Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > עקרונות כלליים > מחשבה פלילית. כוונה, רצון ואונס

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבידן, יצחק בדין מזיק בשעת שמחה שערי צדק א תשס עמ' 64-69  
2.אברז'ל, אליהו בדין אסורה לבעל ולבועל ובסוברת שמותר תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' קיט-קכב  
3.אברמסקי, יחזקאל דין האומר מותר לחיוב קרבן ולחיוב גלות שערי תורה קובץ ה תשרי תשכא עמ' טז-יז  
4.אדרעי, אריה ונפש כי תחטא בשגגה" - אחריות בלא אשמה? על אחריותו של החוטא בשגגה במקרא ובספרות חז"ל שנתון המשפט העברי כד תשסז עמ' 1-62  
5.אונא, משה שוגג ומזיד, אשמה ואחריות [מבחינה פילוסופית] עמודים כרך כג תשלה עמ' 12-9  
6.אזרחי, ברוך מרדכי בדיני מתעסק ומלאכת מחשבת ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תפ-תפט  
7.איזירר, חגי "אונסא דנפשיה" בממונות, בעונשין ובגיטין שורת הדין ה תשנט עמ' רצח-שטו  
8.איזראל, אברהם מאיר יוקר גדול אונס דלא שכיח הוא המאור שנה כה תשלג קונ' ו עמ' 4-5  
9.אייכלר, אליהו דב שוגג, מזיד אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 531-529  
10.אישון, שלמה השלכותיו של מעשה שנעשה תוך העדר שליטה עפ"י המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 116 עמ'  
11.אישון, שלמה "הלא הוא אמר לי אחותי היא" - טעות במצב דברים כטענת הגנה פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 267 וירא תשסז 4 עמ'  
12.אלבק, שלום אדם המזיק באונס בדיני התלמוד בר-אילן טז-יז תשלט עמ' 99-86  
13.אלבק, שלום מושג "כוונה" במשפט הפלילי בתלמוד קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 460-471  
14.אלבק, שלום יסודות העבירה בדיני התלמוד רמת גן תשנז 185 עמ'  
15.אנציקלופדיה תלמודית אומר מותר כרך א עמ' קמו-קמט (עמ' שיד-שיט במהדו' ב)  
16.אנציקלופדיה תלמודית דבר שאינו מתכון כרך ו עמ' תרלא-תרנה  
17.אנקר, אהרן רצח מתוך הכרח וצורך במשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה 174-154  
18.אנקר, אהרן הכרח וצורך בדיני עונשין רמת-גן תשלז 256 + 8 עמ'  
19.אנקר, אהרן דין האנוס לעבור עבירה מסוג "יהרג ואל יעבור" בפסיקת הרמב"ם מחקרי משפט טו חוב' 1 תשנט עמ' 197-226  
20.אנקר, אהרן יסודות במשפט הפלילי העברי משפטים כרך כד תשנד עמ' 177-206  
21.אנקר, אהרן טענת אי-ידיעת הדין במשפט הפלילי העברי משפטים כרך כה תשנה עמ' 87-128  
22.אנקר, אהרן; פרימר, דב הגבול בין צורך והגנה פרטית במשפט העברי הכרח וצורך בדיני עונשין, רמת-גן תשלז עמ' 234-212  
23.אנקר, אהרן; שיבר, ברוך ההורג מתוך טעות בלתי הגיונית בהגנה עצמית במשפט העברי הכרח וצורך בדיני עונשין, רמת-גן תשלז עמ' 163-151  
24.בארי, אברהם יצחק טעה בדבר מצוה יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' רצב-רצז  
25.בזק, יעקב אחריותו הפלילית של הלקוי בנפשו [אוצר המשפט חלק א ערך 7587] מהד' ג מורחבת ומעודכנת ירושלים 1985 11 + 493 עמ' (חלק ו, עמ' 304-265: המשפט העברי)  
26.בזק, יעקב המחשבה והרצון כחלק מיסוד הכוונה הפלילית בהלכה ובמשפט סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' נג-סד  
27.בזק, יעקב עבירות צריכות כוונה, מצוות צריכות כוונה קרית המשפט כרך ג תשסג עמ' 275-283  
28.ביטון, שמעון בענין מחשבה כמעשה המאסף שנה ב תשם עמ' 347-343  
29.בן-זמרה, אליהו צ' 'צורך והכרח' בדיני עונשין במשפט העברי (פרק בדיני אונסין) א-ב. חבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 351 + 244 עמ'  
