Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ח. עדות. ראיות > הרשעה עצמית. 'אין אדם משים עצמו רשע'

 מחברכותרתספרביקורת
1.אליאש, בן-ציון אין אדם משים עצמו רשע - השמוש האזרחי דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 269-284  
2.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם משים עצמו רשע כרך א עמ' רנה-רנז (עמ' תקמח-תקנא במהדו' ב)  
3.אפשטין, יעקב עד מדינה חבל נחלתו כרך ב תשסב עמ' 234-237  
4.אקסלרוד, גדליהו נאמנות עד לפסול עצמו לעדות שורת הדין ב תשנד עמ' רה-ריז  
5.בישקא, בנימין בענין אין אדם משים עצמו רשע מוריה שנה כ גל' י-יב טבת תשנו מא-מד  
6.בן-ציון, ניסן אמנה היו דברינו (בקשר לענין אין אדם משים עצמו רשע) השר רבי דוד צבי פנקס, [תשיג] עמ' קג-קז  
7.גולדויכט, חיים יעקב הענשה ע"פ הוצאת פיו שנה בשנה תשנו עמ' 195-198  
8.גינצבורג, יעקב האשמה עצמית לפי משפט התורה התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' פב-צ  
9.הכהן, אביעד "אם לא יגיד ונשא עונו!?" - על זכות השתיקה ותוצאותיה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 315 ויקרא תשסח 4 עמ'  
10.הלוי, א"א ההלכה אינה פוסלת עד מדינה מאזנים כרך נב תשמא עמ' 58-57  
11.הלוי, הלל יצחק הודאת נאשם או עד שנגבתה תחת לחץ ועינויים משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' קסג-קעח  
12.ויינברג, יחיאל יעקב גלות על פי הודאת עצמו הפרדס שנה לד חוב' ד טבת תשך עמ' 9-14  
13.וייס, יצחק אייזיק הירש הודאת בעל דין השחר שנה ב תרלא עמ' 115-113  
14.ונונו, אבישי בענין "אין אדם משים עצמו רשע" חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 265-273  
15.חן, אברהם אין אדם משים עצמו רשע (הרהורים לפסקי דין מיתה על פי הודאת בעלי דין שברוסיה הסוביטית) ההד שנה יג תרצח חוב' ז עמ' יד-טו  
16.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה ערעור על ביצוע קידושין [אמירה בלע"ז, פסול עד המודה לדברי עד אחד שהוא רשע תחומין כח תשס"ח עמ' 13-18  
17.לוינסון, יעקב דרכה של תורה [ג: גר העמלקי שהרג דוד על ידי הודאת פיו] אור המזרח שנה ב חוב' א טבת תשטו עמ' 36-37, 53  
18.מילר, חיים אליעזר עיונים בהלכה שאין אדם משים עצמו רשע ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 263-254. הערות העורך [ישראלי, שאול]: שם עמ' 265-264 
19.נשר, בן ציון תוקפה של עסקת טיעון המחייבת מאסר דברי משפט ג תשנח עמ' קטו-קכו  
20.נשר, בן ציון עיסקת טיעון לאור ההלכה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנח עמ' 39-50  
21.פריד, משה יהודה חיוב בן נח בעד אחד ובהודאת עצמו קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' קמט-קנג  
22.קורנגוט, אפרים משה עסקת טיעון אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 301-313  
23.קורנגוט, אפרים משה זכות השתיקה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 285-292  
24.קירשנבאום, אהרן הרשעה עצמית במשפט הפלילי העברי ירושלים תשסה 573 עמ': בקורת; ריבלין יוסף. מחקרי משפט כר' כג חוב' 3 תשסח עמ' 927-942  
25.קירשנבאום, אהרן הרשעה עצמית במשפט העברי (הודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית) ירושלים תשסה 573 עמ'  
26.קירשנבאום, אהרן אין אדם משים עצמו רשע: הלכה פרדוקסלית במשפט הפלילי העברי פלילים ז תשנט עמ' 197-222  
27.קירשנבאום, אהרן ההודאה הפלילית במשפט העברי: ניתוח היסטורי דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 305-313  
28.קירשנבאום, אהרן הכלל: nemo turpitudinem suam allegans auditur - מחקר השוואתי דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 113-97  
