  
156. Cohn, Marcus  Din Tora  J?disches Lexikon 2, p. 165-166 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 173-174  
157. Cohn, Marcus  Gerichtswesen  J?disches Lexikon 2, p. 1032-1036 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 181-183  
158. Dembitz, Lewis N.  Jurisdiction  Jewish Encyclopedia 7, p. 394-395  
159. Doniach, N.S.  מומחה]expert]  Revue des Etudes Juives 92 (1932), p. 59-60  
160. Enciclopedia Judaica Castellana  Jurisdiccion  Vol. 6, p. 368-369  
161. Enciclopedia Judaica Castellana  Justicia  Vol. 6, p. 369-370  
162. Enciclopedia Judaica Castellana  Tribunales  Vol. 10, p. 301­302  
163. Encyclopedia Judaica  Av Bet Din  Vol. 3, p. 940-941  
164. Feldman, A.  The London Beth Din (the Jewish court or the court of the Chief Rabbi)  Juridical Review 41 (1929), p. 1-19 = Publications of the Society for Jewish Jurisprudence, Engl. branch 3 (1928-29).   
165. Frenkel, Anna  Beth Din and the Australian court  Bridge (Sidney) 3,3-4 (1967), p. 45-48  
166. Funk, Salomon  Die Manner der grossen Versammlung und die Gerichtshofe im nachexilischen Judentum  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 55, N.F. 19 (1911), p. 33-42; -, Noch einmal die Mitgliederzahl der Gerichtshofe zur Zeit des zweiten Tempels. ib. 67, N.F. 21 (1913), p. 501-506  
167. Funk, Salomon  Die Kompetenz der Gerichtshofe  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 55, N.F. 19 (1911), p. 699-712  
168. Ginzberg, Louis  Bet Din  Jewish Encyclopedia 3, p. 114-115  
169. Goldin, Judah  Hasmonean Bet Din (בית דין של חשמונאים)  Encyclopedia Judaica 7, p. 1454-1455  
170. Goldmann, Simon  Die j?dische Gerichtsverfassung innerhalb der j?dischen Gemeindeorganisation: ein Beitrag zur Geschichte des Judenbischofs im Mittelalter in seiner Entwicklung von den altesten Zeiten bis zum 15. Jahrhundert  Dissertation Koln 1924   
171. Goldmann, Simon  Die j?dische Gerichtsverfassung innerhalb der j?dischen Gemeindeorganisation  Udim 2 (1971), p. 21-67  
172. Goldstein, Israel  Jewish courts  Universal Jewish Encyclopedia 3, p. 385-389  
173. Goodenough, Erwin R.  The jurisprudence of the Jewish courts in Egypt. Legal administration by the Jews under the early Roman Empire, as described by Philo Judaeus  New Haven 1929, 7 + 268 p.; repr. Amsterdam 1968.   
174. Grunfeld, I.  The Beth Din (Court of the Chief Rabbi)  Jewish Chronicle (1.10.1948), p. 13, 16  
175. Grunwald, M.  Wer sind die Dajane Geseroth (דייני גזירות)?  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 18 (1891) p. 60-62  
176. Halivni-Weiss, David  The location of the Bet Din in the early tannaitic period  Proceedings, American Academy for Jewish Research 29 (1960-61), p. 181-191  
177. Heinemann, Isaac  J?disch-hellenistische Gerichtshofe in Alexandrien?  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 74, N.F. 38 (1930), p. 363-369  
178. Hermann, Th.  Gericht  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 273  
179. Herzog, Isaac  The administration of justice in ancient Israel: 1. The reconstruction of the judiciary by Ezra; 2. The Bet Din; 3. The appointment of judges and their ordination; 4. The Sanhedrin  Jewish Forum 14 (1931), p. 84-88, 404-408, 436-439; 15 (1932), p. 165-170 = Judaism, law and ethics, London-Jerusalem-N.Y. 1974, p. 107-143  
180. Herzog, Isaac  The administration of justice in Israel. Extracts from... articles... 1931-33  Jewish Forum 43 (1960), p. 106  
181. Huppenbauer, Hans Walter  Gerichtshaus und Gerichtstag im Habakuk-Kommentar von Qumran  Theologische Zeitschrift 17 (1961), p. 281-282  
182. Jacobs, Louis  The Beth Din; the Jewish ecclesiastical court  Lawyer 5 (1962), p. 19-25  
183. Jones, Thoma  Prolusiones academicae; 1: Recitationes solennes in tit. De Judiciis... apud Ebraeos, Graecos et Romanos disputatur  Oxford 1660, 12 + 302 p.  
184. Juster, Jean  Juridiction juive  In: Les juifs dans l'Empire Romain, vol. 2, Paris 1914, p. 93-116  
185. Karlin, A.J.  ?ber die Mitgliederzahl der Gerichtshofe zur Zeit des zweiten Tempels  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 57, N.F. 21 (1913), p. 24-31, 245.   
