Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > כללי. תורת העונש

 מחברכותרתספרביקורת
1.אטלס, שמואל עין תחת עין נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 129-83  
2.אנציקלופדיה תלמודית דיני נפשות כרך ז עמ' שנג-שעו  
3.אנקר, אהרן עיקרים במשפט הפלילי העברי רמת גן תשסז 475 עמ'  
4.אנקר, אהרן על שיקול הדעת השיפוטי בענישה פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 270 וישלח תשסז 4 עמ'  
5.אריגור, יצחק אדם בישראל במשפט ובתולדה ת"א תשז 191 עמ'  
6.בולה, מנחם 'מידה כנגד מידה' ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 57-52  
7.בזק, יעקב עקרונות לקביעת מידת העונש בפינולוגיה הקלסית ובכתבי הרמב"ם עברינות וסטיה חברתית כרך א חוב' 4-3 עמ' 15-3  
8.בזק, יעקב דרכי הענישה במשפט העברי הענישה הפלילית דרכיה ועקרונותיה, ירושלים-ת"א תשמא עמ' 55-43  
9.בן ישר, מנחם "נפש תחת נפש, עין תחת עין" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 481 תשסג 3 עמ'  
10.בן-זמרה, אליהו צ' שיקולי ענישה בספרות השאלות והתשובות שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 42-7  
11.בן-זמרה, אליהו צ' מטרת הענישה בספרות השו"ת סיני כרך פח תשמא עמ' רלט-רנט  
12.בן-מנחם, חנינה ענישה שלא מן הדין משפטי ארץ א תשסב עמ' 163-152  
13.בן-צור, חיים מדה כנגד מדה בפי חכמי התלמוד בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 259-251  
14.בן-שלמה, אליעזר עקרונות דיני עונשין ביהדות שמעתין גל' 136 תשנט עמ' 33-46  
15.בן-שמאי, מאיר הלל חטא האנציקלופדיה העברית כרך יז עמ' 279-273  
16.בנטואיץ, יוסף; סימון, עקיבא ארנסט; פרידמן, טוביה; פלק, זאב; ברזל, אלכסנדר; שבייד, אליעזר; כהן, יעקב י'; רוזנסקי, מיכאל; צמרת, צבי חטא, תשובה, כפרה [רב-שיח] פתחים גל' א-ב תשמב עמ' 23-2  
17.גורדין, אבא תורת החטא לפי פרויד והמדרש ספר השנה ליהודי אמריקה תרצט עמ' 336-326  
18.גורן, אלי "עין תחת עין" בקבלת חז"ל מורשתנו י תשנו עמ' 231-236  
19.גרילק, משה עין תחת עין אבקן 11 [שבט תשמד] עמ' 35-31  
20.גרינברג, מ' הנחות יסוד של החוק הפלילי המקראי ירושלים תשלא 26 עמ' (בהכפלה)  
21.גרינברג, משה הנחות יסוד של החוק הפלילי המקראי תורה נדרשת, ת"א תשמד עמ' 37-13  
22.דגן, נתנאל עונש הכרת בראי תיאוריות ענישה מודרניות דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 638 תשסו 2 עמ'  
23.דגן, נתנאל "וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו" - פרשת המקלל - התיוג הפלילי ומטרותיו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 318 אמור תשסח 4 עמ'  
24.דויטש, סיני מטרות הענישה במשפט העברי עורך הדין, בטאון לשכת עורכי הדין בישראל, גל' 12 כד טבת תשמא עמ' 19  
25.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל יסוד התורשה בעבריינות ובעונשים [אוצר המשפט חלק א ערכים 6621 ,3527] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 291-285  
26.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל דיני עונשין בישראל ובעמים... [אוצר המשפט חלק א ערך 6620]  ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: המשפט העברי הפלילי. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 464-456 
27.האנציקלופדיה העברית ענש, בהלכה כרך כז עמ' 45-43  
28.היינמן, יצחק חטא אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 99-103  
29.הכהן, אביעד האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף (ענישה קולקטיבית) פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 5 וישלח תשסא 4 עמ'  
30.הכהן, אביעד למה יאמרו הגוים - על "דעת המקום" ועל "דעת הקהל" כשיקול בהכרעת דין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 212 שלח תשסה 4 עמ'  
31.הכהן, אביעד דין פרוטה כדין מאה? - על הבניית שיקול הדעת בענישה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 313 תצוה תשסח 4 עמ'  
