Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > עבירות

 מחברכותרתספרביקורת
1.בן פזי, ישעיהו מסירת יהודי לנכרים במקורות התלמודיים - עיון מחודש במליצה התלמודית "קוצין כסוחין כסחתי" דיני ישראל כרך כג תשסה עמ' 1-30  

י. עונשין > עבירות > הריגה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2.אביעזר, נתן "לא תרצח" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 740 תשסח 2 עמ'  
3.אהוביה, אברהם לא תרצח (שמות כ, יג); עיון ביחס המקרא אל שפיכות דמים בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 143-133; ספר משה גוטנטג, ירושלים תשמו עמ' 203-193  
4.איגרא, אליעזר "הרצחת וגם ירשת" -בבעל שהרג את אשתו זכרון בספר, נר לנשמת יוסף פינסקי, כרם ביבנה תשן עמ' 244-251  
5.אייכלר, אליהו דב רצח אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 431-426  
6.אמסל, מאיר היאתה לעורר בדעת תורה את שלטונות ארה"ב להעניש רוצחים בזדון במשפט מות המאור שנה כט חוב' ז תשרי-חשון תשלח עמ' 21-18  
7.אנקר, אהרן רצח מתוך הכרח וצורך במשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה 174-154  
8.אנקר, אהרן הכרח וצורך בדיני עונשין רמת-גן תשלז 256 + 8 עמ'  
9.אנקר, אהרן האם הרמב"ם מצמצם את סמכות הענישה של המלך לעבירת רצח בלבד? עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 39-67  
10.אנקר, אהרן; שיבר, ברוך ההורג מתוך טעות בלתי הגיונית בהגנה עצמית במשפט העברי הכרח וצורך בדיני עונשין, רמת-גן תשלז עמ' 163-151  
11.בזק, יעקב הריגת נפשות ודיניה בספרות השו"ת (פרק בדיני עונשין במשפט העברי) דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 37-49; סיני כרך סח תשלא עמ' רעה-רפז  
12.בירנבוים, בנימין המדביק חברו בנגיף דברי משפט ב תשנו עמ' שסא-שסה  
13.בן-זמרה, אליהו צ' שפיכות דמים מתוך 'צורך' במשפט העברי ובמשפט הישראל (על התאמת אמצעי ההצלה ומאזן הדמים) שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 152-117  
14.ברס, מרדכי בעניין כהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' שכד- שכו  
15.גבריהו, חיים מ"י עונשו של קין והעיר אשר בנה בית מקרא שנה יג חוב' א תשרי תשכח עמ' 27-36  
16.גולדשמידט, ישעיהו בענין חיוב מיתה ברוצח ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תנא-תנז  
17.גולינקין, דוד הסגרת רוצח יהודי שיח מישרים גל' 13 ניסן-אייר תשמז עמ' 17-15  
18.גילת, ישראל צבי "כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה" - על הסימביוזה הדרשנית שבין עבירת הרצח לעבירת האונס דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 408 תשסא 4 עמ'  
19.גרשוני, יהודה על יצירה של סוצקבר "כל נדרי" (הריגת אדם כדי להצילו מעינויים) חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שיג-שטז  
20.דייקן, פ' מיתה שנגרמה ע"י סיבות אחדות הפרקליט כרך ג 1946 עמ' 262-260  
21.הכהן, אביעד קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה - עונשו של רוצח פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 228 בראשית תשסו 4 עמ'  
22.הלוי, חיים דוד דין 'הבא להרגך השכם להרגו' בחיינו הצבוריים תחומין א תשם עמ' 348-343; שפיכות דמים; היבטים הלכיים ומוסריים: 'דין הבא להורגך השכם להורגו' בחיינו הציבוריים (פרסומי עוז ושלום מס' 2). ירושלים תשמא 16 עמ'  
23.הלוי, חיים דוד על דילול עוברים והמעמד ההלכתי של עוברים במבחנה אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 14-17; אסיא ספר ח תשנה עמ' 3-6  
24.הנקין, יהודה הרצל איסור הריגת גוי ורציחת מחבל כפות שנה בשנה תשנה עמ' 237-254  
