Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ז. בתי דין וסדריהם > סדרי דין > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1.צרוף תקופות של מחזיקי מקרקעין לצורך התישנות הפרקליט כרך יג תשיז עמ' 162-168 [בעמ' 164 - השוואה לדיני חזקה]  
2.אדרעי, אריה בית דין כאביהם של יתומים; הכלל התלמודי "טוענים ליורש וטוענים ללוקח" ומשמעות ההליך השיפוטי לאורו דיני ישראל כרך יט תשנז-תשנח עמ' ה-מ  
3.אהרונוביץ, חיים עינוי הדין לשוננו לעם מחזור לה תשמד עמ' 163-157  
4.אזואלוס, שלמה; אליאס, נאור דין הופעה בלבוש זהה בפני הדיינים ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 113-117  
5.אטלס, שמואל כל דאלים גבר נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 82-76  
6.אטלס, שמואל המלך לא דן ולא דנין אותו סיני כרך סג תשכח עמ' צט-קכו  
7.איגר, עקיבא בענין קבלת עדות שלא בפני בעל דין ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שלו-שלז  
8.איגרא, יוסי המתחייב בטענתו ורוצה לחזור בו אבני משפט י תשסט עמ' 118-144  
9.אילוז, ציון לא תעשו עול במשפט - דין מרומה, התיישנות ושיהוי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 163 אחרי מות קדושים תשסד 4 עמ'   
10.אישון, שלמה הוצאות משפט וריבית הוצאה לפועל כתר ו תשסח עמ' 217-226  
11.אלבק, שלום דרך הפסיקה של הדיינים בימי התלמוד עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 29-37  
12.אלון, מנחם על ההתישנות בדין העברי (לבעיית קליטת הדין העברי לאור הצעת חוק ההתישנות, תשיז-1957) הפרקליט כרך יד תשיח עמ' 189-179, 279-243  
13.אליאש, מ' הצד השלישי בדיון האזרחי [תמצית הרצאה] המשפט העברי ב תרפז עמ' 221-222  
14.אליעזרי, שמואל בענין מסירת תעודה העלולה לעזור למקבלה להכשל באיסור התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' קמ-קמח  
15.אנציקלופדיה תלמודית טוענים ליורש וללוקח (טענינן) כרך יט עמ' שעא-שצג  
16.אנציקלופדיה תלמודית אומד כרך א עמ' קלד-קלז (עמ' רפט-רצד במהדו' ב) [בעמ' קלו: אומד במלקות; אומד למיתה ולנזיקין; אומד בחולה]  
17.אנציקלופדיה תלמודית אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות כרך א עמ' רצד-רצה (עמ' תרלב-תרלג במהדו' ב)  
18.אנציקלופדיה תלמודית דין מרמה כרך ז עמ' רצ-רצה  
19.אנציקלופדיה תלמודית הדר דינא; קם דינא כרך ח עמ' שמב-שנג  
20.אנציקלופדיה תלמודית זילותא דבי דינא כרך יב עמ' קיט-קכז  
21.אסף, שמחה בית דין גבוה לערעורים התור ג תרפג גל' יז עמ' 7-10; יח עמ' 7-8  
22.אפשטין, יעקב קבילה חבל נחלתו כרך ב תשסב עמ' 246-249  
23.אריאל, יועזר הצורך ההלכתי בשטר בוררות תחומין יד (תשנד) 147-158  
24.אריאל, יועזר האם יש חסינות משפטית לנבחרי ציבור ולתלמידי חכמים? מלילות ב תשסא עמ' 57-66  
25.בוגץ', יהודה ליב דרישה וחקירה ועדות שאתה יכול להזימה בדיני ממונות אור המזרח כרך לח תשן עמ' 123-132  
26.בזק, יעקב טוהר השיפוט במשפט העברי; עיונים בסוגיית השוחד ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תשיז-תשלא  
27.בזק, יעקב סמכות הבורר לפרש ולתקן את פסק-דינו במשפט העברי ובמשפט מדינת ישראל הפרקליט כרך לט תשן עמ' 461-469  
28.בייער, יצחק יוסף בענין כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי זרע יעקב גל' יא אלול תשנח עמ' קמט-קנב  
29.ביסמוט, יצחק בסוגית 'צריך לברר' אבני משפט יא תשסט עמ' 123-138  
30.בלוי, בנימין זאב בענין דכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תסב-תסז  
31.בלומינג, אברהם דוד הגדרות בדין הוחזק כפרן זרע יעקב גל' יא אלול תשנח עמ' קיא-קיד  
32.בלידשטיין, יעקב ה"אמת" של הדיין ככלי פסיקה דיני ישראל כרך כד תשסז עמ' 79-160  
33.בן חיים, יצחק מאיר בדין סמיכה כישיבה לגבי ישיבת הדיינים מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' רנו-רנט  
34.בן יעקב, צבי יהודה שמיעת חו"ד מומחה שלא בפני בעלי דין קובץ בית אהרן וישראל גל' קמ כסלו-טבת תשסט עמ' צז-קיא   