32.הרץ, שמואל 'עין תחת עין' (עיון בדברי הרמב"ם הלכות חובל ומזיק פ"א הל' ב-ג) שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 50 ,40-38  
33.ויגודה, מיכאל עין תחת עין - ממון - בין הפילוסופיה למשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 109 משפטים תשסג 4 עמ'  
34.ויינברגר, צבי אפרים חסה תורה על עוברי רצונו שערי תורה קובץ ד תמוז תשו עמ' כח-ל  
35.ויינפלד, משה דפוסים אירגוניים ותקנות עונשים במגילת סרח היחד שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ב תשלז עמ' 81-60  
36.וינרוט, אברהם רגשי נקם במערכת הענישה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 233 תולדות תשסו 4 עמ'  
37.ורגון, ניר ענישה תכליתית במשפט העברי עלון שבות גל' 145 תמוז תשנ"ה עמ' 112-133  
38.טננבוים, אברהם על מה ולמה מענישים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 11 וארא תשסא 4 עמ'  
39.טננבוים, אברהם וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה - ההשלמה עם יצר הרע, יפת תואר והימורים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 222 כי תצא תשסה 4 עמ'  
40.כהן, חיים ה' עונשי מידה כנגד מידה הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכה עמ' 323-322  
41.כהן, חיים ה' חרון אף אלוהי ישראל (Ira Dei ludaeorum) עיוני משפט כרך א 1971 עמ' 24-13  
42.כהן, חיים ה' יסוד לפנולוגיה עברית דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 202-191  
43.כהן, חיים הרמן אינדיבידואליזציה של הצורך עם סוציאליזאציה של היושר דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים כרך ה חוב' 12 תשלו 16 עמ'  
44.ליברמן, שאול על חטאים ועונשים ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג, חלק עברי ניו-יורק תשו עמ' רמט-רע; הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 307-288  
45.ליונשטם, שמואל אפרים מידה כנגד מידה אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 846-840  
46.ליכטנפלד, גבריאל יהודה חקר דין השחר שנה ג תרלב עמ' 209-230  
47.ליפקין, י' על רוח הענשין בתורה (בהשואה לחוקי בבל, אשור וחת) העולם שנה טז 1928 עמ' 283-281  
48.מיקלישנסקי, י"ק למשמעותו של 'עין תחת עין' ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 39-28  
49.מלמד, אהרן ענישה או שיקום? ת"א תשמח 487 עמ' עמ' 58-49: גישת היהדות לעבריינים - לענישה ולשיקום; עמ' 85-83: עונש המאסר במשפט העברי; עמ' 133-128: גישת המשפט העברי לכפייה: מכירת קרקע, הקרבת קרבנות, דיני גיטין, דינה של כפיית מומר; עמ' 151: תשובה; עמ' 426-423: גישת היהדות לשיקום העבריין ועתידו: התשובה, ה  
50.סולה, מ"ז החטא ועונשו - במקרא טורי ישורון גל' לד כסלו-טבת תשלג עמ' 28-31  
51.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי דין אמת לאמתו ברכה למנחם, ספר היובל לרבי מנחם צבי אייכנשטיין, סט. לואיס תשטו עמ' 56-66  
52.פומרנץ, אשר השקפה חדשה על חוקי העונשין שבתורת משה המשפט כרך ג תרפח עמ' 23-27  
53.פינס, יחיאל מיכל למהותו של העונש השלח כרך כג תרע-תרעא עמ' 94-96  
54.פלורסהיים, יואל ענישה הומינטרית מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 104-97  
55.פרדס, חיים הדמיון במראה הפנים כהוכחה לאבהות כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פא-פד  
56.פריש, עמוס מידה כנגד מידה בחוק המקראי, בהשוואה לחוקי המזרח הקדום ולחוקי הבדווים בית מקרא שנה מה תשס עמ' 146-167  
57.פרישטיק, מרדכי ענישה ושיקום ביהדות ירושלים תשמו 230 עמ'  
58.פרישטיק, מרדכי; פרישטיק, גידי קווי יסוד לענישה ולשיקום ביהדות תקדים, עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו, כרך א אביב תשמח עמ' 30-21  
59.צמריון, צמח מהות העונשים במקרא ספר יעקב גיל, ירושלים תשלט עמ' 224-221  
