Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > כללי. תורת העונש

 מחברכותרתספרביקורת
1.אטלס, שמואל עין תחת עין נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 129-83  
2.אנציקלופדיה תלמודית דיני נפשות כרך ז עמ' שנג-שעו  
3.אנקר, אהרן עיקרים במשפט הפלילי העברי רמת גן תשסז 475 עמ'  
4.אנקר, אהרן על שיקול הדעת השיפוטי בענישה פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 270 וישלח תשסז 4 עמ'  
5.אריגור, יצחק אדם בישראל במשפט ובתולדה ת"א תשז 191 עמ'  
6.בולה, מנחם 'מידה כנגד מידה' ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 57-52  
7.בזק, יעקב עקרונות לקביעת מידת העונש בפינולוגיה הקלסית ובכתבי הרמב"ם עברינות וסטיה חברתית כרך א חוב' 4-3 עמ' 15-3  
8.בזק, יעקב דרכי הענישה במשפט העברי הענישה הפלילית דרכיה ועקרונותיה, ירושלים-ת"א תשמא עמ' 55-43  
9.בן ישר, מנחם "נפש תחת נפש, עין תחת עין" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 481 תשסג 3 עמ'  
10.בן-זמרה, אליהו צ' שיקולי ענישה בספרות השאלות והתשובות שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 42-7  
11.בן-זמרה, אליהו צ' מטרת הענישה בספרות השו"ת סיני כרך פח תשמא עמ' רלט-רנט  
12.בן-מנחם, חנינה ענישה שלא מן הדין משפטי ארץ א תשסב עמ' 163-152  
13.בן-צור, חיים מדה כנגד מדה בפי חכמי התלמוד בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 259-251  
14.בן-שלמה, אליעזר עקרונות דיני עונשין ביהדות שמעתין גל' 136 תשנט עמ' 33-46  
15.בן-שמאי, מאיר הלל חטא האנציקלופדיה העברית כרך יז עמ' 279-273  
16.בנטואיץ, יוסף; סימון, עקיבא ארנסט; פרידמן, טוביה; פלק, זאב; ברזל, אלכסנדר; שבייד, אליעזר; כהן, יעקב י'; רוזנסקי, מיכאל; צמרת, צבי חטא, תשובה, כפרה [רב-שיח] פתחים גל' א-ב תשמב עמ' 23-2  
17.גורדין, אבא תורת החטא לפי פרויד והמדרש ספר השנה ליהודי אמריקה תרצט עמ' 336-326  
18.גורן, אלי "עין תחת עין" בקבלת חז"ל מורשתנו י תשנו עמ' 231-236  
19.גרילק, משה עין תחת עין אבקן 11 [שבט תשמד] עמ' 35-31  
20.גרינברג, מ' הנחות יסוד של החוק הפלילי המקראי ירושלים תשלא 26 עמ' (בהכפלה)  
21.גרינברג, משה הנחות יסוד של החוק הפלילי המקראי תורה נדרשת, ת"א תשמד עמ' 37-13  
22.דגן, נתנאל עונש הכרת בראי תיאוריות ענישה מודרניות דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 638 תשסו 2 עמ'  
23.דגן, נתנאל "וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו" - פרשת המקלל - התיוג הפלילי ומטרותיו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 318 אמור תשסח 4 עמ'  
24.דויטש, סיני מטרות הענישה במשפט העברי עורך הדין, בטאון לשכת עורכי הדין בישראל, גל' 12 כד טבת תשמא עמ' 19  
25.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל יסוד התורשה בעבריינות ובעונשים [אוצר המשפט חלק א ערכים 6621 ,3527] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 291-285  
26.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל דיני עונשין בישראל ובעמים... [אוצר המשפט חלק א ערך 6620]  ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: המשפט העברי הפלילי. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 464-456 
27.האנציקלופדיה העברית ענש, בהלכה כרך כז עמ' 45-43  
28.היינמן, יצחק חטא אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 99-103  
29.הכהן, אביעד האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף (ענישה קולקטיבית) פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 5 וישלח תשסא 4 עמ'  
30.הכהן, אביעד למה יאמרו הגוים - על "דעת המקום" ועל "דעת הקהל" כשיקול בהכרעת דין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 212 שלח תשסה 4 עמ'  
31.הכהן, אביעד דין פרוטה כדין מאה? - על הבניית שיקול הדעת בענישה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 313 תצוה תשסח 4 עמ'  
32.הרץ, שמואל 'עין תחת עין' (עיון בדברי הרמב"ם הלכות חובל ומזיק פ"א הל' ב-ג) שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 50 ,40-38  
33.ויגודה, מיכאל עין תחת עין - ממון - בין הפילוסופיה למשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 109 משפטים תשסג 4 עמ'  
34.ויינברגר, צבי אפרים חסה תורה על עוברי רצונו שערי תורה קובץ ד תמוז תשו עמ' כח-ל  
35.ויינפלד, משה דפוסים אירגוניים ותקנות עונשים במגילת סרח היחד שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ב תשלז עמ' 81-60  
36.וינרוט, אברהם רגשי נקם במערכת הענישה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 233 תולדות תשסו 4 עמ'  
37.ורגון, ניר ענישה תכליתית במשפט העברי עלון שבות גל' 145 תמוז תשנ"ה עמ' 112-133  
38.טננבוים, אברהם על מה ולמה מענישים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 11 וארא תשסא 4 עמ'  
39.טננבוים, אברהם וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה - ההשלמה עם יצר הרע, יפת תואר והימורים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 222 כי תצא תשסה 4 עמ'  
40.כהן, חיים ה' עונשי מידה כנגד מידה הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכה עמ' 323-322  
41.כהן, חיים ה' חרון אף אלוהי ישראל (Ira Dei ludaeorum) עיוני משפט כרך א 1971 עמ' 24-13  
42.כהן, חיים ה' יסוד לפנולוגיה עברית דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 202-191  
43.כהן, חיים הרמן אינדיבידואליזציה של הצורך עם סוציאליזאציה של היושר דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים כרך ה חוב' 12 תשלו 16 עמ'  
44.ליברמן, שאול על חטאים ועונשים ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג, חלק עברי ניו-יורק תשו עמ' רמט-רע; הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 307-288  
45.ליונשטם, שמואל אפרים מידה כנגד מידה אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 846-840  
46.ליכטנפלד, גבריאל יהודה חקר דין השחר שנה ג תרלב עמ' 209-230  
47.ליפקין, י' על רוח הענשין בתורה (בהשואה לחוקי בבל, אשור וחת) העולם שנה טז 1928 עמ' 283-281  
48.מיקלישנסקי, י"ק למשמעותו של 'עין תחת עין' ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 39-28  
49.מלמד, אהרן ענישה או שיקום? ת"א תשמח 487 עמ' עמ' 58-49: גישת היהדות לעבריינים - לענישה ולשיקום; עמ' 85-83: עונש המאסר במשפט העברי; עמ' 133-128: גישת המשפט העברי לכפייה: מכירת קרקע, הקרבת קרבנות, דיני גיטין, דינה של כפיית מומר; עמ' 151: תשובה; עמ' 426-423: גישת היהדות לשיקום העבריין ועתידו: התשובה, ה  
50.סולה, מ"ז החטא ועונשו - במקרא טורי ישורון גל' לד כסלו-טבת תשלג עמ' 28-31  
51.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי דין אמת לאמתו ברכה למנחם, ספר היובל לרבי מנחם צבי אייכנשטיין, סט. לואיס תשטו עמ' 56-66  
52.פומרנץ, אשר השקפה חדשה על חוקי העונשין שבתורת משה המשפט כרך ג תרפח עמ' 23-27  
53.פינס, יחיאל מיכל למהותו של העונש השלח כרך כג תרע-תרעא עמ' 94-96  
54.פלורסהיים, יואל ענישה הומינטרית מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 104-97  
55.פרדס, חיים הדמיון במראה הפנים כהוכחה לאבהות כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פא-פד  
56.פריש, עמוס מידה כנגד מידה בחוק המקראי, בהשוואה לחוקי המזרח הקדום ולחוקי הבדווים בית מקרא שנה מה תשס עמ' 146-167  
57.פרישטיק, מרדכי ענישה ושיקום ביהדות ירושלים תשמו 230 עמ'  
58.פרישטיק, מרדכי; פרישטיק, גידי קווי יסוד לענישה ולשיקום ביהדות תקדים, עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו, כרך א אביב תשמח עמ' 30-21  
59.צמריון, צמח מהות העונשים במקרא ספר יעקב גיל, ירושלים תשלט עמ' 224-221  
60.קורנגוט, אפרים משה מהות הענישה על פי ההלכה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 235-251  
61.קירשנבאום, אהרן מקומה של הענישה במשפט העברי הפלילי; פרק בהשקפה הפינולוגית של חז"ל ושל הראשונים עיוני משפט כרך יב תשמז עמ' 273-253  
62.קירשנבאום, אהרן אהרן אנקר, עיקרים במשפט הפלילי (בקורת על הספר) דיני ישראל כרך כה תשסח עמ' 261-270  
63.קרל, צבי הערות אחדות על דבר רוח העונשים במשפט העברי כפי שהוא מופיע בתורת משה בהשואה לתורת המורבי ספר זכרון למשה פרימן, לבוב 1926 עמ' 62-51  
64.קרלין, אריה חוטאים וחטאים דברי ספר, ת"א תשיב עמ' 142-135  
65.רבינוביץ, שלמה והלכת בדרכיו - על מידת הרחמים במשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 89 כי תבא תשסב 4 עמ'  
66.רוזן, דוב שאלות חכם של עובד מדינה [שלא יהא חוטא נשכר] תחומין י (תשמט) 141-143  
67.רייז, שניאור זושא מצות עשה דובערת הרע מקרבך הפרדס שנה מח חוב' ט סיון תשלד עמ' 24-23  
68.רקובר, נחום ושבת עד ה' אלהיך" - התשובה והענישה הפלילית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 265 נצבים-וילך תשסו 4 עמ'  
69.רקובר, נחום שיקולים בענישה: הטלת עונש כשהעבריין עלול לצאת לתרבות רעה או להשתמד המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 363-394  
70.שטיינהרץ, יעקב צבי הערה על הרמב"ם בדין עין תחת עין וגומר הצופה מארץ הגר ג תרעד עמ' 55-56  
71.שלוסברג, אליעזר 'עין תחת עין' - עיון משווה בפרשנות ימי-הביניים שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 12-8  
72.שלף, ליאון בין משפט פלילי לבין משפט עברי - לקראת יסודות משפטיים למורשת ישראל פלילים ג תשנג עמ' 102-146  
73.שמש, אהרן עונשים וחטאים - מן המקרא לספרות חז"ל ירושלים תשסג 250 עמ'. ביקורת: אחיטוב, יוסקה: אקדמות גל' יד טבת תשסד עמ' 209-218  
74.שמש, אהרן אלו הן הנהרגין: עיון בפרק מתורת העונשים של חז"ל שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 267-289  
75.שפירא, דוד שלמה ובערת הרע מקרבך סיני כרך פו תשם עמ' צז-צט  
76. Alt, Albrecht  Zur Talionsformel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 52 (1934), p. 303-305 = Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, 1, Munchen 1959, p. 341-344 = Prinzip der Vergeltung, ed. Klaus Koch, Darmstadt 1972, p. 407-411  
77. Amram, David Werner  Retaliation and compensation  Jewish Quarterly Review, N.S. 2 (1911-12), p. 191-211 = Studies in Jewish Jurisprudence, 2 (1972)  
78. Aptowitzer, Victor  Observations on the criminal law of the Jews  Jewish Quarterly Review, N.S. 15 (1924-25), p. 55-118  
79. Bazak, Ya'akov  Maimonides' views on crime and punishment  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 121-126  
80. Beaucamp, E.  La peche dans l'Ancien Testament  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 299-334  
81. Bennett, William Henry  Crimes and punishments (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 4, p. 280-283  
82. Benny, Philip Berger  The criminal code of the Jews according to the Talmud, Massecheth Synhedrin  London 1880, 10 + 133 p.  
83. Blau, Joel; Levy, Felix A.  Lex Talionis  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 26 (1916), p. 336-375  
84. Blau, Ludwig  Ordeal  Jewish Encyclopedia 9, p. 427-428  
85. Blau, Ludwig  Die Strafklauseln der griechischen Papyrusurkunden, beleuchtet durch die aramaischen Papyri und durch den Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 63, N.F. 27 (1919), p. 138-155  
86. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Strafgerichtsverfahren  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1900-01, 71 p.   
87. Brauner, Ronald A.  Some aspects of offence and penalty in the Bible and the literature of the ancient Near East  Gratz College Annual of Jewish Studies 3 (1974), p. 9-18  
88. Buchler, Adolf  Studies in sin and atonement in the rabbinic literature of the first century, with prefatory note by the Chief Rabbi (J.H. Hertz)  London 1928, 15 + 461 p.   
89. Buss, Martin J.  The distribution between civil and criminal law in ancient Israel  Proceedings, 6th World Congress of Jewish Studies (1973), vol. 1, p. 51-62  
90. Carmichael, Calum M.  Biblical laws of talion  Hebrew Annual Review 9 (1985), p. 107-126 = Oxford Centre Papers 1986, p. 21-39  
91. Cohn, Haim H.  Divine punishment  Encyclopedia Judaica 6, p. 120-122 = Principles of Jewish law, p. 522-524  
92. Cohn, Haim H.  Ordeal  Encyclopedia Judaica 12, p. 1448-1449 = Principles of Jewish law, p. 524-525  
93. Cohn, Haim H.  Penal law  Encyclopedia Judaica 13, p. 222-228 = Principles of Jewish law, p. 469-475  
94. Cohn, Haim H.  Talion  Encyclopedia Judaica 15, p. 741-742 = Principles of Jewish law, p. 525-526  
95. Cohn, Haim H.  On retaliatory punishments  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jewish Law, p. II,1-II,2  
96. Cohn, Haim H.  The penology of the Talmud  Israel Law Review 5 (1970), p. 53-74 = Jewish law in ancient and modern Israel, ed. H.H. Cohn, N.Y. 1971, p. 61-82 = Jewish Spectator 36,2 (1971), p. 8-13 (abridged)  
97. Cohn, Haim H.; Levitats, Isaac  Punishment  Encyclopedia Judaica 13, p. 1386-1390; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 520-522  
98. Cohn, Marcus  Strafrecht, J?disches  J?disches Lexikon 5, p. 736-742 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 160-163  
99. Crusemann, Frank  'Auge um Auge'.. (Ex. 21,24f); zum sozialgeschichtlichen Sinn des Taliongesetzes im Bundesbuch  Evangelische Theologie 47 (1987), p. 411-426  
100. Daube, David  Lex Talionis  In: Studies in biblical law, Cambridge 1947, p. 102-153  
101. Dembitz, Lewis N.  Crime  Jewish Encyclopedia 4, p. 357-359  
102. Dembitz, Lewis N.  Retaliation, or Lex Talionis  Jewish Encyclopedia 10, p. 385-386  
103. Denham, Joshua Fred.  Punishments  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 615-618  
104. Diamond, A.S.  'An eye for an eye'  Iraq 19 (1957), p. 151-155  
105. Drai, Raphael  Oeil pour oeil; le mythe de la loi du talion  Paris 1986, 188 p.  
106. Duschak, Moritz  Zu dem mosaisch-talmudischen Strafrechte  Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 315-316  
107. Duschak, Moritz  Das mosaisch-talmudische Strafrecht  Wien 1869, 15 + 95 p.  
108. Dykan, P.  Nulla poena sine lege  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 268  
109. Falk, Zeev W.  Legal archaeology: trial by battle, adoption, form of contract  Iura: Rivista Internationale di Divito Romane e Antica 17 (1966), p. 167-173  
110. Fassel, Hirsch B.  ושפטו והצילו Das mosaisch-rabbinische Strafgesetz und strafrechtliche Gerichtsverfahren  Gross-Kanizsa 1870, 7 + 13 + 137 p.  
111. Fensham, F. Charles  Transgression and penalty in the Book of the Covenant  Journal of Northwest Semitic Languages 5 (1977), p. 23-41.  
112. Finkelstein, Louis  An eye for an eye  Menorah Journal 24 (1936), p. 207-218  
113. Forster, Gerhard  Das mosaische Strafrecht in seiner geschichtlichen Entwicklung  Dissertation Leipzig 1900, 91 p.  
114. Frazer, James George  Folk-Lore in the Old Testament  Vol. 3, London 1919; p. 93-110: The place of the law in Jewish history; p. 304-306: The ordeal of the bitter water in Israel.   
115. Friedman, Richard Elliot  Deception for deception  Bible Review 2,1 (1986), p. 22-31, 68*  
116. Frymer-Kensky, Tikva  Tit for Tat: the principle of equal retribution in Near Eastern and biblical law  Biblical Archaeologist 43 (1980), p. 230-234  
117. Fuchs, Samuel  Hammurabi... Parallels with Mosaic Code; the 'Lex Talionis'; mode of composition; superiority of Mosaic Code  Jewish Encyclopedia 6, p. 198-200  
118. Funk, Salomon  Das Grundprincip des biblischen Strafrechts nach Maimonides und Hofrat Muller  Berlin 1904, 8 p.  
119. Gemser, Berend  Het object van het zedelijk ordeel in het Oude Testament  Homiletica en Biblica 20 (1961), p. 2-9, 35-39 = The object of moral judgment in the Old Testament. In: Adhuc coquitur, collected essays of B. Gemser, Leiden 1968, p. 78-95  
120. Gmelin, Christian Gottlieb  Abhandlung von den besonderen Rechten der Juden in peinlichen Sachen  T?bingen 1785, 114 p.  
121. Goitein, E.  Das Vergeltungsprinzip im biblischen und talmudischen Strafrecht  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 19 (1892), p. 1-32, 188-204; 20 (1893), p. 33-49, 83-104 (also printed separately)  
122. Goldberg, Louis B.  An eye for an eye  Case and Comment 38 (1932), p. 2-5, 24*  
123. Goldmann, Felix  Ideal- und Gesetzeskonkurrenz im j?dischen Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 22 (1909), p. 32-64  
124. Greenberg, Moshe  Crimes and punishments  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 733-742  
125. Greenberg, Moshe  Some postulates of biblical criminal law  Yeheskel Kaufmann Jubilee volume, 1960, p. 5-28 = The Jewish expression, ed. Judah Goldin, N.Y. 1970, p. 18-37; repr. New Haven-London 1976.   
126. Greenstone, Julius H.  Elder, rebellious (זקן ממרא)  Jewish Encyclopedia 5, p. 92-93  
127. Gronemann, Sammy  Abschnitte aus dem talmudischen Strafrecht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 13 (1899), p. 415-450  
128. Gross, Joseph  Trial by ordeal in ancient Hebrew law  Detroit Law Review 7 (1937-38), p. 78-102  
129. Gut, Simon  Die Religionsverbrechen nach j?dischem Recht  Nachalath Z'wi 4 (1933-34), p. 270-280; 5 (1934-35), p. 49-57, 115-137, 214-222, 277-284; 6 (1935-36), p. 188-191 = Frankf.a.M. 1935, 20 + 79 p.  
130. Guttmann, Michael  Maimonides ?ber das biblische 'Jus Talionis'  Budapest 1937, 14 p.  
131. Harris, John S.  Lex Talionis and the Jewish law of mercy  London n.d., 16 p.  
132. Hirsch, Frank E.  Crime, crimes  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 745-748  
133. Hirsch, Frank E.  Punishments  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2504-2506  
134. Horovitz, Jacob  Auge um Auge, Zahn um Zahn  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 609-658  
135. Horovitz, Jacob  Zur rabbinischen Deutung von Deuteronomium 25,12  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 10 (1912), p. 34-48  
136. Jackson, Bernard S.  Reflections on biblical criminal law  Journal of Jewish Studies 24 (1973), p. 8-38 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 25-63  
137. Jackson, Bernard S.  The problem of Exodus 21,22-25 (Ius Talionis)  Vetus Testamentum 23 (1973), p. 273-304 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 75-107  
138. Jacob, Benno  Auge um Auge. Untersuchungen zum Alten und Neuen Testament  Berlin 1929, 6 + 144 p.   
139. Jungling, Hans-Winfeld  'Auge fur Auge, Zahn fur Zahn': Bemerkungen zu Sinn und Geltung der alttestamentlichen Talionsformeln  Theologie und Philosophie 59 (1984), p. 1-38  
140. Kaatz, Saul  Maimonides und das Talionsprinzip  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 13 (1926), p. 43-50  
141. Kalthoff, Joh. Heinr.  Strafrecht  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p. 325-348  
142. Katz, Simcha  Die Strafe im talmudischen Recht  Berlin 1936, 127 p.   
143. Kirschner, Bruno  Auge um Auge, Zahn um Zahn  J?disches Lexikon 1, p. 571-572  
144. Koch, Klaus  Gibt es ein Vergeltungsprinzip im Alten Testament?  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 52 (1955), p. 1-42  
145. Koch, Klaus  Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments  Darmstadt 1972, 14 + 458 p.   
146. Lefevre, A.  Une ordalie en milieu biblique  Dictionnaire de la Bible, Supplement 6, p. 803-806  
147. Lesetre, Henri  Penalites  Dictionnaire de la Bible 5, p. 31-33  
148. Lesetre, Henri  Talion  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1975-1976  
149. Lieberman, Saul  On sins and their punishment. With appendix: Shaving of the hair and uncovering of the face among Jewish women  In: Texts and studies, N.Y. 1974, p. 29-56  
150. Lillie, W.  Towards a biblical doctrine of punishment  Scottish Journal of Theology 21 (1968), p. 449-461  
151. Loewe, Herbert  Crimes and punishments (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 4, p. 288-290  
152. Loewenstamm, Samuel E.  Exodus XXI, 22-25  Vetus Testamentum 27 (1979), p. 352-360  
153. May, Herbert G.  Individual responsibility and retribution  Hebrew Union College Annual 32 (1961), p. 107-120  
154. May, Max  Jewish criminal law and legal procedure  Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science 31 (1940-41), p. 438-447  
155. Mayer, Rudolf  Sunde und Gericht in der Bildersprache der vorexilischen Prophetie  Biblische Zeitschrift, N.F. 8 (1964), p. 22-44  
156. McCarter, P. Kyle  The river ordeal in Israelite literature  Harvard Theological Review 66 (1973), p. 403-412  
157. McKane, W.  Poison, trial by ordeal and the cup of wrath  Vetus Testamentum 30 (1980), p. 474-492  
158. Melinek, A.  The doctrine of reward and punishment in biblical and early rabbinical writings  Essays presented to... Israel Brodie, 1967, p. 275-290  
159. Mendelsohn, S.  Confiscation and forfeiture  Jewish Encyclopedia 4, p. 220-221  
160. Mendelsohn, S.  The criminal jurisprudence of the ancient Hebrews  Baltimore 1891, 8 + 270 p.; new ed., N.Y. 1968.   
161. Mikliszanski, J.K.  The law of retaliation and the Pentateuch  Journal of Biblical Literature 66 (1947), p. 295-303  
162. Morgenstern, Julian  Trial by ordeal among the Semites and in ancient Israel  Jubilee vol. Hebrew Union College Annual (1875-1925), 1925, p. 113-143  
163. Norden, Joseph  'Auge um Auge - Zahn um Zahn'  Berlin 1926, 24 p.  
164. Novak, David  Violence in our society: some Jewish insights  N.Y. 1983, 6 + 37 p.  
165. Pergola, Ubaldo  La legge biblica del taglione, suo significato e valore  La Rassegna Mensile di Israel 16 (1950), p. 310-324  
166. Pfeiffer, August  De poenis Judaeorum forensibus  In: Antiquitates Ebraicae selectae, Leipzig 1692, p. 10-50  
167. Phillips, Anthony  Ancient Israel's criminal law  Oxford 1970, 8 + 218 p.   
168. Poucher, J.  Crimes and punishments  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 520-527  
169. Preiser, Wolfgang  Vergeltung und Suhne im altisraelitischen Strafrecht  Festschrift fur Eberhard Schmidt zum 70. Geburtstag, 1961, p. 7-38 = Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments, ed. Klaus Koch, Darmstadt 1972, p. 236-277  
170. Press, Richard  Das Ordal im alten Israel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 51 (1933), p. 121-140, 227-255  
171. Prevost, Marcel-Henri  A propos du talion  M?langes d?di?s ? la m?moire de Jacques Teneur, Lille 1977*  
172. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Denunziation  J?disches Lexikon 2, p. 80-81  
173. Rappaport, Solomon  Le chatiment des enfants pour les fautes des parents dans l'exegese et l'ideologie rabbiniques  Revue des Etudes Juives 94 (1933), p. 29-49  
174. Riehm, Eduard  Korperverletzung (jus talionis)  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 863-864  
175. Riehm, Eduard  Strafrecht  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1591-1596  
176. Rosenthal  Die Lehren von der 'Vergeltung' und vom 'Nichtwiderstehen'  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 16 (1929), p. 54-64  
177. Rosenthal, J.A.  Etwas ?ber das talmudische Strafrecht  Israel Monatsschrift/Monatshefte No. 3-7 (?)*  
178. Roskoff  Strafen  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 5, p. 420-423  
179. Schachter, Joseph  Amalek; a study of the rabbinic model of ultimate criminality  Jerusalem 1977, 79 p.  
180. Schwab, Isaac  On transmission and imputation of guilt to posterity  Hebrew Review, Cincinnati, 2 (1881-82), p. 191-207  
181. Schwab, Isaac  Original sin (peccatum originis, or peccatum originale)  Hebrew Review, Cincinnati, 2 (1881-82), p. 240-271  
182. Schwartz, Helene E.  Justice by the book: aspects of Jewish and American criminal law  N.Y. 1976, 107 p.  
183. Selbie, J.A.  Ordeal (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 9, p. 521  
184. Siegfried, C.  Strafen, Strafrecht  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 643-644  
185. Skweres, Dieter Eduard  Das Motiv der Strafgrunderfragung in biblischen und neuassyrischen Texten  Biblische Zeitschrift, N.F. 14 (1970), p. 181-197  
186. Spector, Theodore  Some fundamental concepts of Hebrew criminal jurisprudence  Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science 15 (1924-25), p. 317-322  
187. Stobbe, Otto  Die Juden in Deutschland wahrend des Mittelalters  Braunschweig 1866; repr. Amsterdam 1968; p. 140-148: Gemeinde- und Gerichtsverhaltnisse; p. 148-159: Der Beweis und der Eid der Juden; p. 159-162: Strafrechtliches  
188. Vargha, Julius  Die Vertheidigung in Strafsachen  Wien 1879, 32 + 883 p.; p. 3-16: Juden  
189. Vargha, Julius  Defense in criminal cases with the ancient Hebrews  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 254-268  
190. Verdam, P.J.  'On ne fera point mourir les enfants pour les peres' en droit biblique  Revue Internationale des Droits del'Antiquite 3 (1949), p. 393-416  
191. Vries, S.J. de  Sin, sinners  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 361-370  
192. Weismann, Jakob  Talion und offentliche Strafe im mosaischen Rechte  Festschrift fur Adolf Wach, vol. 1, 1913, p. 1-12, 22-56, 64-100 = Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments, ed. Klaus Koch, Darmstadt 1972, p. 325-406  
193. Wessely, Wolfgang  Strafrecht  n.p. 1870*  
194. Westbrook, Raymond  Lex Talionis and Exodus 21, 22-25  Revue Biblique 93 (1986), p. 52-69  
195. Wiener, Harold Marcus  The biblical doctrine of joint, hereditary and individual responsibility  In: Early Hebrew history, London 1924, p. 79-109  
196. Winer, G.B.  Strafen  Biblisches Realworterbuch 2, p. 536-538  
197. Wittichen, (Karl)  Rache  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 5, p. 31-34  
198. Wohlgemuth, Joseph  Das j?dische Strafrecht und die positive Strafrechtsschule  Festschrift zum 70. Geburtstage Abraham Berliners, 1903, p. 364-376  
199. Zentgraff, Joh. Joachim (praes.); Germann, Joh. Daniel (resp.)  De legibus ebraeorum forensibus  Argentorati (Strasbourg) 1692, 24 p.  
200. Zepper, Wilhelm  Legum Mosaicarum forensium explanatio  2nd ed., Hubornae Nassoviorum (Herborn) 1614, 57 + 821 p.  
201. Zingg, Ernst  Das Strafrecht nach den Gesetzen Moses  Judaica 17 (1961), p. 106-119  
202.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל התפתחות המשפט הפלילי בישראל עד תקופת חתימת התלמוד [תמצית הרצאה] המשפט העברי א תרפו עמ' 198-195  
203.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל נפש תחת נפש העולם שנה יח 1930 עמ' 185-182  
204.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל בעית היסוד של תורת העונש המשפט העברי קובץ ה תרצז עמ' 277-255  
205.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל דיני עונשין בישראל ובעמים, בעבר ובהווה. א-ו ת"א תרצח-תשכב  
206.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל יסוד התורשה בעבריינות ובעונשים ספר קארל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר י ירושלים תשך עמ' 38-47  
207.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל ענישה, אזהרה, התראה דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א ירושלים תשכז עמ' 196-195  

י. עונשין > עונשין בזמן הזה. דין מוות בעבר ובהווה

 מחברכותרתספרביקורת
208.אורבך, אפרים א' בתי דין של עשרים ושלושה ודיני מיתות בית דין דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ב ירושלים 1972 עמ' 37-48  
209.אורבך, אפרים אלימלך בתי דין של עשרים ושלושה ודיני מיתות בית-דין [אוצר המשפט חלק א ערכים 6639 ,4151] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 305-294  
210.אושפיזאי, משה בן-ציון קונטרס בדין עונש מוות למחבלים רמת-גן תשלה 23 עמ'  
211.אלון, גדליהו לחקר ההלכה של פילון [דיני נפשות בפני הסנהדרין בירושלים. משפט מוות בידי קנאים] תרביץ שנה ה תרצד עמ' 28-36, 241-246; ו תרצה עמ' 30-37, 459-452; מחקרים בתולדות ישראל, כרך א ת"א תשיז עמ' 114-83  
212.אמסל, מאיר היאתה לעורר בדעת תורה את שלטונות ארה"ב להעניש רוצחים בזדון במשפט מות המאור שנה כט חוב' ז תשרי-חשון תשלח עמ' 21-18  
213.אסף, שמחה העונשין אחרי חתימת התלמוד; חמר לתולדות המשפט העברי ירושלים תרפב 150 עמ'  
214.אפשטין, יעקב מכת מרדות על תשלום חובות חבל נחלתו ב תשסב עמ' 249-255  
215.אריאל, יועזר הענשת נכרים תחומין ה תשמד עמ' 363-350; ענישה והריגת נכרים ע"י יחיד וע"י בית דין. ספר חג"י, זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 495-478  
216.בלייך, יהודה דוד משפט מוות בדיני בני נח ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' קצג-רח  
217.בן-זמרה, אליהו 'דין מוות' שלא בפני הבית דעות גל' יט אביב תשכב עמ' 12-18  
218.גולדשמידט, ישעיהו בענין חיוב מיתה ברוצח ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תנא-תנז  
219.גיגי, ברוך בית דין מכין ועונשין שלא מן הדין עלון שבות גל' 94 אייר תשמב עמ' 92-76  
220.גינצבורג, יעקב משלם משפטים לישראל - החוק הפלילי ודיני הענשין בזמן הזה, לפי משפט התורה, התלמוד והמפרשים ירושלים תשטז שפד עמ'  
221.גלנטא, שלום דוב דיני נפשות אחר החורבן הגן, מאסף לספרות ולמדע, פטרבורג תרס עמ' 177-163  
222.גנחובסקי, דב חיוב מיתה ברוצח ובשאר חייבי מיתה בית יצחק תשיז עמ' 89-92  
223.גרשוני, יהודה דיני סנהדרין ודיני מלכות תורה שבעל פה טז תשלד עמ' צב-קב; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' צב-קב  
224.גרשוני, יהודה דיני סנהדרין ודיני מלכות [אוצר המשפט חלק ב ערכים 2349, 2444, 4373] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קכז-קלט  
225.גרשוני, יהודה דיני נפשות בזמן הזה הנאמן גל' כו תשרי תשיא עמ' 3-4. המשך: דיני נפשות ע"י כיפה. שם גל' כח כסלו תשיא עמ' 4-5  
226.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל דיני נפשות בישראל בימי קדם ובזמן הזה מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 237-226  
227.הלוי, יצחק ברוך חקור דין; מאמר על דיני נפשות עד גמר דין כפי המכוון בהלכות חכמי התלמוד [לביטול עונש מוות] פדואה תרלז נד עמ'  
228.הרשלר, משה תשובות גאונים קדמונים (ר' שרירא גאון ר' נטרונאי גאון ר' נחשון גאון ור' עמרם גאון) בסדר תיקון עונשין בדיני נפשות בזמן הזה [אוצר המשפט חלק א ערך 2433] גנוזות ספר א תשמד עמ' קסט-קפב  
229.ויגודה, מיכאל לא תרצח - הצלת רוצח מעונש מוות במדינה זרה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 253 נשא תשסו 4 עמ'  
230.ולדינברג, אליעזר יהודה שופטים ושוטרים במדינה היהודית לאור התורה [(ג) כח השיפוט בזמן הזה על קנסות ודיני נפשות] סיני כרך כב תשח עמ' קנה-קעח  
231.ולדינברג, אליעזר יהודה הלכות מדינה. חלק א: על... משפטי עונשין וחקי המדינה ירושלים תשיב רפד עמ'  
232.ורנר, שמואל ברוך משפטים לצורך שעה התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' מה-נב  
233.זצר, ש"צ הסנהדרין וקיום דיני נפשות בישראל בימי הבית השני אהלים שנה א חוב' א ניו-יורק 1942 12 עמ'  
234.טוקצינסקי, יחיאל מיכל משפט המוות עפ"י התורה בעבר ובהווה התורה והמדינה קובץ ד תשיב עמ' לג-מד  
235.כהנא, קלמן עונש מוות ומסביב לו חקר ועיון, חלק א ת"א תשו עמ' קצז-רד  
236.כלאב, יעקב בית דין מכין ועונשין שלא מן התורה פרי הארץ גל' ד תשרי תשמב עמ' 38-23; גל' ה אדר תשמב עמ' 92-73; גל' ז שבט תשמג עמ' 28-12  
237.לוינסון, יעקב דיני נפשות בזמן הזה התורה והמדע, ניו יורק, תרצב עמ' 98-106  
238.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על צלם אלוהים; פילוסופיה והלכה - עברת הרצח, הדין הפלילי ועונש המוות תרביץ שנה סח תשנט עמ' 533-556  
239.ליבס, יצחק אייזיק על דבר עונש מוות לרוצחים נעם ספר כא תשלט עמ' קכ-קכט  
240.ליטאי, א' דיני נפשות בישראל בתקופת התלמוד ואחריה הפרקליט כרך ד 1947 עמ' 288-281  
241.לילינבלום, משה ליב חקירות תלמודיות [(א) דיני נפשות בישראל בימי קדם] השלח כרך ה תרנט עמ' 42-39; כל כתבי מ"ל ליליענבלום, חלק א קראקא תרע עמ' 262-258  
242.מיקלישנסקי, י"ק עונש מוות; עיונים וסיכומים ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 79-40  
243.מן, יעקב סקירה היסטורית על 'דיני נפשות בזמן הזה' הצופה לחכמת ישראל שנה י תרפו ( = וזאת ליהודה, לכבוד רי"א בלוי) עמ' 208-200; תקוני טעיות הדפוס למאמרי 'סקירה היסטורית על דיני נפשות בזמן הזה'. הצופה לחכמת ישראל שנה יא תרפז עמ' 192  
244.פריינד, צבי עונש מוות למחבלים - עפ"י דין תורה יתגדל, קובץ זכרון לגדליה שפירא, ת"א תשמב עמ' 60-34  
245.קהן, צבי דיני נפשות על פי התורה המאור שנה טו קונ' ב כסלו תשכד עמ' 15-22  
246.קולה, דב עונשי הגוף והמאסר (המשפט העברי והפלילי) טורי ישורון גל' לו אדר ב - ניסן תשלג עמ' 23-20, 25  
247.קורמן, אברהם בי"ד מכין ועונשין שלא מן הדין שמעתין שנה ה גל' 16 אדר-אייר תשכט עמ' 24-21  
248.קירשנבאום, אהרן עונשי גוף שלאחר חתימת התלמוד מאזני משפט ד תשסה עמ' 725-742  
249.קראוס, נפתלי עונש מוות במקורות היהדות האומה שנה יב אלול תשלד עמ' 443-437  
250.קרביץ, נפתלי מנחם מחויבי מיתות בי"ד ומשפטיהם כנסת ישראל, ירושלים, ג טבת-ניסן תשכט עמ' פא-פז  
251.רבינוביץ-תאומים, בנימין משפטי הנפשות בדין הסנהדרין ובדין המלכות התורה והמדינה קובץ ד תשיב עמ' מה-פא  
252.רוזנפלד, שלמה "סנהדרין ההורגת אחת בשבוע נקראת חובלנית" והפעלת דין מיתה ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 31-36  
253.ריינס, חיים זאב משפט מוות בהלכה סיני כרך לט תשטז עמ' קסב-קסח  
254. Amram, David Werner  Capital punishment  Jewish Encyclopedia 4, p. 277-278  
255. Bailey, Lloyd R.  Capital punishment; what the Bible says  Nashville 1987, 112 p.  
256. Bleich, J. David  Capital punishment in the Noachide code  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 109-139  
257. Blidstein, Gerald J.  Capital punishment - the classic Jewish discussion  Judaism 14 (1965), p. 159-171 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 310-325  
258. Block, Richard A.  'Death, thou shalt die': Reform Judaism and capital punishment  Journal of Reform Judaism 30,2 (1983), p. 1-10  
259. Bokser, Ben Zion  Capital punishment  Conservative Judaism 15,3 (1961), p. 32-33  
260. Buchsel, Friedrich  Die Blutgerichtsbarkeit des Synedrions  Zeitschrift fur die Neutestamentliche Wissenschaft 30 (1931), p. 202-210; 33 (1934), p. 84-87.   
261. Cohn, Haim H.  Extraordinary remedies  Encyclopedia Judaica 6, p. 1071-1074 = Principles of Jewish law, p. 550-554  
262. Cohn, Haim H.; Rabinowitz, Louis I.  Capital punishment  Encyclopedia Judaica 5, p. 142-147; partly repr. in Principles of Jewish law, p. 526-530  
263. Cohn, Marcus  Todesstrafe  J?disches Lexikon 5, p. 965-968 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 163-165  
264. Enciclopedia Judaica Castellana  Muerte, pena de  Vol. 8, p. 15-16  
265. Freedman, H.  Capital punishment in Halachah  Bridge (Sidney) 3,2 (1967), p. 4-10  
266. Glanz, Rudolf  The 'Jewish Execution' in Medieval Germany  Jewish Social Studies 5 (1943), p. 1-26.   
267. Gloege, Gerhard  Die Todesstrafe als theologisches Problem  Koln 1966, 105 p.  
268. Good, Edwin M.  Capital punishment and its alternatives in ancient Near Eastern law  Stanford Law Review 19 (1966-67), p. 947-977  
269. Gordon, Hirsch Loeb  Cenni di diritto e di procedura penale ebraica ed in particolar modo l'omicidio nel diritto penale ebraico  Citta di Castello 1935, 18 p.  
270. Hengel, Martin  Crucification in the ancient world  Philadelphia 1977, 12 + 99 p.  
271. Herring, Basil F.  Capital punishment  In: Jewish ethics and Halakhah for our time: Sources and commentary, N.Y. 1984, p. 149-173  
272. Holzmeister, U.  Zur Frage der Blutgerichtsbarkeit des Synedriums  Biblica 19 (1938), p. 43-59, 151-174  
273. Kazis, Israel  Judaism and the death penalty  In: Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 326-329  
274. Kohler, Kaufmann  Die Bibel und die Todesstrafe  Leipzig 1868, 7 + 47 p.  
275. Kramer, Meyer  Jewish view on capital punishment  Jewish Heritage (Spring 1963), p. 32-34  
276. Meiselman, Moshe  Capital punishment in Jewish law  Gesher 8 (1981), p. 23-35  
277. Mendelsohn, S.  Capital punishment  Jewish Encyclopedia 3, p. 554-558  
278. Michaelis, Christ. Bened. (praes.); Vetter, Joh. Fried. (resp.)  Dissertatione inaugurali de poenis capitalibus in S. Scriptura commemoratis.  Halle-Magdeburg 1730, 6 + 40 p.  
279. Remy, P.  Peine de mort et vengeance dans la Bible  Science et Esprit, Revue Theologique et Philosophique 19 (1967), p. 323-350  
280. Revel, Hirschel  Capital punishment  Universal Jewish Encyclopedia 3, p. 25-27  
281. Riehm, Eduard  Todesstrafen  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1702-1704  
282. Ring, F.S.  De lapidatione Hebraeorum  Frankfurt 1716*  
283. Saera, Rafael Vincent  La Halaka de DT 21,22-23 y su interpretacion en Qumran y en JN 19, 31-42  Salvation en la Palabra, Targum, Derash, Berith, en memoria de Alejandro Diez Macho, 1986, p. 699-709  
284. Schulz, Hermann  Das Todesrecht im Alten Testament  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 114 (1969), 7 + 208 p.   
285. Sen, Felipe  La pena de muerte en la epoca de los Macabeos  Cultura Biblica 29 (1972), p. 352-354  
286. Sola Pool, David de  Capital punishment among the Jews  In: Jewish eugenics and other essays, N.Y. 1916, p. 50-103  
287. Thonissen, J.J.  La peine de mort dans le Talmud  Bruxelles 1866, 77 p.  
288. Vogelstein, Hermann  ?ber die Abschaffung der Todesstrafe vom mosaisch-talmudischen Standpunkte  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 17 (1868), p. 87-97  
289. Wachter, Oscar; Moser, Leop.  Mord und Todesstrafe nach dem Alten Testament  Stuttgart 1865, 24 p.  
290. Wagner, Volker  Umfang und Inhalt der Mot-Jumat-Reihe  Orientalistische Literaturzeitung 63 (1968), p. 325-328  
291. Winer, G.B.  Lebensstrafen  Biblisches Realworterbuch 2, p. 11-13  
292.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל דיני עונשין בשעת חירום העולם שנת יח 1930 עמ' 304-302  
293.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל מיתות בית הדין (להצעת החוק על בטולן) הפרקליט כרך ז 1950 עמ' 421-418  
294.[מימון-פישמן, י"ל] העורך דיני נפשות במשפטי ישראל סיני כרך ג תרצח-ט עמ' קמה-קמט; לשעה ולדור, ירושלים תשכה עמ' שיז-שב  

י. עונשין > עקרונות כלליים > אזהרה. 'אין מזהירין מן הדין'

 מחברכותרתספרביקורת
295.אנציקלופדיה תלמודית אזהרה כרך א עמ' קצג-קצה (עמ' תטו-תיט במהדו' ב)  
296.אנציקלופדיה תלמודית אין מזהירין מן הדין כרך א עמ' שג-שה (עמ' תרמט-תרנג במהדו' ב)  
297.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל אין עונשין אלא אם כן מזהירין [אוצר המשפט חלק א ערך 6669] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 361-349  
298.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל אין עונשין אלא אם כן מזהירין סיני כרך נח תשכו עמ' סב-עג  
299.חזן, אליהו בדין לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין הפרדס שנה נא חוב' ב מרחשון תשלז עמ' 13-11  
300.חזן, אליהו בדין שתי הזהרות על דבר אחד הפרדס שנה לד חוב' ח אייר תשך עמ' 19-17  
301.מישקובסקי, אליהו אין עונשין אלא אם כן מזהירין מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' לז-מ  
302.פרץ, עמנואל בענין חיוב ממון המזיק ובענין אין מזהירין מן הדין אור תורה שנה כא תשמט עמ' שכ-שכד  
303.שושנה, נועם אין מזהירין מן הדין ישורון יא אלול תשסב עמ' תרטו-תרכ  

י. עונשין > עקרונות כלליים > 'אין עונשין מן הדין'

 מחברכותרתספרביקורת
304.איש שלום, מאיר ע"ד אין עונשין ומזהירין מן הדין החוקר שנה א תרנא עמ' 337-334  
305.אנציקלופדיה תלמודית אין עונשין מן הדין כרך א עמ' שכא-שכב (עמ' תרפט-תרצד במהדו' ב)  
306.גינזבורג, משה איו עונשין מן הדין זכרון לדוד, לזכר הרב דוד שמעיה וין, חולון תשלא עמ' פא-פד  
307.חנונו, משה בענין אין עונשין ממון מן הדין מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 195- 193  
308.טולידאנו, יעקב בענין אין עונשין מן הדין ספר זכרון להרב חמ"י שניידר, לונדון תשיז עמ' 88-90  
309.לפיד, שמעון אין עונשין ממון מן הדין- מחלוקת הגמרא והמכילתא אורות עציון כ אלול תשנ"א עמ' 166-168  
310.מלצר, שמריה בענין אין עונשין ממון מן הדין הפרדס שנה מא חוב' ב מרחשון תשכז עמ' 22-24; הדרום חוב' כה ניסן תשכז עמ' 110-106  
311.רוזנברג, הרצל; מנדלסון, זאב טעמי אין עונשין מן הדין אורות עציון אדרים תשמד עמ' 29-22  
312.שונפנטל, חיים בענין אין עונשין מן הדין יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 111-113  
313.שינפלד, אברהם צבי בענין אשר זמם ולא כאשר עשה ובענין אין עונשין מן הדין זרע יעקב גל' טו אלול תשס עמ' קפג-קצא  

י. עונשין > עקרונות כלליים > מחשבה פלילית. כוונה, רצון ואונס

 מחברכותרתספרביקורת
314.אבידן, יצחק בדין מזיק בשעת שמחה שערי צדק א תשס עמ' 64-69  
315.אברז'ל, אליהו בדין אסורה לבעל ולבועל ובסוברת שמותר תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' קיט-קכב  
316.אברמסקי, יחזקאל דין האומר מותר לחיוב קרבן ולחיוב גלות שערי תורה קובץ ה תשרי תשכא עמ' טז-יז  
317.אדרעי, אריה ונפש כי תחטא בשגגה" - אחריות בלא אשמה? על אחריותו של החוטא בשגגה במקרא ובספרות חז"ל שנתון המשפט העברי כד תשסז עמ' 1-62  
318.אונא, משה שוגג ומזיד, אשמה ואחריות [מבחינה פילוסופית] עמודים כרך כג תשלה עמ' 12-9  
319.אזרחי, ברוך מרדכי בדיני מתעסק ומלאכת מחשבת ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תפ-תפט  
320.איזירר, חגי "אונסא דנפשיה" בממונות, בעונשין ובגיטין שורת הדין ה תשנט עמ' רצח-שטו  
321.איזראל, אברהם מאיר יוקר גדול אונס דלא שכיח הוא המאור שנה כה תשלג קונ' ו עמ' 4-5  
322.אייכלר, אליהו דב שוגג, מזיד אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 531-529  
323.אישון, שלמה השלכותיו של מעשה שנעשה תוך העדר שליטה עפ"י המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 116 עמ'  
324.אישון, שלמה "הלא הוא אמר לי אחותי היא" - טעות במצב דברים כטענת הגנה פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 267 וירא תשסז 4 עמ'  
325.אלבק, שלום אדם המזיק באונס בדיני התלמוד בר-אילן טז-יז תשלט עמ' 99-86  
326.אלבק, שלום מושג "כוונה" במשפט הפלילי בתלמוד קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 460-471  
327.אלבק, שלום יסודות העבירה בדיני התלמוד רמת גן תשנז 185 עמ'  
328.אנציקלופדיה תלמודית אומר מותר כרך א עמ' קמו-קמט (עמ' שיד-שיט במהדו' ב)  
329.אנציקלופדיה תלמודית דבר שאינו מתכון כרך ו עמ' תרלא-תרנה  
330.אנקר, אהרן רצח מתוך הכרח וצורך במשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה 174-154  
331.אנקר, אהרן הכרח וצורך בדיני עונשין רמת-גן תשלז 256 + 8 עמ'  
332.אנקר, אהרן דין האנוס לעבור עבירה מסוג "יהרג ואל יעבור" בפסיקת הרמב"ם מחקרי משפט טו חוב' 1 תשנט עמ' 197-226  
333.אנקר, אהרן יסודות במשפט הפלילי העברי משפטים כרך כד תשנד עמ' 177-206  
334.אנקר, אהרן טענת אי-ידיעת הדין במשפט הפלילי העברי משפטים כרך כה תשנה עמ' 87-128  
335.אנקר, אהרן; פרימר, דב הגבול בין צורך והגנה פרטית במשפט העברי הכרח וצורך בדיני עונשין, רמת-גן תשלז עמ' 234-212  
336.אנקר, אהרן; שיבר, ברוך ההורג מתוך טעות בלתי הגיונית בהגנה עצמית במשפט העברי הכרח וצורך בדיני עונשין, רמת-גן תשלז עמ' 163-151  
337.בארי, אברהם יצחק טעה בדבר מצוה יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' רצב-רצז  
338.בזק, יעקב אחריותו הפלילית של הלקוי בנפשו [אוצר המשפט חלק א ערך 7587] מהד' ג מורחבת ומעודכנת ירושלים 1985 11 + 493 עמ' (חלק ו, עמ' 304-265: המשפט העברי)  
339.בזק, יעקב המחשבה והרצון כחלק מיסוד הכוונה הפלילית בהלכה ובמשפט סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' נג-סד  
340.בזק, יעקב עבירות צריכות כוונה, מצוות צריכות כוונה קרית המשפט כרך ג תשסג עמ' 275-283  
341.ביטון, שמעון בענין מחשבה כמעשה המאסף שנה ב תשם עמ' 347-343  
342.בן-זמרה, אליהו צ' 'צורך והכרח' בדיני עונשין במשפט העברי (פרק בדיני אונסין) א-ב. חבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 351 + 244 עמ'  
343.בן-זמרה, אליהו צ' שפיכות דמים מתוך 'צורך' במשפט העברי ובמשפט הישראל (על התאמת אמצעי ההצלה ומאזן הדמים) שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 152-117  
344.בן-זמרה, אליהו צ' גדרי אונס מידי אדם: 'אונסא דאחריני' במשפט העברי סיני כרך פז תשם עמ' רלח-רע  
345.בצלאל, שמואל בדין אונס גמור באדם המזיק ובגדרי אונסין מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' קפט-קצב  
346.ברוט, שמואל מתעסק ושוגג בשבת תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 28-39; סיני כרך יח תשו עמ' שח-שטז  
347.בריזמן, דוב אהרן כפאוהו לאכל מצה מוריה שנה ט גל' ז-ח ניסן תשם עמ' עה-עו  
348.ברנשטיין, שלמה חיים שוגג קרוב למזיד שמעתין שנה יב גל' 41 טבת תשלה עמ' 47-46  
349.גודמן, מרדכי זרק כלי מראש הגג על כרים וכסתות ממעיין מחולה גל' 8 תשרי תשס עמ' 49-69  
350.גוטפרב, שלמה זלמן בגדר פטור אונס בתורה משנת ירושלים תשסג עמ' קצז-רג  
351.גולדברג, זלמן נחמיה במצות קידוש ה' (ובגדרי אונס) עפר האילים, ספר זכרון לע"נ עופר אליהו כהן, באר שבע תשנד עמ' 23-28  
352.גולדשמידט, ישעיהו בגידה בשגגה תורה שבעל פה כב תשמא עמ' נב-נז  
353.גוסטמן, ישראל זאב בענין אונס וקלב"מ ספר היובל לרבי שמעון שקאפ, וילנא תרצו עמ' צו-צט  
354.גילת, יצחק ד' כוונה ומעשה במשנת תנאים בר-אילן ד-ה תשכז עמ' 116-104  
355.גרינבלט, אפרים כמה צריך אדם לפזר על מצות עשה נועם ספר י תשכז עמ' רסו-רסט  
356.גרליצקי, יוסף שמואל פטור 'מתעסק' בלאו דבל יראה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קס-קסג  
357.דרורי, משה שגגה במשפט העברי: טעות בדין וטעות בעובדה שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 97-72  
358.הבלין, משה מצות צריכות כונה אהלה של תורה, רבעון, גל' א אדר ב תשלו עמ' כט-לו  
359.הדאיה, עובדיה על החיוב לתת כל ממונו שלא לעבור על לא תעשה נעם ה תשכב עמ' קיא-קכו  
360.הופפר, שמואל אונס ופיקוח נפש בעבירות אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 32-20  
361.הורביץ, משה בענין מצוות אי צריכי כוונה אהלה של תורה א תשלא עמ' פב-פו  
362.הכהן, רא"ם בגדר דין אונס רחמנא פטריה בדרך אפרת עלון 8 תשרי-חשון תשמג עמ' 31-28; עלון 13 מנחם-אב תשמג עמ' 52-49  
363.הכהן, רא"ם שיטת אביי ורבא בענייני אונסים (והסבר כמה מימרות של אביי ורבא לאור זה) אורות עציון יז שבט תשנ עמ' 23-37  
364.הלברשטם, יקותיאל יהודה בענין השב מידיעתו, ודין מומר בקרבנות מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קכ-קכב  
365.הלוי, חיים דוד אי ידיעת החוק, האם פוטר מעונש על פי ההלכה? קובץ זכרון לרב שמעון כץ, בני-ברק תשמז עמ' 60-51  
366.הלפגוט, נתנאל הערות בענין אונס רחמנא פטריה במצוות עשה (שייך לאתוון דאוריתא כלל י"ג) כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' ק-קו  
367.ווזנר, שי עקיבא על קוהרנטיות ואפקטיביות בהלכה (בירור ראשוני של ההבחנה בין לכתחילה ודיעבד) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 43-100  
368.ווסלובסקי, יחיאל בגדרי כונה בהנאה בית מדרש, לזכר רח"ע גרודזנסקי, ת"א תשא עמ' רלג-רלו  
369.ויין, דב בערל בענין נתכוון להרוג את זה והרג את זה זכרון לדוד, לזכר הרב דוד שמעיה וין, חולון תשלא עמ' כה-ל  
370.ויין, דוב ברל בענין נתכוין להרוג את זה והרג את זה [אוצר המשפט חלק א ערך 6690] חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 61-55  
371.ויינגולד, יעקב בגדרי החיוב לקיים מצוות עשה היכא שתגרום לו שיפול למשכב וחולי שאין בו סכנה הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' שלט-שסב  
372.ויינשטיין, אהרן בענין טעה בדבר מצוה בית מדרש, לזכר רח"ע גרודזנסקי, ת"א תשא עמ' רב-רז  
373.וינטר, אלימלך דין חילול שבת מתוך כפיה ואונס שמעתין שנה כב גל' 79 אלול-כסלו תשמה עמ' 52-48  
374.וינטר, אלימלך אנוס בקיום מצוה מורשת יעקב ד תשן עמ' 87-100  
375.וינר, יחיאל בענין מתעסק בית יצחק כרך לג תשסא עמ' 465-491  
376.ויס, אשר זליג אונס רחמנא פטריה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' מב עמ' רפה-רצג  
377.וכסמן, מאירי מחשבה ומעשה (דיון בשיטת פרופ' טשרנוביץ בענין מחשבה ומעשה) בצרון כרך יח תשח עמ' 69-59  
378.ורהפטיג, זרח טיעון לאי ידיעת הדין בדיני נפשות מחקרים במשפט העברי, רמת-גן תשמה עמ' 256-229  
379.זיו, יוסי מוטב שיהיו שוגגין אורות עציון כח כסלו תשנ"ח עמ' 83-91  
380.זייבלד, חיים בסוגיא דאין אונס בגיטין כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרצה-תש  
381.זילבר, בנימין יהושע בגדרי אונס בעבירה תבונה כרך יא תשיא עמ' כג-כז  
382.זלצמן, דוד זעליג בטעם פטור שוגג בקים ליה בדרבה מיניה והמסתעף קובץ בית אהרן וישראל גל' קמח ניסן-אייר תשע עמ' סב-סט  
383.חבה, יעקב כוונה כחלק מהגדרת מעשה העבירה (במשפט העברי ובמשפט הישראלי) מחקרי משפט כ חוב' 1 תשסג עמ' 177-199  
384.חבה, יעקב היסוד הנפשי בעבירת רצח במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר- אילן תשס 350 ע'  
385.חבה, יעקב דרישת המעשה בעבירת רצח במשפט העברי דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 475-513  
386.חזן, אליהו בדין מתעסק הפרדס שנה לג חוב' ז ניסן תשיט עמ' 5-8  
387.טוירק, שמואל אלימלך מצוות אין צריכות כוונה הפרדס שנה מח חוב' ט סיון תשלד עמ' 26-24; חוב' י תמוז תשלד עמ' 17-15  
388.טוירק, שמואל אלימלך שיעור בזבוז ממון וסבל יסורים בשביל קיום המצוות אור המזרח כרך כ תשלא עמ' 217-211  
389.טייכטל, יששכר שלמה יש שליח לדבר עבירה בשוגג אהלה של תורה, רבעון, גל' ב-ג אדר תשלז עמ' ח-ט  
390.טלושקין, ניסן מעשה ומחשבה במצוות ובהלכות התורה (ביאורי הלכות) [בשבת, טומאה, תרומה ועוד] אור המזרח כרך טז תשכז עמ' 87-92  
391.טננבום, צבי בענין מצות צריכות כונה הפרדס שנה לח חוב' י תמוז תשכד עמ' 22-20  
392.ישורון, משה אנוס פטור מן המצוות בדרך אפרת עלון 3 פורים תשמא עמ' 46-36  
393.ישראלי, שאול לענין טעויות בשיעורים שבילין גל' ו-ז תשרי-טבת תשכד עמ' כב-כה  
394.ישראלי, שאול בגדרי החיוב בקיום המצוות קבץ זכרון, לזכר הרב ר' דוד שלמה קוסובסקי-שחור, ת"א תשלא עמ' ע-עט  
395.כהן, יעקב האחריות הפלילית במשפט העברי ובדין הכללי שמעתין גל' 128 תשנז עמ' 123-128  
396.כהן, מרדכי בענין נתכוון להרוג את זה והרג את זה וקלב"ם זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב [תשיט] עמ' 80-75  
397.כהנא, אסף אדם המזיק באונס מעליות יח תשנז עמ' 92-105  
398.כהנא, ידידיה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חמדת הארץ א תשס"א עמ' 138-152  
399.כהנא, שמשון דב בענין דבר שאינו מתכוון קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' רעז-רפ  
400.כלאב, אברהם יצחק דבר שאינו מתכון ופסיק רישיה יד רא"ם, לזכר אליעזר מאיר ליפשיץ, ירושלים תשלה עמ' 133-130  
401.ליבזון, גדעון אחריותו הפלילית של השכור במשפט העברי דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 71-88  
402.מאיר, יצחק הערה בגדרי אונסין באיסורין ובנזיקין אור תורה שנה כה תשנג עמ' תשנח-תשסג  
403.מונדר, חיים אהרן בענין נזק שלא בכוונה אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תלד-תלו  
404.מינקוביץ, מאיר המחשבה הפלילית במשפט התלמודי ובמשפט המקובל האנגלי ניו-יורק תשכא 144 עמ'  
405.מסקין, יעקב טעה בדבר מצוה דבקור חולים הפרדס שנה כט חוב' ב חשון תשטו עמ' 13-15  
406.משען, דוד ידיעת החוק - פיקציה או אידיאל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 37 ואתחנן תשסא 4 עמ'  
407.ניסני, דוד נשקה את אבינו יין - מעמדו המשפטי של השיכור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 144 וירא תשסד 4 עמ'  
408.נריה, משה צבי בן נח שרצח באונס וברצון התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' קכו-קמז  
409.סגל, זאב בענין מלאכה שאינה צריכה לגופה בשבת ובשביעית אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלג עמ' קטו-קכ  
410.סגל, יצחק בענין תחלתו מזיד וסופו אונס הפרדס שנה יב חוב' י טבת תרצט עמ' 11-10  
411.סגל, משה עזריאל בענין כוונה במצוות שבאמירה המאור שנה ו חוב' ג כסלו תשטו עמ' 17-13  
412.סגל, פינחס הלוי באונס ופקוח נפש, ורצון בלאו הכי האם הוה עבירה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלז סיון-תמוז תשסח עמ' לב-לו  
413.סולובייצ'יק, חיים דבר שאינו מתכון ופסיק רישיה הפרדס חלק ח חוב' ה אב תרצד עמ' 13-11  
414.סילמן, יוחנן בין משמעות הכוונה בהלכה למקור תקפותה עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 263-277  
415.סלר, יוסף גניבה ע"י שליח וגניבה בשוגג בנתיבות ים ד תשלג עמ' צח-קיב  
416.פורץ, יהודה ליב בענין שכן נהנה מישרים חוב' ב חשון תשכט עמ' מה-נ  
417.פטר, אריה כי יחם לבבו - על הקנטור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 257 מטות-מסעי תשסו 4 עמ'  
418.פינטו, משה בענין אדם המזיק באונס אור תורה שנה לט תשסז עמ' תתקו-תתקט  
419.פלק, יעקב יהודה קיום המצוות במקום הפסד ממון נועם ספר טז תשלג עמ' סד-פג  
420.פסטר, יעקב בדין מתעסק הפרדס שנה לז חוב' ט סיון תשכג עמ' 22-23  
421.פסטר, יעקב בדין אין מתכוין הפרדס שנה לח חוב' ה שבט תשכד עמ' 13-15  
422.פסטר, יעקב בדין פסיק רישיה הפרדס שנה לח חוב' ז ניסן תשכד עמ' 17-14  
423.פרדס, חיים ברור הלכה בענין המזיק את חברו בשעת שמחה כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' יא-כו  
424.פרומקין, פסח מלאכה שאינה צריכה לגופה ופסיק רישא ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' רמג-רנ  
425.פריזל, אלעזר יונה שלום הערות בדין אונס אי דחויה הוא או הותרה זרע יעקב גל' ט אלול תשנז עמ' קה-קיב  
426.פרימר, יששכר דב בירור כוונת רודף אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 327-309  
427.פרימר, יששכר דב הרודף ללא אשמה אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 111-94  
428.קוטלר, אהרן בענין נתכוין להרוג את זה והרג את זה משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' עד-פא  
429.קולידצקי, אברהם בענין מלאכה שאינה צריכה לגופה בשביעית מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' פא-פב  
430.קוסובסקי, יצחק הרהור דבור ומעשה תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 497-480  
431.קימרון, אלישע על שגגות וזדונות במגילות מדבר יהודה: עיון במונחים המשמשים לציונם דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה א ירושלים תשן עמ' 103-110  
432.קיסטר, עקיבא בדין אדם מועד לעולם מוריה שנה יח גל' יא-יב שבט תשנג עמ' פו-צ  
433.קירשנבאום, אהרן נסיון פלילי והמזל שבמוסר (moral luck) במקורות היהדות מחקרי משפט כ חוב' 1 תשסג עמ' 97-175  
434.קרל, צבי שוגג, מזיד ואונס במשפט העברי סיני כרך יח תשו עמ' קו-קיג; מזכרת לוי (פרוינד), ת"א תשיד עמ' 21-55  
435.קרלינסקי, ישעיהו בדין אונס רחמנא פטריה הנאמן שנה כב תשלא גל' מב עמ' 25-26  
436.קרלנשטיין, משה חיים בדין אונס רחמנא פטריה שערי תורה קובץ ד תמוז תשו עמ' לד-מג  
437.רביב, ינון בענין אשת איש שזינתה בשנתה אור תורה שנה לו תשסד עמ' ריד-רכא  
438.רבל, דוב אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה [בדבר אשה שזינתה ולא ידעה שנאסרת על בעלה] יגדיל תורה שנה יא תרפ עמ' 1-14  
439.רובינשטיין, יעל מעשה דינה: תחילתו רצון סופו אונס גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 85-100  
440.רובינשטיין, שמואל יעקב בענין פסיק רישא ודבר שאינו מתכוין הפרדס שנה לו חוב' ו אדר א-ב תשכב עמ' 23-25  
441.רודרמן, יעקב יצחק בענין מצוות אין צריכות כוונה כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 19-17  
442.רוזנברג, ישראל שני חידושים בשיטת הרמב"ם [א. שיטת הרמב"ם באדם המזיק באונס. ב. שיטת הרמב"ם בגזל צמר וצבעו או נפצו ולבנו.] מעליות כו תשסו עמ'80-83  
443.רוזנברג, ישראל גורם ביטול מצות עשה וענינים שונים ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 15-9  
444.רוזנטל, בן-ציון טעה בדבר מצוה דבקור חולים הפרדס שנה לה חוב' ב חשון תשכא עמ' 18-15; ג כסלו תשכא עמ' 23-24  
445.ריינמן, אריה ליב פסיק רישיה ומלאכה שאינה צריכה לגופה הדרום חוב' ה-ו ניסן תשיח עמ' 54-58  
446.ריינר, שמואל אדם המזיק באונס בדרך אפרת עלון 18 תמוז תשמד עמ' 18-4  
447.רקובר, נחום דיני עונשין - כורח וצורך סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון, ירושלים תשמג עמ' 68-51  
448.רקובר, נחום דיני עונשין - טעות בדין וטעות בעובדה סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון, ירושלים תשמג עמ' 90-69  
449.רקובר, נחום דיני עונשין - הגנת הצורך סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, ירושלים תשמז עמ' 161-147  
450.רקובר, נחום התגברות היצר כטענת אונס תחומין יח (תשנח) 197-209  
451.שוחטמן, אליאב כשרותו המשפטית של השיכור במשפט העברי [אוצר המשפט חלק א ערך 7598] סיני כרך ע תשלב עמ' ריא-רכב  
452.שוייגר, צבי שיטות הראשונים בענין פסיק רישא דלא ניחא ליה ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 94-88  
453.שטרנבוך, משה בענין אונס בלא תעשה ופדיון שבויים יד שאול, לזכר ויינגורט, עמ' שעא-שפ. ויינברג, י"י: שם עמ' שפא-שצה [אוצר המשפט חלק א ערך 5184] 
454.שיינברג, אברהם קיום מצוה במצב הרדמה נרקוטית אור המזרח כרך יט תשל עמ' 46-54  
455.שיינברג, נטע מצוות צריכות כונה הפרדס שנה מט חוב' ח אייר תשלה עמ' 18-16; חוב' ט סיון תשלה עמ' 19-17  
456.שילה, אביגדור מצוות צריכות כוונה אורות עציון 8 סיון-תמוז תשמה עמ' 13-10  
457.שמש, אהרן שוגג קרוב למזיד: לבירור יצירתו של המושג בתורת האמוראים שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 399-428  
458.שמש, אהרן "שוגג קרוב למזיד": לבירור יצירתו של המושג בתורת האמוראים שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 399-428  
459.שניאורסון, ברוך שמעון בענין המסבב לעצמו אונס, אי מיחשב כאונס או כרצון עם התורה מהד' ד חוב' י תשג עמ' יא-יז  
460.שפירא, ש"ד גורם לביטול מצות מילה בזמנה הפרדס שנה כז חוב' ו סיון תשיג עמ' 19-21  
461.שרבני, ראובן בגדרי דין מתעסק בשגגת עבירה בית הלל גל' כח טבת תשסז עמ' עא-עט  
462. Cohn, Haim H.  The 'defense of legality' in talmudic law  Hebrew Union College Annual 58 (1987), p. 251-276  
463. Cohn, Marcus  Fahrlassigkeit (שגגה) J?disches Lexikon 2, p. 576-578 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 147-148  
464. Cohn, Marcus  Irrtum  J?disches Lexikon 3, p. 30-33 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 23-25  
465. Cohn, Marcus  Oness  J?disches Lexikon 4, p. 572-575 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 27-29  
466. Cohn, Marcus  Vorsatz (מזיד) J?disches Lexikon 5, p. 1250-1252 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 166-167  
467. Daube, David  Error and accident in the Bible  Revue Internationale des Droits del'Antiquite 2 (1949), p. 189-213  
468. Daube, David  Error and ignorance as excuses in crime  In: Ancient Jewish law; three inaugural lectures, Leiden 1981, p. 49-70.   
469. Eilberg-Schwartz, Howard  The human will in Judaism; The Mishnah's philosophy of intention  Atlanta 1986, 14 + 250 p.  
470. Encyclopedia Talmudica  One who thinks the forbidden permitted אומר מותר  Vol. 1, p. 394-402  
471. Encyclopedia Talmudica  Duress אונס  Vol. 1, p. 435-452  
472. Enker, Arnold  Duress as a defence to murder  Rabbi Joseph H. Lookstein memorial volume 1980, p. 111-117  
473. Fensham, F. Charles  Liability in case of negligence in the Old Testament Covenant Code and ancient legal traditions  Acta Juridica (1976), p. 283-294  
474. Greenstone, Julius H.  Ignorance of the law  Jewish Encyclopedia 6, p. 558-559  
475. Greenstone, Julius H.  Intention  Jewish Encyclopedia 6, p. 610  
476. Jackson, Bernard S.  Liability for mere intention in early Jewish law  Hebrew Union College Annual 42 (1971), p. 197-225 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 202-234  
477. Kornfeld, Hermann  Verbrechen und Geistesstorung im Lichte der altbiblischen Tradition  Halle 1904, 36 p.  
478. Shilo, Shmuel  Ones אנס  Encyclopedia Judaica 12, p. 1397-1402 = Principles of Jewish law, p. 178-183  
479. Spero, Moshe Halevi  The halakhic state of neurotically motivated religious act  Journal of Psychology and Judaism 4 (1980), p. 185-188  
480. Stein, Salomon  Die Behandlung des Problems der Notluge im Talmud  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 5 (1907), p. 206-224  
481. Zeitlin, Solomon  Studies in tannaitic jurisprudence. Intention as a legal principle.  Journal of Jewish Lore and Philosophy 1 (1919), p. 297-311; repr. 1969 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 57-71  
482. Zeitlin, Solomon  A note on the principle of intention in tannaitic literature  Alexander Marx Jubilee volume on the occasion... of his seventieth birthday, 1950, p. 631-636 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 86-91  
483. Zuckermandel, Moses Samuel  ?ber Beurtheilung von Zweck und Absicht bei Ubertretung religioser Verbote nach dem Talmud מתעסק, מלאכה שאינה צריכה לגופה, דבר שאינו מתכוון Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 20 (1871), p. 542-546; 21 (1872), p. 37-43, 76-87, 155-160  
484.תא-שמע, ישראל הכוונה בעשיית מצוה מחניים מו ערב חג השבועות תשך עמ' 147-144  
485.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל שוגג ומזיד אונס ורצון (צורת האשמה בישראל ובעמים) המשפט העברי קובץ ד תרצג עמ' 92-27  
486.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל תולדות עיקר האחריות המחלטת במשפט הפרקליט כרך ט תשיג עמ' 266-261  

