Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ח. עדות. ראיות > חזקה > חזקה דמעיקרא

 מחברכותרתספרביקורת
1.אונטרמן, איסר יהודה הגדרת כללי חזקה לגבי טהרות סיני כרך נד תשכד עמ' ד-י  
2.אונטרמן, איסר יהודה בדינא דחזקת חיוב לענין קיום מצוה ולענין ממון אור המזרח שנה ב חוב' ג-ד אלול תשטו עמ' 14-11  
3.אנציקלופדיה תלמודית חזקה - דמעיקרא כרך יג עמ' תקו-תרצג  
4.אנציקלופדיה תלמודית אין מחזיקין ממקום למקום כרך א עמ' שח-שי (תרסא-תרסה במהדו' ב)  
5.אנציקלופדיה תלמודית אין מחזיקין מאיסור לאיסור כרך א עמ' שו-שח (תרנז-תרס במהדו' ב)  
6.אפרתי, יוסף בגדר חזקה תורת בית המדרש תשסא עמ' כח-לב  
7.בונין, יצחק בדין חזקה על להבא הפרדס שנה כה חוב' ב חשון תשיא עמ' 19-21  
8.בורק, אהרן דוד חזקה שלא נתבררה בשעתה בית יצחק שנה ט תשך עמ' 61-54  
9.גולדווסר, אהרן ב' בענין חזקת איסור דבהמה בחייה וחזקת היתר דלאחר שחיטה תורת בית המדרש תשסא עמ' לג-לו  
10.גולדשמיד, נחום בענין חזקת הגוף כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קע-קעב  
11.דרבקין, דן בדיני חזקה [בעניין אוקי מלתא אחזקיה] אפריון חוב' ב אב-אלול תשכז עמ' לג-לח  
12.הורביץ, אזריאל בענין חזקה העשויה להשתנות מוריה שנה א גל' ב טו בשבט תשכט עמ' ג-ז  
13.ויס, אשר זליג עד אחד באיסורין נגד חזקה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' כח עמ' קסז-קעב  
14.ויס, אשר זליג בגדר חזקת הגוף ובכלל משפט החזקה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' כה עמ' קמג-קנג  
15.חרל"פ, יעקב משה כללים בעניני חזקה [באיסורים] אזכרה, לנשמת הרב א"י קוק, ירושלים תרצז מחלקה ג עמ' קסג-קפ  
16.יוזנט, מאיר חזקה מאחד לשני הפרדס שנה כב חוב' ג חשון תשח עמ' 27-29  
17.מוסקוביץ, ליב לחקר דיני רוב ו'אתחזק איסורא' בספרות חז"ל הגיון ד תשנז עמ' 18-48  
18.מלבר, יצחק ביאור דין חזקה קמייתא בספיקא דדינא זרע יעקב גל' יג כסלו תשס עמ' קעה-רד  
19.מרגרטן, יצחק צבי בית דוד; בו מחוברים ומבוארים כל כללי חזקה קמייתא כללותיה ופרטותיה.. פרסבורג תרו נו דפים. ד"צ ב"ב תשכד  
20.סבתו, חיים השימוש בחזקת 'כאן נמצא כאן היה' כבסיס להיתר עגונות באור פניך, תל אביב תשסה עמ' 139-176  
21.סנדרס, צבי אריה בענין חזקה [ = חזקת איסור] ורוב דשובי"ם ועד אחד נאמן באיסורין המאור שנה ח קונ' ז אייר-סיון תשיז עמ' 22-24  
22.ספיר, יצחק בגדר חזקה דמעיקרא כתלנו ד אב תשלב עמ' 41-42  
23.עקשטין, ישראל בענין חזקה דמיעקרא וחזקה דהשתא בית אהרן וישראל גל' קטו תשרי-חשון תשסה עמ' לח-מ  
24.רבינוביץ, נחום אליעזר מושג החזקה כהוכחה משפטית במשנת הרמב"ם הגיון ד תשנז עמ' 73-76  
25.רוזנבוים, אברהם חזקת היתר לרב הונא תורת בית המדרש תשסא עמ' לז-מא  
26.שורץ, שמואל בדין חמירתא סכנתא מאיסורא וחזקה דאיתרעי תורת בית המדרש תשסא עמ' מח-נד  
27.שקלר, חיים אהרן בענין חזקת הגוף הבאר חוב' י אלול תשיט עמ' 43-47