35.בן-יעקב, צבי יהודה גביית הוצאות שנפסקו בערכאות סיני כרך קיד תשנד עמ' רמו-רנא  
36.בן-יעקב, צבי יהודה חובת ההנמקה של פסקי דין תחומין יט (תשנט) 223-238  
37.בן-שמעון, שלמה דרכי השיפוט והענישה המיוחדים במסית המאסף שנה ב תשם עמ' 540-532  
38.בן-שמעון, שלמה התישנות בתביעות פיצויי פיטורים שערי צדק א תשס עמ' 149-154  
39.בן-שמעון, שלמה חיוב יותר מן הדין למאן דלא ציית דינא שערי צדק ג תשסב עמ' 285-291  
40.בעדני, נתנאל  פירוש לפרק היו בודקין: תלמוד בבלי סנהדרין פרק חמישי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסו 326 עמ'  
41.בר-אלי, אריאל טוענים ליורש וללוקח אבני משפט ג תשסד עמ' 89-102  
42.בר-אלי, אריאל מצוות הפשרה אבני משפט ד תשסה עמ' 134-148  
43.בראלי, מאיר התיעצות מקדימה לדין בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' נח-נט  
44.בריזל, יוחנן בענין בית דין שדנו בלילה נר מערבי א תשנ עמ' רעז-רפא  
45.בריזמן, דב אהרן בענין תובע הלך אחר הנתבע בעיר א': אם נחשב המבוטח למוחזק בתשלומי ביטוח המאור שנה מה חוב' י מנחם אב-אלול תשנב עמ' 15-16  
46.בריס , מיכאל הגמשת סדרי הדין ההלכתיים: האם היא 'אופקית' או 'אנכית'?; עיון בשיטות התוספות והרמב"ם בסוגיות יחיד מומחה, פשרה וקבלת פסולים משפטי ארץ א תשסב עמ' 220-179  
47.בריס, מיכאל סתימת טענות וסתירת דין: סופיות הדיון במשנת הרמב"ם משפטי ארץ א תשסב עמ' 240-221  
48.ברקאי, יאיר משפט וצדקה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 691 תשסז 3 עמ'  
49.ברקוביץ, מאיר כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד ודרישות וחקירות אבני משפט ב תשסג עמ' 127-119  
50.גודמן, מוטי השוואת פשרה לדין ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 29-40  
51.גודמן, מרדכי ברי ושמא ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 15-23  
52.גולד, תנחום "כל דאלים גבר" ודין ממון המוטל בספק (לד, ב) מעליות כז-כח תשסח עמ' 16-29  
53.גולדברג, זלמן נחמיה שבחי הפשרה משפטי ארץ א תשסב עמ' 84-73  
54.גולדוויכט, חיים יעקב שטרך בידי מאי בעי בלכתך בדרך כד קיץ תשסו עמ' 11-14  
55.גורביץ, אריה ליב קבלת עדות ע"י יחיד מומחה הפרדס שנה נא חוב' א תשרי תשלז עמ' 10-8  
56.גורן, שלמה על משפט חוזר Res Judicate המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 98-102  
57.גלזר, עמיעד פחות משוה פרוטה (תביעות קטנות בבית דין) אבני משפט ג תשסד עמ' 66-88  
58.גלזר, עמיעד פחות משוה פרוטה (תביעות קטנות בבית דין) אבני משפט ב תשסג עמ' 87-63  
59.גרדנשוורץ, נח בענין הכנסה לכיפה שלא בפני בעל דין עלון שבות גל' 168 חשון תשסח עמ' 107-118  
60.גרוסמן, אברהם עבריינים ואלמים בחברה היהודית באשכנז הקדומה והשפעתם על סדרי הדין שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 152-135  
61.גרוסמן, אברהם ראשיותיו ויסודותיו של מנהג עיכוב התפילה מלאת ספר א תשמג עמ' 219-199  
62.גרוסנס, אריה ליב שאלה ותשובה. (א) אם מותר שיתחייב מי שיפסיד בדינו לשלם דמי הוצאות והפסק דין הוצאת בית דין צדק לונדון והמדינה, תשרי תשכט חוב' יז 20 עמ'  
63.גרסיאל, משה שתי אימהות זונות וילד אחד חי - שלוש חידות בסיפור משפט שלמה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 32-53  
64.גרשוני, יהודה שליח בית דין שהרג בשגגה חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תלח-תמ  
65.דוד, בנימין אלי דיון במעמד צד אחד ותפקיד בית הדין ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 118-129  
66.דון-יחיא, עידו טענינן ליורש וללוקח מעליות יא תשנא עמ' 79-100  
67.דינרי, ידידיה א' תרומתם של ראשוני 'האחרונים' באשכנז להוראה בדיני ממונות דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 110-103  
68.דניאל, דב; פרידמן, דוד כל דאלים גבר עלון שבות גל' 159 אב תשסא עמ' 79-87  
69.דרנס, שולמית פורמליזם וחוסר פורמליזם בבתי הדין הרבניים בישראל עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א 1976 67 עמ'; חוסר פורמליזם בסדרי הדין בבתי הדין הרבניים בישראל. דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' כז-קכד  
