Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > עקרונות כלליים > אזהרה. 'אין מזהירין מן הדין'

 מחברכותרתספרביקורת
1.אנציקלופדיה תלמודית אזהרה כרך א עמ' קצג-קצה (עמ' תטו-תיט במהדו' ב)  
2.אנציקלופדיה תלמודית אין מזהירין מן הדין כרך א עמ' שג-שה (עמ' תרמט-תרנג במהדו' ב)  
3.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל אין עונשין אלא אם כן מזהירין [אוצר המשפט חלק א ערך 6669] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 361-349  
4.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל אין עונשין אלא אם כן מזהירין סיני כרך נח תשכו עמ' סב-עג  
5.חזן, אליהו בדין לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין הפרדס שנה נא חוב' ב מרחשון תשלז עמ' 13-11  
6.חזן, אליהו בדין שתי הזהרות על דבר אחד הפרדס שנה לד חוב' ח אייר תשך עמ' 19-17  
7.מישקובסקי, אליהו אין עונשין אלא אם כן מזהירין מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' לז-מ  
8.פרץ, עמנואל בענין חיוב ממון המזיק ובענין אין מזהירין מן הדין אור תורה שנה כא תשמט עמ' שכ-שכד  
9.שושנה, נועם אין מזהירין מן הדין ישורון יא אלול תשסב עמ' תרטו-תרכ  

י. עונשין > עקרונות כלליים > 'אין עונשין מן הדין'

 מחברכותרתספרביקורת
10.איש שלום, מאיר ע"ד אין עונשין ומזהירין מן הדין החוקר שנה א תרנא עמ' 337-334  
11.אנציקלופדיה תלמודית אין עונשין מן הדין כרך א עמ' שכא-שכב (עמ' תרפט-תרצד במהדו' ב)  
12.גינזבורג, משה איו עונשין מן הדין זכרון לדוד, לזכר הרב דוד שמעיה וין, חולון תשלא עמ' פא-פד  
13.חנונו, משה בענין אין עונשין ממון מן הדין מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 195- 193  
14.טולידאנו, יעקב בענין אין עונשין מן הדין ספר זכרון להרב חמ"י שניידר, לונדון תשיז עמ' 88-90  
15.לפיד, שמעון אין עונשין ממון מן הדין- מחלוקת הגמרא והמכילתא אורות עציון כ אלול תשנ"א עמ' 166-168  
16.מלצר, שמריה בענין אין עונשין ממון מן הדין הפרדס שנה מא חוב' ב מרחשון תשכז עמ' 22-24; הדרום חוב' כה ניסן תשכז עמ' 110-106  
17.רוזנברג, הרצל; מנדלסון, זאב טעמי אין עונשין מן הדין אורות עציון אדרים תשמד עמ' 29-22  
18.שונפנטל, חיים בענין אין עונשין מן הדין יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 111-113  
19.שינפלד, אברהם צבי בענין אשר זמם ולא כאשר עשה ובענין אין עונשין מן הדין זרע יעקב גל' טו אלול תשס עמ' קפג-קצא  

