Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ח. עדות. ראיות > עדות > 'אדם קרוב אצל עצמו'. נאמנות אדם על עצמו

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברמסקי, יחזקאל בענין אומרת טמאה אני לך ושויא אנפשא חתיכה דאיסורא ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' נא-נב  
2.אלברג, שמחה בדין אדם נאמן על עצמו והערות בדין חוב"ע הפרדס שנה לג חוב' ג כסלו תשיט עמ' 30-35  
3.אנציקלופדיה תלמודית אדם קרוב אצל עצמו כרך א עמ' פח-צ (עמ' קפט-קצג במהדו' ב)  
4.בירנבוים, שמואל בענין שויה אנפשיה חתיכה דאיסורא קובץ בית אהרן וישראל גל' קלו ניסן-אייר תשסח עמ' כה-כז  
5.בלוך, אברהם יצחק אין שליח נעשה עד בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' כא-כה  
6.בר-אלי, אריאל שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא אבני משפט ה תשסו עמ' 167-180  
7.ברזון, עזריה גדר דין 'שווייה אנפשיה חתיכה דאיסורא' אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 118-115  
8.גרבוז, אפרים זאב בדין נאמנות אשה על בדיקתה הפרדס שנה לב חוב' י תמוז תשיח עמ' 11-13  
9.דהן, דוד בענין אדם קרוב אצל ממונו בכורים חוב' ג תשכב עמ' 23-25  
10.דרעי, רון בדין הן הן שלוחיו הן הן עדיו בני שלמה תשנח עמ' פה-קב  
11.סימינובסקי, שי נאמנות הבעל לאסור עליו את אשתו פתוחי חותם א תשסד עמ' 55-59  
12.פנחסי, אליהו בענין שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' פט-צג  
13.פרומן, אודי כפיה לגרש את אשתו כאשר שויה אנפשיה חתיכה דאיסורא עלון שבות גל' 130 תשרי תשנ"א עמ' 44-50  
14.רבינוביץ, חיים בסוגיא דפלוני רבע שורי [אדם קרוב אצל ממונו] מוריה שנה כה כסלו תשסג עמ' סב-סד  
15.רוזנברגר, יקותיאל יהודה בענין נאמנות אנשי העיר להעיד על דין ודברים הנוגע לקופת הקהל עולת החודש שנה ב תשלח עמ' תפד-תפח  
16.רייכמן, רפאל יצחק בענין אין אדם קרוב אצל ממונו הפרדס שנה לז חוב' ג כסלו תשכג עמ' 16-18  
17.שטרן, יוסף זכריה בדין אשה שהודתה שזינתה ובענין שוייה אנפשיה חתיכה דאיסורא אבן ציון, ס' זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' רעד-רפא   
18.שכטר, צבי בגדר בעל דבר שפסול בעדות הפרדס שנה מט חוב' א תשרי תשלה עמ' 19-17  
19.שפיצר, אברהם חיים בירור הלכה בענין שינוי מנהגים ובענין שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא באהלי יעקב כסלו תשם עמ' יד-ל   
20.שפירא, משה שמואל אדם קרוב אצל עצמו הנאמן גל' לה תמוז תשיא עמ' 5-7  
21.שריבר, חזקיהו יוסף הודאת בע"ד ואדם נאמן ע"ע בכורים א תשנח עמ' קסז-קפא