י. עונשין > עקרונות כלליים > התראה

 מחברכותרתספרביקורת
487.אוירבך, ח"ד בענין התראת ספק קובץ הרצאות תורניות קובץ א תשרי תרצט עמ' 61-43  
488.אנציקלופדיה תלמודית התראה כרך יא עמ' רצא-שטו  
489.אנציקלופדיה תלמודית התראת ספק כרך יא עמ' שטו-שלב  
490.בולץ, עמנואל ההתראה במשפט העברי דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 47-41  
491.בורוכוב, אבא יעקב תשובה בענין התראת ספק מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' מ-מא  
492.גילת, ישראל צבי לתוקפה של חובת ההתראה במשפט העונשין העברי מחקרי משפט ו תשמח עמ' 259-217  
493.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל ההתראה במשפט העברי [אוצר המשפט חלק א ערך 6730] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 371-361  
494.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל ההתראה במשפט העברי סיני כרך ס תשכז עמ' נא-סב  
495.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל ענישה, אזהרה, התראה דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א ירושלים תשכז עמ' 196-195  
496.דסברג, אורי התראה; מקור הדין וטעמו תחומין יב (תשנא) 307-326  
497.הולס, אלעזר דוד לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד קול התורה גל' נג תשרי תשסג עמ' קסו-קסט  
498.הכהן, פנחס יעקב לחקר המשפט העברי [בענין התראה, ובענין 'הרגו אין נהרגין'] אוצר החיים ספר ז תרצא עמ' 39-32, 153-150  
499.זינגר, ח"ה בדין התראה שלא נגמר האיסור תיכף הפרדס שנה כה חוב' יב אלול תשיא עמ' 12-13  
500.כהן, חיים הרמן תוכחה, אזהרה, התראה ספר יצחק כהן, תל אביב תשמט עמ' 201-214  
501.כהן, יעקב ביאור בשיטת הרמב"ם בהתראת ספק הדרום חוב' יז ניסן תשכג עמ' 151-147  
502.פיינשטיין, יחיאל מיכל בענין גופין מחולקין וחלוק ע"י התראה, ובסוגיא דמכות דף כ' לחייב על כל קרחה וקרחה מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' עח-פא  
503.פרום, מרדכי י' בענין התראה הנאמן גל' מו אלול-תשרי תשיג עמ' 4-6  
504.קורנגוט, אפרים משה חסינות חברי-הכנסת אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 203-211  
505.קרל, צבי ההתראה במשפט העברי בצרון כרך כב תשי עמ' 119-110  
506.רדזינר, עמיחי התראה בעדים ותחילת עדות (לפירוש סוגיית "נמצא אחד מהם קרוב או פסול" והשלכותיה על יסודות דיני העדות) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 515-551  
507.רוזנטל, יצחק בענין התראת ספק מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' לט  
508.שחור, יהודה שיטת רבי יוסי בהתראה כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 93-80  
509.שירבינטר, יוסף בדין התראה תבונה כרך יא תשיא עמ' קו-קט  
510.שכטר, צבי בדין יתיר עצמו למיתה ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רסא-רסג  
511.שמש, אהרן עדות, תוכחה והתראה; עיון משווה בהלכת כת מדבר יהודה והלכת חז"ל תרביץ שנה סו תשנז עמ' 149-168  
512.שריקי, דמיאל אליהו בביאור מחלקות ריב"י ורבנן בדין התראה תפארת למשה, ספר זכרון לרב משה שמעון מירניק, ירושלים תשסז עמ' קפה-קצג  
513.[איש שלום, מאיר] מא"ש מאמר בענין עדים זוממין וענין התראה בית תלמוד שנה ה תרמט עמ' 233-237, 261-259, 325-321  

י. עונשין > עקרונות כלליים > הגנה עצמית. רודף

 מחברכותרתספרביקורת
514.אברהם, מיכאל הפרדת תאומי סיאם תחומין כז (תשסז) עמ' 144-156  
515.אונטרמן, איסר יהודא בדין פקוח נפשו של עובר ובעניני רודף תבונה כרך ו תשו עמ' כז-צד  
516.אונטרמן, איסר יהודה בדין פקוח נפשו של עובר ובעניני רודף [אוצר המשפט חלק א ערך 7526] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שנב-שנט  
517.אנקר, אהרן; פרימר, דב הגבול בין צורך והגנה פרטית במשפט העברי הכרח וצורך בדיני עונשין, רמת-גן תשלז עמ' 234-212  
518.אריאל, יעקב הגנה עצמית ["האינתיפאדה" בהלכה] {דין רודף} תחומין י (תשמט) 62-75  
519.ביינדר, זאב אברהם בדין עובר ודין רודף הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' של-שלג  
520.בלומנפלד, מאיר רודף ונרדף לענין שבת מוריה שנה ב גל' יא-יב חשון-כסלו תשלא עמ' כא-כה  
521.בלס, יהונתן "אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת" - בין עונש להצלה פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 276 משפטים תשסז 4 עמ'  
522.בלקין, שמואל בענין חלול שבת ורודף בטרפה הפרדס חלק ה חוב' ח חשון תרצב עמ' 22-21; שנה לט חוב' ו אדר א תשכה עמ' 6-9  
523.בר-חיים, נתן ש' בענין "הבא להרגך השכם להרגו" אור המזרח כרך לח תשן עמ' 117-122  
524.גולדשטיין, אלעזר נוהל חניבעל" על פי ההלכה [ נוהל ההתמודדות הנהוג בצה"ל לגבי חטיפת חיל, לפיו יש לפעול מידית למניעת החטיפה, גם אם יש חשש לפגיעה בחטוף] תחומין לא תשעא עמ' 157-165  
525.גרונר, צבי מצילין אותו בנפשו מנחה לשרה, מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופ' שרה א' הלר וילנסקי, ירושלים תשנד עמ' 82-96  
526.דיכובסקי, שלמה כפיית בדיקה וטיפול - היבטים הלכתיים על מחלת ה"איידס" אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 28-33  
527.דינר, רוני; ששר, אביה סוגית רודף אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 210-226  
528.דסברג, אורי בדין רודף אפיקי נחלים ב תשכט עמ' 51-56  
529.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה: דחיית נפש ירושלים תשסד 2 כר' 425 עמ'  
530.הלוי, חיים דוד דין 'הבא להרגך השכם להרגו' בחיינו הצבוריים תחומין א תשם עמ' 348-343; שפיכות דמים, היבטים הלכיים ומוסריים: 'דין הבא להורגך השכם להורגו' בחיינו הציבוריים (פרסומי עוז ושלום מס' 2). ירושלים תשמא 16 עמ'  
531.הנשקה, דוד הבא במחתרת - יחסו של המדרש לפשט מגדים גל' ז שבט תשמט עמ' 9-15  
532.הס, ישראל דניאל (פינטו) בגוב אריות פנים לפנים גל' 1 יד חשון תשם עמ' 33  
533.ויגודה, מיכאל "וכאשר יענו..." - על דרכי חקירת מחבלים פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 274 שמות תשסז 4 עמ'  
534.וייס, מרדכי ליב בדין פקוח נפש גבי רודף הפרדס שנה סב חוב' ב חשון תשמח עמ' 18-16  
535.וינטר, אלימלך הבא במחתרת  כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תשנה- תשסא  
536.ויס, אשר זליג בענין מחתרת ורודף מנחת אשר, שמות, תשסד סי' לט עמ' רעב-רעח  
537.ויס, אשר זליג בענין הבועל ארמית ובגדר רודף מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' נו עמ' שעא-שעח  
538.ורהפטיג, איתמר הגנה עצמית בעבירות רצח וחבלה סיני כרך פא תשלז עמ' מח-עח  
539.ורהפטיג, איתמר שמוש בנשק חם בפיזור הפגנות אלימות תחומין ג תשמב עמ' 376-371  
540.ורהפטיג, איתמר חקירות השב"כ לאור ההלכה תחומין כ (תשס) 145-150  
541.ורהפטיג, איתמר השימוש בנשק חם בפיזור הפגנות אלימות סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 5 עמ'  
542.ורהפטיג, איתמר בא במחתרת - שוטר מול פורץ תחומין לא תשעא עמ' 166-172  
543.ורהפטיג, זרח מצוות הצלה ורשות להתגוננות מגל ז תשן עמ' 1-3  
544.ורהפטיג, יעקב האינתיפאדה לאור ההלכה זכרון בספר, נר לנשמת יוסף פינסקי, כרם ביבנה תשן עמ' 201-224  
545.זעפרני, שלמה בדין גרימת מות לגנב הבא על עסקי ממונות אור תורה שנה לב תשס עמ' תרכו-תרכט  
546.זעפרני, שלמה בדין יירוט מטוס על מנת להציל מפגיעה בנפשות מרובות יותר אור ישראל גל' כח תמוז תשסב עמ' קא-קד; אריאלי, שאול מרדכי. שם גל' לא אדר שני תשסג עמ' פה-צב  
547.זעפרני, שלמה בדין ניתוח הפרדה לתאומי סיאם אור תורה שנה לח תשסו עמ' רמב-רנג  
548.חזן, אליהו בדין חיוב מיתה ברודף שיכול להצילו באחד מאיבריו הפרדס שנה לז חוב' ב חשון תשכג עמ' 16-14  
549.טויל, חיים בן יוסף "אם זרחה השמש עליו" (שמות כב,ב) - מונח משפטי לאור הטקסטים האכדיים מאוגרית לשוננו שנה סט תשסז עמ' 31-37  
550.טוקר, יעקב גדליה בדין הבא להרגך השכם להורגו קובץ תפארת התלמוד, ירושלים תשנה עמ' רב-רי  
551.טנדלר, משה פרשת העצורים - בעיניו של בן תורה צפיה חוב' ב ניסן תשמה עמ' 154-151  
552.טננבוים, אברהם לא תרצח - בין הגנה עצמית להגנת הזולת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 241 יתרו תשסו 4 עמ'  
553.טרכטמן, בנימין בענין רודף אפריון חוב' ב אב-אלול תשכז עמ' כז-כט  
554.לאו, ישראל מאיר דין רודף בקטן כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' סט-עב  
555.לבל, בן-ציון ברודף אחר העריות בשבת מוריה שנה ב גל' א-ב טבת-שבט תשל עמ' כד-כה  
556.לויט, ירוחם חיוב אחות להתריע על קירוב מותו של גוסס - מצוות תוכחה או דין רודף? אסיא חוב' נו תשרי תשנו עמ' 20-26.  זילברשטיין, יצחק: התראה על קירוב מותו של גוסס - תשובה להשגות, שם עמ' 27-29 
557.לויטן, אשר ניסן בדין רודף הפרדס שנה כז חוב' ג כסלו תשיג עמ' 1-3  
558.לוין, עמית "וימכרו את יוסף לישמעאלים" - מכירת יוסף - "משפט שדה"? פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 271 וישב תשסז 4 עמ'  
559.ליפשיץ, ברכיהו גנב שבא במחתרת תרביץ שנה נד תשמה עמ' 215-205  
560.מגנצא, צבי בדין הבא להרגך, לגבי הכלל והפרט מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' שנד-שנט  
561.מגנצא, צבי בדין רודף הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 215-206  
562.מוזסון, יואל דוד בענין רודף הפרדס שנה טז חוב' יא שבט תשג עמ' 18-16  
563.מולר, מאיר בדין רודף עפר האילים, ספר זכרון לע"נ עופר אליהו כהן, באר שבע תשנד עמ' 46-55  
564.מיכאל, אברהם הריגת גנב לצורך הגנה על רכוש תחומין כח תשס"ח עמ' 174-192   
565.סגל, יהודה זרחיה בדיני רוצח שיכול להציל באחד מאבריו צמח יהודה ב, חיפה תשנו עמ' נח-סה  
566.סגנר, יעקב יוסף עיונים בדין רודף בלכתך בדרך כו קיץ תשסח עמ' 111-116  
567.סולובייצ'יק, חיים בדין עובר הרודף מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' יד-טו  
568.סולובייצ'יק, משה בענין אשה שמקשה לילד, שחותכין עוברה, ודין רודף הנאמן שנה כח גל' נג אלול-תשרי תשלט עמ' 19-9  
569.סלומון, יחזקאל קריאה למשטרה בשבת בעת פריצה ודין בא במחתרת בית אהרן וישראל גל' קיט סיון-תמוז תשסה עמ' עג-עט  
570.עזרין, יודא אריה בדין רודף המאור שנה טז קונ' ז אייר-סיון תשכה עמ' 15-17  
571.פלטשר, ג'ורג' פ' הפעלת כוח מגן כמעשה הצלת חיים זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 75-86  
572.פרידמן, נ"צ דין רודף למחבלים שנה בשנה תשלב עמ' 148-143  
573.פרימר, יששכר דב בהגדרת דין רודף אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 337-325  
574.פרימר, יששכר דב בירור כוונת רודף אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 327-309  
575.פרימר, יששכר דב הרודף ללא אשמה אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 111-94  
576.פרימר, יששכר דב הגדרת דין רודף ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 385-398  
577.פרלוב, יעקב בענין רודף מישרים חוב' ג אייר תשכט עמ' מג-סה  
578.צוקר, אברהם נתנאל בענין תאומים שנולדו דבוקים זה בזה חקירה גל' 5 סתיו תשסז (חלק עברי) עמ' לג-לט  
579.קוטלר, מלכיאל בדין בא במחתרת עם התורה מהד' ב חוב' יב תשמז עמ' ריג-ריט  
580.קורנגוט, אפרים משה הגנה עצמית אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 314-322  
581.קושלסקי, צבי הפלת עובר במקום פקו"נ צהר יב תשסד עמ' שפט-שצב  
582.קימלמן, ראובן תורה נגד טרור גשר שנה 1/112 31 קיץ תשמה עמ' 81-76  
583.קפלן, צבי ספינה שחישבה להישבר - לשיטת הרמב"ם בדין רודף [אוצר המשפט חלק א ערכים 6750 ,2829] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' סג-סט  
584.קפלן, צבי ספינה שחישבה להשבר... (לשיטת הרמב"ם בדין רודף) סיני כרך סז תשל עמ' לח-מב  
585.ראטה, נחמיה משפט רודף וגואל הדם שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' קפו-קפט   
586.רבינוביץ, נתן דוד גדרי חילוקי דינים בין רודף לבא במחתרת מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' נו-סח  
587.רוזן, ישראל התגוננות עצמית במחיר חיי הרודף  תחומין י (תשמט) 76-89  
588.רוזנפלד, שלמה הבא להרגך השכם להרגו ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 9-13  
589.ריבקין, שלום הרהורים והערות בכיוון הגדרת דיני רודף הדרום חוב' נה אלול תשמו עמ' 101-118  
590.רכס, יוסף ברור בדין רודף נועם ספר יג תשל עמ' רנט-רסח  
591.שוחטמן, אליאב שלטון יהודי אינו יכול להיות "רודף" תחומין יט (תשנט) 40-48  
592.שולמן, שמריה בעניני שפיכות דמים (על הריגת הבא במחתרת) הדרום חוב' לט ניסן תשלד עמ' 85-82  
593.שפירא, דוד שלמה מחקרים בתלמוד. (ה) בענין רודף אור מזרח כרך יוז תשכט עמ' 26-21  
594.שציפנסקי, ישראל עיונים בדיני הרודף אחר חבירו אור המזרח כרך כ תשלא עמ' 29-15  
595.שרשבסקי, בן-ציון הגנה עצמית האנציקלופדיה העברית כרך יג עמ' 415-414  
596. Bialoblocki, Samuel  Denunziation  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 5, p. 934-937  
597. Bleich, J. David  Terror must be condemned, not condoned  Sh'ma 14 (1983-84), p. 121-124  
598. Cohen, Boaz  Self-help in Jewish and Roman law  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 2 (1955), p. 107-133 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 624-650  
599. Cohen, Heinrich  Das j?dische Notrecht  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 9 (1922), p. 272-299  
600. Cohn, Haim H.  Extraordinary remedies  Encyclopedia Judaica 6, p. 1071-1074 = Principles of Jewish law, p. 590-554  
601. Cohn, Haim H.  Informer  Encyclopedia Judaica 8, p. 1370-1374 = Principles of Jewish law, p. 507-510  
602. Cohn, Marcus  Notwehr  J?disches Lexikon 4, p. 527-529 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 156-157  
603. Finkelman, Marilyn  Self-defence and defence of others in Jewish law: The Rodef defence  Wayne Law Review 33 (1987), p. 1257-1287  
604. Frimer, Dov  The right of self-defence and abortion  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 195-216  
605. Katz, Moise  The halakhic definition of aggression  Intercom 10,1 (1968), p. 20-21  
606. Kaufmann, David  Jewish informers in the Middle Ages  Jewish Quarterly Review 8 (1896), p. 217-238;   
607. Neufeld, Edward  Self-help in ancient Hebrew law  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 5 (1958), p. 291-298  
608. Vishny, Paul H.  The informer as a defendant in Jewish criminal procedure  Meyer Waxman Jubilee volume on the occasion of his seventy-fifth birthday, 1966, p. 122-136 = Studies in Jewish Jurisprudence 4 (1976), p. 231-245  
609. Vogelstein, Hermann  Notwehr nach mosaisch-talmudischem Recht  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 48, N.F. 12 (1904), p. 513-553  
610.[סופר, משה] מרן החתם סופר בסוגיא דרודף הניתן להצילו באחד מאבריו האהל שנה ג תשיז עמ' א-ג  

י. עונשין > עקרונות כלליים > ניסיון

 מחברכותרתספרביקורת
611.גינזבורג, יעקב משלם מסה ומריבה (העונש על נסיון למעשה פלילי על פי משפט התורה) סיני כרך כח תשיא עמ' כד-לג  

י. עונשין > עקרונות כלליים > שותף לעבירה. מסייע לעבירה. 'לפני עיור'

 מחברכותרתספרביקורת
612.אבלסון, ח' בדין מסייע לדבר עבירה שבילין גל' יח-יט סיון תשכז עמ' כה-כט  
613.אברהם, אברהם סופר ולפני עור לא תתן מכשול המעין כרך כח גל' ב טבת תשמח עמ' 53-48  
614.אברהם, אברהם סופר הרדמה לצורך ביצוע הפלה מלאכותית אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 40-50  
615.אברהם, אברהם סופר לפני עור לא תתן מכשול - האם צריך ליתן כל ממונו אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 62-67  
616.אברהם, מיכאל בעניין הכשלת חילוני בעבירה צהר כה אביב תשסו עמ' 9-20  
617.אברמסקי, יחזקאל שנים שעשו ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' עד-עו  
618.אדלר, בנימין; גרינבלט, אפרים; איכלר, מרדכי זאב נסיעה ב"חאפרים" - מסייע לדבר עבירה פעמי יעקב גל' מח מנחם אב תשסא עמ' קלט-קמח  
619.אדלר, יצחק אליהו לפני עור (לקט ובירורים בהלכות וכללי לפני עור לא תתן מכשול) אופקים תשמט רפז עמ'  
620.אוירבך, אליעזר הדפסת ספרים ע"י מחללי שבת הפרדס שנה כו חוב' א תשרי תשיב עמ' 16-19  
621.אונגר, ירון ארור משגה עור בדרך - מצג שווא רשלני פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 223 כי תבא תשסה 4 עמ'  
622.אישון, שלמה אפיקי השקעה בלא פיקוח הלכתי צהר כד ורף תשסו עמ' 9-17  
623.אישון, שלמה שמירת שבת בכלכלה המודרנית כתר ב תשנט עמ' 15-222 [פרק ח: שכר שבת ויו"ט עמ' 146-165. פרק ט: שותפות עם יהודים מחללי שבת עמ' 166-183. פרק י: סיוע עקיף לחילול שבת עמ' 184-187]  
624.אישון, שלמה השקעה בעסקים שאינם שומרים שבת כתר ו תשסח עמ' 51-59  
625.אישון, שלמה השקעה בחברות העוברות על איסור ריבית כתר ו תשסח עמ' 60-73  
626.אישון, שלמה הפעלת אתר אינטרנט בשבת כתר ו תשסח עמ' 142-146  
627.אליעזרוב, דב האם מותר להתפרנס מעשיית פסלים תחומין ב תשמא עמ' 448-443  
628.אליעזרי, שמואל בענין מסירת תעודה העלולה לעזור למקבלה להכשל באיסור [בענין לפני עור לא תתן מכשול, מסייע לדבר עבירה ודרכי שלום] התורה והמדינה קובץ ז-ח עמ' קמ-קמה  
629.אנציקלופדיה תלמודית אין מחזיקין ידי עוברי עבירה כרך א עמ' שה-שו (תרנג-תרנז במהדו' ב)  
630.אפלקר, שריאל; טילינגר, יניב קניה ממוכר המעלים מס ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 82-92  
631.אפרתי, ש' בעית המטבחים באניה 'שלום' הפרדס שנה לז חוב' ח אייר תשכג עמ' 7-9  
632.אפשטין, יעקב צדקה שתשמש לדבר עבירה חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 212-218  
633.אקסלרוד, גדליהו הגשת אוכל לאדם שלא יברך עליו פעמי יעקב גל' מו-מז ניסן תשנא  
634.אריאלי, זאב בגדר הלאו דלפני עור זכרון שלמה ויעקב, לזכרם של שלמה ויעקב שפיצר, ירושלים תשנח עמ' קסא-קסג  
635.בוטניק, ישראל בענין לפני עור בית יצחק כרך כב תשן עמ' 320-325  
636.בונין, יצחק אם מותר להשכיר חנות למחלל שבת הפרדס שנה לא חוב' ג כסלו תשיז עמ' 12-11  
637.בחבוט, אליהו האם מותר להעמיד פתיון כדי לברר ישרות הפועל צהר טו תשסה עמ' שכ-שסא  
638.בן שלמה, זכריה יחיד וחברה בהלכה מספרא לסייפא עלון 32 קיץ תשמח עמ' 70-52  
639.בן-פורת, אליעזר איסור לקנות דבר גנוב או גזול  קול התורה גל' מז תשרי תשס עמ' רמו- רנ  
640.בקשי-דורון, אליהו בדין לפני עור ואסור מסייע לעבירה בנין אב, ירושלים תשמב עמ' קמו-קנ  
641.בקשי-דורון, אליהו שותפות במפעל ישראלי המשווק פולחן של גויים הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שלה-שמג  
642.ברון, אריה ליב בענין לפני עור הפרדס שנה כט חוב' ד טבת תשטו עמ' 13-15  
643.ברונר, עמוס בענין ספק לפני עור בית התלמוד ספר א ירושלים תשכה עמ' פו-צב  
644.ברייש, מרדכי יעקב מסחר בשתי וערב קול התורה חוב' א תשרי תשלח עמ' סז-ע  
645.גודמן, מרדכי לפני עור ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 121-148  
646.גולדשטיין, טוביה משלוח אגרות בדואר בע"ש המאור שנה ו חוב' ה אדר תשטו עמ' 14-12  
647.גרוס, שאול זה עוקר וזה מניח ושנים שעשאוהו הפרדס שנה נא חוב' ד טבת תשלז עמ' 20-18  
648.גרוסנס, דב בענין לפני עור לא תתן מכשול קול התורה גל' מא תשרי תשנז עמ' צה -צז  
649.גרשוני, יהודה בענין מכירת נשק לאומות העולם ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 67-58; אור המזרח שנה לב תשמד עמ' 208-199  
650.גרשוני, יהודה בענין מכירת נשק לאומות העולם [אוצר המשפט חלק ב ערכים 2976 4472] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קעב-קפא  
651.גרשוני, יהודה לסייע לבן נח בדבר האסור לו ולפני עור שבילין גל' כ טבת תשכח עמ' לג-לז  
652.דושניצר, אליהו השכרת דירה למחלל שבת צהר ט תשסא עמ' קפ-קפו  
653.דושניצר, אליהו השכרת דירה למחלל שבת צהר ט תמוז תשסא עמ' קפ-קפו  
654.דייקן, פ' שתוף וסיוע בעבירה במסורת ישראל משפט וכלכלה כרך ד תשיח עמ' 167-161  
655.דיכובסקי, שלמה האינטרנט בהלכה השארת אתרים פתוחים בשבת תחומין כב (תשסב) 329-332  
656.דסלר, נחום זאב בענין אין מחזיקין ידי עוברי עבירה הפרדס שנה יח חוב' י טבת תשה עמ' 38-41  
657.הבלין, שמואל שנים שעשו יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' תא-תד  
658.הופמן, יקותיאל לענין לפני עור לא תתן מכשול הדרום חוב' סג אלול תשנד עמ' 137-151  
659.הירשפרונג, מרדכי סדור קדושין לחשודין על הטבילה הפרדס שנה כג חוב' א תשרי תשט עמ' 29-27  
660.הלוי, חיים דוד לפני עור לא תתן מכשול שנה בשנה תשנה עמ' 181-190  
661.הלוי, חיים דוד לפני עיוור לא תתן מכשול בנתיבי חסד ואמת תשנד עמ' 9-15  
662.הרצוג, יצחק אייזיק הפעלת ספינה בשבת [שותפות בחילול שבת] תחומין יג (תשנב-תשנג) 127-129  
663.וולדינברג, אליעזר יהודה חיוב רופא להפסיד ממונו כדי להנצל מאסור לפני עיור מוריה שנה יז גל' ט-י שבט תשנא עמ' סו-עא  
664.וולדנברג, אליעזר יהודה שותפות קואופרטבית עם מחללי שבת תחומין יב (תשנא) 414-426  
665.וורמן, שלמה מכירת כרטיס לטיסת שבת הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 40-47  
666.ויינברג, יחיאל יעקב על השאלה אם מותר לשו"ב לשחוט בשביל קצבים שאינם חשים לבדיקת הריאה הפרדס שנה כז חוב' ח אייר תשיג עמ' 1-6; חוב' ט סיון תשיג עמ' 7-9; חוב' י תמוז תשיג עמ' 8-10  
667.ויס, אשר זליג לפני עור לא תתן מכשול מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' לח-לט עמ' רלח-רנז  
668.ויס, יונתן בענין מסייע אין בו ממש זרע יעקב גל' ט אלול תשנז עמ' צב-צה  
669.ויס, יצחק אם מותר למכור חמץ של חשוד על חמץ המאור שנה נו חוב' ג שבט-אדר תשסג עמ' 34-36  
670.ולק, צבי הירש בדין לפני עור מוריה שנה ה גל' ה-ו כסלו-שבט תשלד עמ' י-כא  
671.ולק, שמואל אלעזר לפני עור לא תתן מכשול הפרדס שנה יז חוב' א ניסן תשג עמ' 30-32; חוב' ט כסלו תשד עמ' 37-38  
672.ולקובסקי, אליהו הלוי שיתוף פקידים דתיים בלשכת עבודה השולחת פועלים למסעדות טריפה או שפועלות בשבת ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 242-238   
673.וקנין, מכלוף סידור חופה וקידושין לשאינם שומרי שבת ודיני טהרת המשפחה אור תורה שנה כא תשמט עמ' רצה-שב  
674.זולטי, בצלאל שנים שעשאוה במלאכת שבת תורה שבעל-פה ט תשכז עמ' כה-לה  
675.זילברשטין, יצחק; בצרי, עזרא; אקסלרוד, גדליהו; שטרן, יעקב מאיר; שטרנבוך, משה נסיעה ב"חאפרים" - מסייע לדבר עבירה פעמי יעקב גל' מו-מז ניסן תשסא עמ' קב-קו  
676.חרל"פ, חיים זבולון; קוק, צבי יהודה חליפת מכתבים בענין 'מכשול לפני עור' לחי ראי, לזכר א"י רענן, ירושלים תשכא עמ' קלה-קמ  
677.טובולסקי, אריה בענין מסייע עוברי עבירה בשביעית המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 64-63  
678.יולס, אפרים אליעזר אי הוי מסייע ידי עוברי עבירה בטבילת גרים שלא כהלכה המאור שנה יג קונ' ו ניסן תשכב עמ' 5-3  
679.יוסף, עובדיה פתיחת מסעדה בתענית ציבור בית הלל גל' כח טבת תשסז עמ' נז-סב  
680.ישראל, אברהם ואין למו מכשול (הלכות לפני עור לא תתן מכשול) בת ים תשסג ר עמ'  
681.כהן, רחמים בענין ולפני עיור לא תתן מכשול ויען שמואל י תשסז עמ' תרה-תרט  
682.כהנמן, יוסף שלמה בענין לפני עור הנאמן שנה טו גל' כז אלול תשכג עמ' 3-6  
683.כחילי, ישראל בענין לפני עיור לא תתן מכשול היכא דשרי לדידיה אור תורה שנה כג תשנא עמ' מ-מו  
684.לבנון, יהושע לפני עוור ממגד גבעות עולם ג תשס עמ' 81-84  
685.לוין, נחמן ולפני עוור לא תתן מכשול: פשט ודרש, דור דור ודורשיו מכלול כג-כד סיון תשסב עמ' 73-82  
686.ליבוביץ, יהושע בגדר הכשלה באסורים משאת בנימין, לזכר בנימין כהן, ירושלים תשל עמ' 42-40  
687.ליברמן, יוסף מסיע לעוברי עבירה בשביעית המעין כרך כ גל' א תשרי תשם עמ' 19-18  
688.ליינר, מרדכי אליעזר ע"ד מכירה למומר דבר איסור בזמן ההיתר המאור שנה כה תשלג עמ' 9-11  
689.מאור, זאב האכלת איסור לקטן מהדרין חוב' ז אדר ב תשנה עמ' נז-סו  
690.מלכיאור, מנחם; רובינשטין, מאיר לפני עור לא תתן מכשול כתלנו טו תשנד עמ' 298-311  
691.מלר, יחזקאל בענין כהן המקדש גרושה אם עוברים בלאו דלפני עור לא תתן מכשול צהר ד תשנט עמ' קלט-קמא  
692.מנדלוביץ, צבי בענין איסור מכירת בהמה לנכרי מוריה שנה יא גל' ה-ו ניסן תשמב עמ' עז-עח  
693.מסקין, יעקב בענין סדור קדושין [לזוג שאינם זהירים בטבילת נידה] הפרדס שנה יג חוב' ג סיון תרצט עמ' 18-19  
694.מצגר, דוד גדרי רציחה [הכוהו עשרה בני אדם] אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' שמד-שמז  
695.מצגר, יונה האם מותר להשכיר דירה לבני זוג שאינם נשואים בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 64-68  
696.נהוראי, מאיר רכב צמוד לשכיר חילוני העובד במשק דתי משלב גל' כט אב תשנו עמ' 45-57  
697.ניסנבוים, משה יעקב בענין ולפני עור לא תתן מכשול אפריון חוב' ג תשרי-חשון תשכח עמ' נא-סא  
698.סלושץ, צבי א' בדין מסייע אין בו ממש קול תורה שנה כג תשכט חוב' ב-ג עמ' ז-ט  
699.סרנא, יחזקאל הערות על תשובות הגרי"י ווינברג הנאמן שנה יח תשכז גל' לג עמ' 3-7  
700.עמיטל, יהודה על מעמדו של היהודי החילוני בימינו וההתייחסות אליו עמודים לה תשמז עמ' 389-382  
701.פולק, שלום בענין לאו דלפני עור זרע יעקב גל' כב שבט תשסד עמ' מג-נ  
702.פנדל, דוד 'לפני עיור לא תתן מכשול' - הלכה למעשה מספרא לסיפא עלון 25 תמוז תשמו עמ' 58-46  
703.פרידמן, נתן צבי גדר 'לפני עוור' לפי שיטת הרמב"ם קול תורה שנה כ תשכו חוב' ה עמ' ו-ז  
704.פרידמן, שבתי סדור קדושין לחשודין על הטבילה הפרדס שנה כג חוב' א תשרי תשט עמ' 29-30  
705.פרל, גדעון בענין לפני עור לא תתן מכשול בית התלמוד ספר ב תשכו עמ' קכח-קלח  
706.פרנק, זאב בענין לפני עור שערי ציון שנה ב תרפב חוב' ג-ד דפים ז-ח  
707.פרנק, צבי פסח בגדרי האסור ד'לפני עור' קול תורה שנה כא תשכז חוב' ג-ד עמ' ג-ו  
708.קונשטט, ברוך בענין איסור לפני עור ומסייע ידי עוברי עבירה המעין כרך ז גל' ג ניסן תשכז עמ' 5-3  
709.קוסובסקי, עמנואל בדין שנים שעשו אפיקי נחלים ג תשלא עמ' 47-50  
710.קופמן, יצחק בלאו דלפני עור לא תתן מכשול אפיקי נחלים ג תשלא עמ' 76-80  
711.קוק, שמחה מכירת בשר איסור לישראל החשוד לאכלו (בירור הענין) נעם כרך ב תשיט עמ' לח-נד  
712.רבינוביץ, משה; בודיק, אבי לפני עיור לא תתן מכשול עלון שבות גל' 91 כסלו תשמב עמ' 39-23  
713.רבינוביץ, נחום אליעזר כל ישראל ערבים זה בזה. [לפני עיוור לא תיתן מכשול] תחומין יא (תשן) 41-56  
714.רגנשברג, דוב מנחם בדין לפני עור הפרדס שנה סא חוב' י תמוז תשמז עמ' 12-10  
715.רוזן, ישראל היש 'לפני עור' בהפגנות שבת ובמחסומי רחוב? תחומין ז תשמו עמ' 143-139  
716.רוזן, ישראל שותפות עסקית עם מחללי שבת תחומין יב (תשנא) 399-413  
717.ריבקין, בן ציון בענין לפני עיור אצל עכו"ם הדרום חוב' נו אלול תשמז עמ' 110-119; שם חוב' נח אלול תשמט עמ' 84-90  
718.רייז, שניאור זושא בענין לאו דלפני עור בבני נח אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 139-138  
719.רמון, יוסף צבי "ולפני עור לא תתן מכשול" עלון שבות גל' 153 ניסן תשנט עמ' 94-112  
720.רפאל, שילה איסור לפני עיוור בשביעית תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קטו-קכ  
721.רפפורט, יצחק מאיר במשלוח מכתבים בדואר בע"ש המאור שנה ז חוב' ז אייר-סיון תשטז עמ' 7-8  
722.שוחטמן, אליאב לשאלת הסיוע ביד עוברי עבירה המעין כרך כ גל' ג ניסן תשם עמ' 35-31  
723.שורץ, מתתיהו השתתפות וסיוע בצוואה להעברת נחלה מהיורש בית אהרן וישראל גל' קב אב-אלול תשסב עמ' קי-קטו  
724.שטיינברגר, אליעזר גדרי מסייע אין בו ממש (במעליות וברפואה) עטרת שלמה ה תשס עמ' רכא-רכט  
725.שטרן, דוד בגדרי לפני עור זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' קיב- קטו  
726.שטרנברג, יחיאל מכירת מאכלים למי שאינו שומר תו"מ מהדרין חוב' י שבט תשנז עמ' נב-סט  
727.שיינקופף, יצחק דוב בענין לפני עור הפרדס שנה לה חוב' ג כסלו תשכא עמ' 31-28  
728.שכטר, אליהו בענין הכוהו עשרה בני אדם בי' מקלות זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב [תשיט] עמ' 28-34  
729.שלוש, אברהם מאיר האם מותר למכור פירות שביעית לכל דורש אור תורה שנה כח תשנו עמ' תתע-תתפ  
730.שלוש, שלמה בנקט בשבת שערי צדק ז תשסו עמ' 176-180  
731.שפירא, דוד בטעמא דאין לוקין אלאו דלפני עור (והמסתעף בעניני לאו שאין בו מעשה) תפארת רפאל; ספר זכרון לרב רפאל בנימין לוין, ירושלים תשסו עמ' קפז-רט  
732.שרמן, אברהם איסור מכירת ציוד חקלאי לחשודים על השביעית תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קכא-קל  
733.[אמסל, מאיר] העורך בעל מסעדה אי מותר להאכיל למי שאינו נוטל ידיו המאור שנה טו קונ' ג טבת תשכד עמ' 18-20  

י. עונשין > עקרונות כלליים > שליח לדבר עבירה

 מחברכותרתספרביקורת
734.אוירבך, שלמה זלמן בענין "שליחות לדבר עבירה" שנה בשנה תשנו עמ' 177-190  
735.איזירר, חגי אין שליח לדבר עבירה כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 44-27  
736.איזירר, חגי שליחות במכירת אדמת א"י לנכרים לצורך שביעית (אין שליח לדבר עבירה) אוריתא גל' יח תשנו עמ' רלה-רנב  
737.איזנברג, אלי; בבקוף, נחום בירורים בסוגית שליחות לדבר עבירה מגל ח-ט תשנב עמ' 78-85  
738.אלבוים, שמואל שמעלקא בענין אין שליח לדבר עבירה בית אהרן וישראל גל' עא סיון-תמוז תשנז עמ' מא-נט  
739.אנציקלופדיה תלמודית אין שליח לדבר עבירה כרך א עמ' שלח-שמב (תשכה-תשלד במהדו' ב)  
740.אנציקלופדיה תלמודית דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים כרך ז עמ' פב-פג  
741.אפשטין, יעקב משלח נכרי לדבר עבירה חבל נחלתו ד תשסה עמ' 271-276  
742.בוך, יצחק משה בענין אין שליח לד"ע בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תלג-תלד  
743.בלייך, יהודה דוד בענין אין שליח לדבר עבירה הנאמן שנה כז גל' נא תשרי-חשון תשלז עמ' 23-20  
744.ברגמן, ש"ה השמים והארץ; הגיונות על אחריותו של האדם [בעמ' ט-כ: היש שליח לדבר עבירה? (חוק המדינה ומצפון היחיד)] ת"א [תשכח] פא עמ'  
745.גויטיין, אליהו מנחם אין שליח לדבר עבירה (ונלוה אליו בסופו דין מסית לד"ע) אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלג עמ' יט-כד  
746.גולד, מנחם אין שליח לדבר עבירה באיסורים דרבנן בלכתך בדרך אדר תשנד עמ' 62-66  
747.גרינשפן, נחמן שלמה בענין שליחות לדבר עבירה שערי ציון שנה ב תרפב חוב' ט-יא דפים לב-לח  
748.דייקן, פ' ציות לפקודה הנוגדת דין הפרקליט כרך יג תשיז עמ' 257-252  
749.הכהן, ישראל אורי בענין אין שליח לדבר עבירה אור תורה שנה לב תשס עמ' תרצה-תשא  
750.הפטר, הרצל שליחות לדבר עבירה עלון שבות גל' 88 כח אייר תשמא עמ' 22-15  
751.ויגודה, מיכאל עוד על שליחות לדבר עברה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 185 תולדות תשסה 4 עמ'  
752.וינברגר, יהושע בענין אין שליח לדבר עבירה בית אהרן וישראל גל' קז סיון-תמוז תשסג עמ' לה-לט  
753.וינברגר, יעקב אין שליח לדבר עבירה יד אפרים, ת"א תשלח עמ' רכו-רכח  
754.וינטר, אלימלך שליחות לדבר עבירה שבילין גל' כג-כד כסלו תשל עמ' לד-לח  
755.ויס, אשר זליג אין שליח לדבר עבירה מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' לח עמ' רעד-רפד  
756.חפץ, חיים אחריות הרב (Vicarious liability) במשפט העברי והאנגלי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
757.טייכטל, יששכר שלמה יש שליח לדבר עבירה בשוגג אהלה של תורה, רבעון, גל' ב-ג אדר תשלז עמ' ח-ט  
758.טסלר, צבי אריה שליחות לדבר עבירה האהל שנה יג תשכז עמ' ל-לא  
759.יודלייב, גרשון חנוך סוגיא דשליחות ספר זכרון להרב חמ"י שניידר, לונדון תשיז עמ' 69-74  
760.כהן, בנימין בענין שליח לדבר עבירה ומיגו דזכי לנפשיה המאיר ט תשנח עמ' קלא-קמד  
761.כהן, מרדכי דוד בגדרי שליח לדבר מצוה ושליח לדבר עבירה מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' עג-עה  
762.לוי, אריאל בענין אין שליח לדבר עבירה מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 197- 195  
763.לסינגר, נתן בענין אין שליח לדבר עבירה הבאר חוב' יב אלול תשכא עמ' 42-40  
764.מור יוסף, אורי אהרון בענין שליח לדבר עבירה כשהעבירה מדעת השליח מבקשי תורה גל' יט אייר תשנו עמ' קיט-קכ  
765.מנטל, חייב דוב משפט הורדוס בר-אילן א תשכג עמ' 171-165  
766.מרצבך, יונה בענין חיוב לצאת ידי שמים [בשוכר עדי שקר] מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' לא-לב  
767.נריה, משה צבי משפט צורר היהודים בהלכה שנה בשנה תשכא עמ' 119-105  
768.סבאג, דוד בענין שליחות לדבר עבירה בני שלמה תשנח עמ' כב-ל  
769.סגל, יהודה זרחיה בגדר שליח לדבר עבירה בידי שמים צמח יהודה ב, חיפה תשנו עמ' רמ-רמד  
770.סגל, פרץ לבירור המקור המשפטי של הכלל 'אין שליח לדבר עבירה' שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 93-73  
771.סופר, שמואל חי בענין שליחות לדבר עבירה בני שלמה תשנח עמ' סה-סט  
772.סלר, יוסף גניבה ע"י שליח וגניבה בשוגג בנתיבות ים ד תשלג עמ' צח-קיב  
773.עבו, שלמה גירושין בעל כורחה על ידי שליח אור תורה שנה יב תשם עמ' רנט-רסז  
774.עובדיה, מרדכי בענין פטורי שלוחי חוץ ובביאור דין שלד"ע בני שלמה תשנח עמ' ע-עד  
775.פדרבוש, שמעון משפט אייכמן לאור ההלכה חקרי יהדות, ירושלים תשכו עמ' 242-236  
776.פופקא, יעקב משה שליח לדבר עבירה במעילה, טביחה ומכירה ושליחות יד הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 69-73  
777.פופקא, מרדכי אי יש שליח לדבר עבירה בשוגג אידנו, לזכר הרב ד' רבל, ניו-יורק תשב עמ' 113-111  
778.פיש, אורי; אליצור, ישראל אין שליח לדבר עבירה אורות עציון לג תמוז תשסב עמ' 96-113  
779.פכטמן, יחיאל אין שליח לדבר עבירה קול התורה גל' סא ניסן תשסו עמ' קסז-קסט  
780.פרומן, יהודה "אין שליח לדבר עבירה" - כלל או יוצא מן הכלל ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 73-105  
781.פרידמן, בן-ציון אין שליח לדבר עבירה כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 26-25  
782.פרידמן, נ"צ משפט אייכמן לאור ההלכה גוילין גל' יד-טו תמוז תשכא עמ' 27-25  
783.קגן, מאיר גציל בדין אין שליח לדבר עבירה הדרום חוב' נט אלול תשן עמ' 66-78  
784.קירשנבאום, אהרן עיונים בשליחות לדבר עבירה [אוצר המשפט חלק א ערך 6811] (חלק 2) שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 230-219  
785.קירשנבאום, אהרן אין שליח לדבר עברה? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 106 בא תשסג 4 עמ'  
786.קירשנבאום, אהרן עיונים בשליחות לדבר עבירה (חלק 1) דיני ישראל כרך ד תשלג עמ' 55-89  
787.קמאי, אליהו ברוך בענין דעת אחרת מקנה בהפקר, ובדין אין שליח לדבר עבירה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שצא-שצג  
788.קרול, מרדכי שמואל אין שליח לדבר עבירה מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' כז-לא  
789.רוזנברג, שריאל בענין אין שליח לדבר עבירה מישרים חוב' ז אייר תשלא עמ' פח-צה  
790.רוזנטל, יעקב בענין אין שליח לדבר עבירה מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' צה-ק  
791.שטיינר, מנחם מ' בסוגיא דאין שליח לדבר עבירה האהל שנה ד תשיח עמ' כט-ל, סב-סג  
792.שפירא, דוד שלמה הערה בענין שליח לדבר עבירה הדרום חוב' לד תשרי תשלב עמ' 57-58  
793.שקופ, שמעון יהודה גדרי שליחות ושליחות לדבר עבירה מוריה שנה יח גל' ג-ד שבט תשנב עמ' לב-לט  
794.שריאל, אריאל שליחות לדבר עבירה עלון שבות גל' 154 תשרי תשס עמ' 37-45  
795.שרמן, אברהם ח' תוקפו ההלכתי של טופס הרשאה למכירת קרקע לשביעית תורה שבעל פה לה: עמ' צא-ק', תשנד  

י. עונשין > עקרונות כלליים > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
796. Cohn, Marcus  Versuch  J?disches Lexikon 5, p. 1201 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 166  
797. Encyclopedia Talmudica  Prohibition אזהרה  Vol. 1, p. 517-523  
798. Encyclopedia Talmudica  Transgressors may not be abetted אין מחזיקין (או: מחזקין) ידי עוברי עבירה  Vol. 2, p. 65-69  
799. Encyclopedia Talmudica  Punishment may not be imposed by means of exegetical derivation אין עונשין מן הדין  Vol. 2, p. 111-118  
800. Encyclopedia Talmudica  There can be no agent for a delict אין שליח לדבר עבירה  Vol. 2, p. 154-165  
801. Kirschenbaum, Aaron  A cog in the wheel: the defence of 'obedience to superior orders' in Jewish law  Israel Yearbook of Human Rights 4 (1974), p. 168-193  
802. Mendelsohn, S.  Abetment  Jewish Encyclopedia 1, p. 54-55  
803. Mendelsohn, S.  Hatra'ah  Jewish Encyclopedia 6, p. 260  
804. Wurzburger, Walter S.  Cooperation with non-orthodox Jews  Tradition 22,2 (1986), p. 33-40  

י. עונשין > עקרונות כלליים > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
805. Berger, B.  Criminal code of the Jews  n.p. 1880*  
806. Braver, J.  Criminal law according to the Hebrew code  Kansas City Law Review 2 (1934), p. 104-107*  
807. Brin, Joseph G.  Mosaic law in an ideal state  Law Society Journal (Boston) 6 (1934), p. 73-76*  
808. Cazelles, Henri  La transgression de la Loi en tant que crime et delit  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 521-528  
809. Enciclopedia Judaica Castellana  Traspaso  Vol. 10, p. 297  
810. Harari, Abraham  Desuetude  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 101-113  
811. Steinberg, Isaak  Die Lehre vom Verbrechen im Talmud  Dissertation Stuttgart 1910, 6 + 134 p.  
812. Steinberg, Isaak  Rechtswidrigkeit und Schuld im Strafrecht des Talmud  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 25 (1910-11), p. 140-197 = Studies in Jewish Jurisprudence 4 (1976), p. 153-210  

י. עונשין > עבירות

 מחברכותרתספרביקורת
813.בן פזי, ישעיהו מסירת יהודי לנכרים במקורות התלמודיים - עיון מחודש במליצה התלמודית "קוצין כסוחין כסחתי" דיני ישראל כרך כג תשסה עמ' 1-30  

י. עונשין > עבירות > הריגה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
814.אביעזר, נתן "לא תרצח" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 740 תשסח 2 עמ'  
815.אהוביה, אברהם לא תרצח (שמות כ, יג); עיון ביחס המקרא אל שפיכות דמים בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 143-133; ספר משה גוטנטג, ירושלים תשמו עמ' 203-193  
816.איגרא, אליעזר "הרצחת וגם ירשת" -בבעל שהרג את אשתו זכרון בספר, נר לנשמת יוסף פינסקי, כרם ביבנה תשן עמ' 244-251  
817.אייכלר, אליהו דב רצח אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 431-426  
818.אמסל, מאיר היאתה לעורר בדעת תורה את שלטונות ארה"ב להעניש רוצחים בזדון במשפט מות המאור שנה כט חוב' ז תשרי-חשון תשלח עמ' 21-18  
819.אנקר, אהרן רצח מתוך הכרח וצורך במשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה 174-154  
820.אנקר, אהרן הכרח וצורך בדיני עונשין רמת-גן תשלז 256 + 8 עמ'  
821.אנקר, אהרן האם הרמב"ם מצמצם את סמכות הענישה של המלך לעבירת רצח בלבד? עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 39-67  
822.אנקר, אהרן; שיבר, ברוך ההורג מתוך טעות בלתי הגיונית בהגנה עצמית במשפט העברי הכרח וצורך בדיני עונשין, רמת-גן תשלז עמ' 163-151  
823.בזק, יעקב הריגת נפשות ודיניה בספרות השו"ת (פרק בדיני עונשין במשפט העברי) דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 37-49; סיני כרך סח תשלא עמ' רעה-רפז  
824.בירנבוים, בנימין המדביק חברו בנגיף דברי משפט ב תשנו עמ' שסא-שסה  
825.בן-זמרה, אליהו צ' שפיכות דמים מתוך 'צורך' במשפט העברי ובמשפט הישראל (על התאמת אמצעי ההצלה ומאזן הדמים) שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 152-117  
826.ברס, מרדכי בעניין כהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' שכד- שכו  
827.גבריהו, חיים מ"י עונשו של קין והעיר אשר בנה בית מקרא שנה יג חוב' א תשרי תשכח עמ' 27-36  
828.גולדשמידט, ישעיהו בענין חיוב מיתה ברוצח ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תנא-תנז  
829.גולינקין, דוד הסגרת רוצח יהודי שיח מישרים גל' 13 ניסן-אייר תשמז עמ' 17-15  
830.גילת, ישראל צבי "כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה" - על הסימביוזה הדרשנית שבין עבירת הרצח לעבירת האונס דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 408 תשסא 4 עמ'  
831.גרשוני, יהודה על יצירה של סוצקבר "כל נדרי" (הריגת אדם כדי להצילו מעינויים) חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שיג-שטז  
832.דייקן, פ' מיתה שנגרמה ע"י סיבות אחדות הפרקליט כרך ג 1946 עמ' 262-260  
833.הכהן, אביעד קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה - עונשו של רוצח פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 228 בראשית תשסו 4 עמ'  
834.הלוי, חיים דוד דין 'הבא להרגך השכם להרגו' בחיינו הצבוריים תחומין א תשם עמ' 348-343; שפיכות דמים; היבטים הלכיים ומוסריים: 'דין הבא להורגך השכם להורגו' בחיינו הציבוריים (פרסומי עוז ושלום מס' 2). ירושלים תשמא 16 עמ'  
835.הלוי, חיים דוד על דילול עוברים והמעמד ההלכתי של עוברים במבחנה אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 14-17; אסיא ספר ח תשנה עמ' 3-6  
836.הנקין, יהודה הרצל איסור הריגת גוי ורציחת מחבל כפות שנה בשנה תשנה עמ' 237-254  
837.הרכבי, יהודה ליב יהרג ואל יעבור ברציחה מוריה שנה יד גל' ג-ד סיון תשמה עמ' צד-ק  
838.הרשלר, משה בדין מאי חזית דדמך סומק טפי וספק סכנה הדרום חוב' מו ניסן תשלח עמ' 47-42  
839.ויגודה, מיכאל לא תרצח - הצלת רוצח מעונש מוות במדינה זרה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 253 נשא תשסו 4 עמ'  
840.ויין, דוב ברל בענין נתכוין להרוג את זה והרג את זה [אוצר המשפט חלק א ערך 6690] חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 61-55  
841.וילמובסקי, אלתר מאיר בשיטת הרמב"ם בכח ראשון בשחיטה וברציחה תורת בית המדרש תשסא עמ' פ-פה  
842.ויס, אשר זליג הריגת המצרי ע"י משה מנחת אשר, שמות, תשסד סי' ג עמ' יג-יז  
843.ויס, אשר זליג בענין איסור רציחה בבני נח מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' יב עמ' עה-עח  
844.זילברשטין, יצחק פגע בכליותיו של חברו אם מחויב לתרום לו כליה פעמי יעקב נב ניסן תשסג עמ' לב-לד. [תגובות]: שם נג-נד כסלו תשסד עמ' קכט-קלד  
845.זילברשטין, יצחק הרגעת יסורי חולה באמצעות תרופה המקצרת חייו עטרת שלמה ז תשסב עמ' קיא-קטו  
846.זילברשטין, יצחק דילול עוברים - שו"ת אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 62-68; אסיא ספר ח תשנה עמ' 7-13  
847.זיסמנוביץ, יוסף טריפה שהרג כנסת ישראל, ירושלים, ג טבת-ניסן תשכט עמ' יג-יח  
848.זסלנסקי, א"י לישנא דקראי: בענין 'לא תחוס' לגבי רוצח כתבים, כרך ב ירושלים תשכו עמ' צב-קא  
849.חבה, יעקב היסוד הנפשי בעבירת רצח במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר- אילן תשס 350 ע'  
850.חבה, יעקב דרישת המעשה בעבירת רצח במשפט העברי דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 475-513  
851.טכורש, כתריאל פישל עונשם של חבלנים הגורמים מות שנה בשנה תשם עמ' 189-185  
852.יעקובוביץ, ישראל בדין רופא שהמית אם ישא את כפיו המאור שנה ז חוב' ח תמוז תשטז עמ' 12-10  
853.כהן, חיים ה' שפך דם האדם באדם דמו ישפך - רצח ושפיכות דמים במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 48 נח תשסב 4 עמ'  
854.לויטן, אשר ניסן רוצח וחיוב גלות הפרדס שנה כד חוב' י תמוז תשי עמ' 2-1  
855.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על צלם אלוהים; פילוסופיה והלכה - עברת הרצח, הדין הפלילי ועונש המוות תרביץ שנה סח תשנט עמ' 533-556  
856.ליבס, יצחק אייזיק על דבר עונש מוות לרוצחים נעם ספר כא תשלט עמ' קכ-קכט  
857.ליונשטם, שמואל א' דין הניאוף ודין הרצח במשפט המקרא ובמשפט המסופוטמי בית מקרא שנה ז חוב' א ניסן תשכב עמ' 55-59  
858.לייזרובסקי, ברוך תשובה בדין אין בו צורת אדם [אם מותר לקרב מיתתו] המאור שנה טז קונ' ז אייר-סיון תשכה עמ' 9-10  
859.מרצבך, ר' איסור רציחה בעכו"ם העמק חוב' מא תשרי תשמג עמ' עד-פא  
860.נאור, בצלאל רוצח - מושכל ראשון בהלכה אור המזרח כרך לח תשן עמ' 247-249  
861.ניומן, י' יעקב בדין ההורג את הטריפה והגוסס סיני כרך ס תשכז עמ' קפט-קצ  
862.נריה, משה צבי בן נח שרצח באונס וברצון התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכג עמ' קכו-קמז  
863.סגל, יהודה זרחיה בגדר קליטת מזבח כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קעז-קפד  
864.סגל, יהודה זרחיה נשיאת כפיים לכהן שהרג נפש צמח יהודה ג, אשדוד תשסא עמ' קמג-קמה  
865.סגל, פרץ 'ולא תקחו כופר לנפש רוצח' - לפסלותו של הסכם לפדיון רוצח שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 226-215  
866.פייגין, שמואל י' הרוצח בתורה התקופה ספר ל-לא תשו עמ' 764-747  
867.פייגין, שמואל י' רצח בחקי המזרח העתיקים ובשטרות בבל ואשור התקופה ספר לב-לג תשח עמ' 765-740  
868.פיק, שלמה זאב אמדוהו למיתה והיקל מגל יא תשנה עמ' 91-100  
869.קוטלר, אהרן בענין נתכוין להרוג את זה והרג את זה משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' עד-פא  
870.קושלבסקי, צבי דילול עוברים עטרת שלמה י תשסה עמ' רג-רז  
871.קנטור, ישראל מטרה מוצדקת ואמצעים פסולים - אמנם מעשי אבות סימן לבנים? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 53 וישלח תשסב 4 עמ'  
872.קריגר, בן-ציון איסור לא תרצח ביחס לנכרים כתלנו יד תשנב עמ' 150-181  
873.רוזנטל, דב כהן שהרג את הנפש אם עולה לדוכן כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' צא-צד  
874.ריבקין, שלום בענין בן-נח נהרג על פי עצמו ועל הטריפה הפרדס שנה לד חוב' י תמוז תשך עמ' 25-21  
875.שוחטמן, אליאב "ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו" - "הרצחת וגם ירשת?!" פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 302 בראשית תשסח 4 עמ'  
876.שוחטמן, אליאב "ואת בניו לא ידע" - על רצח בתוך המשפחה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 331 וזאת הברכה תשסח 4 עמ'  
877.שכטר, צבי בדיני מת וגברא קטילא אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 119-137  
878.שלזינגר, אליעזר בסוגיא דמאי חזית קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' פז-צ  
879.שציפנסקי, ישראל היש לרוצח בחירה חפשית? אור המזרח כרך יז תשכח עמ' 142-133  
880. Justification and excuse in the Judaic and common law: the exculpation of a defendant charged with homicide  New York University Law Review 52 (1977), p. 599-628  
881. Amram, David Werner  The murder of Abel  Green Bag 13 (1901), p. 592-594  
882. Christ, Hieronymus  Blutvergiessen im Alten Testament: Der gewaltsame Tod des Menschen untersucht am hebraischen Wort Dam  Basel 1977, 236 p.   
883. Cohn, Haim H.  Homicide  Encyclopedia Judaica 8, p. 944-946 = Principles of Jewish law, p. 475-478  
884. Cohn, Marcus  Elternmord  J?disches Lexikon 2, p. 382 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 147  
885. Flusser, D.  'Do not commit adultery, do not murder'  Textus 4 (1964), p. 220 ff*  
886. Genauer, Marvin  The treatment of homicide in the Talmud  Dissertation Seattle, Wash. 1970, 2 + 160 p.  
887. Golka, Friedemann H.  Keine Gnade fur Kain (Genesis 4, 1-16)  Werden und Wirken des Alten Testaments; Festschrift fur Claus Westermann zum 70. Geburtstag, 1980, p. 58-73  
888. Greenberg, Moshe  Bloodguilt  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 449  
889. Hirsch, Frank E.  Assassination  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 288  
890. Hirsch, Frank E.  Murder  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 2049  
891. Lagrange, M.J.  L'homicide d'apres le Code de Hammourabi et d'apres la Bible  Revue Biblique 25 (1916), p. 440-471  
892. Lesetre, Henri  Homicide  Dictionnaire de la Bible 3, p. 740-743  
893. Levertoff, Paul  Homicide  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1418  
894. McKeating, Henry  The development of the law on homicide in ancient Israel  Vetus Testamentum 25 (1975), p. 46-68  
895. Phillips, Anthony  Another look at murder  Journal of Jewish Studies 28 (1977), p. 105-126  
896. Rosenbaum, Stanley  Israelite homicide law and the term 'enmity' in Genesis 3:15  Journal of Law and Religion 2 (1984), p. 145-151  
897. Schroer, Hermann  Mord - Judentum - Todesstrafe  Munchen (after 1933), 41 p.  
898. Sick, Ulrich  Die Totung eines Menschen, ihre Ahndung in den keilschriflichen Rechtssammlungen unter Berucksichtigung rechtsvergleichender Aspekte  2 vols. Dissertation Ostfilden 1984*  
899. Siegfried, C.  Mord, Morder  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 442-443  
900. Sinclair, Daniel B.  Treatment of fatally ill patient (Terefah) in Maimonides' law of homicide  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 181-194  
901. Sperling, S. David  Bloodguilt in the Bible and in ancient Near Eastern sources  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 19-25  
902. Sulzberger, Mayer  The ancient Hebrew law of homicide  Jewish Quarterly Review, N.S. 5 (1914-15), p. 127-161, 289-344, 559-614; repr. separately Philadelphia 1915, 160 p. = Studies in Jewish Jurisprudence 2 (1972)  
903. Winer, G.B.  Mord  Biblisches Realworterbuch 2, p. 105-106  
904. Ziegen, J.  Die Sunde Mord in Bibel und Midrasch  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 75-88  
905.[רדלר, י'] ר' ב' הדברה הששית לאור ההלכה ההד שנה כז תשיב חוב' ט עמ' טז-יז  

י. עונשין > עבירות > הריגה > הריגה בשגגה > גלות. ערי מקלט

 מחברכותרתספרביקורת
906.אבלסון, חיים יציאת גולה מעיר מקלטו לצורך פיקוח נפש שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' מב-מז   
907.אברמסקי, יחזקאל דין האומר מותר לחיוב קרבן ולחיוב גלות שערי תורה קובץ ה תשרי תשנא עמ' טז-יז  
908.אורבך, אפרים אלימלך על גרימת מוות בשגגה ומוות בעריסה אסופות ספר א תשמז עמ' שיט-שלב  
909.אלביצקי, יוסף בענין ערי מקלט שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' רסה-רסז  
910.אלברג, שמחה יציאה מעיר מקלט לצורך פקוח נפש הפרדס שנה לג חוב' ב חשון תשיט עמ' 27-22  
911.אנטמן, יוסף ישעיה כח כוחו לגלות כתלנו חוב' א אב תשל עמ' 21-24  
912.אנציקלופדיה תלמודית גלות כרך ו עמ' קכב-קלה  
913.אריאלי, גרשון תחומי ערי מקלט הפרדס שנה כד חוב' ד טבת תשי עמ' 20-18  
914.אשרי, אפרים בענין גלות הפרדס שנה לג חוב' ב חשון תשיט עמ' 14-12  
915.בר לוי, איתיאל היחס המיוחד בין רב לתלמידו תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 275-280  
916.ברין, גרשון עיר מקלט האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 638-637  
917.ברמה, דרור דין הרוצח בשגגה אורות עציון יג מרחשון תשמח עמ' 73-37  
918.גנק, מנחם דוב כח כחו לענין חיוב גלות הפרדס שנה נג חוב' ח אייר תשלט עמ' 19-16  
919.גריינר, אייל מה בין ערי מקלט לערי לויה? שיר למעלות ג תשסא עמ' 155-162  
920.גרינבאום, אהרון עיר הנדחת בערי מקלט הדרום חוב' כ תשרי תשכה עמ' 119-109  
921.גרינברג, משה ערי מקלט אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 388-383  
922.גרשוני, יהודה שליח בית דין שהרג בשגגה חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תלח-תמ  
923.דינור, ב' דמותן הדתית של ערי המקלט וטכס מתן החסות בהן ארץ-ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, ספר ג תשיד עמ' 146-135  
924.האנציקלופדיה העברית מקלט כרך כד עמ' 271-270  
925.וויליג, מרדכי רופא שטעה ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 257-266  
926.ויין, דוב ברל בענין רופא שהרג חולה בשוגג בעת טיפולו חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 111-103  
927.ויינברג, יחיאל יעקב גלות על פי הודאת עצמו הפרדס שנה לד חוב' ד טבת תשך עמ' 14-9  
928.ויינברג, יחיאל יעקב קליטת ערי מקלט וקליטת מזבח הדרום חוב' יד אלול תשכא עמ' 3-13; שרידי אש, ירושלים תשכט עמ' קסז-קעד  
929.ויס, אשר זליג הערות בדיני גלות וגואל הדם  מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' עג עמ' תפ-תפה  
930.ויס, יהושע בענין רופא שהרג דרך רפואתו פדות טוביה, ספר זכרון לרבי גימפל אביגדור וויס, ירושלים תשסה עמ' תקכד-תקל  
931.ורהפטיג, איתמר ערי מקלט תהיינה לכם - גלות כחלופה למאסר פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 216 מסעי תשסה 4 עמ'  
932.ורהפטיג, איתמר עיר מקלט ויישומה בימינו תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 255-274  
933.ורהפטיג, איתמר; רבינוביץ, שלמה עיר מקלט במערכת הענישה המודרנית שערי משפט כר' ב גל' 3 תשסא עמ' 353-381  
934.זולדן, יהודה שיקום בעיר המקלט לרוצח בשגגה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 281-292  
935.זולדן, יהודה החובה הציבורית לתקינות הדרכים והנגשתם תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 293-310  
936.זולדן, יהודה תאונת דרכים קטלנית - רצח בשגגה? תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 161-184  
937.זולדן, יהודה רצח בשגגה - אב את בנו ורב את תלמידו תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 189-202  
938.זולדן, יהודה שליח בית דין, שוטר, רופא, חייל בצבא שהרגו בשגגה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 203-216  
939.זולדן, יהודה רוצח בשגגה - תשובה ושררה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 359-372  
940.זלבסקי, שאול ערי מקלט עבודת גמר בחוג למקרא האוניברסיטה העברית בירושלים תשכב  
941.טיקוצקי, זאב בענין גלות מישרים חוב' א ניסן תשכח עמ' נט-סז  
942.טננבום, צבי בענין חיוב גלות הפרדס שנה לז חוב' ח אייר תשכג עמ' 20-18  
943.כהן, יעקב בדין יצא מעיר מקלטו ציון לנפש, לזכר הרב ח"ג פרילשטיין ירושלים תשט עמ' נ-נב  
944.כהן, עודד נהגים קטלנים לערי מקלט ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 72-84  
945.כהן, שמעון עודד נהגים קטלנים לערי מקלט ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 72-81  
946.כרמל, יוסף ערי מקלט בזמן הזה ולעתיד לבוא שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 179-171  
947.כשד"ן, מנחם בדין קליטת המזבח והצלת המזבח אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 199-217  
948.לויטן, אשר ניסן בדין גואל הדם וחיוב גלות הפרדס שנה כד חוב' ו אדר תשי עמ' 1-3; חוב' ח אייר תשי עמ' 3-1; חוב' י תמוז תשי עמ' 1-2  
949.מליקובסקי, חיים בדין ערי מקלט מוריה שנה יח גל' ט-י תשרי תשנג עמ' פח  
950.מנדלסון, שמואל דוד בעניין שפיכות דמים [בענין גואל הדם שאינו יוצא לעדות נפשות] שערי ציון שנה ז תרפז חוב' א-ג דף י  
951.מנדלסון, שמואל דוד בענין גואל הדם שערי ציון שנה ז תרפז חוב' ו-ח דפים ז-ח; חוב' ט-י דפים ח-ט  
952.נאור, בצלאל מזבח קולט ומזבח מציל הדרום חוב' נז אלול תשמח עמ'39-41  
953.נגר, אברהם בכפרת ערי מקלט מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 241- 238  
954.נריה, נחום עמק חברון; עיונים בהלכות עיר האבות ספר חג"י, זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 312-291  
955.סורוצקין, זלמן בענין הורג נפש בשגגה ספר היובל להרב א' יונג, ניו-יורק תשכב עמ' מז-נד  
956.פינקלשטיין, אליעזר אריה תקוני גרסה בספרי במדבר על פי הרמב"ם [על 'וישב שם'] הסוקר שנה ה תרצז-תרצח עמ' 76-75  
957.פישר, מיכאל בדין ערי מקלט בזמן הזה שרידים גל' א תשרי תשמב עמ' יד-טז  
958.פליקס, יהודה ערי מקלט - מקבילות תנאיות תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 241-254  
959.פרבשטיין, דוד צבי ערי מקלט בין היהודים נר המערבי, ניו-יורק, שנה ב 1897 חוב' א עמ' 38-35  
960.פריידקין, יוסף ליב חק ומשפט [בקורת על ספרו של גאלובוב על ערי המקלט (בשפה הרוסית)] כנסת ישראל, ורשא, שנה א תרמז עמ' 242-226  
961.פרנקל, איסר 'שליח בית דין' [שהרג בשוגג] כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' ריא-רטו  
962.קופרמן, יהודה סוגית ערי מקלט לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ו ירושלים  
963.קורצמן, יעקב; וקסלר, משה צבי דינו של בעל תפקיד אשר בתוקף עבודתו הרג או גרם נזק תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 217-228  
964.קראוס, שרגא מות הכהן הגדול מעליות יז תשנו עמ' 82-90  
965.רבלין, רם עיון בפרשיות שפיכות דמים בתורה: ערי מקלט ועגלה ערופה מגדים גל' כח תשרי תשנח עמ' 19-29  
966.רוזמרין, מאיר בענין ערי הלוים הפרדס שנה מז תשלג חוב' ב עמ' 18-17, 22; ג עמ' 20-19  
967.רוזנטל, בן-ציון בענין גולה בערי מקלט הפרדס שנה כט חוב' ח אייר תשטו עמ' 34-31  
968.רוזנטל, בן-ציון גולה לערי מקלט וגואל הדם הפרדס שנה לא חוב' א תשרי תשיח עמ' 22-18  
969.רוזנטל, בן-ציון בענין שליח בית דין דפטור מגלות הפרדס שנה לג חוב' ז ניסן תשיט עמ' 28-25  
970.רוזנטל, בן-ציון בענין הבא במחתרת הפרדס שנה לד חוב' ב חשון תשו עמ' 16-19. המשך: בדין רוצח שהרג לגואל הדם. שם חוב' ה שבט תשו עמ' 23-20  
971.רוטשילד, אליהו בענין רוצח שהרג בעיר מקלט פעם נוספת קול התורה גל' כט תשרי תשנא עמ' נב-נו  
972.רופא, אלכסנדר לתולדותיהן של ערי המקלט במשפט המקראי בית מקרא שנה לא תשמו עמ' 133-110; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 109-86  
973.שיינקופף, יצחק דוד בדין אב שהרג את בנו ואח שהרג את אחיו אור המזרח כרך כ תשלא עמ' 291-289  
974.שיינקופף, משה דן רוצח בשוגג וערי מקלט הפרדס שנה כד חוב' ד טבת תשי עמ' 1-3  
975.שיינקופף, משה דן רוצח בשוגג וגואל הדם הפרדס שנה לט חוב' ה שבט תשכה עמ' 5-6  
976.שמש, אהרן שוגג קרוב למזיד: לבירור יצירתו של המושג בתורת האמוראים שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 399-428  
977.שמש, אהרן אלו הן הגולין: מקורות תנאיים ופירושי אמוראים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמח 145 עמ'  
978.שפיגל, בעז על אמותיהן של כהנים המספקות מחיה וכסות לגולים לערי מקלט דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 351 תשס 4 עמ'  
979.שפירא, משה ערי מקלט כנסת ישראל א ניסן-אייר תשכח עמ' לג-לח  
980. Albright, William F.  The list of Levitic cities  Louis Ginzberg Jubilee volume on the occasion of his seventieth birthday, 1945, p. 49-73  
981. Alt, Albrecht  Festungen und Levitenorte im Lande Juda  Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, vol. 2, Munchen 1959, p. 306-315  
982. Auld, A. Greene  The 'Levitical cities', texts and history  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 91 (1979), p.194-206  
983. Baeck, Samuel (-)  Die Asyle der Griechen und Romer, verglichen mit der Zufluchtsstatte des pentateuchischen Gesetzes  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 307-312, 565-572  
984. Beard, J.R.  Cities of refuge  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 526-528  
985. Cohn, Haim H.  City of refuge  Encyclopedia Judaica 5, p. 591-594 = Principles of Jewish law, p. 531-532  
986. David, Martin  Die Bestimmungen ?ber die Asylstadte in Josua XX. Ein Beitrag zur Geschichte des biblischen Asylrechts.  Oudtestamentusche Studien 9 (1951), p. 30-48  
987. Davies, G. Henton  Levitical cities  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 116-117  
988. Delekat, L.  Asylie und Schutzorakel am Zionheiligtum  Leiden 1967, 8 + 432 p.   
989. Ewing, W.  Refugee, cities of  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2545-2546  
990. Farrar, Frederic W.  Asylum  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 255-257  
991. Fuld, Ludwig  Das Asylrecht im Alterthum und Mittelalter  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 7 (1887), p. 102-157, 285-296  
992. Graf  Leviterstadte  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 4, p. 32-33  
993. Greenberg, Moshe  Banishment  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 346  
994. Greenberg, Moshe  City of refuge  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 638-639  
995. Greenberg, Moshe  The biblical conception of asylum  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 125-132  
996. Haran, Menahem  Studies in the account of the Levitical cities  Journal of Biblical Literature 80 (1961), p. 45-54, 156-165  
997. Heller, Josef  Asylrecht  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 614-617  
998. Kirschenbaum, Aaron  Domicile  Encyclopedia Judaica 6, p. 158-160 = Principles of Jewish law, p. 165-167  
999. Lesetre, Henri  Refuge (villes de)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1018-1020  
1000. Levinas, Emmanuel  Lecon talmudique; extrait du traite Makkoth 10a  In: Jerusalem: l'unique et l'universel, donnees et debats. 19e Colloque d'intellectuels juifs de langue francaise... du congress juif mondial, Paris 1979, p. 35-51  
1001. Lohr, Max  Das Asylwesen im Alten Testament  Schriften der Konigsberger Gelehrten Gesellschaft, Geisteswissenschaftliche Klasse 7,3 (1930), p. 177-214; repr. separately  
1002. Moore, G.F.  Asylum  Encyclopedia Biblica 1, p. 377-378  
1003. Nicolsky, N.M.  Das Asylrecht in Israel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 48 (1930), p. 146-175  
1004. Oeveren, Benjamin van  De vrijsteden in het Oude Testament  Dissertation Kampen 1968, 284 p.  
1005. Ohlenburg, Salomon  Die biblischen Asyle in talmudischem Gewande  Dissertation Munchen 1895, 54 p.  
1006. Osiander, Johannes Adam  Dissertationes academicae de asylis Hebraeorum, gentilium, Christianorum  T?bingen 1673, 6 + 280 + 12 p. = Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 26  
1007. Riehm, Eduard  Priesterstadte  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1246  
1008. Rofe, Alexander  The history of the cities of refuge in biblical law  Scripta Hierosolymitana 31 (1986), p. 205-239  
1009. Schrader, E.  Freistatt  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 297-298  
1010. Selekman, Mayer W.  The concept of asylum in rabbinic literature  Dissertation N.Y. 1967, 4 + 75 p.  
1011. Siegfried, C.  Freistatt  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 185-186  
1012. Steinmuller, J.E.  Asylum, cities of  New Catholic Encyclopedia 1, p. 993-994  
1013. Steinmuller, J.E.  Levitical cities  New Catholic Encyclopedia 8, p. 685  
1014. Toy, Crawford Howell; Ginzberg, Louis  Asylum  Jewish Encyclopedia 2, p. 256-259  
1015. Wiener, Harold Marcus  Levitical cities  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1869-1870  
1016. Winer, G.B.  Freistatt (מקלט) Winer 1, p. 379-380  
1017. Winer, G.B.  Levitenstadte  Biblisches Realworterbuch 2, p. 22-23  
1018.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל הלכה ואגדה, מציאות וחזון בפרשת ערי המקלט הפרקליט כרך ד 1947 עמ' 202-199  