25.הרכבי, יהודה ליב יהרג ואל יעבור ברציחה מוריה שנה יד גל' ג-ד סיון תשמה עמ' צד-ק  
26.הרשלר, משה בדין מאי חזית דדמך סומק טפי וספק סכנה הדרום חוב' מו ניסן תשלח עמ' 47-42  
27.ויגודה, מיכאל לא תרצח - הצלת רוצח מעונש מוות במדינה זרה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 253 נשא תשסו 4 עמ'  
28.ויין, דוב ברל בענין נתכוין להרוג את זה והרג את זה [אוצר המשפט חלק א ערך 6690] חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 61-55  
29.וילמובסקי, אלתר מאיר בשיטת הרמב"ם בכח ראשון בשחיטה וברציחה תורת בית המדרש תשסא עמ' פ-פה  
30.ויס, אשר זליג הריגת המצרי ע"י משה מנחת אשר, שמות, תשסד סי' ג עמ' יג-יז  
31.ויס, אשר זליג בענין איסור רציחה בבני נח מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' יב עמ' עה-עח  
32.זילברשטין, יצחק פגע בכליותיו של חברו אם מחויב לתרום לו כליה פעמי יעקב נב ניסן תשסג עמ' לב-לד. [תגובות]: שם נג-נד כסלו תשסד עמ' קכט-קלד  
33.זילברשטין, יצחק הרגעת יסורי חולה באמצעות תרופה המקצרת חייו עטרת שלמה ז תשסב עמ' קיא-קטו  
34.זילברשטין, יצחק דילול עוברים - שו"ת אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 62-68; אסיא ספר ח תשנה עמ' 7-13  
35.זיסמנוביץ, יוסף טריפה שהרג כנסת ישראל, ירושלים, ג טבת-ניסן תשכט עמ' יג-יח  
36.זסלנסקי, א"י לישנא דקראי: בענין 'לא תחוס' לגבי רוצח כתבים, כרך ב ירושלים תשכו עמ' צב-קא  
37.חבה, יעקב היסוד הנפשי בעבירת רצח במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר- אילן תשס 350 ע'  
38.חבה, יעקב דרישת המעשה בעבירת רצח במשפט העברי דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 475-513  
39.טכורש, כתריאל פישל עונשם של חבלנים הגורמים מות שנה בשנה תשם עמ' 189-185  
40.יעקובוביץ, ישראל בדין רופא שהמית אם ישא את כפיו המאור שנה ז חוב' ח תמוז תשטז עמ' 12-10  
41.כהן, חיים ה' שפך דם האדם באדם דמו ישפך - רצח ושפיכות דמים במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 48 נח תשסב 4 עמ'  
42.לויטן, אשר ניסן רוצח וחיוב גלות הפרדס שנה כד חוב' י תמוז תשי עמ' 2-1  
43.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על צלם אלוהים; פילוסופיה והלכה - עברת הרצח, הדין הפלילי ועונש המוות תרביץ שנה סח תשנט עמ' 533-556  
44.ליבס, יצחק אייזיק על דבר עונש מוות לרוצחים נעם ספר כא תשלט עמ' קכ-קכט  
45.ליונשטם, שמואל א' דין הניאוף ודין הרצח במשפט המקרא ובמשפט המסופוטמי בית מקרא שנה ז חוב' א ניסן תשכב עמ' 55-59  
46.לייזרובסקי, ברוך תשובה בדין אין בו צורת אדם [אם מותר לקרב מיתתו] המאור שנה טז קונ' ז אייר-סיון תשכה עמ' 9-10  
47.מרצבך, ר' איסור רציחה בעכו"ם העמק חוב' מא תשרי תשמג עמ' עד-פא  
48.נאור, בצלאל רוצח - מושכל ראשון בהלכה אור המזרח כרך לח תשן עמ' 247-249  
49.ניומן, י' יעקב בדין ההורג את הטריפה והגוסס סיני כרך ס תשכז עמ' קפט-קצ  
50.נריה, משה צבי בן נח שרצח באונס וברצון התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכג עמ' קכו-קמז  
51.סגל, יהודה זרחיה בגדר קליטת מזבח כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קעז-קפד  
52.סגל, יהודה זרחיה נשיאת כפיים לכהן שהרג נפש צמח יהודה ג, אשדוד תשסא עמ' קמג-קמה  
53.סגל, פרץ 'ולא תקחו כופר לנפש רוצח' - לפסלותו של הסכם לפדיון רוצח שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 226-215  
54.פייגין, שמואל י' הרוצח בתורה התקופה ספר ל-לא תשו עמ' 764-747  
55.פייגין, שמואל י' רצח בחקי המזרח העתיקים ובשטרות בבל ואשור התקופה ספר לב-לג תשח עמ' 765-740  
