Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ז. בתי דין וסדריהם > סדרי דין > 'אין עד נעשה דיין'

 מחברכותרתספרביקורת
1.אוקס, דוד אין עד נעשה דיין משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 874-865  
2.אנציקלופדיה תלמודית אין עד נעשה דיין כרך א עמ' שכ-שכא (עמ' תרפה-תרפט במהדו' ב)  
3.אפשטין, יעקב אין עד נעשה דיין חבל נחלתו כרך ב תשסב עמ' 226-230  
4.בנדיקט, בנימין זאב ללא סטיה מן הגמרא תורה שבעל-פה ז תשכה עמ' קיז-קלג  
5.גלט, אלחנן אין עד נעשה דיין בדרך אפרת עלון 4 בין המצרים תשמא עמ' 12-3   
6.הורביץ, משה בענין לא תהא שמיעה גדולה מראיה עלי באר, חוברת זכרון, חשון תשכו עמ' 26-29  
7.וולפא, יהודה ד' בענין אין עד נעשה דיין ונמצא אחד מהם קרוב או פסול זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב [תשיט] עמ' 59-62  
8.ורדיגר, אברהם ברוך בענין לא תהיה שמיעה גדולה מראיה אהלה של תורה א תשלא עמ' קכג-קכה  
9.חפוטא, חיים בסוגיא דעד נעשה דיין בכורים חוב' ו תשכה עמ' כה-כט  
10.סופר, יוחנן בענין עד הרואה נעשה דיין בדיני נפשות מוריה שנה ב גל' ט-י אלול תשל - תשרי תשלא עמ' לד-מ  
11.פולייב, משה אהרן בענין לא תהא שמיעה גדולה מראיה אם זהו דין גם בקדושין בית יצחק שנה ח תשיט עמ' 47-52  
12.פינקל, אשר בענין אין עד נעשה דיין - ולא תהא שמיעה גדולה מראיה בית יצחק שנה ח תשיט עמ' 109-105  
13.פרג, שלמה בעניין אין עד נעשה דיין כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקצח- תרב  
14.קורצטג, חיים בדין עד נעשה דיין כתלנו ד אב תשלב עמ' 36-40  
15.קינן, דניאל היחס שבין העדים והדיינים במשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 136 עמ'  
16.קלירס, אברהם בגדר לא תהא שמיעה גדולה מראיה קובץ תפארת התלמוד, ירושלים תשנה עמ' שלג-שמ  
17.שטרנבוך, נפתלי אין עד נעשה דיין קול התורה גל' לט תשרי תשנו עמ' ל-לג