60.קורנגוט, אפרים משה מהות הענישה על פי ההלכה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 235-251  
61.קירשנבאום, אהרן מקומה של הענישה במשפט העברי הפלילי; פרק בהשקפה הפינולוגית של חז"ל ושל הראשונים עיוני משפט כרך יב תשמז עמ' 273-253  
62.קירשנבאום, אהרן אהרן אנקר, עיקרים במשפט הפלילי (בקורת על הספר) דיני ישראל כרך כה תשסח עמ' 261-270  
63.קרל, צבי הערות אחדות על דבר רוח העונשים במשפט העברי כפי שהוא מופיע בתורת משה בהשואה לתורת המורבי ספר זכרון למשה פרימן, לבוב 1926 עמ' 62-51  
64.קרלין, אריה חוטאים וחטאים דברי ספר, ת"א תשיב עמ' 142-135  
65.רבינוביץ, שלמה והלכת בדרכיו - על מידת הרחמים במשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 89 כי תבא תשסב 4 עמ'  
66.רוזן, דוב שאלות חכם של עובד מדינה [שלא יהא חוטא נשכר] תחומין י (תשמט) 141-143  
67.רייז, שניאור זושא מצות עשה דובערת הרע מקרבך הפרדס שנה מח חוב' ט סיון תשלד עמ' 24-23  
68.רקובר, נחום ושבת עד ה' אלהיך" - התשובה והענישה הפלילית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 265 נצבים-וילך תשסו 4 עמ'  
69.רקובר, נחום שיקולים בענישה: הטלת עונש כשהעבריין עלול לצאת לתרבות רעה או להשתמד המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 363-394  
70.שטיינהרץ, יעקב צבי הערה על הרמב"ם בדין עין תחת עין וגומר הצופה מארץ הגר ג תרעד עמ' 55-56  
71.שלוסברג, אליעזר 'עין תחת עין' - עיון משווה בפרשנות ימי-הביניים שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 12-8  
72.שלף, ליאון בין משפט פלילי לבין משפט עברי - לקראת יסודות משפטיים למורשת ישראל פלילים ג תשנג עמ' 102-146  
73.שמש, אהרן עונשים וחטאים - מן המקרא לספרות חז"ל ירושלים תשסג 250 עמ'. ביקורת: אחיטוב, יוסקה: אקדמות גל' יד טבת תשסד עמ' 209-218  
74.שמש, אהרן אלו הן הנהרגין: עיון בפרק מתורת העונשים של חז"ל שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 267-289  
75.שפירא, דוד שלמה ובערת הרע מקרבך סיני כרך פו תשם עמ' צז-צט  
76. Alt, Albrecht  Zur Talionsformel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 52 (1934), p. 303-305 = Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, 1, Munchen 1959, p. 341-344 = Prinzip der Vergeltung, ed. Klaus Koch, Darmstadt 1972, p. 407-411  
77. Amram, David Werner  Retaliation and compensation  Jewish Quarterly Review, N.S. 2 (1911-12), p. 191-211 = Studies in Jewish Jurisprudence, 2 (1972)  
78. Aptowitzer, Victor  Observations on the criminal law of the Jews  Jewish Quarterly Review, N.S. 15 (1924-25), p. 55-118  
79. Bazak, Ya'akov  Maimonides' views on crime and punishment  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 121-126  
80. Beaucamp, E.  La peche dans l'Ancien Testament  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 299-334  
81. Bennett, William Henry  Crimes and punishments (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 4, p. 280-283  
82. Benny, Philip Berger  The criminal code of the Jews according to the Talmud, Massecheth Synhedrin  London 1880, 10 + 133 p.  
83. Blau, Joel; Levy, Felix A.  Lex Talionis  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 26 (1916), p. 336-375  
84. Blau, Ludwig  Ordeal  Jewish Encyclopedia 9, p. 427-428  
85. Blau, Ludwig  Die Strafklauseln der griechischen Papyrusurkunden, beleuchtet durch die aramaischen Papyri und durch den Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 63, N.F. 27 (1919), p. 138-155  
86. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Strafgerichtsverfahren  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1900-01, 71 p.   