70.הוטרר, עופר נגמר דינו בחוץ לארץ וברח לארץ ישראל ובא לפני אותו בית דין מאבני המקום קובץ ט תשנה עמ' 52-61  
71.הוניגסברג, שמואל בדיני חזקה שאין עמה טענה, דר בה חד יומא, וטענינן זכרון מיכאל; קובץ לזכרו של ר' יחיאל מיכאל יונגרמן, זכרון יעקב תשמט עמ' שכג-שסט  
72.הורוביץ, יהושע קטע מספר החכמה בענין דיני ממונות לא בעינן דרישה וחקירה מוריה שנה כו כסלו תשסה עמ' ג-ה  
73.הילברון, צבי דין "טענינן ליורש וללוקח" מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 26-32  
74.הכהן, אביעד וכי זכין לאדם שלא פניו? - עיונים בסוגיית התובענה הייצוגית לאור עקרונות המשפט העברי שערי משפט ד גל' 1 תשסה עמ' 153-190  
75.הכהן, אביעד לא תגורו מפני איש - עצמאות הרשות השופטת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 217 דברים תשסה 4 עמ'  
76.הכהן, אביעד "אם לא יגיד ונשא עונו!?" - על זכות השתיקה ותוצאותיה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 315 ויקרא תשסח 4 עמ'  
77.הכהן, אביעד "וכי זכין לאדם שלא בפניו" - עיונים בסוגיית התביעה הייצוגית לאור עקרונות המשפט העברי שערי משפט כר' ד גל' 3 תשסה עמ' 153-191  
78.הכהן, אלישבע; הכהן, אביעד ולא יכלו דברו לשלום - גישור, פישור ויישוב סכסוכים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 54 וישב תשסב 4 עמ'  
79.הלוי שטינברג, צבי אליהו קבלת עדות בפני קטן קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' כז-ל  
80.הלוי, חיים דוד כתבי תביעה והגנה תורה שבעל פה כב תשמא עמ' לה-מב  
81.הלוי, חיים דוד פשרה בדין עד מתי אור תורה שנה כד תשנב עמ' תמו-תנד  
82.הלוי, חיים דוד פשרה לפנים משורת הדין שנה בשנה תשנד עמ' 177-187  
83.הלוי, חיים דוד בית דין לערעורים תחומין טו (תשנה) 187-194  
84.הלוי, חיים דוד דין או בוררות תחומין יד (תשנד) 141-146  
85.וולפסון, חיים ישראל השפעת דין 'קיום שטרות' על סדר הדיון בשטר אבני משפט ג תשסד עמ' 121-152  
86.ויגודה, מיכאל ויקח קורח... ואנשים מבני ישראל - התובענה הייצוגית במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 213 קרח תשסה 4 עמ'  
87.ויגודה, מיכאל ודל לא תהדר בריבו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 62 משפטים תשסב 4 עמ'  
88.ויגודה, מיכאל וילבש אתו את המעיל - הלבוש במשפט ובהלכה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 161 צו תשסד 4 עמ'  
89.ויגודה, מיכאל אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל - תביעה אזרחית של אויב פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 240 בשלח תשסו 4 עמ'  
90.ויגודה, מיכאל שליחות כפוייה [תביעה ייצוגית] קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 516-524  
91.וידאל, חיים מתי חייב הדיין לנמק את פסק הדין דרכי הוראה ג ניסן תשסה עמ' קכ-קלא  
92.ויזן, אביתר כל דאלים גבר מעליות יא תשנא עמ' 123-137  
93.וייס, יצחק יעקב הכופר במלוה לפני זמן הפרעון אי מחויב לירד לדין הסופר [שנה א] גל' ב-ג מנחם-אב תשמג עמ' כג-כו  
94.ויס, אשר זליג משפט שלמה, בדין משפט לפי אומדן הלב מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' סא עמ' שצז-תד  
95.ויס, אשר זליג בצדק תשפוט עמיתך מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' מ עמ' רנח-רסג  
96.ויצמן, מאיר יוסף שרשי דין פשרה ואופן עשייתה דברי משפט ג תשנח עמ' קמד-קעה  
97.ויצמן, מאיר יוסף קביעת הפשרנים דברי משפט א תשנו עמ' קצה-רב  
98.ולדמן, צבי ברור הטענות בבית דין עלון שבות גל' 92 שבט תשמב עמ' 71-57  
99.ורבורג, רונלד דיני סופיות הדין במשפט העברי (במקרה שנתגלית בו טעות בדבר) עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים 1984 294 עמ'  
100.ורהפטיג, איתמר סירוב בעל דין לברר דבריו תחומין ז תשמו עמ' 396-394  
