Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ז. בתי דין וסדריהם > סדרי דין > דיין שטעה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אמיר, אברהם שאול 'דבר משנה  . בדידי ודידך'. אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 307-300  
2.אנציקלופדיה תלמודית דבר שהצדוקים מודים בו כרך ז עמ' א-ד  
3.ביילין, ישעיהו בסוגיא דשיקול הדעת [בענין טעה בשיקול הדעת - סנהדרין דף לג] בית יצחק תשיח עמ' 54-58  
4.דויטש, שמואל ברוך בענין הכרעת הדיין בדיני ממונות ובגדרי יחלוקו וטעה בדבר משנה צהר יב תשסד עמ' רצז-ש  
5.ויגודה, מיכאל הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו - נפגעי עברה ונפגעי מערכת המשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 224 נצבים תשסה 4 עמ'  
6.כ"ץ, דניאל טעות בדין חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 121-141  
7.סדן, אורי שיטת הש"ך בסוגית דיין שטעה חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 104-120  
8.קובלסקי, שמואל צבי בדין טעה בשקול הדעת בכורים חוב' ג תשכב עמ' 21-18  
9.קריסלוב, יצחק דיין שטעה מתי חוזר ומתי משלם הפרדס שנה כט חוב' ה שבט תשטו עמ' 16-18; לד חוב' יא אב תשך עמ' 3-6  
10.רקובר, נחום דיני נזיקין - אחריות שופטים ואנשי מינהל ברשלנות סדנאות במשפט העברי, קובץ שני, ירושלים תשמד עמ' 40-9