87. Brauner, Ronald A.  Some aspects of offence and penalty in the Bible and the literature of the ancient Near East  Gratz College Annual of Jewish Studies 3 (1974), p. 9-18  
88. Buchler, Adolf  Studies in sin and atonement in the rabbinic literature of the first century, with prefatory note by the Chief Rabbi (J.H. Hertz)  London 1928, 15 + 461 p.   
89. Buss, Martin J.  The distribution between civil and criminal law in ancient Israel  Proceedings, 6th World Congress of Jewish Studies (1973), vol. 1, p. 51-62  
90. Carmichael, Calum M.  Biblical laws of talion  Hebrew Annual Review 9 (1985), p. 107-126 = Oxford Centre Papers 1986, p. 21-39  
91. Cohn, Haim H.  Divine punishment  Encyclopedia Judaica 6, p. 120-122 = Principles of Jewish law, p. 522-524  
92. Cohn, Haim H.  Ordeal  Encyclopedia Judaica 12, p. 1448-1449 = Principles of Jewish law, p. 524-525  
93. Cohn, Haim H.  Penal law  Encyclopedia Judaica 13, p. 222-228 = Principles of Jewish law, p. 469-475  
94. Cohn, Haim H.  Talion  Encyclopedia Judaica 15, p. 741-742 = Principles of Jewish law, p. 525-526  
95. Cohn, Haim H.  On retaliatory punishments  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jewish Law, p. II,1-II,2  
96. Cohn, Haim H.  The penology of the Talmud  Israel Law Review 5 (1970), p. 53-74 = Jewish law in ancient and modern Israel, ed. H.H. Cohn, N.Y. 1971, p. 61-82 = Jewish Spectator 36,2 (1971), p. 8-13 (abridged)  
97. Cohn, Haim H.; Levitats, Isaac  Punishment  Encyclopedia Judaica 13, p. 1386-1390; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 520-522  
98. Cohn, Marcus  Strafrecht, J?disches  J?disches Lexikon 5, p. 736-742 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 160-163  
99. Crusemann, Frank  'Auge um Auge'.. (Ex. 21,24f); zum sozialgeschichtlichen Sinn des Taliongesetzes im Bundesbuch  Evangelische Theologie 47 (1987), p. 411-426  
100. Daube, David  Lex Talionis  In: Studies in biblical law, Cambridge 1947, p. 102-153  
101. Dembitz, Lewis N.  Crime  Jewish Encyclopedia 4, p. 357-359  
102. Dembitz, Lewis N.  Retaliation, or Lex Talionis  Jewish Encyclopedia 10, p. 385-386  
103. Denham, Joshua Fred.  Punishments  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 615-618  
104. Diamond, A.S.  'An eye for an eye'  Iraq 19 (1957), p. 151-155  
105. Drai, Raphael  Oeil pour oeil; le mythe de la loi du talion  Paris 1986, 188 p.  
106. Duschak, Moritz  Zu dem mosaisch-talmudischen Strafrechte  Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 315-316  
107. Duschak, Moritz  Das mosaisch-talmudische Strafrecht  Wien 1869, 15 + 95 p.  
108. Dykan, P.  Nulla poena sine lege  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 268  
109. Falk, Zeev W.  Legal archaeology: trial by battle, adoption, form of contract  Iura: Rivista Internationale di Divito Romane e Antica 17 (1966), p. 167-173  
110. Fassel, Hirsch B.  ושפטו והצילו Das mosaisch-rabbinische Strafgesetz und strafrechtliche Gerichtsverfahren  Gross-Kanizsa 1870, 7 + 13 + 137 p.  
111. Fensham, F. Charles  Transgression and penalty in the Book of the Covenant  Journal of Northwest Semitic Languages 5 (1977), p. 23-41.  
112. Finkelstein, Louis  An eye for an eye  Menorah Journal 24 (1936), p. 207-218  
113. Forster, Gerhard  Das mosaische Strafrecht in seiner geschichtlichen Entwicklung  Dissertation Leipzig 1900, 91 p.  
114. Frazer, James George  Folk-Lore in the Old Testament  Vol. 3, London 1919; p. 93-110: The place of the law in Jewish history; p. 304-306: The ordeal of the bitter water in Israel.   
