Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ז. בתי דין וסדריהם > דיין, מינויו, כשירותו

 מחברכותרתספרביקורת
1.מספרותנו העתיקה הפרקליט כרך ג 1946 עמ' 281-278  
2.אלבק, שלום דין ודיין בתלמוד ספר זכרון להרב יצחק נסים [סדר ראשון]; הלכה ומנהג, משפט עברי, ירושלים תשמה עמ' קעה-קצג  
3.אלבק, שלום הדיינים בימי התלמוד מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 56-40  
4.אלון, מנחם על הרופא ועל השופט ספר ישרון, במלאת ששים שנה להסתדרות ישרון, ירושלים תשמד עמ' 52-48  
5.אלתר, שאול בסוגיא דנאמן עלי אבא קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' קיב-קיז  
6.אנציקלופדיה תלמודית אוהב כרך א עמ' קיז-קיט (עמ' רנב-רנה במהדו' ב)  
7.אנציקלופדיה תלמודית בני העיר [...בעדות ודיינות] כרך ג עמ' שעד-שעט  
8.ארנרייך, משה כל הפסול להעיד פסול לדון חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 29-43  
9.בארי, ישראל הלכות דיינות המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך עמ' שטו-שכב  
10.בוצ'קו, משה האם אשה פסולה להעיד ולדון קול מהיכל ט אלול תשנט עמ' 125-130  
11.בוצ'קו, משה האם האשה פסולה להעיד ולדון? קול מהיכל ט אלול תשנט עמ' 125-130  
12.בורק, אהרן דוד תחלתו וסופו בכשרות בעדים ובדיינים בית יצחק תשיב עמ' 37-31  
13.בזק, יעקב השופט בדין העברי ירושלים 1961 36 עמ'  
14.בזק, עליזה נשים וכס הדיינות: ניתוח מקורות הדין ובחינתם לאור הפסיקה לדורותיה עבודת גמר, טורו קולג' 2002 207 עמ'  
15.בזק, עליזה דיינות נשים, ניתוח מקורות הדין ובחינתם לאור הפסיקה בדיינות ובשררה לדורותיה להיות אשה יהודייה 3 ירושלים 2005 עמ' 77-122  
16.בלייך, יהודה דוד בית דין שנמצא אחד מהם קרוב או פסול בית יצחק כרך לד תשסב עמ' 605-618  
17.בן-מנחם, חנינה דיין כשליח שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 71-51  
18.ברנד, יצחק "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל" - הרב והדיין: יחסי הרשויות פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 301 וזאת הברכה תשסז 4 עמ'  
19.גינצבורג, יעקב משולם שופטים לישראל [בענין כשרותו של גר לדון] מזכרת, להרב י"א הרצוג, עמ' 200-195  
20.דוידוביץ', אחיה אשה פסולה לדון? חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 62-72  
21.דויטש, סיני שכר השופטים לאור המשפט העברי חדשות אוניברסיטת בר-אילן כסלו תשלח עמ' 29-28; אבקן 3 [תשלח] עמ' 5-3. צין, צבי: להבדיל בין הטמא להטהור. שם 4 [תשלט] עמ' 9; ביטנסקי, אברהם: שם 5 [תשלט] עמ' 10 
22.דורק, זלמן בית דין שנמצא אחד מהם קרוב או פסול תחומין כב (תשסב) 246-250  
23.הכהן, אביעד עד מאה ועשרים? - זקנה ביום דין ופרישה כפויה של נושאי משרות שיפוטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 44 וילך תשסא 4 עמ'  
24.הכהן, אביעד ואצוה את שפטיכם בעת ההוא - כללי אתיקה לדיינים ושופטים-בין הלכות להליכות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 258 דברים תשסו 4 עמ'  
25.הקשר, שמעון מנהיג, דיין ומורה איש על העדה, ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 193-161  
26.הרנון, אליהו מנוי דיינים עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