30.בן-זמרה, אליהו צ' שפיכות דמים מתוך 'צורך' במשפט העברי ובמשפט הישראל (על התאמת אמצעי ההצלה ומאזן הדמים) שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 152-117  
31.בן-זמרה, אליהו צ' גדרי אונס מידי אדם: 'אונסא דאחריני' במשפט העברי סיני כרך פז תשם עמ' רלח-רע  
32.בצלאל, שמואל בדין אונס גמור באדם המזיק ובגדרי אונסין מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' קפט-קצב  
33.ברוט, שמואל מתעסק ושוגג בשבת תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 28-39; סיני כרך יח תשו עמ' שח-שטז  
34.בריזמן, דוב אהרן כפאוהו לאכל מצה מוריה שנה ט גל' ז-ח ניסן תשם עמ' עה-עו  
35.ברנשטיין, שלמה חיים שוגג קרוב למזיד שמעתין שנה יב גל' 41 טבת תשלה עמ' 47-46  
36.גודמן, מרדכי זרק כלי מראש הגג על כרים וכסתות ממעיין מחולה גל' 8 תשרי תשס עמ' 49-69  
37.גוטפרב, שלמה זלמן בגדר פטור אונס בתורה משנת ירושלים תשסג עמ' קצז-רג  
38.גולדברג, זלמן נחמיה במצות קידוש ה' (ובגדרי אונס) עפר האילים, ספר זכרון לע"נ עופר אליהו כהן, באר שבע תשנד עמ' 23-28  
39.גולדשמידט, ישעיהו בגידה בשגגה תורה שבעל פה כב תשמא עמ' נב-נז  
40.גוסטמן, ישראל זאב בענין אונס וקלב"מ ספר היובל לרבי שמעון שקאפ, וילנא תרצו עמ' צו-צט  
41.גילת, יצחק ד' כוונה ומעשה במשנת תנאים בר-אילן ד-ה תשכז עמ' 116-104  
42.גרינבלט, אפרים כמה צריך אדם לפזר על מצות עשה נועם ספר י תשכז עמ' רסו-רסט  
43.גרליצקי, יוסף שמואל פטור 'מתעסק' בלאו דבל יראה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קס-קסג  
44.דרורי, משה שגגה במשפט העברי: טעות בדין וטעות בעובדה שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 97-72  
45.הבלין, משה מצות צריכות כונה אהלה של תורה, רבעון, גל' א אדר ב תשלו עמ' כט-לו  
46.הדאיה, עובדיה על החיוב לתת כל ממונו שלא לעבור על לא תעשה נעם ה תשכב עמ' קיא-קכו  
47.הופפר, שמואל אונס ופיקוח נפש בעבירות אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 32-20  
48.הורביץ, משה בענין מצוות אי צריכי כוונה אהלה של תורה א תשלא עמ' פב-פו  
49.הכהן, רא"ם בגדר דין אונס רחמנא פטריה בדרך אפרת עלון 8 תשרי-חשון תשמג עמ' 31-28; עלון 13 מנחם-אב תשמג עמ' 52-49  
50.הכהן, רא"ם שיטת אביי ורבא בענייני אונסים (והסבר כמה מימרות של אביי ורבא לאור זה) אורות עציון יז שבט תשנ עמ' 23-37  
51.הלברשטם, יקותיאל יהודה בענין השב מידיעתו, ודין מומר בקרבנות מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קכ-קכב  
52.הלוי, חיים דוד אי ידיעת החוק, האם פוטר מעונש על פי ההלכה? קובץ זכרון לרב שמעון כץ, בני-ברק תשמז עמ' 60-51  
53.הלפגוט, נתנאל הערות בענין אונס רחמנא פטריה במצוות עשה (שייך לאתוון דאוריתא כלל י"ג) כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' ק-קו  
54.ווזנר, שי עקיבא על קוהרנטיות ואפקטיביות בהלכה (בירור ראשוני של ההבחנה בין לכתחילה ודיעבד) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 43-100  
55.ווסלובסקי, יחיאל בגדרי כונה בהנאה בית מדרש, לזכר רח"ע גרודזנסקי, ת"א תשא עמ' רלג-רלו  
56.ויין, דב בערל בענין נתכוון להרוג את זה והרג את זה זכרון לדוד, לזכר הרב דוד שמעיה וין, חולון תשלא עמ' כה-ל  
57.ויין, דוב ברל בענין נתכוין להרוג את זה והרג את זה [אוצר המשפט חלק א ערך 6690] חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 61-55  
58.ויינגולד, יעקב בגדרי החיוב לקיים מצוות עשה היכא שתגרום לו שיפול למשכב וחולי שאין בו סכנה הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' שלט-שסב  
59.ויינשטיין, אהרן בענין טעה בדבר מצוה בית מדרש, לזכר רח"ע גרודזנסקי, ת"א תשא עמ' רב-רז  