י. עונשין > עבירות > הריגה > הריגה בשגגה > גואל הדם

 מחברכותרתספרביקורת
1019.אנציקלופדיה תלמודית גואל הדם כרך ה עמ' רכ-רלג  
1020.בורנשטיין-מקובצקי, לאה "כופר דם" ו"גאולת דם" במשפט הפלילי של האימפריה העות'מאנית במאות ה- 16-17 וביטוים בחברה היהודית אי"ש בגבורות, מאמרים במורשת ישראל ותולדותיו מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, ירושלים תשן עמ' 79-98  
1021.ביליסטוצקי, אהרן גואל הדם במזיד יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' קעג-קעז  
1022.ברקאי, יאיר גואל הדם דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 402 תשסא 4 עמ'  
1023.גינצבורג, יעקב משלם 'מקלט מגואל' (על גואל הדם בזמן הזה) סיני כרך כו תשי עמ' לו-נג  
1024.גרינץ, יהושע מאיר גאלת-דם האנציקלופדיה העברית כרך י עמ' 200-198  
1025.גרשוני, יהודה בענין גואל הדם הפרדס שנה כג חוב' ד טבת תשט עמ' 19-17  
1026.הופמן, יאיר גאולה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 164-163  
1027.הירשברג, חיים זאב גאלת הדם אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 392-394  
1028.ויס, אשר זליג הערות בדיני גלות וגואל הדם מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' עג עמ' תפ-תפה  
1029.ויסמן, זאב היבטים משפטיים במעורבותו של דויד המלך בגאולת דמם של הגבעונים ציון שנה נד תשמט עמ' 149-160  
1030.ורהפטיג, איתמר גואל הדם תחומין יא (תשן) 326-360  
1031.ורהפטיג, איתמר גואל הדם תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 311-330  
1032.ורהפטיג, איתמר גאולת דם בזמן הזה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 331-344  
1033.זוהר, אלימלך בדין גואל הדם מאבני המקום קובץ ט תשנה עמ' 62-69  
1034.טכורש, כתריאל פישל על גואל הדם סיני כרך נד תשכד עמ' רס-רסג; אור המזרח כרך יט תשל עמ' 31-35; כתר אפרים, ת"א תשכז סי' ו עמ' מא-מג  
1035.מלחי, ירמיהו מצוות גואל הדם מתתיה, ספר העשור לישיבת בני עקיבא נתניה, תשלא עמ' 130-101  
1036.מנדל, נתן מנחם על אייכמאן ימש"ו ושופטיו המאור שנה יא קונ' ט אב תשך עמ' 13-14  
1037.סיון, פינחס בדין גואל הדם מגל ח-ט תשנב עמ' 155-186  
1038.עהרנרייך, אהרן עזריאל בענין קורבת גואל הדם בית אהרן וישראל גל' פה תשרי-חשון תשס עמ' לח-מח  
1039.פטר, אריה כי יחם לבבו - על הקנטור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 257 מטות-מסעי תשסו 4 עמ'  
1040.קלר, חיים דוב בדין גואל הדם הפרדס שנה לה חוב' ב חשון תשכא עמ' 15-13  
1041.ראטה, נחמיה משפט רודף וגואל הדם שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' קפו-קפט   
1042. Bammel, Ernst  Die Blutgerichtsbarkeit in der romischen Provinz Judaa vor dem ersten j?dischen Aufstand  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 35-49.  
1043. Blank, Sheldon H.  Blood revenge  Universal Jewish Encyclopedia 2, p. 410-412  
1044. Ciuba, E.J.  Blood vengeance  New Catholic Encyclopedia 2, p. 621-622  
1045. Cohn, Haim H.  Blood-avenger  Encyclopedia Judaica 4, p. 1116-1118 = Principles of Jewish law, p. 530-531  
1046. Goetze, Georg (praes.); Saurwaldt, Nicol. (resp.) גואל הדם , sive De vindici sanguinis quae est de redemptore Ebraeorum  Dissertation Jena 1662, [22] p.  
1047. Greenberg, Moshe  Avenger of blood  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 321  
1048. Gressmann, Hugo  Blutrache  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 1, p. 1159-1160  
1049. Hastings, S.R.  Goel  Encyclopedia Biblica 2, p. 1745-1747  
1050. Heller, Joseph  Blutrache  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 4, p. 876-879  
1051. Jacobs, Joseph  Goel (גאל)  Jewish Encyclopedia 6, p. 18-19  
1052. Kennedy, A.R.S.  Goel  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 222-224  
1053. Merz, Erwin  Die Blutrache bei den Israeliten  Leipzig 1916, 137 p.  
1054. Milgrom, Jacob  Bloodguilt  Encyclopedia Judaica 4, p. 1118-1119  
1055. Neufeld, Edward  Ius redemptionis in ancient Hebrew law  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 8 (1961), p. 29-40  
1056. Prince, John Dineley; Ginzberg, Louis  Avenger of blood  Jewish Encyclopedia 2, p. 344-346  
1057. Remy, P.  Peine de mort et vengeance dans la Bible  Science et Esprit, Revue Theologique et Philosophique 19 (1967), p. 323-350  
1058. Riehm, Eduard  Blutracher  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 232-234  
1059. Stamm, J.J.  גאל g'l, erlosen  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 383-395  
1060. Tullock, John Harrison  Blood-vengeance among the Israelites in the light of its Near Eastern background  Dissertation Nashville, Tenn. 1966, 320 p.  
1061. Vigouroux, F.  Goel  Dictionnaire de la Bible 3, p. 260-265  
1062. Winer, G.B.  Blutracher  Biblisches Realworterbuch 1, p. 189  

י. עונשין > עבירות > הריגה > עגלה ערופה

 מחברכותרתספרביקורת
1063.אלברט, אברהם מרדכי בדין מדידה בעגלה ערופה נר מערבי ו אלול תשנב עמ' מז-מט  
1064.אלברט, אברהם מרדכי בי"ד של כ"ג לעגלה ערופה נר מערבי ח אדר תשנג עמ' סב-סד  
1065.בכרך, יהושע עיון בפרשת עגלה טרופה אורות עציון ל תמוז תשנ"ט עמ' 243-257  
1066.בכרך, שמואל בדין עגלה ערופה וב'רוב וקרוב' האשל חוב' 26 ערה"ש תשמג עמ' 27-25  
1067.בר דרומא, ח' נחל איתן סיני כרך נה תשכד עמ' קעז-רי  
1068.גנחובסקי, דב בעניני עגלה ערפה בית יצחק תשיג עמ' 91-88  
1069.דביר, יהודה 'אין ירושלים מביאה עגלה ערופה' מוריה שנה א גל' ח-י אב תשכט - תשרי תשל עמ' נח-סב  
1070.הירשביין, בנימין בענין דרוב וקרוב לענין עגלה ערופה מקבציאל גל' ל אדר ב תשסה עמ' שסד-שסח  
1071.וייזר, אשר נחל איתן בית מקרא שנה א תשטז עמ' 15-14  
1072.ורמן, שלמה בענין עגלה ערופה הפרדס שנה נה חוב' ג כסלו תשמא עמ' 32 ,25-23  
1073.ליונשטם, שמואל אפרים עגלה ערופה אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 79-77  
1074.מרצבך, עלי; סינגר, בוריס העיר הקרובה בסוגית העגלה הערופה הגיון ב תשנג עמ' 76-84  
1075.קופרמן, יהודה פרשת עגלה ערופה לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ז ירושלים תשכג 40 עמ'  
1076.קופרמן, יהודה פרשת עגלה ערופה (דרך בפרשנות המקרא) (דברים פרק כא א-ט) שמעתין מס' 5 סיון תשכה עמ' 9-16  
1077.קנייבסקי, שי"ח נחל איתן, על הלכות עגלה ערופה בני-ברק תשלז שיא עמ'  
1078.רבלין, רם עיון בפרשיות שפיכות דמים בתורה: ערי מקלט ועגלה ערופה מגדים גל' כח תשרי תשנח עמ' 19-29  
1079.רודנסקי, אריה ליב בענין עגלה ערופה הפרדס שנה יג חוב' ח חשון תש עמ' 13-12  
1080.רופאר, אלכסנדר עגלה ערופה תרביץ שנה לא תשכב עמ' 143-119  
1081.רזניק, אברהם תשובה אוצר החיים ספר ט תרצג עמ' 166-163  
1082. Barrett, D.S.  Hammurabi's Code, secs. 23 and 24: some later parallels (Deuteronomy 21,1-9)  La Parola del Passato 26 (1971), p. 201-204  
1083. Dion, P.  Deuteronome 21, 1-9: Miroir du developpement legal et religieux d'Israel  Sciences Religieuses 11 (1982), p. 13-22  
1084. Jirku, Anton  Drei Falle von Haftpflicht im altorientalischen Palastina-Syrien und Deuteronomium cap. 21.  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 79 (1967), p. 359-360  
1085. Patai, Raphael  The Egla Arufa or the expiation of the polluted land  Jewish Quarterly Review, N.S. 30 (1939-40), p. 59-69  

י. עונשין > עבירות > הריגה > הריגה מתוך חמלה

 מחברכותרתספרביקורת
1086.א"ג 'ילוד אשה' או 'נברא בצלם' (בצלו של רצח מתוך רחמים) הפרקליט כרך כ תשכד עמ' 196-195  
1087.א"פ הריגה מתוך רחמים הפרקליט כרך כ תשכד עמ' 195-193  
1088.אבינר, צבי האם אפשר לעצור המתת חסד, בנוסח ד"ר קבורקיאן, בדין תורה? הדרום חוב' סה אלול תשנו עמ' 135-149  
1089.אונטרמן, איסר יהודה בעניני פקוח נפשות הנאמן גל' כג סיון תשי עמ' 5-4  
1090.ביה"ד הרבני האזורי תל-אביב יפו גרושין בשל רצח מתוך רחמים תחומין י (תשמט) 324-333  
1091.ברון, ליב אם מותר לקרב מיתתו של חולה מסוכן הפרדס שנה מח חוב' ג כסלו תשלד עמ' 11-9; חוב' ד טבת תשלד עמ' 21-19  
1092.גורן, שלמה הפסקת מיכשורי החייאה לחולה אנוש מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 45-28  
1093.גניזי, יעקב חובת הרופא לטפל בחולה סופני מסרב טיפול אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 51-71  
1094.גרשוני, יהודה בענין רצח מתוך רחמים קול צופיך, ירושלים תשם עמ' של-שלז  
1095.הלוי, חיים דוד ניתוק חולה שאפסו סיכוייו לחיות ממכונת הנשמה מלאכותית תחומין ב תשמא עמ' 305-297. כץ, אליהו: שם ג תשמב עמ' 536-535 
1096.הלפרין, לוי יצחק מניעת טיפול רפואי מחולים סופניים מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' קיא-קכז  
1097.הלפרין, מרדכי מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד אסיא חוב' נט-ס אייר תשנז עמ' 61-65  
1098.הרשלר, משה חיוב הצלה בחולים מסוכנים הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' כז-סח  
1099.ויינברגר, יעקב רצח מתוך רחמים (אותנזיה) בהלכה היהודית דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' צט-קכח  
1100.ויינברגר, יעקב קירוב מיתת גוסס הסובל יסורים. (א) בקום ועשה. (ב) בשב ואל תעשה מוריה שנה ה גל' א-ג אב תשלג - תשרי תשלד עמ' קא-קד  
1101.ורנר, שמואל ברוך רצח מתוך רחמים לאור ההלכה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' לח-מה  
1102.זילברשטיין, יצחק מה לענות לבן המתריס נגד הרופא: למה החיית את אבי? בשבילי הרפואה חוב' א אדר תשלט עמ' עד-פא  
1103.טולידנו, פנחס ברוך שו"ת בענין חולה מסוכן ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 59-42  
1104.טיכו, אהובה חוק הנוטה למות התשס"ו - 2005: השפעת הדת היהודית על מיתת החסד לפי הדין הישראלי משפט רפואי וביו-אתיקה כר' 1 שבט תשסח עמ' 107-159  
1105.טלושקין, ניסן רשות האדם על עצמו אור המזרח שנה ח חוב' ג ניסן תשכא עמ' 24-20  
1106.יעקובוביץ, ישראל בדין אם מותר לקרב מיתתו של חולה נואש הסובל מיסורים קשים הפרדס שנה לא חוב' א תשרי תשיז עמ' 28-31; חוב' ג כסלו תשיז עמ' 16-19  
1107.לאו, ישראל מאיר רצח מתוך רחמים - המתת חסד תורה שבעל פה כה תשמד עמ' נח-סג  
1108.לוי, זאב אויתנזיה ובחירה חופשית - במחשבה הכללית והיהודית דעת חוב' 17 קיץ תשמו 138-119  
1109.ליבוביץ, ישעיהו על 'המתת חסד' קורות כרך ט תשמו עמ' 49-42  
1110.מיקלישנסקי, י"ק למהותה של מידת הרחמים (בדבר רצח מתוך חמלה) הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 537-536  
1111.מסקין, יעקב אם מותר לקרב מיתת אדם מטעם רחמנות הפרדס שנה כה חוב' ב חשון תשיא עמ' 17-19  
1112.נובק, דוד הזרחי מהי 'מיתה יפה' לפי ההלכה הדאר שנה נה תשלו-תשלז עמ' 74-73  
1113.ניימרק, אברהם יעקב הרצח הרחמני קול תורה שנה יב תשיח חוב' ז עמ' ח  
1114.נמיר, סודי הארכת חיי החולה הסופני- רשות או חובה? אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 9-17  
1115.סינקלר, דניאל המתות חסד, הטיפול בחולה האנוש האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 9. רעננה תשסו 195 עמ'  
1116.פדרבוש, שמעון רצח מתוך חמלה מבחינת היהדות הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 366-364; משפט המלוכה בישראל, ירושלים תשיב עמ' 230-222  
1117.פיינשטיין, משה נתינת תרופות לחולה להאריך חייו ביסורים בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' לד-לו  
1118.פנחסי, שמואל הזרקת מורפיום לחולה סופני בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' ס-סד  
1119.פרידמן, נתן צבי צוו החיים (על דבר אאותנזיה) התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' רכז-רלב  
1120.פרימר, יששכר דב בענין המתה מתוך רחמים הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' רצא-שכט  
1121.צימרמן, חיים ישראל לבעיית רצח מתוך רחמים שבילין גל' ה אייר תשכג עמ' לד-לו  
1122.קוק, שמחה הריגת אדם מתיסר תורה שבעל פה יח תשלו עמ' פב-פח  
1123.קליין, גרשון רצח מתוך רחמים עלוני ממרא עלון 43 ימים נוראים תשם עמ' 32-27; ספר חג"י, זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 281-275  
1124.רייז, שניאור זושא קטלנות לשם רחמנות המאור שנה כו חוב' ה אייר-סיון תשלד עמ' 20-19  
1125.שורין, אהרן בן ציון המתות חסד - כן או לא?  הדרום חוב' ס אלול תשנא עמ' 130-138  
1126.שטיינברג, אברהם רצח מתוך רחמים - לאור ההלכה אסיא חוב' יט שבט תשלח עמ' 38-5  
1127.שטיינברג, אברהם; ולדינברג, אליעזר יהודה בדין הפסקת מכשיר הנשמה אסיא חוב' כ ניסן תשלח עמ' 21-17  
1128.שטינברג, אברהם ויאמר ליוסף הנה אביך חולה - חולה הנוטה למות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 238 ויחי תשסו 4 עמ'  
1129.שטינברג, אברהם הבסיס ההלכתי להצעת חוק "החולה הנוטה למות" אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 25-39  
1130.שטרנבוך, משה אישור רפואי ל'המתת חסד' בחולה שאינו יהודי בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' מה-נא  
1131.שניידר, שלמה אם מותר לקרב מיתתו של חולה הפרדס שנה מח חוב' ד טבת תשלד עמ' 24; חוב' ה שבט תשלד עמ' 17-15; חוב' ח אייר תשלד עמ' 30  
1132.שפירא, יצחק המתת חסד במקורות הספרות התלמודית והרבנית לאורה של תפיסה הלכתית עבודת גמר, אוניברסיטת ת"א 1984 242 עמ'  
1133. Bar-Zev, Asher  Euthanasia: a classical ethical problem in a modern context  Reconstructionist 44,9 (1979), p. 7-16  
1134. Bleich, J. David  Karen Ann Quinlan: A Torah perspective  In: Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 296-307  
1135. Bleich, J. David  The Quinlan case: A Jewish perspective  Jewish Life (Winter 1976), p. 13-20 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 266-276  
1136. Bleich, J. David  Providing nutrition and hydration for terminally ill patients  Issues in Law and Medicine 2 (1986), p. 117-131  
1137. Block, Richard A.  A matter of life and death: Reform Judaism and the defective child  Journal of Reform Judaism 31,4 (1984), p. 14-30  
1138. Carmi, Amnon  Live like a king, die like a king  In: Euthanasia, ed. A. Carmi, Berlin 1984, p. 3-28 = Law and medicine, Haifa 1987, p. 28-63  
1139. Dagi, Teodoro Forcht  The paradox of euthanasia  Judaism 24 (1975), p. 157-167  
1140. Drazin, Nathan  Jewish law and mercy slaying  Congress Weekly 7,8 (1950), p. 8-9  
1141. Federbush, Simon  The problem of euthanasia in Jewish tradition  Judaism 1 (1952), p. 64-68  
1142. Goldman, Alex J.  Euthanasia  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 171-191  
1143. Halevi, C.D.  Disconnecting a terminal patient from an artificial respirator  Crossroads 1 (1987), p. 147-155  
1144. Halibard, G.B.  Euthanasia  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, eds. J. David Bleich and G.B. Halibard, Jewish Law Annual 1 (1978), p. 196-199  
1145. Herring, Basil F.  Euthanasia  In: Jewish ethics and Halakhah for our time: Sources and commentary, N.Y. 1984, p. 67-90  
1146. Jakobovits, Immanuel  Euthanasia  Encyclopedia Judaica 6, p. 978-979  
1147. Klein, Isaac  Euthanasia: a Jewish view  Perspectives on Jews and Judaism; essays in honor of Wolf Kelman, 1980, p. 249-255  
1148. Larue, Gerald  Euthanasia and religion  Los Angeles 1985; p. 19-25: Judaism  
1149. Leiman, Sid Z.  The Karen Ann Quinlan case: a Jewish perspective  Gratz College Annual of Jewish Studies 6 (1977), p. 43-50  
1150. Leiman, Sid Z.  Jewish ethical teaching and technological advance  In: Contemporary ethical issues in the Jewish and Christian traditions, ed. Frederick E. Greenspahn, Hoboken 1986, p. 9-29  
1151. Levin, Faitel  Live or let die  Or Hadorom 2 (1984), p. 24-46  
1152. Morgenstern, Moshe  Conflict of lives: surrendering a fugitive, organ transplants, and the removal of a life sustaining system  In: Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah, N.Y. 1981, p. 58-71  
1153. Novak, David  Euthanasia in Jewish law  Proceedings, Rabbinical Assembly 36 (1974), p. 48-58 = Law and theology, vol. 2, N.Y. 1976, p. 98-117  
1154. Rosner, Fred  L'attitude juive devant l'euthanasie  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 84 (1969), p. 53-67  
1155. Rosner, Fred  Jewish attitude toward euthanasia  Medica Judaica 2,2 (1972), p. 25-33 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 253-263 = New York State Journal of Medicine 70 (1970), p. 2499-2506  
1156. Rosner, Fred  Euthanasia  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 189-207  
1157. Rosner, Fred  Heroic measures to prolong dying  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 209-223  
1158. Rosner, Fred  Risks versus benefits in treating the gravely ill patient; ethical and religious considerations  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 46-74  
1159. Shapira, Amos  The human right to die - Israeli and Jewish legal perspectives  Israel Yearbook of Human Rights 7 (1977), p. 127-138  
1160. Shapira, Yitzchak  Euthanasia  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 225-231  
1161. Shohet, David Menahem  Mercy death in Jewish law  Conservative Judaism 8,3 (1952), p. 1-15  
1162. Stern, K.A.  Quality of life, human suffering and euthanasia  In: Euthanasia, ed. A. Carmi, Berlin 1984, p. 175-179  
1163. Sternbuch, Josua  Medizinische Ethik im Judentum am Beispiel der Euthanasie  Zurich 1980, 107 p.  
1164. Weisbard, Alan J.  On the bioethics of Jewish law: the case of Karen Quinlan  Israel Law Review 14 (1979), p. 337-368  
1165. Yakobovitz, Yoel  Neumatali euthanasia, Jewish views of a contemporary dilemma  Tradition 22,3 (1986), p. 13-30  

י. עונשין > עבירות > הריגה > השמדת עם

 מחברכותרתספרביקורת
1166.פדרבוש, שמעון השמדת עם במשפט העמים ובישראל מצפה תשיג עמ' רע-רעה  
1167.פדרבוש, שמעון חטא השמדת-עם במשפט ישראל הדאר שנה לב תשיג-תשיד עמ' 64-70; בנתיבות התלמוד, ירושלים תשיז עמ' 206-200  

י. עונשין > עבירות > איבוד לדעת

 מחברכותרתספרביקורת
1168.אדלר, מנחם בגדרי מאבד עצמו לדעת ישורון יג אלול תשסג עמ' תקע-תקפז  
1169.אפשטין, יעקב מסירות נפש המונית חבל נחלתו ד תשסה עמ' 148-153  
1170.בלשן (זפינסקי), יעקב על מקור ההלכה בדבר המאבד עצמו לדעת הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 447  
1171.בר שלום, אליהו חיים מתאבד שכתב "צוואה" קודם מותו בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' שעח-שפב  
1172.גואלמן, יששכר השתקפות מותו של שאול בספרות ההלכה ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 251-233  
1173.גולדשטיין, שלום שיטות הגאונים הראשונים והאחרונים במאבד עצמו לדעת הדרום חוב' נד סיון תשנה עמ' 63-68  
1174.גורן, שלמה שאלה ותשובה בנידון גבורי מצדה אור המזרח שנה ז חוב' ג-ד תמוז-אלול תשך עמ' 22-27; גבורת מצדה לאור ההלכה. מחניים פז כסלו תשכד עמ' 7-12  
1175.גזונטהייט, בני מאבד עצמו לדעת אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 77-93  
1176.גילת, ישראל צבי על הדיבר השישי "לא תרצח - לא תתרצח" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 394 תשסא 4 עמ'  
1177.גרשוני, יהודה מרגל לטובת הציבור שנתפס אם רשאי לאבד עצמו לדעת [אוצר המשפט חלק א ערך 6902] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רטז-רכ  
1178.גרשוני, יהודה מכניס עצמו בסכנה אם יש מצוה להצילו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תמד-תמו  
1179.גרשוני, יהודה אדם צ'רניאקוב יושב ראש של מועצת היהודים בורשה וסופו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שטז-שיח  
1180.גרשוני, יהודה חיילי ישראל המסתכנים נגד פקודה של הקצין אם יש מצוה להצילם אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 8-3  
1181.גרשוני, יהודה מרגל לטובת הציבור שנתפש אם רשאי לאבד עצמו לדעת אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 222-218  
1182.דרורי, משה ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש - על המאבד עצמו לדעת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 229 נח תשסו 4 עמ'  
1183.הורביץ, דוד 'לא תרצח - לא תתרצח' אור המזרח כרך לה תשמז עמ' 246-240  
1184.וולפסברג, ישעיהו על ההתאבדות סיני כרך יא תשב-תשג עמ' קכו-קלב  
1185.וכטפויגל, נחום אלי בענין מאבד את עצמו לדעת הפרדס שנה כא חוב' ט סיון תשז עמ' 26-27  
1186.זילברשטיין, יצחק מתן תעודה כוזבת כדי למנוע התאבדות תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 81-69  
1187.זילברשטיין, יצחק התאבדות כמחלת נפש עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 204-202  
1188.זילברשטיין, יצחק איומה של נערה בהתאבדות כעילה לביצוע הפלה עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 209-205  
1189.טורוב, ניסן יחס הדת והחק אל ההתאבדות הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 367-366, 388-390, 420-414  
1190.יעקבסון, אפרת איבוד עצמו לדעת מכלול א כסלו תשנא עמ' 49-65  
1191.כהן, עדי האם מותר להתאבד כדי שלא ליפול בשבי בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' פא-פז  
1192.כהן-דורס, שלמה חילול שבת על פיקוח נפש של מאבד עצמו לדעת אמרי יושר עלון 14 טבת תשמז עמ' 25-10   
1193.לוין, עמיהוד יצחק מאיר פרשת מצדה לאור ההלכה אוריתא גל' 5 מנחם אב תשלח [2 עמ']  
1194.ליכטנשטיין, יחזקאל מרד גטו וארשא - התאבדות או קידוש השם? דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 544 תשסד 3 עמ'  
1195.נדבה, יוסף בעיית ההתאבדות בעמים ובישראל משפט וכלכלה כרך ג תשיז עמ' 100-87  
1196.פז, רונן מצדה - הלכה מיתוס ומסר מעליות יא תשנא עמ' 232-269  
1197.פלוסר, דוד הרוגי מצדה בעיניהם ובעיני בני דורם יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 116-145  
1198.פרנקל, יצחק ידידיה ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש בנתיבי חסד ואמת תשלו עמ' 13-16  
1199.קליין, אליעזר בדין יהרג ואל יעבור ומאבד עצמו לדעת זכרון בספר, נר לנשמת יוסף פינסקי, כרם ביבנה תשן עמ' 68-75  
1200.קפלן, צבי התאבדות האנציקלופדיה העברית כרך טו עמ' 588  
1201.קרשטיין, אשר מאבד עצמו לדעת הפרדס שנה נא חוב' ח אייר תשלז עמ' 24-19  
1202.רבינוביץ, לוי יצחק ההתאבדות של הקנאים במצדה סיני כרך נה תשכד עמ' שכד-שלב  
1203.רבינוביץ, צבי איבוד עצמו לדעת בעיני היהדות הרופא העברי שנה לד 1961 חוב' א-ב עמ' 156-153  
1204.ריינס, חיים זאב התאבדות מדעת במקרא ובספרות הרבנית באהלי שם, ירושלים-ניו-יורק תשכג עמ' 82-96  
1205.רקובר, ברוך האם יש חיוב להציל מאבד עצמו לדעת? קול תורה שנה יא תשיז חוב' ח עמ' יא-יב; ט עמ' יא-יב; יא עמ' ט-י  
1206.שטינברג, אברהם אבוד עצמו לדעת אנציקלופדיה הלכתית רפואית, כרך א, מהד' שניה, ירושלים תשמח עמ' 17-7  
1207.שטינברג, אברהם ההתאבדות לאור ההלכה הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' רפא-רצה  
1208.שטרן, שמואל אליעזר חובת הצלה במאבד עצמו לדעת כרם שלמה גל' קעב אדר תשנה עמ' מא-מח  
1209.שמש, יעל התאבדות במקרא על רקע תופעת ההתאבדות בתרבות הכללית ובמקורות ישראל JSIJ 2 (2003) עמ' 1-24  
1210. Barton, George Aaron  Suicide (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 12, p. 38-39  
1211. Bulka, Reuven P.  Rabbinic attitudes towards suicide  Midstream 25,8 (1979), p. 43-49  
1212. Carmi, Amnon  Live like a king, die like a king  In: Euthanasia, ed. A. Carmi, Berlin 1984, p. 3-28; Law and medicine, Haifa 1987, p. 28-63  
1213. Cohn, Haim H.  Suicide  Encyclopedia Judaica 15, p. 489-491 = Principles of Jewish law, p. 477-479  
1214. Cohn, Haim H.  Suicide in Jewish legal and religious tradition  Mental Health and Society 3 (1976), p. 129-136  
1215. Cohn, Marcus  Selbstmord  J?disches Lexikon 5, p. 350-352 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 158-159  
1216. Daube, David  Death as a release in the Bible  Novum Testamentum 5 (1962), p. 82-104  
1217. Daube, David  Josephus on suicide and liability of depositee  Juridical Review, N.S. 9 (1964), p. 212-224 = Libro Jubilar de Victor Andres Belaunde, p. 213-243  
1218. Enciclopedia Judaica Castellana  Suicidio  Vol. 10, p. 106-107  
1219. Feitel, Moritz  Der Selbstmord nach rabbinischen Grundsatzen  Ben Chananja 9 (1866), p. 461-464  
1220. Fishberg, Maurice  Suicide  Jewish Encyclopedia 11, p. 581-582  
1221. Freehof, Solomon B.  Suicide and Jewish law  Keeping Posted 29 (Nov. 1983), p. 3-5; 29 (Mar. 1984), p. 11-15  
1222. Goldman, Alex J.  Suicide  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 247-262  
1223. Heller, Bernard  Masada and the Talmud  Tradition 10,2 (1968), p. 31-34  
1224. Hoenig, Sidney B.  The Sicarii in Masada, glory or infamy?  Tradition 11,1 (1970), p. 5-30.   
1225. Joel, J.  Etwas ?ber die Selbsttotung nach dem Talmud  J?disches Litteraturblatt, begr. v. M. Rahmer, 18 (1889), p. 45.   
1226. Margoliouth, G.  Suicide (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 12, p. 37-38  
1227. Mendelsohn, S.  Homicide  Jewish Encyclopedia 6, p. 451-454  
1228. Nemoy, Leon  A tenth century disquisition on suicide according to Old Testament law (from the Kitab Al-Anwar of Yaqub Al-Qirqisani)  Journal of Biblical Literature 57 (1938), p. 411-419  
1229. Novak, David  Suicide in Jewish perspective  In: Law and theology in Judaism, vol. 1, N.Y. 1974, p. 80-93  
1230. Perls, Armin  Der Selbstmord nach der Halacha  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 55, N.F. 19 (1911), p. 287-295  
1231. Reines, Chaim W.  The Jewish attitude toward suicide  Judaism 10 (1961), p. 160-170  
1232. Rosner, Fred  Suicide in biblical, talmudic and rabbinic writings  Tradition 11,2 (1970), p. 25-40  
1233. Rosner, Fred  Suicide in Jewish law  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 317-330  
1234. Rosner, Fred  Suicide  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 225-239  
1235. Roth, Aron  Eine Studie ?ber den Selbstmord von j?dischem Standpunkte  Budapest 1878, 112 p.  
1236. Siegel, Seymour  Suicide in the Jewish view  Conservative Judaism 32,2 (1979), p. 67-74  
1237. Spero, Moshe Halevi  Samson and Masada: altruistic suicide reconsidered  Psychoanalytic Review 65 (1978), p. 631-639  
1238. Spero, Moshe Halevi  Violating Shabbat for suicide emergency: A halakhic explication  Journal of Halacha and Contemporary Society 2,1 (1982), p. 72-83  
1239. Trimble, Virginia L.  Masada, suicide and Halakhah  Conservative Judaism 31,2 (1977), p. 45-55  
1240. Young, F.W.  Suicide  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 453-454  
1241.תא-שמע, ישראל התאבדות ורצח הזולת על קידוש השם: לשאלת מקומה של האגדה במסורת הפסיקה האשכנזית יהודים מול הצלב, גזירות תתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה, ירושלים תשס עמ' 150-156  

י. עונשין > עבירות > גניבת אדם

 מחברכותרתספרביקורת
1242.אוירבך, מרדכי בדין גניבת נפש אפריון חוב' א סיון-תמוז תשכז עמ' מא-מב  
1243.אנציקלופדיה תלמודית גונב נפש כרך ה עמ' שפו-שצג  
1244.ויס, אשר זליג גונב איש ומכרו מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' סג עמ' תיד-תיט  
1245.כהן, אהרן להגדרת גנבה וגזלה (בממון ובנפשות) בית יוסף שאול חוב' א תשמה עמ' 48-40  
1246.סינגר, ח"ה בדין גונב נפש ומכרו הפרדס שנה כו חוב' ח אייר תשיב עמ' 10-12  
1247.פרידמן, נתן צבי חטיפת אדם לשם סחיטת כופר שנה בשנה תשלד עמ' 162-155  
1248. Cohn, Haim H.  Abduction  Encyclopedia Judaica 2, p. 55-56 = Principles of Jewish law, p. 479-480  
1249. Mendelsohn, S.  Abduction (Genebat Ish, Genebat Nefesh)  Jewish Encyclopedia 1, p. 45-47  
1250. Sokolow, Moshe  Kidnapping in karaite law according to the commentary of Sahl ben Masliah  Jewish Quarterly Review, N.S. 73 (1982-83), p. 176-188  

י. עונשין > עבירות > בן סורר ומורה

 מחברכותרתספרביקורת
1251.אושפיזאי, דבורה בן סורר ומורה - ניתוח המקורות והיבטים פסיכולוגיים שמעתין גל' 137-138 תשנט עמ' 212-26  
1252.אנציקלופדיה תלמודית בן סורר ומורה כרך ג עמ' שסב-שסז  
1253.אנציקלופדיה תלמודית גדם כרך ה עמ' רטז-ריט (בעמ' ריט-רכ: בבן סורר ומורה)  
1254.בן-חור, ערן ערוגות הבס"ם פרי עץ הגן ד תשסד עמ' 375-381  
1255.ברונזניק, נחום מאיר להוראתו של הניב "עד שיקיף הזקן" לשוננו שנה סא תשנח עמ' 187-190  
1256.הירש, חיים בענין בן סורר ומורה שברח עד שלא נגמר דינו (סנהדרין עא:) כתלנו חוב' ב שבט תשלא עמ' 65-61  
1257.לשם, חיים בענין מיתה מונעת בהלכה מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 97-92  
1258.נריה, נחום זמני חיוב בן סודר ומורה כתלנו חוב' ג תשרי תשלב עמ' 33-41  
1259.עוזר, אליעזר בגדר עונשו של בן סורר ומורה בנתיבות ים יא תשם עמ' כז-לג  
1260.פריימן, אברהם חיים בן סורר ומורה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 162-160  
1261.קפלן, צבי על אחת מפרשיות החינוך שבתורה (עיונים בדינו של בן סורר ומורה) שנה בשנה תשכב עמ' 233-227  
1262.רוטנברג, מרדכי; דימונד, ברנרד ל' המושג התנכי של פסיכופטיה: החוק של בן סורר ומורה עברינות וסטיה חברתית כרך ב חוב' 1 עמ' 51-45  
1263.רייך, צבי בן סורר ומורה מחשבת צא-צב אלול תשמו עמ' 32-29  
1264.שלזינגר, חנן בן סורר ומורה - "וכי מפני שאכל ושתה יצא לבית דין ליסקל" מורשתנו יג תשנט עמ' 139-152  
1265.שפירא, דוד שלמה מחקרים בתלמוד (ג) בענין בן סורר ומורה. אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 21-26  
1266. Bellefontaine, Margaret Elizabeth  Deuteronomy 21, 18-21: Reviewing the case of the rebellious son  Journal for the Study of the Old Testament 13 (1979),p. 13-31.  
1267. Cohn, Haim H.  Rebellious son  Encyclopedia Judaica 13, 1603-1605 = Principles of Jewish law, p. 491-492  
1268. Rotenberg, Mordechai; Diamond, Bernard L.  The biblical conception of psychopathy: the law of the stubborn and rebellious son  Journal of the History of the Behavioral Sciences 7,1 (1971), p. 29-38  
1269.[ריג'יו, יצחק שמואל] יש"ר על ענין בן סורר ומורה החלוץ מחברת ג תריז עמ' 46-37  

י. עונשין > עבירות > גנבה וגזלה

 מחברכותרתספרביקורת
1270.(מס' שבועות מ"ד ע"ב, טוש"ע חו"מ סימן צ') זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' שפט-תיט   
1271.אבידן (זמל), אברהם אכילת פירות של האוכלוסיה בלבנון שלא ברשות, במלחמת שלום הגליל ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 215-208  
1272.אברהם, אברהם סופר פיקוח נפש במצוות שבין אדם לחבירו המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 25-17. אוירבך, שלמה זלמן; ולדינברג, אליעזר יהודה; לוי, י': שם גל' ג ניסן תשם עמ' 54-49 
1273.אברהם, מיכאל בעניין גזל החזית שבעורף בית אל תשסז עמ' 73-81  
1274.אברמסקי, יחזקאל בענין ריבית ובענין ד' וה' ולא ג' וד' קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' כו-כט  
1275.אברמסקי, יחזקאל קרן וחומש הפרדס שנה כא חוב' א תשרי תשז עמ' 33-38  
1276.אדרעי, איתן גזילה בקרקעות עלון שבות גל' 166 אייר תשסו עמ' 115-123  
1277.אהרונסון, שלמה גנב טלה ונעשה איל אורות עציון כח כסלו תשנ"ח עמ' 15-21  
1278.אוקס, מרדכי בני חבורה המקפידין הפרדס שנה מד תשל חוב' ה עמ' 28-29  
1279.אורן, אלישיב שמות כב, א-ג תרביץ שנה לב תשכג עמ' 394-393  
1280.אושפיזאי, מנחם יהודה דין כפל בשומר חינם אהלי יהודה, רמת-גן תשמה עמ' קלא-קמ  
1281.איבגי, ישראל מאיר בענין קניני גזילה ושינוי קונה מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שנז-שס  
1282.איזראל, אברהם מאיר לעשות מלאכה בדבר גנוב המאור שנה לד קונטרס ו אב-אלול תשמב עמ' 12-11  
1283.איזראעל, יצחק ארון בגדר אינה ברשותו  כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרמד- תרמט  
1284.אייכנשטיין, דוב בער קונטרס בענין שינוי וקניני גזילה הפרדס שנה לט חוב' י תמוז תשכה עמ' 7-44  
1285.אייכנשטיין, יהושע העשיל בדין גונב נכסי הקדש וגונב מעכו"ם הפרדס שנה לח חוב' ו אדר תשכד עמ' 12-15  
1286.אילן, רמי הזכות בכפל לשומר כשיש עדים שפשע קטורת הלבונה תשנט עמ' 70-77  
1287.אישון, שלמה שימוש במידע ממקום עבודה קודם כתר ו תשסח עמ' 332-339  
1288.אלבק, שלום קנין בשינוי בר-אילן ד-ה תשכז עמ' 131-117  
1289.אלבק, שלום הבעלות בנכסים והדרכים לסיומה בר-אילן ז-ח תשל עמ' 85-116  
1290.אלברג, שמחה חצי שיעור בגזילה ובאבר מן החי הפרדס שנה נה חוב' ב מרחשון תשמא עמ' 8-6  
1291.אליעז, ברוריה הגנבה בתורה ובחוקי המזרח-הקדום עבודת גמר בפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת ת"א תשלו 90 עמ'  
1292.אליצור, יואל פשט חדש לדין הבא במחתרת מגדים גל' ו אלול תשמח עמ' 11-9  
1293.אלתר, יהודה אריה דבר שאין בעל הבית מקפיד אם שרי ליקח ללא רשותו קובץ תורני מרכזי חוב' ו אלול תשמו עמ' קנ-קנא  
1294.אנציקלופדיה מקראית גזל, גזילה כרך ג עמ' 465-464  
1295.אנציקלופדיה מקראית גנבת נפשות כרך ג עמ' 538-539  
1296.אנציקלופדיה תלמודית חמסן כרך טז עמ' נב-נז  
1297.אנציקלופדיה תלמודית טוען טענת גנב כרך יט עמ' שמט-שעא  
1298.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם מעמיד עצמו על ממונו כרך א עמ' רנד (עמ' תקמו במהדו' ב)  
1299.אנציקלופדיה תלמודית ארבעה וחמישה כרך ב עמ' קסח-קעד  
1300.אנציקלופדיה תלמודית גבאי, מוכס כרך ה עמ' מו-נא  
1301.אנציקלופדיה תלמודית גזל כרך ה עמ' תנד-תפו  
1302.אנציקלופדיה תלמודית גזל הגוי כרך ה עמ' תפז-תצה  
1303.אנציקלופדיה תלמודית גזל הגר כרך ה עמ' תצה-תקט  
1304.אנציקלופדיה תלמודית גזל הרבים כרך ה עמ' תקט-תקי  
1305.אנציקלופדיה תלמודית גזלן כרך ה עמ' תקיז-תקכט  
1306.אנציקלופדיה תלמודית גנב כרך ו עמ' קצט-רד  
1307.אנציקלופדיה תלמודית גנבה כרך ו עמ' רד-רכה  
1308.אנציקלופדיה תלמודית חומש [בגוזל את חברו] כרך יג עמ' שטו-שכד  
1309.אנציקלופדיה תלמודית חזותא [ג: בגזל] כרך יג עמ' תמ-תמב  
1310.אפשטיין, חיים ליב בענין כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה מישרים חוב' ו כסלו תשלא עמ' מט-נג  
1311.אפשטיין, יעקב תקנת השבין בגזל עצי סוכה אמונת עתיך 67 אלול תשסו-תשרי תשסז עמ' 48-54  
1312.אפשטיין, משה מרדכי קידושין בממון חברו וביאורים בקניני גזילה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' ריח-רכב  
1313.אפשטין, יעקב קטן שהזיק או גנב חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 329-332  
1314.אפשטין, יעקב החזרת רכב גנוב חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 468-472  
1315.ארזי, אברהם גנבה האנציקלופדיה העברית כרך י עמ' 981-979  
1316.ארנרייך, משה שינוי קונה בגזלן חמדת הארץ א תשס"א עמ' 37-46  
1317.ארנרייך, משה תקנת נגזל - במזיק במסור ובדינא דגרמי חמדת הארץ א תשס"א עמ' 47-62  
1318.בארי, ישראל הלכות גזילה המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך עמ' רסד-רעב  
1319.בביוף, שלמה יוסף בענין טעות הגוי מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' תקב-תקז  
1320.בוסל, יעקב בענין חיוב דמים וחיוב אונסים של גזלן עם התורה מהד' ג חוב' ט תשנד עמ' מד-ס  
1321.בוקשפן, צבי שבח גזילה לגזלן או לנגזל קובץ בית אהרן וישראל גל' קנ אב-אלול תשע עמ' כד-לג  
1322.בורודינסקי, אפרים נ' בשולי קצוה"ח [(א) על המיוחד שבחיוב ואסור גניבה] קבץ זכרון, לר' דוד שלמה קוסובסקי-שחור, ת"א תשלא עמ' לא-מא  
1323.בירנבוים, בנימין בעניין גזל הגוי והפקעת שכר עבודתו דברי משפט ב תשנו עמ' שג-שטו  
1324.בלויא, יעקב ישעיה פתחי החושן; ליקוטים וביאורים בהלכה, בהלכות גניבה וגזילה והשגת גבול, אונאה ומקח טעות ירושלים תשמז 42 + תנז עמ'  
1325.בלום, עמרם בדין טעות עכו"ם כרם שלמה שנה ח קונטרס ח סיון-תמוז תשמה עמ' כג-כה   
1326.בלומנפלד, יוסף בדיני גניבה [הערות בדברי הרמב''ם] הפרדס שנה כד חוב' א תשרי תשי עמ' 5-6  
1327.בלטר, חיים יאוש בגזילה ושינוי רשות עלון שבות גל' 83 תשרי תשמא עמ' 46-24  
1328.בלידשטיין, אברהם שואל שלא מדעת - שואל הוי או גזלן הוי? עלון שבות גל' 120 שבט תשמח עמ' 52-37   
1329.בן שמעון, מנצור בדין גזל כלי ושברו אור המאיר, ליובל הרב ב"צ מ"ח עוזיאל, ירושלים תשי עמ' קעט-קפח  
1330.בן-עזרא, משה בעיות בדיני גנבה במשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
1331.בן-פורת, אליעזר איסור לקנות דבר גנוב או גזול קול התורה גל' מז תשרי תשס עמ' רמו- רנ  
1332.בן-שאול, צביה דיני הגנבה במקרא ובקבצי הדינים של עמי המזרח הקדום עבודת גמר בחוג למקרא, אוניברסיטת ת"א תשלט 168 עמ'  
1333.בן-שמעון, מנצור בדין גזל כלי ושברו מוריה שנה כא גל' י-יב סיון תשנח עמ' פח-צה  
1334.בצלאל, שמואל בדין בעלות בדבר הנגזל מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' קעז-קפב  
1335.בר-ניב (בורנובסקי), משה היבטים כלכליים בדין כפל, ארבעה וחמישה דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' ריא-רלז  
1336.ברגר, ידב סוכה גזולה המאיר לארץ גל' 14 תשרי תשנט עמ' 33-44  
1337.ברוידא, אליהו בגדרי חיוב 'והשיב' וחיוב 'ושילם' כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' מח-נג  
1338.ברונשפיגל, אבא סוכה גזולה הפרדס שנה נג חוב' ח אייר תשלט עמ' 22  
1339.ברונשפיגל, אבא דיני גניבה וגזילה (א. גוזל ע"מ למיקט ב. והשיב את הגזילה) יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 370-374  
1340.בריזמן, דוב אהרן בענין גנב שטבח עבור חולה שיש בו סכנה הפרדס שנה סב חוב' י תמוז תשמח עמ' 16-14  
1341.ברייטשטיין, צבי יהודה בדין אין שמין לגנב ולגזלן אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' קסח-קע  
1342.ברינשטיין, משה ביאורים בענין מצוה הבאה בעבירה, ודין שואל שלא מדעת אור עולם חוב' א-ב אלול תשטו - תשרי תשטז עמ' לד-לח  
1343.ברמן, שלום י' בענין גזל הגר בית יצחק שנה ח תשיט עמ' 67-68  
1344.ברנד, יצחק תקנת השבין דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 437-473  
1345.ברנס, אבינועם היחס למוכסים ולגבאים המאיר לארץ גל' 31 אדר תשס עמ' 54-83  
1346.גוטמן, יהושע פקודת הורדוס נגד גנבים שנתפסו במחתרת אדר היקר, מקדש לש"א הורודצקי, ת"א תשז עמ' נט-סו  
1347.גולדברג, זלמן נחמיה בדיני גניבה אורות עציון 9 כסלו תשמו עמ' 31-18  
1348.גולדברג, זלמן נחמיה קנית נכס גנוב ושימוש בו תחומין כ (תשס) 58-66  
1349.גולדברג, יצחק בגדר דין הקנאת כפל שושנת העמקים, עפולה תשמג עמ' סט-פ  
1350.גולדווסר, מאיר בפלוגתא דהבבלי וירושלמי בקנין כפל והמסתעף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תקכו-תקלה  
1351.גולק, אשר החוק של הורדוס המלך על עונש הגנבים ספר קלוזנר, ת"א תרצז עמ' 135-132  
1352.גוסטמן, ישראל זאב הרי שלך לפניך בשומר ובגזלן ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' שכ-שכב  
1353.גורביץ, אריה זאב קנין משיכה וחצר בגניבה וגזילה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תקלח-תקמא  
1354.גורדון, שלמה זלמן בענין קנין גזילה ובענין אי עביד לא מהני כרם שלמה גל' קצג תשרי-חשון תשנח עמ' לד-לה  
1355.גיפטר, מרדכי בענין לא תגזול מוריה שנה טז גל' ז-ח שבט תשמט עמ' מה-מח  
1356.גרזולסקי, יצחק בדין גזל מצה וכתשן לקמח הפרדס שנה מ חוב' ז ניסן תשכו עמ' 13-15; חוב' ט סיון תשכו עמ' 23-25. לוינסון, יוסף פנחס: שם חוב' ח אייר תשכו עמ' 17-19. חומסקי, יחזקאל שרגא: שם חוב' י אלול תשכו עמ' 19-17, 44. מרטון, יצחק שמואל: שם שנה מא חוב' ח אייר תשכז עמ' 27-31; חוב' ט סיון תשכז עמ' 24  
1357.גרליק, אליעזר בדין גזל ולא נתייאשו הבעלים הפרדס שנה כד חוב' ז ניסן תשי עמ' 16-18  
1358.דה-פריס, בנימין לצורתן הקדומה של הלכות והשתלשלותו [ו: ענין 'גזל הגר' בתקופת התנאים] תרביץ שנה לג תשכד עמ' 8-19  
1359.דושינסקי, ירמיהו בענין גונב ואוכל אחר הגנב ובדין לוקח ויורש מן הגנב והמסתעף משנת ירושלים תשסג עמ' קמב-קנה  
1360.דיין, יוסף בענין גזילת וגניבת עכו"ם נר יום טוב ח תשנט עמ' 235-237  
1361.דינקל, יעקב חיים בענין לקיחת חפצים לשימוש בלא ידיעת הבעלים מקבציאל גל' ה שבט-אדר תשמה עמ' קיז-קכו  
1362.דינקל, יעקב חיים בירור בעניין שימוש הספר בלא דעת הבעלים עפ"י אומדן דעת עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' קב-קה  
1363.דינקל, יעקב חיים בענין לקיטת חפצים ללא רשות ודעת הבעלים ולצורך מצוה אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תקז-תקיא  
1364.האנציקלופדיה העברית גזלה כרך י עמ' 561-559  
1365.הבר, צבי נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה (ביאור סוגיית גזל הגר לאור דברי הרמב"ם ומקורותיו) מעליות כ תשנט עמ' 103-138  
1366.הופמן, אברהם יצחק בדין מי שנתחלפו לו כליו העמק חוב' כ תמוז תשלו עמ' סז-עג  
1367.היילפרין, אלכסנדר שמואל בעניין כפייה על פי אומדנא [להכות ישראל על פי אומדנא דמוכח שגנב כדי שיודה] כרם שלמה שנה ו קונטרס ח תמוז תשמג עמ' טז-יח   
1368.הכהן, אביעד דין פרוטה כדין מאה? - על הבניית שיקול הדעת בענישה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 313 תצוה תשסח 4 עמ'  
1369.הלוי, הלל יצחק מציל עצמו בממון חבירו משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' עג-קג  
1370.הנקין, יהודה הרצל החרמת חפצים מתלמידים תחומין ח תשמז עמ' 202-186  
1371.הרמן, דב על המגמות ביחסם של התנאים לגזל הנכרי דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רמא-רמח  
1372.וגשל, שאול הנהגת האדם בממון אחרים קול התורה גל' מ ניסן תשנו עמ' פח-צד  
1373.וויס, יצחק ישעיה הרי שלך לפניך בגנב מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' קכט-קלג  
1374.וולבה, שלמה בדין השבת גזלה ולאו הניתק לעשה הפרדס שנה כ חוב' א ניסן תשו עמ' 27-25; חוב' ב אייר תשו עמ' 31-28  
1375.וולפא, אברהם ישעיה בענין גניבת שטרות מוריה שנה טז גל' א-ב שבט תשמח עמ' דט-קד  
1376.וונדר, מאיר שימוש בחפצים ובספרים שלא ברשות הבעלים שמעתין גל' 100 תשן עמ' 256-260  
1377.וונפסקי, יוסף בענין השבת גזל הגר כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' נב-נד  
1378.ויגודה, מיכאל ונקדשתי בתוך בני ישראל - החיים והקניין ומה שביניהם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 208 אמור תשסה 4 עמ'  
1379.ויינברג, י"י בענין גזל עכו"ם הנאמן שנה יא גל' טז סיון-אב תשיט עמ' 5-7  
1380.וייסנשטרן, אליקים אין שמין לגנב ולגזלן (בגדרי יכולת הבעלים לכוף את הגזלן) מאבני המקום קובץ י תשנו עמ' 105-109  
1381.וינרוט, אברהם זאת תורת האשם - על הגנבה ועל הגזלה ומה ביניהן פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 115 צו תשסג 4 עמ'  
1382.וינרוט, אברהם גניבה וגזילה - פרקי יסוד ירושלים תשסב רסג עמ'  
1383.ויס, אשר זליג בדין גזילה פחות משוה פרוטה מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ט עמ' נא-נט  
1384.ויס, אשר זליג שותפים שגנבו אם כל אחד חייב בכולו מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ס עמ' שצג-שצו  
1385.ויס, אשר זליג בענין פחות משו"פ בגזילה והשבה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' ו עמ' לג-מג  
1386.ויס, אשר זליג בענין מעשה גניבה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' לד-לה עמ' רו-רכב  
1387.ויס, אשר זליג בגדר קנין גזילה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' לו עמ' רכב-רלב  
1388.ויס, אשר זליג בענין הגונב מן הגנב מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' רלב-רלז  
1389.ויס, אשר זליג מציל עצמו בממון חבירו מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' נ עמ' שיט שכה  
1390.ויס, אשר זליג בענין שינוי קונה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' ז עמ' מד-נ  
1391.וקסלר, יעקב בירורים בשיטות הראשונים בדין גניבת וגזילת העכו"ם אור המזרח כרך מא תשנג עמ' 121-135  
1392.ורהפטיג, איתמר דמי שימוש בנכס גזול (תיק 7004/לח פד"ר י"ב 249) תחומין ו תשמה עמ' 251-235  
1393.ורהפטיג, איתמר גזל זמן - קפיצה לראש התור תחומין יב (תשנא) 124-132  
1394.ז'ולטי, אריה בדין קרקע אינה נגזלת וסוכה גזולה בית דוד; סוכה-ביצה, זכרון יעבץ, לזכרו של רבי יעקב בצלאל ז'ולטי, חולון תשמד עמ' סז-עד  
1395.זילבר, בנימין יהושע בדין שאלה שלא מדעת תבונה כרך יא תשיא עמ' קלט-קמב  
1396.זילברברג, משה ג' הערות בענייני גניבה וגזילה עם התורה מהד' ג חוב' א תשמט עמ' נד-נח  
1397.זלמנוביץ, אהרון בענין גזל עכו"ם הפרדס שנה יד חוב' א ניסן תש עמ' 11-10; חוב' ב אייר תש עמ' 15-16; חוב' ג סיון תש עמ' 13-15  
1398.זלצר, יהודה ליב בדין תשלומי כפל בגונב אחר הגנב הפרדס שנה כה חוב' ג תשיא עמ' 1-3  
1399.זסלנסקי, א"י בהלכות גזילה (מחדושי על הרמב"ם) פחד יצחק, ירושלים תשט עמ' סב-סד  
1400.זעפרני, שלמה בדין גרימת מות לגנב הבא על עסקי ממונות אור תורה שנה לב תשס עמ' תרכו-תרכט  
1401.זעפרני, שלמה מעילה בכספי בנק לצורך הצלת אח המאיים בהתאבדות אור תורה שנה לה תשסג עמ' פט-צב  
1402.חדד, אלי שיטת הרמב"ם ב'תברא או שתייה' עלון שבות גל' 112 אלול תשמה עמ' 27-19  
1403.חזן, אליהו בעניני גזלה הפרדס שנה נה חוב' ט סיון תשמא עמ' 14-12  
1404.חזן, אליהו בענין גזילה מוריה שנה י גל' יא-יב מרחשון תשמב עמ' מג-מד  
1405.חזן, אליהו רחמים בענין לא תחמוד ולא תשיג גבול קובץ בית אהרן וישראל שנה ב גל' ו מנחם אב-אלול תשמז עמ' כב-כג  
1406.חיון, חיים קניני גזילה ושינוי דקונה בגנב שמוש חכמים תשס עמ' שעה-שעט  
1407.חכמי ורבני בית הוראה אהבת שלום בדין השבת גניבה שגנב בהיותו קטן מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' רנה-רנח  
1408.חפוטא, חיים בדיני תשלומי גנב וגזלן בכורים חוב' כ ניסן תשלט עמ' כז-לב  
1409.טופיק, יעקב מ' בדין שליחות-יד ושל"מ משואות חוב' ד תשכג עמ' 23-26  
1410.טננבוים, צבי מצה גזולה הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 19-13  
1411.טשרנוביץ, חיים שיטת גנבה וגזלה על פי דיני ישראל בתורה ובתלמוד (פרקים מתוך השעורים שנקראו בישיבה הגדולה באודיסה) אודיסה תרסח 54 עמ'  
1412.טשרנוביץ, חיים שעורים בתלמוד. כרך א חלק א: מבוא למסכת בבא קמא ווארשא תרעג 121 עמ'  
1413.יגל, יהושע סדרי שינוי בגזילה ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 34-13  
1414.יגל, יהושע גדרי חיוב הגזלן וקניני גזלה ניב המדרשיה גל' טז-יז תשמג-תשמד עמ' 52-13  
1415.יוסף, עובדיה [חובת בקשת מחילה מהנגזל] אור תורה שנה יד חוב' ח תשרי תשמב עמ' ג   
1416.יפרח, אלדד ,והשיב את הגזילה אשר גזל" - השבת הגזלה והענשת הגזלן פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 67 ויקרא תשסב 4 עמ'  
1417.ירון, ראובן 'להבחין בין יום ובין לילה' הפרקליט כרך י תשיד עמ' 155-152  
1418.ישראלי, שאול בענין איסור לא תגזול בקרקעות חמדת הארץ א תשס"א עמ' 17-23  
1419.כ"ץ, דניאל גזל קטן מגוי תחומין כט תשס"ט עמ' 46-53  
1420.כהן, אהרן להגדרת גנבה וגזלה (בממון ובנפשות) בית יוסף שאול חוב' א תשמה עמ' 48-40  
1421.כהן, יהושע בענין תקנת נגזל    
1422.כהן, כפיר יאוש ושינוי רשות בדעת הרמב"ם ויען שמואל י תשסז עמ' תרעד-תרפה  
1423.כהן, כרמיאל האם מותר לגנוב או לגזול ממון גויים? בשדה חמ"ד שנה מב חוב' א תשנט עמ' 27-32  
1424.כלאב, אברהם יצחק בדין גנב [בענין תשלומי גניבה] לחי ראי, לזכר א"י רענן, תשכא עמ' קסז-קע  
1425.לוי, סיני מעמד חפץ גזול ביד גזלן חמדת הארץ א תשס"א עמ' 72-84  
1426.לויטן, אשר ניסן בדין תשלומי כפל בשומרים הפרדס שנה יח חוב' יב אדר תשה עמ' 25-27; שנה יט חוב' ג סיון תשה עמ' 34-36; חוב' ח חשון תשו עמ' 33-34  
1427.לוין, חיים יצחק המושג 'שליחות יד' לאור המכילתא דרשב"י ושני התלמודים בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 117-99; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 191-173  
1428.ליבוביץ, ברוך בר בענין קניין ושינוי בגזילה שערי בינה א תשמח עמ' לח-מ  
1429.ליונשטם, שמואל אפרים גנבה אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 536-537  
1430.ליכטנשטיין, אהרן בענין חצי דבר בגניבה ומכירה בנפש בית יצחק תשיח עמ' 87-80  
1431.ליכטנשטיין, מאיר אליהו לשמועת הפתיחה של פרק מרובה משלב גל' לה חורף תשס עמ' 53-74  
1432.ליפשיץ, ברכיהו גנב שבא במחתרת תרביץ שנה נד תשמה עמ' 215-205  
1433.לפיאן, אריה ליב בענין טוען טענת גנב ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תכב-תכד  
1434.לפיאן, שמואל בענין חיוב ארבעה וחמישה שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שצד-שצז  
1435.לפיד, שמעון חזרה קרן לבעלים אורות עציון כ אלול תשנ"א עמ' 16-27  
1436.מגן, אלעזר הצלת עצמו בממון חבירו בלכתך בדרך חורף תשסד עמ' 82-86  
1437.מוגרבי, אשר בטענת גנובים בכלים העשוים להשאיל ולהשכיר מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' קפט-קצד  
1438.מילר, שמואל בענין כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה שערי בינה א תשמח עמ' צו-קא  
1439.מינץ, יודה אריה בענין שינוי קונה עם התורה מהד' ג חוב' ו תשנב עמ' כו-לג  
1440.מרגליות, מאיר בדין יאוש קונה בגזילה ואבידה קול התורה גל' מד ניסן תשנח עמ' רלב-רלז  
1441.מרמרוש, ישראל גדרי הערכת שויות החפץ לענין תשלומי נזיקין, גזילה ועוד צהר יד תשסה עמ' רנב-רסד  
1442.נאמן, אריה תקנת השוק בראי החוק מול ההלכה ארחות 55 ערב ראש השנה תשסד עמ' 26-29  
1443.נחומי, מרדכי חיובי השבה בגזילה שהוזלה לפחות משוה פרוטה שמוש חכמים תשס עמ' שפה-שפח  
1444.נייהוז, משה בענין פיקוח נפש דוחה גזל נר מערבי א עמ' רצה-רצו  
1445.סבג, עדיאל דין יאוש בגזילה ממעיין מחולה גל 8 אלול תשנט עמ' 84-108  
1446.סגל, פינחס בגדר מטבע שנפסל לענין גזל והלואה בית אהרן וישראל גל' קכא תשרי-חשון תשסו עמ' לט-מג  
1447.סולוביצ'יק, יוסף דב הקדמה לפרק מרובה לפי סדר הרמב"ם כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' יג-לט  
1448.סלר, יוסף גניבה ע"י שליח וגניבה בשוגג בנתיבות ים ד תשלג עמ' צח-קיב  
1449.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי דין אמת לאמיתו [בענין עונשו של גנב בכפל] ברכה למנחם, ספר היובל לרבי מ"צ אייכנשטיין, סט. לואיס תשטו עמ' 64-66  
1450.עוזר, אליעזר בגדרי קניני גזילה בנתיבות ים ד תשלג עמ' כה-כט  
1451.ערוסי, צפניה דבר הלמד מעניינו בסוגית "לא תגנוב" המאיר לארץ גל' 10 סיון תשנח עמ' 39-45  
1452.ערוסי, רצון בית כנסת שחלקו נבנה בשטח פרטי תחומין כב (תשסב) 45-49  
1453.ערוסי, רצון עונשו של גנב - תיקון עצמו ופיצוי הגנב תחומין כט תשס"ט עמ' 76-80  
1454.פאם, אברהם יעקב איסור גניבה דרך שחוק המתיבתא ניסן תשמד עמ' קיד-קיז  
1455.פוזן, יעקב ישראל בענין השבת גניבה והשבת שאלה שמוש חכמים תשנז עמ' רכד-רכח  
1456.פולק, יעקב זעקל איסור גניבה וגזילה ושואל של"מ מעכו"ם  קול התורה גל' מו ניסן תשנט עמ' רנא- רנח  
1457.פטשניק, שלום שיטת הרמב"ם ב'תברא או שתיא' הדרום חוב' ג אלול תשיז עמ' 43-45  
1458.פיקסלר, אלישע לא תגנוב (דיון בפיסקה מתוך מכילתא דר"י) ממעיין מחולה גל' 10 ניסן תשסא עמ' 83-101  
1459.פכטר, עדו שם חמסן ומכירה באונס (ב"ב מז, ב; מח, א) מעליות כז-כח תשסח עמ' 30-41  
1460.פרדס, חיים שיטות הראשונים בדין תקנת השבים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' ל-מ  
1461.פרטמן, נחמיה גונב על מנת למיקט קול התורה גל' מב ניסן תשנז עמ' קסט-קעד  
1462.פרלמן, ירוחם יהודה ליב גנב ומכר ואח"כ הקדיש ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קנג-קנד  
1463.פרמן, יצחק זאב בגדר החיוב דתשלומי דו"ה מוריה שנה יא גל' יא-יב מרחשון תשמג עמ' נא-נז  
1464.פרנקל, יצחק ידידיה פליט השואה שהציל עצמו בממון אחיו תחומין א תשם עמ' 307-303  
1465.ציון, עזריאל בנה על שטח חבירו בשוגג האם חייב לסתור הכל או סגי בתשלום מקבציאל גל' לה תשרי תשסט עמ' תמא-תמו  
1466.צינוירט, דוד אריה בענין יסוד חיוב טביחה ומכירה בתשלומי ארבעה וחמשה בית אהרן וישראל גל' קיז שבט-אדר תשסה עמ' נ-נח  
1467.ציפרינוביץ, א' הגנבה והגזלה בכתבי הקודש השלח כרך כד תרעא עמ' 528-536  
1468.ציצוביץ, מאיר ; רוזנבלט, ישי קנייני גזלה בלכתך בדרך כו קיץ תשסח עמ' 59-66  
1469.קאהן, חיים בגדרי מסור ומציל עצמו בממון חבירו קול התורה גל' מה תשרי תשנט עמ' רלו-רמו  
1470.קאהן, משה אהרן יהרג ואל יעבור באיסור גזל נר מערבי ג כסלו תשנב עמ' סא-סג  
1471.קובלסקי, צבי בדין גזל בפחות משוה פרוטה הנאמן שנה יג גל' כב ניסן תשכא עמ' 19-18  
1472.קוטלר, מלכיאל בדין בא במחתרת עם התורה מהד' ב חוב' יב תשמז עמ' ריג-ריט  
1473.קויפמן, נפתלי בענין שינוי קונה וחובת תשלומי דמים זרע יעקב גל' ט אלול תשנז עמ' קכג-קלא  
1474.קוסובסקי, יצחק בדין גזילה בקרקעות ספר היובל לרבי שמעון שקאפ, וילנא תרצו עמ' צד-צו  
1475.קופשיץ, אפרים בדין החולק עם הגנב אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תקנז-תקנח  
1476.קוק, שאול חנא הולכת הגזילה אחר הנגזל סיני כרך לד תשיד עמ' רפא-רפג; עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 182-180  
1477.קורן, אברהם אליהו בענין הגונב אחר הגנב מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 111-129  
1478.קירשנבוים, שמעון בהגדרת דין "שינוי" ו"שבח" בגזילה משנת ירושלים תשסג עמ' קכ-קלב  
1479.קליבנסקי, שמואל חיים בדין גזל בפחות משוה פרוטה ברכה למנחם, ספר היובל לרבי מנחם צבי אייכנשטיין, סט. לואיס תשטו עמ' 87-90  
1480.קלפפיש, משה יוסף בדין 'מעכב ממון חבירו' [חייב באונס אם לא החזיר את הפיקדון] הפרדס שנה נח חוב' ו אדר א-ב תשמד עמ' 13-11; חוב' ז ניסן תשמד עמ' 22-20  
1481.קלפפיש, משה יוסף בדין עושק ממון חבירו אם חייב באונסין הפרדס שנה ס חוב' ו אדר א-ב תשמו עמ' 19-17  
1482.קמאי, אליהו ברוך המקדש בגזל לאחר יאוש ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שפז-שפט  
1483.קפלן, אברהם אליהו בדין גזלת נכרי, אבדתו, טעותו, הפקעת-הלואתו ודינא דמלכותא דברי תלמוד, חלק א ירושלים תשיח עמ' קע-קעז  
1484.קפלן, אריה ליב בענין השבת גזילה הפרדס שנה מ חוב' ה שבט תשכו עמ' 15-14  
1485.קרויס, שמואל למי השדה קנוי בארץ ישראל לפי משפט הרומים? המשפט כרך ב תרפז-תרפח עמ' 16-9  
1486.קרומביין, אליקים חיוב כפל והזמה כמעשי בית דין עלון שבות גל' 165 תשרי תשסו עמ' 131-142  
1487.קריסלוב, יצחק ביאור דעת התוס' והרא"ש הפרדס שנה מה תשלא חוב' ב עמ' 22-24  
1488.קרלין, מאיר השבה ותשלומין בגזלה תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 172-169  
1489.קרצ'מר-רזיאל, יואל על מוכסים וגזלנים, גויים ואחרים (ב"ק קיג) משלב גל' לח אלול תשסג עמ' 33-53  
1490.רבינוביץ, נתן דוד גדרי חילוקי דינים בין רודף לבא במחתרת מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' נו-סח  
1491.רוזנברג, ברוך בדין תברה או שתיה תורה אור, לזכר הרב אי"י ארבוז, שנגהי תשו עמ' לו-לח  
1492.רוזנברג, יעקב יעילותה של חנינה למחזיר גנבתו: ההשלכה הכלכלית של הכלל התלמודי: מודה ב(עבירת) קנס פטור (מן הקנס) עיוני משפט כר' כו חוב' 3 אדר ב תשסג עמ' 865-886  
1493.רוזנברג, ישראל שני חידושים בשיטת הרמב"ם [א. שיטת הרמב"ם באדם המזיק באונס. ב. שיטת הרמב"ם בגזל צמר וצבעו או נפצו ולבנו.] מעליות כו תשסו עמ'80-83  
1494.רוזנטל, אליעזר מ. בענין קנין יאוש בקרקעות אי מהני קובץ בית אהרן וישראל גל' קמד אב-אלול תשסט עמ' לד-לט  
1495.רוזנטל, בן-ציון בענין הבא במחתרת הפרדס שנה לד חוב' ב חשון תשך עמ' 16-19. המשך: בדין רוצח שהרג לגואל הדם. שם, חוב' ה שבט תשך עמ' 23-20  
1496.רוזנפלד, עמיחי איסור גזלה ואיסור גניבה מעליות כו תשסו עמ' 84-91  
1497.רוט, אליעזר בעניני קניני גזילה בית אהרן וישראל גל' קכה סיון-תמוז תשסו עמ' מז-סא  
1498.רוטמן, שרגא בדין תקנת מריש הגזול בסוכה אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' תמח-תנ  
1499.רכניץ, עדו קנייני גזלן חמדת הארץ א תשס"א עמ' 85-105  
1500.רקוב, יו"ט ליפמאן בענין קנין יד בגניבה ספר זכרון להרב חמ"י שניידר, לונדון תשיז עמ' 50-53  
1501.רקובר, נחום תקנת השבים מנחה ליצחק, קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה, ירושלים תשנט עמ' 135-144  
1502.רקובר, נחום תקנת השבים ניצני ארץ יב אייר תשנח עמ' 342-351  
1503.רקובר, נחום בעיות יסוד בהלכות גניבה במשפט העברי סיני כרך מט תשכא עמ' יז-כח, רצו-שז, שעח-שפו  
1504.רקובר, נחום גניבת פחות משוה פרוטה לחי ראי, לזכר א"י רענן, תשכא עמ' קצד-קצו  
1505.רקמן, דוד נאנס ברשות הבעלים המאור שנה ב חוב' ה שבט תשיא עמ' 3-4  
1506.שביב, יהודה שקר וגזל, יהרג ואל יעבור שמעתין שנה טז גל' 58 סיון תשלט עמ' 51-48  
1507.שוב, זבולון מצה גזולה צהר ב תשנח עמ' קנז - קסא  
1508.שוורץ, אודי קידושין בגזל דידה מעליות יג תשנג עמ' 33-59  
1509.שולמן, שמריה בעניני שפיכות דמים (על הריגת הבא במחתרת) הדרום חוב' לט ניסן תשלד עמ' 85-82  
1510.שוסטל, דוד בענין קרקע אינה נגזלת פדות טוביה, ספר זכרון לרבי גימפל אביגדור וויס, ירושלים תשסה עמ' תפא-תפז  
1511.שחור, יאיר המקבל עודף יותר על המגיע לו קטורת הלבונה תשנט עמ' 7-12  
1512.שחם, יואב הקנאת כפל לשומר עלון שבות גל' 152 חשון תשנט עמ' 143-152  
1513.שטינהרטר, שלמה בענין גזלן ומלוה בריבית הבאים לצאת ידי"ש אוצרות ירושלים א תשנט עמ' נב-נה  
1514.שטרוזמן, אורי השבת הגזילה ותקנת השוק הפרקליט כרך לב תשלח-תשם עמ' 15-8  
1515.שטרית, גבריאל בגדרי השבה בגניבה וביאור פלוגתא דר"ע ור' ישמעאל בשומר שגנב [ב"ק קיח, א] מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שלו-שמג  
1516.שטרן, שמואל אליעזר פקוח נפש דוחה איסור גזל ומזיק זכור לאברהם תשס-תשסא עמ' תשצה-תשצט  
1517.שטרן, שמואל אליעזר בענין גזל מפני דרכי שלום זכור לאברהם, לזכר א"מ בלאו, ב"ב תשלג עמ' כא-כד  
1518.שיינברגר, עקיבא משה בענין גזל שינה והמסתעף אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' קכה-קלג  
1519.שיינקר, שמואל הלל בענין המזיק את חבירו אם יש בו לאו דלא תגזול אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' כט-ל  
1520.שכטר, נחום שמריה גר שקדש אשה בגזל שגזל בגיותו [בענין בן נח שגזל אם מחויב בהשבה] נעם ד תשכא עמ' רלח-רמג  
1521.שמאהל, יעקב דוד  להוציא ממון מבאנק בטעות עכו"ם  קול התורה גל' נ ניסן תשסא עמ' רסד-רסח   
1522.שמואלביץ, רפאל בגדר חיוב דמים בגזלה מוריה שנה כח תמוז תשסו עמ' פז-צו  
1523.שעיו, רחמים בענין קנית חפצים גנובים מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 163- 156  
1524.שפיצר, אברהם חיים בענין ניחא ליה לאינש למעבד מצוה בממוניה באהלי יעקב אדר ב תשמא עמ' יח-לב  
1525.שפירא, יעקב והשיב את הגזילה אשר גזל - הגזלת וגם ירשת? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 201 ויקרא תשסה 4 עמ'  
1526.שפירא, נפתלי צבי יהודא בדין שופר הגזול ומצוה הבאה בעבירה לשמש שם אהל, ספר זכרון לרבי משה שמואל שפירא, ירושלים תשסז עמ' תלח-תנז  
1527.שצקס, אברהם אהרן בדין נמכר בגניבתו הפרדס שנה טז חוב' ט כסלו תשג עמ' 32-33  
1528.שרים, מתתיהו בדין מצוה ומכשירי מצוה הבאים בעבירה במצוות: סוכה, לולב, ושופר שאינם שלו, ואם יש לברך בכי האי גוונא על המצוות הללו המאסף שנה ה תשמג עמ' 580-575  
1529. Alt, Albrecht  Das Verbot des Diebstahls im Dekalog  Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, 1, Munchen 1959, p. 333-340.   
1530. Bernat, Haskell M.  Punitive damage for theft in the Talmud  Dissertation N.Y. 1961, 4 + 69 p.  
1531. Bialoblocki, Samuel  Diebstahl  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 5, p. 1103-1108  
1532. Broyde, Isaac  Tax-gatherers (מוכסין)  Jewish Encyclopedia 12, p. 69  
1533. Cohen, Benjamin  The talmudic law concerning the alteration of objects obtained by robbery  Jewish Forum 10 (1927), p. 348-353 (also publ. separately).   
1534. Cohen, Boaz  Contrectatio in Jewish and Roman law  M?langes Fernand de Visscher, 1949, vol. 1, p. 133-156 = Revue Internationale des Droits del'Antiquite 2 (1949), p. 133-156 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 409-432  
1535. Cohn, Haim H.  Oppression  Encyclopedia Judaica 12, p. 1435-1436 = Principles of Jewish law, p. 497-498  
1536. Cohn, Haim H.  Theft and robbery  Encyclopedia Judaica 15, p. 1094-1098 = Principles of Jewish law, p. 492-497  
1537. Cohn, Marcus  Diebstahl  J?disches Lexikon 2, p. 158-160 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 145-146  
1538. Cohn, Marcus  Hehlerei  J?disches Lexikon 2, p. 1505-1508 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 151-152  
1539. Daube, David  Some comparative law - furtum conceptum  Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis 15 (1937), p. 48-77  
1540. Dembitz, Lewis N.  Robbery  Jewish Encyclopedia 10, p. 434-437  
1541. Dembitz, Lewis N.  Theft and stolen goods  Jewish Encyclopedia 12, p. 123-124  
1542. Easton, Burton Scott  Thief  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2972  
1543. Enciclopedia Judaica Castellana  Rapto  Vol. 9, p. 54  
1544. Encyclopedia Talmudica  No man is brazen to his creditor's face אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו Vol. 1, p. 666-670  
1545. Encyclopedia Talmudica  A person cannot control himself where his property is concerned אין אדם מעמיד עצמו על ממונו Vol. 1, p. 670-671  
1546. Encyclopedia Talmudica  Multiple restitution ארבעה וחמשה  Vol. 2, p. 666-681  
1547. Forster, G.  Diebstahl und Raub im Gesetze Hammurabis  Zeitschrift fur Assyriologie und Verwandte Gebiete 28 (1913-14), p. 337-340  
1548. Gottstein, M.H.  Du sollst nicht stehlen  Theologische Zeitschrift 9 (1953), p. 394-395  
1549. Hoffmann, David  Eine geanderte Mischna R. Akiba's [that which was robbed from a proselyte - Baba Kama 110a]  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 15 (1888), p. 174-178  
1550. Horst, Friedrich  Der Diebstahl im Alten Testament  Festschrift P. Kahle, 1935, p. 19-28 = Gottes Recht, Munchen 1961, p. 167-175  
1551. Jackson, Bernard S.  Some comparative legal history: Robbery and brigandage  Georgia Journal of International and Comparative Law 1 (1970), p. 45-105  
1552. Jackson, Bernard S.  Foreign influence in the early Jewish law of theft  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 18 (1971), p. 25-42 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 235-249  
1553. Jackson, Bernard S.  Theft in early Jewish law  Oxford 1972, 17 + 316 p.   
1554. Jackson, Bernard S.  Principles and cases: the theft law of Hammurabi  In: Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 64-74  
1555. Jung, Moses (ed.)  The Jewish law of theft, with comparative references to Roman and English law  Philadelphia 1929, 6 + 145 p. = Studies in Jewish Jurisprudence 4 (1976), p. 1-151.   
1556. Kaatz, Saul  Die talmudische Diskussion ?ber das 'Funftel'  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 1 (1914), p. 434-437  
1557. Kisch, Guido  The 'Jewish law of concealment'  Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 1 (1938), p. 3-30.   
1558. Kisch, Guido  Das 'j?dische Hehlerrecht'  In: Forschungen z. Rechts- und Sozialgeschichte der Juden in Deutschland wahrend des Mittelalters, Stuttgart 1955, p. 107-136  
1559. Margoliouth, D.S.  A Jewish-Persian law report  Jewish Quarterly Review 11 (1899), p. 671-675  
1560. Meyer, Herbert  Das j?dische Hehlerrecht  In: Entwertung und Eigentum in deutschen Fahrnisrecht, Jena 1902, p. 166-278.   
1561. Meyer, Herbert  Das j?dische Hehlerrecht  Deutsche Rechtswissenschaft 2 (1937), p. 97-111  
1562. Meyer, Herbert  Das Hehlerrecht der Juden und der Lombarden  Forschungen zur Judenfrage 1 (1937), p. 92-109  
1563. Milgrom, Jacob  The missing thief in Leviticus 5,20 ff  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 22 (1975), p. 71-85  
1564. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Aneignung  J?disches Lexikon 1, p. 310-311  
1565. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Einbruch  J?disches Lexikon 2, p. 308-309  
1566. Tschernowitz, Chaim  Der Einbruch nach biblischem und talmudischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 25 (1910-11), p. 443-458  
1567. Tschernowitz, Chaim  Der Raub nach biblisch-talmudischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 27 (1912), p. 187-196  
1568. Winer, G.B.  Diebstahl  Biblisches Realworterbuch 1, p. 268-269  
1569.[אמסל, מאיר] העורך היש גזל בבולים ובספרים המאור שנה יב קונ' ח תמוז תשכא עמ' 36-37  
1570.תפילנסקי, ראובן שלמה בענין גזל או לקח מחמשה בנ"א אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תשב-תשה  