י. עונשין > עקרונות כלליים > מחשבה פלילית. כוונה, רצון ואונס

 מחברכותרתספרביקורת
20.אבידן, יצחק בדין מזיק בשעת שמחה שערי צדק א תשס עמ' 64-69  
21.אברז'ל, אליהו בדין אסורה לבעל ולבועל ובסוברת שמותר תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' קיט-קכב  
22.אברמסקי, יחזקאל דין האומר מותר לחיוב קרבן ולחיוב גלות שערי תורה קובץ ה תשרי תשכא עמ' טז-יז  
23.אדרעי, אריה ונפש כי תחטא בשגגה" - אחריות בלא אשמה? על אחריותו של החוטא בשגגה במקרא ובספרות חז"ל שנתון המשפט העברי כד תשסז עמ' 1-62  
24.אונא, משה שוגג ומזיד, אשמה ואחריות [מבחינה פילוסופית] עמודים כרך כג תשלה עמ' 12-9  
25.אזרחי, ברוך מרדכי בדיני מתעסק ומלאכת מחשבת ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תפ-תפט  
26.איזירר, חגי "אונסא דנפשיה" בממונות, בעונשין ובגיטין שורת הדין ה תשנט עמ' רצח-שטו  
27.איזראל, אברהם מאיר יוקר גדול אונס דלא שכיח הוא המאור שנה כה תשלג קונ' ו עמ' 4-5  
28.אייכלר, אליהו דב שוגג, מזיד אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 531-529  
29.אישון, שלמה השלכותיו של מעשה שנעשה תוך העדר שליטה עפ"י המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 116 עמ'  
30.אישון, שלמה "הלא הוא אמר לי אחותי היא" - טעות במצב דברים כטענת הגנה פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 267 וירא תשסז 4 עמ'  
31.אלבק, שלום אדם המזיק באונס בדיני התלמוד בר-אילן טז-יז תשלט עמ' 99-86  
32.אלבק, שלום מושג "כוונה" במשפט הפלילי בתלמוד קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 460-471  
33.אלבק, שלום יסודות העבירה בדיני התלמוד רמת גן תשנז 185 עמ'  
34.אנציקלופדיה תלמודית אומר מותר כרך א עמ' קמו-קמט (עמ' שיד-שיט במהדו' ב)  
35.אנציקלופדיה תלמודית דבר שאינו מתכון כרך ו עמ' תרלא-תרנה  
36.אנקר, אהרן רצח מתוך הכרח וצורך במשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה 174-154  
37.אנקר, אהרן הכרח וצורך בדיני עונשין רמת-גן תשלז 256 + 8 עמ'  
38.אנקר, אהרן דין האנוס לעבור עבירה מסוג "יהרג ואל יעבור" בפסיקת הרמב"ם מחקרי משפט טו חוב' 1 תשנט עמ' 197-226  
39.אנקר, אהרן יסודות במשפט הפלילי העברי משפטים כרך כד תשנד עמ' 177-206  
40.אנקר, אהרן טענת אי-ידיעת הדין במשפט הפלילי העברי משפטים כרך כה תשנה עמ' 87-128  
41.אנקר, אהרן; פרימר, דב הגבול בין צורך והגנה פרטית במשפט העברי הכרח וצורך בדיני עונשין, רמת-גן תשלז עמ' 234-212  
42.אנקר, אהרן; שיבר, ברוך ההורג מתוך טעות בלתי הגיונית בהגנה עצמית במשפט העברי הכרח וצורך בדיני עונשין, רמת-גן תשלז עמ' 163-151  
43.בארי, אברהם יצחק טעה בדבר מצוה יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' רצב-רצז  
44.בזק, יעקב אחריותו הפלילית של הלקוי בנפשו [אוצר המשפט חלק א ערך 7587] מהד' ג מורחבת ומעודכנת ירושלים 1985 11 + 493 עמ' (חלק ו, עמ' 304-265: המשפט העברי)  
45.בזק, יעקב המחשבה והרצון כחלק מיסוד הכוונה הפלילית בהלכה ובמשפט סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' נג-סד  
46.בזק, יעקב עבירות צריכות כוונה, מצוות צריכות כוונה קרית המשפט כרך ג תשסג עמ' 275-283  
47.ביטון, שמעון בענין מחשבה כמעשה המאסף שנה ב תשם עמ' 347-343  
48.בן-זמרה, אליהו צ' 'צורך והכרח' בדיני עונשין במשפט העברי (פרק בדיני אונסין) א-ב. חבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 351 + 244 עמ'  
49.בן-זמרה, אליהו צ' שפיכות דמים מתוך 'צורך' במשפט העברי ובמשפט הישראל (על התאמת אמצעי ההצלה ומאזן הדמים) שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 152-117  
50.בן-זמרה, אליהו צ' גדרי אונס מידי אדם: 'אונסא דאחריני' במשפט העברי סיני כרך פז תשם עמ' רלח-רע  
51.בצלאל, שמואל בדין אונס גמור באדם המזיק ובגדרי אונסין מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' קפט-קצב  
52.ברוט, שמואל מתעסק ושוגג בשבת תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 28-39; סיני כרך יח תשו עמ' שח-שטז  
53.בריזמן, דוב אהרן כפאוהו לאכל מצה מוריה שנה ט גל' ז-ח ניסן תשם עמ' עה-עו  
54.ברנשטיין, שלמה חיים שוגג קרוב למזיד שמעתין שנה יב גל' 41 טבת תשלה עמ' 47-46  
55.גודמן, מרדכי זרק כלי מראש הגג על כרים וכסתות ממעיין מחולה גל' 8 תשרי תשס עמ' 49-69  
56.גוטפרב, שלמה זלמן בגדר פטור אונס בתורה משנת ירושלים תשסג עמ' קצז-רג  
57.גולדברג, זלמן נחמיה במצות קידוש ה' (ובגדרי אונס) עפר האילים, ספר זכרון לע"נ עופר אליהו כהן, באר שבע תשנד עמ' 23-28  
58.גולדשמידט, ישעיהו בגידה בשגגה תורה שבעל פה כב תשמא עמ' נב-נז  
59.גוסטמן, ישראל זאב בענין אונס וקלב"מ ספר היובל לרבי שמעון שקאפ, וילנא תרצו עמ' צו-צט  
60.גילת, יצחק ד' כוונה ומעשה במשנת תנאים בר-אילן ד-ה תשכז עמ' 116-104  
61.גרינבלט, אפרים כמה צריך אדם לפזר על מצות עשה נועם ספר י תשכז עמ' רסו-רסט  
62.גרליצקי, יוסף שמואל פטור 'מתעסק' בלאו דבל יראה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קס-קסג  
63.דרורי, משה שגגה במשפט העברי: טעות בדין וטעות בעובדה שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 97-72  
64.הבלין, משה מצות צריכות כונה אהלה של תורה, רבעון, גל' א אדר ב תשלו עמ' כט-לו  
65.הדאיה, עובדיה על החיוב לתת כל ממונו שלא לעבור על לא תעשה נעם ה תשכב עמ' קיא-קכו  
66.הופפר, שמואל אונס ופיקוח נפש בעבירות אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 32-20  
67.הורביץ, משה בענין מצוות אי צריכי כוונה אהלה של תורה א תשלא עמ' פב-פו  
68.הכהן, רא"ם בגדר דין אונס רחמנא פטריה בדרך אפרת עלון 8 תשרי-חשון תשמג עמ' 31-28; עלון 13 מנחם-אב תשמג עמ' 52-49  
69.הכהן, רא"ם שיטת אביי ורבא בענייני אונסים (והסבר כמה מימרות של אביי ורבא לאור זה) אורות עציון יז שבט תשנ עמ' 23-37  
70.הלברשטם, יקותיאל יהודה בענין השב מידיעתו, ודין מומר בקרבנות מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קכ-קכב  
71.הלוי, חיים דוד אי ידיעת החוק, האם פוטר מעונש על פי ההלכה? קובץ זכרון לרב שמעון כץ, בני-ברק תשמז עמ' 60-51  
72.הלפגוט, נתנאל הערות בענין אונס רחמנא פטריה במצוות עשה (שייך לאתוון דאוריתא כלל י"ג) כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' ק-קו  
73.ווזנר, שי עקיבא על קוהרנטיות ואפקטיביות בהלכה (בירור ראשוני של ההבחנה בין לכתחילה ודיעבד) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 43-100  
74.ווסלובסקי, יחיאל בגדרי כונה בהנאה בית מדרש, לזכר רח"ע גרודזנסקי, ת"א תשא עמ' רלג-רלו  
75.ויין, דב בערל בענין נתכוון להרוג את זה והרג את זה זכרון לדוד, לזכר הרב דוד שמעיה וין, חולון תשלא עמ' כה-ל  
76.ויין, דוב ברל בענין נתכוין להרוג את זה והרג את זה [אוצר המשפט חלק א ערך 6690] חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 61-55  
77.ויינגולד, יעקב בגדרי החיוב לקיים מצוות עשה היכא שתגרום לו שיפול למשכב וחולי שאין בו סכנה הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' שלט-שסב  
78.ויינשטיין, אהרן בענין טעה בדבר מצוה בית מדרש, לזכר רח"ע גרודזנסקי, ת"א תשא עמ' רב-רז  
79.וינטר, אלימלך דין חילול שבת מתוך כפיה ואונס שמעתין שנה כב גל' 79 אלול-כסלו תשמה עמ' 52-48  
80.וינטר, אלימלך אנוס בקיום מצוה מורשת יעקב ד תשן עמ' 87-100  
81.וינר, יחיאל בענין מתעסק בית יצחק כרך לג תשסא עמ' 465-491  
82.ויס, אשר זליג אונס רחמנא פטריה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' מב עמ' רפה-רצג  
83.וכסמן, מאירי מחשבה ומעשה (דיון בשיטת פרופ' טשרנוביץ בענין מחשבה ומעשה) בצרון כרך יח תשח עמ' 69-59  
84.ורהפטיג, זרח טיעון לאי ידיעת הדין בדיני נפשות מחקרים במשפט העברי, רמת-גן תשמה עמ' 256-229  
85.זיו, יוסי מוטב שיהיו שוגגין אורות עציון כח כסלו תשנ"ח עמ' 83-91  
86.זייבלד, חיים בסוגיא דאין אונס בגיטין כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרצה-תש  
87.זילבר, בנימין יהושע בגדרי אונס בעבירה תבונה כרך יא תשיא עמ' כג-כז  
88.זלצמן, דוד זעליג בטעם פטור שוגג בקים ליה בדרבה מיניה והמסתעף קובץ בית אהרן וישראל גל' קמח ניסן-אייר תשע עמ' סב-סט  
89.חבה, יעקב כוונה כחלק מהגדרת מעשה העבירה (במשפט העברי ובמשפט הישראלי) מחקרי משפט כ חוב' 1 תשסג עמ' 177-199  
90.חבה, יעקב היסוד הנפשי בעבירת רצח במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר- אילן תשס 350 ע'  
91.חבה, יעקב דרישת המעשה בעבירת רצח במשפט העברי דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 475-513  
92.חזן, אליהו בדין מתעסק הפרדס שנה לג חוב' ז ניסן תשיט עמ' 5-8  
93.טוירק, שמואל אלימלך מצוות אין צריכות כוונה הפרדס שנה מח חוב' ט סיון תשלד עמ' 26-24; חוב' י תמוז תשלד עמ' 17-15  
94.טוירק, שמואל אלימלך שיעור בזבוז ממון וסבל יסורים בשביל קיום המצוות אור המזרח כרך כ תשלא עמ' 217-211  
95.טייכטל, יששכר שלמה יש שליח לדבר עבירה בשוגג אהלה של תורה, רבעון, גל' ב-ג אדר תשלז עמ' ח-ט  
96.טלושקין, ניסן מעשה ומחשבה במצוות ובהלכות התורה (ביאורי הלכות) [בשבת, טומאה, תרומה ועוד] אור המזרח כרך טז תשכז עמ' 87-92  
97.טננבום, צבי בענין מצות צריכות כונה הפרדס שנה לח חוב' י תמוז תשכד עמ' 22-20  
98.ישורון, משה אנוס פטור מן המצוות בדרך אפרת עלון 3 פורים תשמא עמ' 46-36  
99.ישראלי, שאול לענין טעויות בשיעורים שבילין גל' ו-ז תשרי-טבת תשכד עמ' כב-כה  
100.ישראלי, שאול בגדרי החיוב בקיום המצוות קבץ זכרון, לזכר הרב ר' דוד שלמה קוסובסקי-שחור, ת"א תשלא עמ' ע-עט  
101.כהן, יעקב האחריות הפלילית במשפט העברי ובדין הכללי שמעתין גל' 128 תשנז עמ' 123-128  
102.כהן, מרדכי בענין נתכוון להרוג את זה והרג את זה וקלב"ם זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב [תשיט] עמ' 80-75  
103.כהנא, אסף אדם המזיק באונס מעליות יח תשנז עמ' 92-105  
104.כהנא, ידידיה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חמדת הארץ א תשס"א עמ' 138-152  
105.כהנא, שמשון דב בענין דבר שאינו מתכוון קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' רעז-רפ  
106.כלאב, אברהם יצחק דבר שאינו מתכון ופסיק רישיה יד רא"ם, לזכר אליעזר מאיר ליפשיץ, ירושלים תשלה עמ' 133-130  
107.ליבזון, גדעון אחריותו הפלילית של השכור במשפט העברי דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 71-88  
108.מאיר, יצחק הערה בגדרי אונסין באיסורין ובנזיקין אור תורה שנה כה תשנג עמ' תשנח-תשסג  
109.מונדר, חיים אהרן בענין נזק שלא בכוונה אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תלד-תלו  
110.מינקוביץ, מאיר המחשבה הפלילית במשפט התלמודי ובמשפט המקובל האנגלי ניו-יורק תשכא 144 עמ'  
111.מסקין, יעקב טעה בדבר מצוה דבקור חולים הפרדס שנה כט חוב' ב חשון תשטו עמ' 13-15  