60.וינטר, אלימלך דין חילול שבת מתוך כפיה ואונס שמעתין שנה כב גל' 79 אלול-כסלו תשמה עמ' 52-48  
61.וינטר, אלימלך אנוס בקיום מצוה מורשת יעקב ד תשן עמ' 87-100  
62.וינר, יחיאל בענין מתעסק בית יצחק כרך לג תשסא עמ' 465-491  
63.ויס, אשר זליג אונס רחמנא פטריה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' מב עמ' רפה-רצג  
64.וכסמן, מאירי מחשבה ומעשה (דיון בשיטת פרופ' טשרנוביץ בענין מחשבה ומעשה) בצרון כרך יח תשח עמ' 69-59  
65.ורהפטיג, זרח טיעון לאי ידיעת הדין בדיני נפשות מחקרים במשפט העברי, רמת-גן תשמה עמ' 256-229  
66.זיו, יוסי מוטב שיהיו שוגגין אורות עציון כח כסלו תשנ"ח עמ' 83-91  
67.זייבלד, חיים בסוגיא דאין אונס בגיטין כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרצה-תש  
68.זילבר, בנימין יהושע בגדרי אונס בעבירה תבונה כרך יא תשיא עמ' כג-כז  
69.זלצמן, דוד זעליג בטעם פטור שוגג בקים ליה בדרבה מיניה והמסתעף קובץ בית אהרן וישראל גל' קמח ניסן-אייר תשע עמ' סב-סט  
70.חבה, יעקב כוונה כחלק מהגדרת מעשה העבירה (במשפט העברי ובמשפט הישראלי) מחקרי משפט כ חוב' 1 תשסג עמ' 177-199  
71.חבה, יעקב היסוד הנפשי בעבירת רצח במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר- אילן תשס 350 ע'  
72.חבה, יעקב דרישת המעשה בעבירת רצח במשפט העברי דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 475-513  
73.חזן, אליהו בדין מתעסק הפרדס שנה לג חוב' ז ניסן תשיט עמ' 5-8  
74.טוירק, שמואל אלימלך מצוות אין צריכות כוונה הפרדס שנה מח חוב' ט סיון תשלד עמ' 26-24; חוב' י תמוז תשלד עמ' 17-15  
75.טוירק, שמואל אלימלך שיעור בזבוז ממון וסבל יסורים בשביל קיום המצוות אור המזרח כרך כ תשלא עמ' 217-211  
76.טייכטל, יששכר שלמה יש שליח לדבר עבירה בשוגג אהלה של תורה, רבעון, גל' ב-ג אדר תשלז עמ' ח-ט  
77.טלושקין, ניסן מעשה ומחשבה במצוות ובהלכות התורה (ביאורי הלכות) [בשבת, טומאה, תרומה ועוד] אור המזרח כרך טז תשכז עמ' 87-92  
78.טננבום, צבי בענין מצות צריכות כונה הפרדס שנה לח חוב' י תמוז תשכד עמ' 22-20  
79.ישורון, משה אנוס פטור מן המצוות בדרך אפרת עלון 3 פורים תשמא עמ' 46-36  
80.ישראלי, שאול לענין טעויות בשיעורים שבילין גל' ו-ז תשרי-טבת תשכד עמ' כב-כה  
81.ישראלי, שאול בגדרי החיוב בקיום המצוות קבץ זכרון, לזכר הרב ר' דוד שלמה קוסובסקי-שחור, ת"א תשלא עמ' ע-עט  
82.כהן, יעקב האחריות הפלילית במשפט העברי ובדין הכללי שמעתין גל' 128 תשנז עמ' 123-128  
83.כהן, מרדכי בענין נתכוון להרוג את זה והרג את זה וקלב"ם זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב [תשיט] עמ' 80-75  
84.כהנא, אסף אדם המזיק באונס מעליות יח תשנז עמ' 92-105  
85.כהנא, ידידיה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חמדת הארץ א תשס"א עמ' 138-152  
86.כהנא, שמשון דב בענין דבר שאינו מתכוון קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' רעז-רפ  
87.כלאב, אברהם יצחק דבר שאינו מתכון ופסיק רישיה יד רא"ם, לזכר אליעזר מאיר ליפשיץ, ירושלים תשלה עמ' 133-130  
88.ליבזון, גדעון אחריותו הפלילית של השכור במשפט העברי דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 71-88  
89.מאיר, יצחק הערה בגדרי אונסין באיסורין ובנזיקין אור תורה שנה כה תשנג עמ' תשנח-תשסג  
90.מונדר, חיים אהרן בענין נזק שלא בכוונה אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תלד-תלו  
91.מינקוביץ, מאיר המחשבה הפלילית במשפט התלמודי ובמשפט המקובל האנגלי ניו-יורק תשכא 144 עמ'  