י. עונשין > עבירות > אונאת דברים. גנבת דעת

 מחברכותרתספרביקורת
1571.אורי, זלמן אונאת דברים הפרדס שנה לה חוב' ה שבט תשכא עמ' 22-21  
1572.אזולאי, מכלוף אונאת דברים כתלנו יג תשן עמ' 114-119  
1573.אנציקלופדיה תלמודית גנבת דעת כרך ו עמ' רכה-רלא  
1574.אפשטין, יעקב חשש גניבת דעת חבל נחלתו ג תשסד עמ' 277-281  
1575.בוצ'קו, שאול אונאת דברים קול מהיכל ב אלול תשנה עמ' 77-82  
1576.בלייך, יהודה דוד אונאת דברים הדרום חוב' לה ניסן תשלב עמ' 143-140  
1577.בקשי-דורון, אליהו פרסום צדקה כהלכה (גניבת דעת הבריות) שערי צדק ד תשסג עמ' 323- 331  
1578.היין, שמואל יוסף בענין גניבה וגזילה (בדין גניבת דעת) בית יצחק כרך ל תשנ"ח עמ' 313-328  
1579.הילדסהיים, יעקב מסחר וצרכנות כהלכה: התייחסות ההלכתית למוצרים פגומים כתר ג תשס 505 עמ'  
1580.הלוי, חיים דוד תשובה בענין איסור אונאת דברים נקימה ונטירה שנה בשנה תשנב עמ' 217-224  
1581.הלוי, חיים דוד אונאת דברים כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' סא-סח  
1582.וינטר, אלימלך בירורים באונאת דברים מורשתנו יא תשנז עמ' 51-73  
1583.ורהפטיג, איתמר הגנת הצרכן לאור ההלכה; חלק ראשון: רמת מחירים ושכר תחומין א תשם עמ' 488-444; חלק שני: אונאה ומקח טעות. שם ב תשמא עמ' 492-470; חלק שלישי: מקח טעות וגניבת דעת. שם ג תשמב עמ' 370-334; חלק רביעי: השבה ואחריות. שם ד תשמג עמ' 403-382  
1584.יצחק, הרצל הלל האם מותר לא לדייק בגיל לצורך שידוכין בית הלל גל' מ טבת תשע עמ' לג-לז  
1585.לנדאו, שמואל יאיר גניבת דעת כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 101-98  
1586.סופר, יעקב חיים בדין אונאת דברים מקבציאל גל' ט שבט-מנחם אב תשמו עמ' מא-סה  
1587.סופר, יעקב חיים קונטרס בענין גדרי לאו דכל אלמנה ויתום לא תענון מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' קעח-קצד  
1588.קארפ, משה מרדכי בענין איסור גניבת דעת במקח וממכר פתח העיר מודיעין עילית תשסו עמ' נח-סה  
1589.קארפ, משה מרדכי  איסור גניבת דעת במקח וממכר  קול התורה גל' נ ניסן תשסא עמ' רנו- רסד  
1590.קוליץ, יצחק בענין אונאת דברים תורה שבעל פה לו: עמ' מא-מד, תשנה  
1591.שוורץ, חיים הונאת הגר - עיון במקרא ובמכילתות עלון שבות גל' 166 אייר תשסו עמ' 183-195  
1592.שרמן, אברהם יחס ההלכה כלפי אחינו שפרשו מדרך התורה והמצוות [אהבת הריע, תוכחה ועוד] תחומין א תשם עמ' 318-311; [חלק שני. איסור אונאת דברים] ב תשמא עמ' 271-267; פיקוח נפש בשבת כלפי הפורשים מדרך התורה. ג תשמב עמ' 29-24. עמנואל, יונה: בענין איסור אבטחה לטיולים הכרוכים בחילול שבת. המעין כרך כה גל' א תשרי תשמה עמ' 59-57 
1593. Cohn, Haim H.  Fraud  Encyclopedia Judaica 7, p. 110-111 = Principles of Jewish law, p. 498-499  
1594. Dukes, Leopold  Nothluge  Jeschurun, Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. J. Kobak, 3 (1859), p. 41  
1595. Encyclopedia Talmudica  Vexation through words אונאת דברים  Vol. 1, p. 431-434   
1596.תמרי, מאיר חינוך לעסקים לא אתיים (על איסור העתקה בבחינות) בשדה חמ"ד שנה לט חוב' ה-ו תשנו עמ' 65-70  

י. עונשין > עבירות > מורד במלכות

 מחברכותרתספרביקורת
1597.אפשטין, יעקב מורד במלכות תחומין י (תשמט) 90-107  
1598.בן חורין, מיכאל; אפשטין, יעקב מלכות ודמוקרטיה [מורד ברשויות מדינת ישראל] תחומין יא (תשן) 102-104  
1599.גרשוני, יהודה בדין מורד במלכות בית דוד [אוצר המשפט חלק א ערך 6997 ,3848] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קסח-קע  
1600.גרשוני, יהודה בדין מורד במלכות בית דוד אור המזרח שנה ה חוב' ג-ד אלול תשיח עמ' 14-16  
1601.וולנר, משה דוד דיני מורד במלכות וזכות החנינה התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' נג-ס  
1602.ויגודה, מיכאל "אך בה' אל תמרדו" - מרד והמרדה פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 287 שלח תשסז 4 עמ'  
1603.זולדן, יהודה מרד, הדחה ומרי נגד המנהיגות תחומין כז (תשסז) עמ' 159-168  
1604.זולדן, יהודה מילוי פקודה במצב של חוסר אמון בפיקוד צהר כט אייר תשסז עמ' 21-32  
1605.פדרבוש, שמעון המרידה במדינה לפי המשפט העברי הדאר שנה לא תשיב-תשיג עמ' 266-265, 286-285, 305  
1606.רוזנטל, בן ציון בענין מורד במלכות בית דוד אור המזרח שנה א טבת תשיט עמ' 22-20  
1607.שגיב, אוריה עיונים בפרשת מורד במלכות מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 279-288  
1608. Eisenstein, Judah David  Treason  Jewish Encyclopedia 12, p. 237-238  
1609. Greenberg, Moshe  Rabbinic reflections on defying illegal orders: Amasa, Abner and Joab  Judaism 19 (1970), p. 30-37 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 211-220  
1610. Knierim, Rolf מרד  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 925-928  
1611. Lesetre, Henri  Sedition (mered)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1560  

י. עונשין > עבירות > מסית ומדיח. עיר הנידחת

 מחברכותרתספרביקורת
1612.אלבוים, יצחק שלמה בדין נעשית מצותן באשרה ובעיר הנדחת קול התורה גל' לג תשרי תשנג עמ' נג-נז  
1613.בלום, מרדכי ברוך בענין עידי עיר הנדחת כרם שלמה גל' קפה כסלו-טבת תשנז עמ' מה-מו  
1614.בן-מנחם, יצחק מאיר מסית ומדיח ונביא השקר, ואליו תשמעון בנביא האמת מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 124-161  
1615.בן-שמעון, שלמה דרכי השיפוט והענישה המיוחדים במסית המאסף שנה ב תשם עמ' 540-532  
1616.בנמלך, מוטי בדברי הרמב"ם בדין עיר נידחת עלון שבות גל' 129 סיון תש"ן עמ' 89-98  
1617.גוטמן, יחיאל מיכל עיר הנדחת במשפט הקאנוני המשפט העברי ג תרפח עמ' 83-88  
1618.גרינבאום, אהרן עיר הנדחת בערי מקלט הדרום חוב' כ תשרי תשכח עמ' 119-109  
1619.דנישבסקי, יחיאל הלל בענין עיר הנדחת בית יצחק תשיב עמ' 113-110  
1620.הפטרמן, א' 'אין עושין עיר הנדחת אלא בבית דין של שבעים ואחד, ואין עושין עיר הנדחת בספר' בית הלל, ליובל הרב הלל פוסק, ת"א תשיא עמ' 107-105  
1621.ויס, אשר זליג בענין אין טוענין למסית מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ו עמ' לב-לה  
1622.טיילור, נחמיה הסתה לדבר עבירה מגל יא תשנה עמ' 71-78  
1623.ישראלי, שאול ישיבה ביריחו ודיני עיר הנידחת שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 494-489  
1624.לנדא, משה יהודה ליב האם תשובה מועלת לאנשי עיר הנדחת פעמי יעקב נו אב תשסד עמ' כה-כט  
1625.מילן, חנוך בדין עיר הנדחת בית יצחק תשיח עמ' 88-98  
1626.סורוצקין, זלמן בענין עיר הנדחת ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 174-171  
1627.סינגר, העניך בדין עיר הנדחת הפרדס שנה יב חוב' ט כסלו תרצט עמ' 14-15  
1628.פינקל, משה שללה ולא שלל שמים יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' עח-פח  
1629.צמל, אפרים המצוה של שנאת המסית פרי הארץ גל' ו חשון תשמג עמ' 8-6  
1630.קוקיס, זאב בדין עיר הנדחת ומדיחיה שערי תורה קובץ ו שבט תשכא עמ' מג-מו  
1631.רבינוביץ, נחום אליעזר הדרן על מסכת סנהדרין הדרום חוב' יח תשרי תשכד עמ' 118-110  
1632.רוזנטל, בן-ציון בענין מדיחי עיר הנדחת המאור שנה י קונ' ג טבת תשיט עמ' 6-8  
1633.רקובר, נחום לא יומתו אבות על בנים; הלכת הרמב"ם בדבר עונש הטף בעיר הנידחת דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קפט-רט  

י. עונשין > עבירות > כשפים

 מחברכותרתספרביקורת
1634.אופיר, נתן מדיטציה במבט יהודי תחומין יח (תשנח) 408-418  
1635.אנציקלופדיה תלמודית אחיזת עינים כרך א עמ' ריד-רטז (עמ' תס-תסג במהדו' ב)  
1636.אנציקלופדיה תלמודית חובר חבר כרך יג עמ' א-ד  
1637.ארצי, פנחס כשפים אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 365-348  
1638.בזק, יעקב למעלה מן החושים; על תופעות על-חושיות במסורות יהודיות ובמחקרי ימינו [אוצר המשפט חלק א ערך 7017] מהד' שניה מתוקנת, ת"א תשמו  
1639.בזק, יעקב הלכות כשפים והלכות נטיעת קישואים בר-אילן ו תשכח עמ' 166-156  
1640.בזק, יעקב למעלה מן החושים - על תופעות על-חושיות במסורות יהודיות ובמחקרי ימינו ת"א תשכח  
1641.ליכטנשטין, יחזקאל עליה לקבר ותפילה שם - דרישה אל המת? תחומין כ (תשס) 188-196  
1642.פיינשטיין, משה בענין איסור אחיזת עינים ועשיית Magic Show עם התורה מהד' ג חוב' יב תשנה עמ' ז-יב  
1643.פיקסלר, דרור אסטרונומיה ואסטרולוגיה במשנת הרמב"ם תחומין יט (תשנט) 439-447  
1644.קורמן, אברהם יחס התורה לכישוף ניב המדרשיה גל' טז-יז תשמג-תשמד עמ' 170-149  
1645.קליין, אלכסנדר אחיזת עיניים דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 457 תשסב 3 עמ'  
1646.קריזר, צבי איסור ניחוש בבן נח קול התורה גל' נו ניסן תשסד עמ' קנא-קנז  
1647.שביב, יהודה תחליפי אמונה; משהו על דרכי האמורי תחומין יט (תשנט) 411-416  
1648.שוורץ, זכריה אגרת ר' אברהם ב"ר חייא הנשיא שכתב לר' יהודה ב"ר ברזילי על שאלה בכלדיים [ספר יובל לכבוד אדולף שווארץ], ברלין-ווינא 1917 עמ' 23-36  
1649. Cohn, Haim H.  Sorcery  Encyclopedia Judaica 15, p. 163-164 = Principles of Jewish law, p. 515-516  
1650. Davies, T. Witton  Witch, witchcraft  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3097-3098  
1651. Denham, Joshua Fred.  Witchcraft  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1119-1122  
1652. Driver, S.R.  Witchcraft in the Old Testament  Journal of the Royal Asiatic Society, London (1943), p. 6-16  
1653. Encyclopedia Talmudica  A ghost אוב  Vol. 1, p. 312  
1654. Encyclopedia Talmudica  Optical deception אחיזת עינים  Vol. 1, p. 570-573  
1655. Guillaume, Alfred  Magical terms in the Old Testament  Journal of the Royal Asiatic Society, London 1942, p. 111-131; 1943, p. 251-254; 1946, p. 79-80.   
1656. Joel, D.  Der Aberglaube und die Stellung des Judenthums zu demselben  2 vols., Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars Breslau, 1881, 116 p.; 1883, 65 p.  
1657. Low, Leopold  Zur talmudischen Mantik  Ben Chananja 9 (1866), p. 329-335 = Gesammelte Schriften, vol. 2, Szegedin 1890, p. 105-114  
1658. Winer, G.B.  Zauberei  Biblisches Realworterbuch 2, p. 718-721  
1659. Zentgraff, Johann J. (praes.); Bleicher, Johann Jacob (resp.)  Ex legibus Ebraeorum forensibus contra magiam, de speciebus divinationum magicarum et vana observantia..  Dissertation Argentorati (Strasbourg) 1694   
1660. Zentgraff, Johann J. (praes.); Le Conte, Johann Georg (resp.)  Ex legibus Ebraeorum forensibus contra magiam, de divinationibus magicis, eaque occasione de virgula divina et divinatione Jacobi Aymari... sicariorum et furum investigandorum causa facta...  Dissertation Argentorati (Strasbourg) 1694   
1661. Zentgraff, Johann J. (praes.); Spoor, Johann Friedrich (resp.)  De Ll. [legum] Ebraeorum forensium contra magiam ratione et usu politico et poena magorum...  Dissertation Argentorati (Strasbourg) 1694   
1662. Zentgraff, Johann J. (praes.); Treitlinger, Johann Christian (resp.)  Legum Ebraeorum forensium contra magiam explicatio moralis..  Dissertation Argentorati (Strasbourg) 1693, 26 p.   
1663. Zentgraff, Johann J. (praes.); Wolff, Johann Daniel (resp.)  Ex legibus Ebraeorum forensibus contra magiam, de maleficio magico..  Dissertation Argentorati (Strasbourg) 1694   
1664.[טור סיני] טורטשינר, נ"ה דרישה אל המתים בתקופת המקרא מנחה לדוד, ליובל ר' דוד ילין, ירושלים תרצה עמ' סט-עז  

י. עונשין > עבירות > צער בעלי חיים

 מחברכותרתספרביקורת
1665.אבינר, שלמה חיים צער בעלי חיים בעת הדברה תחומין ו תשמה עמ' 436-432  
1666.אפשטיין, יעקב עיקור חיות מחמד אמונת עתיך 71 אב-אלול תשסז עמ' 71-80  
1667.אשכולי, יצחק נחמן צער בעלי חיים (בהלכה ובאגדה) אופקים תשסב 668 עמ'  
1668.ברונר, בניהו בירור בדין צער בעלי חיים שמעתין גל' 119 תשנה עמ' 100-105  
1669.ברלין, נפתלי צבי יהודה בענין צער בעלי חיים שערי בינה א תשמח עמ' כה  
1670.גולדברג, אברהם הלל נשירת נוצות בלול - לאור ההלכה הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' שנא-שנב  
1671.גרשוני, יהודה בענין אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תנב-תנג  
1672.דוד, שמואל מריטת כנפי תעופה לתוכי תחומין כז (תשסז) עמ' 464-468  
1673.דומב, צבי אם מותר לגרום צעב"ח ע"י נסיונות מדעיים בגופם לתועלת הרפואה קול תורה שנה טו תשכא חוב' ד עמ' ט-יב  
1674.הופמן, דוד צבי לשאלת צער בעלי חיים לצורך (בירורים בשולי בעית עריכת ניסויים בבעלי חיים) בשולי בעיות רפואיות, פ"ת תשל (בהכפלה) דפים א-ה  
1675.הלברשטם, אלעזר; עופר, שאול צער בעלי חיים עלון שבות גל' 123 כסלו תשמ"ט עמ' 84-93  
1676.וולנר, משה דב בענין איסור אכילה קודם שיתן לבהמתו האהל שנה טז חוב' א-ב תשרי תשל עמ' כט-לג  
1677.ויגודה, מיכאל פיטום אווזים ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 441-452  
1678.זביחי, פנחס עריכת נסיונות מדעיים בבעלי חיים לצורכי רפואה דברי משפט ה תשנח עמ' קנו-קפה  
1679.חפוטא, אברהם בדין צער בעלי חיים לצרכי רפואה נעם ד תשכא עמ' ריח-רכה  
1680.כהנא, קלמן אדם ובהמה - לענין קדימה באכילה לבב שלם, לזכר שלמה בכרך, ירושלים תשלא עמ' 35-40  
1681.לשם, חיים הצייד בהלכה ובאגדה מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 86-82  
1682.מיזלס, אברהם ניסויים בבעלי חיים לצורכי מחקר תחומין יד (תשנד) 366-371  
1683.מצגר, זאב ניסויים רפואיים בבעלי חיים (צער בעלי חיים) הרפואה לאור ההלכה, כרך שני חלק ג, ירושלים תשמג נ + 5 עמ'  
1684.ניומן, יעקב ואהבת לרעך ירושלים תשמה 297 עמ'  
1685.נריה, משה צבי צער בעלי חיים ושביתת שבת שבילין גל' כג-כד כסלו תשל עמ' נט-סא  
1686.עמיחי, יהודה צער בעלי חיים בדייג אמונת עתיך 11 תמוז-אב תשנו עמ' 34-35 [תגובה: אפשטין, יעקב. דיג לשם הנאה. שם 12 אלול תשנו-תשרי תשנז עמ' 23-24]  
1687.פודור, יונה צער בעלי חיים קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 136-146  
1688.פולק, יצחק זעקל בדין צער בעלי חיים לצורך אדם כרם שלמה גל' קה אדר תשמח עמ' יט-כב  
1689.פרידמן, נתן צבי נסויים מדעיים על גופות בעלי-חיים נעם ה תשכב עמ' קפח-קצד  
1690.פרידמן, נתן צבי נסויים מדעיים על גופות בעלי חיים - לאור ההלכה שמעתין שנה ה גל' 21-22 סיון-אב תשכט עמ' 80-76  
1691.פרנקל, יעקב; שגיב, ישראל הנאת האדם מול איסור צער בעלי חיים ממעיין מחולה גל' 1 תנוכה תשנו עמ' 49-55  
1692.פרנקל, יעקב; שגיב, ישראל הנאת האדם מול איסור צער בעלי חיים ממעיין מחולה גל' 1 חנוכה תשנו עמ' 49-55  
1693.קוק, יהודה בענין צער בעלי חיים במקום תועלת דהותר רק בדרך השתמשות בית אהרן וישראל גל' קיד אב-אלול תשסד עמ' פז-צז  
1694.קרשטין, אשר [בענין אם מותר לגרום צער לבעלי חיים ע"י נסיונות מדעיים בגופם לצורך חקירות רפואיות] נעם ד תשכא עמ' שכו-שכז  
1695.רבינוביץ, ה' הציד בעיני היהדות הרופא העברי שנה 38 1965 עמ' 192-190  
1696.רוזנסון, ישראל על מעמדם המשפטי והמוסרי של בעלי-חיים: הערה אקולוגית בד"ד 8 תשנט עמ'77-92  
1697.רוזנפלד, שלמה השמדת עודפי בעלי חיים תחומין י (תשמט) 258-261  
1698.ריינס, חיים זאב יחס היהדות לבעלי חיים מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' מ-מד  
1699.רקובר, נחום הגנת החי (ציד חיות) נספח: החוק בישראל וההצעות לתיקונו. משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' מ, ירושלים תשלו 19 עמ'; קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 221-201; נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' רז-רכז  
1700.שושן, אריה צער בעלי חיים אנו ובעלי-חיים, ירושלים תשכג פרק ג עמ' 39-54  
1701.שושן, אריה גמילות חסדים לבעלי חיים בעלי חיים בספרות ישראל, רחובות תשלא עמ' 53-57  
1702.שטיינברג, אברהם צער בעלי חיים לאור ההלכה אסיא ב שבט תשלא עמ' 8-14  
1703.שטסמן, יצחק איסור צער בעלי חים ופרטיו צהר י תשסב עמ' תקכה-תקלה  
1704.שטסמן, יצחק אליהו  נפש כל חי (בדיני צער בעלי חיים) ירושלים תשסב של עמ'  
1705.שטרום, מנחם מנדל בענין מריטת נוצות לצורך שחיטה כרם שלמה שנה ג קונטרס ה שבט-אדר תשם עמ' ל-לב  
1706.שמש, יעל צער בעלי חיים - רצוי מול מצוי, וכיצד לצמצם את הפער שביניהם דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 325 תשס 5 עמ'  
1707.שנקולבסקי, אליעזר עיקור כלבה המעין כרך מג גל' ב טבת תשסג עמ' 31-35  
1708. Bamberger, Moses Loeb (II)  ?ber Tierschutz nach den Lehren der Thora  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 2 (1915), p. 80-86.   
1709. Cohen, Noah J.  Tsa'ar Baale Hayim - The prevention of cruelty to animals, its bases, development and legislation in Hebrew literature  Washington D.C., 1959, 15 + 208 p.; 2nd ed. Jerusalem 1976, 12 + 211 p.   
1710. Daiches, Samuel  Man's duty to animals  Jewish Forum 14 (1931), p. 10-13  
1711. Heinemann, Isaac  Tierschutz nach j?discher und griechischer Anschauung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 2 (1915), p. 137-140  
1712. Hirsch, Emil G.  Cruelty to animals  Jewish Encyclopedia 4, p. 376-378  
1713. Hurewitz, Jos.  The care of animals in Jewish life and law  In: The Jewish Library, ed. Leo Jung, 1st ser., no. 5, N.Y. 1926, 22 p.  
1714. Jakobovits, Immanuel  The medical treatment of animals in Jewish law  Journal of Jewish Studies 7 (1956), p. 207-220  
1715. Jung, Leo  The Supreme Triad: Hen; Hessed; Tzedakah; Rahamim; Hessed toward animals; Ecology  Justice, justice shall thou pursue; papers assembled on the occasion of the 75th birthday of Julius Mark, 1975, p. 93-106  
1716. Kaplan, Zvi  Animals, cruelty to  Encyclopedia Judaica 3, p. 5-7 = Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 188-191  
1717. Landau, W.  ?ber Thierqualerei nach den Grundsatzen des Judenthums  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 12 (1863), p. 41-54  
1718. Lattes, Giuseppe  La legge Mosaica e la societa protettrice degli animali  Mose 1 (1878), p. 193-194, 349-350  
1719. Low, Albert  Thierschutz im Judenthume nach Bibel und Talmud  Budapest 1890, 37 p.; 1891, 36 + 2 p.  
1720. Massyngberde-Ford, J.  Jewish law and animal symbolism  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 10 (1979), p. 203-212  
1721. Rabinowicz, H.  Judaism and hunting  Harofe Haivri 37,1 (1964), Engl. sect., p. 264-261 = 38,1 (1965), p. 263-260  
1722. Raisin, Jacob Salmon  Humanitarianism of the laws of Israel. Kindness to animals  Jewish Tracts 6, n.d., 12 p.  
1723. Rubenstein, Samuel  Conversion to Judaism and animal life in Jewish law  N.Y. 1973?, 28 p.  
1724. Schochet, Elijah Judah  Animal life in Jewish tradition: attitudes and relationships  N.Y. 1984, 10 + 379 p.  
1725. Unna, Isak  Tierschutz im Judentum  Frankf.a.M. 1928, 24 p.  
1726. Wohlgemuth, Josef  Vom Tier und seiner Wertung (nach Bibel und Talmud)  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 14 (1927), p. 585-610  
1727. Wohlgemuth, Josef  Das Leid der Tiere  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 15 (1928), p. 245-267, 452-468  
1728. Wohlgemuth, Josef  Einfuhrung in das Empfindungsleben der Tiere (nach Bibel und Talmud)  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 16 (1929), p. 455-481  
1729. Wohlgemuth, Josef  Das Tier und seine Wertung im alten Judentum  Frankf.a.M. 1930, 147 p.  

י. עונשין > עבירות > בל תשחית

 מחברכותרתספרביקורת
1730.אנציקלופדיה תלמודית בל תשחית כרך ג עמ' שלה-שלז  
1731.בארי, ישראל הלכות בל תשחית המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך עמ' ע-עה  
1732.בזק, יעקב מעשי ונדליזם ואיסור 'בל תשחית' תחומין א תשם עמ' 339-329  
1733.בלידשטיין, יעקב 'ואנא לא קייצנא [...] מר אי ניחא ליה ליקוץ': לערכי הלכה ואגדה בסוגיה תלמודית אחת, דיאלקטיקה או קונפליקט? שפות וספרויות בחינוך היהודי, מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק, ירושלים תשסז עמ' 139-145  
1734.בן-שלוש, גואל איסור "בל תשחית" ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 179-186  
1735.בקהופר, יוסף גבריאל המיחזור בהלכה [בל תשחית] תחומין טז (תשנו) 296-302  
1736.גולדברג, אברהם הלל עקירתם של עצי פרי לאור ההלכה הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' שלא-שמז  
1737.גולדברג, אברהם הלל עקירת עצי פרי שמעתין שנה ה גל' 17 סיון-אב תשכח עמ' 14-21; 18 אלול תשכח-חשון תשכט עמ' 23-28; נועם ספר יג תשל עמ' רג-רכא  
1738.גורן, שלמה חובת השמירה על המטעים תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 245-236  
1739.גרוס, יעקב לא תשחית את עצה 'בר-אילן' קובץ א 'יד יוסף' תשמה עמ' 56-52  
1740.דרורי, משה "כי תצור אל עיר... לא תשחית את עצה" - איסור בל תשחית פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 296 שופטים תשסז 4 עמ'  
1741.הגר, אליעזר גדיעת עץ מאכל בבית קברות בנתיבי חסד ואמת תשן עמ' 20-21  
1742.הירש, חיים בל תשחית בעץ מאכל כתלנו ד אב תשלב עמ' 43-47  
1743.ויגודה, מיכאל שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך - מי מפחד ממשפט עברי? [לשאלת פיטום אווזים] פרשת השבוע. משרד המשפטים - משפט עברי גל' 139 האזינו תשסג 4 עמ'  
1744.ויס, אשר זליג לא תשחית את עצה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לג עמ' רכג-רכח  
1745.ויס, אשר זליג בל תשחית - במנהג שריפת בגדים במדורת ל"ג בעומר מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לד עמ' רכט-רלח  
1746.ולדינברג, א' ביעור והשמדת 'דבר אחר' שבילין גל' ו-ז תשרי-טבת תשכד עמ' עח  
1747.זיידמן, חיים בעניין איסור "בל תשחית" בלכתך בדרך חורף תשסד עמ' 44-49  
1748.זילברשטין, יצחק הערות בענין בל תשחית צהר א תשנח עמ' מט-עה  
1749.זסלנסקי, א"י בענין לא תחנם - ובל תשחית עלי עין, ירושלים תשטז עמ' י-יב  
1750.זעפרני, שמואל כריתת אילנות - לאור ההלכה המאיר לארץ גל' 6 שבט תשנח עמ' 13-25  
1751.זעפרני, שמואל השחתת עצי מאכל במלחמה בשאר שנים ובשביעית המאיר לארץ גל' 39 חשון תשסא עמ' 73-78  
1752.טוקר, נפתלי כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור שמעתין גל' 133-134 תשנח עמ' 34-50  
1753.ילוב, שמואל בענין עקירת אילן העושה פירות אפריון חוב' ג תשרי-חשון תשכח עמ' עד-עה  
1754.כהן, שאר ישוב כריתת אילנות בשעת מלחמה ובשעת שלום חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' כה-לו [אוצר המשפט חלק ב ערכים 3017, 4665]  
1755.כהן, שאר-ישוב כריתת אילנות בשעת מלחמה ובעת שלום תחומין ד תשמג עמ' 53-44  
1756.לאו, דוד עקירת עץ פרי משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תרצב-תרצג  
1757.לאו, ישראל מאיר איסור בל תשחית במקום מצוה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנז עמ' 1-16  
1758.לאו, ישראל מאיר איסור בל תשחית במקום מצוה תחומין כב (תשסב) 293-300  
1759.לוינסון, יוסף פנחס בדין קציצת אילן מאכל הפרדס שנה לד חוב' ה שבט תשך עמ' 12-10  
1760.לייזרובסקי, ברוך צוואת המת בבל תשחית אור המזרח שנה ד חוב' א טבת תשיז עמ' 24-25  
1761.לישנסקי, דב איסורים ומצוות בעת מצור תחומין ד תשמג עמ' 43-37  
1762.מאירי, מאיר השמדת עופות מסיבות מסחריות פעמי יעקב גל' כד-כה סיון-אלול תשנג עמ' פז-צא  
1763.סופר, יעקב חיים בענין בל תשחית בקוצץ אילן מאכל מקבציאל גל' יד אדר-אלול תשמט עמ' קמב-קמח  
1764.עוזיאל, בן ציון חי עקירת אילני מאכל תנובות שדה גל' 14 תשרי חשון תשנח עמ' 7-13  
1765.עמיחי, יהודה עקירת עצים לצורך כביש חוצה ישראל אמונת עתיך 26 כסלו-טבת תשנט עמ' 35-41  
1766.פוירשטיין, מרדכי בדין בל תשחית עלוני ממרא עלון 21 שבט תשלה עמ' 34-31; עלון 22 פורים תשלה עמ' 68-65; עלון 23 פסח-יום העצמאות תשלה עמ' 60-57; שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכיפורים, חברון תשלז עמ' 60-51  
1767.פלדמן, דניאל צבי בענין בל תשחית בית יצחק כרך כט תשנז עמ' 653-664  
1768.פרלמן, יוסף יצחק מנהג שבירת הכוס ואיסור בל תשחית מבקשי תורה גל' כה סיון תשנט עמ' רלט-רמג  
1769.פרנק, צבי פסח בל תשחית בהפקר, ובעץ בתוך שנות הערלה קול תורה שנה כג תשכט חוב' ו-ז עמ' ג-ד  
1770.פרנקל, יצחק ביאור בגמ' דשבחת ברי (ב"ק צא: בדין קציצת אילן פרי) עדות, קובץ תורני, גל' טו תשרי תשנד עמ' קיא-קיט  
1771.קרויס, שמואל האדם ועץ השדה השלח כרך יט תרסח-תרסט עמ' 27-36  
1772.רווח, שניאור זלמן עקירת עצי זית לצורך הרחבת ישוב לדירות מגורים תנובות שדה גל' 35 ניסן-אייר תשסא עמ' 28-31  
1773.רוזן, דוב שאלות חכם של עובד מדינה [השמדת חזירים מוחרמים] תחומין י (תשמט) 140-141  
1774.רוזן, דוב; ולדינברג, אליעזר יהודה שו"ת בדבר השמדת חזירים מוחרמים שנה בשנה תשכט עמ' 152-150  
1775.רוזנפלד, שלמה השמדת עודפי בעלי חיים תחומין י (תשמט) 258-261  
1776.רויטמן, חיים יחיאל בענין בל תשחית ואיסור סחורה בנבילות וטריפות מבית לוי ז ניסן תשנה עמ' קלט-קמה  
1777.ריבקין, שלום איסור השחתת עץ מאכל הדרום חוב' לח תשרי תשלד עמ' 96-78; חוב' לט ניסן תשלד עמ' 86  
1778.שביב, יהודה לא תשחית את עצה עלון שבות שבט תשלז עמ' 13-6; איסור ההשחתה במלחמה. דעות גל' מז תשלח עמ' 127-124  
1779.שטסמן, יצחק אליהו בענין ביזוי אוכלים, והאכלת מאכל אדם לבהמה צהר ה תשנט עמ' שעח-שצב  

י. עונשין > עבירות > גידול בהמה דקה בארץ ישראל

 מחברכותרתספרביקורת
1780.אוחיון, שמעון ברוך גידול בהמה דקה בא"י בזמן-הזה התורה והמדינה יא-יג תשכ-תשכב עמ' רפ-רפז  
1781.אלון, גדליהו תקנות כלכליות-חברתיות וכלכליות לאומיות [(א) איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל] תולדות היהודים בארץ ישראל כרך א תשכז עמ' 179-173, 359  
1782.אנציקלופדיה תלמודית בהמה דקה כרך ב עמ' שע-שעב  
1783.גולדברג, זלמן נחמיה גידול בהמה דקה בישוב מרוחק [בארץ ישראל] תחומין יז (תשנז) 61-65  
1784.גולק, אשר על הרועים ומגדלי בהמה דקה בתקופת חורבן בית שני תרביץ שנה יב תשא עמ' 189-181  
1785.דרייפוס, יאיר גידול צאן בזמננו על פי ההלכה מדרש דחד יומא ג תשמה עמ' 48-34   
1786.דריפוס, יאיר גידול צאן בזמננו על פי ההלכה מדרש דחד יומא ג תשמה עמ' 34-48  
1787.חרל"פ, יחיאל מיכל בדין אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 7049] תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קסה-קסט  
1788.חרל"פ, יחיאל מיכל בדין אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל אור המזרח כרך יז תשכח עמ' 22-25  
1789.ישראלי, שאול גידול בהמה דקה בארץ ישראל בזמננו עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' כג עמ' רמב-רמד  
1790.שכטר, יצחק שמואל אם מותר לגדל בהמה דקה בא"י בזמן הזה אוריתא גל' יט תשסג עמ' רו-ריד  

י. עונשין > עבירות > שוחד

 מחברכותרתספרביקורת
1791.אורי, זלמן שוחד מאוחר הפרדס שנה מא חוב' ב חשון תשכז עמ' 26-25  
1792.אישון, שלמה טובת הנאה לפקיד ממשלתי כתר ו תשסח עמ' 244-250  
1793.בזק, יעקב טוהר השיפוט במשפט העברי; עיונים בסוגיית השוחד ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תשיז-תשלא  
1794.בנימין, גדעון חיוב החזרת שוחד מספרא לסייפא עלון 4 אלול תשמב עמ' 11-9  
1795.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל השוחד הפרקליט כרך ו 1949 עמ' 57-60, 188-184; כרך ז 1950 עמ' 311-316, 382-385, 458-453; כרך ח 1952-1951 עמ' 45-48  
1796.האנציקלופדיה העברית שוחד כרך לא עמ' 690-689  
1797.הוכרמן, יעקב כלום יש צד זכות למושג שוחד? בית מקרא שנה לו תשנא עמ' 220-222  
1798.הלוי, חיים דוד ושוחד לא תקח המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסד עמ' 17-24  
1799.זולדן, יהודה הון ושלטון - שוחד וטובת הנאה למנהיג ציבור תחומין כט תשס"ט עמ' 65-75  
1800.זנגר, יום טוב שוחד מאוחר במינוי רב קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' רלא-רלו  
1801.זעפרני, שלמה נתינת תמלוגים לעובד צבור עבור הכרעותיו - היא שוחד אור תורה שנה לו תשסד עמ' ט-יג  
1802.זעפרני, שלמה נתינת תמלוגים לעובד ציבור צהר יב תשסד עמ' שכב-שכו  
1803.לובוצקי, יצחק השוחד כמעשה בר ענישה עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 104 עמ'  
1804.ליונשטם, שמואל אפרים שוחד אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 619-617  
1805.צמל, אפרים נקיון כפיים בהנהגה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנ עמ' 12-16  
1806.שוחטמן, אליאב כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים - טוהר השיפוט וטוהר המינהל הציבורי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 135 שופטים תשסג 4 עמ'  
1807.שיינפלד, אברהם צבי נתינת שוחד לעובד ציבור תחומין ה תשמד עמ' 341-332  
1808.שלו-גרטל, רחל לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שוחד - על טוהר השיפוט ועל פסלות שופט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 40 שופטים תשסא 4 עמ'  
1809.שפירא, יעקב "לא חמור אחד מהם נשאתי" - על מרמה והפרת אמונים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 320 קרח תשסח 4 עמ'  
1810. Amram, David Werner; Ginzberg, Louis  Bribery  Jewish Encyclopedia 3, p. 379-381  
1811. Cohn, Haim H.  Bribery  Encyclopedia Judaica 4, p. 1367-1368 = Principles of Jewish law, p. 510-511  
1812. Cohn, Marcus  Bestechung  J?disches Lexikon 1, p. 937-938 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 144-145  
1813. Goldberg, Michael L.  The story of the moral: gifts and bribes in Deuteronomy  Interpretation 38 (1984), p. 15-25  

י. עונשין > עבירות > סחורה בדבר האסור

 מחברכותרתספרביקורת
1814.אביב, נסים בדין אסור סחורה בפירות שביעית שמוש חכמים תשסא עמ' לה-מא  
1815.אהרנסון, יהושע משה תעשיית מזון לבעלי חיים נועם ספר ז תשכד עמ' קיא-קיח  
1816.אישון, שלמה מסחר בבעלי חיים טמאים כתר ו תשסח עמ' 173-181  
1817.אמסלם, חיים מסחר בתמונות מענייני דתיהם וקדושיהם אור תורה שנה ל תשנח עמ' קעה-קעט  
1818.אפשטין, יעקב גידול מסחרי של בעלי חים טמאים חבל נחלתו ד תשסה עמ' 125-133  
1819.הכהן, אברהם ברוך בדין איסור סחורה הפרדס שנה לד חוב' ב חשון תשך עמ' 23-20  
1820.הלוי, יצחק, מקושטא בדין סחורה בדגים טמאים מוריה שנה יח גל' ט-י תשרי תשנג עמ' כט-לא  
1821.הנדין, מתניה בענין איסור סחורה [בפירות שביעית] שמוש חכמים תשסא עמ' קנא-קנז  
1822.טכורש, כתריאל פישל איסור סחורה בדברים אסורים כתר אפרים, ת"א תשכז סי' מח עמ' תמב-תמו  
1823.יעקבזון, מ"מ בדין אסור גידול חזירים הבאר חוב' יא אלול תשך עמ' 8-10  
1824.ישראלי, שאול בעשיית סחורה בדברים הטמאים עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' לו עמ' שלא-שמ  
1825.מזרחי, יצחק עזרא בענין שכר שבת וסחורה בדברים האסורים [דין מלון בבעלות ישראל השייך לרשת מלונות בינלאומית] אור תורה שנה כז תשנה עמ' תריג-תריז  
1826.מיערס, פינחס אברהם אי שרי לעשות עסק ולהרויח ע"י מכירת דברים האסורים מהדרין חוב' ג שבט תשנג עמ' מא-מה  
1827.סופר, יעקב חיים בענין איסור סחורה בדברים האסורים באכילה מקבציאל כג תשרי תשנז עמ' עה-פח  
1828.סנדרס, צבי אריה בדין אם ישראל מותר ליתן לגוי כסף כדי להסתחר בהם בנבלות וטרפות והריוח יחלקו ביניהם הפרדס שנה לח חוב' ו אדר תשכד עמ' 18-15  
1829.פלדר, גדליה דינן של מניות חברה לעסקי נבילות וטריפות צהר י תשסב עמ' קכח-קלה  
1830.פלדר, גדליה איסור סחורה בדברים האסורים הדרום חוב' א שבט תשיז עמ' 34-38; נעם ד תשכא עמ' שא-שט  
1831.קיצע, חיים בענין האיסור לגדל חזירים כרם שלמה גל' קט תמוז תשמח עמ' יז-כ  
1832.קיצע, חיים בענין האיסור לגדל חזירים כרם שלמה גל' קט תמוז תשמח עמ' יז-כ  
1833.רובינשטין, שמואל תנחום דיני סחר בדברים אסורים תורה שבעל פה לד:עמ' סב-סז, תשנג  
1834.רויטמן, חיים יחיאל בענין בל תשחית ואיסור סחורה בנבילות וטריפות מבית לוי ז ניסן תשנה עמ' קלט-קמה  
1835.שילה, יואל חוקת החזיר וחוק החזיר (על האיסור לגדל ולמכור בשר חזיר בארץ) דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 771 תשסח 3 עמ'  

י. עונשין > עבירות > עבירות בתחום המשפחה - ר' משפחה

 מחברכותרתספרביקורת
1836.    

י. עונשין > עבירות > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1837.(תביעה עקב מלשינות) ציון שנה סט תשסד עמ' 81-100   
1838.אברמסקי, יחזקאל בענין פלוגתא דר"י ור' יאשיה אי בעינן שניהם כא' או כ"א בפנ"ע קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' כד-כו  
1839.אורנשטיין, אברהם הזנת בעלי חיים בצרכי אוכל התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' תצט-תקו  
1840.איזראל, אברהם מאיר ע"ד חרם שפניא המאור שנה כא תשכט קונ' ג עמ' 17-16  
1841.אישון, שלמה מצוות ועבירות הנעשות בשעת שינה תחומין כא (תשסא) 467-474  
1842.אנציקלופדיה תלמודית חלול ה' כרך טו עמ' שמ-שס  
1843.אנציקלופדיה תלמודית חשד [האיסור לחשוד בחברו] כרך יז עמ' תקנט-תקסו  
1844.אנציקלופדיה תלמודית איפה ואיפה כרך א עמ' שמג (עמ' תשלה-תשלו במהדו' ב)  
1845.אנציקלופדיה תלמודית בזוי אוכלים כרך ג עמ' נ-נב  
1846.אריאל, יעקב גניבת ביציות מגופה של אשה תחומין כא (תשסא) 100-106  
1847.בארי, ישראל הלכות חילול השם המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך עמ' סא-סט  
1848.ביגון, יוחאי לא תחניפו ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 64-70  
1849.בן-זמרה, אליהו צ' על המלשינות והמסירה במשנתם של חכמי אשכנז, צרפת ואיטליה בתקופת הראשונים ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תשלב-תשפה  
1850.בן-זמרה, אליהו צ' המלשינות והמסירה במשנתם של חכמי ספרד; פרק בדיני עונשין ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר ראשון] הלכה ומנהג, משפט עברי, ירושלים תשמה עמ' רצז-שכא  
1851.בן-זמרה, אליהו צ' על מלשינות ומסירה בחיי הקהילה היהודית בתקופת האחרונים (ח"א) ספר אביעד, לזכר ד"ר ישעיהו וולפסברג-אביעד, ירושלים תשמו עמ' קיב-קמב  
1852.ברון, שלום חרם וילנא והממשלות האדירות. [בעניין הברחות מכס] חורב כרך יב תשיז עמ' 62-69  
1853.ברונר, בניהו חובתה של מדינת ישראל לאנשי צד"ל תחומין כא (תשסא) 164-170  
1854.ברנס, אבינועם היחס למוכסים ולגבאים המאיר לארץ גל' 31 אדר תשס עמ' 54-83  
1855.גולדברג, חנוך האם מותר לפעמים לשקר לפי ההלכה? שנה בשנה תשמח עמ' 195-187  
1856.גרוזמן, מאיר כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב - להתהוותו של הכלל סידרא ז תשנא עמ' 13-20  
1857.גרוזמן, מאיר הכלל "כל מקום שיש חילול ה' - אין חולקין כבוד לרב" ושימושו בספרות השו"ת שמעתין גל' 93-94 תשמח עמ' 93-95  
1858.גרוסמן, אברהם עבריינים ואלמים בחברה היהודית באשכנז הקדומה והשפעתם על סדרי הדין שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 152-135  
1859.גרוסמן, אברהם יחסם של חכמי ישראל בימי הביניים אל הכאת נשים (מאות 8-13) דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 117-124  
1860.גרטנר, יהודה ליב תיעוב כל מידה של שפ"ד והנאת מעשי' (שימוש בתוצאות ניסויים רפואיים שעשו הנאצים ימ"ש) המאור שנה מג חוב' ב כסלו-טבת תשן עמ' 34-35  
1861.גרטנר, צבי קונטרס "דם רעך": בעניין דיווח לרשויות במקרים של התעללות בילדים (כולל תשובות מחמשה רבנים) ישורון טו ניסן תשסה עמ' תרלד-תרסו  
1862.גרשוני, יהודה בירור על חרם ספרד שלא להתיישב שם [אוצר המשפט חלק א ערך 7065] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' תפא-תצא  
1863.גרשוני, יהודה בירור על חרם ספרד שלא להתיישב שם הדרום חוב' לב תשרי תשלא עמ' 48-58  
1864.הכהן, אביעד קופה של שרצים - על הדחת איש ציבור מכהונתו בשל התנהגות בלתי הולמת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 126 שלח תשסג 4 עמ'  
1865.הכהן, אביעד ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי - על עבירות מין ואיסור הטרדה מינית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 188 וישב תשסה 4 עמ'  
1866.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה: בעלות האדם על גופו ירושלים תשסז 302 עמ'  
1867.הלוי, הלל יצחק אמירת שקר למניעת הפסד משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' מ-עח  
1868.הלוי, הלל יצחק האם יש הכשר לשקר משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' עט-קיב  
1869.הלוי, הלל יצחק הצהרת שקר לפטור ממסים משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' קצג-רח  
1870.הלוי, חיים דוד תשובה בענין איסור אונאת דברים נקימה ונטירה שנה בשנה תשנב עמ' 217-224  
1871.הלוי, יהודה הלעיטהו לרשע וימות ואפרושי מאיסורא ברשעים קובץ חדושי תורה ב ניסן תשמט עמ' 135-139  
1872.הרטום, אליהו שמואל; רבינוביץ, יעקב יוחנן גבול, הסגת גבול אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 397-395  
1873.הרכבי, צבי הקיים באמת חרם על ספרד? שבט ועם ה ניסן תשך עמ' 87-88  
1874.וולף, מיכל הלגיטימיות של הפעלת כוח מצד הבעל כלפי אשתו בספרות התלמודית ובמשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשס 300 עמ'  
1875.וולף, מיכל הכאות חינוכיות של נשים וילדים בפסיקת חכמי גרמניה, צרפת ופרובנס במאות 13-11 בד"ד 21 ניסן תשסט עמ' 95-111  
1876.ויגודה , מיכאל ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה - על הציד במשפט הישראלי ובמשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 51 תולדות תשסב 4 עמ'  
1877.ויינגרטן, שמואל שבשתא כיון דעל - על [האם הסכים רבי יוסף קארו לחרם אנקונה?] סיני כרך נג תשכג עמ' עב-עד  
1878.וייסמן, איתן הנקמה המותרת והמוסר שבאיסורה שמעתין גל' 141-142 תשס עמ' 156-167  
1879.וייסמן, איתן הנקמה - התנאים לאיסורה ולהיתרה מכרמי שומרון, ספר היובל לישיבת ההסדר קרני שומרון, קרני שומרון תשסא עמ' 227-249  
1880.וינרוט, אברהם הכזונה יעשה את אחותנו? - אלימות האיש כלפי אשתו ותוצאותיה המשפטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 148 וישלח תשסד 4 עמ'  
1881.וינשטיין, נועם המרים יד על חבירו נקרא רשע ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 81-88  
1882.ויסקוט, יפתיאל האיסור לשקר - מקורו ומוחלטותו מאבני המקום קובץ יא תשס עמ' 210-221  
1883.ויצמן, צבי "ויצוו אל יוסף לאמר, אביך צוה לפני מותו לאמר" - אמת ושקר בתוך המשפחה ובעניינים שבינו לבינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 309 ויחי תשסח 4 עמ'  
1884.ורמן, שלמה החרם על ארץ ספרד המאור שנה כא תשכט קונ' ג עמ' 15-13  
1885.זברובסקי, יעקב קריאת שם גנאי לחברו ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשנח עמ' 146-156  
1886.זילברשטיין, יצחק מתן תעודה כוזבת כדי למנוע התאבדות תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 81-69  
1887.ט"ל, יזהר תורת אי האלימות בראי המסורת היהודית שדמות גל' סב חורף תשלז עמ' 55-49  
1888.יהודה, א"ש פרקים מזיכרונותי [(א) על מקור החרם נגד ספרד] תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 607-600  
1889.יצחק, יעל הכאת נשים בצרפת ובאשכנז בימי הביניים - התופעה והשתקפותה בספרות השו"ת של התקופה במשעולי עבר יהודי, מחקרים וזכרונות לכבודו של ד"ר צבי גסטוירט, ירושלים תשסו עמ' 205-221  
1890.לאו, דוד מדבר שקר תרחק קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 100107  
1891.לאו, דוד מדבר שקר תרחק משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תקפז-תרה  
1892.לאו, ישראל מאיר אמת ואי אמת - מפני דרכי שלום תורה שבעל פה כא תשם עמ' פח-ק  
1893.לוונטהל, משה דוד מכבי שינוי בדבר השלום צהר ג קיץ תשס עמ' 49-64  
1894.מן, דוד יצחק בדיני מגדף ומקלל מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' סו-עה  
1895.סופר, יעקב חיים בענין היכי דמי חילול השם ישורון יט אלול תשסז עמ' תקכא-תקכה  
1896.סטריקובסקי, אריה האלימות בראי ההלכה דעות גל' מו תשלז עמ' 61-59  
1897.עמיטל, יהודה מדבר שקר תרחק עלון שבות גל' 163 חשון תשס"ד עמ' 27-36  
1898.עסיס, משה פשע ואלימות בחברה היהודית בספרד (המאות הי"ג-הי"ד) ציון שנה נ תשמה עמ' 240-221  
1899.פלס, יחזקאל כפית גט על בעל אלים דברי משפט ה תשנח עמ' צג-צח  
1900.פרידל, סטיב פ' אחריותו הנזיקית של מוסר לפי המהר"ם מלובלין והמהרש"ך עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 279-295  
1901.פרישטיק, מרדכי אלימות פיזית של בעלים כעילה לקבלת גט בהלכה היהודית ובשיפוט הרבני דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' צג-קיח  
1902.פרנקל, יצחק ידידיה דרגות בחילול השם וקידוש השם באדם חשוב ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 21-18  
1903.פרשל, טוביה על 'חרם ספרד' הדאר שנה נא תשלב-תשלג עמ' 90  
1904.צוריאל, משה המצוה של 'שנאה לרשעים' המעין כרך יז גל' ד תמוז תשלז עמ' 4-1. קליין, דוד בן-ציון: על מצות שנאה לרשעים. שם כרך יח גל' א תשרי תשלח עמ' 73-71 
1905.קאהן, חיים בגדרי מסור ומציל עצמו בממון חבירו קול התורה גל' מה תשרי תשנט עמ' רלו-רמו  
1906.קארפי, דניאל פסק ניתן בעיר פירוג'ה 'בכנסת מר' שלמה ידידיה' שנת קס"א   
1907.קופרמן, יהודה פרשת המקושש עצים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' יג ירושלים 54 עמ'  
1908.קרומביין, אליקים נקימה ונטירה במקום צער הגוף תחומין ו תשמה עמ' 304-292  
1909.רוט, משולם בענין הכרזת חרם על כניסת יהודים לגרמניה סיני כרך טז תשה עמ' רלב-רלה  
1910.רוסמן, משה מקרי אלימות יום-יומית בקהילות פולין-ליטא מחקרים בספרות ישראל, מוגשים לאברהם הולץ, ניו יורק תשסג חלק עברי עמ' 53-65  
1911.רות, אברהם נפתלי צבי 'חרם הקדמונים שלא להוציא שום ספר מבית המדרש' מזכרת עמנואל, לכבוד א"ח לעף, בודפשט תשז מדור עברי עמ' 124-114  
1912.רות, אברהם נפתלי צבי 'חרם שלא לבטל התפלה' ונוסח חדש של 'תקנות רגמ"ה' ציון שנה יט תשיד עמ' 63-57  
1913.רייז, שניאור זושא בענין חלול השם וקדוש השם המאור שנה כז חוב' ב כסלו-טבת תשלה עמ' 13-12  
1914.רייז, שניאור זושא החרם נגד ספרד המאור שנה ג חוב' ט אב תשיב עמ' 11  
1915.רייז, שניאור זושא בענין החרם של ארץ ספרד המאור שנה כא תשכט קונ' ה עמ' 6  
1916.רייז, שניאור זושא מקורות בספרי הראשונים ז"ל ע"ד החרם נגד ספרד המאור שנה טו קונ' ט אב תשכד עמ' 18-19  
1917.רקובר, נחום יחסי אישות בכפייה בין בעל לאשתו משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נה, ירושלים תשם 25 עמ'; שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 317-295  
1918.רקובר, נחום אלים בהליך השיפוטי משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נט, ירושלים תשמח 50 עמ'  
1919.שביב, יהודה שקר וגזל, יהרג ואל יעבור שמעתין שנה טז גל' 58 סיון תשלט עמ' 51-48  
1920.שוחטמן, אליאב מדבר שקר תרחק - השלכות דיוניות עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 273-304  
1921.שוחטמן, אליאב מדבר שקר תרחק בפסיקת הרמב"ם סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' תקמט-תקסג  
1922.שור, דוד גט הבית דין צדק ובית המשפט בכפי' המאור שנה מו חוב' ג שבט-אדר תשנג עמ' 19-21  
1923.שפרן, יגאל ניתוח להחלפת המין תחומין כא (תשסא) 117-120  
1924.שציפנסקי, ישראל המושג רשע בהלכה שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' שפז-שצד [אוצר המשפט חלק א ערך 630, 6136, 6376]  
1925.שרלו, יובל מדבר שקר תרחק (קיצור הלכות שקר) צהר א סתיו תשס עמ' 13-24  
1926.שרמן, אברהם ח' אלימות הורים ומורים תחומין טז (תשנו) 160-168  
1927. Aberbach, Moses  Smoking and the Halakhah  Tradition 10,3 (1969), p. 49-58 = Jewish Digest 17 (1972), p. 41-47  
1928. Blidstein, Gerald J.  The sale of animals to gentiles in talmudic law  Jewish Quarterly Review, N.S. 61 (1970-71), p. 188-198  
1929. Borowitz, Eugene B.  Hillul Hashem: A universalistic rubric in halakhic ethics  The life of covenant; the challenge of contemporary Judaism; essays in honor of Herman E. Schaalman, 1986, p. 19-30 = Studies in Jewish philosophy, ed. Norbert M. Samuelson, Lanham-N.Y.-London 1987, p. 507-525  
1930. Carlebach, Alexander  Violence in Jewish tradition  Niv Hamidrashia 10 (1972), Engl. sect. p. 15-28  
1931. Cohn, Haim H.  Assault  Encyclopedia Judaica 3, p. 758-760 = Principles of Jewish law, p. 480-482  
1932. Cohn, Haim H.  Forgery  Encyclopedia Judaica 6, p. 1432-1433 = Principles of Jewish law, p. 505-506  
1933. Cohn, Haim H.  Police offences  Encyclopedia Judaica 13, p. 796-797 = Principles of Jewish law, p. 519-520  
1934. Daube, David  To be found doing wrong  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 2, 1971, p. 1-13  
1935. Fensham, F. Charles  Common trends in curses of the Near Eastern treaties and Kudurru-Inscriptions compared with maledictions of Amos and Isaiah  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 75 (1963), p. 155-175  
1936. Greenstone, Julius H.  Forgery  Jewish Encyclopedia 5, p. 434-435  
1937. Hirsch, Emil G.  Cruelty  Jewish Encyclopedia 4, p. 374-376  
1938. Klopfenstein, Martin A.  Die Luge nach dem Alten Testament  Zurich 1964, 16 + 517 p.   
1939. Kravetz, Julius  Some cautionary remarks  Central Conference of American Rabbis, Journal 60 (1968), p. 75-81  
1940. Magonet, Jonathan  Violence in the Bible  Patterns 4,6 (1970), p. 25-27  
1941. Paterson, W.P.  Lie, lying  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 112-113  
1942. Rakover, Nahum  Terrorism and extortion  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 217-223  
1943. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Amtsvergehen  J?disches Lexikon 1, p. 294-295  
1944. Roth, Ernest  Does the Torah punish impudence? Notes to Deuteronomy 25, 11-12  Etudes orientales a la memoire de Paul Hirschler, 1950, p. 116-121  
1945. Simonson, Solomon  Violence: from the perspective of the Ethics of the Fathers  Tradition 10,2 (1968), p. 35-41  
1946. Spath  Heuchelei  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 3, p. 77  
1947. Stein, Salomon  Die Behandlung des Problems der Notluge im Talmud  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 5 (1907), p. 206-224  
1948. Vries, S.J. de  Lying  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 192-193  
1949. [Dalman, Gustaf Hermann] Marx, Gustaf (pseudonym)  Die Totung Unglaubiger nach talmudisch-rabbinischem Recht  Leipzig 1885, 48 p.  
1950.תא-שמע, ישראל חלול-השם האנציקלופדיה העברית כרך יז עמ' 450-449  
1951.תא-שמע, ישראל מ' תשובת ר"י הזקן בדין מוסר ציון שנה סב תשסג עמ' 167-174  

י. עונשין > עונשים > מיתת בית דין

 מחברכותרתספרביקורת
1952.אנציקלופדיה תלמודית חנק כרך טז עמ' שפא-שפב  
1953.אנציקלופדיה תלמודית ארבע מיתות בית דין כרך ב עמ' קסג-קסד  
1954.אנציקלופדיה תלמודית הרג כרך י עמ' תקפז-תקצב  
1955.אנקר, אהרן עונש מיתה בשבע מצוות בני נח - חובה או רשות? עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 85-128  
1956.אשכנזי, שלמה ארבע מיתות בית דין שלאחר המוות ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 388-377  
1957.גוטל, נריה מ' ואהבת לרעך כמוך - 'פרט' ו'כלל' ['ברור לו מיתה יפה'] כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' רג-רטו  
1958.גנחובסקי, דב בסוגיא דמיתת שריפה בית יצחק תשטו עמ' 79-83  
1959.גנחובסקי, דב חיוב מיתה ברוצח ובשאר חייבי מיתה בית יצחק תשיז עמ' 89-92  
1960.דייקן (דיקשטין), פלטיאל מיתות בית-דין הפועל הצעיר שנה מג תשי גל' 36 עמ' 9-10  
1961.כהן, אהרן קונטרס בענין חייבי מיתות בית דין אבן ציון, ספר זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' תקמט-תקסב  
1962.כהן, חיים ה' על עונש הסקילה הוצאת אוניברסיטה בר-אילן תשכב  
1963.כהן, חיים הרמן התלייה - אף היא במיתות בית דין? דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 19-8  
1964.לורברבוים, יאיר אדם, דם, דמות - על מיתת ההרג בספרות התנאים מחקרי משפט טו חוב' 2 תשס עמ' 429-456  
1965.ליונשטם, שמואל אפרים מיתות בית דין אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 946-950  
1966.לרפלד, דניאל בענין מיתת בי"ד מוריה שנה ב גל' יא-יב חשון כסלו תשלא עמ' מ-מד  
1967.נובק, דוד הזרחי מהי 'מיתה יפה' לפי ההלכה הדאר שנה נה תשלו-תשלז עמ' 74-73  
1968.סגל, פרץ 'חיוב בדיני שמים'; חיובי מיתות בית דין וחיובי מיתה לשמים עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמו 249 עמ'  
1969.פלדמן, אהרן בענין ד מיתות בית דין [כשאי אתה יכול להמיתו במיתה הכתובה בו] מסורת תשל עמ' קכט-קלב  
1970.קוק, שאול חנא דין המלכות בסייף התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' קסג-קסד  
1971.קרול, שמעון בענין תשובה בחייבי מיתות בי"ד בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שח-שכב  
1972.רבינוביץ, יעקב "ויך את המצרי" - בענין מיתת ב"ד ומיתה בידי שמים פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן, ניו ג'רסי תשנב חלק עברי עמ'נא-נה  
1973.רלב"ג, משה הוצאות אמצעי הענישה וההצלה ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 45-49  
1974.שמש, אהרן אלו הן הנהרגין: עיון בפרק מתורת העונשים של חז"ל שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 267-289  
1975.שמש, אהרן כמה מיתות נמסרו לבית דין ולמה המציאו חז"ל את מיתת החנק מחקרי משפט יז חוב' 2 עמ' 509-529  
1976.שמש, אהרן אלו הן הנהרגין":עיון בפרק מתורת העונשים של חז"ל שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 267-289  
1977.שפירא, דוד שלמה בסוגיא דיד העדים הדרום חוב' לט ניסן תשלד עמ' 77-68  
1978. Buchler, Adolf  Die Todesstrafen der Bibel und der j?disch-nachbiblischen Zeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 50, N.F. 14 (1906), p. 539-562, 664-706  
1979. Encyclopedia Talmudica  The four judicial death penalties ארבע מיתות בית דין  Vol. 2, p. 653-656  
1980. Fitzmyer, Joseph A.  Crucification in ancient Palestine, Qumran literature and the New Testament  Catholic Biblical Quarterly 40 (1978), p. 493-513.  
1981. Greenberg, Moshe  Hanging  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 522  
1982. Halperin, David J.  Crucifixion, the Nahum Pesher, and the rabbinic penalty of strangulation  Journal of Jewish Studies 32 (1981), p. 32-46  
1983. Herbots, J.  Rechtshistorische beschouwingen bij het proces van Jesus de Nazareth  Rechtskundig Weekblad 35 (1977), p. 1033-1052  
1984. Hirzel, Rudolf  Die Strafe der Steinigung  Sachische Akademie der Wissenschaften, Leipzig. Philologisch-historische Klasse. Abhandlungen vol. 27, 7 (1909), p. 225-266  
1985. Kennedy, G.T.  Stoning (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 13, p. 725-726  
1986. Longo, Pianetto  La condanna di Gesu  Iura: Rivista Internationale di Divito Romane e Antica 20 (1969), p. 233-256  
1987. Schumann, A.  Bemerkungen zum Prozess Jesu vor dem Synhedrion  Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung, 82 (1965), p. 315-320  
1988. Winer, G.B.  Steinigung  Biblisches Realworterbuch 2, p. 521-523  
1989. Winter, Paul  On the trial of Jesus  Berlin 1961, 216 p. 2nd ed. Berlin-N.Y. 1974.   