101.ורהפטיג, זרח התקדים במשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 132-105; מחקרים במשפט העברי, רמת-גן תשמה עמ' 67-45  
102.ורהפטיג, זרח תקנות הרבנות הראשית [בית דין לערעורים] תחומין טו (תשנה) 83-86  
103.ורהפטיג, זרח חזקה והתישנות החזקה במשפט העברי, ירושלים תשכד פרק ה עמ' 285-261  
104.זלצמן, בנימין; גורפינקל, אליהו חובת ההתייעצות לפני מתן פסק דין משפטי ארץ א תשסב עמ' 441-387  
105.זעפרני, שמואל הכרעות בספקות ממוניים בבעלות על חפץ המאיר לארץ גל' 50 תשרי תשסב עמ' 20-37  
106.חדד, אליעזר משפט שלמה מגדים גל' כז טבת תשנז עמ' 101-111  
107.חי, נתן; פרג, צבי גישור ופישור בבית הדין: פסק דין בעניין הפסקת בנייה עקב עיכוב בתשלומים משפטי ארץ א תשסב עמ' 532-525  
108.חיגר, משה רס יודיקטה במשפט העברי (בהשוואה עם כללי רס יודיקטה במשפט הרומי, האנגלי, הישראלי והמג'לה) עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
109.חפוטא, אברהם בגדר דין ופשרה נעם ספר יז תשלד עמ' לט-מח; ספר יח תשלה-תשלו עמ' צו-קטז  
110.טננבוים, אברהם והדבר הקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו - לשאלת הצדקתה של ערכאת ערעור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 132 דברים תשסג 4 עמ'  
111.טננבוים, אברהם "ויקח את כל ארצו מידו" - האם יש מקום לכלל "כל דאלים גבר" במשפט? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 321 חקת תשסח 4 עמ'  
112.יעקבי, בעז חקירת העדים ודין הזמה פרי עץ הגן א תשנח עמ' 63-83  
113.יעקובי, רפאל ויקמו לצחק - על הצחוק בבית המשפט ומחוצה לו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 198 כי תשא תשסה 4 עמ'  
114.יעקובי, רפאל אחרי רבים להטות - על הרכבים שיפוטיים ותחבולות שופטים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 157 משפטים תשסד 4 עמ'  
115.ישראלי, שאול בדיני נאמנות, חזרה ואמתלא (עיונים בס' שב שמעתתא, שמעתתא ו, פרקים ח-יד) שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שסב-שפ  
116.כהן, חיים על התוקעים עצמם לדבר הלכה (לבעית התקדימים במשפט העברי) משפט וכלכלה כרך ג תשיז עמ' 141-129  
117.כהן, יוסף הזמנת וכפיית עדים (ועדים מומחים) להעיד בבי"ד דברי משפט ג תשנח עמ' רכ-רלב  
118.כהן, יצחק; שמע, זאב בדין טוען וחוזר וטוען מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 33-42  
119.כהן, מאיר הפשרה - משפט או שלום? אבני משפט ב תשסג עמ' 103-88  
120.כהן, משה ביאור במחלוקת הראשונים בגדר כל דאלים גבר תורה אור תשסג עמ' לא-לו  
121.כהן, ניסים שכר הדיינים בבתי דין לממונות תחומין יז (תשנז) 312-316  
122.כהן, שמעון שיטה חדשה לרשב"ם בדין כל דאלים גבר מוריה שנה ה גל' א-ג אב תשלג - תשרי תשלד עמ' ע-עב  
123.כהנא, מנחם דרישה וחקירה' לאור חקירתה של דרשה חדשה בספרי זוטא לדברים עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 112-128  
124.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה מקום הדיון תחומין כ (תשס) 11-20  
125.כנס מכון משפטי ארץ והליכות עם ישראל כללי הפשרה בבית הדין לממונות תחומין ל תשע עמ' 338  
126.כשר, מנחם מ' בירור דין התובע הולך אחר הנתבע בדברי ריבות שבין איש לאשתו נועם ספר ו תשכג עמ' סו-פא  
127.לאו, בני 'שניים שדנו' - עיון בתורת הגאונים משלב גל' כ שבט תשנב עמ'63-75  
128.לוי, ישראל "חשש משקר" ו"הודאת בעל דין" לענין חזרת הדין ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 61-72  
129.לוי, שלמה הטלת פשרה במקום חיוב שבועה תחומין יב (תשנא) 327-334  
130.לוין, חיים יצחק לביאור משנת ראיה אחרונה (סנהדרין פ"ג, מ"ח) בר-אילן יג תשלו עמ' 83-73; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 71-61  
131.לורינץ, נפתלי בסוגיא דמרי בר איסק [ב"מ לט, ב ; חובת הראיה בנתבע אלים] מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שנא-שנב  
132.ליאור, דב בית דין לממונות בפעולתו שערי צדק א תשס עמ' 225-229  
133.ליבוביץ', אסף אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 245-257  