92.מסקין, יעקב טעה בדבר מצוה דבקור חולים הפרדס שנה כט חוב' ב חשון תשטו עמ' 13-15  
93.משען, דוד ידיעת החוק - פיקציה או אידיאל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 37 ואתחנן תשסא 4 עמ'  
94.ניסני, דוד נשקה את אבינו יין - מעמדו המשפטי של השיכור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 144 וירא תשסד 4 עמ'  
95.נריה, משה צבי בן נח שרצח באונס וברצון התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' קכו-קמז  
96.סגל, זאב בענין מלאכה שאינה צריכה לגופה בשבת ובשביעית אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלג עמ' קטו-קכ  
97.סגל, יצחק בענין תחלתו מזיד וסופו אונס הפרדס שנה יב חוב' י טבת תרצט עמ' 11-10  
98.סגל, משה עזריאל בענין כוונה במצוות שבאמירה המאור שנה ו חוב' ג כסלו תשטו עמ' 17-13  
99.סגל, פינחס הלוי באונס ופקוח נפש, ורצון בלאו הכי האם הוה עבירה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלז סיון-תמוז תשסח עמ' לב-לו  
100.סולובייצ'יק, חיים דבר שאינו מתכון ופסיק רישיה הפרדס חלק ח חוב' ה אב תרצד עמ' 13-11  
101.סילמן, יוחנן בין משמעות הכוונה בהלכה למקור תקפותה עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 263-277  
102.סלר, יוסף גניבה ע"י שליח וגניבה בשוגג בנתיבות ים ד תשלג עמ' צח-קיב  
103.פורץ, יהודה ליב בענין שכן נהנה מישרים חוב' ב חשון תשכט עמ' מה-נ  
104.פטר, אריה כי יחם לבבו - על הקנטור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 257 מטות-מסעי תשסו 4 עמ'  
105.פינטו, משה בענין אדם המזיק באונס אור תורה שנה לט תשסז עמ' תתקו-תתקט  
106.פלק, יעקב יהודה קיום המצוות במקום הפסד ממון נועם ספר טז תשלג עמ' סד-פג  
107.פסטר, יעקב בדין מתעסק הפרדס שנה לז חוב' ט סיון תשכג עמ' 22-23  
108.פסטר, יעקב בדין אין מתכוין הפרדס שנה לח חוב' ה שבט תשכד עמ' 13-15  
109.פסטר, יעקב בדין פסיק רישיה הפרדס שנה לח חוב' ז ניסן תשכד עמ' 17-14  
110.פרדס, חיים ברור הלכה בענין המזיק את חברו בשעת שמחה כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' יא-כו  
111.פרומקין, פסח מלאכה שאינה צריכה לגופה ופסיק רישא ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' רמג-רנ  
112.פריזל, אלעזר יונה שלום הערות בדין אונס אי דחויה הוא או הותרה זרע יעקב גל' ט אלול תשנז עמ' קה-קיב  
113.פרימר, יששכר דב בירור כוונת רודף אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 327-309  
114.פרימר, יששכר דב הרודף ללא אשמה אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 111-94  
115.קוטלר, אהרן בענין נתכוין להרוג את זה והרג את זה משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' עד-פא  
116.קולידצקי, אברהם בענין מלאכה שאינה צריכה לגופה בשביעית מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' פא-פב  
117.קוסובסקי, יצחק הרהור דבור ומעשה תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 497-480  
118.קימרון, אלישע על שגגות וזדונות במגילות מדבר יהודה: עיון במונחים המשמשים לציונם דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה א ירושלים תשן עמ' 103-110  
119.קיסטר, עקיבא בדין אדם מועד לעולם מוריה שנה יח גל' יא-יב שבט תשנג עמ' פו-צ  
120.קירשנבאום, אהרן נסיון פלילי והמזל שבמוסר (moral luck) במקורות היהדות מחקרי משפט כ חוב' 1 תשסג עמ' 97-175  
121.קרל, צבי שוגג, מזיד ואונס במשפט העברי סיני כרך יח תשו עמ' קו-קיג; מזכרת לוי (פרוינד), ת"א תשיד עמ' 21-55  
122.קרלינסקי, ישעיהו בדין אונס רחמנא פטריה הנאמן שנה כב תשלא גל' מב עמ' 25-26  