27.ויגודה, מיכאל אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם - מינוי שופטים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 83 דברים תשסב 4 עמ'  
28.ויגודה, מיכאל "לא תגורו מפני איש" - עשיית משפט וסיכוניה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 323 דברים תשסח 4 עמ'  
29.ויס, אשר זליג הלכות דיינים מנחת אשר, דברים, תשסז סי' א עמ' א-ח  
30.זק"ש, מרדכי יהודה ליב מינוי דיינים סיני כרך נ תשכב עמ' קיב-קיז  
31.זק"ש, מרדכי יהודה ליב מינוי דיינים מילי מרדכי, ירושלים תשנד עמ' שכח-שלד  
32.טולידאנו, יעקב משה קביעת הגיל לרבנים-דיינים התורה והמדינה קובץ ד תשיג עמ' ל-לב  
33.טל, צבי א' הכשרת פסולי עדות ודינות לשיטת הרב י"א הלוי הרצוג משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 141-146  
34.יונה, ישראל מאיר צירוף גר לב"ד של גיורים בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' קסב-קסד  
35.יוסף, עובדיה הכשירות לרבנים ולדיינים בזמננו תורה שבעל פה כ תשלט עמ' יג-כה; אור תורה שנה יט תשמז עמ' תשעט-תשפה; שנה כ תשמח עמ' עא-עט  
36.ישראלי, שאול בפסול זקנה בסנהדרין עמוד הימיני, ת"א תשנו סי' ה עמ' מ-מה  
37.כהן, חנוך הניך בענין גר האם מותר לצרפו כדיין בבי"ד של שלשה בקבלת גר שנה בשנה תשנב עמ' 259-265  
38.כהן, י' יוסף העיוור במשפט העברי סיני כרך נה תשנד עמ' קנז-קמד  
39.לב, בנימין וולף בענין דיין שהוציאו עליו קלא בישא כרם שלמה שנה ט קונטרס ח תמוז תשמו עמ' טו-כ  
40.לויטן, אשר ניסן אוהב ושונא בדין וזהירות הדיין בדין הפרדס שנה כה חוב' ו אדר א-ב תשיא עמ' 6-9  
41.ליבוביץ-מרובקה, חגית מה צריכה לבחון ה"ועדה לבחירת שופטים" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 407 תשסא 4 עמ'  
42.נסים, יצחק בשאלת גיל הפרישה בסנהדרין ובדיינים התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' כא-כח  
43.סרנא, יחזקאל בפסול לילה וסומא לדין יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' פח-צב  
44.עמינח, נח מומחים במסורת ההלכה התלמודית דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קמא-קע  
45.פוגלמן, מרדכי דין והוראה (שתוי יין באיסור והיתר ובדיני ממונות; אסור לתלמיד לדון בפני רבו) סיני, ספר יובל, תשיח עמ' שא-שז  
46.פוגלמן, מרדכי אם מותר לגר להיות רב ודיין מזכרת, להרב י"א הרצוג, ירושלים תשכב עמ' 341-336; בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' קסו-קע  
47.פרנקל, יצחק ידידיה בירור שיטת הרמב"ם במינוי מלך ובמינוי דיינים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' כב-כד  
48.קירשנבוים, אפרים בדין סמוכים למלקות ומשנת הגאונים ישורון יב ניסן תשסג עמ' תמז-תנא  
49.קליין, שלום משמעות הקבלה בקרוב או פסול ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 81-93  
50.קרליבך, מרדכי ביסוד פסול גר לבי"ד של חליצה קובץ תפארת התלמוד, ירושלים תשנה עמ' שסב-שסט  
51.רבינוביץ-תאומים, בנימין פסול זקן בסנהדרין ופיטורי דיינים שהזקינו התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' מט-עה  
52.רגין, זאב וולף בענין עדות ודיינות בנשים שערי ציון שנה ב תרפב חוב' א-ב דפים י-יא; ה-ו דף ח; ז-ח דפים ט-י  
