Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ז. בתי דין וסדריהם > סדרי דין > מהלך הדיון. נושאי תפקידים בדין. עורך-דין

 מחברכותרתספרביקורת
1.אביטן, יוסף שמיעת טענות ופסק דין שלא בפני בעל דין אבני משפט ב תשסג עמ' 118-104  
2.אונטרמן, איסר יהודה תפקידם וסמכותם של סופרי הדיינים בסנהדרין ובבתי הדין בימינו [אוצר המשפט חלק א ערך 5864] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תכב-תלב  
3.אונטרמן, איסר יהודה תפקידם וסמכותם של סופרי הדיינים בסנהדרין ובבתי הדין בימינו תלפיות שנה ו תשיג-תשטו עמ' 655-666; סיני כרך לז תשטו עמ' קמח-קנו  
4.אלמליח, יצחק אל תעש עצמך כעורכי הדיינין אמרי משפט, ירושלים תשסח עמ' קפח-רג  
5.אלמליח, יצחק אל תעש עצמך כעורכי הדיינין שורת הדין יא תשסז עמ' שכב-שמז  
6.אנציקלופדיה תלמודית איום (לאמירת אמת) כרך א עמ' רלז (עמ' תקח-תקיג במהדו' ב)  
7.אנציקלופדיה תלמודית אשת חבר כרך ב עמ' רצג-רצד  
8.אנציקלופדיה תלמודית בעל דין כרך ד עמ' ק-קי  
9.אנציקלופדיה תלמודית דיני ממונות [בענין סדרי דין בדיני ממונות] כרך ז עמ' שח-שנג  
10.אנציקלופדיה תלמודית זמן בית דין כרך יב עמ' שז-שיג  
11.אנציקלופדיה תלמודית הזמנה כרך ח עמ' תרמה-תרנט  
12.ארנברג, יהונתן מהותה של טענה בבי"ד מישרים א תשסב עמ' 43-61  
13.בזק, יעקב דיונים בכתב ובעל-פה בפרוצידורה המשפטית הד המשפט כרך א 18-17 אדר תשיח עמ' 344-340 [בעמ' 341: דיונים בעל-פה ובכתב במשפט העברי]  
14.בלוך, חיים אם שמע משה טענות בנות צלפחד שלא בפני צד השני? בית הלל, ליובל הרב הלל פוסק, ת"א תשיא עמ' 87-89  
15.בן-יעקב, צבי יהודה מורשה והרשאה תחומין טז (תשנו) 349-363  
16.בן-יעקב, צבי יהודה בצדק תשפוט עמיתך סיני כרך קטז תשנה עמ' מב-מו  
17.בן-פזי, ישעיהו מהות 'הטענה' במשפט העברי בירור עקרוני בסוגיית ה'יעוץ המשפטי'. מגל ו תשמח עמ' 113-97  
18.בן-שמעון, שלמה שכר טרחה של עו"ד שערי צדק ב תשסא עמ' 183-192  
19.בקשי-דורון, אליהו הקדמת תלמיד חכם בדיוני בית הדין מוריה שנה יט גל' ה-ו כסלו תשנד סג-עג  
20.בר שלום, אליהו פומביות או חיסוי הדיונים בבית דין דברי משפט ו תשס עמ' רפו-שכו  
21.בר-אלי, אריאל מידת המעורבות של השופט במשפט אבני משפט א תשסב עמ' 19-7  
22.גולדברג, זלמן נחמיה בענין טענינן ליתמי ולקוחות בית התלמוד ספר א ירושלים תשכה עמ' מה-נח  
23.גולדצוייג, בן-ציון בדין נזקקין לתובע תחלה הפרדס שנה לד חוב' ח אייר תשו עמ' 20-19  
24.גיפטר, מרדכי דרישה וחקירה בעדות אשה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תקמב-תקמז  
25.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל סעד לבעל דין בתוך הדיון (לפי המשפט העברי) סיני כרך נה תשכד עמ' רסג-רע  
26.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל סעד לבעל דין בתוך הדיון [אוצר המשפט חלק א ערך 5875] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 321-314  
27.הכהן, אביעד ובכן לך הכל יכתירו, לאל עורך דין - עו"ד יישמע? - על פרקליטים ועורכי דין פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל 91 האזינו תשסב 4 עמ'  
28.הכהן, אביעד עו"ד יישמע? - על פרקליטים ועורכי-דין משפטים כרך כה תשנה עמ' 459-479  
29.ויס, אשר זליג בהנהגת בית הדין כלפי בעלי הדין דרכי הוראה ד כסלו תשסו עמ' צה-ק  
30.ויס, אשר זליג בהנהגת בית הדין כלפי בעלי הדין מנחת אשר, דברים, תשסז סי' ד עמ' יט-כג  
31.זולטי, בצלאל קבלת עדות וטענות בעלי-דין ע"פ מתורגמן נעם ג תשך עמ' כו-לז  
32.זיו, יוסי התערבות לטובת בעל דין עלון שבות גל' 111 אדר תשמה עמ' 65-52  
33.זימר, יצחק אריק פרק בתולדות הרבנות באשכנז במאה השש-עשרה בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 228-214  
34.זלצברג, יצחק אייזיק סיוע הדיין לטענת התובע קול התורה גל' סא ניסן תשסו עמ' רכו-רלב  
