Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ח. עדות. ראיות > הודאת בעל-דין. אודיתא

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברמוביץ, זיו טענו חיטין והודה לו בשעורין אבני משפט ט תשסח עמ' 27-39  
2.אטינגר, שמשון הודאת בעל-דין במשפט העברי מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 143-156  
3.אטלס, שמואל העדאת עדים והילך [לראש מסכת ב"מ] [אוצר המשפט חלק א ערך 6294]  אטלס, שמואל; ויינברג, יחיאל יעקב: חילופי דעות בענייני משפט. נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 155-130 
4.אייזן, יעקב טענו חטים והודה לו בשעורים פרי חיים ב תשס עמ' רצז-שז  
5.אייזנשטיין, משה אורי בענין טענו חטים והודה לו בשעורים שערי ציון, לכבוד האדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, ירושלים תשמד עמ' רו-ריג  
6.אילן, רמי בדין חזרה מאמירה קטורת הלבונה תשנט עמ' 78-83  
7.אליאש, מ' ההודאה המשפט העברי קובץ א תרפו עמ' 185-184  
8.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם משטה בשעת מיתה כרך א עמ' רנה (עמ' תקמז במהדו' ב)  
9.אנציקלופדיה תלמודית הודאת בעל דין כרך ח עמ' תד-תלה  
10.אנציקלופדיה תלמודית אודיתא כרך א עמ' קטז-קיז (עמ' רמט-רנב במהדו' ב)  
11.אנציקלופדיה תלמודית אדם עשוי שלא להשביע את עצמו כרך א עמ' פו-פח (עמ' קפד-קפט במהדו' ב)  
12.אריאל, יועזר האם שתיקה נחשבת למחילה תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 194-227  
13.בוגץ, יהודא לייב בגדרי 'הודאת בעל דין' והמסתעף אפיקי נחלים א תשכח עמ' 34-27  
14.בורשטיין, דוב הודאה כנגד הודאה הפרדס שנה לא חוב' יא אב תשיז עמ' 8-5  
15.ביסמוט, יצחק קדמה הודאה לתביעה אבני משפט ט תשסח עמ' 93-108  
16.בנאי, חיים בדין הודאת בעל דין המאיר ט תשנח עמ' קיב-קיט  
17.ברוין, פנחס ביאור במהות קנין אודיתא זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' צו-ק  
18.ברוכים, אורן; בגון, שי אופן ההודאה ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 50-60  
19.ברמן, חיים פרץ בענין הודאת בעל דין קול התורה גל' נ ניסן תשסא עמ' קעב- קעי   
20.גלעדי, ישראל דרכי היווצרותה של ההודאה הדיונית (פרוצסואלית) במשפט העברי עבודת מוסמך בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשכח  
21.דה-האס, אהרן כפירה - הודאה המעין כרך כב גל' ב טבת תשמב עמ' 37-34  
22.הגר, חיים יחזקאל בענין עדים לקניין מעמד שלשתן ואודיתא בית אהרן וישראל גל' מד כסלו-טבת תשנג עמ' לה-לח  
23.הרשקוביץ, ישראל בנאמנות חנווני על פנקסו ובטענת אודיתא פרי חיים ב תשס עמ' שמח-שנב  
24.וידאל, חיים מודה בממון שאינו יכול לכפור בו לעומת דין הילך ודין כפירת שיעבוד קרקעות בזמן הזה דרכי הוראה ד כסלו תשסו עמ' קט-קלד  
25.וינברג, שמואל בענין דין "הודאה שלא ממין הטענה" ומקורו כתלנו טו תשנד עמ' 519-532  
26.ויס, אשר זליג ביסוד גדר הודאת בעל דין מנחת אשר, שמות, תשסד סי' מ עמ' רעט-רפה  
27.זן-בר, איתן אודיתא בלכתך בדרך כסלו תשס עמ' 42-57  
28.יחיא, יוחאי הודאת בע"ד במקום שחב לאחרים אבני משפט יב תשע עמ' 83-90  
29.כהן, מרדכי דוד סוגיית שתיקה כהודאה ונאמנות עד אחד סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 7-12  
30.לוי, ישראל "חשש משקר" ו"הודאת בעל דין" לענין חזרת הדין ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 61-72  
31.מישקובסקי, אליהו אליעזר בדין הילך וכפירת קרקעות עמלה של תורה חוב' ג שבט תשמא 9 עמ' [חסר מספור עמ']  
32.מלמד, זלמן ברוך בדין חוזר בו מהודאתו מאבני המקום קובץ טו תשסג עמ' 61-65  
33.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי הודאה בכתב או התחיבות בדבור שבעל פה או בכתב שטר בכורי ציון ירושלים תשד עמ' 22-31  
34.צור, יהודה הודאה כנגד הודאה אבני משפט ט תשסח עמ' 140-156  
35.קושלבסקי, אליהו בענין טענת משטה בהודאה, ואם לא טען לא טענינן ליה מוריה שנה ב גל' ג-ד אדר א - ניסן תשל עמ' כג-כה  
36.רוזיליו, ירון הודאת בעל דין ונאמנות כקיום הדבר אבני משפט ט תשסח עמ' 157-176  
37.רזיאל, משה בדין הודאת בעל דין משטה אני בך מגל יא תשנה עמ' 15-20  
38.שביב, יהודה הילך ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 47-37  
39.שופטל, דוד בענין שיטת הרמב"ם בחיוב שבועת מודה במקצת בממון שאינו יכול לכפור מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' רד-רי  
40.שטיגליץ, יעקב גדרי הודאת בעל דין זכור זאת ליעקב, לנשמת הרב יעקב פנחס כהן, ירושלים תשלא עמ' קסב-קסו  
41.שטיינברג, אפרים מרדכי בענין הודאת בעל דין בית יצחק שנה י תשכא עמ' 55-60  
42.שפירא, שמעון בדעת המהריב"ל בענינא דהודאת בע"ד קובץ תפארת התלמוד, ירושלים תשנה עמ' תקלו-תקמג  
43.שריבר, חזקיהו יוסף הודאת בע"ד ואדם נאמן ע"ע בכורים א תשנח עמ' קסז-קפא  
44. Cohn, Haim H.  Admission  Encyclopedia Judaica 2, p. 290-292 = Principles of Jewish law, p. 612-614  
45. Eisenstein, Judah David  Admissions in evidence  Jewish Encyclopedia 1, p. 199-200  
46. Encyclopedia Talmudica  A man is wont to disclaim abundance of wealth אדם עשוי שלא להשביע את עצמו  Vol. 1, p. 238-244  
47. Encyclopedia Talmudica  Fictitious admission אודיתא  Vol. 1, p. 318-322  
48. Encyclopedia Talmudica  A person does not jest in his dying hour אין אדם משטה בשעת מיתה  Vol. 1, p. 671-672