134.ליבוביץ, אליה; ליבוביץ, גילה משפט שלמה בית מקרא שנה לה תשן עמ' 242-244 [תגובה: רחמן, גדליה; רחמן, יוספה. שם שנה לח תשנג עמ' 91-94]  
135.ליבוביץ, יצחק בענין קם דינא  דובשנה של תורה תשנה עמ' שפח-שצד  
136.ליברמן, יהושע כל דאלים גבר - על האמת ועל השלום מגל טו תשסז עמ' 150-168  
137.ליברמן, יהושע כשל שוק וכשל שיפוטי: מבט הלכתי דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' קמה-קעג  
138.ליפקין, בנימין איום שב"ד מאיימים על העדים לפני העדות [אוצר המשפט חלק א ערך 3354] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' רא-רז  
139.ליפשיץ, ברכיהו ועשית הישר והטוב - שני מושגים של פשרה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 133 ואתחנן תשסג 4 עמ'  
140.ליפשיץ, ברכיהו פשרה משפטי ארץ א תשסב עמ' 151-137  
141.ליפשיץ, יעקב קבלת הדיינים לדון דין תורה נר מערבי ח אדר תשנג עמ' ע-עא  
142.מזוז, מאיר י' אם קיים בהלכה חוק התיישנות שערי צדק ב תשסא עמ' 101-113  
143.מייטליס, אבישי נתן אמתלה בממון חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 106-109  
144.מילגרום, שלמה בגדרי "לא הוה ליה למידע" לדין מתוך שאינו יכול להישבע משלם קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' סד-עב  
145.מכלוביץ, אשר סופיות הדיון במשפט העברי דיני ישראל כרך א תשל עמ' 7-52  
146.מלמד, עזרא ציון ה'מעשה' במשנה כמקור להלכה סיני כרך מו תשך עמ' קנב-קסו  
147.מרק, שלמה זלמן בענין טענת סיטראי בית אהרן וישראל גל' מ ניסן-אייר תשנב עמ' ס-סד  
148.משגב, עמית טענינן ליורשים ולקוחות ויישומו בהכחשה עלון שבות גל' 143-4 ניסן תשנ"ה עמ' 33-44  
149.משגב, עמית בעניין חזרת בעל דין מהתחייבות שקיבל על עצמו עלון שבות גל' 151 ניסן תשנח עמ' 87-101  
150.נבון, חיים מקשינן פשרה לדין עלון שבות גל' 147 ניסן תשנו עמ' 40-46  
151.נדב, מרדכי ר' חיים בן פרץ ומשהו על סדרי הרבנות ובתי-דין בפינסק בתקופת רבנותו סיני כרך עב תשלג עמ' רסד-רסט  
152.ניסני, דוד "זאת חקת התורה" - סדר הדין והאמת המשפטית פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 289 חקת תשסז 4 עמ'  
153.ניצן, חגי עיכוב התפילה, שימושו בימי הביניים ובעת החדשה עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסה 120 עמ'  
154.נריה, משה צבי משפט הפשרה ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' שנח-שסח  
155.נריה, משה צבי כבוד בית הדין [בענין כל דאלים גבר] לחי ראי, לזכר א"י רענן, תשכא עמ' קמא-קמה  
156.נשר, בן ציון כל דאלים גבר המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנג עמ' 23-31  
157.נשר, בן ציון פרסום שמות הדיינים בפסקי דין דברי משפט ו תשס עמ' שפב-שצא  
158.סגל, שלום מרדכי ה"תור" בהלכה צהר ד תשנט עמ' קע-קעה  
159.סטפנסקי, ישראל בדין כל דאלים גבר קובץ בית אהרן וישראל גל' קמד אב-אלול תשסט עמ' מ-מח  
160.סטריקובסקי, אריה האלימות בראי ההלכה דעות גל' מו תשלז עמ' 61-59  
161.סיני, יובל חקירת עדי עגונה - להתהוותן של תפיסות משפטיות שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 329-368  
162.סיני, יובל חקירות, "בדיקות" ו"דרישות" - פרק בדרכי גיבוש הלכות הרמב"ם סידרא כא תשסו עמ' 35-50  
163.סיני, יובל כוחו של דיין בדין מרומה וב'קים לי בגווה' במשנת הגאונים והרמב"ם מעליות כה תשסה עמ' 269-292  
164.סיני, יובל חקירת עדי עגונה - להתהוותן של תפיסות משפטיות שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 329-368  
165.סיני, יובל; שרעבי, יוסי "מכה רעהו בסתר" - על הוצאת דיבה בהליך שיפוטי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 329 כי תבא תשסח 4 עמ'  
166.ספיר, אבינועם חוקרים ונחקרים במשפט העברי עבודת גמר לקראת התואר מוסמך בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א 1977 194 עמ'  
167.ערוסי, צפניה שמיעת צד אחד בזמן הזה המאיר לארץ גל' 45 אייר תשסא עמ' 53-60  
168.ערוסי, רצון סדרי דין וראיות בדינו של נתבע אלים שערי צדק א תשס עמ' 70-86  
