Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ז. בתי דין וסדריהם > סדרי דין > סירוב להתדיין

 מחברכותרתספרביקורת
1.ביאור ענין כתב סירוב (בקישור אל סרבנותה של קהלה אחת בניו-יורק לעמוד בדין) המאור שנה יב קונ' ט אב תשכא עמ' 3-14  
2.אנציקלופדיה תלמודית אלם כרך ב עמ' יא-יג  
3.וידאל, חיים בדין הרחקה מסרבן דלא ציית דינא דרכי הוראה ד כסלו תשסו עמ' קלה-קמא  
4.ויינשטוק, יוסף בירור דברים וכתב הסירוב של בתי דינים . על דבר פנייתו לערכאות בענין ה'קופירייט' על ספר הזוהר עם פירוש ה'סולם'. חמ"ד תשלח כד עמ'  
5.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה דין מסרבת לבוא לבית הדין שערי צדק א תשס עמ' 183-191  
6.לביא, אוריאל שלילת קצבת בטוח לאומי מסרבן גט תחומין כט תשס"ט עמ' 236-246  
7.רטנר, ב' למנהג עכוב תפלה הצופה מארץ הגר שנה ב תרעב עמ' 97-98  
8.שניאורסון, שניאור זלמן בענין מסרב ודיני דיינות המאור שנה יב קונ' ה אדר תשכא עמ' 18-3; קונ' ו ניסן תשכא עמ' 4-6  
9.שפיץ, אריה ליב אי המלוה יכול לנדות ללוה כשמסרב לבוא לדין המאור שנה לג חוב' ו מנחם אב-אלול תשמא עמ' 21-9; שנה לד חוב' א תשרי-חשון תשמב עמ' 15-11   
10.שרמן, אברהם חיים סמכות בית דין רבני אזורי לנדות סרבן דין תחומין כז (תשסז) עמ' 339-348  
11.[אמסל, מאיר] העורך משגיח המסרב לבוא לדין והולך בערכאות מה דינו לגבי נאמנות המאור שנה יג קונ' ז אייר-סיון תשכב עמ' 9-10  
12.[אמסל, מאיר] העורך רב המסרב לבוא לדין וגם הלך לערכאות המאור שנה יג קונ' ט אב תשכב עמ' 19-20