56.פיק, שלמה זאב אמדוהו למיתה והיקל מגל יא תשנה עמ' 91-100  
57.קוטלר, אהרן בענין נתכוין להרוג את זה והרג את זה משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' עד-פא  
58.קושלבסקי, צבי דילול עוברים עטרת שלמה י תשסה עמ' רג-רז  
59.קנטור, ישראל מטרה מוצדקת ואמצעים פסולים - אמנם מעשי אבות סימן לבנים? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 53 וישלח תשסב 4 עמ'  
60.קריגר, בן-ציון איסור לא תרצח ביחס לנכרים כתלנו יד תשנב עמ' 150-181  
61.רוזנטל, דב כהן שהרג את הנפש אם עולה לדוכן כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' צא-צד  
62.ריבקין, שלום בענין בן-נח נהרג על פי עצמו ועל הטריפה הפרדס שנה לד חוב' י תמוז תשך עמ' 25-21  
63.שוחטמן, אליאב "ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו" - "הרצחת וגם ירשת?!" פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 302 בראשית תשסח 4 עמ'  
64.שוחטמן, אליאב "ואת בניו לא ידע" - על רצח בתוך המשפחה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 331 וזאת הברכה תשסח 4 עמ'  
65.שכטר, צבי בדיני מת וגברא קטילא אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 119-137  
66.שלזינגר, אליעזר בסוגיא דמאי חזית קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' פז-צ  
67.שציפנסקי, ישראל היש לרוצח בחירה חפשית? אור המזרח כרך יז תשכח עמ' 142-133  
68. Justification and excuse in the Judaic and common law: the exculpation of a defendant charged with homicide  New York University Law Review 52 (1977), p. 599-628  
69. Amram, David Werner  The murder of Abel  Green Bag 13 (1901), p. 592-594  
70. Christ, Hieronymus  Blutvergiessen im Alten Testament: Der gewaltsame Tod des Menschen untersucht am hebraischen Wort Dam  Basel 1977, 236 p.   
71. Cohn, Haim H.  Homicide  Encyclopedia Judaica 8, p. 944-946 = Principles of Jewish law, p. 475-478  
72. Cohn, Marcus  Elternmord  J?disches Lexikon 2, p. 382 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 147  
73. Flusser, D.  'Do not commit adultery, do not murder'  Textus 4 (1964), p. 220 ff*  
74. Genauer, Marvin  The treatment of homicide in the Talmud  Dissertation Seattle, Wash. 1970, 2 + 160 p.  
75. Golka, Friedemann H.  Keine Gnade fur Kain (Genesis 4, 1-16)  Werden und Wirken des Alten Testaments; Festschrift fur Claus Westermann zum 70. Geburtstag, 1980, p. 58-73  
76. Greenberg, Moshe  Bloodguilt  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 449  
77. Hirsch, Frank E.  Assassination  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 288  
78. Hirsch, Frank E.  Murder  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 2049  
79. Lagrange, M.J.  L'homicide d'apres le Code de Hammourabi et d'apres la Bible  Revue Biblique 25 (1916), p. 440-471  
80. Lesetre, Henri  Homicide  Dictionnaire de la Bible 3, p. 740-743  
81. Levertoff, Paul  Homicide  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1418  
82. McKeating, Henry  The development of the law on homicide in ancient Israel  Vetus Testamentum 25 (1975), p. 46-68  
83. Phillips, Anthony  Another look at murder  Journal of Jewish Studies 28 (1977), p. 105-126  
84. Rosenbaum, Stanley  Israelite homicide law and the term 'enmity' in Genesis 3:15  Journal of Law and Religion 2 (1984), p. 145-151  