35.חבה, יעקב אתיקה של ניהול התדיינות במשפט העברי משפטים כרך כה תשנה עמ' 333-376  
36.טובי, יוסף שלוחי בית הדין בצנעא לקהילות תימן פעמים חוב' 14 תשמג עמ' 106-92  
37.טננבוים, אברהם כי המליץ בינתם - על תרגום ומתורגמנים בבית המשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 103 ויגש תשסג 4 עמ'  
38.טרדבורקס, ראובן הערות בענין תביעה בב"ד לתובע ולנתבע שאינם רוצים בעצמם לבוא לב"ד הפרדס שנה נח חוב' ב חשון תשמד עמ' 27-24  
39.יהב, אבינועם שמואל בענין אל תעש עצמך כעורכי הדיינים מקבציאל כג תשרי תשנז עמ' קסג-קסח  
40.כהן, זמיר אם רשאי התובע לעכב את הנתבע שיטען טענותיו בעצמו ולא יביא מורשה לייצגו בדין נזר כהן, ירושלים תשסט עמ' רטז-רכ  
41.כהן, זמיר אם מותר לשמש טוען רבני לייצג את בעל הדין לפני בית הדין נזר כהן, ירושלים תשסט עמ' ריב-רטז  
42.כהן, שאר ישוב מעמד עורכי הדין בהלכה [אוצר המשפט חלק ב ערך 3918] חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' שיא-של  
43.כהן, שאר-ישוב מעמד עורכי-הדין בהלכה תורה שבעל פה כב תשמא סד-פ  
44.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה האם הודאת עו"ד מחייבת את שולחו תחומין כא (תשסא) 413-421  
45.כץ, אליהו בענין עורכי הדיינין עולת החודש שנה ד תשם עמ' תמא-תמו, תקב-תקז, תרטו-תרכה; שנה ה תשמא עמ' צט-קד, רב-רו  
46.כץ, אליהו עורכי הדיינים דברי משפט ו תשס עמ' שלז-שעז  
47.לאו, ישראל מאיר האם יכולים הדיינים להעזר בתרגום בעת הדיון סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' רסג-רעט  
48.לאו, ישראל מאיר ייצוג בעלי דין בפני בית דין תחומין כ (תשס) 21-30  
49.לב, זאב זכות בעל דין להתנגד לסדרי דין תחומין י (תשמט) 177-178  
50.לב, זאב השוואת בעלי דינים בכל דבר נעם ספר יח תשלה-תשלו עמ' קנה-קנט  
51.לב, זאב דיני ממונות במעמד צד אחד תחומין י (תשמט) 151-167  
52.ליפקין, בנימין עריכת-דין במשפט-התורה [אוצר המשפט חלק ב ערך 3921] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' כד-נח  
53.ליפקין, בנימין עריכת דין במשפט התורה [אוצר המשפט חלק א ערך 5878] תורה שבעל פה כב תשמא עמ' קז-קמב  
54.ליפקין, בנימין עריכת דין במשפט התורה סיני כרך ל תשיב עמ' מו-סא; לא תשיב עמ' רסה-רפג  
55.ליפקין, בנימין איום על העדים (מתוך ההערות להצעת 'חוק הראיות' של משרד המשפטים) סיני כרך לז תשטו עמ' קצו-רג  
56.ליפשיץ, נפתלי עורך הדין - מעמדו ותפקידו לפי התלמוד יד רא"ם, לזכר אליעזר מאיר ליפשיץ, ירושלים תשלה עמ' 235-224  
57.סיני, יובל מעורבות בית הדין בהליך הדיוני במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסג 399 עמ'  
58.סיני, יובל אל תעש עצמך כעורכי הדיינין - למקומו של כלל בהליך הדיוני עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 93-128  
59.עציון, יעקב הדיין כתובע פרי עץ הגן א תשנח עמ' 99-103  
60.פובידלו, מנחם אליעזר מורשה לטעון לפני הבית דין בנתיבות ים ד תשלג עמ' קיח-קלה  
61.פרקש, שלמה ייעוץ משפטי במשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 113 עמ'  
62.צורי, י"ש תורת המשפט האזרחי העברי: שיטת הטענות לונדון תרצד 176 עמ'  
63.קאהן, מאיר בענין התדיינות בכתב [בהליך בוררות] מוריה שנה כו ניסן-אייר תשסד עמ' צא-צט  
64.קוק, אברהם יצחק דרישה וחקירה בעידי נשים פרי הארץ גל' ז שבט תשמג עמ' 8-6  
65.רבינוביץ, יעקב יוחנן לבאור המונח 'נזקקים' [(א) אין נזקקין אלא לתובע תחלה (ב) אם הוזקקו בי"ד לשוה פרוטה וכו']. תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 578-575  
66.רבנטלוב, הנינג רוזן משרת המזכיר (פרק במבנה המשפט של חיי הציבור בישראל). תרגם י' עמיר סוגיות מתקופת המלוכה בישראל, מבחר מחקרים, ירושלים תשכח (בהכפלה) עמ' 33-18  