112.משען, דוד ידיעת החוק - פיקציה או אידיאל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 37 ואתחנן תשסא 4 עמ'  
113.ניסני, דוד נשקה את אבינו יין - מעמדו המשפטי של השיכור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 144 וירא תשסד 4 עמ'  
114.נריה, משה צבי בן נח שרצח באונס וברצון התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' קכו-קמז  
115.סגל, זאב בענין מלאכה שאינה צריכה לגופה בשבת ובשביעית אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלג עמ' קטו-קכ  
116.סגל, יצחק בענין תחלתו מזיד וסופו אונס הפרדס שנה יב חוב' י טבת תרצט עמ' 11-10  
117.סגל, משה עזריאל בענין כוונה במצוות שבאמירה המאור שנה ו חוב' ג כסלו תשטו עמ' 17-13  
118.סגל, פינחס הלוי באונס ופקוח נפש, ורצון בלאו הכי האם הוה עבירה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלז סיון-תמוז תשסח עמ' לב-לו  
119.סולובייצ'יק, חיים דבר שאינו מתכון ופסיק רישיה הפרדס חלק ח חוב' ה אב תרצד עמ' 13-11  
120.סילמן, יוחנן בין משמעות הכוונה בהלכה למקור תקפותה עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 263-277  
121.סלר, יוסף גניבה ע"י שליח וגניבה בשוגג בנתיבות ים ד תשלג עמ' צח-קיב  
122.פורץ, יהודה ליב בענין שכן נהנה מישרים חוב' ב חשון תשכט עמ' מה-נ  
123.פטר, אריה כי יחם לבבו - על הקנטור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 257 מטות-מסעי תשסו 4 עמ'  
124.פינטו, משה בענין אדם המזיק באונס אור תורה שנה לט תשסז עמ' תתקו-תתקט  
125.פלק, יעקב יהודה קיום המצוות במקום הפסד ממון נועם ספר טז תשלג עמ' סד-פג  
126.פסטר, יעקב בדין מתעסק הפרדס שנה לז חוב' ט סיון תשכג עמ' 22-23  
127.פסטר, יעקב בדין אין מתכוין הפרדס שנה לח חוב' ה שבט תשכד עמ' 13-15  
128.פסטר, יעקב בדין פסיק רישיה הפרדס שנה לח חוב' ז ניסן תשכד עמ' 17-14  
129.פרדס, חיים ברור הלכה בענין המזיק את חברו בשעת שמחה כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' יא-כו  
130.פרומקין, פסח מלאכה שאינה צריכה לגופה ופסיק רישא ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' רמג-רנ  
131.פריזל, אלעזר יונה שלום הערות בדין אונס אי דחויה הוא או הותרה זרע יעקב גל' ט אלול תשנז עמ' קה-קיב  
132.פרימר, יששכר דב בירור כוונת רודף אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 327-309  
133.פרימר, יששכר דב הרודף ללא אשמה אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 111-94  
134.קוטלר, אהרן בענין נתכוין להרוג את זה והרג את זה משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' עד-פא  
135.קולידצקי, אברהם בענין מלאכה שאינה צריכה לגופה בשביעית מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' פא-פב  
136.קוסובסקי, יצחק הרהור דבור ומעשה תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 497-480  
137.קימרון, אלישע על שגגות וזדונות במגילות מדבר יהודה: עיון במונחים המשמשים לציונם דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה א ירושלים תשן עמ' 103-110  
138.קיסטר, עקיבא בדין אדם מועד לעולם מוריה שנה יח גל' יא-יב שבט תשנג עמ' פו-צ  
139.קירשנבאום, אהרן נסיון פלילי והמזל שבמוסר (moral luck) במקורות היהדות מחקרי משפט כ חוב' 1 תשסג עמ' 97-175  
140.קרל, צבי שוגג, מזיד ואונס במשפט העברי סיני כרך יח תשו עמ' קו-קיג; מזכרת לוי (פרוינד), ת"א תשיד עמ' 21-55  
141.קרלינסקי, ישעיהו בדין אונס רחמנא פטריה הנאמן שנה כב תשלא גל' מב עמ' 25-26  
142.קרלנשטיין, משה חיים בדין אונס רחמנא פטריה שערי תורה קובץ ד תמוז תשו עמ' לד-מג  
143.רביב, ינון בענין אשת איש שזינתה בשנתה אור תורה שנה לו תשסד עמ' ריד-רכא  
144.רבל, דוב אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה [בדבר אשה שזינתה ולא ידעה שנאסרת על בעלה] יגדיל תורה שנה יא תרפ עמ' 1-14  
145.רובינשטיין, יעל מעשה דינה: תחילתו רצון סופו אונס גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 85-100  
146.רובינשטיין, שמואל יעקב בענין פסיק רישא ודבר שאינו מתכוין הפרדס שנה לו חוב' ו אדר א-ב תשכב עמ' 23-25  
147.רודרמן, יעקב יצחק בענין מצוות אין צריכות כוונה כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 19-17  
148.רוזנברג, ישראל שני חידושים בשיטת הרמב"ם [א. שיטת הרמב"ם באדם המזיק באונס. ב. שיטת הרמב"ם בגזל צמר וצבעו או נפצו ולבנו.] מעליות כו תשסו עמ'80-83  
149.רוזנברג, ישראל גורם ביטול מצות עשה וענינים שונים ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 15-9  
150.רוזנטל, בן-ציון טעה בדבר מצוה דבקור חולים הפרדס שנה לה חוב' ב חשון תשכא עמ' 18-15; ג כסלו תשכא עמ' 23-24  
151.ריינמן, אריה ליב פסיק רישיה ומלאכה שאינה צריכה לגופה הדרום חוב' ה-ו ניסן תשיח עמ' 54-58  
152.ריינר, שמואל אדם המזיק באונס בדרך אפרת עלון 18 תמוז תשמד עמ' 18-4  
153.רקובר, נחום דיני עונשין - כורח וצורך סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון, ירושלים תשמג עמ' 68-51  
154.רקובר, נחום דיני עונשין - טעות בדין וטעות בעובדה סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון, ירושלים תשמג עמ' 90-69  
155.רקובר, נחום דיני עונשין - הגנת הצורך סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, ירושלים תשמז עמ' 161-147  
156.רקובר, נחום התגברות היצר כטענת אונס תחומין יח (תשנח) 197-209  
157.שוחטמן, אליאב כשרותו המשפטית של השיכור במשפט העברי [אוצר המשפט חלק א ערך 7598] סיני כרך ע תשלב עמ' ריא-רכב  
158.שוייגר, צבי שיטות הראשונים בענין פסיק רישא דלא ניחא ליה ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 94-88  
159.שטרנבוך, משה בענין אונס בלא תעשה ופדיון שבויים יד שאול, לזכר ויינגורט, עמ' שעא-שפ. ויינברג, י"י: שם עמ' שפא-שצה [אוצר המשפט חלק א ערך 5184] 
160.שיינברג, אברהם קיום מצוה במצב הרדמה נרקוטית אור המזרח כרך יט תשל עמ' 46-54  
161.שיינברג, נטע מצוות צריכות כונה הפרדס שנה מט חוב' ח אייר תשלה עמ' 18-16; חוב' ט סיון תשלה עמ' 19-17  
162.שילה, אביגדור מצוות צריכות כוונה אורות עציון 8 סיון-תמוז תשמה עמ' 13-10  
163.שמש, אהרן שוגג קרוב למזיד: לבירור יצירתו של המושג בתורת האמוראים שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 399-428  
164.שמש, אהרן "שוגג קרוב למזיד": לבירור יצירתו של המושג בתורת האמוראים שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 399-428  
165.שניאורסון, ברוך שמעון בענין המסבב לעצמו אונס, אי מיחשב כאונס או כרצון עם התורה מהד' ד חוב' י תשג עמ' יא-יז  
166.שפירא, ש"ד גורם לביטול מצות מילה בזמנה הפרדס שנה כז חוב' ו סיון תשיג עמ' 19-21  
167.שרבני, ראובן בגדרי דין מתעסק בשגגת עבירה בית הלל גל' כח טבת תשסז עמ' עא-עט  
168. Cohn, Haim H.  The 'defense of legality' in talmudic law  Hebrew Union College Annual 58 (1987), p. 251-276  
169. Cohn, Marcus  Fahrlassigkeit (שגגה) J?disches Lexikon 2, p. 576-578 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 147-148  
170. Cohn, Marcus  Irrtum  J?disches Lexikon 3, p. 30-33 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 23-25  
171. Cohn, Marcus  Oness  J?disches Lexikon 4, p. 572-575 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 27-29  
172. Cohn, Marcus  Vorsatz (מזיד) J?disches Lexikon 5, p. 1250-1252 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 166-167  
173. Daube, David  Error and accident in the Bible  Revue Internationale des Droits del'Antiquite 2 (1949), p. 189-213  
174. Daube, David  Error and ignorance as excuses in crime  In: Ancient Jewish law; three inaugural lectures, Leiden 1981, p. 49-70.   
175. Eilberg-Schwartz, Howard  The human will in Judaism; The Mishnah's philosophy of intention  Atlanta 1986, 14 + 250 p.  
176. Encyclopedia Talmudica  One who thinks the forbidden permitted אומר מותר  Vol. 1, p. 394-402  
177. Encyclopedia Talmudica  Duress אונס  Vol. 1, p. 435-452  
178. Enker, Arnold  Duress as a defence to murder  Rabbi Joseph H. Lookstein memorial volume 1980, p. 111-117  
179. Fensham, F. Charles  Liability in case of negligence in the Old Testament Covenant Code and ancient legal traditions  Acta Juridica (1976), p. 283-294  
180. Greenstone, Julius H.  Ignorance of the law  Jewish Encyclopedia 6, p. 558-559  
181. Greenstone, Julius H.  Intention  Jewish Encyclopedia 6, p. 610  
182. Jackson, Bernard S.  Liability for mere intention in early Jewish law  Hebrew Union College Annual 42 (1971), p. 197-225 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 202-234  
183. Kornfeld, Hermann  Verbrechen und Geistesstorung im Lichte der altbiblischen Tradition  Halle 1904, 36 p.  
184. Shilo, Shmuel  Ones אנס  Encyclopedia Judaica 12, p. 1397-1402 = Principles of Jewish law, p. 178-183  
185. Spero, Moshe Halevi  The halakhic state of neurotically motivated religious act  Journal of Psychology and Judaism 4 (1980), p. 185-188  
186. Stein, Salomon  Die Behandlung des Problems der Notluge im Talmud  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 5 (1907), p. 206-224  
187. Zeitlin, Solomon  Studies in tannaitic jurisprudence. Intention as a legal principle.  Journal of Jewish Lore and Philosophy 1 (1919), p. 297-311; repr. 1969 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 57-71  
188. Zeitlin, Solomon  A note on the principle of intention in tannaitic literature  Alexander Marx Jubilee volume on the occasion... of his seventieth birthday, 1950, p. 631-636 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 86-91  
189. Zuckermandel, Moses Samuel  ?ber Beurtheilung von Zweck und Absicht bei Ubertretung religioser Verbote nach dem Talmud מתעסק, מלאכה שאינה צריכה לגופה, דבר שאינו מתכוון Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 20 (1871), p. 542-546; 21 (1872), p. 37-43, 76-87, 155-160  
190.תא-שמע, ישראל הכוונה בעשיית מצוה מחניים מו ערב חג השבועות תשך עמ' 147-144  
191.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל שוגג ומזיד אונס ורצון (צורת האשמה בישראל ובעמים) המשפט העברי קובץ ד תרצג עמ' 92-27  
192.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל תולדות עיקר האחריות המחלטת במשפט הפרקליט כרך ט תשיג עמ' 266-261  