29.קירשנבאום, אהרן הכלל 'אין אדם משים עצמו רשע' בהלכות בני נח דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 82-71  
30.ריבקין, שלום בענין בן-נח נהרג על פי עצמו ועל הטרפה הפרדס שנח לד חוב' י תמוז תשך עמ' 21-25  
31.רייפמן, יעקב קונטרס רוח חדשה [אין אדם משים עצמו רשע] בית תלמוד שנה ד תרמה עמ' 81  
32.רפאלוב, נתן ברור בסוגיא דאין אדם משים עצמו רשע בכורים חוב' ג עמ' 34-33  
33.רקובר, נחום עד מדינה משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' ס, ירושלים תשמח 31 עמ'  
34.שוחטמן, אליאב עדותו של 'עד מדינה' לאור המשפט העברי משפטים כרך יא תשמא עמ' 173-139  
35.שולמן, משה בדיני עדות ספר היובל הפרדס, ניו יורק תשיא עמ' 287-289  
36.שטרן, שמואל טוביה הוספה חמישית בחקיקת ארצות הברית הדרום חוב' ב ניסן תשיז עמ' 38-45  
37.שיראזי, אברהם ההיבט ההלכתי בענין עד מדינה [נתינת סמכות לרשות המחוקקת לדון משום "הוראת שעה" ו"מגדר מילתא"] בית הלל גל' לט אלול תשסט עמ' כד-ל  
38.שכטר, צבי בדין אין אדם משים עצמו רשע ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רלז-רלט  
39.שציפנסקי, ישראל המושג רשע בהלכה שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' שפז-שצד [אוצר המשפט חלק א ערך 630, 6136, 6376]  
40.שציפנסקי, ישראל המושג רשע בהלכה אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 84-92  
41. Braz, Isaac  The privilege against self-incrimination in Anglo-American law; the influence of Jewish law  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 161-168  
42. Buis, Pierre  Notification de jugement et confession nationale  Biblische Zeitschrift, N.F. 11 (1967), p. 193-205  
43. Cohn, Haim H.  The privilege against self-incrimination: Israel  Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science 51 (1960-61), p. 175-178  
44. Cohn, Haim H.  Confession  Encyclopedia Judaica 5, p. 877-878 = Principles of Jewish law, p. 614-615  
45. Enciclopedia Judaica Castellana  Confesion legal  Vol. 3, p. 140-141  
46. Encyclopedia Talmudica  No man can make himself out to be wicked אין אדם משים עצמו רשע  Vol. 1, p. 672-677  
47. Enker, Arnold  Self incrimination  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 169-175  
48. Glaser, Joseph B.  A new/old look at the Fifth Amendment - some help from the past  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 29-40  
49. Halberstam, Malvina  The rationale for excluding incriminating statements; U.S. law compared to Jewish law  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 177-190  
50. Kirschenbaum, Aaron  The rabbinic law of criminal confession  Dissertation Jewish Theological Seminary 1965*  
51. Kirschenbaum, Aaron  Self-incrimination in Jewish law  N.Y. 1970, 12 + 212 p.   
52. Mandelbaum, Simcha  The privilege against self-incrimination in Anglo-American and Jewish law  American Journal of Comparative Law 5 (1956), p. 115-119  
53. Sigal, Phillip  Reflections on ethical elements of Judaic Halakhah  Duquesne Law Review 23 (1984-85), p. 863-903  
54. Susser, B.  Worthless confessions: the Torah approach  New Law Journal 130 (1980), p. 1056-1057*  
55. Wolchover, David  The descent of the maxim 'nemo tenetur seipsum prodere' from Sanhedrin 9b. A developmental aspect of the privilege against self-incrimination  London 1973, 21 p.