115. Friedman, Richard Elliot  Deception for deception  Bible Review 2,1 (1986), p. 22-31, 68*  
116. Frymer-Kensky, Tikva  Tit for Tat: the principle of equal retribution in Near Eastern and biblical law  Biblical Archaeologist 43 (1980), p. 230-234  
117. Fuchs, Samuel  Hammurabi... Parallels with Mosaic Code; the 'Lex Talionis'; mode of composition; superiority of Mosaic Code  Jewish Encyclopedia 6, p. 198-200  
118. Funk, Salomon  Das Grundprincip des biblischen Strafrechts nach Maimonides und Hofrat Muller  Berlin 1904, 8 p.  
119. Gemser, Berend  Het object van het zedelijk ordeel in het Oude Testament  Homiletica en Biblica 20 (1961), p. 2-9, 35-39 = The object of moral judgment in the Old Testament. In: Adhuc coquitur, collected essays of B. Gemser, Leiden 1968, p. 78-95  
120. Gmelin, Christian Gottlieb  Abhandlung von den besonderen Rechten der Juden in peinlichen Sachen  T?bingen 1785, 114 p.  
121. Goitein, E.  Das Vergeltungsprinzip im biblischen und talmudischen Strafrecht  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 19 (1892), p. 1-32, 188-204; 20 (1893), p. 33-49, 83-104 (also printed separately)  
122. Goldberg, Louis B.  An eye for an eye  Case and Comment 38 (1932), p. 2-5, 24*  
123. Goldmann, Felix  Ideal- und Gesetzeskonkurrenz im j?dischen Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 22 (1909), p. 32-64  
124. Greenberg, Moshe  Crimes and punishments  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 733-742  
125. Greenberg, Moshe  Some postulates of biblical criminal law  Yeheskel Kaufmann Jubilee volume, 1960, p. 5-28 = The Jewish expression, ed. Judah Goldin, N.Y. 1970, p. 18-37; repr. New Haven-London 1976.   
126. Greenstone, Julius H.  Elder, rebellious (זקן ממרא)  Jewish Encyclopedia 5, p. 92-93  
127. Gronemann, Sammy  Abschnitte aus dem talmudischen Strafrecht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 13 (1899), p. 415-450  
128. Gross, Joseph  Trial by ordeal in ancient Hebrew law  Detroit Law Review 7 (1937-38), p. 78-102  
129. Gut, Simon  Die Religionsverbrechen nach j?dischem Recht  Nachalath Z'wi 4 (1933-34), p. 270-280; 5 (1934-35), p. 49-57, 115-137, 214-222, 277-284; 6 (1935-36), p. 188-191 = Frankf.a.M. 1935, 20 + 79 p.  
130. Guttmann, Michael  Maimonides ?ber das biblische 'Jus Talionis'  Budapest 1937, 14 p.  
131. Harris, John S.  Lex Talionis and the Jewish law of mercy  London n.d., 16 p.  
132. Hirsch, Frank E.  Crime, crimes  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 745-748  
133. Hirsch, Frank E.  Punishments  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2504-2506  
134. Horovitz, Jacob  Auge um Auge, Zahn um Zahn  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 609-658  
135. Horovitz, Jacob  Zur rabbinischen Deutung von Deuteronomium 25,12  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 10 (1912), p. 34-48  
136. Jackson, Bernard S.  Reflections on biblical criminal law  Journal of Jewish Studies 24 (1973), p. 8-38 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 25-63  
137. Jackson, Bernard S.  The problem of Exodus 21,22-25 (Ius Talionis)  Vetus Testamentum 23 (1973), p. 273-304 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 75-107  
138. Jacob, Benno  Auge um Auge. Untersuchungen zum Alten und Neuen Testament  Berlin 1929, 6 + 144 p.   
139. Jungling, Hans-Winfeld  'Auge fur Auge, Zahn fur Zahn': Bemerkungen zu Sinn und Geltung der alttestamentlichen Talionsformeln  Theologie und Philosophie 59 (1984), p. 1-38  
140. Kaatz, Saul  Maimonides und das Talionsprinzip  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 13 (1926), p. 43-50  
141. Kalthoff, Joh. Heinr.  Strafrecht  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p. 325-348  
142. Katz, Simcha  Die Strafe im talmudischen Recht  Berlin 1936, 127 p.   
143. Kirschner, Bruno  Auge um Auge, Zahn um Zahn  J?disches Lexikon 1, p. 571-572  
144. Koch, Klaus  Gibt es ein Vergeltungsprinzip im Alten Testament?  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 52 (1955), p. 1-42  