י. עונשין > עקרונות כלליים > התראה

 מחברכותרתספרביקורת
193.אוירבך, ח"ד בענין התראת ספק קובץ הרצאות תורניות קובץ א תשרי תרצט עמ' 61-43  
194.אנציקלופדיה תלמודית התראה כרך יא עמ' רצא-שטו  
195.אנציקלופדיה תלמודית התראת ספק כרך יא עמ' שטו-שלב  
196.בולץ, עמנואל ההתראה במשפט העברי דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 47-41  
197.בורוכוב, אבא יעקב תשובה בענין התראת ספק מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' מ-מא  
198.גילת, ישראל צבי לתוקפה של חובת ההתראה במשפט העונשין העברי מחקרי משפט ו תשמח עמ' 259-217  
199.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל ההתראה במשפט העברי [אוצר המשפט חלק א ערך 6730] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 371-361  
200.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל ההתראה במשפט העברי סיני כרך ס תשכז עמ' נא-סב  
201.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל ענישה, אזהרה, התראה דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א ירושלים תשכז עמ' 196-195  
202.דסברג, אורי התראה; מקור הדין וטעמו תחומין יב (תשנא) 307-326  
203.הולס, אלעזר דוד לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד קול התורה גל' נג תשרי תשסג עמ' קסו-קסט  
204.הכהן, פנחס יעקב לחקר המשפט העברי [בענין התראה, ובענין 'הרגו אין נהרגין'] אוצר החיים ספר ז תרצא עמ' 39-32, 153-150  
205.זינגר, ח"ה בדין התראה שלא נגמר האיסור תיכף הפרדס שנה כה חוב' יב אלול תשיא עמ' 12-13  
206.כהן, חיים הרמן תוכחה, אזהרה, התראה ספר יצחק כהן, תל אביב תשמט עמ' 201-214  
207.כהן, יעקב ביאור בשיטת הרמב"ם בהתראת ספק הדרום חוב' יז ניסן תשכג עמ' 151-147  
208.פיינשטיין, יחיאל מיכל בענין גופין מחולקין וחלוק ע"י התראה, ובסוגיא דמכות דף כ' לחייב על כל קרחה וקרחה מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' עח-פא  
209.פרום, מרדכי י' בענין התראה הנאמן גל' מו אלול-תשרי תשיג עמ' 4-6  
210.קורנגוט, אפרים משה חסינות חברי-הכנסת אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 203-211  
211.קרל, צבי ההתראה במשפט העברי בצרון כרך כב תשי עמ' 119-110  
212.רדזינר, עמיחי התראה בעדים ותחילת עדות (לפירוש סוגיית "נמצא אחד מהם קרוב או פסול" והשלכותיה על יסודות דיני העדות) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 515-551  
213.רוזנטל, יצחק בענין התראת ספק מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' לט  
214.שחור, יהודה שיטת רבי יוסי בהתראה כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 93-80  
215.שירבינטר, יוסף בדין התראה תבונה כרך יא תשיא עמ' קו-קט  
216.שכטר, צבי בדין יתיר עצמו למיתה ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רסא-רסג  
217.שמש, אהרן עדות, תוכחה והתראה; עיון משווה בהלכת כת מדבר יהודה והלכת חז"ל תרביץ שנה סו תשנז עמ' 149-168  
218.שריקי, דמיאל אליהו בביאור מחלקות ריב"י ורבנן בדין התראה תפארת למשה, ספר זכרון לרב משה שמעון מירניק, ירושלים תשסז עמ' קפה-קצג  
219.[איש שלום, מאיר] מא"ש מאמר בענין עדים זוממין וענין התראה בית תלמוד שנה ה תרמט עמ' 233-237, 261-259, 325-321  