85. Schroer, Hermann  Mord - Judentum - Todesstrafe  Munchen (after 1933), 41 p.  
86. Sick, Ulrich  Die Totung eines Menschen, ihre Ahndung in den keilschriflichen Rechtssammlungen unter Berucksichtigung rechtsvergleichender Aspekte  2 vols. Dissertation Ostfilden 1984*  
87. Siegfried, C.  Mord, Morder  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 442-443  
88. Sinclair, Daniel B.  Treatment of fatally ill patient (Terefah) in Maimonides' law of homicide  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 181-194  
89. Sperling, S. David  Bloodguilt in the Bible and in ancient Near Eastern sources  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 19-25  
90. Sulzberger, Mayer  The ancient Hebrew law of homicide  Jewish Quarterly Review, N.S. 5 (1914-15), p. 127-161, 289-344, 559-614; repr. separately Philadelphia 1915, 160 p. = Studies in Jewish Jurisprudence 2 (1972)  
91. Winer, G.B.  Mord  Biblisches Realworterbuch 2, p. 105-106  
92. Ziegen, J.  Die Sunde Mord in Bibel und Midrasch  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 75-88  
93.[רדלר, י'] ר' ב' הדברה הששית לאור ההלכה ההד שנה כז תשיב חוב' ט עמ' טז-יז  

י. עונשין > עבירות > הריגה > הריגה בשגגה > גלות. ערי מקלט

 מחברכותרתספרביקורת
94.אבלסון, חיים יציאת גולה מעיר מקלטו לצורך פיקוח נפש שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' מב-מז   
95.אברמסקי, יחזקאל דין האומר מותר לחיוב קרבן ולחיוב גלות שערי תורה קובץ ה תשרי תשנא עמ' טז-יז  
96.אורבך, אפרים אלימלך על גרימת מוות בשגגה ומוות בעריסה אסופות ספר א תשמז עמ' שיט-שלב  
97.אלביצקי, יוסף בענין ערי מקלט שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' רסה-רסז  
98.אלברג, שמחה יציאה מעיר מקלט לצורך פקוח נפש הפרדס שנה לג חוב' ב חשון תשיט עמ' 27-22  
99.אנטמן, יוסף ישעיה כח כוחו לגלות כתלנו חוב' א אב תשל עמ' 21-24  
100.אנציקלופדיה תלמודית גלות כרך ו עמ' קכב-קלה  
101.אריאלי, גרשון תחומי ערי מקלט הפרדס שנה כד חוב' ד טבת תשי עמ' 20-18  
102.אשרי, אפרים בענין גלות הפרדס שנה לג חוב' ב חשון תשיט עמ' 14-12  
103.בר לוי, איתיאל היחס המיוחד בין רב לתלמידו תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 275-280  
104.ברין, גרשון עיר מקלט האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 638-637  
105.ברמה, דרור דין הרוצח בשגגה אורות עציון יג מרחשון תשמח עמ' 73-37  
106.גנק, מנחם דוב כח כחו לענין חיוב גלות הפרדס שנה נג חוב' ח אייר תשלט עמ' 19-16  
107.גריינר, אייל מה בין ערי מקלט לערי לויה? שיר למעלות ג תשסא עמ' 155-162  
108.גרינבאום, אהרון עיר הנדחת בערי מקלט הדרום חוב' כ תשרי תשכה עמ' 119-109  
109.גרינברג, משה ערי מקלט אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 388-383  
110.גרשוני, יהודה שליח בית דין שהרג בשגגה חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תלח-תמ  
111.דינור, ב' דמותן הדתית של ערי המקלט וטכס מתן החסות בהן ארץ-ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, ספר ג תשיד עמ' 146-135  
112.האנציקלופדיה העברית מקלט כרך כד עמ' 271-270  
113.וויליג, מרדכי רופא שטעה ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 257-266  
114.ויין, דוב ברל בענין רופא שהרג חולה בשוגג בעת טיפולו חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 111-103  
115.ויינברג, יחיאל יעקב גלות על פי הודאת עצמו הפרדס שנה לד חוב' ד טבת תשך עמ' 14-9  