169.ערוסי, רצון  התיישנות בחוק ובהלכה שערי צדק ב תשסא עמ' 114-130  
170.פאור, יוסף וניצחו חכמי אומות העולם את חכמי ישראל - בין מידע-מדעי לחוות-דעת מדעית מנחה ליצחק, קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה, ירושלים תשנט עמ' 113-133  
171.פדור, איתי דיני ספק בממון ופתרונותיהם ממעיין מחולה גל' 10 ניסן תשסא עמ' 46-82  
172.פוגלמן, מרדכי הנשיא לא דן ולא דנין אותו התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' רפג-רפח  
173.פולגר, חיים בן ציון בדין טוען וחוזר וטוען כרם שלמה גל' קכב כסלו תשן עמ' לג-לו  
174.פינחס, יצחק בדין הוצאות משפט והמסתעף ויען שמואל ח תשסה עמ' ריד-רמ  
175.פלדברגר, יעקב בענין אמירת ברי במקום תרי ותרי עם התורה מהד' ג חוב' ו תשנב עמ' מא-מו  
176.פנחס, יצחק אי אזלינן בתר הנתבע כשהנכסים בעיר התובע בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' קא-קג  
177.פרבשטיין, משה מרדכי הנהגת בעל דין הסבור שהאמת איתו דברי משפט ג תשנח עמ' רעח-רצ  
178.פרידמן, אליהו בענין כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד - בעד אחד כתלנו יג תשן עמ' 70-79  
179.פרנס, יוסף יצחק בדין בעל דין שטען שלא בפני בע"ד חבירו כרם שלמה גל' קסב שבט תשנד עמ' מג-מו  
180.פרנקל, יצחק ידידיה מעמד חכמי ישראל וראשי שלטון בפני כס משפט תורה שבעל פה טז תשלד עמ' נה-ס  
181.צ'יפרוט, אברהם בירור בטענת לאו בעל דברים דידי את תורה אור תשסג עמ' סט-עד  
182.צור, יחיאל זכות הערעור על פסק בית דין במשפט העברי ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 130-145  
183.צורי, י"ש השפוט על לא ריב במשפט העברי ירושלים תרפד 22 עמ'  
184.קאפח יוסף הרכב חסר של בית דין בעניינים שלא על ריב (פסק דין) משפטי ארץ א תשסב עמ' 77-74   
185.קאפח, יוסף הסכם פשרה שאינו על דעת בעל הדין (פסק דין) משפטי ארץ א תשסב עמ' 73-70  
186.קבלן, חנן במקום שאין ב"ד קבוע האם העדיפות לדון בזבל"א או בבית דין ויען שמואל ח תשסה עמ' רמא-רמו  
187.קוליץ, יצחק בענין חזרה מטענה על ידי נתינת אמתלא תורה שבעל פה כב תשמא עמ' כח-לד  
188.קוק, שמחה חיוב תשלום שכר-טרחה והוצאות משפט תורה שבעל פה כז תשמו עמ' קלא-קמ  
189.קורנגוט, אפרים משה זכות השתיקה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 285-292  
190.קירשנבאום, אהרן תביעה והגנה במקרא: בין התורה הכתובה לתורה המסורה ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 164-188  
191.קליינמן, רון ש' מאולמו של הדיין לעולמו של עובד הציבור: שלשה דגמים לפתרון מצבים של ניגוד עניינים עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 159-187  
192.קרומביין, אליקים חיוב כפל והזמה כמעשי בית דין עלון שבות גל' 165 תשרי תשסו עמ' 131-142  
193.ראטה, משולם חכמתם וגילם של חברי בית הדין הגדול תחומין יג (תשנב-תשנג) 329-336  
194.רביב, ערן חקירת עדי החודש יודעי בינה ב תשסד עמ' 126-138  
195.רבינוביץ, נחום אליעזר הדרן על מסכת יבמות [בענין דרישה וחקירה, ובענין שאין צריך פס"ד של בי"ד] הדרום חוב' כא ניסן תשכה עמ' 64  
196.רבינוביץ-תאומים, אליהו דוד דין בשבת פרי הארץ גל' ד תשרי תשמב עמ' 19-10  
197.רבקין, בן ציון בענין לאו ד"לא תגורו מפני איש" אצל בני נח הדרום חוב' ס אלול תשנא עמ' 109-114  
198.רדזינר, עמיחי צדק צדק תרדוף דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 772 תשסח 3 עמ'  
199.רוזן, יגאל בדין דיין האומר איני יודע ישורון יא אלול תשסב עמ' תקפז-תקצא  
200.רוזנטל, בן ציון בענין שליח בית דין דפטור מגלות הפרדס שנה לג חוב' ז ניסן תשיט עמ' 25-28  
201.רוזנפלד, שלמה "סנהדרין ההורגת אחת בשבוע נקראת חובלנית" והפעלת דין מיתה ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 31-36  
202.רוטמן, יחיאל בענין התובע הולך אחר הנתבע פרי חיים ג תשסב עמ' רכח-רמא  
203.רכניץ, עדו התביעה הייצוגית בהלכה תחומין ל תשע עמ' 282-291  