י. עונשין > עונשים > מלקות

 מחברכותרתספרביקורת
1990.אנציקלופדיה תלמודית אומד כרך א עמ' קלד-קלז (בעמ' קלו: אומד במלקות) (עמ' רפט-רצד במהדו' ב)  
1991.אפטוביצר, אביגדור מלקות ומכת מרדות בתשובות הגאונים המשפט העברי קובץ ה תרצז עמ' 104-33  
1992.גרינברג, דורון מסר המלקות - דרשת חז"ל מול פשט הפסוקים שיר למעלות א תשנח עמ' 91-97  
1993.הולצר, גרשון עונש מלקות במשפט העברי קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 478-487  
1994.הלוי, מיכה דין מלקות ארבעים כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' ריג-ריז  
1995.ויין, דוב בערל בענין מלקות ארבעים הדרום חוב' כט ניסן תשכט עמ' 41-46  
1996.ויין, דוב ברל בענין מלקות ארבעים [אוצר המשפט חלק א ערך 7092] חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 54-47  
1997.זקס, חיים ליב שיטת הרמב"ם במלקות ארבעים הפרדס שנה לג חוב' ח אייר תשיט עמ' 13-15  
1998.חברוני, משה מלקות במקום מיתה עומדת יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' קיד-קכ  
1999.חמניצקי, דב בענין עדים זוממין בחיוב מלקות כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' ריט-רכ  
2000.חרל"פ, חיים זבולון כבוד התורה ולומדיה [בענין ל"ט מלקות] הפרדס שנה לו חוב' ג כסלו תשכב עמ' 20-17  
2001.כהנא, קלמן ארבעים חסר אחת המעין כרך י גל' א תשרי תשל עמ' 18-25  
2002.כהנא, קלמן 'ארבעים יכנו' לפי הרמב"ם המעין כרך י גל' ג ניסן תשל עמ' 22-19  
2003.לאווסקי, ברוך בענין מלקות בעדים זוממין מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' יח-כ  
2004.ליונשטם, שמואל אפרים מלקות אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 1161-1160  
2005.עמיר, גדעון 'מלקות במקום מיתה עומדת' שיר למעלות ב תשס עמ' 45-51  
2006.קירשנבוים, אפרים בדין סמוכים למלקות ומשנת הגאונים ישורון יב ניסן תשסג עמ' תמז-תנא  
2007.רוזנפלד, שלמה חיוב מלקות בעדים זוממים ממעיין מחולה גל' 13 ניסן תשסח עמ' 9-5  
2008.שוחטמן, אליאב מכת מרדות במשנת הרמב"ם מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 91-119  
2009.שטיינמץ, נפתלי הרץ בענין מלקות על אכילת בהמה טמאה המעין כרך כב גל' ב טבת תשמב עמ' 41-38. קורמן, אברהם: שם גל' ג ניסן תשמב עמ' 50-49 
2010.שינפלד, יחזקאל בדין עקימת שפתים למלקות כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קי-קיג  
2011.שמש, אהרן עונש המלקות במקורות התנאיים א-ב חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנד 321 ע'  
2012.שפירא, דוד בטעמא דאין לוקין אלאו דלפני עור (והמסתעף בעניני לאו שאין בו מעשה) תפארת רפאל; ספר זכרון לרב רפאל בנימין לוין, ירושלים תשסו עמ' קפז-רט  
2013. Beurlier, E.  Flagellation  Vigouroux 2, p. 2281-2283  
2014. Cohn, Haim H.  Flogging  Encyclopedia Judaica 6, p. 1348-1351 = Principles of Jewish law, p. 532-535  
2015. Cohn, Marcus  Malkut  J?disches Lexikon 3, p. 1348-1349 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 153-154  
2016. Dembitz, Lewis N.  Stripes  Jewish Encyclopedia 11, p. 569-570  
2017. Enciclopedia Judaica Castellana  Castigos corporales  Vol. 2, p. 587-588  
2018. Enciclopedia Judaica Castellana  Flagelacion  Vol. 4, p. 543  
2019. Encyclopedia Talmudica  Appraisal אומד  Vol. 1, p. 367-373  
2020. Kennedy, G.T.  Flagellation (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 5, p. 955-956  
2021. Strauch, Aegidius (praes.); Seyppel, Johannes Jacobus  Dissertatio philologico-historica... sive, Ritum flagellandi apud Judaeos  Dissertation Wittenberg 1668; 2nd ed. Wittenberg 1670, [24] p.; Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 26  
2022. Winer, G.B.  Leibesstrafen  Biblisches Realworterbuch 2, p. 14-15  
2023.תוראן, סיני  פרק שלישי (אלו הן הלוקין) של מסכת מכות מן התלמוד הבבלי: מהדורה ביקורתית עם פירוש מדעי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, בית מדרש לרבנים באמריקה תשסד 401 עמ'  

י. עונשין > עונשים > קנס והפקעת ממון

 מחברכותרתספרביקורת
2024. Cohn, Haim H.  Confiscation, expropriation, forfeiture  Encyclopedia Judaica 5, p. 880-882 = Principles of Jewish law, p. 548-550  
2025. Cohn, Haim H.; Levitats, Isaac  Fines (קנסות)  Encyclopedia Judaica 6, p. 1287-1289; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 545-547  
2026. Cohn, Marcus  Geldstrafe  J?disches Lexikon 2, p. 949-951 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 150-151  
2027. Dembitz, Lewis N.  Fines and forfeiture (קנס)  Jewish Encyclopedia 5, p. 386-387  

י. עונשין > עונשים > מכת מרדות

 מחברכותרתספרביקורת
2028.כץ, מיכל בדין מכת מרדות הפרדס שנה יד חוב' ג סיון תש עמ' 28-30; טו חוב' א ניסן תשא עמ' 17-16  
2029.לבל, מנחם מכת מרדות שמעתין גל' 117-118 תשנד עמ' 77-82  
2030.שציפנסקי, ישראל מכת מרדות וכפיית המצוות אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 34-40  

י. עונשין > עונשים > חרם

 מחברכותרתספרביקורת
2031.אוירבך, אברהם תשובה בענין חרם הקהל בקהלת בונא ישורון כ ניסן תשסח עמ' תשכה-תשכח  
2032.אלדד, גד דין נידוי עלון שבות גל' 132 ניסן תשנ"א עמ' 66-71  
2033.אנציקלופדיה תלמודית חרם כרך יז עמ' שכה-שמג  
2034.גולדין, שמחה תפקידי ה"חרם" וה"תקנות" בקהילה היהודית האשכנזית בימי הבינייים דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשנד עמ' 105-112  
2035.הכהן, אביעד לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה - דיני הנדרים כמקור להלכות משפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 131 מטות-מסעי תשסג 4 עמ'  
2036.וידאל, חיים בדין הרחקה מסרבן דלא ציית דינא דרכי הוראה ד כסלו תשסו עמ' קלה-קמא  
2037.וינר, שמואל פסק החרם של הרב יעקב פולק נגד איש ריבו הרב אבי"ה מינץ על עמדו לימין המוחרם עמנואל נורצי מפיררא בשנת רפ עם שני פסקים לבטל החרם הנזכר פטרבורג תרנז 36 עמ'  
2038.ורהפטיג, שילם חרם (נדוי, שמתא) האנציקלופדיה העברית כרך יח עמ' 51-56  
2039.יערי, אברהם חרם במערה תרביץ שנה כא תשי עמ' 208-207  
2040.ליבזון, גדעון על מה מנדין (עילות הנידוי בארץ ישראל ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד) שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 342-292  
2041.ליבזון, גדעון ה'גזירתא' בתקופת הגאונים ובראשית ימי הבינים שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 154-80  
2042.ליבזון, גדעון נידוי ומנודה בעיני התנאים והאמוראים שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 202-177  
2043.ליבזון, גדעון גזירתא וחרם סתם בתקופת הגאונים ובראשית ימי הביניים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשם 338 עמ'  
2044.ליבזון, גדעון חרם סתם בתקופת הגאונים ובראשית ימי הביניים שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 107-232  
2045.ליבזון, גדעון נידוי וחרם בתקופת המשנה והתלמוד עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשלג  
2046.ליבזון, גדעון חרם סתם" בתקופת הגאונים ובראשית ימי הבינים שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 107-232  
2047.ליונשטם, שמואל אפרים חרם אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 292-290  
2048.ליפשיץ, ברכיהו גלגולה של שבועת בית דין באלה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 406-393  
2049.מלאכי, א"ר החרם בדורות האחרונים פרקים בתולדות הישוב הישן, ת"א תשלא עמ' 280-298  
2050.מלמט, אברהם החרם במארי ובמקרא ספר היובל ליחזקאל קויפמן, ירושלים תשכא עמ' קמט-קנח  
2051.נעם, זהר תמים תהיה מול אימת השלטון וה"חרם"; עיון במחשבה הפוליטית של הרמב"ן דעת חוב' 50-52 תשסג עמ' 143-151  
2052.עמר, משה  תשובת רבי שמואל וילייסיד זצ"ל בענייני נידוי וחרם מוריה שנה יז גל' ט-י שבט תשנא עמ' כב-לח  
2053.פולק, פרנק חרם האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 273  
2054.פרידמן, מרדכי עקיבא הרמב"ם, זוטא, והמוקדמים - סיפורם של שלשה חרמות ציון שנה ע תשסה עמ' 473-527  
2055.קורונל, נחמן נתן מכתב חרם מהנשיא דוד בן הודיה מבבל חמשה קונטרסים, וין תרכד. ד"צ ירושלים תשכח דפים קז-קיא  
2056.קמיונקא, ישראל בענין תלמיד חכם שנידה לכבודו בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תפג-תפד  
2057.קפלן, יוסף חרמות בקהילה הספרדית באמשטרדם בשלהי המאה הי"ז גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 540-517  
2058.קפלן, יוסף עונש החרם בקהילה הספרדית באמשטרדם במאה ה-18 דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 195-201   
2059.שולמן, א' לקורות החרם הגרן ספר ג תרסב עמ' 97-90  
2060.שמואלביץ, רפאל בגדר סתם חרמים ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 399-406  
2061.שמידל, אברהם על צדי הדף: הערות והארות למסכת קידושין; השואה למשפט הרומאי בענין... נדוי אוצר הספרות שנה ג תרמט-תרנ מדור דברי תורה וחכמה 1-13  
2062.שפיץ, אריה ליב אי המלוה יכול לנדות ללוה כשמסרב לבוא לדין המאור שנה לג חוב' ו מנחם אב-אלול תשמא עמ' 21-9; שנה לד חוב' א תשרי-חשון תשמב עמ' 15-11  
2063.שץ, יצחק תשובת ר' יוחנן מפריס בענין נדוי למי שלא פרע חובותיו לקהילה מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' ח-ט  
2064.שרמן, אברהם חיים סמכות בית דין רבני אזורי לנדות סרבן דין תחומין כז (תשסז) עמ' 339-348  
2065. Aron, Maurice  Histoire de l'excommunication juive  Nimes 1882, 7 + 168 p.  
2066. Bialoblocki, Samuel  Cherem  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 5, p. 411-422  
2067. Bindrim, Joan. Georgius  Dissertatio de gradibus excommunicationis apud Hebraeos  Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 26*  
2068. Blank, Sheldon H.  The curse, blasphemy, the spell, and the oath  Hebrew Union College Annual 23, 1 (1950-51), p. 73-95  
2069. Brekelmans, C.H.W.  De Herem in het Oude Testament  Dissertation Nijmegen 1959, 203 p.   
2070. Brekelmans, C.H.W. חרם  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 635-639  
2071. Breuer, Raphael  Der Bann  J?dische Monatshefte, Frankfurt a.M., 5 (1918), p. 207-225, 271-276, 302-307  
2072. Brilliant, Akiva J.  A historical survey of the law of excommunication in post-talmudic times  Dissertation Jewish Theological Seminary 1968  
2073. Brown, W. Adams  Excommunication  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 800-801  
2074. Busse, G.W.  The Herem of Rabenu Tam in Queen Anne's London  Jewish Historical Society of England, Transactions 21 (1968), p. 138-147  
2075. Channell, Philip Wendell  Excommunication  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1050-1051  
2076. Denney, J.  Curse  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 534-535  
2077. Doller, J.  Der Bann  Zeitschrift fur Katholische Theologie 37 (1913)*  
2078. Enciclopedia Judaica Castellana  Anatema (Hebr. jerem, niduy)  Vol. 1, p. 299-300  
2079. Enciclopedia Judaica Castellana  Jerem  Vol. 6, p. 218-219  
2080. Fernandez, A.  El Herem Biblico  Biblica 5 (1924), p. 3-25  
2081. Forkman, Goran  The limits of the religious community; expulsion from the religious community within the Qumran Sect, within rabbinic Judaism and within primitive Christianity  Lund 1972, 257 p.  
2082. Gevirtz, Stanley  Curse  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 749-750  
2083. Gevirtz, Stanley  West-Semitic curses and the problem of the origins of Hebrew law  Vetus Testamentum 11 (1961), p. 137-158  
2084. Goldin, Judah  On the account of the banning of R. Eliezer ben Hyrcanus; an analysis and proposal  Journal of Ancient Near Eastern Society, Columbia University 16-17 (1987), p. 85-97  
2085. Greenberg, Moshe; Cohn, Haim H.  Herem  Encyclopedia Judaica 8, p. 344-355; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 539-544  
2086. Greenstone, Julius H.  Excommunication  Jewish Encyclopedia 5, p. 285-287  
2087. Guttmann, Alexander  Der Bann im Judentum in fruhtalmudischer Zeit  Udim 11-12 (1981-82), p. 51-67  
2088. Hirsch, Richard A.  Jewish bans and benedictions  Community and the individual Jew; Essays in honor of Lavy M. Becker, 1986, p. 134-147  
2089. Horbury, William  Extirpation and excommunication  Vetus Testamentum 35 (1985), p. 13-38  
2090. Kohler, Kaufmann  Ban  Jewish Encyclopedia 2, p. 487-489  
2091. Kohler, Kaufmann  Banishment  Jewish Encyclopedia 2, p. 490-491  
2092. Krauss, Samuel  Bann  J?disches Lexikon 1, p. 705-707  
2093. Krauss, Samuel  Excommunication  Universal Jewish Encyclopedia 4, p. 205-206  
2094. Laras, Guiseppe  La scomunica  La Rassegna Mensile di Israel 29 (1963), p. 446-450, 491-496  
2095. Lesetre, Henri  Excommunication (כרת) Dictionnaire de la Bible 2, p. 2132-2134  
2096. Levin, Louis  Ein Bannfluch [in Posen 1691-92]  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage David Hoffmanns, 1914, p. 162-166  
2097. Lieber, David L.; Rabinowitz, L.I.  Banishment  Encyclopedia Judaica 4, p. 163-165  
2098. Malamat, Abraham  The ban in Mari and in the Bible  Ou-Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika, Proceedings of the 9th meeting (1966), p. 40-49  
2099. Mandl, Simon  Das Anathema im alttestamentlichen Schrifttum. Der Bann im Alten Testament  J?disches Litteraturblatt, begr. v. M. Rahmer, 23 (1894), p. 41-42, 45-46, 50-52, 54-55  
2100. Mandl, Simon  Der Bann im talmudischen Schrifttum  J?disches Litteraturblatt, begr. v. M. Rahmer, 23 (1894), p. 110, 114, 118, 130, 134-135  
2101. Mandl, Simon  Der Bann. Ein Beitrag zum mosaisch-rabbinischen Strafrecht  Brunn 1898, 51 p.   
2102. Many, S.  Bannissement  Dictionnaire de la Bible 1, p. 1430-1432  
2103. Merr  Bann  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 351-354  
2104. Pfeiffer, August  De anathematismis Ebr  In: Antiquitates Ebraicae selectae, Leipzig 1692, p. 168-186  
2105. Pope, M.H.  Excommunication  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 183-185  
2106. Rabinowicz, Harry M.  Rabbi Joseph Colon and the Jewish ban  Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 22 (1960), p. 61-70  
2107. Revel, Hirschel  Banishment  Universal Jewish Encyclopedia 2, p. 63-64  
2108. Riehm, Eduard  Bann  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 182-185  
2109. Siegfried, C.  Bann  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 70-71  
2110. Voorsanger, Jacob  Anathema  Jewish Encyclopedia 1, p. 559-561  
2111. Weiss, Gershon  Shetar Herem - excommunication formulary. Five documents from the Cairo Geniza  Gratz College Annual of Jewish Studies 6 (1977), p. 98-120  
2112. Wiesner, J.  Der Bann  Leipzig 1864, 108 p.  
2113. Winer, G.B.  Bann  Biblisches Realworterbuch 1, p. 134-137  

י. עונשין > עונשים > כיפה

 מחברכותרתספרביקורת
2114.גרדנשוורץ, נח בענין הכנסה לכיפה שלא בפני בעל דין עלון שבות גל' 168 חשון תשסח עמ' 107-118  
2115.רבל, דוב ביאורי הלכות [(ב) עונש כיפה] חורב כרך ד תרצז-תרצח עמ' 1-18  
2116.רוזנטל, דב דיני נפשות וכיפה הנאמן גל' לג אייר תשיא עמ' 4-6  
2117.רייך, אריה עונש הכיפה מעליות עלון ז תשרי תשמו עמ' 41-31. אלון, מנחם: שם עמ' 43-42 
2118. Kantor, Leo  Beitr?ge zur Lehre von der strafrechtlichen Schuld im Talmud (Kippahstrafe)  Marburg 1926, 7 + 103 p.   

י. עונשין > עונשים > מאסר

 מחברכותרתספרביקורת
2119.אברמסקי, שמואל; אלון, מנחם מעצר ומאסר האנציקלופדיה העברית כרך כד עמ' 58-60  
2120.אילוז, ציון ויניחו אותו במשמר - על המעצר עד תום ההליכים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 254 שלח תשסו 4 עמ'  
2121.אלון, מנחם כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל (ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית) ירושלים תשס 369 עמ' (מהדורה ב מורחבת לספרו חירות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי. ראה אוצר המשפט ח"א ערך 5968)  
2122.אלון, מנחם המאסר במשפט העברי ספר יובל לפנחס רוזן, ירושלים תשכב עמ' 201-171  
2123.אלון, מנחם חירות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי ירושלים תשכד 297 עמ'  
2124.בזק, יעקב בית הסוהר במקרא חלוץ ומעש, מוגש לא"י כ"ץ, ת"א תשלו עמ' 111-107  
2125.בן יצחק, אלישי אדוני משה כלאם - על עונש המאסר במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 125 בהעלותך תשסג 4 עמ'  
2126.בקשי-דורון, אליהו המאסר כעונש בהלכה; עמדת ההלכה על המאסר כעונש לעבריינים בנין אב, ירושלים תשמב עמ' שכט-שלא  
2127.הלוי, חיים דוד עונש המאסר בהלכה תורה שבעל פה טז תשלד עמ' סא-עא  
2128.הלוי, חיים דוד עונש מאסר למשתמט מתשלום חוב המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 227-233  
2129.ויס, אשר זליג עונש המאסר בהלכה מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' נז עמ' שעא-שעד  
2130.ולדינברג, אליעזר יהודה מאסר כאמצעי וכעונש התורה והמדינה קובץ ב תשי עמ' כח-מ  
2131.ורהפטיג, איתמר ערי מקלט תהיינה לכם - גלות כחלופה למאסר פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 216 מסעי תשסה 4 עמ'  
2132.ורהפטיג, איתמר; רבינוביץ, שלמה עיר מקלט במערכת הענישה המודרנית שערי משפט כר' ב גל' 3 תשסא עמ' 353-381  
2133.זילברשטיין, יצחק בענין פוריות לרוצח בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' עא-עג  
2134.כהן, חיים ה' על מאסר בשל אי-תשלום חוב חוק ומשפט שנה א גל' 18 כא אלול תשטו עמ' 1-3  
2135.מאייר, מרדכי המאסר בהלכה מספרא לסייפא עלון 37 כסלו תשנא עמ' 85-95  
2136.נשר, בן ציון תוקפה של עסקת טיעון המחייבת מאסר דברי משפט ג תשנח עמ' קטו-קכו  
2137.קולה, דב עונשי הגוף והמאסר (המשפט העברי והפלילי) טורי ישורון גל' לו אדר ב-ניסן תשלג עמ' 20-23, 25  
2138.קמינר, ליפא י' עונש המאסר בישראל תחומין ט תשמח עמ' 155-134  
2139.קרלין, אריה מאסר בעד אי תשלום מזונות האשה (לאור המשפט העברי) חוק ומשפט שנה א גל' 12 כז אייר תשטו עמ' 10  
2140.שלפוברסקי, מרדכי בית האסורים כעונש התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' שב-שה  
2141. Bennett, William Henry  Prison  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 103  
2142. Buchler, Adolf  L'enterrement des criminels d'apres le Talmud et le Midrasch  Revue des Etudes Juives 46 (1903), p. 74-88  
2143. Chavel, Charles B.  The releasing of a prisoner on the eve of Passover in ancient Jerusalem  Journal of Biblical Literature 60 (1941), p. 273-278  
2144. Cohn, Marcus  Freiheitsstrafe  J?disches Lexikon 2, p. 789-790 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 148-149  
2145. Cohn, Marcus  Gefangnis  J?disches Lexikon 2, p. 934-935 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 149-150  
2146. Elon, Menachem  Imprisonment  Encyclopedia Judaica 8, p. 1299-1303 = Principles of Jewish law, p. 535-539  
2147. Elon, Menachem  Imprisonment for debt  Encyclopedia Judaica 8, p. 1303-1309 = Principles of Jewish law, p. 633-640  
2148. Elon, Menachem  Restraint of the person as a means in the collection of debts in Jewish law  Dissertation Jerusalem 1961, 4 + 23 p.  
2149. Elon, Menachem  Imprisonment for debt  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Law, p. III,1-III,3  
2150. Enciclopedia Judaica Castellana  Prision, prisioneros  Vol. 8, p. 612-613  
2151. Greenberg, Moshe  Prison  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 891-892  
2152. Greenstone, Julius H.  Imprisonment  Jewish Encyclopedia 6, p. 567-568  
2153. Lesetre, Henri  Prison  Dictionnaire de la Bible 5, p. 678-680  
2154. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Gefangenschaft  J?disches Lexikon 2, p. 933-934  
2155. Winer, G.B.  Gefangnis  Biblisches Realworterbuch 1, p. 402-403  

י. עונשין > עונשים > 'קנאים פוגעים בו'

 מחברכותרתספרביקורת
2156.אפשטין, יעקב קנאים פוגעים בו חבל נחלתו ב תשסב עמ' 421-425  
2157.דוד, יוסי קנאים פוגעים בו - סיכול ההליך המשפטי או אי - החלתו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 34 פינחס תשסא 4 עמ'  
2158.ווזנר, שי עקביא קנאים פוגעים בו -מורכבות החשיבה ההלכתית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 171 בלק תשסד 4 עמ'  
2159.ויס, אשר זליג הבועל ארמית קנאין פוגעין בו מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' נה עמ' שסה-שע  
2160.ישראלי, שאול קנאים פוגעים בו מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 283-273; עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' טו עמ' קנד-קסב  
2161.פלורסהיים, יואל תורת הקנאות מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 117-114  
2162.פלק, זאב שתי תקנות קדומות [שיהא אדם שואל בשלום חברו בשם; הבועל ארמית קנאים פוגעים בו] דעות גל' מו תשלז עמ' 58-56  
2163.רוזנבוים, יצחק ש' בענין קנאים פוגעין בו בית יצחק שנה ח תשיט עמ' 111-110  
2164.רייך, רחל קנאותו של פינחס קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 59-64  
2165.רלבג, חיים יהוסף בדין קנאין פוגעין בו הפרדס שנה לט חוב' ג כסלו תשכה עמ' 26-27, 31  

י. עונשין > עונשים > כרת. חייבי כריתות שלקו

 מחברכותרתספרביקורת
2166.גורביץ, אריה זאב עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת הפרדס שנה נא חוב' ח אייר תשלז עמ' 13-10  
2167.דגן, נתנאל עונש הכרת בראי תיאוריות ענישה מודרניות דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 638 תשסו 2 עמ'  
2168.זיכל, ישראל מאיר כרת, ערירי, ומיתה בידי שמיים - גדריהם מגל יא תשנה עמ' 203-225  
2169.כשר, חנה שלוש ענישות שהן אחת, על פי הרמב"ם: "כרת" דאורייתא, "אין לו חלק לעולם הבא" המדרשי והעדר נצחיות השכל סידרא יד תשנח עמ' 39-58  
2170.לוינסון, יוסף פנחס בענין חייבי כריתות שלקו פטורים מכרת אור המזרח שנה ג חוב' ג-ד אלול תשטז עמ' 34-35  
2171.ליונשטם, שמואל אפרים כרת, הכרת אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 330-332  
2172.ליפקין, י' לעונש של 'כרת' המשפט כרך ג תרפה עמ' 9-16  
2173.לנדאו, אברהם מרדכי בענין "עונשין בפחות מבן עשרים" בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שמה-שמז  
2174.סגל, פרץ 'חיוב בדיני שמים'; חיובי מיתות בית דין וחיובי מיתה לשמים עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמו 249 עמ'   
2175.קופיצקי, יעקב חייבי כריתות שלקו הפרדס שנה מ חוב' ב חשון תשכו עמ' 16-14  
2176. Bornstein, David Josef  Karet  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 9, p. 956-962  
2177. Enciclopedia Judaica Castellana  Karet  Vol. 6, p. 397-398  
2178. Encyclopedia Talmudica  An interdict of 'Kareyth' אסור כרת  Vol. 2, p. 450-451  
2179. Fink, Elias  Gedanken ?ber die -כרתStrafe  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 4 (1917), p. 383-393  
2180. Lesetre, Henri  Excommunication (כרת) Dictionnaire de la Bible 2, p. 2132-2134  
2181. Rothschild, (David)  Die -כרתStrafe im Judenthum  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 25 (1876), p. 89-91  

י. עונשין > עונשים > ריבוי עונשים. 'קם ליה בדרבה מיניה'

 מחברכותרתספרביקורת
2182.אגוזי, עקיבא קים ליה בדרבה מיניה הפרדס שנה כד חוב' יב אלול תשי עמ' 12-9  
2183.אונגר, עופר קלב"מ - גדר הדין וחיובו בידי שמים בלכתך בדרך תשרי תשנז עמ' 72-79  
2184.בוגץ', יהודה ליב בענין קים ליה בדרבה מיניה אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 226-238, שם כרך מא תשנג עמ' 42-51  
2185.בלוי, אהרן ישעיה בענין עקירה צורך הנחה וקם ליה בדרבה מיניה הדרום חוב' כה ניסן תשכז עמ' 106-100  
2186.בלוי, יהודה אריה שרשי וענפי ופרטי דינים של קים ליה בדרבה מיניה על פי מקורם בתלמוד הצופה לחכמת ישראל שנה ט תרפה עמ' 307-290  
2187.בקשט, אריה ליב בדיני נזיקין וקלב"מ ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 49-46  
2188.ברגמן, מאיר צבי בדין קם ליה בדרבה מיניה ישורון יא אלול תשסב עמ' תקלח-תקמז  
2189.ברקוביץ, מאיר קלב"מ בספק חיוב מיתה אבני משפט ט תשסח עמ' 109-117  
2190.גולדברג, שמעון א' בענין לצאת ידי שמים בקלבד"מ בית התלמוד ספר ג ירושלים תשכז עמ' קג-קיג  
2191.גוסטמן, ישראל זאב בענין אונס וקלב"מ ספר היובל לרבי שמעון שקאפ, וילנא תרצו עמ' צו-צט  
2192.גורביץ, אריה זאב בענין קים ליה בדרבה מיניה ספר הזכרון לרבי משה סוויפט, ירושלים תשמו עמ' קצא-קצה  
2193.גנק, יעקב; ריימן, משה בדין 'קם ליה בדרבה מיניה' שעלי דעת קובץ ד אדר ב' תשמו עמ' 112-109  
2194.גרז, יצחק בענין קים-ליה בדרבה מינה המאסף שנה ד תשמב עמ' 330-325  
2195.גרינבוים, אהרן בירור בדין 'קם ליה בדרבה מיניה' נועם ספר יא תשכח עמ' קצט-רב  
2196.דור, צבי עונשי ממון ומלקות בספרות התלמוד (לחקר המסורות הארצי-ישראליות בתלמוד הבבלי) סיני כרך נד תשכד עמ' קכ-קלט  
2197.דיסקין, משה יהושע יהודה ליב בדין ספק קלבד"מ מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' כג   
2198.דרשביץ, אהרן בדין קים ליה בדרבה מיניה כתלנו יג תשן עמ' 11-17  
2199.הנשקה, דוד ממון לזה ונפשות לזה (ניתוח ספרותי של כלל משפטי) סידרא ב תשמו עמ' 48-37  
2200.הררי, דוד בדין קלב"מ במזיק ברכב מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' שעד-שעז  
2201.הרשברג, אברהם מרדכי בענין קם ליה בדרבה מיניה בכפרה הפרדס שנה יז חוב' ד תמוז תשג עמ' 32-34; חוב' ח חשון תשד עמ' 43-44  
2202.ויינברג, מרדכי שב ואל תעשה בקלב"מ מרחב ניו יורק תשיג עמ' מד-נו  
2203.וסרמן, אלחנן בונם בענין קים ליה בדרבה מיניה הפרדס חלק ז חוב' ה עמ' 11-10  
2204.ורדיגר, אברהם ברוך בדין קם ליה בדרבה מיניה אהלה של תורה ב תשלב עמ' רלב-רלה  
2205.זלצמן, דוד זעליג בטעם פטור שוגג בקים ליה בדרבה מיניה והמסתעף קובץ בית אהרן וישראל גל' קמח ניסן-אייר תשע עמ' סב-סט  
2206.חלמיש, נתנאל קם ליה בדרבה מיניה בעונשי מצרים ה קול התורה גל' סג ניסן תשסז עמ' קט-קיג  
2207.טולידנו, יעקב קים ליה בדרבה מיניה קול התורה גל' מב ניסן תשנז עמ' קעה-קעט  
2208.טוקר, אליעזר חיים בדין קלב"מ לר' נחוניא כנסת ישראל ירושלים ד כסלו-שבט תשל עמ' כז-כט  
2209.ינובסקי, דניאל קים ליה בדרבה מיניה עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
2210.כהן, מרדכי בענין נתכוון להרוג את זה והרג את זה וקלב"מ זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב [תשיט] עמ' 75-80  
2211.לוין, שלמה יצחק אם מותר לקחת מכספי השילומים מממשלת גרמניה [בענין קים ליה בדרבה מיניה] הפרדס שנה ל חוב' ח אייר תשטז עמ' 64-66  
2212.ליפשיץ, ברכיהו קם ליה בדרבה מיניה (אין אדם מת ומשלם) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלט 383 עמ'  
2213.ליפשיץ, ברכיהו מיתה לזה ותשלומים לזה שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 242-203  
2214.ליפשיץ, ברכיהו האם אין אדם מת משלם? (לשאלת מקורה של הלכת 'קם ליה בדרבה מיניה') שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 246-153  
2215.לפיאן, אליעזר בענין קם ליה בדרבה מיניה בעבדינן החומרא שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שפה-שצג  
2216.מורגנשטרן, י"מ אין לוקה ומשלם וקם ליה בדרבה מיניה הפרדס שנה מט חוב' ט סיון תשלה עמ' 17-15; שנה נ חוב' ב מרחשון תשלו עמ' 21-19  
2217.מיקלישנסקי, י"ק פרק במשפט הפלילי העברי; הכלל של 'קים ליה בדרבה מיניה' [אוצר המשפט חלק א ערך 7149] ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 201-168  
2218.מיקלישנסקי, י"ק פרק במשפט הפלילי העברי (הכלל של 'קים ליה בדרבה מיניה') בר-אילן ו תשכח עמ' 155-127  
2219.מלכא, אליהו בענין קים ליה בדרבה מיניה שערי תורה קובץ ו שבט תשכא עמ' כח-לא  
2220.נובל, נחמיה צבי בסוגיא ד'קים ליה בדרבה מיניה' הגות והלכה, ירושלים תשל עמ' 197-188  
2221.נויבורגר, יעקב קם ליה בדרבה מיניה בית יצחק כרך כה תשנג עמ' 184-190  
2222.סגל, חיים בדין קלב"מ הנאמן שנה טו גל' כז אלול תשכג עמ' 15-18  
2223.סגל, שמעון אליעזר בגדר קם ליה בדרבה מיניה והמסתעף קובץ בית אהרן וישראל גל' קמא שבט-אדר תשסט עמ' לג-מא  
2224.סולובייצ'יק, חיים בענין קם ליה בדרבה מיניה בחובל בחבירו בשבת ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קסח  
2225.סולובייצ'יק, חיים חיוב מלקות וממון בעדים זוממים ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קסט  
2226.פסטר, יעקב בדין קים ליה בדרבה מיניה הפרדס שנה לג חוב' ז ניסן תשיט עמ' 31-33  
2227.פרלשטיין, חיים נח בענין קם ליה בדרבה מניה ציון לנפש, לזכר הרב ח"נ פרילשטיין, ירושלים תשט עמ' סח-סט  
2228.קגן, יהודה ליב בענין קים ליה בדרבה מיניה הפרדס שנה ל חוב' ח אייר תשטז עמ' 69-72  
2229.קגן, מאיר געציל בדין תפיסה בקים ליה בדרבה מיניה דרודף הפרדס שנה כו חוב' יב אלול תשיב עמ' 9-11; כז חוב' ב חשון תשיג עמ' 9-12  
2230.קורח, נתנאל בגדרי קם ליה בדרבה מיניה ענף עץ אבות; לזכרו של הרב יוסף קורח, בני ברק תשנד עמ' תתפז-תתצד  
2231.קראוס, שמחה בענין קם ליה בדרבה מיניה מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' עו-עח  
2232.רקובסקי, יעקב מן בדין קם ליה בדרבה מיניה הפרדס שנה לד חוב' יא אב תשך עמ' 19-17  
2233.שולמן, מרדכי זאב בענין קם ליה בדרבה מיניה עמלה של תורה חוב' ו אייר תשמב עמ' ג-ז  
2234.שיינפלד, בן-ציון בדין קם ליה בדרבה מיניה עלון שבות גל' 80 שבט תשם עמ' 69-65  
2235.שמואלי, יעקב בדין קים ליה בדרבה מיניה זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' ל-לו  
2236.שפירא, שלמה בסוגיא דחובל בחברו ומזיק ממונו ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תריג-תריז   
2237.שציפנסקי, ישראל בענין מיתה ותשלומין כאחת בדין קלב"מ אור המזרח כרך לח תשן עמ' 133-137  
2238. Cohn, Marcus  Gesetzeskonkurrenz  J?disches Lexikon 2, p. 1112-1114 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 21-22  
2239. Kirschenbaum, Aaron  Double jeopardy and entrapment in Jewish law  Israel Yearbook of Human Rights 3 (1973), p. 202-222  

י. עונשין > עונשים > עונשים קיבוציים

 מחברכותרתספרביקורת
2240.מושקט, מ' על בעיות המשפט הבין לאומי הפלילי (לרגל 15 שנה לשואה) הפרקליט כרך יד תשיח עמ' 350-333 [בעמ' 335 - על ענשים קבוציים]  
2241.פירון, מרדכי עקרון האחריות ההדדית לפי השקפת חז"ל מחניים ס ער"ה תשכב עמ' 26-29  
2242.פלק, זאב האחריות ההדדית במקרא ובאגדה תרביץ שנה ל תשכא עמ' 16-20  
2243.ריינס, חיים זאב אחריות קולקטיבית באגדה סיני כרך מב תשיח עמ' פז-צד; באהלי שם, ירושלים-ניו-יורק תשכג עמ' 43-52  
2244. Daube, David  Common responsibility  In: Studies in biblical law, Cambridge 1947, p. 154-189  
2245. Daube, David  Summum jus, summa iniuria  In: Studies in biblical law, Cambridge 1947, p. 190-315  
2246. Gottlieb, Dale  Collective responsibility  Tradition 14,3 (1974), p. 48-65  
2247. Lattey, Cuthbert  Vicarious solidarity in the Old Testament  Vetus Testamentum 1 (1951), p. 267-274  
2248. Rodriguez, M.  Collective responsibility (Semitic attitude, collective responsibility in OT)  New Catholic Encyclopedia 3, p. 1002-1003  
2249. Wiener, Harold Marcus  The biblical doctrine of joint, hereditary and individual responsibility  In: Early Hebrew history, London 1924, p. 79-109  
2250.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל הענשים הקבוציים, יסודותיהם ההיסטוריים, המעשיים והעיוניים לפי המשפט העברי והמודרני הדואר שנה ט תרצ-תרצא עמ' 291-293, 307-308, 345-343  

י. עונשין > עונשים > הסגרה

 מחברכותרתספרביקורת
2251.אלגביש, נתן לא תסגיר עבד אל אדוניו דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 773 תשסח 3 עמ'  
2252.אלון, מנחם דיני הסגרה במשפט העברי תחומין ח תשמז עמ' 286-263. ישראלי, שאול: הסגרת עבריין לשיפוט זר. עמ' 296-287; בלייך, יהודה דוד: הסגרת פושע לעם נכרי. עמ' 303-297; אלון, מנחם: ביסוס המערכת המשפטית על דיני התורה (תשובה להשגות). עמ' 309-304 
2253.בלייך, יהודה דוד בענין הסגרת יחיד מתוך קבוצה תחומין ג תשמב עמ' 286-275; בעניין 'תנו לנו אחד מכם'. אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 32-20  
2254.בלייך, יהודה דוד הסגרת פושע יהודי שברח לארץ ישראל אור המזרח כרך לה תשמז עמ' 269-247  
2255.בצרי, עזרא טובת הפרט מול טובת הציבור (חשש לעגינות מול צו הסגרה) תחומין ט תשמח עמ' 67-63  
2256.ברוין, שלמה זלמן דין רוצח במחנות השמד [מסירתו לדין] המאור שנה א חוב' ה אב תשי עמ' 11-12; חוב' ו אלול תשי עמ' 10-11  
2257.ברוין, שלמה זלמן דין הקאפאס (יהודים) שהכו או רצחו את אחיהם האומללים במחנות השמד אי מותר למסרם לערכאות המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל) כרך א ניו-יורק תשכז עמ' רנא-רנב  
2258.גולינקין, דוד הסגרת רוצח יהודי שיח מישרים גל' 13 ניסן-אייר תשמז עמ' 17-15  
2259.גרשוני, יהודה אם מותר לממשלת ישראל להסגיר פושע לעם אחר [אוצר המשפט חלק א ערך 7161] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' ר-רט  
2260.גרשוני, יהודה אם מותר לממשלת ישראל לסגור פושע לעם אחר אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 78-69  
2261.גרשוני, יהודה אם מותר לממשלת ישראל להסגיר פושע לעם אחר תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' עט-פח  
2262.הופמן, דוד צבי מצות משפט; לשאלת 'הסגרת' נכרי למשפט נכרי נר למנחם (=בשולי מאורעות) פ"ת (בהכפלה) ה דפים  
2263.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה: מסירה לאויב ירושלים תשסה 238 עמ'  
2264.הלוי, חיים דוד הסכם הסגרה בין מדינות על פי הלכה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' נא-נד  
2265.הלוי, חיים דוד הסגרת יהודי עבריין לשלטון זר אור תורה שנה כא תשמט עמ' יג-יז  
2266.מדן, יעקב עיון במשנת חסידים (בעניין הסגרת יהודי לאויב במקום פיקוח נפש) עלון שבות גל' 150 (ספר היובל) תשנח עמ' 231-275  
2267.פרנקל, יצחק ידידיה 'משנת חסידים' לפי הירושלמי ושיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' לה-לז  
2268.רביב, חנוך עבדיו הנמלטים של שמעי בן גרא ובעיית הסגרתם גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 39-32  
2269.רבינוביץ-תאומים, בנימין הסגרה למאסר נכרים נועם ספר ז תשכד עמ' שלו-שס  
2270.שילה, שמואל מסירת יחיד כדי להציל את הרבים חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 62-57  
2271.שציפנסקי, ישראל האם מותר היה מבחינת ההלכה למסור השאח של הפרסיים כדי להציל שבויים אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 133-129   
2272. Gershuni, Yehuda  Extradition  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 127-136  
2273. Morgenstern, Moshe  Conflict of lives: surrendering a fugitive, organ transplants, and the removal of a life sustaining system  In: Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah, N.Y. 1981, p. 58-71  

י. עונשין > איסור שאין בו מעשה. לאו הניתן להישבון. לאו הניתק לעשה

 מחברכותרתספרביקורת
2274.אונגר, יצחק שלמה לאו שאין בו מעשה ולאו הניתק לעשה מוריה שנה כו כסלו תשסה עמ' נא-נה  
2275.אושפיזאי, מנחם יהודה לאו שאין בו מעשה, מהות איסורו וגדריו אהלי יהודה, רמת-גן תשמה עמ' קמא-קמט  
2276.אושפיזאי, מנחם יהודה לאו שאין בו מעשה, דינו והגדרתו אהלי יהודה, רמת-גן תשמה עמ' קנ-קנב  
2277.ארנסט, יוסף ליב בענין לאו הניתק לעשה [שמעתתא דקיימו ולא קיימו ובטלו לא בטלו] בית יצחק תשיד עמ' 24-11  
2278.בוגץ', יהודה ליב בגדרי 'לאו שאין בו מעשה' אפיקי נחלים ו תשלה עמ' 60-49  
2279.ברגמן, ירחמיאל עשה שאין בו מעשה: מיון וסיווג (פרק ח' בחשיבה התלמודית, לפרשנות החוק בתורה) 'תורת ה' תמימה' בשדה חמ"ד חוב' כ תשלז עמ' 23-17  
2280.ברגר, משה בענין לאו דלא תחסום ולאו שאין בו מעשה טירת כסף חוב' א שבועות תשלו עמ' יג-יח  
2281.ברקוביץ, אליעזר דיבור וקול ומעשה בהלכה ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' פא-צג  
2282.דריין, משה דוד ענין לאו שאין בו מעשה שימוש חכמים א ירושלים תשו עמ' מב-מה  
2283.הורליק, חנא לאו שאין בו מעשה בנתיבות ים יא תשם עמ' קב-קט; אור יהל קובץ ג תשמה עמ' מח-נו  
2284.הנשקה, דוד לאוין שאין לוקים עליהם לשיטות הרמב"ם המעין כרך כד גל' ב טבת תשמד עמ' 40-33  
2285.מלביצקי, בנימין בענין תמורה ולאו שאין בו מעשה אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 272-270  
2286.סגל, שפטיה בענין לאו הניתן להישבון הדרום חוב' לד תשרי תשלב עמ' 40-48  
2287.סיימון, ברוך חיים שיטת הרמב"ם בענין לאו שאין בו מעשה בית יצחק כרך כה תשנג עמ' 341-346  
2288.פרנקל, ירחמיאל בענין ריבית ולאו הניתן לתשלומין חקירה גל' 2 סתיו תשסה (חלק עברי) עמ' טו-כא  
2289.רוזנברג, ישראל [בענין לאו הניתק לעשה] הפרדס שנה כו חוב' ה שבט תשיב עמ' 5-15, 15-31; כז חוב' ב חשון תשיג עמ' 7-9  
2290.רון, אברהם 'הואיל וישנן בראיה' ניב המדרשיה גל' טז-יז תשמג-תשמד עמ' 78-73  
2291.שטיינברג, גדליה אריה בענין לאו הניתק לעשה הפרדס שנה לו חוב' ח אייר תשכב עמ' 18-15; לז חוב' ה שבט תשכג עמ' 25-26  
2292.שמואלביץ, שלמה בענין לאו שאין בו מעשה הבא ע"י מעשה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תרלז-תרלט  
2293.שפירא, משה בדין לאו הניתן לתשלומין הבאר חוב' יג אדר ב תשכח עמ' 45-41  
2294.שציפנסקי, ישראל בדין לאו הניתן לתשלומין (וענין 'שני לאוין' בפטורי מלקות) אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 178-160  
2295.שציפנסקי, ישראל בדין לאו הניתן לתשלומין שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' קמח-קסג [אוצר המשפט חלק ב ערך 4768]  
2296.שציפנסקי, ישראל בירור השיטות בלאו בל יראה בתור ניתק לעשה שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' ריז-רכג  

י. עונשין > מניעת עבירות. תוכחה. ערבות

 מחברכותרתספרביקורת
2297.אוזנה, רפי; לדרר, עודד חטא כדי שיזכה חברך ממעיין מחולה גל' 9 ניסן תשס עמ' 249-257  
2298.אונטרמן, א"י בענין הפרשת קטנים מאיסורים קול תורה שנה כא תשכז חוב' ז-ח עמ' ג-ד; ט עמ' ג-ו  
2299.אונטרמן, איסר יהודה בענין הפרשת קטנים מאיסורים [אוצר המשפט חלק א ערכים 7533 ,7170] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תנג-תנד  
2300.אחיטוב, יוסף הלעיטהו לרשע וימות; הימנעות מהצלת אדם חוטא תחומין ט תשמח עמ' 170-156  
2301.אישון, שלמה הוצאת ממון לשם מניעת העתקה אסורה כתר ו תשסח עמ' 45-50  
2302.אלבה, עידוא איסור שנאה ומצות התוכחה מלילות א תשנח עמ' 81-176  
2303.אליעזרוב, דב בדין אדם בהול על ממונו מחקרים ביהדות, ספר היובל לדוד קוטלר, ת"א תשלו עמ' 204-195  
2304.אלישיב, ישראל בענין ערבות במצוות והמסתעף ברה כחמה; לע"נ הרבנית רוחמה הינדל ברים, ירושלים תשס עמ' רעא-רפא  
2305.אלעזרי, חיים הערות בדיני תוכחה וערבות אור המזרח כרך כב תשלג עמ' 272-274  
2306.אנציקלופדיה תלמודית אדם בהול על ממונו כרך א עמ' עז-עח (קסו-קסח במהדו' ב)  
2307.אנציקלופדיה תלמודית אדם בהול על מתו כרך א עמ' עח-עט (קסט-קע במהדו' ב)  
2308.אנציקלופדיה תלמודית אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך כרך א עמ' רסח-רסט (תקעה-תקעח במהדו' ב)  
2309.אנציקלופדיה תלמודית אין אומרים לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכה כרך א עמ' רסט-רעא (עמ' תקעח-תקפא במהדו' ב)  
2310.אנציקלופדיה תלמודית אפרושי מאסורא כרך ב עמ' קמז-קמח  
2311.אנציקלופדיה תלמודית הלעיטהו לרשע וימות כרך ט עמ' תמד-תמח  
2312.אפשטין, יעקב אפרושי מאיסורא בגרימת נזק למופרש חבל נחלתו ד תשסה עמ' 300-302  
2313.אפשטין, יעקב גדרים במצות תוכחה חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 91-100  
2314.בארי, ישראל הלכות תוכחה המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך עמ' רפט-רצא  
2315.ביטון, אליהו השתוללות בכבישים ע"ג קטנועים וטרקטרונים אור תורה שנה כח תשנו עמ' לו-לח  
2316.בלום, עמרם הערות בסוגיא דא"א לאדם חטא בשביל שיזכה חברך המאור שנה טו קונ' ב כסלו תשכד עמ' 7-9  
2317.בלומנפלד, מאיר כל ישראל ערבים זה בזה בעונשים ובמצוות אור תורה שנה י תשלז-תשלח עמ' נב-נו  
2318.בלס, יהונתן שמחה חסינותו של מרא דאתרא התעללות מינית חובת דווח למשטרה תחומין כב (תשסב) 21-32  
2319.בן חיים, אברהם בדין קריעת עיתון חילוני של חברו והמסתעף בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' עב-פב  
2320.בן-זמרה, אליהו צ' שימוש בכח לשם מניעת עבירה (או הישנותה) דיני ישראל כרך ט תשלח-תשם עמ' פה-קיב  
2321.בן-זמרה, אליהו צ' על מצות התוכחה בימינו קול סיני כרך ב תשכג עמ' 116-111  
2322.בן-שלמה, זכריה סובלנות כלפי הפורשים מדרכי התורה - עד היכן? מספרא לסיפא עלון 25 תמוז תשמו עמ' 27-15  
2323.בר, משה על ליכודם החברתי של חז"ל (גילוי חוטאים וחטאיהם בספרות חז"ל) ציון שנה נג תשמח עמ' 166-149  
2324.בר-שאול, אלימלך תוכחה ואהבה שנה בשנה תשכא עמ' 144-131  
2325.בראון, מיכאל פנחס הנח להם לישראל ממעיין מחולה גל' 7 תשרי תשנט עמ' 49-55  
2326.ברויד, מתתיהו חובתם של יהודים לעודד שמירת שבע מצוות בני נח על-ידי נכרים דיני ישראל כרך יט תשנז-תשנח עמ' פז-קיא  
2327.גבאי, אבי 'מוטב יהיו שוגגין ולא יהיו מזידין' בדרך אפרת עלון 21 אלול תשמד עמ' 20-13  
2328.גורן, שלמה כל ישראל ערבים זה בזה - לאור ההלכה מחניים מט ער"ה תשכא עמ' 8-18; תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 54-70  
2329.גרונר, צבי מצילין אותו בנפשו מנחה לשרה, מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופ' שרה א' הלר וילנסקי, ירושלים תשנד עמ' 82-96  
2330.גרוספוגל, יהושע מצות תוכחה תלפיות שנה ה תשיא-תשיב עמ' 864-868  
2331.גרשוני, יהודה בענין מצות תוכחה וערבות [אוצר המשפט חלק א ערך 7184] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תקצו-תרטז  
2332.גרשוני, יהודה בירורים במצות התוכחה ליחיד ולצבור התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' תקנח-תקסג  
2333.גרשוני, יהודה בענין מצות תוכחה וערבות ספר יובל לכבוד הרב ישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' עה-צד  
2334.דינר, יהודה אריה להוכיח לשמור שביעית קול התורה גל' לו ניסן תשנד עמ' יב-טז  
2335.דסברג, אורי אי-סגירת בנקומט בשבת תחומין יט (תשנט) 349-363  
2336.דסברג, אורי מערכת תיקשוב בנקאית בשבת תחומין כ (תשס) 421-425  
2337.הוכרמן, יעקב תוכחת הרע באספקלריה של המקרא ושל מקורות חז"ל בית מקרא שנה כח תשמג עמ' 146-140  
2338.הופמן, יקותיאל לענין הוכח תוכיח את עמיתך הדרום חוב' סה אלול תשנו עמ' 103-118  
2339.הכהן, מנחם מוכיחם של ישראל בהשקפת חז"ל מחניים ס ער"ה תשכב עמ' 44-41  
2340.הכהן, מנחם ההוכחה על שמירת השבת והמצוות מחניים פה-פו תשרי-חשון תשכד עמ' 105-102  
2341.הלוי, הלל יצחק פעולות אלימות נגד הזולת למניעת ביצוע עבירה משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' רעז-רפ  
2342.הלוי, יהודה הלעיטהו לרשע וימות ואפרושי מאיסורא ברשעים קובץ חדושי תורה ב ניסן תשמט עמ' 135-139  
2343.הלינגר, מיכאל אמור ואמרת - להזהיר גדולים על הקטנים דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 392 תשסא 2 עמ'  
2344.הנקין, יהודה הרצל 'מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין' בזמן הזה תחומין ב תשמא עמ' 280-272  
2345.הנקין, יהודה הרצל תוכחה בדברים שאינם עבירות הפרדס שנה סא חוב' י תמוז תשמז עמ' 24-23  
2346.הר-שפי, בטחה מוטב שיהו שוגגות ואל יהו מזידות [על כוחו של המנהג, ועל יחסם של פוסקי ההלכה למנהגי טעות בכלל ומנהגי טעות של נשים בפרט] מדעי היהדות 44 תשס"ז 215-248  
2347.ויינברגר, יעקב חשיבות הטיפול בנוער עבריין והחזרתו למוטב לאור השקפת היהדות מפגש גל' 2 אדר ב תשמא עמ' 62-59  
2348.וייס, אליעזר שמחה הזמנת אורחים לא דתיים לשבת תחומין יח (תשנח) 184-189  
2349.ויס, אשר זליג ערבים כל ישראל זה לזה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' נב עמ' שסג-שסז  
2350.וסרמן, אברהם מצות תוכחה ואיסור שנאה כלפי חילוניים תחומין כא (תשסא) 180-188  
2351.וקיל, אליהו וכי אומרים לו לאדם 'חטא כדי שיזכה חברך'? שעלי דעת א ניסן תשלב עמ' 84-89  
2352.זהר, חיים  כל ישראל ערבים זה בזה סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' רג-רי  
2353.זולדן, יהודה הפגנה ומחאה - גבולות הלכתיים צהר כז כסלו תשסז מ' 9-18  
2354.זילברשטיין, יצחק היש חובה להתריע על חריגות בטיפול בחולה טרמינלי? שו"ת אסיא חוב' מ תמוז תשמה עמ' 44-43  
2355.זילברשטיין, יצחק הלעיטהו לרשע וימות פעמי יעקב גל' מג כסלו תשס עמ' צה-צז  
2356.חורי, יצחק מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין אור תורה שנה לא תשנט עמ' קכז-קלא  
2357.חזן, אליהו בדין מחאה הפרדס שנה נג חוב' י תמוז תשלט עמ' 10-8  
2358.חפוטא, אברהם בענין לחטוא להציל חברו [מאיסור חמור יותר] נעם ספר כד תשמב עמ' קכו-קלא  
2359.טל, צבי א' כל ישראל ערבין זה בזה - גלגולו של ביטוי מאגדה להלכה סיני כרך קכא תשנח עמ' כב-כט  
2360.יוסיפון, א' רעיון הערבות ההדדית במקורותינו ובחינוכנו בשדה חמד שנה יד תשלא עמ' 214-209  
2361.יוסף, עובדיה בענין מצות התוכחה תורה שבעל פה לו: עמ' ט-יד, תשנה  
2362.ישראלי, שאול פיקוח נפש בסכנה רוחנית תחומין ב תשמא עמ' 34-27  
2363.ישראלי, שאול בגדרי החובה להחדרת התורה בישראל התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' קס-קעט; החובה להשלטת התורה בישראל (לבירור דרכם של נציגי היהדות הדתית בכנסת). עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' י עמ' פא-צו  
2364.ישראלי, שאול בהלכות קואליציה התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' עה-קב (עמ' עז: המצוה להציל מן החטא; עמ' פד: חטא לשם הצלת חברו מן החטא); עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' יא עמ' צו-קיד  
2365.ישראלי, שאול אפרושי מאיסורא כשיש עמה הכשלה לאחרים עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' לז עמ' שמ-שמד  
2366.כ"ץ, יעקב צבי אם מותר לסרס כדי להציל מהשתרשות בעברה קול תורה שנה ה תשיא חוב' א-ב תשרי-חשון עמ' טז-יז; חוב' ג-ד כסלו-טבת עמ' יג-יד; חוב' ה שבט עמ' יב-יג: חוב' ו-ז אדר א-אדר ב עמ' יא-יב  
2367.כהן, חיים הרמן תוכחה, אזהרה, התראה ספר יצחק כהן, תל אביב תשמט עמ' 201-214  
2368.כהנא, קלמן הלעיטהו לרשע המעין כרך ל גל' ד תמוז תשן עמ' 25-28  
2369.לאו, ישראל מאיר בגדי מצות התוכחה תורה שבעל פה לו: עמ' טו-לב, תשנה  
2370.לוי, יהודה מחאה למי שאינו רוצה לקבלה המעין כרך כו גל' ב טבת תשמו עמ' 27-14  
2371.לוי, יהודה מחאה ושנאה לדת בימינו המעין כרך כו גל' ג ניסן תשמו עמ' 10-3  
2372.לוי, יהודה מחאה והפרשת העברין מעבירתו תחומין יד (תשנד) 238-258  
2373.לויט, ירוחם חיוב אחות להתריע על קירוב מותו של גוסס - מצוות תוכחה או דין רודף?  אסיא חוב' נו תשרי תשנו עמ' 20-26.  זילברשטיין, יצחק: התראה על קירוב מותו של גוסס - תשובה להשגות, שם עמ' 27-29 
2374.ליכטנשטיין, יחזקאל מצוות 'הוכח תוכיח' וגדריה קובץ זכרון לרב שמעון כץ, בני-ברק תשמז עמ' 149-144  
2375.לם, נחום 'הוכח תוכיח את עמיתך' הפרדס שנה ס חוב' ב חשון תשמו עמ' 16-12  
2376.לם, נחום הוכח תוכיח את עמיתך הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קסח-קעה  
2377.לרנר, יצחק כיצד מצות תוכחה שרידים גל' יז תשרי תשנח עמ' יז-כח  
2378.מאיר, מרדכי האם מותר לאדם להזיק ממון חבירו על מנת למונעו מאיסור מגל יג תשסב עמ' 227-245  
2379.מוסקוביץ, תומר וטמא טמא יקרא - חובת הגילוי הנאות וסייגיה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 248 תזריע-מצורע תשסו 4 עמ'  
2380.מלכיאלי, אבי מצוות התוכחה מעליות עלון ה תשמד עמ' 25-23  
2381.מרגליות, אפרים זלמן בדין מוטב שיהיו שוגגין ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שלב-שלה  
2382.נריה, משה צבי ברית ראשונים אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 22-9  
2383.נריה, משה צבי תורת הערבות אפיקי נחלים ב תשכט עמ' 3-21  
2384.עמיטל, יהודה בעניין מצוות תוכחה ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 509-533  
2385.עמיטל, יהודה בעניין מצוות תוכחה ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 509-533  
2386.פוקס, בנימין וואלף בענין העובר על איסור קטלנית אם חייבים למחות בו מוריה שנה כח תמוז תשסו עמ' יז-כ  
2387.פירון, מרדכי האחריות ההדדית לפי השקפת חז"ל שרידים גל' ג חשון תשמג עמ' לט-מג  
2388.פלק, יעקב יהודה בענין מ"ע דתוכחה הנאמן שנה טז תשכד גל' כט עמ' 23-26  
2389.פרבשטיין, משה מרדכי החיוב למנוע צורך לעשות מלאכת פקו"נ בשבת ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 155-162  
2390.פרוידיגר, משה ישראל ביאור בענין הדביק פת בתנור שערי תורה קובץ ב טבת תשך עמ' לו-לט  
2391.פרל, אהרן מצות התוכחה בשדה חמ"ד שנה לב חוב' ג-ד תשמט עמ' 53-55  
2392.פרץ, אילן בענין מוטב שיהיו שוגגין ולא מזידין נר יום טוב ג תשנד עמ' 153-156  
2393.צימבליסט, חיים גדליה בעניין אי חייב לתת כל הונו כדי שלא יעבור על ל"ת שאין בו מעשה מוריה שנה כ גל' ג-ד שבט תשנה עמ' צט-קא  
2394.קויפמן, מרדכי אליעזר בענין אי קטן מוציא את הגדול ובדין ערבות זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' ריט-רלא  
2395.קוק, אברהם יצחק ערבות ותוכחה תחומין ה תשמד עמ' 284-283  
2396.קוק, שמחה מצות התוכחה ביחיד ובציבור תחומין ז תשמו עמ' 138-121  
2397.קורנגוט, אפרים משה היש למנוע על ידי כפיה מיהודי לעבור עבירות? אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 88-93  
2398.קלר, אהרון אדם בהול על ממונו שבילין גל' כג-כד כסלו תשל עמ' צא-צד  
2399.קניבסקי, יעקב ישראל בענין קטן אוכל נבילות, ועוד האהל שנה יט תשלג חוב' ג עמ' ח-ט  
2400.קריגר, יוסף שמואל בדין דכל ישראל ערבים זה בזה וגדר חיוב דקטן ואשה מזכרת למשה, לזכרו של משה אפרים אפרתי, ירושלים תשלה עמ' קנט-קסז  
2401.קרלינסקי, ישעיהו בסוגיא דהדביק פת בתנור מישרים חוב' ה אייר תשל עמ' סז-עב  
2402.ראטה, שאול ערבות ותוכחה המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 354-362  
2403.רביב, דניאל כל ישראל ערבים זה בזה שמעתין שנה יז גל' 62-61 סיון תשם עמ' 112-109  
2404.רבינוביץ', שלמה אני יוסף, העוד אבי חי? - על התוכחה במשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 237 ויגש תשסו 4 עמ'  
2405.רבינוביץ, ברוך חטא בשביל שיזכה הפרדס חלק ג חוב' ט כסלו תרץ עמ' 9-10  
2406.רבינוביץ, גדליה אהרן בענין "הלעיטהו לרשע וימות" אור ישראל גל' כב טבת תשסא עמ' צה-קא  
2407.רבינוביץ, הושע ערבות בקהילה שיתופית הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 92-71  
2408.רבינוביץ, נחום אליעזר כל ישראל ערבים זה בזה [תוכחה. החילוניים בימינו] תחומין יא (תשן) 41-72  
2409.רוזנטל, בן-ציון בדין אשה שיש לה ב כזיתי מצה [לענין 'חטא כדי שיזכה חברך' באשה, שאינה בתורת ערבות] המאור שנה יב קונ' ב חשון-כסלו תשכא עמ' 11-14  
2410.ריקובר, ירון הגבלות בקיום מצוות תוכחה בימינו ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 173-177  
2411.שוורץ, גדליה דב בדין מצוות תוכחה הדרום חוב' נט אלול תשן עמ' 89-90  
2412.שלזינגר, אליהו החלפת תורנות בשבת עם מי שאינו שומר תו"מ תורה שבעל פה מג: עמ' צח-קח, תשסב  
2413.שמש, אהרן עדות, תוכחה והתראה; עיון משווה בהלכת כת מדבר יהודה והלכת חז"ל תרביץ שנה סו תשנז עמ' 149-168  
2414.שציפנסקי, ישראל הערבות ועונשה הפרדס שנה לב חוב' י תמוז תשיח עמ' 31-33  
2415.שציפנסקי, ישראל תוכחה וערבות במצוות שב"א למקום ובמצוות שב"א לחבירו אור המזרח כרך כ תשלא עמ' 306-292  
2416.שרמן, אברהם יחס ההלכה כלפי אחינו שפרשו מדרך התורה והמצוות [אהבת הריע, תוכחה ועוד] תחומין א תשם עמ' 318-311; [חלק שני. איסור אונאת דברים] ב תשמא עמ' 271-267; פיקוח נפש בשבת כלפי הפורשים מדרך התורה. ג תשמב עמ' 29-24. עמנואל, יונה: בענין איסור אבטחה לטיולים הכרוכים בחילול שבת. המעין כרך כה גל' א תשרי תשמה עמ' 59-57  
2417.שרמן, אברהם הלכות פיקוח נפש בסכנה רוחנית תורה שבעל פה כה תשמד עמ' צד-קה  
2418.שרמן, אברהם ח' העושים דין לעצמם ("נטילת החוק בידיים" לאור יסודות ההלכה) תורה שבעל פה לא: עמ' סא-עב, תשן  
2419.שרמן, אברהם ח' מעמד עולים המנותקים מהתורה והמצות - לאור ההלכה תורה שבעל פה לב: עמ' סא-עו, תשנא  
2420.שרמן, אברהם ח' הוראת תורה לאחים שאינם שומרי תורה ומצוות תחומין יג (תשנב-תשנג) 267-273  
2421. Abeles, Armin  Die Burgschaft als Motiv in der j?dischen Literatur  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 60, N.F. 24 (1916), p. 213-226, 263-278  
2422. Abeles, Armin  כל ישראל ערבים זה בזה Alle Israeliten sind Burgen, Einer fur den Anderen  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 231-246  
2423. Encyclopedia Talmudica  A man is anxious for his property אדם בהול על ממונו  Vol. 1, p. 212-216  
2424. Encyclopedia Talmudica  A man is anxious for his dead אדם בהול על מתו  Vol. 1, p. 216-218  
2425. Encyclopedia Talmudica  A man is not told, 'Sin for your neighbor's benefit' אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך  Vol. 1, p. 710-713  
2426. Encyclopedia Talmudica  A man is not told, 'Sin in order to acquire merit' אין אומרים לאדם עמד וחטא בשביל שתזכה  Vol. 1, p. 713-715  
2427. Encyclopedia Talmudica  Restraining from wrong-doing אפרושי מאיסורא  Vol. 2, p. 616-618  
2428. Momigliano, Giuseppe  L'apportenenza alla comunita; alumi spunti della Halakhah e del pensiero dei maestri  La Rassegna Mensile di Israel 51 (1986), p. 637-641  
2429. Sherman, Avraham  The halachic approach towards nonobservant Jews  Crossroads 1 (1987), p. 11-18  