י. עונשין > עקרונות כלליים > הגנה עצמית. רודף

 מחברכותרתספרביקורת
220.אברהם, מיכאל הפרדת תאומי סיאם תחומין כז (תשסז) עמ' 144-156  
221.אונטרמן, איסר יהודא בדין פקוח נפשו של עובר ובעניני רודף תבונה כרך ו תשו עמ' כז-צד  
222.אונטרמן, איסר יהודה בדין פקוח נפשו של עובר ובעניני רודף [אוצר המשפט חלק א ערך 7526] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שנב-שנט  
223.אנקר, אהרן; פרימר, דב הגבול בין צורך והגנה פרטית במשפט העברי הכרח וצורך בדיני עונשין, רמת-גן תשלז עמ' 234-212  
224.אריאל, יעקב הגנה עצמית ["האינתיפאדה" בהלכה] {דין רודף} תחומין י (תשמט) 62-75  
225.ביינדר, זאב אברהם בדין עובר ודין רודף הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' של-שלג  
226.בלומנפלד, מאיר רודף ונרדף לענין שבת מוריה שנה ב גל' יא-יב חשון-כסלו תשלא עמ' כא-כה  
227.בלס, יהונתן "אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת" - בין עונש להצלה פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 276 משפטים תשסז 4 עמ'  
228.בלקין, שמואל בענין חלול שבת ורודף בטרפה הפרדס חלק ה חוב' ח חשון תרצב עמ' 22-21; שנה לט חוב' ו אדר א תשכה עמ' 6-9  
229.בר-חיים, נתן ש' בענין "הבא להרגך השכם להרגו" אור המזרח כרך לח תשן עמ' 117-122  
230.גולדשטיין, אלעזר נוהל חניבעל" על פי ההלכה [ נוהל ההתמודדות הנהוג בצה"ל לגבי חטיפת חיל, לפיו יש לפעול מידית למניעת החטיפה, גם אם יש חשש לפגיעה בחטוף] תחומין לא תשעא עמ' 157-165  
231.גרונר, צבי מצילין אותו בנפשו מנחה לשרה, מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופ' שרה א' הלר וילנסקי, ירושלים תשנד עמ' 82-96  
232.דיכובסקי, שלמה כפיית בדיקה וטיפול - היבטים הלכתיים על מחלת ה"איידס" אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 28-33  
233.דינר, רוני; ששר, אביה סוגית רודף אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 210-226  
234.דסברג, אורי בדין רודף אפיקי נחלים ב תשכט עמ' 51-56  
235.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה: דחיית נפש ירושלים תשסד 2 כר' 425 עמ'  
236.הלוי, חיים דוד דין 'הבא להרגך השכם להרגו' בחיינו הצבוריים תחומין א תשם עמ' 348-343; שפיכות דמים, היבטים הלכיים ומוסריים: 'דין הבא להורגך השכם להורגו' בחיינו הציבוריים (פרסומי עוז ושלום מס' 2). ירושלים תשמא 16 עמ'  
237.הנשקה, דוד הבא במחתרת - יחסו של המדרש לפשט מגדים גל' ז שבט תשמט עמ' 9-15  
238.הס, ישראל דניאל (פינטו) בגוב אריות פנים לפנים גל' 1 יד חשון תשם עמ' 33  
239.ויגודה, מיכאל "וכאשר יענו..." - על דרכי חקירת מחבלים פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 274 שמות תשסז 4 עמ'  
240.וייס, מרדכי ליב בדין פקוח נפש גבי רודף הפרדס שנה סב חוב' ב חשון תשמח עמ' 18-16  
241.וינטר, אלימלך הבא במחתרת  כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תשנה- תשסא  
242.ויס, אשר זליג בענין מחתרת ורודף מנחת אשר, שמות, תשסד סי' לט עמ' רעב-רעח  
243.ויס, אשר זליג בענין הבועל ארמית ובגדר רודף מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' נו עמ' שעא-שעח  
244.ורהפטיג, איתמר הגנה עצמית בעבירות רצח וחבלה סיני כרך פא תשלז עמ' מח-עח  
245.ורהפטיג, איתמר שמוש בנשק חם בפיזור הפגנות אלימות תחומין ג תשמב עמ' 376-371  
246.ורהפטיג, איתמר חקירות השב"כ לאור ההלכה תחומין כ (תשס) 145-150  
247.ורהפטיג, איתמר השימוש בנשק חם בפיזור הפגנות אלימות סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 5 עמ'  
248.ורהפטיג, איתמר בא במחתרת - שוטר מול פורץ תחומין לא תשעא עמ' 166-172  
249.ורהפטיג, זרח מצוות הצלה ורשות להתגוננות מגל ז תשן עמ' 1-3  
250.ורהפטיג, יעקב האינתיפאדה לאור ההלכה זכרון בספר, נר לנשמת יוסף פינסקי, כרם ביבנה תשן עמ' 201-224  
251.זעפרני, שלמה בדין גרימת מות לגנב הבא על עסקי ממונות אור תורה שנה לב תשס עמ' תרכו-תרכט  
252.זעפרני, שלמה בדין יירוט מטוס על מנת להציל מפגיעה בנפשות מרובות יותר אור ישראל גל' כח תמוז תשסב עמ' קא-קד; אריאלי, שאול מרדכי. שם גל' לא אדר שני תשסג עמ' פה-צב  
253.זעפרני, שלמה בדין ניתוח הפרדה לתאומי סיאם אור תורה שנה לח תשסו עמ' רמב-רנג  
254.חזן, אליהו בדין חיוב מיתה ברודף שיכול להצילו באחד מאיבריו הפרדס שנה לז חוב' ב חשון תשכג עמ' 16-14  
255.טויל, חיים בן יוסף "אם זרחה השמש עליו" (שמות כב,ב) - מונח משפטי לאור הטקסטים האכדיים מאוגרית לשוננו שנה סט תשסז עמ' 31-37  
256.טוקר, יעקב גדליה בדין הבא להרגך השכם להורגו קובץ תפארת התלמוד, ירושלים תשנה עמ' רב-רי  
257.טנדלר, משה פרשת העצורים - בעיניו של בן תורה צפיה חוב' ב ניסן תשמה עמ' 154-151  
258.טננבוים, אברהם לא תרצח - בין הגנה עצמית להגנת הזולת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 241 יתרו תשסו 4 עמ'  
259.טרכטמן, בנימין בענין רודף אפריון חוב' ב אב-אלול תשכז עמ' כז-כט  
260.לאו, ישראל מאיר דין רודף בקטן כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' סט-עב  
261.לבל, בן-ציון ברודף אחר העריות בשבת מוריה שנה ב גל' א-ב טבת-שבט תשל עמ' כד-כה  
262.לויט, ירוחם חיוב אחות להתריע על קירוב מותו של גוסס - מצוות תוכחה או דין רודף? אסיא חוב' נו תשרי תשנו עמ' 20-26.  זילברשטיין, יצחק: התראה על קירוב מותו של גוסס - תשובה להשגות, שם עמ' 27-29 
263.לויטן, אשר ניסן בדין רודף הפרדס שנה כז חוב' ג כסלו תשיג עמ' 1-3  
264.לוין, עמית "וימכרו את יוסף לישמעאלים" - מכירת יוסף - "משפט שדה"? פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 271 וישב תשסז 4 עמ'  
265.ליפשיץ, ברכיהו גנב שבא במחתרת תרביץ שנה נד תשמה עמ' 215-205  
266.מגנצא, צבי בדין הבא להרגך, לגבי הכלל והפרט מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' שנד-שנט  
267.מגנצא, צבי בדין רודף הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 215-206  
268.מוזסון, יואל דוד בענין רודף הפרדס שנה טז חוב' יא שבט תשג עמ' 18-16  
269.מולר, מאיר בדין רודף עפר האילים, ספר זכרון לע"נ עופר אליהו כהן, באר שבע תשנד עמ' 46-55  
270.מיכאל, אברהם הריגת גנב לצורך הגנה על רכוש תחומין כח תשס"ח עמ' 174-192   
271.סגל, יהודה זרחיה בדיני רוצח שיכול להציל באחד מאבריו צמח יהודה ב, חיפה תשנו עמ' נח-סה  
272.סגנר, יעקב יוסף עיונים בדין רודף בלכתך בדרך כו קיץ תשסח עמ' 111-116  
273.סולובייצ'יק, חיים בדין עובר הרודף מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' יד-טו  
274.סולובייצ'יק, משה בענין אשה שמקשה לילד, שחותכין עוברה, ודין רודף הנאמן שנה כח גל' נג אלול-תשרי תשלט עמ' 19-9  
275.סלומון, יחזקאל קריאה למשטרה בשבת בעת פריצה ודין בא במחתרת בית אהרן וישראל גל' קיט סיון-תמוז תשסה עמ' עג-עט  
276.עזרין, יודא אריה בדין רודף המאור שנה טז קונ' ז אייר-סיון תשכה עמ' 15-17  
277.פלטשר, ג'ורג' פ' הפעלת כוח מגן כמעשה הצלת חיים זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 75-86  
278.פרידמן, נ"צ דין רודף למחבלים שנה בשנה תשלב עמ' 148-143  
279.פרימר, יששכר דב בהגדרת דין רודף אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 337-325  
280.פרימר, יששכר דב בירור כוונת רודף אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 327-309  
281.פרימר, יששכר דב הרודף ללא אשמה אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 111-94  
282.פרימר, יששכר דב הגדרת דין רודף ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 385-398  
283.פרלוב, יעקב בענין רודף מישרים חוב' ג אייר תשכט עמ' מג-סה  
284.צוקר, אברהם נתנאל בענין תאומים שנולדו דבוקים זה בזה חקירה גל' 5 סתיו תשסז (חלק עברי) עמ' לג-לט  
285.קוטלר, מלכיאל בדין בא במחתרת עם התורה מהד' ב חוב' יב תשמז עמ' ריג-ריט  
286.קורנגוט, אפרים משה הגנה עצמית אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 314-322  
287.קושלסקי, צבי הפלת עובר במקום פקו"נ צהר יב תשסד עמ' שפט-שצב  
288.קימלמן, ראובן תורה נגד טרור גשר שנה 1/112 31 קיץ תשמה עמ' 81-76  
289.קפלן, צבי ספינה שחישבה להישבר - לשיטת הרמב"ם בדין רודף [אוצר המשפט חלק א ערכים 6750 ,2829] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' סג-סט  
290.קפלן, צבי ספינה שחישבה להשבר... (לשיטת הרמב"ם בדין רודף) סיני כרך סז תשל עמ' לח-מב  
291.ראטה, נחמיה משפט רודף וגואל הדם שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' קפו-קפט   
292.רבינוביץ, נתן דוד גדרי חילוקי דינים בין רודף לבא במחתרת מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' נו-סח  
293.רוזן, ישראל התגוננות עצמית במחיר חיי הרודף  תחומין י (תשמט) 76-89  
294.רוזנפלד, שלמה הבא להרגך השכם להרגו ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 9-13  
295.ריבקין, שלום הרהורים והערות בכיוון הגדרת דיני רודף הדרום חוב' נה אלול תשמו עמ' 101-118  
296.רכס, יוסף ברור בדין רודף נועם ספר יג תשל עמ' רנט-רסח  
297.שוחטמן, אליאב שלטון יהודי אינו יכול להיות "רודף" תחומין יט (תשנט) 40-48  
298.שולמן, שמריה בעניני שפיכות דמים (על הריגת הבא במחתרת) הדרום חוב' לט ניסן תשלד עמ' 85-82  
299.שפירא, דוד שלמה מחקרים בתלמוד. (ה) בענין רודף אור מזרח כרך יוז תשכט עמ' 26-21  
300.שציפנסקי, ישראל עיונים בדיני הרודף אחר חבירו אור המזרח כרך כ תשלא עמ' 29-15  
301.שרשבסקי, בן-ציון הגנה עצמית האנציקלופדיה העברית כרך יג עמ' 415-414  
302. Bialoblocki, Samuel  Denunziation  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 5, p. 934-937  
303. Bleich, J. David  Terror must be condemned, not condoned  Sh'ma 14 (1983-84), p. 121-124  
304. Cohen, Boaz  Self-help in Jewish and Roman law  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 2 (1955), p. 107-133 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 624-650  
305. Cohen, Heinrich  Das j?dische Notrecht  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 9 (1922), p. 272-299  
306. Cohn, Haim H.  Extraordinary remedies  Encyclopedia Judaica 6, p. 1071-1074 = Principles of Jewish law, p. 590-554  
307. Cohn, Haim H.  Informer  Encyclopedia Judaica 8, p. 1370-1374 = Principles of Jewish law, p. 507-510  
308. Cohn, Marcus  Notwehr  J?disches Lexikon 4, p. 527-529 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 156-157  
309. Finkelman, Marilyn  Self-defence and defence of others in Jewish law: The Rodef defence  Wayne Law Review 33 (1987), p. 1257-1287  
310. Frimer, Dov  The right of self-defence and abortion  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 195-216  
311. Katz, Moise  The halakhic definition of aggression  Intercom 10,1 (1968), p. 20-21  
312. Kaufmann, David  Jewish informers in the Middle Ages  Jewish Quarterly Review 8 (1896), p. 217-238;   
313. Neufeld, Edward  Self-help in ancient Hebrew law  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 5 (1958), p. 291-298  
314. Vishny, Paul H.  The informer as a defendant in Jewish criminal procedure  Meyer Waxman Jubilee volume on the occasion of his seventy-fifth birthday, 1966, p. 122-136 = Studies in Jewish Jurisprudence 4 (1976), p. 231-245  
315. Vogelstein, Hermann  Notwehr nach mosaisch-talmudischem Recht  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 48, N.F. 12 (1904), p. 513-553  
316.[סופר, משה] מרן החתם סופר בסוגיא דרודף הניתן להצילו באחד מאבריו האהל שנה ג תשיז עמ' א-ג  

י. עונשין > עקרונות כלליים > ניסיון

 מחברכותרתספרביקורת
317.גינזבורג, יעקב משלם מסה ומריבה (העונש על נסיון למעשה פלילי על פי משפט התורה) סיני כרך כח תשיא עמ' כד-לג  

י. עונשין > עקרונות כלליים > שותף לעבירה. מסייע לעבירה. 'לפני עיור'