204.רלב"ג, משה מלך לא דן ולא דנים אותו ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 146-154  
205.רלב"ג, משה הוצאות אמצעי הענישה וההצלה ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 45-49  
206.רפפורט, דוד הכהן אין ב"ד נזקקין לפחות משו"פ כנסת ישראל ירושלים ד כסלו-שבט תשל עמ' כד-כו  
207.רקובר, נחום סדר הדין - סופיות הדיון סדנאות במשפט העברי, קובץ חמישי, ירושלים תשמז, עמ' 32-9  
208.רקובר, נחום אלים בהליך השיפוטי משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי חוב' נט, ירושלים תשמח 50 עמ'  
209.שאנן, חיים שלמה מתי בית דין רשאי או חייב להעלות טענות שלא נטענו ע"י בעל דין שורת הדין י תשסו עמ' רטו-רכה  
210.שאנן, חיים שלמה הטעיה מצד בעל דין או דיין דברי משפט ו תשס עמ' רסג-רעג  
211.שביב, יהודה עד שישמעו מפי התובע ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 82-80  
212.שוויצר, שלמה קונטרס בענין בי דינא בתר בי דינא לא דייקא המאור שנה לד חוב' ד ניסן-אייר תשמב עמ' 23-15  
213.שוחטמן, אליאב חובת ההנמקה במשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 397-319  
214.שוחטמן, אליאב החיוב בהוצאות משפט בפסיקת בתי הדין הרבניים דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' רסג-רצז  
215.שוחטמן, אליאב אטרוחי בי-דינא תרי זימני לא מטרחינן? על עקרונות סדר הדין של המשפט העברי בדבר מניעת טירחת-שווא מבית הדין ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר ראשון] הלכה ומנהג, משפט עברי, ירושלים תשמה עמ' קצה-ריד  
216.שוחטמן, אליאב דיון בהרכב חסר ופסיקה לקויה בשאלת טובת הילד בבית הדין הרבני - עילה להתערבות בג"ץ? משפטים כרך טו תשמה-תשמו עמ' 316-287  
217.שוחטמן, אליאב שמע בין אחיכם - כללי הצדק הטבעי ועקרון השוויון בשמיעת טענות בעלי הדין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 36 דברים תשסא 4 עמ'  
218.שוחטמן, אליאב מדבר שקר תרחק - השלכות דיוניות עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 273-304  
219.שוחטמן, אליאב בית הדין הרבני הגדול לערעורים - מעמדו וסמכויותיו קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 534-548  
220.שור, משה שלום דיין ששמע דברי צד אחד שלא בפני הצד השני בית אהרן וישראל גל' קלא סיון-תמוז תשסז עמ' עה-פט  
221.שור, משה שלום בענין הזמנה לדין בית אהרן וישראל גל' צה סיון-תמוז תשסא עמ' עג-פא  
222.שור, משה שלום בענין תובע שתבע פחות מהמגיע לו באמת בית אהרן וישראל גל' צ אב-אלול תשס עמ' עב-עו  
223.שחור, יהודה מצוות כבוד אב כגורם בקביעת מקום הדיון אבני משפט ב תשסג עמ' 47-39  
224.שחור, יהודה בחירת מקום הדיון ע"י התובע או הנתבע כתלנו טו תשנד עמ' 383-449  
225.שחור, ישראל המעמד המשפטי של הקרבן לעבירה ארחות 51 ערב פסח תשס עמ' 31-33  
226.שטיינברג, יהושע בענין ישיבת הדיינים ועמידת העדים והבע"ד בשעת הדין  קובץ בית אהרן וישראל גל' קלג תשרי-חשון תשסח עמ' סג-עה, שם גל' קלד כסלו-טבת תשסח עמ'לד-נה   
227.שטרנברג, יואב הגדרת החיוב בדרישה וחקירה חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 224-234  
228.שיין, חיים; שיין, יהודית גישור ישראלי ופשרה יהודית שערי משפט כר' ג גל' 1 תשסב עמ' 111-130  
229.שילה, ערן "והצילו העדה" - תהליך קבלת ההחלטות בהרכב שיפוטי פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 291 מטות-מסעי תשסז 4 עמ'  
230.שילה, שמואל קבלת עדות שלא בפני בעל דין בעניני אישות שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 359-321   
231.שכטר, צבי בענין גמר דין בקנסות בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' רעו - רעט  
232.שכטר, צבי בגדר בעל דין בית יצחק כרך לג תשסא עמ' 5-10  
233.שנקולובסקי, אליעזר אופן ההכרעה בפשרה ובזבל"א תחומין יא (תשן) 379-385  
234.שנקולובסקי, אליעזר הוצאות משפט תחומין יב (תשנא) 335-345  
235.שפוטץ, חנוך הנדיל בענין מתורגמן בעדים ובבעלי דינים זרע יעקב גל' טו אלול תשס עמ' רכו-רל  