י. עונשין > כפייה לעשיית מצוה

 מחברכותרתספרביקורת
2430.אברהם, סופר אברהם טיפול בחולה ALS בניגוד לרצונו אסיא חוב' נט-ס אייר תשנז עמ' 58-60   
2431.אדלשיין, דוד שלמה קונטרס תורת העישוי (הא דתניא... מכין אותו עד שתצא נפשו אם ר"ל מיתה ממש או דלמא אין ר"ל מיתה ממש) סדר הלכה, ווארשא תרעז עמ' 133-76  
2432.אזרחי, ברוך מרדכי כפיה לצדקה, למזונות הבנים ולמצוות מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קצג-קצח  
2433.איזירר, חגי נפתלי כפייה למזונות הילדים מתורת צדקה שערי צדק ה תשסד עמ' 283-291  
2434.איזראל, אברהם מאיר בדין כופין להשאיל ספרים המאור שנה יד קונ' ב כסלו תשכג עמ' 5-4  
2435.איטח, יהודה בענין כפיה על צדקה מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' קמח-קסב  
2436.אישון, שלמה קיום מצוות בכפיה תחומין כ (תשס) 210-218  
2437.אלמליח, יצחק חיוב קנסות בהסכם גירושין - אי חישינן בזה לכפייה על הגט אמרי משפט, ירושלים תשסח עמ' קמד-קנג  
2438.אקסלרוד, גדליהו גט שניתן מחמת חיוב מזונות בסכום גבוה שורת הדין א ירושלים תשנד עמ' רלח-רמד  
2439.בארי, אברהם הרחקות רבינו תם (גישות חדשניות בדרכי אילוץ בעל לגרש את אשתו) שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 65-106  
2440.בדיחי, יובל אכיפה עקיפה בגטין מגל יא תשנה עמ' 109-126  
2441.בוצ'קו, משה בדין כפיית גט קול מהיכל ו אייר תשנז עמ' 51-62  
2442.בוקשפאן, מאיר יחזקאל בענין אין כופין על מצות עשה שמתן שכרה בצידה בית אהרן וישראל גל' עב אב-אלול תשנז עמ' נא-סב  
2443.בירדוגו, דוד האם ניתן לכוף תרומת דם שורת הדין ו תשס עמ' רא-רח  
2444.בן שמעון, שלמה כפייה על לפנים משורת הדין שערי צדק ה תשסד עמ' 123-133  
2445.בנדיקט, בנימין זאב אימות לשון ואיתור מקור במשנת המרב"ם - (כפיה לקיום מצוות באספקלריית הרמב"ם) תורה שבעל פה טז תשלד עמ' קלה-קמח; הרמב"ם ללא סטייה מן התלמוד; אסופת שיעורים, ירושלים תשמה, עמ' רו-ריט  
2446.בצרי, עזרא גט מעושה שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 535-553  
2447.בקשי-דורון, אליהו מתי נתנה הרשות לרופא לרפאות ואם צריך הרופא הסכמת החולה כדי לרפאותו בנין אב, ירושלים תשמב עמ' ריח-רכד  
2448.בר-גיורא, חגי כח הכפיה על קיום המצוות ניצני ארץ חוב' ה שבט תשמז עמ' 64-57  
2449.גוטל, נריה הטיפול הרפואי: בין בחירה לכפייה אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 59-70; שם עמ' 167-176  
2450.גוטנטג, נחום משה כפיה לתת גט ע"י חלוקת רכוש דברי משפט ה תשנח עמ' נ-ס  
2451.גולדברג, זלמן נחמיה גדרי גט מעושה דברי משפט ב תשנו עמ' קי-קכא  
2452.גולדברג, חיים בדין כפיה בגיטין קידושין מכר ומתנה בנתיבות ים יא תשם עמ' פג-צ  
2453.גולדברג, יוסף בענין "הרחקה דרבינו תם" (בהתייחסות לחוק בתי הדין הרבניים, קיום פסקי דין של גירושין התשנ"ה 1995) שורת הדין ה תשנט עמ' רעג-רצז, שם ו תשס עמ' תפ-תפד; לביא, אוריאל (תגובה). ביאור הלכה של הרחקות דר"ת. שם ח תשסג עמ' תלו-תנה; גולדברג, יוסף (תגובה לתגובה). שם עמ' תנו-תסב  
2454.גולדברג, יוסף מניעת טובה מאדם - האם נחשב "גט מעושה" שורת הדין ח תשסג עמ' תט-תלה  
2455.גילת, ישראל צבי האמנם מצות צדקה "שמתן שכרה בצידה" אין בית דין מצווה לאכוף על קיומה? סיני כרך קיד תשנד עמ' ריז-רכט  
2456.גניזי, יעקב חובת הרופא לטפל בחולה סופני מסרב טיפול אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 51-71  
2457.גרין, יוסף הסכמה לטיפול רפואי בהלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנו 287 עמ'  
2458.דיכובסקי, שלמה 'כפיית גט' ע"י המלצה לניכוי שליש מאסר תחומין א תשם עמ' 254-248  
2459.דיכובסקי, שלמה מידתיות בכפייה לגט תחומין כז (תשסז) עמ' 300-303  
2460.דיכובסקי, שלמה כפיית בדיקה וטיפול - היבטים הלכתיים על מחלת ה"איידס" אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 28-33  
2461.דיכובסקי, שלמה דרכו של הגרי"א הרצוג בכפיית גט משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 332-342  
2462.ויינגולד, יעקב כפיה על המצוות הפרדס שנה נג חוב' י תמוז תשלט עמ' 21-20  
2463.ויליג, מרדכי כפייה על מצוות שערי צדק ה תשסד עמ' 383-391  
2464.ויס, אשר זליג כפיה במצוות מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' ב עמ' ד-יג  
2465.ורהפטיג, זרח כפיית גט להלכה ולמעשה שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 216-153; מחקרים במשפט העברי, רמת-גן תשמה עמ' 208-148  
2466.ורמן, שלמה חייבי חטאות אין ממשכנין אותן המאור שנה טז קונ' ב כסלו תשכה עמ' 20-16  
2467.זילבר, רפאל בענין כפיה על הצדקה פרי תמרים קובץ א כסלו תשלח עמ' יב-טו  
2468.זילברשטיין, יצחק כפיית ניתוח קיסרי להצלת הילוד אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 9-12  
2469.זילברשטיין, יצחק בגדרי כפיית טיפול רפואי ישורון יג אלול תשסג עמ' תקכז-תקלז  
2470.חדש, יאיר בגדר חיוב צדקה ובדין כפיה לצדקה יסודי התורה תמוז תשכה עמ' ל-לג  
2471.חזן, יאיר בענין חיוב מזונות ואם כופין לזון את אשתו בית אהרן וישראל גל' קט תשרי-חשון תשסד עמ' עט-פד  
2472.חפוטא, אברהם בדין כפיה בצדקה ומזון הבנים עלי באר, חוברת זכרון, חשון תשכו עמ' 35-30  
2473.ישראלי, שאול כפיה ושעבוד נכסים בצדקה ניצני ארץ חוב' ד שבט-אדר תשמו עמ' 64-61  
2474.כץ, אהרן כפייה במצוות הקונפליקט (דת ומדינה בישראל), תל אביב 2002 עמ' 81-93  
2475.לאו, ישראל מאיר גדרי חיוב וכפיה בתלמוד תורה וצדקה שערי צדק ה תשסד עמ' 157-163  
2476.לביא, אוריאל הרחקות דר"ת ושלילת רשיון נהיגה במקרים בהם אין חיוב לגרש שורת הדין ה תשנט עמ' רלז-רעב  
2477.לויטן, אשר ניסן בדין כפיה במצות עשה ולא תעשה הפרדס שנה כ חוב' ה אב תשו עמ' 31-33  
2478.ליסיצין, יחזקאל טיפול בחולה מסוכן נגד רצונו עטרת שלמה ו תשסא עמ' קלג-קמא  
2479.מגנצא, צבי כפיית בני נח לקבלת שבע המצוות אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 147-144  
2480.מישלוב, דוד יוסף גט מרצון וגט מעושה, בישראל ובגויים, כדין ושלא כדין חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסב 350 עמ'  
2481.נהוראי, מיכאל צבי האם אפשר לכפות על מעשה דתי דעת חוב' 14 חורף תשמה עמ' 34-21  
2482.נוסבוים, נפתלי כפיית אב לתשלומי שכר לימוד של בנו קול התורה גל' נח אדר א תשסה עמ' קטז-קלב  
2483.נריה, משה צבי כפיה ורצון בקיום מצוות תורה שבעל-פה יב תשל עמ' סט-פד  
2484.סופר, אשר בכפייה על הצדקה בכורים חוב' ה אדר תשכד עמ' כב-כו  
2485.סופר, אשר בכפיה על הצדקה בכורים חוב' ה אדר תשכד עמ' כב-כו  
2486.סינקלר, דניאל מעמדה של הרפואה וטיפול רפואי נגד רצונו של החולה שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 265-294  
2487.פיינשטיין, משה כפיית חולה הממאן ליטול תרופות בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' לח-לט  
2488.פלס, יחזקאל כפית גט על בעל אלים דברי משפט ה תשנח עמ' צג-צח  
2489.פרנקל, איסר רוצה אני - החזרת הנשמה לשרשה כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קלה-קלט  
2490.פרנקל, יצחק ידידיה כפיה בגירושין הליכות גל' 111-110 סיון תשמו עמ' 47 ,2-1  
2491.קופ-יוסף, ירדנה לכם שבת מסורה, ואי אתם מסורין לשבת - על קדושת החיים וזכויות החולה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 111 כי תשא תשסג 4 עמ'  
2492.קוקיס, דב בדין כפיה על המצוות בנתיבות ים י תשלט עמ' קפו-קצ  
2493.קליין, מנשה גדרי כפיה בגט דברי משפט ה תשנח עמ' סא-עא  
2494.קלרמן, אורי שרגא כפיה ושעבוד בצדקה ירושתנו א תשסז עמ' סה-עא  
2495.קפלן, א' שמחה כפיה לצדקה מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 360-354  
2496.קפלן, יחיאל ש' כופין אותו עד שיאמר רוצה אני - מהות העיקרון ויישומו בזמננו עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 189-247  
2497.קפלן, שמואל האם יש להורים זכות להתנגד לניתוחו של בנם התינוק החולה ארחות 42 ערב פסח תשנה עמ' 46-50  
2498.קרומביין, אליקים בעיית הגט הכפוי על פי ה"עונג יום טוב" עלון שבות גל' 156-157 תשרי תשסא עמ' 47-61  
2499.רדצ'סדורפר, דניאל דיני גירושין והפרדה - דרכים לכפית הגירושין כתלנו יג תשן עמ' 314-324  
2500.רוז, אהרן כפיה בטיפול רפואי בית הלל גל' יח אייר תשסד תשסד עמ' עב-עז  
2501.רוטמן, אליעזר בדין כופין על המצוות אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תרנה-תרס  
2502.רזיאל, משה כפיית חולה לקבל טיפול רפואי תחומין ב תשמא עמ' 336-325  
2503.רפאל, שילה בעיות הכפייה במתן גט תורה שבעל פה כב תשמא עמ' נח-סג  
2504.רפאל, שילה בענין גט מעושה בית אהרן וישראל גל' מו ניסן-אייר תשנג עמ' עו-פא  
2505.רפאל, שילה בעיות הלכה סבוכות בבתי הדין בישראל ופתרונן [א. הכרת אבהות ב. נישואי ריפורמים וקונסרבטיבים ג. כפיית גט] שרידים גל' י שבט תשמט עמ' יח-כח  
2506.רקמן, מנחם עמנואל זכות הפרטיות וכפייה דתית ביהדות זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 255-262  
2507.שביב, יהודה כפייה על המצוות תחומין יח (תשנח) 190-196  
2508.שוחטמן, אליאב בעיית הכפייה בחקיקה הדתית ארחות 36 ערב פסח תשנב עמ' 31-33  
2509.שוחטמן, אליאב "ויתייצבו בתחתית ההר- מלמד שכפה עליהם הר כגיגית" - על הכפייה לקיים מצוות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 311 יתרו תשסח 4 עמ'  
2510.שור, דוד גט הבית דין צדק ובית המשפט בכפי' המאור שנה מו חוב' ג שבט-אדר תשנג עמ' 19-21  
2511.שורץ, יחזקאל אהרן אי יכולין לכוף רופא שירפא בלא שכר בית הלל גל' יט מנחם אב תשסד עמ' נט-ס  
2512.שיפמן, פינחס ההלכה היהודית במציאות משתנה: מה מעכב את מעוכבות הגט? עלי משפט כר' ו אייר תשסז עמ' 27-46  
2513.שכטר, צבי כפיה בגט אבני משפט ד תשסה עמ' 13-27  
2514.שכטר, צבי אליו הוא נושא את נפשו (סירוב לקבל טיפול רפואי) בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' רכח-רלב  
2515.שפירא, שלום צבי בדין דכופין על הצדקה הנאמן שנה טו גל' כז אלול תשכג עמ' 12-14  
2516.שציפנסקי, ישראל קיום וכפייה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 88-64; כה תשלו עמ' 65-48  
2517.שציפנסקי, ישראל כפיית המצוות - אם נאמרה במצות ישוב ארץ ישראל אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 55-53  
2518.שציפנסקי, ישראל בדין קיום וכפייה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' מג-סו [אוצר המשפט חלק ב ערך 4819]  
2519.שציפנסקי, ישראל כפיית המצוות - אם נאמרה במצות ישוב ארץ ישראל שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' רסא-רסד [אוצר המשפט חלק ב ערך 3564, 4820]  
2520.שציפנסקי, ישראל מהו גדר הכפייה לקיום המצוות אור המזרח שנה ח חוב' ג ניסן תשכא עמ' 38-42, 61  
2521.שציפנסקי, ישראל [בענין מכין אותו עד שתצא נפשו] הדרום חוב' יד אלול תשכא עמ' 255-254, 262  
2522.שציפנסקי, ישראל מכת מרדות וכפיית המצוות אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 40-34  
2523.שרמן, אברהם יחס ההלכה כלפי אחינו שפרשו מדרך התורה והמצוות [אהבת הריע, תוכחה ועוד] תחומין א תשם עמ' 318-311; [חלק שני. איסור אונאת דברים] ב תשמא עמ' 271-267; פיקוח נפש בשבת כלפי הפורשים מדרך התורה. ג תשמב עמ' 29-24. עמנואל, יונה: בענין איסור אבטחה לטיולים הכרוכים בחילול שבת. המעין כרך כה גל' א תשרי תשמה עמ' 59-57  

י. עונשין > דחייה במצוות

 מחברכותרתספרביקורת
2524.אבינר, שלמה חיים התנחלות וישוב הארץ בשבת תחומין ד תשמג עמ' 313-307  
2525.אדלשטיין, ישראל בענין עשה דוחה ל"ת בתרי גברי תורת בית המדרש, בני ברק תשנט עמ' נח-סו  
2526.אוזנה, רפי; לדרר, עודד חטא כדי שיזכה חברך ממעיין מחולה גל' 9 ניסן תשס עמ' 249-257  
2527.אוקס, דוד העוסק במצוה פטור מן המצוה משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 756-765  
2528.אוקס, דוד עשה דוחה את לא תעשה ומצוה הבאה בעבירה משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 790-800  
2529.אטון, שבתי מצוות דחויות הן אצל פקו"נ ושאר אונסין או מותרות בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' כ-כד  
2530.אליהו, מרדכי טומאה של כהן לאבר מן החי במקום סכנת אבר המאיר לארץ גל' 24 אב תשנט עמ' 9-15  
2531.אלישיב, יוסף שלום אגרת לגאון ר' זעליג ראובן בענגיס זצ"ל בסוגית עוסק במצוה פטור מן המצוה מוריה שנה כה מנחם-אב תשסג עמ' מח-מט  
2532.אפשטין, יעקב עוסק במצוה פטור מן המצוה חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 84-90  
2533.אריאל, יעקב הפרת פקודה משום מצוה או שקולים מוסריים תחומין ד תשמג עמ' 179-173  
2534.בוקסבוים, יהושע בסוגיא דעשה דוחה לא תעשה האהל שנה ג תשיז עמ' ד-ח  
2535.בלוי, ראובן בדין עשה דוחה ל"ת בכלאים בציצית אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' שז-שיב  
2536.בן נון, אסי לימוד ומעשה - ביטול מלימוד לקיים מצוה עלון שבות גל' 147 ניסן תשנו עמ' 11-25  
2537.בן-שלמה, אליעזר התנגשות חוקים בדיני איסור והיתר ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 199-190  
2538.בנוביץ, משה שינון: קריאת שמע במשנתו של רבי שמעון בר יוחאי סידרא כ תשסה עמ' 25-56  
2539.בקשי-דורון, אליהו האם יש להקדים מצווה, גם אם עקב ההקדמה יפסיד מצוה יותר גדולה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסו עמ' 8-15  
2540.ברייטשטיין, צבי יהודה בענין עשה דוחה ל"ת אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תפז-תצ  
2541.ברקוביץ, נתנאל עוסק במצוה פטור מן המצוה בלכתך בדרך תשרי תשנח עמ' 45-50  
2542.גוטמן, מיכל כללי ענין עשה דוחה לא תעשה ספר היובל לכבוד ר' משה אריה בלוך, בודאפעשט תרסה עמ' 1-20  
2543.גולדברג, זלמן נחמיה בדין עוסק במצוה פטור מהמצוה שערי ציון, לכבוד האדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, ירושלים תשמד עמ' פח-ק  
2544.גולדברג, זלמן נחמיה כבוד הבריות במקום הפסד ממון צהר ח אלול תשס עמ' שכח-שלא  
2545.גולדשמיד, נחום בענין עשה דוחה לא תעשה ועשה דוחה עשה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קכו-קכז  
2546.גורביץ, אריה זאב עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת הפרדס שנה נא חוב' ח אייר תשלז עמ' 13-10  
2547.גינצבורג, יעקב משלם 'עבוד מאהבה, עבוד מיראה' [בענין דחיה של עשה ולא תעשה] סיני כרך נב תשכג עמ' לח-נ  
2548.גליקמן, יצחק בענין עוסק במצוה פטור מן המצוה זכרון לדוד, לזכר הרב דוד שמעיה וין, חולון תשלא עמ' לו-לט  
2549.גרבר, מיכאל דחויה או "הותרה" בפיקוח נפש בשבת ובמצוות אחרות מגל ח-ט תשנב עמ' 87-102  
2550.גרז, זבולון בענין דיחוי אצל מצוות מוריה שנה טו גל' ז-י תמוז תשמז עמ' צז-ק  
2551.גרינבאום, אהרן עשה דרבים [לענין דחיה] הדרום חוב' ב ניסן תשיז עמ' 22-25  
2552.דבורץ, בצלאל בדין בעידנא בעדל"ת ובמהב"ע שערי תורה קובץ ו שבט תשכא עמ' כד-כח  
2553.דורי, אברהם ביטול לימוד תורה בשביל מצות גמ"ח אור תורה שנה לג תשסא עמ' רנ-רנד  
2554.דרוק, זלמן בסוגית עשה דוחה לא תעשה המאיר לארץ גל' 11 תמוז תשנח עמ' 43-45  
2555.דרוק, מרדכי בסוגיא דפיקוח נפש - הקל הקל זכור לאברהם תשנג עמ' תטז-תכ  
2556.הופמן, שניאור בכלאיים בבגדי כהונה ועשה דוחה ל"ת שערי תורה קובץ ב טבת תשו עמ' טו-יח  
2557.הלל, יעקב משה אם מותר לבטל הרבים לראיית מצוה נדירה מקבציאל גל' כו ניסן תשנח עמ' פט-קטו  
2558.הלפרין, חיים שבועת שקר לשם הצלת ממון מידי אנס מגל קובץ ג תשם עמ' 65-61  
2559.הלפרין, לוי יצחק איסור דרבנן בכדי להתיר עגונה דברי משפט ו תשס עמ' רכה-רלה  
2560.המרמן, אריאל העוסק במצווה פטור מן המצווה מעליות יא תשנא עמ' 175-185  
2561.וורמן, שלמה מצות יבום במקום איסור דרבנן הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 139-144  
2562.וינטר, אלימלך עוסק במצוה פטור מהמצוה שמעתין שנה יח גל' 63 מרחשון תשמא עמ' 44  
2563.ויס, אשר זליג עוסק במצוה פטור מן המצוה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' יא עמ' סח-עב  
2564.ויס, אשר זליג גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' רנח-רסג  
2565.ויס, אשר זליג ביסוד דין פיקוח נפש בשבת הותרה או דחויה מנחת אשר, שמות, תשסד סי' לג עמ' רכח-רלט  
2566.ולך, אפרים בענין עוסק במצוה בנתיבות ים ו תשלה עמ' ע-עט  
2567.זילברשטיין, יצחק מתן תעודה כוזבת כדי למנוע התאבדות תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 81-69  
2568.זעפרני, שלמה מעילה בכספי בנק לצורך הצלת אח המאיים בהתאבדות אור תורה שנה לה תשסג עמ' פט-צב  
2569.זק"ש, מרדכי יהודה ליב חילול שבת להצלה מהמרת דת ישראל מילי מרדכי, ירושלים תשנד עמ' מה-מז  
2570.חאיך, אריה בענין אין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך אור תורה שנה כח תשנו עמ' קלה-קלח  
2571.חדד, מאיר שבת - הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש המאיר לארץ גל' 62 ניסן-אייר תשסג עמ' 25-47, שם גל' 63 סיון-תמוז תשסג עמ' 19-37  
2572.חפוטא, אברהם בענין לחטוא להציל חברו [מאיסור חמור יותר] נעם ספר כד תשמב עמ' קכו-קלא  
2573.טימסיט, ציון בשיעור חיוב הוצאות על קיום עשה והוצאות שלא לעבור על לאו מקבציאל גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' קסה-קעט  
2574.טל, אלחנן בסוגיא דא"א לאדם חטא כדי שיזכה חברך ואי מצוה דרבים דוחה איסורים קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' רלא-רלז  
2575.טננבוים, צבי בדין עוסק במצוה פטור מן המצוה הפרדס שנה לט חוב' ה שבט תשנה עמ' 10-12  
2576.טרשנסקי, משה פיקוח נפש בשבת - הותרה או דחויה? שמעתין גל' 139 תשס עמ' 87-97  
2577.ישראלי, שאול פיקוח נפש בסכנה רוחנית תחומין ב תשמא עמ' 34-27  
2578.כהן, אברהם בדין עוסק במצוה פטור מן המצוה כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' לט-מב  
2579.כהן, אהרן עשה דוחה לא תעשה יד אהרן, לזכר הרב אהרן כהן, ירושלים 1963 עמ' עג-עז  
2580.כץ, מנחם העוסק במצוה פטור מן המצוה - שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה משלב גל' מ קיץ תשסו עמ' 57-86  
2581.לאו, ישראל מאיר אמת ואי אמת - מפני דרכי שלום תורה שבעל פה כא תשם עמ' פח-ק  
2582.לב, זאב המרת איסור חמור באיסור קל יותר בד"ד 1 תשנה עמ' 17-33  
2583.לבנון, דוד דב גדר דחית מצות עשה קובץ חדושי תורה ג תמוז תשנב עמ' 74-60  
2584.לוגסי, רפאל ישראל בגדר היתר שעטנז בציצית ובבגדי כהונה קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' רמא-רמה  
2585.לוונטהל, משה דוד מכבי העוסק במצוה פטור מן המצוה המעין כרך לו גל' ב טבת תשנו עמ' 18-32  
2586.לוינגר, צבי בסוגיא דעשה דוחה לא תעשה אפיקי נחלים ו תשלה עמ' 77-76  
2587.ליכטנשטיין, אהרן בענין העוסק בתורה פטור מן המצוה כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 201-187  
2588.ליכטנשטיין, אהרן זאת תורת ההסדר תחומין ז תשמו עמ' 329-314  
2589.ליכטשטיין, ברוך דב בענין אין עשה דוחה ל"ת ועשה לשמש שם אהל, ספר זכרון לרבי משה שמואל שפירא, ירושלים תשסז עמ' תכא-תלא  
2590.לינדר, משה אורי בענין אם מותר לבטל מצוה קלה כדי לקיים מצוה חמורה, ואם מותר לעבור על איסור קל כדי להינצל מאיסור חמור אוצרות ירושלים ו תשסד עמ' רט-רכד  
2591.לנגר, אורי בדין עשה דוחה לא תעשה הפרדס שנה לג חוב' ד טבת תשיט עמ' 22-23  
2592.מורדכוביץ, שמעון בענין עשה דוחה לא תעשה הפרדס שנה כה חוב' יב אלול תשיא עמ' 9-12; כו חוב' ד טבת תשיב עמ' 20-23  
2593.מייזלמן, משה בענין דחוי אצל מצוות כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 207-206  
2594.מילר, אליעזר יהודה בענין פטור חתן מקריאת שמע ומשאר מצוות קובץ בית אריה לייב ירושלים תשנד עמ' 31-38  
2595.מלכה, אליהו; קויתי, דוד עוסק במצוה פטור מן המצוה מספרא לסייפא עלון 47 קיץ תשנד עמ' 85-93  
2596.מן, דוד יצחק כיבוד אב נגד כיבוד רבו מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא צו-ק  
2597.מצגר, יונה ביטול תורה מפני "פקוח-נפש" כשיש במקום רופא כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' רלג-רלו  
2598.מרובקה, יוסי שבת הותרה אצל פיקוח נפש אורות עציון לב תמוז תשסא עמ' 156-160  
2599.נבנצל, אביגדור עשה דיחיד ועשה דרבים כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 55-54  
2600.ניימן, שלמה עוסק במצוה פטור מן המצוה שרידים גל' ד מנחם-אב תשמג עמ' לט-מג  
2601.נריה, נחום מתי פטור צוות רפואי מקיום מצוות? אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 9-22  
2602.נשר, בן ציון אין מעבירין על המצוות המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסו עמ' 16-32  
2603.סגל, יהודה זרחיה בגדרי עוסק במצוה שבאה ברצונו צמח יהודה ב, חיפה תשנו עמ' כד-ל  
2604.סוויפט, משה בדין העוסק במצוה פטור מן המצוה ספר הזכרון לרבי משה סוויפט, ירושלים תשמו עמ' קסג-קסה  
2605.סופר, יוחנן בענין דיחוי אצל מצוות האהל שנה כה חוב' א-ב כסלו תשלט עמ' יד-יז  
2606.סלומון, דוד בענין העוסק בצרכי ציבור פטור מן המצוה שבילין גל' י-יא טבת-אדרים תשכה עמ' מד-מח  
2607.פיינטוך, נעם על מה (ולמה) בדין עשה דוחה לא תעשה מישרים ב תשסג עמ' 201-212  
2608.פינקל, נתן צבי בענין עשה דוחה לא תעשה מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' קא-קד  
2609.פלונצ'ק, נחמן בדין עוסק במצות תלמוד תורה כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' רכו- רלד  
2610.פשיטיק, א''ח בענין אין עשה דוחה לא תעשה ועשה הנאמן שנה כד תשלג גל' מה עמ' 7-9  
2611.צאהן, דוד אליעזר בדין עשה דוחה לא תעשה ביבום קול התורה גל' ל ניסן תשנא עמ' סג-סו  
2612.צוקר, משה המחלוקת בין הקראים והרבניים בענין עשה דוחה לא תעשה דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 194-181  
2613.צימבאל, יוסף הערות בענין דמאכילין אותו הקל הקל תחילה קובץ בית אהרן, מלבורן תשנז עמ' רטז-רב  
2614.קורמן, אברהם גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות? שמעתין שנה כג גל' 89-88 תשמז עמ' 92-89  
2615.קליין, מנשה בענין להפקיע עצמו ממצוות צהר ח תשס עמ' תפ-תפה  
2616.קליין, שמעון העוסק במצוה פטור מן המצוה מאבני המקום קובץ ח תשנד עמ' 64-74  
2617.קניבסקי, יעקב ישראל בשיטת הריב"א ז"ל בדין אין עדל"ת ועשה מסורת תשל עמ' ח-יא  
2618.קרויס, משה בונם בענין עשה דרבים קול התורה גל' לו ניסן תשנד עמ' מז-נ  
2619.קרלבך, יוסף צבי בדין עשה דוחה לא תעשה זכור לאברהם, לזכר א"מ בלאו, ב"ב תשלג עמ' נו-סג  
2620.קרמר, משה משמעות 'עוסק במצוה פטור מן המצוה' מורשת יעקב חוב' א תשמז עמ' 59-56  
2621.רוזנבאום, משה אליהו אין עשה דוחה לא תעשה ועשה קול התורה גל' מה תשרי תשנט עמ' קעא-קעג  
2622.רוזנבוים, ישראל מרדכי בענין אם מצות יבום הוא גם על היבמה ובסוגיא דעשה דוחה לא תעשה בית אהרן וישראל גל' קכד ניסן-אייר תשסו עמ' סט-צד  
2623.רוזנברג, ישראל בדין עסוק במצוה פטור מן המצוה בלכתך בדרך טבת-שבט תשלה עמ' 20-14  
2624.רוזנטל, בן-ציון בענין עשה דכבוד התורה המאור שנה י קונ' א תשרי תשיט עמ' 14-13  
2625.רוטשטיין, דוד צבי בענין אם עשה דוחה לא תעשה ועשה שישנם בשאלה שמוש חכמים ג תשיב עמ' מ-נ  
2626.רומם, דוד דחיה מצוות מפני כבוד הבריות מה נמרצו אמרי יושר; ספר חצי יובל לבית מדרש מרץ, מבשרת ציון תשנט עמ' 150-162  
2627.רזניקוב, אבי בדין עוסק במצוה פטור מן המצוה אורות עציון 8 סיון-תמוז תשמה עמ' 67-61  
2628.ריבקין, שלום כלאים בציצית כמקור לדין עשה דוחה לא תעשה הדרום חוב' יח תשרי תשכד עמ' 181  
2629.רקובר נחום חילול שבת לשם הצלה משמד תחומין יז (תשנז) 25-34  
2630.רקובר, נחום דיני עונשין - כורח וצורך סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון, ירושלים תשמג עמ' 68-51  
2631.רקובר, נחום מטרה המקדשת את האמצעים ירושלים תשס 471 עמ'  
2632.רקובר, נחום חטא כדי שתזכה אתה או חברך תחומין יב (תשנא) 107-123  
2633.רקובר, נחום על ההיתר לחלל שבת לשם הצלה משמד שמעתין גל' 107-108 תשנב עמ' 163-170  
2634.רקובר, נחום דירוגן של מצוות ושל עברות קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 71-76  
2635.שביב, יהודה העוסק במצוה פטור מן המצוה תחומין א תשם עמ' 371-358  
2636.שביב, יהודה מצוות תלמוד תורה לעומת מלחמת מצוה שנה בשנה תשם עמ' 255-248  
2637.שוימר, חיים ישעיה בענין עוסק במצוה פטור מן המצוה כרם שלמה גל' קמא תשרי-חשון תשנב עמ' מה-נ  
2638.שחור, ישראל העוסק במצוה פטור מן המצוה קובץ חדושי תורה ופרפראות לחכמה א אייר תשמד עמ' 43-41  
2639.שטטנר, שמחה האם יש חיוב תפילה בזמן פעילות זק"א זך ונקי שנה ב גל' ב אדר"ב תשסה עו-פד  
2640.שיינברג, חיים פנחס בדין עוסק במצוה פטור מן המצוה בית דוד; סוכה-ביצה, זכרון יעבץ, לזכרו של רבי יעקב בצלאל ז'ולטי, חולון תשמד עמ' פב-צ  
2641.שכטר, צבי הגדר של 'חטא בשביל שתזכה' אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 19-15  
2642.שפירא, יעקב אהרן בענין לעבור עבירות לשם תאווה במקום פיקו"נ נטעי נעמנים תשנח עמ' רמב-רמט  
2643.שפירא, משה שמואל בענין כבוד הבריות צהר ח אלול תשס עמ' תעז-תעט  
2644.שציפנסקי, ישראל עשה ולא תעשה, הי מינייהו חמור הדרום חוב' י תשיט עמ' 114-110  
2645.שרבני, משה העוסק במצוה פטור מהמצוה שמעתין גל' 119 תשנה עמ' 62-67  
2646.שרייבר, יצחק צבי מצוה קיומית אי דחיא ל"ת קול התורה גל' מג תשרי תשנח עמ' רכ-רכד  
2647.שרמן, אברהם הלכות פיקוח נפש בסכנה רוחנית תורה שבעל פה כה תשמד עמ' צד-קה  
2648.שרמן, אברהם גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות (לשאלת גיוס בני הישיבה למלחמות ישראל) תחומין ז תשמו עמ' 350-335   
2649.שרמן, אברהם ח' העוסק במצוה פטור מהמצוה, במצות תלמוד-תורה כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' פח-צט  
2650.ששון, יניב חיים; גוטווירט, אלנתן וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חברך? (שבת ד.)  ממגד גבעות עולם ג תשס עמ' 50-55  
2651. Dukes, Leopold  Nothluge  Jeschurun, Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. J. Kobak, 3 (1859), p. 41  
2652. Shaviv, Yehuda  Conflicting mitzva obligations (Halachic aspect of the 'Hesder')  Crossroads 1 (1987), p. 187-199  
2653.[ויצמן] ו', יחיאל הואיל ואישתרי אישתרי, ועשה דוחה לא תעשה ניב המדרשיה גל' חורף תשכה עמ' לד-מ  

י. עונשין > מצווה הבאה בעבירה

 מחברכותרתספרביקורת
2654.אונגר, עופר דין מצווה הבאה בעבירה בלכתך בדרך תשרי תשנח עמ' 37-44  
2655.אופנהיימר, יוסף אהרן מצוה הבאה בעבירה קול התורה חוב' א תשרי תשלח עמ' מז-נא  
2656.אוקס, דוד עשה דוחה את לא תעשה ומצוה הבאה בעבירה משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 790-800  
2657.אלברג, שמחה מצוה הבאה בעבירה הפרדס שנה נ חוב' ב מרחשון תשלו עמ' 12-8  
2658.אלברג, שמחה מצוה הבאה בעבירה בדבר שאין בו ריצוי הפרדס שנה מז תשלג חוב' ב עמ' 22-19; ג עמ' 25-22  
2659.אסולין, שלום מצווה הבאה בעבירה עדות לשושן 1 תשמה עמ' 39-35  
2660.אפשטין, יעקב מצוה הבאה בעבירה חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 13-83  
2661.ארנרייך, חנוך דב בדין מצוה הבאה בעבירה (שיטת הירושלמי) נר מערבי א תשנ עמ' ריט-רכח  
2662.בלוי, בן ציון בענין מצוה הבאה בעבירה קול התורה גל' כט תשרי תשנא עמ' יט-כא  
2663.בלומנפלד, מאיר מצוה שאמרו חכמים שלא לקיימה אם יש מצוה בעשייתה נועם ספר יב תשכט עמ' רלט-רמג  
2664.בנגו, דודי מצוה הבאה בעבירה (ויחסה לתורת הקנינים) מספרא לסייפא עלון 48 שבט תשנה עמ' 12-18  
2665.ברגר, ידב סוכה גזולה המאיר לארץ גל' 14 תשרי תשנט עמ' 33-44  
2666.ברון, אריה ליב בענין מצוה הבאה בעבירה הפרדס שנה מה תשלא חוב' י עמ' 11-8  
2667.ברונשפיגל, אבא סוכה גזולה הפרדס שנה נג חוב' ח אייר תשלט עמ' 22  
2668.ברנשטיין, משה ביאורים בענין מצוה הבאה בעבירה, ודין שואל שלא מדעת אור עולם חוב' א-ב אלול תשטו - תשרי תשטז עמ' לד-לח  
2669.גיפס, מרדכי אריה בענין מצה גזולה כרם שלמה גל' קסד ניסן תשנד עמ' נב-נז  
2670.געללעי, זכריה בגדרי יאוש בדין מצוה הבאה בעבירה קול התורה חוב' ט תשרי תשמב עמ' מב-מז  
2671.דבורץ, בצלאל בדין בעידנא בעדל"ת ובמהב"ע שערי תורה קובץ ו שבט תשכא עמ' כד-כח  
2672.דינר, יוסף צבי בענין מצוה הבאה בעבירה קול התורה גל' כו תשרי תשנ עמ' יג-טו  
2673.הכהן, בן ציון בענין מצוה הבא בעבירה כרם שלמה גל' קנט אלול תשנט עמ' ל-לה  
2674.הכהן, דוד מצוה הבאה בעבירה אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 336-333  
2675.הלוי, שמעון בענין מצוה הבאה בעבירה בדרבנן מוריה שנה א גל' ז תמוז תשכט עמ' ג-ד  
2676.הרשלר, משה בסוגיא דלולב הגזול ודין מצוה הב"ע מוריה שנה יח גל' א-ב תשרי תשנב עמ' פב-פו  
2677.הרשלר, משה בדין מצוה הבאה בעבירה דובב שפתי ישנים, לזכרו של דב אטינגר, ירושלים [תשלז] עמ' 110-107  
2678.הרשקוביץ, מנחם מנדל בענין מצווה הבאה בעבירה בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שנג-שנו  
2679.ויכלדר, בצלאל בענין מצוה הבאה בעבירה במצוות דרבנן זכור לאברהם תשנג עמ' תכו-תכח  
2680.וינטר, אלימלך מצוה הבאה בעבירה שמעתין שנה טז גל' 57-56 אדר תשלט עמ' 42-35  
2681.ז'ולטי, אריה בדין קרקע אינה נגזלת וסוכה גזולה בית דוד; סוכה-ביצה, זכרון יעבץ, לזכרו של רבי יעקב בצלאל ז'ולטי, חולון תשמד עמ' סז-עד  
2682.זיידנפלד, יהודא יוסף בדין מצוה הבאה בעבירה הפרדס שנה לד חוב' ט סיון תשך עמ' 47-54  
2683.זינגר, יצחק אהרן בדין מצוה הבאה בעבירה המאור שנה יא קונ' א תשרי תשך עמ' 11-10  
2684.זעפרני, שמואל מצווה הבאה בעבירה המאיר לארץ גל' 34 סיון תשס עמ' 13-23  
2685.טויסיג, ישראל סוגיא דמצוה הבאה בעבירה ברה כחמה; לע"נ הרבנית רוחמה הינדל ברים, ירושלים תשס עמ' רלא-רלב  
2686.טננבוים, צבי מצה גזולה הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 19-13  
2687.טננבוים, צבי בענין מהב"ע הפרדס שנה מג תשכט חוב' א עמ' 24-22  
2688.לוין, שלמה יצחק בדין מצוה הבאה בעבירה הפרדס שנה כט חוב' ב חשון תשטו עמ' 17-15  
2689.ליכטנשטיין, קלמן בענין מצוה הבאה בעבירה הדרום חוב' כט ניסן תשכט עמ' 90-76  
2690.ליפשיץ, שמואל בענין מצוה הבאה בעבירה ספר היובל לרבי שמעון שקאפ, וילנא תרצו עמ' קטז-קיח  
2691.מיכאלי, משה  בדין מצוה הבאה בעבירה  מגל ז תשן עמ' 139-145  
2692.סולובייצ'יק, יוסף דוב בדין מצוה הבאה בעבירה מוריה שנה א גל' ד-ו אייר-סיון תשכט עמ' ח-יג  
2693.עקשטיין, אברהם מרדכי בענין מצוה הבאה בעבירה בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שנא-שנב  
2694.ערמון, פסח יהודה ביאור בדין מצוה הבאה בעבירה בית אהרן וישראל גל' סה סיון-תמוז תשנו עמ' נז-סב  
2695.פטנקין, עקיבא מצוה הבאה בעבירה עלון שבות גל' 100 כסלו תשמג עמ' 176-163  
2696.פישר, ברוך יקותיאל בענין מצוה הבאה בעבירה קול התורה גל' לט תשרי תשנו עמ' סו-סח  
2697.פריימן, מנחם בענין מצוה הבאה בעבירה אהלי חיים, לזכר ר' אליהו חיים שפירא, ירושלים תשנא עמ' קסא-קסד  
2698.פרקובסקי, ישראל בענין מצוה הבאה בעבירה מוריה שנה כ גל' ה-ז ניסן תשנה עמ' קב-קו  
2699.פתחי, דוד מצווה הבאה בעבירה המאיר לארץ גל' 65 תשסו עמ' 164-200  
2700.קפלן, אריה ליב מצוה הבאה בעבירה במצוה דרבנן הפרדס שנה מ חוב' ב חשון תשכו עמ' 5-6  
2701.רבינוביץ, נחום אליעזר מצה של אסורי אכילה - אם יוצאין בה בשעת הדחק (בירור המושג מצוה הבאה בעבירה) הדרום חוב' לו ניסן תשלג עמ' 14-19, 270  
2702.רוזן, חיים בדין מהב"ע הפרדס שנה מג תשכט חוב' ד עמ' 7-9  
2703.רוזנברג, ברוך בעניין מצוה הבאה בעבירה כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' קפ- קפו  
2704.רוזנטל, בן-ציון בסוגיא דאונכרי ומצוה הב"ע המאור שנה ח חוב' ז אייר-סיון תשיז עמ' 16-11  
2705.רידר, ישעיה בענין מצוה הבאה בעבירה בית יצחק תשיד עמ' 130-133; המאור שנה ז חוב' ו ניסן תשטז עמ' 16  
2706.רייכמן, צבי קונטרס מצוה הבאה בעבירה כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 267-257  
2707.רפאל, שילה מצוה הבאה בעבירה בית התלמוד ספר ח תשלד עמ' ט-יב  
2708.שוב, זבולון מצה גזולה צהר ב תשנח עמ' קנז - קסא  
2709.שטארק, אהרן שאול בענין מצוה הבאה בעבירה קול התורה גל' מז תשרי תשס עמ' ק-קד  
2710.שטיינברג, אריה גדליה בענין מצוה הבאה בעבירה הפרדס שנה מה תשלא חוב' ט עמ' 11-13  
2711.שטיינברג, גדליה אריה מצוה הבאה בעבירה הפרדס שנה נא חוב' ז ניסן תשלז עמ' 16-14  
2712.שפירא, חיים צבי בית משותף שא' השכנים נטע בחצר ד' מינים מבית לוי ד תשרי תשנד עמ' קכה-קכח. סגל, שלום מרדכי, בענין שכן שנטע אילן ערבה בחצר בית משותף, מבית לוי ח תשרי תשנו עמ' קלט-קמד: שפירא חיים צבי (תגובה) שם עמ' קמד-קמט  
2713.שפירא, משה מנחם מצות שופר "שמיעה" או "תקיעה" ובדין שופר הגזול מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' קכה-קכו   
2714.שפירא, משה שמואל מצוה הבאה בעבירה מוריה שנה ו גל' ב-ד מנחם-אב תשלה עמ' קכא-קכג  
2715.שפירא, נפתלי צבי יהודא בדין שופר הגזול ומצוה הבאה בעבירה לשמש שם אהל, ספר זכרון לרבי משה שמואל שפירא, ירושלים תשסז עמ' תלח-תנז  
2716.שרים, מתתיהו בדין מצוה ומכשירי מצוה הבאים בעבירה במצוות: סוכה, לולב, ושופר שאינם שלו, ואם יש לברך בכי האי גוונא על המצוות הללו המאסף שנה ה תשמג עמ' 580-575   

י. עונשין > מעשה הבא בעבירה. 'אי עביד לא מהני'

 מחברכותרתספרביקורת
2717.אלבק, שלום דינו של מעשה שיש בו איסור סיני כרך פא תשלז עמ' ג-יט  
2718.אנציקלופדיה תלמודית דיעבד כרך ז עמ' תו-תיט  
2719.בידרמן, יעקב יצחק בדין קנין מערב שבת על מנת שיחול בשבת אור יהל קובץ ג תשמה עמ' לד-לח  
2720.גורדון, שלמה זלמן בענין קנין גזילה ובענין אי עביד לא מהני כרם שלמה גל' קצג תשרי-חשון תשנח עמ' לד-לה  
2721.גרוברט, יהודה ליב בעינן קרא כדכתיב - לכתחילה ודיעבד בדאורייתא גבעת שאול, ספר יובל לש' זילבער, שיקאגו תרצו מדור עברי עמ' 59-66  
2722.הכהן, שלמה בסוגיא דאי עביד לא מהני ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שס-שסה  
2723.וינד, ישראל בענין אי עביד לא מהני תורה אור שנה א תשיח עמ' קי-קיא  
2724.טויבנפלד, שמואל בענין אי עביד לא מהני תורה אור שנה א תשיח עמ' נב-נג  
2725.יולס, אפרים אליעזר לכתחילה ודיעבד בדאורייתא המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' עג-עז  
2726.לוזון, בנימין העובר על חרם דרבינו גרשום - וגירש שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 166-163  
2727.לוין, שלמה יצחק בדין אי עביד לא מהני הפרדס שנה לב חוב' ט סיון תשיח עמ' 18-20  
2728.מישקובסקי, חזקיהו יוסף כ"מ דאמר רחמנא ל"ת אי עביד מהני כנסת ישראל ירושלים ד כסלו-שבט תשל עמ' נו-סב  
2729.נוסבוים, ברוך כל מילתא דאמר רחמנא ל"ת אעל"מ שערי תורה קובץ ג אדר ניסן תשו עמ' כד-כח  
2730.סנדרס, צבי אריה בענין לא תעביד ואי עביד לא מהני המאור שנה ב חוב' א תשרי תשיא עמ' 9-10  
2731.עבו, שלמה גירושין בעל כורחה על ידי שליח אור תורה שנה יב תשם עמ' רנט-רסז  
2732.קוביוף, אלעזר משה בדין אי עביד לא מהני עדות, קובץ תורני, גל' יח שבט תשנה עמ' פא-פד  
2733.קרגוי, מנדל תשובה בענין אי עביד מהני או לא מהני המעין כרך יג תשלג גל' ד עמ' 1-2  
2734.קרוך, יעקב ליב הלכה רבה (מיוסד על סוגיות הש"ס...). עורך: אדוניהו קראוס. חלק א: כל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד.. ירושלים תשכה 420 עמ'  
2735.רבינוביץ-תאומים, אליהו דוד דין בשבת פרי הארץ גל' ד תשרי תשמב עמ' 19-10  
2736.רקובר, נחום מעשה הבא בעבירה שערי צדק ב תשסא עמ' 303-311  
2737.רקובר, נחום מעשה הבא בעבירה קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 525-534  
2738.רקובר, נחום ענישה במעשה הבא בעבירה משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' ב ירושלים תשל 11 עמ'  
2739.רקובר, נחום ענישה בשכר-עבירה במשפט העברי משפטים כרך ב 1970 עמ' 487-481  
2740.שוחטמן, אליאב מעשה הבא בעבירה במשפט העברי א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 494 עמ'   
2741.שוחטמן, אליאב מעשה הבא בעבירה: תוצאותיה של אי-חוקיות במשפט העברי ירושלים תשמא 351 עמ'.  ביקורות: סולטנוביץ, זאב: תרומה חשובה לחקר המשפט העברי. פרי הארץ גל' ג אייר תשמא עמ' 92-91; בזק, יעקב: משפטים כרך יב תשמב-תשמג עמ' 202-200; Sinclair, Daniel B.: ILR 17 (1982), p. 383-387 
2742.שוחטמן, אליאב מעשה הבא בעברה - תוצאותיה של אי-חוקיות במשפט העברי ובמשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 112 ויקהל תשסג 4 עמ'  
2743.שטיינברג, גדליה אריה כל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עבד לא מהני הפרדס שנה מד תשל חוב' ח עמ' 10-13  
2744.שקופ, משה מרדכי בענין אי עביד לא מהני ספר היובל לרבי שמעון שקאפ, וילנא תרצו עמ' קג-קד  
2745. Kaatz, Saul  Temura 4b (אם עביד מהני או לא מהני) Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 13 (1926), p. 309-310  