116.ויינברג, יחיאל יעקב קליטת ערי מקלט וקליטת מזבח הדרום חוב' יד אלול תשכא עמ' 3-13; שרידי אש, ירושלים תשכט עמ' קסז-קעד  
117.ויס, אשר זליג הערות בדיני גלות וגואל הדם  מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' עג עמ' תפ-תפה  
118.ויס, יהושע בענין רופא שהרג דרך רפואתו פדות טוביה, ספר זכרון לרבי גימפל אביגדור וויס, ירושלים תשסה עמ' תקכד-תקל  
119.ורהפטיג, איתמר ערי מקלט תהיינה לכם - גלות כחלופה למאסר פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 216 מסעי תשסה 4 עמ'  
120.ורהפטיג, איתמר עיר מקלט ויישומה בימינו תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 255-274  
121.ורהפטיג, איתמר; רבינוביץ, שלמה עיר מקלט במערכת הענישה המודרנית שערי משפט כר' ב גל' 3 תשסא עמ' 353-381  
122.זולדן, יהודה שיקום בעיר המקלט לרוצח בשגגה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 281-292  
123.זולדן, יהודה החובה הציבורית לתקינות הדרכים והנגשתם תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 293-310  
124.זולדן, יהודה תאונת דרכים קטלנית - רצח בשגגה? תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 161-184  
125.זולדן, יהודה רצח בשגגה - אב את בנו ורב את תלמידו תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 189-202  
126.זולדן, יהודה שליח בית דין, שוטר, רופא, חייל בצבא שהרגו בשגגה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 203-216  
127.זולדן, יהודה רוצח בשגגה - תשובה ושררה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 359-372  
128.זלבסקי, שאול ערי מקלט עבודת גמר בחוג למקרא האוניברסיטה העברית בירושלים תשכב  
129.טיקוצקי, זאב בענין גלות מישרים חוב' א ניסן תשכח עמ' נט-סז  
130.טננבום, צבי בענין חיוב גלות הפרדס שנה לז חוב' ח אייר תשכג עמ' 20-18  
131.כהן, יעקב בדין יצא מעיר מקלטו ציון לנפש, לזכר הרב ח"ג פרילשטיין ירושלים תשט עמ' נ-נב  
132.כהן, עודד נהגים קטלנים לערי מקלט ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 72-84  
133.כהן, שמעון עודד נהגים קטלנים לערי מקלט ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 72-81  
134.כרמל, יוסף ערי מקלט בזמן הזה ולעתיד לבוא שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 179-171  
135.כשד"ן, מנחם בדין קליטת המזבח והצלת המזבח אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 199-217  
136.לויטן, אשר ניסן בדין גואל הדם וחיוב גלות הפרדס שנה כד חוב' ו אדר תשי עמ' 1-3; חוב' ח אייר תשי עמ' 3-1; חוב' י תמוז תשי עמ' 1-2  
137.מליקובסקי, חיים בדין ערי מקלט מוריה שנה יח גל' ט-י תשרי תשנג עמ' פח  
138.מנדלסון, שמואל דוד בעניין שפיכות דמים [בענין גואל הדם שאינו יוצא לעדות נפשות] שערי ציון שנה ז תרפז חוב' א-ג דף י  
139.מנדלסון, שמואל דוד בענין גואל הדם שערי ציון שנה ז תרפז חוב' ו-ח דפים ז-ח; חוב' ט-י דפים ח-ט  
140.נאור, בצלאל מזבח קולט ומזבח מציל הדרום חוב' נז אלול תשמח עמ'39-41  
141.נגר, אברהם בכפרת ערי מקלט מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 241- 238  
142.נריה, נחום עמק חברון; עיונים בהלכות עיר האבות ספר חג"י, זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 312-291  
143.סורוצקין, זלמן בענין הורג נפש בשגגה ספר היובל להרב א' יונג, ניו-יורק תשכב עמ' מז-נד  
144.פינקלשטיין, אליעזר אריה תקוני גרסה בספרי במדבר על פי הרמב"ם [על 'וישב שם'] הסוקר שנה ה תרצז-תרצח עמ' 76-75  
145.פישר, מיכאל בדין ערי מקלט בזמן הזה שרידים גל' א תשרי תשמב עמ' יד-טז  
146.פליקס, יהודה ערי מקלט - מקבילות תנאיות תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 241-254  