 מחברכותרתספרביקורת
318.אבלסון, ח' בדין מסייע לדבר עבירה שבילין גל' יח-יט סיון תשכז עמ' כה-כט  
319.אברהם, אברהם סופר ולפני עור לא תתן מכשול המעין כרך כח גל' ב טבת תשמח עמ' 53-48  
320.אברהם, אברהם סופר הרדמה לצורך ביצוע הפלה מלאכותית אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 40-50  
321.אברהם, אברהם סופר לפני עור לא תתן מכשול - האם צריך ליתן כל ממונו אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 62-67  
322.אברהם, מיכאל בעניין הכשלת חילוני בעבירה צהר כה אביב תשסו עמ' 9-20  
323.אברמסקי, יחזקאל שנים שעשו ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' עד-עו  
324.אדלר, בנימין; גרינבלט, אפרים; איכלר, מרדכי זאב נסיעה ב"חאפרים" - מסייע לדבר עבירה פעמי יעקב גל' מח מנחם אב תשסא עמ' קלט-קמח  
325.אדלר, יצחק אליהו לפני עור (לקט ובירורים בהלכות וכללי לפני עור לא תתן מכשול) אופקים תשמט רפז עמ'  
326.אוירבך, אליעזר הדפסת ספרים ע"י מחללי שבת הפרדס שנה כו חוב' א תשרי תשיב עמ' 16-19  
327.אונגר, ירון ארור משגה עור בדרך - מצג שווא רשלני פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 223 כי תבא תשסה 4 עמ'  
328.אישון, שלמה אפיקי השקעה בלא פיקוח הלכתי צהר כד ורף תשסו עמ' 9-17  
329.אישון, שלמה שמירת שבת בכלכלה המודרנית כתר ב תשנט עמ' 15-222 [פרק ח: שכר שבת ויו"ט עמ' 146-165. פרק ט: שותפות עם יהודים מחללי שבת עמ' 166-183. פרק י: סיוע עקיף לחילול שבת עמ' 184-187]  
330.אישון, שלמה השקעה בעסקים שאינם שומרים שבת כתר ו תשסח עמ' 51-59  
331.אישון, שלמה השקעה בחברות העוברות על איסור ריבית כתר ו תשסח עמ' 60-73  
332.אישון, שלמה הפעלת אתר אינטרנט בשבת כתר ו תשסח עמ' 142-146  
333.אליעזרוב, דב האם מותר להתפרנס מעשיית פסלים תחומין ב תשמא עמ' 448-443  
334.אליעזרי, שמואל בענין מסירת תעודה העלולה לעזור למקבלה להכשל באיסור [בענין לפני עור לא תתן מכשול, מסייע לדבר עבירה ודרכי שלום] התורה והמדינה קובץ ז-ח עמ' קמ-קמה  
335.אנציקלופדיה תלמודית אין מחזיקין ידי עוברי עבירה כרך א עמ' שה-שו (תרנג-תרנז במהדו' ב)  
336.אפלקר, שריאל; טילינגר, יניב קניה ממוכר המעלים מס ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 82-92  
337.אפרתי, ש' בעית המטבחים באניה 'שלום' הפרדס שנה לז חוב' ח אייר תשכג עמ' 7-9  
338.אפשטין, יעקב צדקה שתשמש לדבר עבירה חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 212-218  
339.אקסלרוד, גדליהו הגשת אוכל לאדם שלא יברך עליו פעמי יעקב גל' מו-מז ניסן תשנא  
340.אריאלי, זאב בגדר הלאו דלפני עור זכרון שלמה ויעקב, לזכרם של שלמה ויעקב שפיצר, ירושלים תשנח עמ' קסא-קסג  
341.בוטניק, ישראל בענין לפני עור בית יצחק כרך כב תשן עמ' 320-325  
342.בונין, יצחק אם מותר להשכיר חנות למחלל שבת הפרדס שנה לא חוב' ג כסלו תשיז עמ' 12-11  
343.בחבוט, אליהו האם מותר להעמיד פתיון כדי לברר ישרות הפועל צהר טו תשסה עמ' שכ-שסא  
344.בן שלמה, זכריה יחיד וחברה בהלכה מספרא לסייפא עלון 32 קיץ תשמח עמ' 70-52  
345.בן-פורת, אליעזר איסור לקנות דבר גנוב או גזול  קול התורה גל' מז תשרי תשס עמ' רמו- רנ  
346.בקשי-דורון, אליהו בדין לפני עור ואסור מסייע לעבירה בנין אב, ירושלים תשמב עמ' קמו-קנ  
347.בקשי-דורון, אליהו שותפות במפעל ישראלי המשווק פולחן של גויים הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שלה-שמג  
348.ברון, אריה ליב בענין לפני עור הפרדס שנה כט חוב' ד טבת תשטו עמ' 13-15  
349.ברונר, עמוס בענין ספק לפני עור בית התלמוד ספר א ירושלים תשכה עמ' פו-צב  
350.ברייש, מרדכי יעקב מסחר בשתי וערב קול התורה חוב' א תשרי תשלח עמ' סז-ע  
351.גודמן, מרדכי לפני עור ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 121-148  
352.גולדשטיין, טוביה משלוח אגרות בדואר בע"ש המאור שנה ו חוב' ה אדר תשטו עמ' 14-12  
353.גרוס, שאול זה עוקר וזה מניח ושנים שעשאוהו הפרדס שנה נא חוב' ד טבת תשלז עמ' 20-18  
354.גרוסנס, דב בענין לפני עור לא תתן מכשול קול התורה גל' מא תשרי תשנז עמ' צה -צז  
355.גרשוני, יהודה בענין מכירת נשק לאומות העולם ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 67-58; אור המזרח שנה לב תשמד עמ' 208-199  
356.גרשוני, יהודה בענין מכירת נשק לאומות העולם [אוצר המשפט חלק ב ערכים 2976 4472] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קעב-קפא  
357.גרשוני, יהודה לסייע לבן נח בדבר האסור לו ולפני עור שבילין גל' כ טבת תשכח עמ' לג-לז  
358.דושניצר, אליהו השכרת דירה למחלל שבת צהר ט תשסא עמ' קפ-קפו  
359.דושניצר, אליהו השכרת דירה למחלל שבת צהר ט תמוז תשסא עמ' קפ-קפו  
360.דייקן, פ' שתוף וסיוע בעבירה במסורת ישראל משפט וכלכלה כרך ד תשיח עמ' 167-161  
361.דיכובסקי, שלמה האינטרנט בהלכה השארת אתרים פתוחים בשבת תחומין כב (תשסב) 329-332  
362.דסלר, נחום זאב בענין אין מחזיקין ידי עוברי עבירה הפרדס שנה יח חוב' י טבת תשה עמ' 38-41  
363.הבלין, שמואל שנים שעשו יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' תא-תד  
364.הופמן, יקותיאל לענין לפני עור לא תתן מכשול הדרום חוב' סג אלול תשנד עמ' 137-151  
365.הירשפרונג, מרדכי סדור קדושין לחשודין על הטבילה הפרדס שנה כג חוב' א תשרי תשט עמ' 29-27  
366.הלוי, חיים דוד לפני עור לא תתן מכשול שנה בשנה תשנה עמ' 181-190  
367.הלוי, חיים דוד לפני עיוור לא תתן מכשול בנתיבי חסד ואמת תשנד עמ' 9-15  
368.הרצוג, יצחק אייזיק הפעלת ספינה בשבת [שותפות בחילול שבת] תחומין יג (תשנב-תשנג) 127-129  
369.וולדינברג, אליעזר יהודה חיוב רופא להפסיד ממונו כדי להנצל מאסור לפני עיור מוריה שנה יז גל' ט-י שבט תשנא עמ' סו-עא  
370.וולדנברג, אליעזר יהודה שותפות קואופרטבית עם מחללי שבת תחומין יב (תשנא) 414-426  
371.וורמן, שלמה מכירת כרטיס לטיסת שבת הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 40-47  
372.ויינברג, יחיאל יעקב על השאלה אם מותר לשו"ב לשחוט בשביל קצבים שאינם חשים לבדיקת הריאה הפרדס שנה כז חוב' ח אייר תשיג עמ' 1-6; חוב' ט סיון תשיג עמ' 7-9; חוב' י תמוז תשיג עמ' 8-10  
373.ויס, אשר זליג לפני עור לא תתן מכשול מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' לח-לט עמ' רלח-רנז  
374.ויס, יונתן בענין מסייע אין בו ממש זרע יעקב גל' ט אלול תשנז עמ' צב-צה  
375.ויס, יצחק אם מותר למכור חמץ של חשוד על חמץ המאור שנה נו חוב' ג שבט-אדר תשסג עמ' 34-36  
376.ולק, צבי הירש בדין לפני עור מוריה שנה ה גל' ה-ו כסלו-שבט תשלד עמ' י-כא  
377.ולק, שמואל אלעזר לפני עור לא תתן מכשול הפרדס שנה יז חוב' א ניסן תשג עמ' 30-32; חוב' ט כסלו תשד עמ' 37-38  