123.קרלנשטיין, משה חיים בדין אונס רחמנא פטריה שערי תורה קובץ ד תמוז תשו עמ' לד-מג  
124.רביב, ינון בענין אשת איש שזינתה בשנתה אור תורה שנה לו תשסד עמ' ריד-רכא  
125.רבל, דוב אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה [בדבר אשה שזינתה ולא ידעה שנאסרת על בעלה] יגדיל תורה שנה יא תרפ עמ' 1-14  
126.רובינשטיין, יעל מעשה דינה: תחילתו רצון סופו אונס גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 85-100  
127.רובינשטיין, שמואל יעקב בענין פסיק רישא ודבר שאינו מתכוין הפרדס שנה לו חוב' ו אדר א-ב תשכב עמ' 23-25  
128.רודרמן, יעקב יצחק בענין מצוות אין צריכות כוונה כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 19-17  
129.רוזנברג, ישראל שני חידושים בשיטת הרמב"ם [א. שיטת הרמב"ם באדם המזיק באונס. ב. שיטת הרמב"ם בגזל צמר וצבעו או נפצו ולבנו.] מעליות כו תשסו עמ'80-83  
130.רוזנברג, ישראל גורם ביטול מצות עשה וענינים שונים ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 15-9  
131.רוזנטל, בן-ציון טעה בדבר מצוה דבקור חולים הפרדס שנה לה חוב' ב חשון תשכא עמ' 18-15; ג כסלו תשכא עמ' 23-24  
132.ריינמן, אריה ליב פסיק רישיה ומלאכה שאינה צריכה לגופה הדרום חוב' ה-ו ניסן תשיח עמ' 54-58  
133.ריינר, שמואל אדם המזיק באונס בדרך אפרת עלון 18 תמוז תשמד עמ' 18-4  
134.רקובר, נחום דיני עונשין - כורח וצורך סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון, ירושלים תשמג עמ' 68-51  
135.רקובר, נחום דיני עונשין - טעות בדין וטעות בעובדה סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון, ירושלים תשמג עמ' 90-69  
136.רקובר, נחום דיני עונשין - הגנת הצורך סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, ירושלים תשמז עמ' 161-147  
137.רקובר, נחום התגברות היצר כטענת אונס תחומין יח (תשנח) 197-209  
138.שוחטמן, אליאב כשרותו המשפטית של השיכור במשפט העברי [אוצר המשפט חלק א ערך 7598] סיני כרך ע תשלב עמ' ריא-רכב  
139.שוייגר, צבי שיטות הראשונים בענין פסיק רישא דלא ניחא ליה ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 94-88  
140.שטרנבוך, משה בענין אונס בלא תעשה ופדיון שבויים יד שאול, לזכר ויינגורט, עמ' שעא-שפ. ויינברג, י"י: שם עמ' שפא-שצה [אוצר המשפט חלק א ערך 5184] 
141.שיינברג, אברהם קיום מצוה במצב הרדמה נרקוטית אור המזרח כרך יט תשל עמ' 46-54  
142.שיינברג, נטע מצוות צריכות כונה הפרדס שנה מט חוב' ח אייר תשלה עמ' 18-16; חוב' ט סיון תשלה עמ' 19-17  
143.שילה, אביגדור מצוות צריכות כוונה אורות עציון 8 סיון-תמוז תשמה עמ' 13-10  
144.שמש, אהרן שוגג קרוב למזיד: לבירור יצירתו של המושג בתורת האמוראים שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 399-428  
145.שמש, אהרן "שוגג קרוב למזיד": לבירור יצירתו של המושג בתורת האמוראים שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 399-428  
146.שניאורסון, ברוך שמעון בענין המסבב לעצמו אונס, אי מיחשב כאונס או כרצון עם התורה מהד' ד חוב' י תשג עמ' יא-יז  
147.שפירא, ש"ד גורם לביטול מצות מילה בזמנה הפרדס שנה כז חוב' ו סיון תשיג עמ' 19-21  
148.שרבני, ראובן בגדרי דין מתעסק בשגגת עבירה בית הלל גל' כח טבת תשסז עמ' עא-עט  
149. Cohn, Haim H.  The 'defense of legality' in talmudic law  Hebrew Union College Annual 58 (1987), p. 251-276  
150. Cohn, Marcus  Fahrlassigkeit (שגגה) J?disches Lexikon 2, p. 576-578 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 147-148  
