Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ח. עדות. ראיות > חזקה > חזקה מטבע האדם

 מחברכותרתספרביקורת
1.אורפלי, דוד נ' בניחא ליה לאיניש לקיומי או דתיעבד מצוה בממוניה מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 57- 52  
2.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם פורע תוך זמנו כרך א עמ' רסג-רסו (תקסד-תקעא במהדו' ב)  
3.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם חוטא ולא לו כרך א עמ' רנ-רנא (תקלו-תקלח במהדו' ב)  
4.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם טורח בסעודה ומפסידה כרך א עמ' רנא (תקלח-תקלט במהדו' ב)  
5.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם מוציא דבריו לבטלה כרך א עמ' רנא-רגג (תקלט-תקמג במהדו' ב)  
6.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו כרך א עמ' רנג-רנד (תקמג-תקמו במהדו' ב)  
7.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם מעמיד עצמו על ממונו כרך א עמ' רנד (תקמו במהדו' ב)  
8.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם משטה בשעת מיתה כרך א עמ' רנה (תקמז במהדו' ב)  
9.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות כרך א עמ' רנז-רסא (תקנג-תקסא במהדו' ב)  
10.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם רואה חובה לעצמו כרך א עמ' רסו (תקעא במהדו' ב)  
11.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין כרך א עמ' רסו-רסז (תקעא-תקעג במהדו' ב)  
12.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו כרך א עמ' רסז (תקעג-תקעד במהדו' ב)  
13.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם תובע אלא אם יש לו עליו כרך א עמ' רסז-רסח (תקעד-תקעח במהדו' ב)  
14.אנציקלופדיה תלמודית אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה כרך א עמ' רעז-רעט (תקצד-תקצט במהדו' ב)  
15.אנציקלופדיה תלמודית חזקה - בטבע האדם כרך יג עמ' תרצג-תשיג  
16.בארי, משה  חזקה הנובעת מטבעו של אדם כראיה במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה [350] עמ'  
17.בארי, משה האם חזקת "טב למיטב טן דו" עשויה להשתנות? תחומין כח תשס"ח עמ' 63-68  
18.בוגץ', יהודה ליב בענין אין אדם פורע תוך זמנו אור המזרח כרך לח תשן עמ' 220-227  
19.בקר, אברהם בענין אדם פורע תוך זמנו בית יצחק תשיז עמ' 70-68  
20.בר-דע, יצחק חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה משפט והלכה, רמת-גן תשלז עמ' 163-143  
21.ברוידא, שמחה זיסל חזקה אין אדם פורע תוך זמנו ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תצט-תקיב  
22.גולדברג, זלמן נחמיה פרעון תוך הזמן בתשלומים וכיו"ב פרי חיים ג תשסב עמ' קמט-קנד  
23.גולדמינצר, זאב נחום הערות וביאורים בענין אין אדם פורע חובו תוך זמנו זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' שפ-שפט  
24.גולדשמיד, נחום בדין נאמנות בפורע תוך זמנו כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' קכו-קכז  
25.גולומב, נחום אברהם בסוגיא דחזקה אין אדם פורע תוך זמנו בית אהרן וישראל גל' נ כסלו-טבת תשנד עמ' סא-סט  
26.גורביץ, יצחק חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א 24 עמ'  
27.גרופר-שגיא, חנה חזקות חז"ל על נשים בהקשר של קידושין ונישואין עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב תשסג 136 עמ'  
28.ורהפטיג, איתמר אומדן דעת ונפש בני-אדם במשפט העברי בד"ד 6 תשנח עמ' 69-85   
29.כהן, שאר ישוב זוג שחי יחדיו ללא חופה וקידושין - מתי יש לחייב בגט חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' רפג-רפו  
30.לוין, משה חזקת אין אדם פורע תוך זמנו במילווה בשטר אוריתא גל' יז תשנג עמ' טו-יז  
31.לופין, אליעזר בענין ספק ספיקא וחזקה מוריה שנה כ גל' י-יב טבת תשנו פח-צא  
32.מאיר, איתן שיטת הרמב"ם בחזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות קול צבי ב תשס עמ' 251-268  
33.סגל, שמעון אליעזר בטעמא דחזקה דאין אדם פורע תוך זמנו והמסתעף קובץ בית אהרן וישראל גל' קלה שבט-אדר תשסח עמ' סו-עד  
34.פסטרנק, אבי שבועת כופר הכל לאור חזקת 'אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליו' מישרים ב תשסג עמ' 45-68  
35.פרנס, יוסף יצחק בענין חזקת אין אדם פורע תוך זמנו כרם שלמה גל' קצה טבת-שבט תשנח עמ' מב-מה  
36.ציינוירט, דוד אריה בענין טענת פרעון בין מחבר למדפיס עדות, קובץ תורני, גל' טו תשרי תשנד עמ' סח-עג  
37.שפיצר, אברהם חיים בענין ניחא ליה לאינש למעבד מצוה בממוניה באהלי יעקב אדר ב תשמא עמ' יח-לב  
38.שפירא, אשר חזקה שליח עושה שליחותו כתלנו חוב' ב שבט תשלא עמ' 43-49