145. Koch, Klaus  Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments  Darmstadt 1972, 14 + 458 p.   
146. Lefevre, A.  Une ordalie en milieu biblique  Dictionnaire de la Bible, Supplement 6, p. 803-806  
147. Lesetre, Henri  Penalites  Dictionnaire de la Bible 5, p. 31-33  
148. Lesetre, Henri  Talion  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1975-1976  
149. Lieberman, Saul  On sins and their punishment. With appendix: Shaving of the hair and uncovering of the face among Jewish women  In: Texts and studies, N.Y. 1974, p. 29-56  
150. Lillie, W.  Towards a biblical doctrine of punishment  Scottish Journal of Theology 21 (1968), p. 449-461  
151. Loewe, Herbert  Crimes and punishments (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 4, p. 288-290  
152. Loewenstamm, Samuel E.  Exodus XXI, 22-25  Vetus Testamentum 27 (1979), p. 352-360  
153. May, Herbert G.  Individual responsibility and retribution  Hebrew Union College Annual 32 (1961), p. 107-120  
154. May, Max  Jewish criminal law and legal procedure  Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science 31 (1940-41), p. 438-447  
155. Mayer, Rudolf  Sunde und Gericht in der Bildersprache der vorexilischen Prophetie  Biblische Zeitschrift, N.F. 8 (1964), p. 22-44  
156. McCarter, P. Kyle  The river ordeal in Israelite literature  Harvard Theological Review 66 (1973), p. 403-412  
157. McKane, W.  Poison, trial by ordeal and the cup of wrath  Vetus Testamentum 30 (1980), p. 474-492  
158. Melinek, A.  The doctrine of reward and punishment in biblical and early rabbinical writings  Essays presented to... Israel Brodie, 1967, p. 275-290  
159. Mendelsohn, S.  Confiscation and forfeiture  Jewish Encyclopedia 4, p. 220-221  
160. Mendelsohn, S.  The criminal jurisprudence of the ancient Hebrews  Baltimore 1891, 8 + 270 p.; new ed., N.Y. 1968.   
161. Mikliszanski, J.K.  The law of retaliation and the Pentateuch  Journal of Biblical Literature 66 (1947), p. 295-303  
162. Morgenstern, Julian  Trial by ordeal among the Semites and in ancient Israel  Jubilee vol. Hebrew Union College Annual (1875-1925), 1925, p. 113-143  
163. Norden, Joseph  'Auge um Auge - Zahn um Zahn'  Berlin 1926, 24 p.  
164. Novak, David  Violence in our society: some Jewish insights  N.Y. 1983, 6 + 37 p.  
165. Pergola, Ubaldo  La legge biblica del taglione, suo significato e valore  La Rassegna Mensile di Israel 16 (1950), p. 310-324  
166. Pfeiffer, August  De poenis Judaeorum forensibus  In: Antiquitates Ebraicae selectae, Leipzig 1692, p. 10-50  
167. Phillips, Anthony  Ancient Israel's criminal law  Oxford 1970, 8 + 218 p.   
168. Poucher, J.  Crimes and punishments  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 520-527  
169. Preiser, Wolfgang  Vergeltung und Suhne im altisraelitischen Strafrecht  Festschrift fur Eberhard Schmidt zum 70. Geburtstag, 1961, p. 7-38 = Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments, ed. Klaus Koch, Darmstadt 1972, p. 236-277  
170. Press, Richard  Das Ordal im alten Israel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 51 (1933), p. 121-140, 227-255  
171. Prevost, Marcel-Henri  A propos du talion  M?langes d?di?s ? la m?moire de Jacques Teneur, Lille 1977*  
172. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Denunziation  J?disches Lexikon 2, p. 80-81  
173. Rappaport, Solomon  Le chatiment des enfants pour les fautes des parents dans l'exegese et l'ideologie rabbiniques  Revue des Etudes Juives 94 (1933), p. 29-49  
174. Riehm, Eduard  Korperverletzung (jus talionis)  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 863-864  
175. Riehm, Eduard  Strafrecht  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1591-1596  
176. Rosenthal  Die Lehren von der 'Vergeltung' und vom 'Nichtwiderstehen'  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 16 (1929), p. 54-64  