147.פרבשטיין, דוד צבי ערי מקלט בין היהודים נר המערבי, ניו-יורק, שנה ב 1897 חוב' א עמ' 38-35  
148.פריידקין, יוסף ליב חק ומשפט [בקורת על ספרו של גאלובוב על ערי המקלט (בשפה הרוסית)] כנסת ישראל, ורשא, שנה א תרמז עמ' 242-226  
149.פרנקל, איסר 'שליח בית דין' [שהרג בשוגג] כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' ריא-רטו  
150.קופרמן, יהודה סוגית ערי מקלט לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ו ירושלים  
151.קורצמן, יעקב; וקסלר, משה צבי דינו של בעל תפקיד אשר בתוקף עבודתו הרג או גרם נזק תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 217-228  
152.קראוס, שרגא מות הכהן הגדול מעליות יז תשנו עמ' 82-90  
153.רבלין, רם עיון בפרשיות שפיכות דמים בתורה: ערי מקלט ועגלה ערופה מגדים גל' כח תשרי תשנח עמ' 19-29  
154.רוזמרין, מאיר בענין ערי הלוים הפרדס שנה מז תשלג חוב' ב עמ' 18-17, 22; ג עמ' 20-19  
155.רוזנטל, בן-ציון בענין גולה בערי מקלט הפרדס שנה כט חוב' ח אייר תשטו עמ' 34-31  
156.רוזנטל, בן-ציון גולה לערי מקלט וגואל הדם הפרדס שנה לא חוב' א תשרי תשיח עמ' 22-18  
157.רוזנטל, בן-ציון בענין שליח בית דין דפטור מגלות הפרדס שנה לג חוב' ז ניסן תשיט עמ' 28-25  
158.רוזנטל, בן-ציון בענין הבא במחתרת הפרדס שנה לד חוב' ב חשון תשו עמ' 16-19. המשך: בדין רוצח שהרג לגואל הדם. שם חוב' ה שבט תשו עמ' 23-20  
159.רוטשילד, אליהו בענין רוצח שהרג בעיר מקלט פעם נוספת קול התורה גל' כט תשרי תשנא עמ' נב-נו  
160.רופא, אלכסנדר לתולדותיהן של ערי המקלט במשפט המקראי בית מקרא שנה לא תשמו עמ' 133-110; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 109-86  
161.שיינקופף, יצחק דוד בדין אב שהרג את בנו ואח שהרג את אחיו אור המזרח כרך כ תשלא עמ' 291-289  
162.שיינקופף, משה דן רוצח בשוגג וערי מקלט הפרדס שנה כד חוב' ד טבת תשי עמ' 1-3  
163.שיינקופף, משה דן רוצח בשוגג וגואל הדם הפרדס שנה לט חוב' ה שבט תשכה עמ' 5-6  
164.שמש, אהרן שוגג קרוב למזיד: לבירור יצירתו של המושג בתורת האמוראים שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 399-428  
165.שמש, אהרן אלו הן הגולין: מקורות תנאיים ופירושי אמוראים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמח 145 עמ'  
166.שפיגל, בעז על אמותיהן של כהנים המספקות מחיה וכסות לגולים לערי מקלט דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 351 תשס 4 עמ'  
167.שפירא, משה ערי מקלט כנסת ישראל א ניסן-אייר תשכח עמ' לג-לח  
168. Albright, William F.  The list of Levitic cities  Louis Ginzberg Jubilee volume on the occasion of his seventieth birthday, 1945, p. 49-73  
169. Alt, Albrecht  Festungen und Levitenorte im Lande Juda  Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, vol. 2, Munchen 1959, p. 306-315  
170. Auld, A. Greene  The 'Levitical cities', texts and history  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 91 (1979), p.194-206  
171. Baeck, Samuel (-)  Die Asyle der Griechen und Romer, verglichen mit der Zufluchtsstatte des pentateuchischen Gesetzes  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 307-312, 565-572  
172. Beard, J.R.  Cities of refuge  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 526-528  
173. Cohn, Haim H.  City of refuge  Encyclopedia Judaica 5, p. 591-594 = Principles of Jewish law, p. 531-532  
174. David, Martin  Die Bestimmungen ?ber die Asylstadte in Josua XX. Ein Beitrag zur Geschichte des biblischen Asylrechts.  Oudtestamentusche Studien 9 (1951), p. 30-48  