236.שפירא, יעקב שקרים "לבנים" ושקרים אחרים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 3 תולדות תשסא 4 עמ'  
237.שפירא, יעקב ויקרב משה את משפטן לפני ה' - לשאלת סמכות ההכרעה ההלכתית (על הקמת מוסד שיפוטי עליון) פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 81 פנחס תשסב 4 עמ'  
238.שפירא, נתן דוד בדין "הלך אחר הנתבע" תורה שבעל פה מה תשסו עמ' קפד-קצ  
239.שפירא, שלמה הבאת ראיות לאחר פס"ד וסתירת הדין שורת הדין יב תשסז עמ' שצד-תיד  
240.שפרן, מנחם מנדל דין 'הלך אחר הנתבע' ביחיד התובע רבים דברי משפט ו תשס עמ' רעד-רפה  
241.שרבאני, מאיר בדין חנוני על פנקסו וברי ע"י אחר מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שכ-שכג  
242.שרגא, ברוך פס"ד: בקביעת מקום הדיון ובטענת אחד הצדדים לזבל"א שערי צדק ב תשסא עמ' 261-271  
243.שרמן, אברהם הקדש במחשבה, וקנין בדבר שאין בו ממש [ירושת בית-כנסת] תחומין יב (תשנא) 272-278  
244.ששון, גלעד אי לך ארץ שמלכך נער - השגות חז"ל על משפט שלמה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 191-200  
245. Amram, David Werner  An injunction of a Jewish-Egyptian court of the thirteenth century  Green Bag 13 (1901), p. 339-343  
246. Baneth, Eduard  Dispensation  J?disches Lexikon 2, p. 167-168  
247. Baruk, Henri  Le Tsedek dans le monde moderne et la civilisation hebraique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 64 (1964), p. 57-72; 65 (1964), p. 109-124; 66 (1964), p. 157-168  
248. Cohn, Haim H.  Contempt of court  Encyclopedia Judaica 5, p. 922-923 = Principles of Jewish law, p. 518-519  
249. Cohn, Haim H.  Reflections on the trial and death of Jesus  Israel Law Review 2 (1967), p. 332-379 = Jewish law in ancient and modern Israel, N.Y. 1971, p. 83-130; The trial and death of Jesus. N.Y. 1971, 24 + 419 p.  
250. Dembitz, Lewis N.  Contempt of court  Jewish Encyclopedia 4, p. 248  
251. Dembitz, Lewis N.  Costs  Jewish Encyclopedia 4, p. 292-293  
252. Elon, Menachem  Limitation of actions  Encyclopedia Judaica 11, p. 251-254 = Principles of Jewish law, p. 596-599  
253. Encyclopedia Talmudica  Appraisal אומד  Vol.1, p. 367-373  
254. Encyclopedia Talmudica  A judge must consider only what he sees אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות  Vol. 2, p. 37-38  
255. Encyclopedia Talmudica  A witness cannot act as judge אין עד נעשה דיין  Vol. 2, p. 106-111  
256. Encyclopedia Talmudica  A man of power אלם  Vol. 2, p. 279-283  
257. Greenstone, Julius H.  Fee  Jewish Encyclopedia 5, p. 355-357  
258. Klingenberg, Eberhard  Urteil, Schiedsspruch und Vergleich im romischen, griechischen und j?dischen Recht  Wie gut sind deine Zelte, Jaakow... Festschrift zum 60 Geburtstag von Reinhold Mayer, 1986, p. 63-75*  
259. McKay, J.W.  Exodus XXIII 1-3,6-8: a decalogue for the administration of justice in the city gate  Vetus Testamentum 21 (1971), p. 311-325  
260. McKenzie, Donald A.  Judicial procedure at the town gate  Vetus Testamentum 14 (1965), p. 100-104  
261. Nascher, Simon  Die Sentenz bei Juden und Arabern  Berlin 1868, 19 p.  
262. Pautrel, R.  Jugement dans l'Ancien Testament  Dictionnaire de la Bible, Supplement 4, p. 1321-1344  
263. Rabello, Alfredo Mordechai  Non Liquet; From modern law to Roman law  Israel Law Review 9 (1974), p. 63-84  
264. Rosengarten, Isaac  The Beth Din of London  Jewish Forum 41 (1958), p. 51-52  
265.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל על ההיתר לשקר בבית המשפט הפרקליט כרך ד 1947 עמ' 47-40  
266. ליפשיץ, איתי הפשרה במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד 316 עמ'