378.ולקובסקי, אליהו הלוי שיתוף פקידים דתיים בלשכת עבודה השולחת פועלים למסעדות טריפה או שפועלות בשבת ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 242-238   
379.וקנין, מכלוף סידור חופה וקידושין לשאינם שומרי שבת ודיני טהרת המשפחה אור תורה שנה כא תשמט עמ' רצה-שב  
380.זולטי, בצלאל שנים שעשאוה במלאכת שבת תורה שבעל-פה ט תשכז עמ' כה-לה  
381.זילברשטין, יצחק; בצרי, עזרא; אקסלרוד, גדליהו; שטרן, יעקב מאיר; שטרנבוך, משה נסיעה ב"חאפרים" - מסייע לדבר עבירה פעמי יעקב גל' מו-מז ניסן תשסא עמ' קב-קו  
382.חרל"פ, חיים זבולון; קוק, צבי יהודה חליפת מכתבים בענין 'מכשול לפני עור' לחי ראי, לזכר א"י רענן, ירושלים תשכא עמ' קלה-קמ  
383.טובולסקי, אריה בענין מסייע עוברי עבירה בשביעית המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 64-63  
384.יולס, אפרים אליעזר אי הוי מסייע ידי עוברי עבירה בטבילת גרים שלא כהלכה המאור שנה יג קונ' ו ניסן תשכב עמ' 5-3  
385.יוסף, עובדיה פתיחת מסעדה בתענית ציבור בית הלל גל' כח טבת תשסז עמ' נז-סב  
386.ישראל, אברהם ואין למו מכשול (הלכות לפני עור לא תתן מכשול) בת ים תשסג ר עמ'  
387.כהן, רחמים בענין ולפני עיור לא תתן מכשול ויען שמואל י תשסז עמ' תרה-תרט  
388.כהנמן, יוסף שלמה בענין לפני עור הנאמן שנה טו גל' כז אלול תשכג עמ' 3-6  
389.כחילי, ישראל בענין לפני עיור לא תתן מכשול היכא דשרי לדידיה אור תורה שנה כג תשנא עמ' מ-מו  
390.לבנון, יהושע לפני עוור ממגד גבעות עולם ג תשס עמ' 81-84  
391.לוין, נחמן ולפני עוור לא תתן מכשול: פשט ודרש, דור דור ודורשיו מכלול כג-כד סיון תשסב עמ' 73-82  
392.ליבוביץ, יהושע בגדר הכשלה באסורים משאת בנימין, לזכר בנימין כהן, ירושלים תשל עמ' 42-40  
393.ליברמן, יוסף מסיע לעוברי עבירה בשביעית המעין כרך כ גל' א תשרי תשם עמ' 19-18  
394.ליינר, מרדכי אליעזר ע"ד מכירה למומר דבר איסור בזמן ההיתר המאור שנה כה תשלג עמ' 9-11  
395.מאור, זאב האכלת איסור לקטן מהדרין חוב' ז אדר ב תשנה עמ' נז-סו  
396.מלכיאור, מנחם; רובינשטין, מאיר לפני עור לא תתן מכשול כתלנו טו תשנד עמ' 298-311  
397.מלר, יחזקאל בענין כהן המקדש גרושה אם עוברים בלאו דלפני עור לא תתן מכשול צהר ד תשנט עמ' קלט-קמא  
398.מנדלוביץ, צבי בענין איסור מכירת בהמה לנכרי מוריה שנה יא גל' ה-ו ניסן תשמב עמ' עז-עח  
399.מסקין, יעקב בענין סדור קדושין [לזוג שאינם זהירים בטבילת נידה] הפרדס שנה יג חוב' ג סיון תרצט עמ' 18-19  
400.מצגר, דוד גדרי רציחה [הכוהו עשרה בני אדם] אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' שמד-שמז  
401.מצגר, יונה האם מותר להשכיר דירה לבני זוג שאינם נשואים בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 64-68  
402.נהוראי, מאיר רכב צמוד לשכיר חילוני העובד במשק דתי משלב גל' כט אב תשנו עמ' 45-57  
403.ניסנבוים, משה יעקב בענין ולפני עור לא תתן מכשול אפריון חוב' ג תשרי-חשון תשכח עמ' נא-סא  
404.סלושץ, צבי א' בדין מסייע אין בו ממש קול תורה שנה כג תשכט חוב' ב-ג עמ' ז-ט  
405.סרנא, יחזקאל הערות על תשובות הגרי"י ווינברג הנאמן שנה יח תשכז גל' לג עמ' 3-7  
406.עמיטל, יהודה על מעמדו של היהודי החילוני בימינו וההתייחסות אליו עמודים לה תשמז עמ' 389-382  
407.פולק, שלום בענין לאו דלפני עור זרע יעקב גל' כב שבט תשסד עמ' מג-נ  
408.פנדל, דוד 'לפני עיור לא תתן מכשול' - הלכה למעשה מספרא לסיפא עלון 25 תמוז תשמו עמ' 58-46  
409.פרידמן, נתן צבי גדר 'לפני עוור' לפי שיטת הרמב"ם קול תורה שנה כ תשכו חוב' ה עמ' ו-ז  
410.פרידמן, שבתי סדור קדושין לחשודין על הטבילה הפרדס שנה כג חוב' א תשרי תשט עמ' 29-30  
411.פרל, גדעון בענין לפני עור לא תתן מכשול בית התלמוד ספר ב תשכו עמ' קכח-קלח  
412.פרנק, זאב בענין לפני עור שערי ציון שנה ב תרפב חוב' ג-ד דפים ז-ח  
413.פרנק, צבי פסח בגדרי האסור ד'לפני עור' קול תורה שנה כא תשכז חוב' ג-ד עמ' ג-ו  
414.קונשטט, ברוך בענין איסור לפני עור ומסייע ידי עוברי עבירה המעין כרך ז גל' ג ניסן תשכז עמ' 5-3  
415.קוסובסקי, עמנואל בדין שנים שעשו אפיקי נחלים ג תשלא עמ' 47-50  
416.קופמן, יצחק בלאו דלפני עור לא תתן מכשול אפיקי נחלים ג תשלא עמ' 76-80  
417.קוק, שמחה מכירת בשר איסור לישראל החשוד לאכלו (בירור הענין) נעם כרך ב תשיט עמ' לח-נד  
418.רבינוביץ, משה; בודיק, אבי לפני עיור לא תתן מכשול עלון שבות גל' 91 כסלו תשמב עמ' 39-23  
419.רבינוביץ, נחום אליעזר כל ישראל ערבים זה בזה. [לפני עיוור לא תיתן מכשול] תחומין יא (תשן) 41-56  
420.רגנשברג, דוב מנחם בדין לפני עור הפרדס שנה סא חוב' י תמוז תשמז עמ' 12-10  
421.רוזן, ישראל היש 'לפני עור' בהפגנות שבת ובמחסומי רחוב? תחומין ז תשמו עמ' 143-139  
422.רוזן, ישראל שותפות עסקית עם מחללי שבת תחומין יב (תשנא) 399-413  
423.ריבקין, בן ציון בענין לפני עיור אצל עכו"ם הדרום חוב' נו אלול תשמז עמ' 110-119; שם חוב' נח אלול תשמט עמ' 84-90  
424.רייז, שניאור זושא בענין לאו דלפני עור בבני נח אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 139-138  
425.רמון, יוסף צבי "ולפני עור לא תתן מכשול" עלון שבות גל' 153 ניסן תשנט עמ' 94-112  
426.רפאל, שילה איסור לפני עיוור בשביעית תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קטו-קכ  
427.רפפורט, יצחק מאיר במשלוח מכתבים בדואר בע"ש המאור שנה ז חוב' ז אייר-סיון תשטז עמ' 7-8  
428.שוחטמן, אליאב לשאלת הסיוע ביד עוברי עבירה המעין כרך כ גל' ג ניסן תשם עמ' 35-31  
429.שורץ, מתתיהו השתתפות וסיוע בצוואה להעברת נחלה מהיורש בית אהרן וישראל גל' קב אב-אלול תשסב עמ' קי-קטו  
430.שטיינברגר, אליעזר גדרי מסייע אין בו ממש (במעליות וברפואה) עטרת שלמה ה תשס עמ' רכא-רכט  
431.שטרן, דוד בגדרי לפני עור זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' קיב- קטו  
432.שטרנברג, יחיאל מכירת מאכלים למי שאינו שומר תו"מ מהדרין חוב' י שבט תשנז עמ' נב-סט  
433.שיינקופף, יצחק דוב בענין לפני עור הפרדס שנה לה חוב' ג כסלו תשכא עמ' 31-28  
434.שכטר, אליהו בענין הכוהו עשרה בני אדם בי' מקלות זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב [תשיט] עמ' 28-34  
435.שלוש, אברהם מאיר האם מותר למכור פירות שביעית לכל דורש אור תורה שנה כח תשנו עמ' תתע-תתפ  
436.שלוש, שלמה בנקט בשבת שערי צדק ז תשסו עמ' 176-180  
437.שפירא, דוד בטעמא דאין לוקין אלאו דלפני עור (והמסתעף בעניני לאו שאין בו מעשה) תפארת רפאל; ספר זכרון לרב רפאל בנימין לוין, ירושלים תשסו עמ' קפז-רט  
438.שרמן, אברהם איסור מכירת ציוד חקלאי לחשודים על השביעית תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קכא-קל  
439.[אמסל, מאיר] העורך בעל מסעדה אי מותר להאכיל למי שאינו נוטל ידיו המאור שנה טו קונ' ג טבת תשכד עמ' 18-20  

