Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ח. עדות. ראיות > חזקה > חזקת מטלטלין

 מחברכותרתספרביקורת
1.אייכנשטיין, יהושע העשיל חזקה במטלטלין אם צריכה טענה דברי משפט א תשנו עמ' רצח-שו  
2.אנציקלופדיה תלמודית חזקת מטלטלים כרך יד עמ' מ-פא  
3.בן-פזי, ישעיהו חזקת מטלטלין וחזקת קרקעות כתלנו חוב' יב יום ירושלים תשמז עמ' 136-125  
4.ורהפטיג, זרח משפט עברי ב [חזקת החפצים] (סיכום הרצאות). כפי שנערכו ע"י יצחק יעקב שווילי ירושלים תשו 84 עמ' (בהכפלה)  
5.סופר, יוחנן בענין אי אמרינן חזקה כל מה שנמצא ברשות אדם הרי הוא שלו (ב"ב ל"ד ע"א) מוריה שנה כו כסלו תשסה עמ' סב-סו  
6.צור, יהודה בגדרי חזקת מטלטלים אבני משפט י תשסט עמ' 209-222  
7.קרל, צבי ההוכחות במשפט העברי והתפתחותן (חזקה או חזקת חפצים) המשפט העברי קובץ ד תרצג עמ' 112-93  
8.רוזנטל, אליהו דוד בדין מוחזק בקרקעות ומטלטלין קובץ חדושי תורה ג תמוז תשנב עמ' 104-95