151. Cohn, Marcus  Irrtum  J?disches Lexikon 3, p. 30-33 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 23-25  
152. Cohn, Marcus  Oness  J?disches Lexikon 4, p. 572-575 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 27-29  
153. Cohn, Marcus  Vorsatz (מזיד) J?disches Lexikon 5, p. 1250-1252 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 166-167  
154. Daube, David  Error and accident in the Bible  Revue Internationale des Droits del'Antiquite 2 (1949), p. 189-213  
155. Daube, David  Error and ignorance as excuses in crime  In: Ancient Jewish law; three inaugural lectures, Leiden 1981, p. 49-70.   
156. Eilberg-Schwartz, Howard  The human will in Judaism; The Mishnah's philosophy of intention  Atlanta 1986, 14 + 250 p.  
157. Encyclopedia Talmudica  One who thinks the forbidden permitted אומר מותר  Vol. 1, p. 394-402  
158. Encyclopedia Talmudica  Duress אונס  Vol. 1, p. 435-452  
159. Enker, Arnold  Duress as a defence to murder  Rabbi Joseph H. Lookstein memorial volume 1980, p. 111-117  
160. Fensham, F. Charles  Liability in case of negligence in the Old Testament Covenant Code and ancient legal traditions  Acta Juridica (1976), p. 283-294  
161. Greenstone, Julius H.  Ignorance of the law  Jewish Encyclopedia 6, p. 558-559  
162. Greenstone, Julius H.  Intention  Jewish Encyclopedia 6, p. 610  
163. Jackson, Bernard S.  Liability for mere intention in early Jewish law  Hebrew Union College Annual 42 (1971), p. 197-225 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 202-234  
164. Kornfeld, Hermann  Verbrechen und Geistesstorung im Lichte der altbiblischen Tradition  Halle 1904, 36 p.  
165. Shilo, Shmuel  Ones אנס  Encyclopedia Judaica 12, p. 1397-1402 = Principles of Jewish law, p. 178-183  
166. Spero, Moshe Halevi  The halakhic state of neurotically motivated religious act  Journal of Psychology and Judaism 4 (1980), p. 185-188  
167. Stein, Salomon  Die Behandlung des Problems der Notluge im Talmud  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 5 (1907), p. 206-224  
168. Zeitlin, Solomon  Studies in tannaitic jurisprudence. Intention as a legal principle.  Journal of Jewish Lore and Philosophy 1 (1919), p. 297-311; repr. 1969 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 57-71  
169. Zeitlin, Solomon  A note on the principle of intention in tannaitic literature  Alexander Marx Jubilee volume on the occasion... of his seventieth birthday, 1950, p. 631-636 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 86-91  
170. Zuckermandel, Moses Samuel  ?ber Beurtheilung von Zweck und Absicht bei Ubertretung religioser Verbote nach dem Talmud מתעסק, מלאכה שאינה צריכה לגופה, דבר שאינו מתכוון Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 20 (1871), p. 542-546; 21 (1872), p. 37-43, 76-87, 155-160  
171.תא-שמע, ישראל הכוונה בעשיית מצוה מחניים מו ערב חג השבועות תשך עמ' 147-144  
172.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל שוגג ומזיד אונס ורצון (צורת האשמה בישראל ובעמים) המשפט העברי קובץ ד תרצג עמ' 92-27  
173.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל תולדות עיקר האחריות המחלטת במשפט הפרקליט כרך ט תשיג עמ' 266-261