י. עונשין > עקרונות כלליים > שליח לדבר עבירה

 מחברכותרתספרביקורת
440.אוירבך, שלמה זלמן בענין "שליחות לדבר עבירה" שנה בשנה תשנו עמ' 177-190  
441.איזירר, חגי אין שליח לדבר עבירה כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 44-27  
442.איזירר, חגי שליחות במכירת אדמת א"י לנכרים לצורך שביעית (אין שליח לדבר עבירה) אוריתא גל' יח תשנו עמ' רלה-רנב  
443.איזנברג, אלי; בבקוף, נחום בירורים בסוגית שליחות לדבר עבירה מגל ח-ט תשנב עמ' 78-85  
444.אלבוים, שמואל שמעלקא בענין אין שליח לדבר עבירה בית אהרן וישראל גל' עא סיון-תמוז תשנז עמ' מא-נט  
445.אנציקלופדיה תלמודית אין שליח לדבר עבירה כרך א עמ' שלח-שמב (תשכה-תשלד במהדו' ב)  
446.אנציקלופדיה תלמודית דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים כרך ז עמ' פב-פג  
447.אפשטין, יעקב משלח נכרי לדבר עבירה חבל נחלתו ד תשסה עמ' 271-276  
448.בוך, יצחק משה בענין אין שליח לד"ע בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תלג-תלד  
449.בלייך, יהודה דוד בענין אין שליח לדבר עבירה הנאמן שנה כז גל' נא תשרי-חשון תשלז עמ' 23-20  
450.ברגמן, ש"ה השמים והארץ; הגיונות על אחריותו של האדם [בעמ' ט-כ: היש שליח לדבר עבירה? (חוק המדינה ומצפון היחיד)] ת"א [תשכח] פא עמ'  
451.גויטיין, אליהו מנחם אין שליח לדבר עבירה (ונלוה אליו בסופו דין מסית לד"ע) אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלג עמ' יט-כד  
452.גולד, מנחם אין שליח לדבר עבירה באיסורים דרבנן בלכתך בדרך אדר תשנד עמ' 62-66  
453.גרינשפן, נחמן שלמה בענין שליחות לדבר עבירה שערי ציון שנה ב תרפב חוב' ט-יא דפים לב-לח  
454.דייקן, פ' ציות לפקודה הנוגדת דין הפרקליט כרך יג תשיז עמ' 257-252  
455.הכהן, ישראל אורי בענין אין שליח לדבר עבירה אור תורה שנה לב תשס עמ' תרצה-תשא  
456.הפטר, הרצל שליחות לדבר עבירה עלון שבות גל' 88 כח אייר תשמא עמ' 22-15  
457.ויגודה, מיכאל עוד על שליחות לדבר עברה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 185 תולדות תשסה 4 עמ'  
458.וינברגר, יהושע בענין אין שליח לדבר עבירה בית אהרן וישראל גל' קז סיון-תמוז תשסג עמ' לה-לט  
459.וינברגר, יעקב אין שליח לדבר עבירה יד אפרים, ת"א תשלח עמ' רכו-רכח  
460.וינטר, אלימלך שליחות לדבר עבירה שבילין גל' כג-כד כסלו תשל עמ' לד-לח  
461.ויס, אשר זליג אין שליח לדבר עבירה מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' לח עמ' רעד-רפד  
462.חפץ, חיים אחריות הרב (Vicarious liability) במשפט העברי והאנגלי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
463.טייכטל, יששכר שלמה יש שליח לדבר עבירה בשוגג אהלה של תורה, רבעון, גל' ב-ג אדר תשלז עמ' ח-ט  
464.טסלר, צבי אריה שליחות לדבר עבירה האהל שנה יג תשכז עמ' ל-לא  
465.יודלייב, גרשון חנוך סוגיא דשליחות ספר זכרון להרב חמ"י שניידר, לונדון תשיז עמ' 69-74  
466.כהן, בנימין בענין שליח לדבר עבירה ומיגו דזכי לנפשיה המאיר ט תשנח עמ' קלא-קמד  
467.כהן, מרדכי דוד בגדרי שליח לדבר מצוה ושליח לדבר עבירה מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' עג-עה  
468.לוי, אריאל בענין אין שליח לדבר עבירה מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 197- 195  
469.לסינגר, נתן בענין אין שליח לדבר עבירה הבאר חוב' יב אלול תשכא עמ' 42-40  
470.מור יוסף, אורי אהרון בענין שליח לדבר עבירה כשהעבירה מדעת השליח מבקשי תורה גל' יט אייר תשנו עמ' קיט-קכ  
471.מנטל, חייב דוב משפט הורדוס בר-אילן א תשכג עמ' 171-165  
472.מרצבך, יונה בענין חיוב לצאת ידי שמים [בשוכר עדי שקר] מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' לא-לב  
473.נריה, משה צבי משפט צורר היהודים בהלכה שנה בשנה תשכא עמ' 119-105  
474.סבאג, דוד בענין שליחות לדבר עבירה בני שלמה תשנח עמ' כב-ל  
475.סגל, יהודה זרחיה בגדר שליח לדבר עבירה בידי שמים צמח יהודה ב, חיפה תשנו עמ' רמ-רמד  
476.סגל, פרץ לבירור המקור המשפטי של הכלל 'אין שליח לדבר עבירה' שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 93-73  
477.סופר, שמואל חי בענין שליחות לדבר עבירה בני שלמה תשנח עמ' סה-סט  
478.סלר, יוסף גניבה ע"י שליח וגניבה בשוגג בנתיבות ים ד תשלג עמ' צח-קיב  
479.עבו, שלמה גירושין בעל כורחה על ידי שליח אור תורה שנה יב תשם עמ' רנט-רסז  
480.עובדיה, מרדכי בענין פטורי שלוחי חוץ ובביאור דין שלד"ע בני שלמה תשנח עמ' ע-עד  
481.פדרבוש, שמעון משפט אייכמן לאור ההלכה חקרי יהדות, ירושלים תשכו עמ' 242-236  
482.פופקא, יעקב משה שליח לדבר עבירה במעילה, טביחה ומכירה ושליחות יד הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 69-73  
483.פופקא, מרדכי אי יש שליח לדבר עבירה בשוגג אידנו, לזכר הרב ד' רבל, ניו-יורק תשב עמ' 113-111  
484.פיש, אורי; אליצור, ישראל אין שליח לדבר עבירה אורות עציון לג תמוז תשסב עמ' 96-113  
485.פכטמן, יחיאל אין שליח לדבר עבירה קול התורה גל' סא ניסן תשסו עמ' קסז-קסט  
486.פרומן, יהודה "אין שליח לדבר עבירה" - כלל או יוצא מן הכלל ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 73-105  
487.פרידמן, בן-ציון אין שליח לדבר עבירה כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 26-25  
488.פרידמן, נ"צ משפט אייכמן לאור ההלכה גוילין גל' יד-טו תמוז תשכא עמ' 27-25  
489.קגן, מאיר גציל בדין אין שליח לדבר עבירה הדרום חוב' נט אלול תשן עמ' 66-78  
490.קירשנבאום, אהרן עיונים בשליחות לדבר עבירה [אוצר המשפט חלק א ערך 6811] (חלק 2) שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 230-219  
491.קירשנבאום, אהרן אין שליח לדבר עברה? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 106 בא תשסג 4 עמ'  
492.קירשנבאום, אהרן עיונים בשליחות לדבר עבירה (חלק 1) דיני ישראל כרך ד תשלג עמ' 55-89  
493.קמאי, אליהו ברוך בענין דעת אחרת מקנה בהפקר, ובדין אין שליח לדבר עבירה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שצא-שצג  
494.קרול, מרדכי שמואל אין שליח לדבר עבירה מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' כז-לא  
495.רוזנברג, שריאל בענין אין שליח לדבר עבירה מישרים חוב' ז אייר תשלא עמ' פח-צה  
496.רוזנטל, יעקב בענין אין שליח לדבר עבירה מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' צה-ק  
497.שטיינר, מנחם מ' בסוגיא דאין שליח לדבר עבירה האהל שנה ד תשיח עמ' כט-ל, סב-סג  
498.שפירא, דוד שלמה הערה בענין שליח לדבר עבירה הדרום חוב' לד תשרי תשלב עמ' 57-58  
499.שקופ, שמעון יהודה גדרי שליחות ושליחות לדבר עבירה מוריה שנה יח גל' ג-ד שבט תשנב עמ' לב-לט  
500.שריאל, אריאל שליחות לדבר עבירה עלון שבות גל' 154 תשרי תשס עמ' 37-45  
501.שרמן, אברהם ח' תוקפו ההלכתי של טופס הרשאה למכירת קרקע לשביעית תורה שבעל פה לה: עמ' צא-ק', תשנד  

י. עונשין > עקרונות כלליים > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
502. Cohn, Marcus  Versuch  J?disches Lexikon 5, p. 1201 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 166  
503. Encyclopedia Talmudica  Prohibition אזהרה  Vol. 1, p. 517-523  
504. Encyclopedia Talmudica  Transgressors may not be abetted אין מחזיקין (או: מחזקין) ידי עוברי עבירה  Vol. 2, p. 65-69  
505. Encyclopedia Talmudica  Punishment may not be imposed by means of exegetical derivation אין עונשין מן הדין  Vol. 2, p. 111-118  
506. Encyclopedia Talmudica  There can be no agent for a delict אין שליח לדבר עבירה  Vol. 2, p. 154-165  
507. Kirschenbaum, Aaron  A cog in the wheel: the defence of 'obedience to superior orders' in Jewish law  Israel Yearbook of Human Rights 4 (1974), p. 168-193  
508. Mendelsohn, S.  Abetment  Jewish Encyclopedia 1, p. 54-55  
509. Mendelsohn, S.  Hatra'ah  Jewish Encyclopedia 6, p. 260  
510. Wurzburger, Walter S.  Cooperation with non-orthodox Jews  Tradition 22,2 (1986), p. 33-40  

י. עונשין > עקרונות כלליים > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
511. Berger, B.  Criminal code of the Jews  n.p. 1880*  
512. Braver, J.  Criminal law according to the Hebrew code  Kansas City Law Review 2 (1934), p. 104-107*  
513. Brin, Joseph G.  Mosaic law in an ideal state  Law Society Journal (Boston) 6 (1934), p. 73-76*  
514. Cazelles, Henri  La transgression de la Loi en tant que crime et delit  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 521-528  
515. Enciclopedia Judaica Castellana  Traspaso  Vol. 10, p. 297  
516. Harari, Abraham  Desuetude  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 101-113  
517. Steinberg, Isaak  Die Lehre vom Verbrechen im Talmud  Dissertation Stuttgart 1910, 6 + 134 p.  
518. Steinberg, Isaak  Rechtswidrigkeit und Schuld im Strafrecht des Talmud  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 25 (1910-11), p. 140-197 = Studies in Jewish Jurisprudence 4 (1976), p. 153-210