י. עונשין > הצלת נפש. פיקוח נפש

 מחברכותרתספרביקורת
2746.שאלות מענין פקוח נפש (מתוך מכתב מרופא חשוב בירושלים) נועם ספר ו תשכג עמ' ריח-ריט  
2747.אביגדור, יעקב אי כל פקוח נפש דוחה שבת הפרדס שנה לא חוב' ט סיון תשיז עמ' 9-12; חוב' י תמוז תשיז עמ' 14-16  
2748.אביגדור, יעקב יציאה מעיר מקלט לצורך פקוח נפש הפרדס שנה לג חוב' ד טבת תשיט עמ' 17-20  
2749.אביגדור, יעקב פקוח נפש בשבת, בחולה שאינו יהודי אור המזרח כרך טז תשכז עמ' 171-167  
2750.אבידן (זמל), אברהם ההסתכנות בהצלת הזולת לאור ההלכה תורה שבעל פה טז תשלד עמ' קכט-קלד  
2751.אבידן, אברהם גדר הסכנה במלחמת המפרץ - חובת הציות להנחיות מערכת הבטחון מספרא לסייפא עלון 39 תשרי תשנב עמ' 13-19  
2752.אבידן, אברהם מתי הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב ישורון יג אלול תשסג עמ' תקמג-תקנא  
2753.אבלסון, חיים יציאת גולה מעיר מקלטו לצורך פיקוח נפש שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' מב-מז   
2754.אבנרי, יצחק ספרות ההלכה בימי השואה סיני כרך צב תשמג עמ' קעב-קפח  
2755.אברהם, אברהם סופר פיקוח נפש במצוות שבין אדם לחבירו המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 25-17. אוירבך, שלמה זלמן; ולדינברג, אליעזר יהודה; לוי, י': שם גל' ג ניסן תשם עמ' 54-49 
2756.אברהם, אברהם סופר הצלת נפש המעין כרך כב גל' ג ניסן תשמב עמ' 40-31  
2757.אברהם, אברהם סופר סוגי החולים וכללי ההיתרים בשבת המעין כרך כח גל' ד תמוז תשמח עמ' 78-74  
2758.אברמוביץ, חיים יצחק וחי בהם; פקוח נפש בהלכה ירושלים תשיז רצו עמ'  
2759.אדלר, סיני איך להתנהג אחרי הסעת חולה שיש בו סכנה שבילין גל' ו-ז תשרי-טבת תשכד עמ' מג-מד  
2760.אהרנברג, יהושוע מנחם איסור מסירת שטחי א"י לנכרים תחומין י (תשמט) 26-33  
2761.אוחיון, שמעון ברוך בדין מחלל שבת במזיד שבילין גל' ד טבת תשכג עמ' ל-לג, סח  
2762.אוחיון, שמעון ברוך המוביל יולדת בשבת שבילין גל' ח-ט תשרי תשכה עמ' מו-נא  
2763.אוירבך, שלמה זלמן בירורים וספיקות בענין פקוח נפש דוחה שבת [אוצר המשפט חלק א ערך 7278] מזכרת למשה, לזכרו של משה אפרים אפרתי, ירושלים תשלה עמ' כד-נו  
2764.אוירבך, שלמה זלמן בירורים וספיקות בענין פקוח נפש דוחה שבת מוריה שנה ג גל' ג-ד סיון-תמוז תשלא עמ' י-לו; תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' יז-מה  
2765.אונגר , זאב האם מותר לכהן להיטמא למת כדי להציל אבר בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' קיז- קיח  
2766.אונטרמן, איסר יהודה פיקוח נפש שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' ג-קג  
2767.אונטרמן, איסר יהודה בדין פקוח נפשו של עובר ובעניני רודף [אוצר המשפט חלק א ערך 7526] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שנב-שנט  
2768.אונטרמן, איסר יהודה בענין פיקוח נפש של עובר שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שנט-שסז  
2769.אונטרמן, איסר יהודה בעניני פיקוח נפשות הנאמן גל' פג סיון תשי עמ' 4-5  
2770.אונטרמן, איסר יהודה מצות פקוח נפש וגדריה התורה והמדינה קובץ ד תשיב עמ' כב-כט; ה-ו תשיג-תשיד עמ' לד-מד. המשך: גדרי הצלת רבים (מצות פקוח נפש וגדריה). שם תשטו-תשיז עמ' כט-לח. פקוח נפש וגדריה. שם קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' יח-כה; יא-יג תשכ-תשכב עמ' ה-טו  
2771.אונטרמן, איסר יהודה דרגות של קדימה בהצלת נפשות, בפדיון שבויים, בצדקה ובהלואה לפי ההלכה יד שאול, לזכר ווינגורט, ירושלים תשיג עמ' נו-סא  
2772.אונטרמן, איסר יהודה שבט מיהודה [שער א: בעניני פקוח נפשות] ירושלים תשטו שכב עמ'  
2773.אונטרמן, איסר יהודה הקרבה עצמית ואהבת ישראל במסורת היהדות (הרהורי-מחשבה בקשר עם המשפט הידוע בירושלים) שנה בשנה תשכב עמ' 122-115  
2774.אונטרמן, איסר יהודה עיונים בהלכות יום הכפורים שנה בשנה תשכג עמ' 148-139  
2775.אונטרמן, איסר יהודה לסיום סדר נזיקין במשנה היומית (על משנה סוף הוריות: כהן קודם ללוי וכו') כנס לומדי המשנה היומית, היכל שלמה, ירושלים תשכג עמ' 5-11  
2776.אופן, שלום הצלת נפשות בספק סכנה כתלנו יד תשנב עמ' 203-218  
2777.אטון, שבתי מצוות דחויות הן אצל פקו"נ ושאר אונסין או מותרות בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' כ-כד  
2778.איילי, מאיר אדם תמורת אדם בהצלת נפשות בספרות השו"ת של האחרונים מימי השואה דפים לחקר תקופת השואה מאסף ג תשמד עמ' 59-43  
2779.אלבוים, יצחק אי מחויב לתת אבר פנימי להצלת אחותו המאור שנה כט חוב' ה סיון-תמוז תשלז עמ' 6-4. רייז, שניאור זושא: השתלת אבר פנימי להצלת אחותו. שם חוב' ז תשרי-חשון תשלח עמ' 16-15 
2780.אלברג, שמחה יציאה מעיר מקלט לצורך פקוח נפש הפרדס שנה לג חוב' ב חשון תשיט עמ' 22-27  
2781.אלוני, זלמן יוסף דין פיקוח נפש בעובר בשבת בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' נב-סב  
2782.אליהו, מרדכי פרשת השב"כ לאור ההלכה; האם יש להעמיד לדין את תא"ל יצחק מרדכי על פי הרמב"ם בנתיבי בבא סאלי גל' 3 אלול תשמו עמ' 5-3  
2783.אלרן, יאיר לא תעמוד על דם רעך (גלגולו של רעיון ורישומו על החברה בישראל) אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 7-37  
2784.אלרן, יונתן יישוב הארץ בשעת סכנה צהר ו אביב תשסא עמ' 9-22  
2785.אמסל, מאיר חיילי ההגנה שהצילו את השבויים באוגאנדא אי עשו כהלכה לסכן נפשם ונפש השבויים המאור שנה כח חוב' ה סיון-תמוז תשלו עמ' 21-17  
2786.אמסל, מאיר כמה פרטי דיני הצלת נפשות המאור שנה כט חוב' א תשרי-חשון תשלז עמ' 44-31  
2787.אמסל, מאיר בעלי הצלה ועזרה ראשונה בשבת קודש בגדולי ישראל ובבגדי שבת ולא על ידי עכו"ם המאור שנה לד חוב' ד ניסן-אייר תשמב עמ' 15-13  
2788.אנציקלופדיה תלמודית אין דוחין נפש מפני נפש כרך א עמ' רפב-רפג (תרד-תרו במהדו' ב)  
2789.אנציקלופדיה תלמודית אסור חמור; אסור קל כרך ב עמ' עז-עח  
2790.אנציקלופדיה תלמודית הצלת נפשות כרך י עמ' שמב-שנא  
2791.אנקר, אהרן רצח מתוך הכרח וצורך במשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה 174-154  
2792.אנקר, אהרן הכרח וצורך בדיני עונשין רמת-גן תשלז 256 + 8 עמ'  
2793.אפלבום, דוד יעקב בחיוב לימוד עזרה ראשונה ליחיד וחובת הציבור בכך בית הלל גל' טז אלול תשסג עמ' סג-סח  
2794.אפלבום, דוד יעקב הכנות להצלת מקרי דום לב: חובת היחיד או הציבור תורה שבעל פה לג: עמ' צה-ק', תשנב  
2795.אפרסמון, אליעזר; ויסקוט, דוד; עוזרי, יחיאל הקצאת משאבים וקדימויות טיפול ברפואה הציבורית מלילות א תשנח עמ' 11-41  
2796.אפרתי, שמעון שאלה ותשובה מזועת השואה שנה בשנה תשכא עמ' 128-120  
2797.אפשטין, יעקב כניסה למצבי סכנה - מצבים והעדפות חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 293-297  
2798.אריאל, חנן תחבורה ציבורית - חובה הלכתית ומוסרית צהר טו קיץ תשסג עמ' 15-22  
2799.אריאל, יגאל רכב סיור בטחוני בשבת תחומין ב תשמא עמ' 115-110  
2800.אריאל, יגאל יחידת חילוץ גולן - הבטי הלכה תחומין יז (תשנז) 66-85  
2801.אריאל, יועזר חוקי התנועה ופיצויים על תאונות תחומין יט (תשנט) 258-270  
2802.אריאל, יעקב עזיבת הארץ ונטישת העיר מחשש סכנה תחומין יב (תשנא) 187-199  
2803.אריאלי, שאול מרדכי הצלת נפשות בחיי נפש אור המזרח כרך מח תשסג עמ' 46-55  
2804.באומל, יהודית תידור לבירור היסטורי של שתי סוגיות הלכתיות, שנתעוררו בתקופת השואה סיני כרך צא תשמב עמ' קנו-קסז  
2805.בוילן, שמואל חשש סכנה לאור ההלכה אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 59-48  
2806.בוילן, שמואל סכנה ובטחון בשעת מלחמה אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 203-211  
2807.בוסקילה, יוסי דין פיקוח נפש בשבת בדרך אפרת עלון 18 תמוז תשמד עמ' 23-19  
2808.בוצ'קו, שאול דוד בדין לא תעמוד על דם רעך קול מהיכל ט אלול תשנט עמ' 136-143  
2809.בוצ'קו, שאול דוד יהודה בדין לא תעמוד על דם רעך קול מהיכל ט אלול תשנט עמ' 136-143  
2810.בזק, יעקב ניתוח קיסרי לאחר מוות מוחי של האם- פסק דין מחוזי אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 13-19  
2811.ביטון, אליהו השתוללות בכבישים ע"ג קטנועים וטרקטרונים אור תורה שנה כח תשנו עמ' לו-לח  
2812.בירדוגו, דוד האם ניתן לכוף תרומת דם שורת הדין ו תשס עמ' רא-רח  
2813.בלומנפלד, י"מ הגנת הישוב ע"פ הלכה סיני כרך מט תשכא עמ' ק-קיב  
2814.בלייך, יהודה דוד הפרדת תאומים סיאמיים בעלי לב אחד אור המזרח כרך מה תשנז עמ' 70-88  
2815.בלייך, יהודה דוד הוציא הוצאות כדי להציל את חברו ואח"כ נתעשר הניצול אסותא א ירושלים תשסו עמ' קצז-רא  
2816.בלקין, שמואל בענין חלול שבת ורודף בטרפה הפרדס שנה לט חוב' ו אדר א תשכה עמ' 6-9  
2817.בן זזון, דוד "וחי בהם" אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 201-205  
2818.בן פורת, אליעזר חילול שבת להצלת חיי שעה קול התורה גל' סא ניסן תשסו עמ'קפט-קצד  
2819.בן שחר, מאיר בענין גויים שאמרו לישראל תנו לנו אחד מכם ונהרגהו, ולא נהרוג כולכם מגל יב תשנח עמ' 131-147  
2820.בן שלמה, אליעזר החובה להציל נפשות- במשפט העברי ובפסיקת ביהמ"ש העליון בישראל אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 67-75  
2821.בן שלמה, אליעזר החובה להציל נפשות הפרקליט כרך לט תשן עמ' 414-434  
2822.בן שלמה, זכריה אבטחת מטיילים בשבת בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' סה-סח  
2823.בן שלמה, זכריה פוריות והלכה - סיכוי כנגד סיכון מבחינת "פיקוח נפש" בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' סח-עג  
2824.בן-זמרה, אליהו צ' שפיכות דמים מתוך 'צורך' במשפט העברי ובמשפט הישראל (על התאמת אמצעי ההצלה ומאזן הדמים) שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 152-117  
2825.בן-מאיר, יהושע תוקפם של הוראות בטיחות בצה"ל תחומין ד תשמג עמ' 251-248; בעניין תוקפם של הוראות מטכ"ל בנושאי בטיחות מבחינה הלכתית. בדרך אפרת עלון 10 אדר-ניסן תשמג עמ' 10-9. נריה, אברהם יצחק: שם עלון 15 תשרי תשמד עמ' 53-52 
2826.בנדיקט, בנימין זאב דיוק בלשונות הרמב"ם והעיון במקורות לשונותיו - מפתח לגילוי מקור הכרעתו בהלכה תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' קא-קז  
2827.בנר, אוריאל איסור הסתכנות ומגבלותיו לדעת ריה"ל בספר הכוזרי אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 22-30  
2828.בנר, אוריאל פרשת ארבעת המצורעים - המקור ל"לחיי שעה לא חיישינן" אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 37-44  
2829.בצרי, יעקב קטן ודאי, לעומת גדול מסופק [לענין הצלת נפשו] בית הלל גל' לד אלול תשסח עמ' מט-נא  
2830.בצרי, עזרא מתי מותר להציל עצמו או אחר כשיגרום נזק לאחר שרידים גל' כ מרחשון תשסב עמ' לה-מה  
2831.בקשי דורון, אליהו מתי החובה להציל חיי פגים בית הלל גל' לח תמוז תשסט עמ' מג-מט  
2832.בקשי-דורון, אליהו האם מותר לאשה להסתכן ללדת ילדים ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 297-303  
2833.בר אילן, נפתלי עדות על תאונת דרכים בבית המשפט תחומין י (תשמט) 179-190  
2834.בר אילן, נפתלי; קופמן, רחל; בר אילן, יחיאל טיפול בפגים שאינם בני קיימא או הצפויים לחיי יסורים אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 94-103  
2835.בר-טל, אבישי אין דוחין נפש מפני נפש ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 73-80  
2836.ברונר, בניהו חובתה של מדינת ישראל לאנשי צד"ל תחומין כא (תשסא) 164-170  
2837.ברט, יצחק גדרי פיקוח נפש ציבורי: הרש"ז אוירבך, הר"ש ישראלי והר"ש גורן תחומין כט תשס"ט עמ' 386-402  
2838.בריזמן, דוב אהרן בענין גנב שטבח עבור חולה שיש בו סכנה הפרדס שנה סב חוב' י תמוז תשמח עמ' 16-14  
2839.בריסקין, יהושע תו יהושע, הוא שלחן ערוך של תורת שבת, בדבר מעשה צרכי רופא חולה ויולדת . וכן תורת ענייני פיקוח נפש... וכן דחיית השבת למי שהולך במדבר ואינו יודע מתי שבת. ירושלים תרסב כד דפים  
2840.ברנסדורפר, ידידיה וחי בהם (כללי מניעת תאונות דרכים ממקורות התלמוד והפוסקים) תל אביב תשן רמ עמ'  
2841.ברנשטיין, שלמה חיים 'מותר ללוות בריבית מפני פיקוח נפש' (שו"ע יו"ד, קס, כב) נר ליחזקאל, לנשמת יחזקאל עזרא בצלאל, ירושלים תשלג(?) עמ' 52-49  
2842.ג'קסון, שלמה (סטיב) טיפול בנפגעים תחת אש- שיקולי פיקוח נפש הלכה למעשה אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 101-120  
2843.גודמן, מרדכי התישבות בשעת סכנה ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 42-63  
2844.גודמן, מרדכי תאונות דרכים: מה עדיף? תכנון ותחזוקה ראוים או הצלה מהירה ממעיין מחולה גל' 13 ניסן תשסח עמ' 16-25  
2845.גוטל, נריה הטלת יונה הנביא אל הים [היבטים הלכתיים] המעין כרך ל גל' ד תמוז תשן עמ' 29-39, שם כרך לא גל' א תשרי תשנא עמ' 34-48  
2846.גוטל, נריה הפגות בהלכה: שרשי הפסיקה ויסודותיה אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 85-128  
2847.גוטל, נריה הפגות בהלכה- השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות אסיא חוב' נו תשרי תשנו עמ' 49-63  
2848.גוטמן, צבי הפלה לצורך הצלת נפש עטרת שלמה ח תשסג עמ' קסה-קעד  
2849.גולבסקי, חיים דובער מי שפסקה חיותו ואפשר להצילו אי מותר לחלל עליו את השבת המאור שנה כא תשכט קונ' ג עמ' 12-11  
2850.גולדברג, זלמן נחמיה פקוח נפש והגדרת דחית נפש מפני נפש מוריה שנה ח גל' ד-ה אלול תשלח עמ' מח-נו  
2851.גולדברג, זלמן נחמיה רופא שעוסק בגוסס אם מותר לעזבו כדי לטפל בחולה אחר הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קצא-קצה  
2852.גולדברג, זלמן נחמיה הפסקת הנשמה מלאכותית בחולה אנוש כדי להציל חולה אחר שסיכוייו טובים (פיקוח נפש ודחית נפש מפני נפש) עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 83-64  
2853.גולדין, ישראל בדין לא תעמוד על דם רעך הפרדס שנה טז חוב' יב אדר תשג עמ' 26-27  
2854.גולדמן, יהושע הצלת נפשות בשבת קובץ שמועה טובה, בופלו, ניו-יורק תשמב עמ' 59-55  
2855.גולדשטיין, אלעזר נוהל חניבעל" על פי ההלכה [ נוהל ההתמודדות הנהוג בצה"ל לגבי חטיפת חיל, לפיו יש לפעול מידית למניעת החטיפה, גם אם יש חשש לפגיעה בחטוף] תחומין לא תשעא עמ' 157-165  
2856.גורן, שלמה אדמת הקודש ופיקוח נפש תחומין טו (תשנה) 11-22  
2857.גינזבורג, שמאי הסעת עולים לא"י בשבת נועם ספר ו תשכג עמ' קצד-קצח  
2858.גינזבורג, שמאי שתי תשובות בנידון הסעת עולים [לארץ ישראל] בשבת בשעת צורך אור המזרח שנה י חוב' ג-ד תשרי תשכג עמ' 23-26  
2859.גליקמן, יצחק בדין פקוח נפש בשבת נועם ספר ו תשכג עמ' רכ-רלט  
2860.גלסר, גבי ואם יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה - האמנם? מעליות יג תשנג עמ' 195-204  
2861.גניזי, מרדכי בדיני פקוח נפש שערי תורה קובץ ב טבת תשך עמ' יג-טו; קובץ ג אדר-ניסן תשך עמ' יח-כא  
2862.גרבר, מיכאל דחויה" או "הותרה" בפיקוח נפש בשבת ובמצוות אחרות מגל ח-ט תשנב עמ' 87-102  
2863.גרוס, צבי פיקוח נפש בשבת ע"י ישראל דוקא או ע"י עכו"ם פרי תמרים קובץ י תשרי תשמג עמ' צה-צז, קד  
2864.גרוס, צבי ביאור רחב בענין פיקוח נפש בשבת פרי תמרים קובץ יב פסח תשמג עמ' פג-קה  
2865.גרוסברג, חנוך זונדל בענין המלווה עם יולדת בשבת שבילין גל' י-יא טבת-אדרים תשכה עמ' כו-כז  
2866.גרוסברג, יחיאל גרשון קידוש ה' בהצלת נפש יחיד למרות סכנת הרבים כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תסח-תעב  
2867.גרוסנס, אריה ליב אם מותר לסכן חיי שעה בשביל ספק הארכת שנים הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קמג-קמו  
2868.גרינבלט, אפרים ספק פקוח נפש וודאי פקוח נפש מוריה שנה יא גל' ה-ו ניסן תשמב עמ' סו-סז  
2869.גרינבלט, אפרים מצות מעקה קול תורה שנה כב תשכח חוב' יא-יב עמ' ז-ט  
2870.גרינשפן, נחמן שלמה בענין פקוח נפש שערי ציון שנה ב תרפב חוב' ט-יא דפים ה-יז  
2871.גרשוני, יהודה ברורי הלכה בענייני השואה אמונה בשואה, ירושלים תשם עמ' 25-9  
2872.גרשוני, יהודה חיילי ישראל המסתכנים נגד פקודה של הקצין אם יש מצוה להצילם [אוצר המשפט חלק א ערך 7304 ,6901] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רי-רטו  
2873.גרשוני, יהודה בירור הלכה בעניני השואה [אוצר המשפט חלק ב ערך 4918] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תקלא-תקמב  
2874.גרשוני, יהודה בירור על שמירת הנפש חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תמ-תמד  
2875.גרשוני, יהודה מכניס עצמו בסכנה אם יש מצוה להצילו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תמד-תמו  
2876.גרשוני, יהודה חיילי ישראל המסתכנים נגד פקודה של הקצין אם יש מצוה להצילם אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 8-3  
2877.גשטטנר, נתן חולה שיש בו סכנה אם מותר לחלל את השבת יותר מן ההכרח להצלתו בשבילי הרפואה חוב' ז אלול תשמה עמ' פב-צח. וייס, אשר זליג: שם חוב' ח כסלו תשמז עמ' נט-סז 
2878.דומב, יחיאל בטיחות ומניעת תאונות כחובה הלכתית בד"ד 5 תשנז עמ' 69-79  
2879.דומב, צבי בירורים וספקות בענין פיקוח נפש דוחה שבת  מוריה שנה כ גל' ח-ט תמוז תשנה עמ' נה-נז. אוירבך, שלמה זלמן: תשובה בענין הנ"ל. שם, עמ' נז-נט  
2880.דומוביץ, עמירם חייך או חיי חברך, חיי מי קודמים? בשדה חמ"ד שנה מ חוב' ג תשנז עמ' 61-80  
2881.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פיקוח נפש בדיני עונשין, בהלכה ובמוסר היהדות [אוצר המשפט חלק א ערכים 7308 ,916] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 278-264  
2882.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל חייך קודמין (על התחום בין הדין לבין המוסר) משפט וכלכלה כרך ג תשיז 192-188  
2883.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל הצלת יחידים באסונות המוניים משפט וכלכלה ד תשיח עמ' 60-64  
2884.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פקוח נפש וחרוף נפש בתלמוד ובספרות הרבנית הפרקליט כרך יד תשיח עמ' 333-308  
2885.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פיקוח נפש בדיני עונשין, בהלכה ובמוסר היהדות תרביץ שנה כז תשיח עמ' 500-483  
2886.דיכובסקי, שלמה קדימויות ועדיפויות בהצלת נפשות לאור ההלכה דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' מה-סו  
2887.דיכובסקי, שלמה עדיפויות בהצלת נפשות בציבור תורה שבעל פה לא: עמ' מ-נא, תשן  
2888.דיכובסקי, שלמה עדיפות בהצלת נפשות בציבור כלביא שכן, אסופת מאמרים לזכרו של גד יצחק עזרא, מרכז שפירא תשסג עמ' 149-165  
2889.דיכובסקי, שלמה העדפות בפיקוח נפש מלילות א תשנח עמ' 345-350  
2890.דישון, שניאור זלמן גדרי אדם לחלל עליו את השבת בית אהרן וישראל גל' קיא שבט-אדר תשסד עמ' כח-לג  
2891.דכובסקי, שלמה עדיפויות בפקוח נפש שעלי דעת א ניסן תשלב עמ' 45-47  
2892.דניאל, אברהם בענין גובה המעקה בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' נה-נט  
2893.דרוק, מרדכי בסוגיא דפיקוח נפש - הקל הקל זכור לאברהם תשנג עמ' תטז-תכ  
2894.האנציקלופדיה העברית פקוח נפש כרך כז עמ' 1015  
2895.הבר, שמואל הצלת השבויים מאוגאנדע לאור ההלכה המאור שנה כט חוב' ד כסלו-טבת תשלז עמ' 17-14  
2896.הופמן, יקותיאל בענין לא תעמוד על דם רעך  הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ' 77-83  
2897.הופפר, שמואל אונס ופיקוח נפש בעבירות אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 32-20  
2898.הורביץ, אברהם דוד בענין הצלת נפשות בשבת ויו"ט כרם שלמה שנה ז קונטרס ג טבת תשמד עמ' כו-לב  
2899.הכהן, רא"ם גדרי היתר פיקוח נפש בציבור המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 109-198  
2900.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה: קדימויות בהצלת חיים ירושלים תשסו 292 עמ'  
2901.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה: האחריות לחיי האחר ירושלים תשסד 211 עמ'  
2902.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה (חובת הצלת חיים) ירושלים תשסד 274 עמ'  
2903.הלוי, הלל יצחק מציל עצמו בממון חבירו משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' עג-קג  
2904.הלוי, הלל יצחק סיכון חיים להצלת הזולת משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' קנז-קעב  
2905.הלוי, חיים דוד דין 'הבא להרגך השכם להרגו' בחיינו הצבוריים תחומין א תשם עמ' 348-343; שפיכות דמים; היבטים הלכיים ומוסריים: 'דין הבא להורגך השכם להורגו' בחיינו הציבוריים (פרסומי עוז ושלום מס' 2). ירושלים תשמא 16 עמ'  
2906.הלוי, יהודה זרחיה בדיני פיקוח נפש בשבת אור תורה שנה יא תשלח-תשלט עמ' פו-פט  
2907.הלפרין, לוי יצחק פיקוח נפשות ודחיית נפש מפני נפש הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קמו-קסח. גולדברג, זלמן נחמיה: גרימת הריגה ודחיית נפש מפני נפש. שם עמ' קסט-קפ; תשובה: שם עמ' קפא-קפד 
2908.הלפרין, לוי יצחק העדפת דרך טיפול רפואית אחת על חברתה עטרת שלמה ד תשנט עמ' מח-נח  
2909.הלפרין, לוי יצחק הריון שיאלצו אח"כ לחלל עליו את השבת עטרת שלמה ו תשסא עמ' עט-צד  
2910.הלפרין, לוי יצחק הקדמת השתלת כליות לילד קטן מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' צ-קג  
2911.הלפרין, לוי יצחק ניתוק מכשירי החייאה מחולה לצורך חיבורם לחולה אחר מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' סט-צב  
2912.הלפרין, מרדכי 'כל היוצאין להציל חוזרין למקומן?' בדרך אפרת עלון סיון-תמוז תשם עמ' 58-46; אסיא חוב' לא-לב אדר תשמב עמ' 21-12. ולדמן, מנחם: שם חוב' לד תשרי תשמג עמ' 67-66; הערת העורך [הלפרין, מרדכי]: שם עמ' 68 
2913.הלפרין, מרדכי יולדת בשבת - גדרי פיקוח נפש לשיטת הרמב"ם אוריתא גל' יח תשנו עמ' קסט-קעד  
2914.הלפרין, מרדכי הלכות פיקוח נפש (ממשנתו של הג"ר שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל) המעין כרך לו גל' ד תמוז תשנו עמ' 17-26  
2915.הלפרין, מרדכי דרכו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בהלכות רפואה ופיקוח נפש אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 17-61  
2916.הנדל, ניל חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1998: השראה ומציאות מחקרי משפט טז חוב' 2 תשסא עמ' 229-275  
2917.הנקין, יהודה הרצל הצלת בני ערובה ופעולה צבאית נעם ספר כא תשלט עמ' קלא-קנט; פעולה צבאית להצלת בני ערובה. אור המזרח כרך כח תשם עמ' 55-44  
2918.הנקין, יהודה הרצל שלטון ישראל הוי כפיקוח נפש אור תורה שנה כה תשנג עמ' תתמג-תתמה  
2919.הרץ, נועם דין חזרת האמבולנס ומלויו בשבת ממעיין מחולה גל' 1 תנוכה תשנו עמ' 56-61  
2920.הרשלר, משה דיני תרופות ורפואות בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' סה-קכד  
2921.הרשלר, משה חיוב הצלה בחולים מסוכנים הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' כז-סח  
2922.הרשלר, משה גדרי חיוב הצלה בחולים שיש בהם סכנה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' לז-נא  
2923.הרשלר, משה בקביעת הזמן של פיקוח נפש הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' קעד-קעו  
2924.הרשקוביץ, בת שבע התינוק היקר אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 34-38; אסיא ספר ח תשנה עמ' 14-18  
2925.ווזנר, שמואל בגדר חובת הצלה לזולת שיגרום לתורם חלישות הגוף וטורח הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' קלט-קמב  
2926.ווייס, יצחק אריה לתרום כליה למחוסר פעולת כליות קול התורה גל' נז תשרי תשסה עמ' קנ-קנו  
2927.וולפא, שלום דובער החזרת שטחים - סכנת נפשות ואסורה על פי ההלכה קרית גת תשלט 16 עמ'  
2928.וורמן, שלמה הצלת נפשות הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 39-44  
2929.ויגודה, מיכאל לא תעמוד על דם רעך - חובת ההצלה וגבולותיה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 24 קדושים תשסא 4 עמ'  
2930.ויגודה, מיכאל ונקדשתי בתוך בני ישראל - החיים והקניין ומה שביניהם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 208 אמור תשסה 4 עמ'  
2931.ויין, דוב בערל בענין לא תעמוד על דם רעך הדרום חוב' לג ניסן תשלא עמ' 61-80  
2932.ויין, דוב ברל בענין לא תעמוד על דם רעך [אוצר המשפט חלק א ערך 7310] חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 102-77  
2933.ויינברגר, אפרים שמירה על החיים והבריאות בהלכה התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' קג-קכה  
2934.ויינגורט, אברהם אבא החזרת שטחי א"י ופקוח נפש המעין כרך יח גל' ד תמוז תשלח עמ' 20-1. ברויאר, מרדכי: שם עמ' 25-21; תשובה להערות: שם עמ' 29-26 
2935.ויינר, שי ובלכתך בדרך (עיון הלכתי ואמוני בנושא הזהירות בדרכים) נוה צוף תשסג 242 עמ'  
2936.וייס, אשר בעניני פיקוח נפש ישורון יג אלול תשסג עמ' תקלו-תקמב  
2937.וייס, אשר זליג הכניס עצמו למקום סכנה האם רשאי להסתכן בשבילי הרפואה חוב' ח כסלו תשמז עמ' סז-ע  
2938.וייס, אשר זליג מניעת הריון בסכנה גמורה עטרת שלמה ז תשסב עמ' קו-קי  
2939.וייס, מרדכי ליב בדין פקוח נפש גבי רודף הפרדס שנה סב חוב' ב חשון תשמח עמ' 18-16  
2940.וייסבקר, ברוך לא תעמוד על דם רעך ירושתנו ב תשסח עמ' צט-קכא  
2941.וייסברג, יעקב להעיר דבר [בענין המקור: ונשמרתם מאד לנפשותיכם] הפרדס שנה יב חוב' יב אדר תרצט עמ' 14-15  
2942.וינברגר, משה קדימה בריפוי חולים כשאין די רופאים או די תרופות עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 117-109  
2943.וינוגרד, יוסף אליהו בענין פקוח נפש בשבת ספר זכרון ליצחק וינאגראד וליוסף אליהו וינאגראד, ירושלים תשג עמ' מז-עד  
2944.וינטר, אלימלך פיקוח נפש שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' פז-צד   
2945.וינטר, אלימלך המותר לאדם להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל חברו מסכנה ודאית שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 50-45  
2946.וינר, יעקב איכות חיים וטיפול בחולה הגריאטרי בית הלל גל' ט טבת תשסב עמ' סא-סג  
2947.וינר, יעקב שו"ת בהלכות פקוח נפש ישורון יג אלול תשסג עמ' תקנב-תקסא  
2948.וינרוט, אברהם "לא תעמוד על דם רעך" סיני כרך קמ תמוז - אלול תשסז עמ' ט-לא   
2949.ויס, אשר האם אדם שהכניס עצמו למצב סכנה רשאי להסתכן? [בשבת] תחומין לא תשעא עמ' 77-79  
2950.ויס, אשר זליג שמירת הנפש ואין סומכין על הנס מנחת אשר, דברים, תשסז סי' ז עמ' מב-מט  
2951.ויס, אשר זליג ביסוד דין פיקוח נפש בשבת הותרה או דחויה מנחת אשר, שמות, תשסד סי' לג עמ' רכח-רלט  
2952.ויס, אשר זליג בעניני פיקוח נפש מנחת אשר, שמות, תשסד סי' ס עמ' תב-תז  
2953.ויס, אשר זליג בענין זקן ואינו לפי כבודו בהצלת נפש מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' מד עמ' רפב-רפט  
2954.ויס, אשר זליג מציל עצמו בממון חבירו מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' נ עמ' שיט שכה  
2955.ויס, אשר זליג חייך קודמין לחיי חבירך מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' נט עמ' שצב-שצז   
2956.וכטפוגל, משה אלעזר דחיית נפש מפני נפש במכשירים וטיפולים רפואיים עטרת שלמה ז תשסב עמ' קסה-קעב  
2957.ולדינברג, אליעזר יהודה אם מותר לחולה לב לישא אתו כדורים לשעת הצורך במקום שאין ערוב תורה שבעל פה יח תשלו עמ' כ-כב  
2958.ולדינברג, אליעזר יהודה שימוש בתרופות בשבת שנה בשנה תשם עמ 184-180  
2959.ולדינברג, אליעזר יהודה דחיית חיי שעה מפני חיי עולם בשבילי הרפואה חוב' ז אלול תשמה עמ' עה-פא  
2960.ולדמן, מנחם כל היוצאים להציל חוזרין למקומם תחומין ג תשמב עמ' 48-38  
2961.ורהפטיג, איתמר הצלת רבים מול מעטים באסון צור תחומין ד תשמג עמ' 151-144  
2962.ורנה, יצחק פקוח ודיני נפשות שערי ציון שנה י תרץ חוב' י-יב דפים יד-טז  
2963.זהר, נעם צלם אלהים והכרעות רפואיות; קדימה וסדרי עדיפויות בשאלות חיים ומות זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 19-31  
2964.זוין, שלמה יוסף משפט שיילוק לפי ההלכה לאור ההלכה, ת"א תשיז עמ' שי-שלו  
2965.זולדן, יהודה מגורים במקום סכנה בארץ ישראל אמונת עתיך 57 סיון-תמוז תשסד עמ' 38-49  
2966.זולדן, יהודה סיכון אישי לטובת הכלל תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 345-358  
2967.זילברשטיין, אשר פקוח נפש בשבת הפרדס שנה כז חוב' ז ניסן תשיג עמ' 8-14  
2968.זילברשטיין, יצחק בספיקו של החזון יחזקאל ביכול להציל בהיתר והציל באיסור קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' קפט-קצג  
2969.זילברשטיין, יצחק מה לענות לבן המתריס נגד הרופא: למה החיית את אבי? בשבילי הרפואה חוב' א אדר תשלט עמ' עד-פא  
2970.זילברשטיין, יצחק חיוב הרופא לחשוש לדברי החולה לענין שבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קפב-קפג  
2971.זילברשטיין, יצחק סדר עדיפות ניתוח - הקדמת תור תוך דחיית אחרים הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' צא-קא  
2972.זילברשטיין, יצחק 'שוטה' - הגדרתו ומעמדו ביחס לדיני פיקוח נפש עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 214-210  
2973.זילברשטיין, יצחק עד כמה חייב אדם לסכן עצמו כדי להציל אחרים? אסיא חוב' מא ניסן תשמו עמ' 11-5  
2974.זילברשטיין, יצחק להסתכן עבור הצלת הזולת קול התורה גל' נה תשרי תשסד עמ' קנג-קנח  
2975.זילברשטיין, יצחק כפיית ניתוח קיסרי להצלת הילוד אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 9-12  
2976.זילברשטיין, יצחק שיקולים כספיים בהצלת חיי אדם אסיא חוב' נה טבת תשנה עמ' 46-53  
2977.זילברשטיין, יצחק פעולות החייאה לחולה חשוך מרפא אסותא א ירושלים תשסו עמ' קיט-קכד  
2978.זילברשטיין, יצחק; חזני, ארז אלמנה שמבקשת משכניה שלא יעזבוה לבד בימי ההפצצות בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' צ-צב  
2979.זילברשטין, יצחק עד היכן "ספק פיקוח נפש" זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' רצב-רצז  
2980.זיסברג, יעקב סכנת דרכים בעליה לארץ ישראל תחומין יז (תשנז) 86-95  
2981.זלמנוביץ, יוסף פקוח נפש (שמירת הנפש והגוף, פקוח נפש והצלת נפשות, פדיון שבויים) מזכרת בתיה תשנז 283 עמ'  
2982.זלמנוביץ, ישראל אריה בדין פקוח נפש בשבת נעם ד תשכא עמ' קעה-קעט  
2983.זלצר, זאב לא תעמוד על דם רעך בספק סכנה למציל בלכתך בדרך תשרי תשלה עמ' 52-49; שבועות תשלו עמ' 32-24  
2984.זנו, דוד קבוצות סיכון - חובת האדם להיבדק אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 63-74  
2985.זסלנסקי, אהרן יצחק בענין הקל הקל כפי אהרן תנינא, ירושלים תשכג עמ' קנה-קנט  
2986.זעפרני, שלמה בדין יירוט מטוס על מנת להציל מפגיעה בנפשות מרובות יותר אור ישראל גל' כח תמוז תשסב עמ' קא-קד; אריאלי, שאול מרדכי. שם גל' לא אדר שני תשסג עמ' פה-צב  
2987.זעפרני, שמואל הסתכנות לשם הצלה תחומין יט (תשנט) 91-94  
2988.זעפרני, שמואל כניסה לסכנה לצורך הצלת נפש המאיר לארץ גל' 8 ניסן תשנח עמ' 16-35  
2989.חגי, שמואל שנים שהלכו במדבר מחניים נה ערב פסח תשכא עמ' 104-102  
2990.חדד, מאיר שבת - הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש המאיר לארץ גל' 62 ניסן-אייר תשסג עמ' 25-47, שם גל' 63 סיון-תמוז תשסג עמ' 19-37  
2991.חפוטה, אברהם שבת הותרה בפקו"נ או דחויה נועם ספר ו תשכג עמ' קפד-קצג  
2992.חפוטה, אברהם בדיני וגדרי מעקה נועם ספר טו תשלב עמ' סד-פד  
2993.חרל"פ, יעקב ח' "לא תעמוד על דם רעך" - על האזהרה ועל גבולותיה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 339 תשס 6 עמ'  
2994.טוגנדהפט, דבורה טיפול רופא בחולה במקום בו הוא מסכן את עצמו נתיבי מרחבים ה אלול תשנז עמ' 101-108  
2995.טוירק, שמואל אלימלך בענין לא תעמוד על דם רעך הפרדס שנה נ חוב' י תמוז תשלו עמ' 13-11  
2996.טוירק, שמואל אלימלך בדין פקוח נפש הדרום חוב' לו תשרי תשלג עמ' 41-46  
2997.טוירק, שמואל אלימלך בדין שבת אצל פיקוח נפש אם הותרה היא או דחויה אור המזרח שנה כב טבת תשלג עמ' 80-76  
2998.טוקצינסקי, יחיאל מיכל בדין חולה ובדין בריא האומר 'צריך אני' הפרדס שנה יב חוב' יא שבט תרצט עמ' 7-8  
2999.טכורש, כתריאל פישל על פקוח נפש בשבת שבילין גל' א אדר ב תשכב עמ' מג-מד  
3000.טכורש, כתריאל פישל פקוח נפש כתר אפרים, ת"א תשכז סי' ד עמ' לה-לח  
3001.טל, צבי אין דוחין נפש מפני נפש בהלכה היהודית עלי משפט כר' ב טבת תשסב עמ' 21-32  
3002.טנדלר, משה דוד בעיות בקדימה בהצלה: התקציב הציבורי ודיחוי נפש מפני נפש כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 169-167  
3003.טפלין, ישראל בדין חייך קודמיו, ויהרג ואל יעבור מישרים חוב' ז אייר תשלא עמ' לד-נ  
3004.טרוביץ, שמואל בענין ניוול המת לצורך פיקוח נפש מוריה שנה כא גל' ג-ד טבת תשנז עמ' נג-סז  
3005.טרשנסקי, משה פיקוח נפש בשבת - הותרה או דחויה? שמעתין גל' 139 תשס עמ' 87-97  
3006.ידין, אורי על דיני פיקוח נפש משפטים כרך יב 1970 עמ' 267-252 (בעמ' 256-255)  
3007.יודקובסקי, משה יעקב בענין להרוג חיי שעה כדי להציל חיי עולם קובץ בית אהרן, מלבורן תשנז עמ' ריב - רטו  
3008.יונגרייז, אורי גדרי "חייך קודמים לחיי חברך" (החיוב לרפא מדין השבת אבדה ונטילת שכר על כך) עטרת שלמה ז תשסב עמ' קפח-רסז  
3009.יוסף, עובדיה מבצע אנטבה בהלכה תורה שבעל פה יט תשלז עמ' ט-לט  
3010.יוסף, עובדיה החזרת שטחים מא"י במקום פקוח נפש תורה שבעל פה כא תשם עמ' יב-כ  
3011.יוסף, עובדיה מסירת שטחים מארץ ישראל במקום פיקוח נפש תורה שבעל פה לא: עמ' יא-כה, תשן  
3012.יוסף, עובדיה הצלת יהודי מסכנה ודאית תוך סיכון המציל תורה שבעל פה מג עמ' יא-לא, תשסב  
3013.יוסף, עובדיה מסירת שטחים מא"י במקום פיקוח נפש תחומין י (תשמט) 34-47  
3014.ימר, מיכאל מי בקיצו ומי לא בקיצו קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 87-90  
3015.יעקובוביץ, שמואל  על שורש דין פיקוח נפש דוחה את השבת שרידים גל' יד אייר תשנד עמ' לט-מב  
3016.יפת, ישראל הלכות חולה ופקוח נפש בשבת נר יום טוב ח תשנט עמ' 177-204  
3017.ישראלי, שאול האם יש להיענות לסחטנות בפדיון שבויים ובני ערובה תורה שבעל פה יז תשלה עמ' סט-עו  
3018.ישראלי, שאול מבצע יונתן (אנטבה) לאור ההלכה שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' צג-קב  
3019.ישראלי, שאול הצלת רבים מול מעטים בהתמוטטות בנין תחומין ד תשמג עמ' 143-136  
3020.ישראלי, שאול העליה מרוסיה כגדרי פיקוח נפש תורה שבעל פה לב: עמ' כו-לא, תשנא  
3021.ישראלי, שאול מסירת שטחים מא"י במקום פיקוח נפש תחומין י (תשמט) 48-61  
3022.ישראלי, שאול בהלכות קואליציה התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' עה-קב (בעמ' צב: הצלת הרבים ע"י הפקרת היחיד); עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' יא עמ' צו-קד  
3023.ישראלי, שאול בהאכלה לחולה הקל הקל ביוהכ"פ עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' מד עמ' שעא-שעג  
3024.כהן, אורי בדין סכנה במלחמה הסנה חנוכה תשלד עמ' 39-37  
3025.כהן, אורי האם מותר לאדם להכניס עצמו למצב שיצטרך לחלל שבת בגלל פקוח נפש עוד אבי חי, לזכר אברהם חיים (אבי) גרינולד, ירושלים תשמב עמ' שז-שיז  
3026.כהן, אורי האם מותר לאדם להכניס עצמו לסכנת פקוח נפש אמרי יושר עלון 6 אב תשמג עמ' 11-3  
3027.כהן, איתי חילול שבת לצורך נכרי בפקוח נפש (לאור מלחמת שלום הגליל) מספרא לסייפא עלון 16 ניסן תשמד עמ' 38-30  
3028.כהן, יוסף שלמה הצלת עובר עטרת שלמה ז תשסב עמ' רסח-רעט  
3029.כהן, מאיר פיקוח נפש בשבת שמעתין גל'126 תשנו עמ' 56-73  
3030.כהן, עדי התאומות הסיאמיות בית הלל גל' טו מנחם אב תשסג עמ' נט-סא  
3031.כהן, עדי הצלה כהלכה (שאלות ותשובות בתחום הגשת עזרה ראשונה) ירושלים תשנז 360 עמ'  
3032.כהן, עדי הצלה כהלכה (שאלות ותשובות בתחום הגשת עזרה ראשונה) ירושלים תשנז 360 עמ'  
3033.כהן-דורס, שלמה חילול שבת על פיקוח נפש של מאבד עצמו לדעת אמרי יושר עלון 14 טבת תשמז עמ' 25-10   
3034.כהנא, יצחק זאב פיקוח נפש בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 7331] תורה שבעל פה ב תשך עמ' מג-נב  
3035.כהנא, יצחק זאב פיקוח נפש בהלכה תורה שבעל פה לג: עמ' קכא-קסז, תשנב  
3036.כהנא, יצחק זאב פיקוח נפש בהלכה סיני כרך מו תשו עמ' קכא-קל; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 125-117  
3037.כהנא, שלמה דוד חולה ביום הכפורים הפרדס שנה יב חוב' ז תשרי תרצט עמ' 7-8  
3038.כלאב, אברהם יצחק שחרור שבויים תמורת בני ערובה; פדיון שבויים יתר מדמיהם תחומין ד תשמג עמ' 116-108  
3039.כץ, אהרן אין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב מגל יג תשסב עמ' יא-טז  
3040.כץ, אריה שיקולי פיקוח נפש בתכנון תקציב על פי ההלכה צהר כה אביב תשסו עמ' 21-27  
3041.כץ, ישראל הנשמתם והחייאתם של חולים בדמנציה מתקדמת תחומין לא תשעא עמ' 63-70  
3042.כשר, מנחם מנדל פקוח נפש דוחה שבת הדרום חוב' מט תשרי תשם עמ' 18-10  
3043.לאו, ישראל מאיר צרכי ריפוי במקום פיקו"נ כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' מב-נב  
3044.לאו, ישראל מאיר בדין חיוב הצלת אדם בעל כרחו בנתיבי חסד ואמת תשנב עמ' 17-21  
3045.לבי"א (יזכירוביץ), אליעזר הערה תלמודית [בענין 'וחי בהם'] סיני כרך לו תשטו עמ' קצז-קצח  
3046.לוי, אורי על החובה לשמור על הבריאות בכלל ועל בריאות היולדת וילדיה בפרט צהר י אביב תשסב עמ' 205-216 [קטן, יואל וחנה: שם עמ' 217-221; אריאל, יגאל: שם עמ' 223-236]  
3047.לוי, יעקב חלצתו החמה המעין כרך טו גל' א תשרי תשלה עמ' 22-18; נועם ספר יז תשלד עמ' לד-לח  
3048.לוי, יעקב שורייני דעינא באובנתא דליבא תלו המעין כרך טו גל' ד תמוז תשלה עמ' 25-21  
3049.לוין, גדעון תקנים בטיחותיים בבניה - לאור ההלכה קטורת הלבונה תשנו עמ' 47-101  
3050.לוין, יהודה ליב בדין אשה קודמת לאיש שערי ציון שנה א תרפא חוב' ז-ח דפים ו-ז  
3051.לוינסון, יוסף פנחס על דבר כתיבת תוארים מופרזים [בענין פקוח נפש] הפרדס שנה לד חוב' ד טבת תשך עמ' 20-23  
3052.ליאור, דב המגורים באיזורי יש"ע בעת סכנה תחומין כב (תשסב) 116-119  
3053.ליאור, דב הסתכנות לשם הצלה מלילות א תשנח עמ' 329-333  
3054.ליינר, ירוחם מילה בולד חולה הפרדס שנה כו חוב' ה שבט תשיב עמ' 32-33  
3055.ליכטנשטיין, ישראל יעקב גדרי איסור בהצבת אנטנות סלולאריות שערי צדק ו תשסה עמ' 118-121  
3056.לילינבלום, משה ליב פקוח נפשות במקום איסור השלח כרך י תרסב-תרסג עמ' 311-303  
3057.לינדר, משה אורי חילול שבת על חתך עמוק או חשש שבר וכדו' עטרת שלמה ה תשס עמ' קפא-קפח   
3058.מדן, יעקב עיון במשנת חסידים (בעניין הסגרת יהודי לאויב במקום פיקוח נפש) עלון שבות גל' 150 (ספר היובל) תשנח עמ' 231-275  
3059.מזרחי, מרדכי בדין חייך וחיי חבירך כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' מח-נא  
3060.מלמד, יהודה 'וחי בהם' ולא שיינזר מהם פרי עץ הגן ד תשסד עמ' 181-190  
3061.מסקין, יעקב באחד ששכח להפריש חלה [בעניין פקוח נפש] הפרדס שנה כז חוב' יא אב תשיג עמ' 1-3  
3062.מצגר, יונה ביטול תורה מפני "פקוח-נפש" כשיש במקום רופא כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' רלג-רלו  
3063.מרובקה, יוסי שבת הותרה אצל פיקוח נפש אורות עציון לב תמוז תשסא עמ' 156-160  
3064.מרקוביץ, צבי מכניס עצמו למצב בו תדחה שבת בגלל פיקוח נפש מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' סא-סו  
3065.נבון, יעקב הצלת יחיד ורבים בכלל ובמלחמה בפרט תחומין ד תשמג עמ' 172-153  
3066.נדבה, יוסף בעיות ההלכה בגיטאות דפים לחקר תקופת השואה מאסף א תשלט עמ' 56-44  
3067.נויבירט, יהושע גדרי רפואה בשבת בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' קי-קיד  
3068.נויבירט, יהושע ישעיה קריאת רופא לחולה שיש בו סכנה, הנסיעה בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קס-קסה  
3069.נחשוני, יהודה בעיית פיקוח נפש והתנחלות המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 16-9  
3070.נייהוז, משה בענין פיקוח נפש דוחה גזל נר מערבי א עמ' רצה-רצו  
3071.ניימן, שלמה בדין הצלה נעם ספר יז תשלד עמ' קטז-קכט  
3072.ניימן, שלמה  האם מותר לאדם להכניס עצמו לספק סכנה על מנת להציל את חבירו מסכנה וודאית שרידים גל' יג מרחשון תשנג עמ' נא-ס   
3073.ניימרק, אברהם י' גדרי פקוח נפשות הנאמן גל' לד סיון תשיא עמ' 3-4  
3074.נמיר, סודי סדר הטיפול בפצועים בפיגוע המוני תחומין יז (תשנז) 349-356  
3075.נמני, יצחק בגדרי שומר פתאים ה' מלילות ב תשסא עמ' 385-401  
3076.נמני, יצחק; כהן, דניאל סיכויים וסיכונים בכניסה למהלך רפואי מלילות א תשנח עמ' 43-66  
3077.נריה, אברהם יצחק פיקוח נפש בשבת בצבא תחומין ג תשמב עמ' 29-11. קורן, זלמן: הוראות בטיחות צבאיות לענין פיקוח נפש. שם ד תשמג עמ' 247-241 
3078.נריה, משה צבי בריחה ממחנה-השמדה (ברור הלכה) ירושלים תשכא 22 עמ'  
3079.נריה, משה צבי בריחה ממחנה ההשמדה בהלכה שנה בשנה תשכב עמ' 158-140  
3080.סגל, יהודה זרחיה בענין פקוח-נפש לפושע בשבת אם 'הותר' או דחוי שנה בשנה תשמג עמ' 189-184  
3081.סולובייצ'יק, משה בענין יהרג ואל יעבור בעריות, קרקע עולם וחייך קודמין ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תמא-תמז  
3082.סולוביצ'יק, אהרן הלוי בענין פיקוח נפש של עובר - על מעמדו של עובר בהלכה אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 85-94  
3083.סופר, נחמן בענין פיקוח נפש בשבת קובץ בית אהרן, מלבורן תשנז עמ' רכא-רכג  
3084.סינקלר, דניאל דוחין נפש מפני נפש: היבטים משפטיים והלכתיים בסוגיית הפרדת תאומים סיאמיים המשפט כרך ז תשסב עמ' 133-149  
3085.סלושץ, יוסף אם חייבים להכנס לספק פיקוח נפש כדי להציל את חבירו הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' קנח-קסד  
3086.סליי, מנחם בטיחות הבניה בהלכה, על פי דיני מעקה ירושלים תשמד 12 + 82 + 9 עמ'  
3087.סליי, מנחם בטיחות הבניה בהלכה (ע"פ דיני מעקה) ירושלים תשמד 84 עמ'  
3088.סנדיק, אברהם; פיינה, יהושע הריגת יחיד לשם הצלת רבים מספרא לסייפא עלון 38 ניסן תשנא עמ' 47-54  
3089.סרנא, יחזקאל בדין קבוע יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' צב-צו  
3090.סרנא, יחזקאל בדין היתר ודחיה בפיקוח נפש יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' 114-97  
3091.עברי, יהושע וחי בהם דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 597 תשסה 2 עמ'  
3092.עמאר, שלמה משה האם חייבים לטפל בחולה גם במקום שיש חשש סכנה למטפל המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסג עמ' 25-46  
3093.עמאר, שלמה משה טיפול בחולה במקום שיש חשש סכנה למטפל עטרת שלמה ח תשסג עמ' קיב- קכא  
3094.עמיחי, יהודה יציאה לטיול מסוכן אמונת עתיך 18 אב-אלול תשנז עמ' 11-14  
3095.עמית, יצחק ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך - על חובת הזהירות של המחזיק במקרקעין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 41 כי תצא תשסא 4 עמ'  
3096.ערוסי, רצון תרומת איברים או מכירתם שרידים גל' יט תשרי תשסא עמ' מא-נו  
3097.פבזנר, הלל תשובה על דבר הצלת נפשות באנטבה, ועל דבר נס פורים המאור שנה כט חוב' ב כסלו-טבת תשלז עמ' 13-11  
3098.פוגל, אהרן בגדרי מכניס עצמו לפיקוח נפש קול התורה גל' נו ניסן תשסד עמ' קצט-רה  
3099.פודור, יונה הלשנה ודיווח על עבירות תנועה תחומין כא (תשסא) 193-197  
3100.פודור, יונה בענין 'לא תעמוד על דם רעך' דובב שפתי ישנים, לזכר דב אטינגר, ירושלים תשלא עמ' 172-170  
3101.פולק, רפאל נפתלי האם מותר לחלל שבת כדי להציל חיי עובר בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' עז-עט  
3102.פייבלזון, אליהו מאיר פקוח נפש חמוש"ד 206 עמ'. ביקורת: הימן, דוב: קורות כרך ט תשמו עמ' 41-33 
3103.פיינשטיין, משה תשובה בעניני הצלת נפשות בשבת ויו"ט פרי עץ חיים קובץ א תשלט עמ' לו-מו  
3104.פיינשטיין, משה בעניני הצלת נפשות בשבת וביום טוב בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' מג-נה  
3105.פיינשטיין, משה סכנת חיי שעה בשביל ספק הארכת חייו הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קלא-קמב  
3106.פיינשטיין, משה אם יש לחברת הצלה לסדר בשבת שתהא החזרה ע"י נכרי הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' נג-נו  
3107.פיינשטיין, משה כפיית חולה הממאן ליטול תרופות בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' לח-לט  
3108.פיינשטיין, משה בעיות פיקוח נפש וחיובי הצלה בהלכה (תשובות) הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' צט-קטו  
3109.פינס, שלמה שנים שהיו הולכים במדבר.. תרביץ שנה טז תשה עמ' 240-238  
3110.פינס, שלמה זלמן בהלכות מסירות נפש - מסירות נפש של יחיד להצלת רבים מוריה שנה כ גל' א-ב כסלו תשנה עמ' סו-סט; גל' ג-ד שבט תשנה עמ' נח-סד  
3111.פיקסלר, אוהד מקור היתר פיקוח נפש בשבת מגל טו תשסז עמ' 181-206  
3112.פישר, אליהו בדין "עלה שלו מאליו", ומעשה דר"ס שנתן חמורו לפני הארי עם התורה מהד' ג חוב' יד תשנז עמ' כז-כט  
3113.פלק, זאב אדם ויעודו במחשבת ישראל (גם בענין אהבת הרע, הצלת נפש והיחס של היחיד אל הצבור) גוילין גל' כא-כב אדרים תשכה עמ' 77-79  
3114.פרבשטיין, משה מרדכי גדרי "ספק פיקוח נפש" - חילול שבת לצרכי חולה מסוכן אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 87-106  
3115.פרבשטיין, משה מרדכי החיוב למנוע צורך לעשות מלאכת פקו"נ בשבת ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 155-162  
3116.פרידמן, נתן צבי חטיפת אדם לשם סחיטת כופר שנה בשנה תשלד עמ' 162-155  
3117.פרידמן, נתן צבי הבטיחות בדרכים לאור ההלכה שנה בשנה תשכט עמ' 130-123  
3118.פריינד, צבי בענין חיי שעה וגוסס הלכה ורפואה כרך ה עמ' שד-שה  
3119.פרינד, שלמה חילול שבת לפיקוח נפש עטרת שלמה ו תשסא עמ' רד-ריג  
3120.פרנק, יצחק שמעון בגדר הזמן של פיקוח נפש הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' קסה-קעג  
3121.פרנקל, יצחק י' במציל עצמו בממון חברו הנאמן גל' כו תשרי תשיא עמ' 5-4  
3122.פרנקל, יצחק ידידיה קדושת האדם והצלת חייו לעומת המוות והחדלון אסיא חוב' כ ניסן תשלח עמ' 16-13  
3123.פרנקל, יצחק ידידיה מלחמה והצלת נפשות בשבת ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקסו-תקפד  
3124.פרנקל, ראובן דילול עוברים עטרת שלמה א תשנו עמ' רלה-רנד  
3125.צאהן, שמאי בענין פקוח נפש לגבי יו"כ שבת וכו' קול התורה גל' לה תשרי תשנד עמ' יט-כד  
3126.צוריאל, מאיר חובת הצלה אסותא א ירושלים תשסו עמ' תלה-תנב  
3127.צוריאל, משה המאבק על ארץ ישראל מול אויבינו תחומין יא (תשן) 458-462  
3128.צוריאל, משה עוד על מסירת שטחי א"י לגויים בכדי להינצל מסכנת נפשות אורות עציון יז שבט תשנ עמ' 12-18  
3129.קולדצקי, אביעזר חילול שבת לצורך הצלת עובר עטרת שלמה ו תשסא עמ' רכה-רלו  
3130.קופ-יוסף, ירדנה לכם שבת מסורה, ואי אתם מסורין לשבת - על קדושת החיים וזכויות החולה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 111 כי תשא תשסג 4 עמ'  
3131.קופמן, יצחק מניעת הצורך בחילול שבת לשם הצלת נפשות פרי הארץ גל' ט שבט תשמז עמ' 59-45  
3132.קופפר, איתן זהירות בדרכים לאור ההלכה ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 186-197; שם גל' 7 תשרי תשנט עמ' 78-89  
3133.קוק, שמחה הצלת הזולת תוך סיכון עצמי בעת שלום ובעת מלחמה תורה שבעל פה יז תשלה עמ' קכה-קלד  
3134.קורב, חיים יצחק רוב בפקוח נפש הפרדס חלק ג חוב' ז תשרי תרצ עמ' 7-9  
3135.קורב, חיים יצחק בענין פקוח נפש ורודף, והיכא שגזרו עכו"ם לעבור על המצוות הפרדס שנה יח חוב' יא אדר תשה עמ' 23-25  
3136.קורמן, אברהם גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות? שמעתין שנה כג גל' 89-88 תשמז עמ' 92-89  
3137.קורנגוט, אפרים משה ירידה מן הארץ בשעת הסכנה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 374-384  
3138.קושלבסקי, צבי בענין אין הולכים בפקוח נפש אחר הרוב מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רעג-רעד  
3139.קירשנבאום, אהרן הזכות לחיות, חובת ההצלה במשפט העברי זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 87-109  
3140.קלויזנר, ישכר דב איסור החזרת שטחים מטעם פקוח נפש פעמי יעקב גל' י שבט תנשא  
3141.קלויזנר, משה מאיר הריגת עובר אחד להצלת שאר אחיו העוברים עטרת שלמה א תשנו עמ' רנה-רסו  
3142.קליין, מנשה דחיית חיי שעה מפני חיי עולם בשבילי הרפואה חוב' ח כסלו תשמז עמ' טז-כח  
3143.קלין, מנשה; גרינבלט, אפרים; נבנצל, אביגדור; גנס, ישראל בדין תומכת לידה [האם מותר לה לנסוע בשבת לבית החולים] בית הלל גל' לא טבת תשסח עמ' עג-עה  
3144.קלירס, שמואל בענין חלוץ בני ערובה או שחרור מחבלים תמורתם לאור ההלכה ניב המורה קובץ 3 טבת תשם עמ' יט-כח  
3145.קפלן, אריה ליב בענין מאכילין הקל הקל תחילה לחולה אור המזרח שנה ד חוב' א טבת תשטז עמ' 23-21  
3146.קפלן, אריה ליב בדין קטן חולה אין מאכילין אותו נבלות הפרדס שנה לו חוב' ו אדר א-ב תשכב עמ' 12  
3147.קפלן, צבי וחי בהם סיני כרך קט תשנב עמ' קמה-קנה  
3148.קרומביין, אליקים תוספת שבת במצבי פיקוח נפש עלון שבות גל' 86 אדר א תשמא עמ' 15-4  
3149.קרלינסקי, יהושע בדין שומר פתאים ה' בעישון סיגריות קול התורה גל' מא תשרי תשנז עמ' קיג-קטז  
3150.קרלינסקי, יהושע גדול ת"ת יותר מהצלת נפשות קול התורה גל' סד תשרי תשסח עמ' קכב-קלג  
3151.קרשטיין, אשר בענין פקוח נפש הנאמן שנה כז גל' נא תשרי-חשון תשלז עמ' 9-5  
3152.ראקאוו, ישראל יהודה מצות עשה דמעקה קול התורה גל' לד ניסן תשנג עמ' מז - נא  
3153.רבינוביץ, גדליה אהרן דיני הרופא ופיקוח נפש הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קלב-קמה  
3154.רבינוביץ, יצחק יעקב בדין פקוח נפש בנתוח לחולה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קפ  
3155.רבינוביץ, לוי יצחק תשובה לרב צעיר [פיקוח נפש וויתור על שטחים מארץ ישראל] האומה שנה יח תשם עמ' 173-172  
3156.רבינוביץ, לוי יצחק שיתוף הפעולה של יהודים עם גרמנים לאור מוסר היהדות האומה שנה ט תשלב עמ' 230-227  
3157.רבינוביץ, נחום אליעזר עוברות ומיניקות בתענית תחומין יז (תשנז) 343-348  
3158.רבינוביץ-תאומים, בנימין פקוח נפש נעם ספר ה תשכב עמ' רפא-רצא. פקוח נפש (מכתב שני). שם ספר ו תשכג עמ' רמ-רמג  
3159.רובין, מנחם מנדל הערות בענין פקוח נפש דוחה שבת אור השבת חוב' ב תשמה עמ' מז-נא  
3160.רובינשטיין, שמואל תנחום הצלת נפשות על-ידי גילוי עריות - בהלכה תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' פט-צו  
3161.רוזובסקי, שמואל דיני הצלה ופיקוח נפש בעובר הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' פג-קה  
3162.רוזן, ישראל פעולה הגורמת צורך לחלל שבת לשם פקוח נפש (א: לשאלת השימוש בחשמל בשבת ב: הצטרפות למכונית הנוסעת בשבת בהיתר). מורשה ו ימים-נוראים תשלד עמ' 108-91  
3163.רוזן, ישראל פיקוח נפש בשירותים הציבוריים בשבת מדע וטכנולוגיה לעזרת ההלכה חוב' א טבת תשם עמ' 38-35  
3164.רוזן, ישראל פקוח נפש צבורי שנה בשנה תשמא עמ' 232-221  
3165.רוזן, ישראל אספקת מים לאוכלוסיה בשבת תחומין כט תשס"ט עמ' 403-415  
3166.רוזנבליט, פנחס בין יהודים וגויים [בסוגיית פיקוח נפש של נכרי דוחה שבת] עמודים כרך יד תשכו עמ' 222-219  
3167.רוזנטל, בן-ציון שיעורא בכמות ובאיכות הפרדס שנה לא חוב' יא אב תשיז עמ' 9-13  
3168.רוזנטל, בן-ציון בדין דמאכילין הקל הקל תחילה הפרדס שנה לב חוב' ג כסלו תשיח עמ' 16-20; לג חוב' ה שבט תשיט עמ' 25-28; חוב' ו אדר א-ב תשיט עמ' 30-28  
3169.רוט, אליעזר האם לגלות לחוטפים שחטפו עני במקום עשיר בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' מג-מו  
3170.רויטנברג, מיכאל שאול הצלת עובר וספק פיקוח נפש עטרת שלמה ד תשנט עמ' קפד-קצד  
3171.רזיאל, משה כפיית חולה לקבל טיפול רפואי תחומין ב תשמא עמ' 336-325  
3172.רזניקוב, אברהם חיי שעה וחיי עולם המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנז עמ' 84-93  
3173.רזניקוב, אברהם גדרי ספק פקוח נפש בשבת המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 128-141  
3174.רזניקוב, אברהם קדימויות בתור רפואי בעת פיגוע המוני המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסד עמ' 93-110  
3175.ריזל, משה יוסף נתוח שהצלחתו מוטלת בספק עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 123-118  
3176.רייז, שניאור זושא אי חייב להכניס עצמו בסכנת נפשות להצלת חברו המאור שנה כח חוב' ה סיון-תמוז תשלו עמ' 21-20  
3177.רייז, שניאור זושא עניני הצלה על פי ההלכה, ועל דבר הצלת אוגאנדא המאור שנה כח חוב' ו אב-אלול תשלו עמ' 26-25  
3178.רייז, שניאור זושא בספק פקוח נפש אי מותר לחלל שבת (בדבר החברה הגנה עצמית בקראנהייטס) המאור שנה טו קונ' ח תמוז תשכד עמ' 3-4  
3179.רייז, שניאור זושא בדין להכניס עצמו בסכנה כדי להציל חברו המאור שנה כד תשלב קונ' א עמ' 15-16  
3180.רייטפרט, יצחק אם מחויב להסכין עצמו בסכנת נפשות להצלת ישראל, ודין עיר הסמוכה לספר הפרדס שנה נד חוב' י תמוז תשם עמ' 17-11  
3181.ריסקין, שלמה אדמה תמורת שלום תחומין טז (תשנו) 233-242  
3182.רכניץ, עדו הוצאת ממון לצורך הצלת חיים תחומין כט תשס"ט עמ' 369-374  
3183.רפאל, שילה מסירת היחיד להצלת הרבים תורה שבעל פה לו: עמ' עג-עח, תשנה  
3184.רפאל, שילה יחיד וציבור בהצלת נפשות תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' קח-קיב  
3185.רפפורט, אברהם קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 5-17; שם חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 46-53: מאיר דוד (תגובה): שם עמ' 185-186  
3186.רפפורט, שבתי אברהם גדרי סכנה לגבי מילה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' רפג-רצא  
3187.רקובר, ברוך האם יש חיוב להציל מאבד עצמו לדעת? קול תורה שנה יא תשיז חוב' ח עמ' יא-יב; ט עמ' יא-יב; יא עמ' ט-י  
3188.רקובר, נחום הצלת נפשות וקידוש השם - פרקי ביבליוגרפיה סיני כרך עה תשלד עמ' רעט-רפז  
3189.רקובר, נחום הצלת נפש - שיפוי על הוצאות המציל משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט עברי, חוב' נא, ירושלים תשלז 33 עמ'; עושר ולא במשפט, ירושלים תשמח עמ' 194-171  
3190.רקובר, נחום הצלת נפשות - היבטים משפטיים הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 252-242  
3191.רקובר, נחום לא תעמוד על דם רעך - האמנם? מחקרי משפט יז חוב' 2 עמ' 495-507  
3192.רקובר, נחום יחיד מול רבים בהצלת נפשות תורה שבעל פה לו: עמ' צד-שטו, תשנה  
3193.רקובר, נחום התנדבות להצלה ב"חיי שעה" בד"ד 3 תשנו עמ' 11-17  
3194.רקמן, מנחם עמנואל קדימויות בזכות על החיים אי"ש בגבורות, מאמרים במורשת ישראל ותולדותיו מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, ירושלים תשן עמ' 197-207  
3195.רקפת, אהרן מסירת יהודים לידי הגרמנים בתקופת השואה לאור ההלכה הדרום חוב' נט אלול תשן עמ' 33-40  
3196.שאולי (ביק), אברהם חיים שניים (סיפור ברייתא) [שניים שהיו מהלכים במדבר] מבפנים כרך לה תשלג עמ' 155-151  
3197.שדמי (פשדמייסקי), זבולון מעמד החולה ביום הכיפורים כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' צט-קה  
3198.שוב, זבולון ודאי חיי שעה מול ספק חיי עולם אסותא א ירושלים תשסו עמ' קפז-קצו  
3199.שוחטמן, אליאב אדמה תמורת שלום? תחומין יז (תשנז) 107-120  
3200.שוע, צבי 'שניים שהיו הולכים במדבר'; עיונים בסיפור של ש"י עגנון הדים 104 ניסן תשלו עמ' 156-150  
3201.שור, דוד מתי מותר לסכן עצמו להציל חברו ועוד עניינים של הצלת נפשות המאור שנה מג חוב' ב כסלו-טבת תשן עמ' 26-33  
3202.שור, דוד אין דוחין נפש מפני נפש המאור שנה נו חוב' ד ניסן-אייר תשסג עמ' 17-22  
3203.שור, יוחנן בענין הצלת נפשות ע"י הפסד ממון אחר בית אהרן וישראל גל' צב כסלו-טבת תשסא עמ' נו-נח  
3204.שורקין, מיכל שש הערות בפקוח נפש אור השבת חוב' ב תשמה עמ' נג-נז  
3205.שטיינברג, אברהם הסכמת חולה לטיפול רפואי (הערות) אסיא חוב' יג אדר ב תשלו עמ' 26-25  
3206.שטיינברג, אברהם הרופא והחולה שיש בו סכנה בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' רי-ריח  
3207.שטיינברג, גדליה אריה פקוח נפש בחולה שיש בו סכנה הפרדס שנה מח חוב' ו אדר תשלד עמ' 17-14  
3208.שטינברג, אברהם סירוב לטיפול מציל-חיים - היבטים אתיים, משפטיים והלכתיים סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' תקעא-תקפ  
3209.שטינברגר, ישעיהו א' חולה שיש בו סכנה - הגדת "צורך" וגדרי נאמנות הרופא והחולה אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 23-33  
3210.שטרית, ברק האם מותר למסור חלקי ארץ ישראל ע"מ להרחיק סכנת מלחמה? קטורת הלבונה תשנט עמ' 40-56  
3211.שטרן, משה בירור בכמה ענינים בדין פקוח נפש דוחה שבת אור השבת חוב' ב תשמה עמ' יז-לט  
3212.שטרן, שמואל אליעזר חובת הצלה במאבד עצמו לדעת כרם שלמה גל' קעב אדר תשנה עמ' מא-מח  
3213.שטרן, שמואל אליעזר בענין בזבוז ממון לצורך הצלת נפשות זכור לאברהם תשס- תשסא עמ' תת-תתד  
3214.שטרן, שמואל אליעזר פקוח נפש דוחה איסור גזל ומזיק זכור לאברהם תשס-תשסא עמ' תשצה-תשצט  
3215.שטרנבוך, אברהם בדין לא תעמוד על דם רעך הפרדס שנה לח חוב' א תשרי תשכד עמ' 30-28  
3216.שטרנבוך, אליעזר בענין תרומת כליות קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' קעה-קפד  
3217.שיינברג, חיים פנחס בדין חזרת היוצא להציל הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קכד-קלג  
3218.שילה, שמואל דחיית נפש מפני נפש; מקרי גבול על פי ההלכה מולד סדרה חדשה כרך ח (לא) חוב' 40-39 תשם עמ' 212-205  
3219.שילה, שמואל מסירת יחיד כדי להציל את הרבים חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 62-57  
3220.שיף, דב מלאכות שבת הנעשות בלידה עטרת שלמה ב תשנז עמ' רג-ריג  
3221.שכטר, יצחק שמואל בדין קדימויות ברפואה בפיקו"נ שאינו לפנינו בית הלל גל' כב אדר ב תשסה עמ' נג-ס  
3222.שכטר, יצחק שמואל איסוף דם טבורי בשבת קודש בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' סה-עא  
3223.שכטר, מלך בדין מסירה [הלשנה על קומוניסט בארה"ב] בית יצחק תשיד עמ' 74-78  
3224.שכטר, נחום שמריה בענין עליה לארץ ישראל נועם ספר ו תשכג עמ' קצט-רז  
3225.שלוש, שלמה החייב אדם לתרום כליה להציל קרובו ממוות? ארחות 41 ערב ראש השנה תשנה עמ' 26-29  
3226.שלזינגר, אליהו בגדרי החובה לתרום מח עצמות בית הלל גל' ז סיון תשסא עמ' נח-סג  
3227.שלזינגר, אליהו פיקוח נפש - ע"י שומר תורה ומצוות אוע"י מי שאינו שומר תו"מ תחומין כא (תשסא) 182-192  
3228.שלזינגר, מאיר על פקוח נפש וצורך בטחוני להתיר מלאכות בשבת המעין כרך ו גל' ב טבת תשכו עמ' 14-12  
3229.שניאורסון, ברוך שמעון בענין המסבב לעצמו אונס, אי מיחשב כאונס או כרצון עם התורה מהד' ד חוב' י תשג עמ' יא-יז  
3230.שניאורסון, מנחם מנדל אם מחללין שבת על ספק סכנת נפשות הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' קטז-קכא  
3231.שניאורסון, מנחם מנדל הכניסה לספק סכנה להציל חבירו מסכנה ודאית אור הדרום חוב' ד קיץ תשמז עמ' א-ה  
3232.שניידר, שלמה אי שרי לנתח מעוברת שמתה ר"ל להציל ילדה המאור שנה כז חוב' ב כסלו-טבת תשלה עמ' 12-10  
3233.שניידר, שלמה בענין חיוב הצלת חברו המאור שנה כד תשלב קונ' ב עמ' 13-12  
3234.שנקר, אברהם צבי מאי חזית דדמך סומק טפי המאור שנה ב חוב' ב חשון תשיא עמ' 12-11  
3235.שפירא, דוד בענין חייך וחיי חבירך, חיי מי קודם האהל שנה יז חוב' א-ב ניסן תשלא עמ' ג-ז  
3236.שפק, צבי תאונות דרכים בשדה חמ"ד שנה כח תשמה עמ' 140-135  
3237.שפרן, יגאל בצלאל הצלת עובר המצוי בגופה של נפטרת אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 95-118  
3238.שקלאר, אברהם בפלוגתא דר"ע ובן פטורא בדינא דחייך קודמין (בבא מציעא סב, א) מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' שח-שיב  
3239.שרגאי, ש"ז; ארנברג, יהושע מנחם השטחים המשוחררים ומצוות פקוח-נפש (חילופי מכתבים) שנה בשנה תשל עמ' 145-138  
3240.שרמן, אברהם יחס ההלכה כלפי אחינו שפרשו מדרך התורה והמצוות [אהבת הריע, תוכחה ועוד] תחומין א תשם עמ' 318-311; [חלק שני. איסור אונאת דברים] ב תשמא עמ' 271-267; פיקוח נפש בשבת כלפי הפורשים מדרך התורה. ג תשמב עמ' 29-24. עמנואל, יונה: בענין איסור אבטחה לטיולים הכרוכים בחילול שבת. המעין כרך כה גל' א תשרי תשמה עמ' 59-57  
3241.שרמן, אברהם ח' טפולים רפואיים במצבי פקוח נפש ומצבי סכנה צפויים תורה שבעל פה לג: עמ' פב-צד, תשנב  
3242.שרמן, אברהם ח' טפולים רפואיים במצבי פקוח נפש ובמצבי סכנה צפויים (מצב פקוח נפש בעוברים) עטרת שלמה ז תשסב עמ' קמח-קסב  
3243. Baneth, Eduard  Sakkanat Nefaschot  J?disches Lexikon 5, p. 44-45  
3244. Carlebach, Alexander  Saving the life of a non-Jew on Shabbat  Niv Hamidrashia (Winter 1967), Engl. sect. p. 7-14  
3245. Danz, Joh. Andr. (praes.); Wakius, Joh. Conr. (resp.)  פיקוח נפש בשבת sive, Christi curatio sabbathica  Dissertation Jena 1699, 6 + 70 p.  
3246. Encyclopedia Talmudica  One life is not sacrificed for another אין דוחין נפש מפני נפש  Vol. 2, p. 3-6  
3247. Encyclopedia Talmudica  Grave interdict; light interdict אסור חמור; אסור קל  Vol. 2, p. 441-443  
3248. Feldman, David M.  Life as a principle, not an estimate  Sh'ma 13 (1982-83), p. 108-109  
3249. Frankel, Y.Y.  A holocaust survivor who saved himself with his brother's money  Crossroads 1 (1987), p. 87-90  
3250. Gutnick, Mordechai  Children in life-threatening medical situations: the family responsibility, duties and rights  Or Hadorom 4 (1987), p. 33-42  
3251. Johns, Alger F.  The military strategy of Sabbath attacks on the Jews  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 482-486  
3252. Kirschenbaum, Aaron  The 'good Samaritan' and Jewish law  Dine Israel 7 (1976), Engl. sect., p. 7-85  
3253. Kirschenbaum, Aaron  The bystander's duty to rescue in Jewish law  Journal of Religious Ethics 8 (1980), p.204-226  
3254. Klagsbrun, Francine  The value of Jewish life; Jewish ethics and the Holocaust  In: Contemporary views on the Holocaust, ed. Randolph L. Braham, Boston 1983, p. 3-19  
3255. Rackman, Emanuel  Priorities in the right to life  Tradition and transition; Essays presented to Chief Rabbi Sir Immanuel Jakobovits to celebrate twenty years in office, 1986, p. 235-244  
3256. Rosner, Fred; Wolfson, Wilfred  Returning on the Sabbath from a life-saving mission  Journal of Halacha and Contemporary Society 9 (1985), p. 53-67  
3257. Saltzman, Steven  The sanctity of life in Jewish law  Dissertation Jewish Theological Seminary 1983  
3258.תאומים, יוסף בדין שמתרפאים בכל אסורים במקום סכנה הפרדס שנה כז חוב' ד טבת תשיג עמ' 12-15  
3259.[הלברשטם, יקותיאל יהודה] אדמו"ר מצאנז סיכון או ציעור עצמי עבור חברו החולה בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' ז-לג  
3260.תמיר, רועי צבי מאיר נתיבים (הלכות ובירורים בעניני זהירות בדרכים) ירושלים תשסד 338 עמ'  
3261.[סופר, משה] מרן החתם סופר סוגיא מאכילין הקל הקל האהל שנה א תשטו עמ' ה-י  
3262.[סופר, משה] מרן החתם סופר סוגיה דאין הולכים בפ"נ אחר הרוב האהל שנה א תשטו עמ' נג-נז  
3263. טור פז, משה עקרון פיקוח נפש דוחה שבת: בכתבי כת קומראן, בספרות הבית השני ובחז"ל עבודת גמר במכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית תשסג 119 עמ'  

י. עונשין > קידוש השם. מסירות נפש. 'ייהרג ואל יעבור'