67.רוזנבוים, ש' סודיות במשפט [אוצר המשפט חלק א ערך 5883] המשפט כרך ב תרפז-תרפח עמ' 74-73  
68.רוזנבוים, ש' סודיות במשפט כרך ב תרפז-תרפח עמ' 73-74  
69.ריס, יונה זכויות בעלים, טוענים, עורכי דין ויועצים שערי צדק ב תשסא עמ' 193-203  
70.רכניץ, עדו מתורגמן בבית הדין תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 129-136  
71.רצהבי, יהודה מעשי בית דין צנעא במאה הי"ח - לקט תעודות מפרוטוקול בית-דין ממזרח וממערב ד תשמד עמ' 109-79   
72.רקובר, נחום מורשה לנתבע (למעמדו של 'עורך דין') השליחות וההרשאה במשפט העברי, ירושלים תשלב עמ' 353-308  
73.שוחטמן, אליאב מעמדו של עורך הדין במשנת הרמב"ם תחומין כ (תשס) 38-50  
74.שטרנברג, יואב שימוש בפרקליטים בבתי הדין לממונות תחומין כח תשס"ח עמ' 200-210  
75.שפרבר, דוד שמוע בין אחיכם; מברר ומלבן... ההלכה שלא לשמוע ולהשמיע טענות בע"ד אחד קודם לחברו ירושלים תשלא מח עמ'  
76.שרמן, אברהם דיני ממונות במעמד צד אחד תחומין י (תשמט) 168-176  
77. Amram, David Werner  Attorney  Jewish Encyclopedia 2, p. 293-294  
78. Cohn, Haim H.  Attorney  Encyclopedia Judaica 3, p. 837-838 = Principles of Jewish law, p. 573-574  
79. Dembitz, Lewis N.  Subpoena  Jewish Encyclopedia 11, p. 578  
80. Eisenstein, Judah David  Summons (דיסקא דזימנותא ,זימון)  Jewish Encyclopedia 11, p. 587-588  
81. Enciclopedia Judaica Castellana  Abogado  Vol. 1, p. 38  
82. Enciclopedia Judaica Castellana  Representacion legal  Vol. 9, p. 105-106  
83. Encyclopedia Talmudica  Admonition איום  Vol. 1, p. 622-628  
84. Friedell, Steven F.  Legal ethics and the Jewish tradition  Reconstructionist 52,5 (1987), p. 20-24  
85. Frimer, Dov I.  The role of the lawyer in Jewish law  Journal of Law and Religion 1 (1983), p. 297-305  
86. Herring, Basil F.  Legal counsel and the truth  In: Jewish ethics and Halakhah for our time: Sources and commentary, N.Y. 1984, p. 91-120  
87. Hoffmann, Gottfried Daniel (praes.); Beger, E. (resp.)  De advocatia imperatoris judaica si gillatim de homagio ab urbium imperialium Iudaeis illi praestando..  Dissertation T?bingen 1748, 54 p.  
88. Kirschenbaum, Aaron  Representation in litigation in Jewish law  Dine Israel 6 (1975), Engl. sect., p. 25-41  
89. Lesetre, Henri  Plaideur  Dictionnaire de la Bible 5, p. 448-449  
90. Lieben, Salomon Hugo  Appellant  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 19-20  
91. Many, S.  Accusateur  Dictionnaire de la Bible 1, p. 115-118  
92. Many, S.  Avocat  Dictionnaire de la Bible 1, p. 1292-1293  
93. Porat-Martin, Hedva  Representation and its role in concurrent jurisdiction (in the rabbinical and district courts of Israel)  Dine Israel 10-11 (1981-83), Engl. sect., p. 7-42  
94. Reventlow, Henning Graf  Das Amt des Mazkir. Zur Rechtsstruktur des offentlichen Lebens in Israel  Theologische Zeitschrift 15 (1959), p. 161-175  
95. Ross, Paul L.  Lawyers and judges in Hebrew jurisprudence  United States Law Review 67 (1933), p. 19-26  
96. Tucker, Gordon  The confidentiality rule: a philosophical perspective with reference to Jewish law and ethics [the right of a lawyer to disclose a professional secret]  Fordham Urban Law Journal 13 (1984-85), p. 99-112  
97. Waldman, Nahum M.  On 'shout, litigate and challenge'  Gratz College Annual of Jewish Studies 4 (1975), p. 3-8  
98.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר הסנגוריה בבתי דינין של ישראל השלח כרך ג תרנח עמ' 422-418