186. Kennard, J. Spencer  The Jewish provincial assembly  Zeitschrift fur die Neutestamentliche Wissenschaft 53 (1962), p. 25-51  
187. Kennett, Robert Hatch  Ancient Hebrew social life and custom, as indicated in law, narrative and metaphor  London 1933, 114 p.; p. 16-21: Marriage; p. 89-98: Administration of justice and law  
188. Kirsch, Harvey J.  Conflict resolution and the legal culture; a study of the rabbinical court  Osgoode Hall Law Journal 9 (1971), p. 335-357  
189. Kisch, Guido  Relations between Jewish and Christian courts in the Middle Ages  Louis Ginzberg Jubilee volume on the occasion of his seventieth birthday, 1945, p. 201-225; repr. in enlarged version: Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 21 (1959), p. 81-108  
190. Kisch, Guido  Zur Frage der Aufhebung j?discher religioser Jurisdiktion durch Justinian  Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 77 (1960), p. 395-401  
191. Knierim, Rolf  Exodus 18 und die Neuordnung der mosaischen Gerichtsbarkeit  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 73 (1961), p. 146-171  
192. Kohler, Ludwig  Gericht und Gerichtsverfassung in Israel  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 1051-1053  
193. Krauss, Simcha  Litigation in secular courts  Journal of Halacha and Contemporary Society 2,1 (1982), p. 35-53  
194. Levitats, Isaac  Herem Bet Din  Encyclopedia Judaica 8, p. 355-356  
195. Lew, M.  Communal and social problems concerning the Beth Din  12th Conference of Anglo-Jewish Preachers, London 1958, p. 40-48  
196. Lieben, Salomon Hugo  Gerichtsbarkeit ?ber Juden  J?disches Lexikon 2, p. 1026-1032  
197. Macholz, Georg Christian  Zur Geschichte der Justizorganisation in Juda  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 84 (1972), p. 314-340  
198. Mencken, Joannes August Ludwig  De Judaeo iurisiurandi suppletorii haud incapace..  Dissertation Wittemberg 1782, 24 p.  
199. Michel, A.  Le Maitre de Justice d'apres les documents de la Mer Morte, la litterature apocryphe et rabbinique  Paris 1954, 23 + 335 p.  
200. Neuman, Abraham A.  The Jews in Spain, their social, political and cultural life during the Middle Ages  2 vols., Philadelphia 1942; Vol. 1, p. 112-146: Jewish courts  
201. Neusner, Jacob  School, court, public administration: Judaism and its institutions in talmudic Babylonia  Atlanta 1987, 15 + 306 p.  
202. Pela, David  The Chief Rabbi's court  Jewish Chronicle, (10.7.1959), p. 13,17  
203. Quint, Emanuel B.; Hecht, Neil S.  Jewish jurisprudence: its sources and modern applications  Vol. 1, Chur-London-N.Y. 1980, 264 p.; Vol. 2, Chur-London-Paris-N.Y. 1986, 237 p.   
204. Riehm, Eduard  Gerichtswesen  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 503-507  
205. Rivkin, Ellis  Beth Din, Boule, Sanhedrin: a tragedy of errors  Hebrew Union College Annual 46 (1975), p. 181-199  
206. Rubinstein, Hilary L.  Chosen: the Jews of Australia  Sydney 1987, 22 + 308 p.; p. 31-34: The Batei Din (Rabbinical courts)  
207. Shohet, David Menahem  The Jewish court in the Middle Ages. Studies in Jewish jurisprudence according to the Talmud, geonic and medieval German responsa  N.Y. 1931, 15 + 226 p. = Studies in Jewish Jurisprudence 3 (1974), 13 + 224 p.; repr. N.Y. 1976.   
208. Sidon, A.  Eine Magistratur in Jerusalem  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 17 (1890), p. 198-218  
209. Siegfried, C.  Gericht  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 205-206  
210. Spicehandler, Ezra  בי דואר and דינא דמגיסטא, notes on gentile courts in talmudic Babylonia  Hebrew Union College Annual 26 (1955), p. 333-354  
211. Stobbe, Otto  Die Juden in Deutschland wahrend des Mittelalters  Braunschweig 1866; repr. Amsterdam 1968; p. 140-148: Gemeinde- und Gerichtsverhaltnisse; p. 148-159: Der Beweis und der Eid der Juden; p. 159-162: Strafrechtliches  
212. Sugranyes de Franch, Ramon  Etudes sur le droit palestinien a l'epoque evangelique: la contrainte par corps  Fribourg 1946, 143 p.   
213. Tropper, Daniel  Bet Din shel Kohanim  Jewish Quarterly Review, N.S. 63 (1972-­73), p. 204-221  
214. Turk, Samuel A.  The need for Jewish courts Jewish Life, N.Y., 37,5 (1970), p. 37-41  
215. Victor, Daniel  Extra-legal decisions of Bet Din  Petach 2 (1975), p. 19-24  
216. Weyl, Heinrich  Die j?dischen Strafgesetze bei Josephus Flavius in ihrem Verhaltnis zu Schrift und Halacha, mit einer Einleitung: Josephus... ?ber die j?dischen Gerichtshofe und Richter  Berlin 1900, 164 p.  
217. Wittichen, (Karl)  Gerichte (bei den Israeliten)  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 402-403  
218. Zipser, M.  Zur Streitfrage, ob bei einer Ehescheidung ein Beth-Din vonnothen?  Ben Chananja 8 (1865), p. 913-915.   
219.תא שמע, ישראל מ' מה היא חשיבותו של "בית דין חשוב"? - עיון היסטורי במושג משפטי עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 335-345  
220.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל בתי הדין הארעיים [בזמן בית שני והתלמוד - תמצית הרצאה] המשפט העברי א תרפו עמ' 199  
221.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל משפט ומדינה בישראל [תקופת המשנה: (א) בתי הדין הקבועים. (ב) בתי הדין הארעיים. (ג) מן הארעיות אל הקביעות] התקופה ספר לד-לה תשי עמ' 685-664  
222.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל האופי העממי של בית הדין סיני כרך סב תשכח עמ' קסג-קסו