 מחברכותרתספרביקורת
3264.מלחמת קודש ומארטירולוגיה בתולדות ישראל ובתולדות העמים; קובץ הרצאות שהושמעו בכנס הי"א לעיון בהיסטוריה, החברה ההיסטורית הישראלית, ירושלים תשכח עמ' 1-158   
3265.אביגדור, יעקב בענין מסירות נפש שנה בשנה תשכג עמ' 189-173  
3266.אברמסון, שרגא נוסח ברכה על 'קדושת השם' תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' קנו-קסד  
3267.אדלר, מנחם הנהרג ביד גוי והמוסר נפשו להצלת ישראל האם נקרא 'קדוש' ישורון יח כסלו תשסז עמ' תשמח-תשסב  
3268.אדלר, סיני מצות קדוש השם ע"י הרוגי השואה והתקומה תחומין א תשם עמ' 310-308  
3269.אדלר, סיני מצות קידוש השם עוד אבי חי, לזכר אברהם חיים (אבי) גרינולד, ירושלים תשמב עמ' שב-שו  
3270.אונטרמן, איסר יהודה גדרים בקידוש השם [אוצר המשפט חלק א ערך 7379] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תפג-תפט  
3271.אונטרמן, איסר יהודה מסירות נפש אור תורה חוב' ב-ג לונדון תרצה עמ' 120-118  
3272.אונטרמן, איסר יהודה גדרים בקידוש השם תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' י-טז  
3273.אורטנר, נתן עשרת הרוגי מלכות מורשה ו ימים-נוראים תשלד עמ' 45-38  
3274.אליאש, אחיה בגדרי קדוש השם וחלולו לדוד עד עולם, לנשמת דוד לנדא, ירושלים תשלב עמ' 165-156  
3275.אנציקלופדיה תלמודית חלול ה' כרך טו עמ' שמ-שס  
3276.אנקר, אהרן דין האנוס לעבור עבירה מסוג "יהרג ואל יעבור" בפסיקת הרמב"ם מחקרי משפט טו חוב' 1 תשנט עמ' 197-226  
3277.אפשטין, יעקב מסירות נפש המונית חבל נחלתו ד תשסה עמ' 148-153  
3278.ארזי, אברהם קידוש ה' כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' רצח-שס  
3279.אריאל, יגאל מסירות נפש עבור הכלל ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 73-89  
3280.אשכנזי, שלמה ארבע תקופות של קידוש השם ספר קארל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר י ירושלים תשך עמ' 287-271  
3281.אשכנזי, שלמה קידוש השם בימי הביניים מחניים ס ער"ה תשכז עמ' 155-148  
3282.בלידשטין, יעקב קידוש השם ו"חילול השם" אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 123-128  
3283.בלייך, יהודה דוד בענין הסגרת יחיד מתוך קבוצה תחומין ג תשמב עמ' 286-275; בעניין 'תנו לנו אחד מכם'. אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 32-20  
3284.בלייך, משה אהרן בדין אם יש ברכת המצוות להנהרגים על קידוש השם אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 314-302  
3285.בלייך, משה אהרן ביאור שיטת הרמב"ם בדין יהרג ואל יעבור בשלש העבירות אור המזרח כרך לח תשן עמ' 232-235  
3286.בן גרשום, גרא קידוש השם וחילול השם בתורת נושא לימודים בבית הספר התיכון בישראל ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 307-321  
3287.בן גרשום, עזרא קידוש השם וחילול השם בתורת נושא לימודים בבית הספר התיכון בישראל ספר זכרון לפרופסור זאב פלק, ירושלים תשסה עמ' 307-321  
3288.בן-זמרה, אליהו צ' קדושת החיים ומסירות נפש בימי השואה, על פי ההלכה סיני כרך פ תשלז עמ' קנא-קפה; קדושת החיים... מבחר שו"ת. כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' שג-שמז  
3289.בן-ששון, חיים הלל פרקים בתולדות היהודים בימי הבינים, ת"א תשיח (עמ' 172-208: קידוש השם)   
3290.ברויאר, מרדכי נשים בקידוש השם יהודים מול הצלב, גזירות תתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה, ירושלים תשס עמ' 140-150  
3291.ברכר, דוד בענין קידוש השם כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' שמח-שנב  
3292.ברנשטין, אברהם בענין יהרג ואל יעבור כנסת בית יצחק, לזכר הרב מ' ברנשטיין, ירושלים תשיט עמ' ס-סב  
3293.גוטמן, יהושע האם ושבעת בניה באגדה ובספרי חשמונאים ב' וד' ספר יוחנן לוי, ירושלים תשט עמ' 37-25  
3294.גולדברג, זלמן נחמיה פקוח נפש והגדרת דחית נפש מפני נפש מוריה שנה ח גל' ד-ה אלול תשלח עמ' מח-נו  
3295.גולדברג, זלמן נחמיה רופא שעוסק בגוסס אם מותר לעזבו כדי לטפל בחולה אחר הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קצא-קצה  
3296.גולדברג, זלמן נחמיה הפסקת הנשמה מלאכותית בחולה אנוש כדי להציל חולה אחר שסיכוייו טובים (פיקוח נפש ודחית נפש מפני נפש) עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 83-64  
3297.גולדברג, זלמן נחמיה יהרג ואל יעבור - מקורו, וגדרי אדם המזיק שערי צדק ה תשסד עמ' 373-382  
3298.גולדברג, זלמן נחמיה במצות קידוש ה' (ובגדרי אונס) עפר האילים, ספר זכרון לע"נ עופר אליהו כהן, באר שבע תשנד עמ' 23-28  
3299.גולדמינץ, משה יהרג ואל יעבור יד רא"ם, לזכר אליעזר מאיר ליפשיץ, ירושלים תשלה עמ' 275-273  
3300.גורן, שלמה קידוש השם לעיני הגויים לאור ההלכה שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' טו-כא   
3301.גורן, שלמה מצות קידוש השם לאור ההלכה מחניים מא חנוכה תשו עמ' 7-15; תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 215-201  
3302.גורן, שלמה מצות קידוש השם לעיני הגויים לאור ההלכה מחניים קי תשרי-חשון תשכז עמ' ז-יב  
3303.גפני, שרגא הגילויים הראשונים של קידוש השם מחניים ס ער"ה תשכב עמ' 147-145  
3304.גרוס, אברהם הרהורים על היבטים הלכתיים ולא-הלכתיים של קידוש השם בתתנ"ו בארות יצחק, מאמרים לזכרו של יצחק טברסקי, לונדון 2005 חלק עברי עמ' 1-30  
3305.גרוסברג, יחיאל גרשון קידוש ה' בהצלת נפש יחיד למרות סכנת הרבים כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תסח-תעב  
3306.גרינולד, איתמר קדוש השם: בירורו של מושג מולד כרך א (סדרה חדשה) (כד) תשכז-תשכח עמ' 484-476  
3307.גרליצקי, יוסף שמואל מצוות קידוש ה' לשיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' נח-סא  
3308.גרשוני, יהודה השואה בהלכה ספר יובל לכבוד הרב מרדכי קירשבלום, ירושלים תשמג עמ' מה-סב  
3309.גרשוני, יהודה קידוש השם חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שי-שיג   
3310.גרשוני, יהודה על יצירה של סוצקבר "כל נדרי" (הריגת אדם כדי להצילו מעינויים) חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שיג-שטז  
3311.גרשוני, יהודה בשיטת ר' ישמעאל דבצנעא יעבור ואל יהרג חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שיט-שכ  
3312.גרשוני, יהודה קידוש השם של חנניה מישאל ועזריה - קידוש השם לקיום האומה חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שכו-שלא  
3313.גרשוני, יהודה נאום על השואה ועל מרד בגיטו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שלד-שלט  
3314.דינור, בן-ציון 'קדוש השם' ו'חילול השם' (לתולדותיהם של המושגים האלה והתפתחותם כערכים חינוכיים) מחניים מא חנוכה תשו עמ' 23-32  
3315.דרוק, זלמן בדין ייהרג ואל יעבור ומצות קידוש השם המאיר לארץ גל' 9 אייר תשנח עמ' 28-33  
3316.האנציקלופדיה העברית שמד כרך לב עמ' 36-32  
3317.הופפר, שמואל אונס ופיקוח נפש בעבירות אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 32-20  
3318.הורביץ, יחזקאל בדין יהרג ואל יעבור העמק חוב' כא ערה"ש תשלז עמ' סד-סז  
3319.הירשמן, מנחם על קידוש השם בעת העתיקה והשתקפותו בפיוט "אלה אזכרה" נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' עא-פא  
3320.הכהן, אביעד "למה יאמרו הגויים"? - תדמית ישראל בעיני העמים כשיקול בהכרעת הדין וההלכה במשפט העברי עם לבדד, אסופת מאמרים מוגשת לנפתלי לאו-לביא בהגיעו לגבורות, תל אביב 2006 עמ' 88-123  
3321.הכהן, מנחם קדוש השם מחניים גל' המאה חלק ב כסלו תשכו עמ' רכ-רכד  
3322.הכהן, מנחם (עורך) מחניים, מסכת לחייל לשמונת ימי החנוכה מוקדשת לקידוש השם בישראל חנוכה תשו  
3323.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה: מסירה לאויב ירושלים תשסה 238 עמ'  
3324.הלפרין, ישראל ספר הגבורה - אנתולוגיה היסטורית-ספרותית. א-ג ת"א תשי (חלק א-ב: התגוננות וקידוש השם מימי מצדה ועד ראשית הציונות והסוציאליזם היהודי)  
3325.הלפרין, לוי יצחק פיקוח נפשות ודחיית נפש מפני נפש הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קמו-קסח. גולדברג, זלמן נחמיה: גרימת הריגה ודחיית נפש מפני נפש. שם עמ' קסט-קפ; תשובה: שם עמ' קפא-קפד 
3326.הנקין, יהודה הרצל על הנופלים על קידוש השם שנה בשנה תשמד עמ' 292-290  
3327.הר, משה דוד גזירות השמד וקידוש השם בימי הדריינוס מלחמת קודש ומארטירולוגיה בתולדות ישראל ובתולדות העמים, החברה ההיסטורית הישראלית, ירושלים תשכח עמ' 73-92  
3328.הרכבי, יהודה ליב יהרג ואל יעבור ברציחה מוריה שנה יד גל' ג-ד סיון תשמה עמ' צד-ק  
3329.הרצקא, מנחם מנדל בענין יהרג ואל יעבור נטעי נעמנים תשס עמ' תשו-תשיא  
3330.הרשלר, משה בדין מאי חזית דדמך סומק טפי וספק סכנה הדרום חוב' מו ניסן תשלח עמ' 47-42  
3331.הרשלר, משה חיוב קידוש ה' תורה שבעל פה כו תשמה עמ' קיט-קכב  
3332.ווג, ישראל גדרי החיוב דיהרג ואל יעבור בכורים ב תשנט עמ' שמ-שמו  
3333.וולפסברג, י' קדוש השם והקרבה עצמית סיני כרך ח תשא עמ' קטז-קכא  
3334.וייז, מיכאל בדין יעבור ואל יהרג [אם מותר להחמיר ולמסור עצמו למיתה] הפרדס שנה טז חוב' י טבת תשג עמ' 44-45  
3335.ויס, אשר זליג במצות קידוש ה' מנחת אשר, שמות, תשסד סי' י-יא עמ' סא-סט  
3336.ויס, אשר זליג דין יהרג ואל יעבור מנחת אשר, שמות, תשסד סי' יג עמ' עה-פג  
3337.ויס, אשר זליג במצות קידוש ה' מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' מט עמ' שטו-שיח  
3338.ועקנין, מיכאל בענין מצות קידוש השם אור תורה שנה ח תשלה-תשלו עמ' שטז-שיז  
3339.ורגון, ניר קידוש השם עלון שבות גל' 151 ניסן תשנח עמ' 43-59  
3340.ורנר, שמואל ברוך בדין קידוש השם מוריה שנה טו גל' ז-י תמוז תשמז עמ' קיא-קטז  
3341.זולטי, בצלאל מצות קידוש השם תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' סו-עא  
3342.זילבר, בן ציון יחוד במקום פיקוח נפש כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקלד- תקלה  
3343.זליבנסקי, חיים בענין יהרג ואל-יעבור הבאר חוב' י אלול תשיט עמ' 31-25  
3344.זסלנסקי, אהרון יצחק נשים ב'קידוש השם' שבילין גל' א אדר ב תשכב עמ' מה  
3345.חזן, אליהו בדין יהרג ואל יעבור בעבודה זרה הפרדס שנה לג חוב' ד טבת תשיט עמ' 15-17; חוב' ה שבט תשיט עמ' 13-15  
3346.חזן, אליהו בדין יהרג ואל יעבור הפרדס שנה לו חוב' ג כסלו תשכב עמ' 5-7  
3347.טננבוים, אברהם קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת - על החובה המשפטית למסור את הנפש פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 231 וירא תשסו 4 עמ'  
3348.טרכטמן, בנימין בענין מסירות נפש אפריון חוב' א סיון-תמוז תשכז עמ' יב-יד  
3349.יוסף, עובדיה בדין קידוש ה' מזכרת למשה, לזכרו של משה אפרים אפרתי, ירושלים תשלה עמ' א-כג; שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכיפורים, חברון תשלז עמ' 468-444  
3350.יוסף, עובדיה בדין קידוש השם תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' מו-סה  
3351.יעקובוביץ, ישראל עמנואל בענין קידוש השם לעיני הגויים באור ההלכה ומחשבת ישראל שרידים גל' ד מנחם-אב תשמג עמ' ד-ז; ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' רפא-רפה; קידוש השם לעיני הגויים לאור ההלכה. שנה בשנה תשמח עמ' 205-199  
3352.יעקובסון, יחזקאל קטנים בקידוש ה' מספרא לסיפא עלון 24 אייר תשמו עמ' 22-17  
3353.ישראלי, שאול מצוות קידוש השם בשלוש עבירות החמורות תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' עב-עח  
3354.כהן, גרשון דוד מעשה חנה ושבעת בניה בספרות העברית ספר היובל למ"מ קפלן, חלק עברי ניו-יורק תשיג עמ' קט-קכב  
3355.כהן, שאר ישוב מצות קידוש השם בהלכה ובאגדה חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' קלב-קמ  
3356.כץ, ראובן בענין יהרג ואל יעבור בית מדרש, לזכר רח"ע גרודזגסקי, ת"א תשא עמ' קלב-קלו  
3357.לאו, דוד מסירות נפש על המצוות בארץ ישראל המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 103-109  
3358.לאו, דוד חיוב מסירת נפש כלביא שכן, אסופת מאמרים לזכרו של גד יצחק עזרא, מרכז שפירא תשסג עמ' 50-60  
3359.לאו, ישראל מאיר בענין קידוש השם בקטן מוריה שנה טז גל' א-ב שבט תשמח עמ' מו-נב  
3360.לוביש, ברוך בגדרי יהרג ואל יעבור אורות עציון אדרים תשמד עמ' 36-30  
3361.ליבוביץ, בן-ציון דינא דמלכותא דינא; מאמר קידוש ה' ת"א תשלט קנח עמ'  
3362.ליבוביץ, יהודה להבנת יסודו של רמב"ם בקידוש השם כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תכא-תכו  
3363.ליברמן, דוד משה בדין אם מותר למסור נפשו בשאר עבירות כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' שסה-שע  
3364.ליכטנשטיין, יחזקאל מרד גטו וארשא - התאבדות או קידוש השם? דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 544 תשסד 3 עמ'  
3365.לנדאו, בנימין קידוש השם מכלול כא כסלו תשסא עמ' 93-107, שם כב סיון תשנא עמ' 70-85, שם כג-כד סיון תשסב עמ' 113-154  
3366.לסקר, דניאל י' אהבת ה' וקידוש השם לפי ר' יהודה הלוי ולפי הרמב"ם על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 293-302  
3367.מחניים פז כסלו תשכד חוברת מוקדשת לחג החנוכה על גבורה יהודית   
3368.מחניים קי-קיא תשרי-חשון תשכז על עלילות ומשפטי ראוה נגד יהודים   
3369.מלין, נחמיה קדוש השם הפרדס שנה כח חוב' ט סיון תשיד עמ' 20-22; ל חוב' א תשרי תשטז עמ' 14-16  
3370.מרצבך, אהרן בענין האם רשאי להחמיר ליהרג בעברות שיעבור ואל יהרג כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תנד-תנו  
3371.נוי, דב העקידה כאבטיפוס של קידוש השם מחניים ס ער"ה תשכב עמ' 144-140  
3372.נריה, משה צבי אם בני נח מצווין על קידוש השם תורה שבעל-פד. יד תשלב עמ' קיט-קלד  
3373.סולובייצ'יק, משה בענין יהרג ואל יעבור בעריות, קרקע עולם וחייך קודמין ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תמא-תמז  
3374.סטירקובסקי, אריה  איגרת השמד לרמב"ם - הלכה או רטוריקה? מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 242-275  
3375.סילמן, יוחנן מסירות נפש בספר הכוזרי דעות גל' מד תשלה עמ' 269-266  
3376.ספראי, שמואל קידוש ה' בתורתם של תנאים ציון שנה מד תשלט עמ' 42-28  
3377.פוגלמן, מרדכי הברכה במצוות קידוש השם תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' צז-ק  
3378.פטינקין, גרשון הלכות קידוש ה': התחזות כנכרי מגל יב תשנח עמ' 47-53  
3379.פילץ, יצחק בענין קדוש השם הנאמן שנה ט תשיז גל' ו עמ' 9-14  
3380.פיצ'ניק, אהרון 'ערקתא דמסאנא' אור המזרח כרך יט תשל עמ' 36-38  
3381.פירר, בן-ציון קדוש השם מהו? שבילין גל' י-יא טבת-אדרים תשכה עמ' צח-צט  
3382.פלוסר, דוד גבורה וקידוש השם מחניים פז כסלו תשכד עמ' 76-79  
3383.פרבשטיין, אסתר ,כי עליך הורגנו..." - התכוונות במעשה קידוש השם בימי השואה מכלול טז סיון תשנח עמ' 42-80  
3384.פרגר, משה מקדשי השם בימינו (צרור תעודות ועדויות על מקדשי השם בישראל) מחניים ס ער"ה תשכב עמ' 160-156  
3385.פרומן, מנחם לענין מסירות נפש עבור כלל ישראל ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 121-146  
3386.פרידמן, נתן צבי מצוות קידוש השם - בקום ועשה או בשב ואל תעשה תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' קיג-קיח; נר ליחזקאל, לנשמת יחזקאל עזרא בצלאל, ירושלים תשלג(?) עמ' 141-138  
3387.פרנקל, יצחק ידידיה קידוש השם ויהרג ועל יעבור תורה שבעל פה כ תשלט עמ' לג-לח  
3388.פרנקל, יצחק ידידיה הגדרות של מסירות נפש על קידוש השם תורה שבעל פה כו תשמה עמ' קי-קיח  
3389.פרנקל, יצחק ידידיה דרגות בחילול השם וקידוש השם באדם חשוב ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 21-18  
3390.פרנקל, יצחק ידידיה על קידוש השם נר ליחזקאל, לנשמת יחזקאל עזרא בצלאל, ירושלים תשלג(?) עמ' 147-146  
3391.צ'ציק, מנחם מ' בענין קידוש השם כנסת בית יצחק, לזכר הרב מ' ברנשטין, ירושלים תשיט עמ' קה-קז  
3392.צימרמן, חיים מסירות הנפש של חיילי ישראל בהלכה תורה לישראל, חלק א, ירושלים תשלח עמ' 49-45  
3393.צמל, אפרים מסירות נפש בהלבנת פנים נר ליחזקאל, לנשמת יחזקאל עזרא בצלאל, ירושלים תשלג(7) עמ' 150-148  
3394.קאהן, משה אהרן יהרג ואל יעבור באיסור גזל נר מערבי ג כסלו תשנב עמ' סא-סג  
3395.קוטלר, יוסף חיים שניאור בענין יהרג ואל יעבור ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תרט-תריב  
3396.קוליץ, חיים עמנואל ראש לחכמים: רבי עקיבא בפולמוס בר-כוכבא במשנת הגאולה וקידוש השם ת"א תשם 303 עמ'. ביקורת: בן-ישר, מנחם: דעות גל' מט תשמב עמ' 287-285 
3397.קליין, אליעזר בדין יהרג ואל יעבור ומאבד עצמו לדעת זכרון בספר, נר לנשמת יוסף פינסקי, כרם ביבנה תשן עמ' 68-75  
3398.קלירס, משה מצות קדוש ה' - מסירות נפש יד רא"ם, לזכר אליעזר מאיר ליפשיץ, ירושלים תשלה עמ' 252-236  
3399.קמינר, יצחק בדין יהרג ואל יעבור במצוה קלה זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' קמו- קנב  
3400.קנר, שמואל קידוש השם - המצווה ומהותה כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תכז-תמ  
3401.קצב, מיכאל גדר ייהרג ואל יעבור מספרא לסייפא עלון 19 ניסן תשמא עמ' 22-17  
3402.קרח, חננאל עלי זבח (דיני יהרג ואל יעבור) ירושלים תשסא תנח עמ'  
3403.רבינוביץ, ברוך י"י הלכות קידוש השם נר ליחזקאל, לנשמת יחזקאל עזרא בצלאל, ירושלים תשלג(?) עמ' 168-154  
3404.רבינוביץ, י"י  קידוש השם שנה בשנה תשס עמ' 185-205  
3405.רוזנברג, חיים מסירות נפש שלא במקום חיוב כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' שעא-תטו  
3406.רייז, שניאור זושא בענין חלול השם וקדוש השם המאור שנה כז חוב' ב כסלו-טבת תשלה עמ' 13-12  
3407.ריינס, חיים זאב מסירת נפש בהלכה [על מסירות נפש] סיני כרך לג תשיג עמ' כג-מב  
3408.רפאל, יצחק מקדשי השם תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' ז-ט  
3409.רפפורט, שבתי בחיוב מסירות נפש בית אברהם גל' ב-ג תמוז תשלז עמ' 22-17  
3410.רקובר, נחום הצלת נפשות וקידוש השם - פרקי ביבליוגרפיה סיני כרך עה תשלד עמ' רעט-רפז  
3411.רקובר, נחום אשר יעשה אתם האדם וחי בהם - על קדושת החיים ועל מסירות נפש פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 206 אחרי-מות תשסה 4 עמ'  
3412.רקובר, נחום מסירות נפש (הקרבת היחיד להצלת הרבים) ירושלים תשס 301 עמ'  
3413.שביב, יהודה שקר וגזל, יהרג ואל יעבור שמעתין שנה טז גל' 58 סיון תשלט עמ' 51-48  
3414.שביב, יהודה בירורים בהלכות קידוש השם כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תמא-תנג; עלון שבות גל' 113 אדר א תשמו עמ' 104-81  
3415.שולווס, משה א' מסעי הצלב, קדוש השם ואנוסי אשכנז ספר הדואר, ניו-יורק תשיז עמ' 71-75  
3416.שור, משה שלום בסוגיא דקידוש השם כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקמו- תקנג  
3417.שטרנבוך, אליהו קידוש השם כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תטז-תיט  
3418.שטרנבוך, משה יהרג ואל יעבור וקרקע עולם כנסת ישראל ב אב-אלול תשכח עמ' לג-לז  
3419.שטרנברג, עמיאל בסוגית 'ייהרג ואל יעבור' בג' עבירות סגולת מנשה, נר לנשמת יצחק מנשה דוידוביץ, קרית אתא תשלח עמ' 228-220  
3420.שילה, שמואל מסירת יחיד כדי להציל את הרבים חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 62-57  
3421.שלוסברג, אליעזר יחסו של ר' מימון, אבי הרמב"ם, לאסלאם ולשמדותיו ספונות סדרה חדשה ספר חמישי (כ) תשנא עמ' 95-107  
3422.שלזינגר, אליעזר בסוגיא דמאי חזית קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' פז-צ  
3423.שמואלי, אפרים קידוש השם בימי השואה ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תתשפו-תתתי  
3424.שפירא, אברהם כהנא בדין קידוש השם נר ליחזקאל, לנשמת יחזקאל עזרא בצלאל, ירושלים תשלג(?) עמ' 182-172  
3425.שפירא, משה אריה ליב בדין חיוב מסירת נפש על קידוש השם הדביר, לזכר הרב י"א אורנשטיין, ירושלים תשיא עמ' יז-כא  
3426.שרמן, אברהם איסור מורך הלב וחובת מסירות הנפש בשעת מלחמה ניב המדרשיה גל' טז-יז תשמג-תשמד עמ' 111-101  
3427. Anbar (Bernstein), M.  Le chatiment du crime de sacrilege d'apres la Bible et un texte hepatoscopique paleo-babylonien  Revue d'Assyriologie et d'Archeologie Orientale 68 (1974), p. 172-173  
3428. Bornstein, David Josef  Kiddusch Ha-Schem  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 9, p. 1213-1217  
3429. Breuer, Raphael  Die Lehre von den Zwangshandlungen und Zwangsvorstellungen  J?dische Monatshefte, Frankfurt a.M., 3 (1916), p. 10-13.   
3430. Daube, David  Limitations on self-sacrifice in Jewish law and tradition  Theology 72 (1969), p. 291-304*  
3431. Daube, David  Appeasement or resistance; and other essays on New Testament Judaism  Berkeley 1987, 128 p.; p. 75-119: Appeasing or resisting the oppressor  
3432. Enciclopedia Judaica Castellana  Kidush Ha-Shem  Vol. 6, p. 436-437  
3433. Friedman, Harry G.  Kiddush Hashem and Hillul Hashem  Hebrew Union College Annual 1904, p. 193-214  
3434. Holtz, Avraham  Kiddush and Hillul Hashem  Judaism 10 (1961), p. 360-367  
3435. Holtz, Avraham  The concept of Qiddush Hashem in the Jewish prayer book  Harvard Theological Review 57 (1964), p. 137-140  
3436. Jacobs, Louis  Greater love hath no man...; The Jewish point of view of self sacrifice  In: Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 175-183  
3437. Joseph, Max  Kiddusch Haschem und Chillul Haschem  J?disches Lexikon 3, p. 687-688  
3438. Kirschenbaum, Aaron  A cog in the wheel: the defence of 'obedience to superior orders' in Jewish law  Israel Yearbook of Human Rights 4 (1974), p. 168-193  
3439. Kohler, Kaufmann  Kiddush Hashem and Hillul Hashem  Jewish Encyclopedia 7, p. 484-485  
3440. Lamm, Norman; Ben Sasson, H.H.  Kiddush Ha-Shem and Hillul Ha-Shem  Encyclopedia Judaica 10, p. 977-986  
3441. Lieberman, S.  Martyrs of Caesaria  Annuaires de l'Institut de Philologie et a Histoire Orientales et Slaves 7 (1939-44), p. 411 ff.*  
3442. Low, Leopold  Kiddusch ha-Schem und Chillul ha-Schem  Ben Chananja 9 (1866), p. 105-111 = Gesammelte Schriften Vol. 1, Szegedin 1889, p. 223-231  
3443. Maccoby, Hyam  Sanctification of the name. Kiddush Hashem  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 849-854  
3444. Oshrey, Ephraim  Responsa from the Holocaust  N.Y. 1983, 30 + 218 p.*.   
3445. Perles, Felix  Zur Wurdigung der Sittenlehre des Talmuds: a) der Begriff des Kiddusch Haschem; b) die Wahrheitsliebe  In: J?dische Skizzen, Leipzig 1912, p. 114-124  
3446. Petuchowski, Jakob J.  The limits of self-sacrifice  In: Modern Jewish ethics, ed. Marvin Fox, Columbus 1975, p. 103-118  
3447. Rosenbaum, Irving J.  Holocaust and Halakhah  In: Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 402-419  
3448. Septimus, Bernard  Narboni and Shem Tov on martyrdom  In: Studies in medieval Jewish history and literature, ed. Isadore Twersky, vol. 1, Cambridge, Mass.-London 1984, p. 447-455  
3449. Shenhabin, Israel  Kiddush Hashem  Jewish Forum 43 (1960), p. 96-97, 123-124, 136-137, 173-174; 44 (1961), p. 23  
3450. Steinherz, Jakab  Kiddus ha-Sem es Chillul ha-Sem  Emlekkonyv Bloch Mozes..., 1905, p. 228-237  
3451. Winer, G.B.  Gotteslasterung  Biblisches Realworterbuch 1, p. 443  
3452.תא-שמע, ישראל קדוש השם האנציקלופדיה העברית כרך כט עמ' 149-148   
3453.תא-שמע, ישראל התאבדות ורצח הזולת על קידוש השם: לשאלת מקומה של האגדה במסורת הפסיקה האשכנזית יהודים מול הצלב, גזירות תתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה, ירושלים תשס עמ' 150-156  
3454.תא-שמע, ישראל מסירות נפש בהלכה (לפנים משורת הדין) מחניים מא חנוכה תשך עמ' 99-104  
3455.תא-שמע, ישראל אספקטים של גבורה בהלכה מחניים פז כסלו תשכד עמ' 72-75  
3456.תא-שמע, ישראל (עורך): קדוש השם בדורות (תערוכה ספרותית). קטלוג. יועץ: י' רוטשילד ירושלים  
3457.תודר, שמעון עשרת הרוגי מלכות (הסיפור ורקעו) האומה שנה ט תשלא-תשלב עמ' 206-199  
3458. שטרנברג, עדינה קידוש השם וחילול השם במקורות התנאיים  עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסז 148 עמ'  

י. עונשין > חסינות

 מחברכותרתספרביקורת
3459.אטלס, שמואל המלך לא דן ולא דנין אותו [אוצר המשפט חלק א ערכים 7434 ,5940 ,3829] נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 205-156  
3460.אטלס, שמואל המלך לא דן ולא דנין אותו סיני כרך סג תשכח עמ' צט-קכו  
3461.גבריהו, חיים מ"י מבקשי חסות המזבח והמקדש ספר זר-כבוד, ירושלים תשכח עמ' 152-135  
3462.גולדויכט, מאיר בענין מלך דן ודנין אותו פרי הארץ גל' ד תשרי תשמב עמ' 40-39  
3463.ורהפטיג, איתמר מלך מול חכמים [חסינות המלך] תחומין טו (תשנה) 143-160  
3464.זולדן, יהודה חסינות משפטית לנבחרי ציבור תחומין טו (תשנה) 132-142  
3465.פוגלמן, מרדכי הנשיא לא דן ולא דנין אותו התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' רפג-רפח; בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' קעח-קפא  
3466.פרנקל, יצחק ידידיה מעמד חכמי ישראל וראשי שלטון בפני כס משפט תורה שבעל פה טז תשלד עמ' נה-ס  
3467.קולא, עמוס האסור לדון את המלך, או נקודת מפגש בין תורה שבע"פ לתורה שבכתב ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 73-61   
3468.רלב"ג, משה מלך לא דן ולא דנים אותו ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 146-154  

י. עונשין > כופר נפש. שילומים

 מחברכותרתספרביקורת
3469.איזראל, אברהם מאיר קבלת פיצויים מהרוצחים המאור שנה ה חוב' ו אדר ב תשיד עמ' 15  
3470.גולדברגר, פנחס אשר קבלת תשלומים מגזלנים-רוצחים המאור שנה ה חוב' ז י ניסן תשיד עמ' 8-9  
3471.הנקין, יוסף אליהו אש זרה [על פשעי הנאצים, התקוממות נגדם, ועל השילומים] המאור שנה ו חוב' ז אייר-סיון תשטו עמ' 17-15  
3472.ורהפטיג, איתמר לא תקחו כופר לנפש מחבל תחומין ו תשמה עמ' 308-305  
3473.לוין, שלמה יצחק אם מותר לקחת מכספי השילומים ממשלת גרמניה הפרדס שנה ל חוב' ח אייר תשטז עמ' 64-66  
3474.ליונשטם, שמואל אפרים כפר אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 233-231  
3475.סגל, פרץ 'ולא תקחו כופר לנפש רוצח' - לפסלותו של הסכם לפדיון רוצח שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 226-215   
3476.קרפל, אברהם משה הלקבל פיצויים מהנאצים ימ"ש המאור שנה ה חוב' ו אדר ב תשיד עמ' 5-6  
3477.רפפורט, יצחק מאיר מעות מנאצים ימ"ש לספרי קודש המאור שנה ה חוב' ו אדר ב תשיד עמ' 3-4  
3478.שטרן, שמואל טוביה יחסנו לפשעי האומה הגרמנית [גם בענין קבלת שילומים] התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' צא-צח  
3479. Cohn, Haim H.  Compounding offences  Encyclopedia Judaica 5, p. 856-857 = Principles of Jewish law, p. 547-548  
3480. Schenker, Adrian  Koper et expiation  Biblica 63 (1982), p. 32-46  

י. עונשין > תשובה. חנינה. ריהביליטציה

 מחברכותרתספרביקורת
3481.אדרת, אברהם החטא והכפרה באמונות חז"ל בדורות שלאחר החורבן פתחים גל' א חשון תשלז עמ' 13-3  
3482.אורבך, אפרים אלימלך; תא-שמע, ישראל תשובה האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 1106-1102  
3483.איזירר, חגי על מנת שאני צדיק - תקפו של הרהור בתשובה כתלנו טו תשנד עמ' 17-26  
3484.אלברג, שמחה כוחה של תשובה הפרדס שנה נב חוב' א תשרי תשלח עמ' 9-4  
3485.אלברג, שמחה תשובה בלי קבלה על להבא הפרדס שנה מה תשלא חוב' ב עמ' 6-10  
3486.אלגזי, בן ציון גדר בקשת מחילה על נזקי גוף וממון המאיר לארץ גל' 49 אלול תשסא עמ' 27-32  
3487.אמסל, יעקב דין בעל תשובה להיות ש"ץ המאור שנה נד חוב' ג ניסן-אייר תשסא עמ' 19-20  
3488.אפרתי, בנימין תשובה ושבים אצל החזון-איש מחשבת חוב' סו תשרי תשמב עמ' 10-7  
3489.אפשטיין, יעקב תקנת השבין בגזל עצי סוכה אמונת עתיך 67 אלול תשסו-תשרי תשסז עמ' 48-54  
3490.ארלן, יעקב כהן שהרג את הנפש אורות עציון כח כסלו תשנ"ח עמ' 131-137  
3491.ביליטצר, אפריים אי מהני תשובה בבן-נח אפריון חוב' א סיון-תמוז תשכז עמ' ט-יא  
3492.בן-שלמה, אליעזר אתם נצבים - משמעותה המשפטית של התשובה ארחות 37 ערב ראש השנה תשנג עמ' 18-20  
3493.בן-שמאי, מאיר הלל החטא והסליחה מחניים גל' המאה חלק ב כסלו תשכו עמ' קצט-רטו  
3494.בן-שמאי, מאיר הלל; ליכט, יעקב שלום כפרה אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 236-233  
3495.בנטואיץ, יוסף; סימון, עקיבא ארנסט; פרידמן, טוביה; פלק, זאב; ברזל, אלכסנדר; שבייד, אליעזר; כהן, יעקב י'; רוזנסקי, מיכאל; צמרת, צבי חטא, תשובה, כפרה [רב-שיח] פתחים תשמב גל' א-ב עמ' 23-2  
3496.בקשי-דורון, אליהו אשה שנאסרה על בעלה וחזרה בתשובה אם ראויה להנשא לאדם כשר ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 168-164  
3497.בר, משה על מעשי כפרה של בעלי-תשובה בספרות חז"ל ציון שנה מו תשמא עמ' 181-160  
3498.בר-אור, יעקב שיקום עבריינים כגורם למניעת פשעים הפרקליט כרך טו תשיט עמ' 265-267  
3499.בר-שאול, אלימלך הדרך אל התשובה מחשבת חוב' כט אב-אלול תשלה עמ' 9-8  
3500.ברנד, יצחק תקנת השבין דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 437-473  
3501.גבריהו, חיים משה יצחק 'מתיר אסורים'; מעשה חנינה לאסירים בארצות המקרא ספר מאיר ולנשטיין, ירושלים תשלט עמ' 152-137  
3502.גרוזמן, מאיר על שתי פרשיות התשובה שבתורה ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 262-249  
3503.גרוזמן, מאיר צבי על חטא ותשובה; חמישים שיחות על נושאי חטא ותשובה בעקבות התנ"ך וספרות חז"ל ת"א תשמו 287 עמ'  
3504.גרינבאום, אהרן גדרי התשובה על פי הגאון רב שמואל בן חפני סיני כרך עז תשלה עמ' צז-קטו  
3505.גרינבאום, אהרן התשובה - מצות עשה או בחירה חופשית ניב המדרשיה גל' טז-יז תשמג-תשמד עמ' 72-53  
3506.גרינבוים, נפתלי נתנאל בענין תשובה על עבירות דרבנן קול התורה גל' כד תשרי תשמט עמ' לג-לה  
3507.דסברג, אורי החנינה בהלכה תחומין ז תשמו עמ' 426-413  
3508.דרוק, זלמן כוחה של תשובה שנה בשנה תשמו עמ' 216-205  
3509.דרעי, משה שליח צבור שבילדותו עשה מעשה מגונה אור תורה שנה כט תשנז עמ' נו-נח  
3510.הירשוביץ, נחמן חטא ונענש - החוזר למעמדו? שמעתין גל' 139 תשס עמ' 48-54  
3511.הכהן, יהודה הערות על הרמב"ם הלכות תשובה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' ז-י  
3512.הלוי, הלל יצחק בעל תפקיד ציבורי שפרש מאונס ומינו אחר תחתיו, כשיעבור האונס האם חוזר לתפקידו משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' ריז-רלח  
3513.הלוי, חיים דוד מצות התשובה במשנתו של הרמב"ם אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 149-145  
3514.הענא, מרדכי חידושים והערות על הרמב"ם הלכות תשובה ויום הכיפורים קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' יא-יב  
3515.הרצוג, יצחק איזיק זכות חנינה לנידונים במשפט המלוכה התורה והמדינה קובץ א תשט עמ' יד-יט  
3516.וגשל, שאול בענין חיוב בקשת מחילה במי שחבל או גרם צער לחברו בשוגג קול התורה חוב' כב תשרי תשמח עמ' כח-ל  
3517.וולנר, משה דוד דיני מורד במלכות וזכות החנינה התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' נג-ס  
3518.ויגודה, מיכאל על מקומה של החרטה בהלכות תשובה לרמב"ם על התשובה ועל הגאולה, מנחת שי לבנימין גרוס, רמת גן תשסח עמ' 25-37  
3519.וייל, אליעזר "תקנת השבים" וחוק המרשם הפלילי - השוני במגמות ממעיין מחולה גל' 13 ניסן תשסח עמ' 30-42  
3520.וילמן, פינחס הרהור תשובה - משקלו בהלכה סיני כרך קו תשן עמ' כג-לב  
3521.וילמן, פנחס על השמטה אחת בדברי הרמב"ם [בהלכות תשובה] סיני כרך צ תשמב עמ' רנד-רנט  
3522.וינטר, אלימלך התשובה וקיום מצוות בבן נח שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 50-45  
3523.ויס, אשר זליג תשובה - האם פוטרת ממיתת בי"ד מנחת אשר, דברים, תשסז סי' נד עמ' שעז-שפג  
3524.ורנר, ברוך על מקור סמכות השיפוט ועל החנינה במשפט המלוכה התורה והמדינה קובץ ב תשי עמ' סה-סט  
3525.זוין, ש"י התשובה בספרות ההלכה סיני כרך ה תרצט-תש עמ' שמה-שנב  
3526.זולדן, יהודה הדחת מנהיג שהורשע קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 501-515  
3527.זולדן, יהודה שיקום בעיר המקלט לרוצח בשגגה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 281-292  
3528.זולדן, יהודה רוצח בשגגה - תשובה ושררה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 359-372  
3529.זולטי, בצלאל בהלכות תשובה בית התלמוד ספר א תשכח עמ' ט-כ  
3530.זעפרני, שמואל התשובה והוידוי המאיר לארץ גל' 13 אלול תשנח עמ' 33-49  
3531.זק"ש, זבולון עבירות שבין אדם לחבירו חייב לרצותו בגוזלו ובחובלו מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' קיד-קיח   
3532.טויבר, יחיאל נישואי בעלת תשובה לכהן דברי משפט ג תשנח עמ' עה-פג  
3533.טיקוצינסקי, מרדכי רמב"ם הלכות תשובה קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' לה-לח  
3534.יאיר, אבי מצוה ראשונה מחשבת חוב' ס-סא כסלו תשמא עמ' 36-33  
3535.יונג, אליהו על הכפרה נעם ספר כה תשמג-תשמד עמ' קמב-קמט  
3536.כהן, דב חזרת פסול לעדות לכשרותו לפי שיטת הרמב"ם ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 14-28  
3537.כץ, יעקב יחס החברה המסרתית לסוטים במאה הי"ח (מקורות לסמינריון 'התחלות החסידות וההשכלה') ירושלים תשכא 26 דפים (בהכפלה)  
3538.לובן, יעקב דוד עד שירצה את חבירו הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ' 40-53  
3539.לוינגר, יעקב רעיון התשובה בספר ירמיהו ספר זיידל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר יא ירושלים תשכב עמ' 185-165  
3540.ליפקין, חיים יצחק גדרי תשובה כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' נה-נז  
3541.ליפשיץ, חיים תורת התשובה במשנת מרן הראי"ה קוק זצ"ל דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 234-209  
3542.ליפשיץ, יעקב תשובה כהתחדשות המעין כרך כג גל' ב טבת תשמג עמ' 3-1  
3543.לנדא, משה יהודה ליב האם תשובה מועלת לאנשי עיר הנדחת פעמי יעקב נו אב תשסד עמ' כה-כט  
3544.לרפלד, דניאל מצות התשובה הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 6-4  
3545.מאיר, חיים וידוי, תשובה ומחיקת החטא פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 68 צו תשסב 4 עמ'  
3546.מישקובסקי, אליהו בעניני תשובה מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' מה-מט  
3547.מלמד, ע"צ הכפרה במקרא סיני כרך מד תשיט עמ' תכו-תלו  
3548.נאור, בצלאל תשובה ומנהגו של עולם במשנת הרמב"ם הדרום חוב' סה אלול תשנו עמ' 34-36  
3549.נהוראי, מיכאל צבי מושג התשובה בתורתו של הרמב"ם מנחה למנחם - קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן ירושלים תשסח עמ' 187-1930  
3550.נהוראי, מיכאל צבי מושג התשובה בתורתו של הרמב"ם מנחה למנחם - קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן ירושלים תשסח עמ' 187-1930  
3551.סולברג, נעם ויגש אליו יהודה - משפט או חסד וחנינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 8 ויגש תשסא 4 עמ'  
3552.סולובייצ'יק, יוסף דוב כוחו של וידוי. תרגום ועריכה: פנחס פלאי הגות עברית באמריקה, כרך ב ת"א תשלג עמ' 353-343  
3553.סולובייצייק, אהרן יסודות התשובה ודרכיה אור המזרח כרך כב תשלג עמ' 13-10  
3554.סיני, יובל ביאור שיטת הרמב"ם בעניין כשרותם של רשעים לעדות מגל יב תשנח עמ' 289-310  
3555.ערמון, ידידיה החשוד על הטריפה פרי עץ הגן א תשנח עמ' 93-97  
3556.פאוער, יוסף הלוי עיונים בהלכות תשובה לרמב"ם סיני כרך סא תשכז עמ' רנט-רסו  
3557.פדר, מיכאל התשובה והחסד שבה שמעתין שנה יח גל' 63 מרחשון תשמא עמ' 55  
3558.פייגנבוים, נפתלי אופן עשיית התשובה כבודה של תורה חלק ד תשמו עמ' עח-פ  
3559.פיינשטיין, משה בענין פירוט החטא בוידוי מוריה שנה ט גל' ה-ו אדר תשם עמ' מט-נח  
3560.פישביין, מיכאל תשובה אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 962-949  
3561.פרדס, חיים שיטות הראשונים בדין תקנת השבים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' ל-מ  
3562.קאפח, יוסף התשובה במשנתו של הרמב"ם סיני כרך צא תשמב עמ' צז-קח  
3563.קדרי, עדיאל דברים המעכבים את התשובה, עיון בפרק ד' מהלכות תשובה לרמב"ם שפע טל, עיונים במחשבת ישראל ובתרבות היהודית מוגשים לברכה זק, באר שבע תשסד עמ' 113-129  
3564.קובלסקי, שלום דוב מצוות תשובה שרידים גל' ה אייר תשמד עמ' כט-לא  
3565.קוטנר, עפר על החרטה (הלכה ופילוסופיה) בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 551-563  
3566.קולא, עמית גאולה ותשובה תחומין ו תשמה עמ' 480-469  
3567.קורמן, אברהם עיוני תשובה בשדה חמ"ד שנה כח תשמה עמ' 172-156 ,47-26  
3568.קיסטר, יצחק גישת היהדות לעברין ולשיקומו הפרקליט כרך כה תשכט עמ' 487-481; ניב המדרשיה גל' אביב-קיץ תשלא עמ' עז-פג  
3569.קיסטר, יצחק ריהביליטציה של העבריין לפי המשפט העברי דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות (תשכט), ירושלים 1972 כרך ג עמ' 304-297  
3570.קרול, שמעון בענין תשובה בחייבי מיתות בי"ד בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שח-שכב  
3571.קריב, אברהם גדולה תשובה מחשבת חוב' מח אלול תשלח עמ' 13-7  
3572.רוזנברג, יעקב יעילותה של חנינה למחזיר גנבתו: ההשלכה הכלכלית של הכלל התלמודי: מודה ב(עבירת) קנס פטור (מן הקנס) עיוני משפט כר' כו חוב' 3 אדר ב תשסג עמ' 865-886  
3573.רייז, שניאור זושא בענין גר תושב בזמן הזה ותשובה לעכו"ם המאור שנה ל חוב' ו אב-אלול תשלח עמ' 20-19  
3574.רייזמן, יהושע השל תשובה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' עד-עד  
3575.רכניץ, עדו הדחה, הפקת לקחים או חזרה בתשובה צהר כט אייר תשסז עמ' 51-56  
3576.רקובר, נחום תקנת השבים (מעמדו של עבריין שריצה את עונשו) ירושלים תשסז 716 עמ'  
3577.רקובר, נחום השפעת התשובה על הענישה מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 183-191  
3578.רקובר, נחום התשובה - היבטים משפטיים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 43 נצבים תשסא 4 עמ'  
3579.רקובר, נחום ,ושבת עד ה' אלהיך" - התשובה והענישה הפלילית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 265 נצבים-וילך תשסו 4 עמ'  
3580.רקובר, נחום עובד ציבור שסרח וריצה את עונשו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 180 האזינו תשסד 4 עמ'  
3581.רקובר, נחום מעמדו של כהן שחטא ושב סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' תקכ-תקכט  
3582.רקובר, נחום עבריין שעשה תשובה כשליח ציבור תורה שבעל פה לז: קכד-קמג, תשנה  
3583.רקובר, נחום הזכרת עברו של עבריין קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 663-669  
3584.רקובר, נחום תקנת השבים מנחה ליצחק, קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה, ירושלים תשנט עמ' 135-144  
3585.רקובר, נחום תקנת השבים ניצני ארץ יב אייר תשנח עמ' 342-351  
3586.רקובר, נחום נשיא שריצה את עונשו האם חוזר לתפקידו משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 147-171  
3587.רקובר, נחום אורות התשובה [במשנתו של הראי"ה קוק] מחניים כז ער"ה תשטז עמ' 84  
3588.רקובר, נחום מעמדו של עבריין שרצה עונשו משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' ה ירושלים תשל 23 עמ'; מחשבת חוב' ה אלול תשלא עמ' 5-8; ספר סנהדראי, ת"א תשלב עמ' 389-366  
3589.שאנן, שלמה תשובת רבנו שלמה מן ההר אל הרמב"ן בענין החוטאים והחוזרים בתשובה מוריה שנה ט גל' יא-יב אלול תשם עמ' ג-ד. זוסמן-סופר, שמעון אליעזר: שם שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' פא; רות, אברהם נפתלי צבי: שם שנה יא גל' ז-ח תמוז תשמב עמ' צ-צד 
3590.שביב, יהודה עיונים בהלכות תשובה שמעתין שנה יא גל' 40 אלול תשלד עמ' 32-29  
3591.שוורץ, דן מעמדו של כהן מומר שחזר בתשובה אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 227-235  
3592.שושני, רונית רבי אליעזר בן רבי שמעון והגנבים - סיפור על חטא וכפרתו JSIJ 4 (2005) עמ' 1-25  
3593.שטרנבוך, משה בעל תשובה הרוצה להחזיר ריבית קול התורה גל' נג תשרי תשסג עמ' ריד-ריז  
3594.שטרנברג, אליעזר הבדלי גישה בין ההלכה והמדרש ביחסם לעוברי עבירה פתחים תשכט גל' ג עמ' 15-10  
3595.שינברגר, צבי במצות התשובה וכפרת יום הכיפורים בית אהרן וישראל גל' קטו תשרי-חשון תשסה עמ' כ-לב  
3596.שלזינגר, יחיאל מיכל תשובה מחשבת חוב' סו תשרי תשמב עמ' 6-3  
3597.שפרונג, זכריה דין כפרה בחובל ומזיק בכורים ב תשנט עמ' קעו-קפא  
3598.שרבני, ראובן  בגדרי דין מתעסק בשגגת עבירה בית הלל גל' כח טבת תשסז עמ' עא-עט  
3599. Driver, S.R.  Expiation and atonement (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 5, p. 653-659  
3600. Loewe, Herbert  Expiation and atonement (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 5, p. 659-664  
3601. Milgrom, Jacob  The priestley doctrine of repentance  Revue Biblique 82 (1975), p. 186-205  
3602. Urbach, Efraim E.  Redemption and repentance in talmudic Judaism  In: Types of redemption, eds. R.J.C. Werblowsky and C.J. Bleeker, Leiden 1970, p. 190-206  
3603. Wohlgemuth, Joseph  Zur Charakteristik des Sundenbewusstseins im talmudischen Judentum  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 11 (1924), p. 95-127, 185-228  
3604. Yaron, Reuven  Redemption of persons in the ancient Near East  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 6 (1959), p. 155-176  
3605.תנעמי, זכריה התשובה וההתחדשות מחשבת חוב' כג אב-אלול תשלד עמ' 16-15   

י. עונשין > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
3606.אברבך, משה בעיות משמעת וענשין בתקופת המקרא והתלמוד שבילי החנוך שנה כז תשכז עמ' 246-242: כח תשכח עמ' 165-157, 218-213; כט תשכט עמ' 33-41, 112-105, 181-173, 244-236; ל תשל עמ' 236-244  
3607.אדרת, אברהם החטא והכפרה באמונות חז"ל בדורות שלאחר החורבן פתחים גל' א חשון תשלז עמ' 13-3  
3608.אוחנה, ראובן הכאת תלמידים - לאור ההלכה ובמבט חינוכי אור תורה שנה כו תשנד עמ' תסט-תעג  
3609.אורון, יהודה עונש גופני בחינוך הילדים אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 123-116  
3610.אושרי, יגאל בין משמעו של כתוב לבין מדרשו ("ופורץ גדר ישכנו נחש" - קהלת י', ח') מורשת יעקב ה תשנא עמ' 21-29  
3611.אלון, מנחם חוקי היסוד - עיגון ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית (סוגיות במשפט הפלילי) מחקרי משפט יג חוב' 1 תשנו עמ' 27-86  
3612.אנגלנדר, שמשון מעמדו של מי שנגמר דינו למיתה עלון שבות גל' 100 כסלו תשמג עמ' 131-116  
3613.אנציקלופדיה תלמודית חשוד כרך יח עמ' ב-מו  
3614.אנציקלופדיה תלמודית אביזריהו כרך א עמ' כו (עמ' נה-נו במהדו' ב)  
3615.אנציקלופדיה תלמודית אבק (מה שאינו עיקר האיסור...) כרך א עמ' מו-מז (עמ' ק-קב במהדו' ב)  
3616.אנציקלופדיה תלמודית אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן כרך א עמ' ריא-ריב (עמ' תנג-תנו במהדו' ב)  
3617.אנציקלופדיה תלמודית אחזוקי אינשי ברשיעי לא מחזקינן כרך א עמ' ריב-ריג (עמ' תנו-תנז במהדו' ב)  
3618.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם רואה חובה לעצמו כרך א עמ' רסו (עמ' תקעא במהדו' ב)  
3619.אנציקלופדיה תלמודית אין איסור חל על איסור כרך א עמ' רעא-רעו (עמ' תקפא-תקצב במהדו' ב)  
3620.אנציקלופדיה תלמודית אסור דאורייתא כרך ב עמ' עד-עה  
3621.אנציקלופדיה תלמודית אסור דרבנן כרך ב עמ' עו-עז  
3622.אנציקלופדיה תלמודית אסור חפצא; אסור גברא כרך ב עמ' עח-פ  
3623.אנציקלופדיה תלמודית אסור כרת כרך ב עמ' פא  
3624.אנציקלופדיה תלמודית אסור לאו כרך ב עמ' פא-פב  
3625.אנציקלופדיה תלמודית אסור מיתה כרך ב עמ' פג-פד  
3626.אנציקלופדיה תלמודית אסור עשה כרך ב עמ' פד  
3627.אנציקלופדיה תלמודית אשתני גופא כרך ב עמ' שא-שג  
3628.אנציקלופדיה תלמודית גופין מחלקין כרך ה עמ' תד-תיד  
3629.אנציקלופדיה תלמודית דיני שמים [גדרם וחיובם; בנזיקין; כשתפס מהחייב] כרך ז עמ' שפב-שצה  
3630.אנציקלופדיה תלמודית הבלעה [בדברים האסורים] כרך ח עמ' קל-קלז  
3631.אנציקלופדיה תלמודית הכרזה (לפרסום) כרך ט עמ' קנא-קסג  
3632.אנציקלופדיה תלמודית הרוגי בית דין כרך י עמ' תרטז-תרכא  
3633.אנציקלופדיה תלמודית הרוגי מלכות כרך י עמ' תרכב-תרכז  
3634.אנציקלופדיה תלמודית חזקת כשרות כרך יד עמ' כו-לט  
3635.אנציקלופדיה תלמודית חיבי כריתות כרך יד עמ' תקמח-תקסג  
3636.אנציקלופדיה תלמודית חיבי לאוין כרך יד עמ' תקסג-תקפ  
3637.אנציקלופדיה תלמודית חיבי מיתות בידי שמים כרך יד עמ' תקפ-תרג  
3638.אנציקלופדיה תלמודית חיבי מיתות בית דין כרך יד עמ' תרג-תרכו  
3639.אנציקלופדיה תלמודית חיבי מלקיות כרך יד עמ' תרכו-תשיד  
3640.אנציקלופדיה תלמודית חיבי עשה כרך יד עמ' תשיד-תשכ  
3641.אסולין, דוד הלואה בריבית לפורקי עול עלוני ממרא ניסן-אייר תשמג עמ' 59-53  
3642.אפשטין, יעקב תרומת איברים של היוצא ליהרג חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 263-275  
3643.בדיחי, יובל חושך שבטו שונא בנו כפיה גופנית בתהליך החינוכי - בהלכה ובמשפט מגל יד תשס"ד עמ' 138-175  
3644.בורנשטין, אריה במקום הרשע שמה המשפט מקומו של כרם נבות ומקום העונש של בית אחאב מגדים גל' כב תמוז תשנד עמ' 69-77  
3645.בטיסט, מאיר ענישה גופנית על ידי הורים ומורים יתגדל, קובץ זכרון לגדליה שפירא, ת"א תשמב עמ' 31-20  
3646.בטיסט, מאיר ענישה קיבוצית תחומין יב (תשנא) 229-239  
3647.בן-ברק, צפרירה החרמת קרקעות בישראל ובמזרח הקדום שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 117-101  
3648.גולדברג, זלמן נחמיה בגדר האיסור להזיק ובחיוב גרמא בדיני שמים שערי צדק ו תשסה עמ' 171-184  
3649.גלינסקי, יעקב בענין מדה כנגד מידה קול התורה גל' לב ניסן תשנב עמ' סג-סו  
3650.גרוס, מרדכי בענין הכאת בעל ברבים ועי"כ יחזור מדרכו הרעה זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' רפד-רפח  
3651.גרינבאום, אסף אישתני דינא אישתני קטלא עלון שבות גל' 167 אדר תשסז עמ' 67-71  
3652.גרשוני, יהודה הרוגי מלכות ממונם למלך [אוצר המשפט חלק א ערך 7496 ,3849] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קעא-קעד  
3653.גרשוני, יהודה עונשם של המחבלים הערביים לאור ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערכים 8697 ,7497] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רכו-רלא; המחבלים ועונשם לאור ההלכה. שנה בשנה תשמג עמ' 183-176  
3654.גרשוני, יהודה מדת השנאה לרשעים לפי ההלכה אור המזרח שנה ג חוב' ג-ד אלול תשטז עמ' 21-23  
3655.גרשוני, יהודה הרוגי מלכות ממונם למלך שבילין גל' י-יא טבת-אדרים תשכה עמ' כב-כה  
3656.גרשוני, יהודה עונשם של המחבלים הערבים לאור ההלכה אור המזרח שנה כב טבת תשלג עמ' 68-73  
3657.דיכובסקי, שלמה ענישה גופנית המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 39-45  
3658.היילברון, צבי ענישה גופנית לצורך חינוך מספרא לסייפא עלון 46 חורף תשנד עמ' 79-94  
3659.הכהן, אביעד חושך שבטו שונא בנו - על איסור האלימות בחינוך פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 167 נשא תשסד 4 עמ'  
3660.הכהן, אביעד לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך - הגירוש מטעמים "אזרחיים" וכאמצעי ענישה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 183 לך לך תשסה 4 עמ'  
3661.הכהן, אביעד ענישה קיבוצית במדינה יהודית ודמוקרטית קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 489-502  
3662.הכהן, אביעד "אנו מתירין להתפלל עם העבריינים?!" -מיהו עבריין? - על הדרת האחר ותיוגו פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 300 האזינו תשסז 4 עמ'  
3663.הלפרין, חיים שבועת שקר לשם הצלת ממון מידי אנס מגל קובץ ג תשם עמ' 65-61  
3664.הלפרין, ישראל גזירת-גירוש על פורעי-מוסר בטיקטין (תקט-תקיא) המשפט כרך ד תרצ-תרצא עמ' 118-117  
3665.ויינברגר, יעקב הענשת קטינים על מעשיהם הפליליים לאור המשפט העברי מפגש גל' 1 תשרי תשמא עמ' 22-20  
3666.ויס, אשר זליג בדין אומדנא בדיני נפשות מנחת אשר, שמות, תשסד סי' מד עמ' שח-שיב  
3667.ורהפטיג, איתמר מצות כבוד אב באב רשע עלון שבות גל' 87 פורים תשמא עמ' 38-23  
3668.ורהפטיג, איתמר חקירות השב"כ לאור ההלכה. תחומין כ (תשס) 145-150  
3669.ורהפטיג, איתמר שורו הרג - מיתה בידי שמים או תשלום כופר דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 741 תשסח 3 עמ'  
3670.זברמן, אלקנה בעניין קבלת עדות מחללי שבת לענין היתר עגונה כרם שלמה שנה ט קונטרס ז אייר-סיון תשמו עמ' כד-כט   
3671.זוין, שלמה יוסף; ישראלי, שאול; ארנברג, יהושע מנחם 'פרשת לבון' מבחינת ההלכה שנה בשנה תשכו עמ' 159-136  
3672.זיכל, ישראל מאיר כרת, ערירי, ומיתה בידי שמיים - גדריהם מגל יא תשנה עמ' 203-225  
3673.טשארנעט, משה פרץ בענין חיוב לצאת ידי שמים בקנס בזמן הזה קובץ בית אהרן וישראל גל' קמ כסלו-טבת תשסט עמ' כח-כט  
3674.יוסף, עובדיה האם חובה על הבנים לנהוג כבוד בהורים שאינם שומרי תורה ומצוות שרשים גל' 3 אדר תשמז עמ' 7-4; מצוות כיבוד אב ואם בהורים חילוניים. אור תורה שנה כ תשמח עמ' קסז-קעח  
3675.ישראל, חיים ענישה בחינוך לאור ההלכה ניב המורה קובץ 7 תשמא עמ' צח-קטו  
3676.כהן, אסתר פושעים יהודים בצרפת בשלהי המאה הי"ד ציון שנה מו תשמא עמ' 154-146  
3677.כהן, חיים ה' משפטו ומותו של ישו הנוצרי ת"א תשכח 182 עמ'  
3678.כהן, חיים ה' יוספוס פלביוס כהיסטוריון של דיני עונשין האוניברסיטה כרך 18 תשלג חוב' א עמ' 28-36  
3679.כהנא, קלמן שור סיני בכמה? המעין כרך ד גל' ד תמוז תשכד עמ' 31-37  
3680.לביא, שי צדק בלוע באדמה: על חוק טבעי, חוק פוזיטיבי וענישה אלוהית ספר דניאל, עיונים בהגותו של פרופסור דניאל פרידמן, תל אביב תשסח עמ' 1079-1108  
3681.לוי יצחק הכאת ילדים [תגובה] תחומין יז (תשנז) 157-159  
3682.ליכטנשטיין, ישראל יעקב תוכחת רב לתלמיד- השלכות ממוניות שערי צדק ה תשסד עמ' 340-333  
3683.ליפקין, חיים יצחק מצות פריקה וטעינה [מצוה בשונא] כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' עג-עד  
3684.מאמו, ראובן ענישה גופנית חינוכית במשפט העברי שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 62-56; בשדה חמ"ד שנה ל חוב' א-ב תשרי-חשון תשמח עמ' 185-171  
3685.מוריאל, יהודה איסור הנקימה - לאור המקורות בשדה חמד שנה טז תשלג עמ' 141-131  
3686.מיקלישנסקי, י"ק המשפט הפלילי הבין לאומי על פי המשפט העברי גוילין ורשה כרך א תרצז עמ' 58-73  
3687.מיקלישנסקי, י"ק חקת שלום (הצעה להלכה במשפט הפלילי הבינלאומי במדינת ישראל) הדאר שנה כה תשט-תשי עמ' 720-718  
3688.מלאך, דניאל; פיקסלר, דרור באבוד רשעים רינה או קינה תחומין כב (תשסב) 57-67  
3689.מן, מרדכי בדין כיבוד אב באביו רשע מוריה שנה טו גל' ז-י תמוז תשמז עמ' קמ-קמו  
3690.מן-ההר, שלמה סמכותו של המורה להטיל תשלום כלשהו על תלמיד שמעתין שנה יג גל' 47-46 אדר ב תשלו עמ' 67-64  
3691.מרצבך, יונה בענין חיוב לצאת ידי שמים עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' קצ-קצב  
3692.משדי, יוסף איסור הכאת התלמידים יותר מדי אור תורה שנה כט תשנז עמ' קלד-קלז  
3693.נבון, יעקב כליאה, שפיטה וענישה בשבת וביו"ט אור המזרח כרך לז תשמט עמ' 255-264 ; כרך לח תשן עמ' 170-188  
3694.נגאל, גדליה גלגול נשמות כאמצעי לתיקון עוול כספי סיני כרך קו תשן עמ' סג-עא  
3695.נובל, נחמיה צבי Concursus delictorum בתפיסת התלמוד הגות והלכה, ירושלים תשל עמ' 218-215  
3696.נריה, משה צבי משפט צורר היהודים בהלכה [(א) החובה לרדוף אחרי רוצח. (ב) ריבונות מדינה לגבי רוצח הנמצא בתחומה. (ג) דין רוצח לפי פקודה. (ד) רוצח על ידי אחרים. (ה) אפשרות השיפוט לפי משפטי המלוכה. (ו) עונש מדין רודף] שנה בשנה תשכא עמ' 105-119  
3697.נשר, בן ציון עיסקת טיעון לאור ההלכה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנח עמ' 39-50  
3698.סגל, יהודה זרחיה בענין פקוח-נפש לפושע בשבת אם 'הותר' או דחוי שנה בשנה תשמג עמ' 189-184  
3699.סגל, פרץ 'חיוב בדיני שמים'; חיובי מיתות בית דין וחיובי מיתה לשמים עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמו 249 עמ'  
3700.סלושץ, צבי א' האב נקנס בעוון הבת מגל יג תשסב עמ' 99-105  
3701.עמיטל, יהודה על מעמדו של היהודי החילוני בימינו וההתייחסות אליו עמודים לה תשמז עמ' 389-382  
3702.פוגלמן, מרדכי עבריין סיני כרך עג תשלג עמ' סג-סז  
3703.צוקרמן, מרדכי ארי זאב ונחש שהמיתו אדם אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' שפב-שפג  
3704.צפרי, ראם היבטים הלכתיים בהכאת משרע"ה את המצרי ניצני ארץ ח אדר תשנב עמ' 127-134  
3705.קגן, יהודה ליב בדין ספק נפשות להקל אור המזרח שנה ח חוב' ג ניסן תשכא עמ' 31-35  
3706.קופר, לוי יצחק החיוב בדיני שמים עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסב 145 עמ'  
3707.קורנגוט, אפרים משה בית הדין מגן מפני בני עוולה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 256-265  
3708.קורנגוט, אפרים משה עסקת טיעון אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 301-313  
3709.קימלמן, ראובן אי-האלימות לפי חז"ל פתחים תשל גל' ד עמ' 31-23  
3710.קירשנבאום, אהרן שפיטה וענישה חוץ-ממסדית לפי המקורות העתיקים (תנ"ך, ספרות חז"ל וספרות סוף ימי הבית השני) עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 129-157  
3711.קירשנבוים, אפרים בדיני תפיסה ממי שמחוייב לצאת ידי שמים ובדיני תפיסה מדין כפייה צהר יד תשסה עמ' שב-שו  
3712.קלוזנר, יוסף ישו הנצרי - זמנו חייו ותורתו, הוצ' ב ירושלים תרפז (עמ' 391-359: משפטו והצטלבותו של ישו)   
3713.קרויס, שמואל פרק ביסורי הגוף דביר ספר א תרפג עמ' 88-112  
3714.רבינוביץ, יעקב "ויך את המצרי" - בענין מיתת ב"ד ומיתה בידי שמים פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן, ניו ג'רסי תשנב חלק עברי עמ'נא-נה  
3715.רוזן-צבי, ישי ועשיתי אותך כאשר עשית -מבט נוסף על ענישת הנואפות ביחזקאל בית מקרא שנה נ תשסה עמ' 163-193  
3716.רוזנפלד, יאיר מניעת ירושה ע"י בית דין כאמצעי ענישה תחומין כז (תשסז) עמ' 358-368  
3717.ריינס, חיים זאב עברינות הנוער בספרותנו העתיקה שבילי החינוך שנה כ תשך עמ' 90-84  
3718.רלב"ג, משה הוצאות אמצעי הענישה וההצלה ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 45-49  
3719.רלבג, מרדכי פיטורי עובדים תחומין כא (תשסא) 257-266  
3720.רקובר, נחום השפעת התשובה על הענישה מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 183-191  
3721.רקובר, נחום לא יומתו אבות על בנים; הלכת הרמב"ם בדבר עונש הטף בעיר הנידחת דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קפט-רט  
3722.שאנן , שלמה ח' השעיית חשוד ופתיחת תיק חקירה [האם מגיע עונש לאדם שיוצאת עליו שמועה רעה] תחומין טז (תשנו) 340-348  
3723.שבח, אלחנן כיבוד הורים שאינם שומרי תורה ומצוות תחומין ו תשמה עמ' 126-122  
3724.שוורץ, אריה לא מעלין ולא מורידין, מורידין ולא מעלין הצופה מארץ הגר שנה א תרעא עמ' 80-73  
3725.שוורץ, גדליה דוב דין יד העדים תהיה בו בראשונה הדרום חוב' ד כסלו תשיח עמ' 27-25  
3726.שוחטמן, אליאב גרימת מוות בשוגג בפעילות מבצעית תחומין כב (תשסב) 89-103  
3727.שטינר, חיים אברהם צבי בענין חייב בדיני שמים זרע יעקב גל' י אדר תשנח עמ' קמא-קמב  
3728.שינדלר, יהודה בדין אשתני דינא מוריה שנה טז גל' ה-ו (קפה-קפו) תמוז תשמח עמ' קב-קז   
3729.שכטר, צבי בן מהו שיעשה שליח לאביו להכותו ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רסד-רע  
3730.שמואל, בנימין ענישה גופנית של ילדים בידי הוריהם על פי המשפט העברי - גישות מסורתיות וזרמים מודרניים פלילים י תשסב עמ' 365-446  
3731.שציפנסקי, ישראל המינים והמלשינים ספר יובל לשמעון פדרבוש, ירושלים תשכא עמ' שמג-שנא  
3732.שציפנסקי, ישראל היש לרוצח בחירה חפשית? אור המזרח כרך יז תשכח עמ' 142-133  
3733.שציפנסקי, ישראל המושג רשע בהלכה אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 84-92  
3734.שציפנסקי, ישראל המושג 'פרהסיא' בהלכה אור המזרח כרך יט תשל עמ' 70-61  
3735.שרמן, אברהם פיטורי איש ציבור מחמת עבירות אתיות תחומין כא (תשסא) 248-256  
3736. Adam  Der Talmud und die Folter (Von talmudischen Gerichtsverfahren bis zu Simon von Trient)  Die Welt 3,44 (1899), p. 6-7  
3737. Alexander, Uri Ben  Violence and the Jewish tradition  European Judaism 18,2 (1985), p. 17-27  
3738. Baneth, Eduard  Issur Chal al Issur  J?disches Lexikon 3, p. 85-86  
3739. Baron, Salo Wittmayer; Wise, George S. (eds.)  Violence and defence in the Jewish experience  Philadelphia 1977, 12 + 362 p.  
3740. Bleich, J. David  Parameters and limits of communal unity from the perspective of Jewish law  Journal of Halacha and Contemporary Society 6 (1983), p. 5-20 = Halacha and contemporary society, ed. Alfred S. Cohen, N.Y. 1984, p. 151-166  
3741. Daube, David  Concessions to sinfulness in Jewish law  Journal of Jewish Studies 10 (1959), p. 1-13  
3742. Denney, J.  Curse  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 534-535  
3743. Doron, Pinchas  A new look on old lex  Journal of the Ancient Near Eastern Oriental Society 1,2 (1969), p. 21-27  
3744. Encyclopedia Talmudica  Resultant interdicts אביזריהו  Vol. 1, p. 73-75  
3745. Encyclopedia Talmudica  Presumption against commission of theft אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן  Vol. 1, p. 562-566  
3746. Encyclopedia Talmudica  People are not presumed to act wickedly against the law אחזוקי אינשי ברשיעי לא מחזקינן  Vol. 1, p. 566-567  
3747. Encyclopedia Talmudica  Interdictions are not presumed אחזוקי איסורי לא מחזקינן  Vol. 1, p. 567-568  
3748. Encyclopedia Talmudica  No man sees anything to his disadvantage אין אדם רואה חובה לעצמו  Vol. 1, p. 703-704  
3749. Encyclopedia Talmudica  One prohibition cannot superimpose itself upon another אין אסור חל על אסור  Vol. 1, p. 715-727  
3750. Encyclopedia Talmudica  'Eyphah and 'Eyphah איפה ואיפה  Vol. 2, p. 166-168  
3751. Encyclopedia Talmudica  Torah interdictions אסור דאורייתא  Vol. 2, p. 433-434  
3752. Encyclopedia Talmudica  Rabbinic interdicts אסור דרבנן  Vol. 2, p. 439-441  
3753. Encyclopedia Talmudica  Objective interdict; personal interdict אסור חפצא; אסור גברא  Vol. 2, p. 444-450  
3754. Encyclopedia Talmudica  Interdict in virtue of a negative precept אסור לאו  Vol. 2, p. 451-453  
3755. Encyclopedia Talmudica  Capital interdict אסור מיתה  Vol. 2, p. 457-458  
3756. Encyclopedia Talmudica  Positive interdicts אסור עשה  Vol. 2, p. 458-460  
3757. Gordon, Cyrus H.  A new Akkadian parallel to Deuteronomy 25,11-12  Journal of the Palestine Oriental Society 15 (1935), p. 29-34  
3758. Joseph, Morris  Discipline (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 4, p. 720-723  
3759. Katz, David H.  Religion and delinquency  Jewish Forum 36 (1956), p. 10-12  
3760. L'Hour, Jean  Une legislation criminelle dans le Deuteronome  Biblica 44 (1963), p. 1-28  
3761. L'Hour, Jean  Les interdits To'eba dans le Deuteronome  Revue Biblique 71 (1964), p. 481-503  
3762. Mayer, Samuel  Die Rechte der Israeliten, Athener und Romer. 3: Geschichte des Strafrechts (bei den Juden) 1876  
3763. Nobel, Nehemias Anton  Zur talmudischen Auffassung des concursus delictorum  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage Jakob Guttmanns, 1905, p. 143-147  
3764. Schochet, Elijah Judah  A responsum of surrender  Los Angeles 1973, 4 + 106 p.  
3765. Weingreen, J.  The concepts of retaliation and compensation in Biblical law  Proceedings of the Royal Irish Academy 26 (1976), p. 1 ff.*  
3766. Wellhausen, Hermann  Arabisch-j?disch[es Strafrecht]  In: Momsen, Theodor, Fragen zum vergleichenden Strafrecht, Berlin 1903, p. 49-57  
3767. Weyl, Heinrich  Die j?dischen Strafgesetze bei Josephus Flavius in ihrem Verhaltnis zu Schrift und Halacha, mit einer Einleitung: Josephus... ?ber die j?dischen Gerichtshofe und Richter  Berlin 1900, 164 p.