53.רוקח, אפרים שפיטה ע"י אשה בהלכה שמעתין חוב' 91 תשמח עמ' 66-68  
54.ריינס, חיים זאב דיינים וחכמים מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' עה-פד  
55.רפאל, יצחק למינוי דיינים תורה שבעל פה כב תשמא עמ' ז-ח  
56.רקובר, נחום כללי השופטים סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, ירושלים תשמז עמ' 74-57  
57.שבדרון, יצחק ש' בדין דיינים קרובים בפרוזבול קובץ בית אהרן וישראל שנה ב גל' ג שבט-אדר תשמז עמ' פה-פז   
58.שטיינברג, אפרים מרדכי בענין פסול קרוב בדיין, שמגלה זכותו, וממילא אינו קרוב כלל, ולכן יהיה כשר גם לדון ולעלותו למניין בית יצחק שנה ח תשיט עמ' 44-46  
59.שיין, חיים הרהורים במעמדו של הדיין; בין הרמב"ם ובעלי התוספות  דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רכט-רמ  
60.שכטר, צבי קבלת תרתי לרעותא [בענין קבלת דיינים פסולים] בית יצחק תשיח עמ' 101-97  
61.שלו-גרטל, רחל לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שוחד - על טוהר השיפוט ועל פסלות שופט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 40 שופטים תשסא 4 עמ'  
62.שנאן, אביגדור מעשה בכלב ובעשרה גדיים סיני כרך פה תשלט עמ' לד-מא. ליפשיץ, ברכיהו: על דייני ישראל ועל אמנות הדרשה [דברים רבה, ליברמן, עמ' 14-13]. סיני כרך צד תשמד עמ' עא-עח 
63. Enciclopedia Judaica Castellana  Juez (Hebr. dayan)  Vol. 6, p. 357-359  
64. Encyclopedia Talmudica  Friend אוהב  Vol. 1, p. 322-326  
65. Greenstone, Julius H.  Judge  Jewish Encyclopedia 7, p. 375-377  
66. Lesetre, Henri  Juge (sofet, dayyan, palil)  Dictionnaire de la Bible 3, p. 1833-1836  
67. Levertoff, Paul  Judge (שופט)  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1771-1772  
68. Low, Leopold  Das Hinderniss der Verwandtschaft in Rabbinatskollegien  Ben Chananja 2 (1859), p. 241-245  
69. McKenzie, Donald A.  The judge of Israel  Vetus Testamentum 17 (1967), p. 118-121  
70. Noth, Martin  Das Amt des 'Richters Israel'  Festschrift Alfred Bertholet zum 80. Geburtstag, 1950, p. 404-417 = Gesammelte Schriften zum Alten Testament, vol. 2, Munchen 1969, p. 71-85  
71. Rabinowitz, Louis I.; Levitats, Isaac  Dayyan  Encyclopedia Judaica 5, p. 1390-1391  
72. Reznikoff, Charles  Judges  Universal Jewish Encyclopedia 6, p. 258-260  
73. Ross, Paul L.  Lawyers and judges in Hebrew jurisprudence  United States Law Review 67 (1933), p. 19-26  
74. Rozenberg, Martin S.  The Sofetim in the Bible  Eretz Israel 12 (1975), Engl. sect., p. 77-86  
75. Schunck, K.D.  Die Richter Israels und ihr Amt  Vetus Testamentum Supplement 15 (1966), p. 252-262  
76. Shulman, Zvi  The blind judge on a court of three  Petach 1 (1974), p. 29-32  
77. Winer, G.B.  Richter  Biblisches Realworterbuch 2, p. 323-329  
78. Wolf, C.U.  Judge  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 1012-1013  
79.תא-שמע, ישראל שופטים ודיינים האנציקלופדיה העברית כרך לא עמ' 643   
80.[זכות, משה] [תקנות מנטובה תלח] שודא דדייני [דפים ג-ד: שפות השופטים ופרשת המשפטים] מנטובה תלח ז דפים