177. Rosenthal, J.A.  Etwas ?ber das talmudische Strafrecht  Israel Monatsschrift/Monatshefte No. 3-7 (?)*  
178. Roskoff  Strafen  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 5, p. 420-423  
179. Schachter, Joseph  Amalek; a study of the rabbinic model of ultimate criminality  Jerusalem 1977, 79 p.  
180. Schwab, Isaac  On transmission and imputation of guilt to posterity  Hebrew Review, Cincinnati, 2 (1881-82), p. 191-207  
181. Schwab, Isaac  Original sin (peccatum originis, or peccatum originale)  Hebrew Review, Cincinnati, 2 (1881-82), p. 240-271  
182. Schwartz, Helene E.  Justice by the book: aspects of Jewish and American criminal law  N.Y. 1976, 107 p.  
183. Selbie, J.A.  Ordeal (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 9, p. 521  
184. Siegfried, C.  Strafen, Strafrecht  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 643-644  
185. Skweres, Dieter Eduard  Das Motiv der Strafgrunderfragung in biblischen und neuassyrischen Texten  Biblische Zeitschrift, N.F. 14 (1970), p. 181-197  
186. Spector, Theodore  Some fundamental concepts of Hebrew criminal jurisprudence  Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science 15 (1924-25), p. 317-322  
187. Stobbe, Otto  Die Juden in Deutschland wahrend des Mittelalters  Braunschweig 1866; repr. Amsterdam 1968; p. 140-148: Gemeinde- und Gerichtsverhaltnisse; p. 148-159: Der Beweis und der Eid der Juden; p. 159-162: Strafrechtliches  
188. Vargha, Julius  Die Vertheidigung in Strafsachen  Wien 1879, 32 + 883 p.; p. 3-16: Juden  
189. Vargha, Julius  Defense in criminal cases with the ancient Hebrews  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 254-268  
190. Verdam, P.J.  'On ne fera point mourir les enfants pour les peres' en droit biblique  Revue Internationale des Droits del'Antiquite 3 (1949), p. 393-416  
191. Vries, S.J. de  Sin, sinners  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 361-370  
192. Weismann, Jakob  Talion und offentliche Strafe im mosaischen Rechte  Festschrift fur Adolf Wach, vol. 1, 1913, p. 1-12, 22-56, 64-100 = Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments, ed. Klaus Koch, Darmstadt 1972, p. 325-406  
193. Wessely, Wolfgang  Strafrecht  n.p. 1870*  
194. Westbrook, Raymond  Lex Talionis and Exodus 21, 22-25  Revue Biblique 93 (1986), p. 52-69  
195. Wiener, Harold Marcus  The biblical doctrine of joint, hereditary and individual responsibility  In: Early Hebrew history, London 1924, p. 79-109  
196. Winer, G.B.  Strafen  Biblisches Realworterbuch 2, p. 536-538  
197. Wittichen, (Karl)  Rache  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 5, p. 31-34  
198. Wohlgemuth, Joseph  Das j?dische Strafrecht und die positive Strafrechtsschule  Festschrift zum 70. Geburtstage Abraham Berliners, 1903, p. 364-376  
199. Zentgraff, Joh. Joachim (praes.); Germann, Joh. Daniel (resp.)  De legibus ebraeorum forensibus  Argentorati (Strasbourg) 1692, 24 p.  
200. Zepper, Wilhelm  Legum Mosaicarum forensium explanatio  2nd ed., Hubornae Nassoviorum (Herborn) 1614, 57 + 821 p.  
201. Zingg, Ernst  Das Strafrecht nach den Gesetzen Moses  Judaica 17 (1961), p. 106-119  
202.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל התפתחות המשפט הפלילי בישראל עד תקופת חתימת התלמוד [תמצית הרצאה] המשפט העברי א תרפו עמ' 198-195  
203.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל נפש תחת נפש העולם שנה יח 1930 עמ' 185-182  
204.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל בעית היסוד של תורת העונש המשפט העברי קובץ ה תרצז עמ' 277-255  
205.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל דיני עונשין בישראל ובעמים, בעבר ובהווה. א-ו ת"א תרצח-תשכב  
206.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל יסוד התורשה בעבריינות ובעונשים ספר קארל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר י ירושלים תשך עמ' 38-47  
207.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל ענישה, אזהרה, התראה דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א ירושלים תשכז עמ' 196-195