Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ח. עדות. ראיות > אומדנא

 מחברכותרתספרביקורת
1.אטון, יאיר מיגו כאומדנא מישרים א תשסב עמ' 25-41  
2.אטלס, אברהם תום לב - הבסיס בתביעה לשלום בית שורת הדין ה תשנט עמ' קלא-קנד  
3.אינהורן, יששכר דב בסוגיא דשיראי זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' קצה-רז  
4.אישון, שלמה הסתמכות על ראיות נסיבתיות כתר ו תשסח עמ' 227-241  
5.אנציקלופדיה תלמודית אומדנא כרך א עמ' קלז-קמא (עמ' רצה-שב במהדו' ב)  
6.ארנד, משה פשוטו של מקרא ואומדנא הלכתית המעין כרך טו גל' א תשרי תשלה עמ' 63-59  
7.בלידשטיין, יעקב ה"אמת" של הדיין ככלי פסיקה דיני ישראל כרך כד תשסז עמ' 79-160  
8.בלסברג, יצחק מאיר בענין עדות ידיעה בלא ראיה פרי חיים ב תשס עמ' שמג-שמז  
9.בן-יעקב, צבי יהודה פסיקת דין ע"פ אומדנא שנה בשנה תשנח עמ' 411-424  
10.בר שלום, אליהו הוצאת ממון על פי אומדנא דמוכח דברי משפט ב תשנו עמ' קד-רו  
11.גורטלר, נחום אומד דעת לביטול מקח או התחייבות שורת הדין ג תשנה עמ' רמו-רסה  
12.גורטלר, נחום שמואל אומד דעת לביטול מקח או התחייבות בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' תקנט-תקעז  
13.דוד, שמואל חתן ממלא מקום [אומדנא דמוכח בקידושין] תחומין יח (תשנח) 92-99  
14.דינקל, יעקב חיים בירור בעניין שימוש הספר בלא דעת הבעלים עפ"י אומדן דעת עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' קב-קה  
15.היבנר, שמואל ביטול צוואה מכח אומדנא הדרום חוב' יח תשרי תשכד עמ' 131-122  
16.היילפרין, אלכסנדר שמואל בעניין כפייה על פי אומדנא [להכות ישראל על פי אומדנא דמוכח שגנב כדי שיודה] כרם שלמה שנה ו קונטרס ח תמוז תשמג עמ' טז-יח   
17.הלוי, הלל יצחק הוכחות נסיבתיות ואומדנות - תוקפן בבי"ד משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' קעט-קצב  
18.הלוי, הלל יצחק פסק דין ע"פ השערה וחכמת הדיין משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' רמט-רסח  
19.הלוי, חיים דוד סמכות הדיינים לדון עפ"י אומד הדעת התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכג עמ' נד-סה  
20.הלנסקי, יחיאל אומדנא בעישור נכסים צהר י תשסב עמ' תכג-תכז  
21.וינד, ישראל כסא שלמה (דין ללא עדים וללא התראה) עדות, קובץ תורני, גל' יח שבט תשנה עמ' נ-סא  
22.ויס, אשר זליג בדין אומדנא בדיני נפשות מנחת אשר, שמות, תשסד סי' מד עמ' שח-שיב  
23.ויס, אשר זליג משפט שלמה, בדין משפט לפי אומדן הלב מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' סא עמ' שצז-תד  
24.זעפרני, שלמה אומדנא דמוכח בדיני ממונות ובפירוש יפוי כח שנתן אב זקן לבנו אור תורה שנה לו תשסד עמ' רעא-רפ  
25.חפץ, חיים שלמה גדרי אומדנה וחזקה בדיני נפשות במשפט העברי דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' מה-סד  
26.טוקצ'ינסקי, יחיאל מיכל בגדרי אומדנא אור המאיר, ליובל הרב ב"צ מ"ח עוזיאל, ירושלים תשי עמ' קטו-קיח  
27.לוי, סיני שיטת הרמב"ם בהכרעה על פי אומדנא בדיני הממונות חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 86-93  
28.ליפקין, בנימין גדרי אומדנא ורוב בדיני ממונות ובדיני נפשות [אוצר המשפט חלק א ערך 6289] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' קלז-קס  
29.ליפקין, בנימין גדרי אומדנא ורוב בדיני ממונות ובדיני נפשות התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' תקמא-תקסז  
30.ליפקין, בנימין אומד הדיינים סיני כרך כ תשז עמ' קעח-קצח; כג תשח עמ' קכז-קכח  
31.ליפקין, בנימין אומד הדיינים [אוצר המשפט חלק א ערך 6288] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' א-כג  
32.סופר, אליהו ציון בענין אומדנא וגילוי דעת מקבציאל גל' יא ניסן-אלול תשמז עמ' סה-סט  
33.סופר, אליהו ציון בענין אומדנא וגילוי דעת מקבציאל גל' יא ניסן אלול תשמז עמ' סה-סט  
34.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי אומדנת הדיינים תלפיות שנה ב תשה-תשו עמ' 321-314  
35.פיק, שלמה זאב אמדוהו למיתה והיקל מגל יא תשנה עמ' 91-100  
36.פרנקל, יצחק ידידיה אומדן מעשה ואומדן מחשבה לפי ההלכה נר ליחזקאל, לנשמת יחזקאל עזרא בצלאל, ירושלים תשלג(?) עמ' 142-146  
37.צימבליסט, חיים גדליה אומד הדיינים בדיני ממונות מוריה שנה יא גל' ה-ו ניסן תשמב עמ' סג-סה   
38.קאהן, אברהם משה אומדנא בעדות דבני נח קול התורה גל' נו ניסן תשסד עמ' רסה-רסז  
39.רוזיליו, ירון אומדנא ומשפטי התנאים אבני משפט ד תשסה עמ' 119-133  
40.רוזנטל, אליהו דוד בדין אומדנא הבאה לבטל קנין ודין דברים שבלב קובץ חדושי תורה ב ניסן תשמט עמ' 95-103