175. Davies, G. Henton  Levitical cities  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 116-117  
176. Delekat, L.  Asylie und Schutzorakel am Zionheiligtum  Leiden 1967, 8 + 432 p.   
177. Ewing, W.  Refugee, cities of  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2545-2546  
178. Farrar, Frederic W.  Asylum  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 255-257  
179. Fuld, Ludwig  Das Asylrecht im Alterthum und Mittelalter  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 7 (1887), p. 102-157, 285-296  
180. Graf  Leviterstadte  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 4, p. 32-33  
181. Greenberg, Moshe  Banishment  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 346  
182. Greenberg, Moshe  City of refuge  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 638-639  
183. Greenberg, Moshe  The biblical conception of asylum  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 125-132  
184. Haran, Menahem  Studies in the account of the Levitical cities  Journal of Biblical Literature 80 (1961), p. 45-54, 156-165  
185. Heller, Josef  Asylrecht  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 614-617  
186. Kirschenbaum, Aaron  Domicile  Encyclopedia Judaica 6, p. 158-160 = Principles of Jewish law, p. 165-167  
187. Lesetre, Henri  Refuge (villes de)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1018-1020  
188. Levinas, Emmanuel  Lecon talmudique; extrait du traite Makkoth 10a  In: Jerusalem: l'unique et l'universel, donnees et debats. 19e Colloque d'intellectuels juifs de langue francaise... du congress juif mondial, Paris 1979, p. 35-51  
189. Lohr, Max  Das Asylwesen im Alten Testament  Schriften der Konigsberger Gelehrten Gesellschaft, Geisteswissenschaftliche Klasse 7,3 (1930), p. 177-214; repr. separately  
190. Moore, G.F.  Asylum  Encyclopedia Biblica 1, p. 377-378  
191. Nicolsky, N.M.  Das Asylrecht in Israel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 48 (1930), p. 146-175  
192. Oeveren, Benjamin van  De vrijsteden in het Oude Testament  Dissertation Kampen 1968, 284 p.  
193. Ohlenburg, Salomon  Die biblischen Asyle in talmudischem Gewande  Dissertation Munchen 1895, 54 p.  
194. Osiander, Johannes Adam  Dissertationes academicae de asylis Hebraeorum, gentilium, Christianorum  T?bingen 1673, 6 + 280 + 12 p. = Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 26  
195. Riehm, Eduard  Priesterstadte  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1246  
196. Rofe, Alexander  The history of the cities of refuge in biblical law  Scripta Hierosolymitana 31 (1986), p. 205-239  
197. Schrader, E.  Freistatt  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 297-298  
198. Selekman, Mayer W.  The concept of asylum in rabbinic literature  Dissertation N.Y. 1967, 4 + 75 p.  
199. Siegfried, C.  Freistatt  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 185-186  
200. Steinmuller, J.E.  Asylum, cities of  New Catholic Encyclopedia 1, p. 993-994  
201. Steinmuller, J.E.  Levitical cities  New Catholic Encyclopedia 8, p. 685  
202. Toy, Crawford Howell; Ginzberg, Louis  Asylum  Jewish Encyclopedia 2, p. 256-259  
203. Wiener, Harold Marcus  Levitical cities  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1869-1870  
204. Winer, G.B.  Freistatt (מקלט) Winer 1, p. 379-380  
205. Winer, G.B.  Levitenstadte  Biblisches Realworterbuch 2, p. 22-23  
206.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל הלכה ואגדה, מציאות וחזון בפרשת ערי המקלט הפרקליט כרך ד 1947 עמ' 202-199  

י. עונשין > עבירות > הריגה > הריגה בשגגה > גואל הדם

 מחברכותרתספרביקורת
207.אנציקלופדיה תלמודית גואל הדם כרך ה עמ' רכ-רלג  
208.בורנשטיין-מקובצקי, לאה "כופר דם" ו"גאולת דם" במשפט הפלילי של האימפריה העות'מאנית במאות ה- 16-17 וביטוים בחברה היהודית אי"ש בגבורות, מאמרים במורשת ישראל ותולדותיו מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, ירושלים תשן עמ' 79-98  
209.ביליסטוצקי, אהרן גואל הדם במזיד יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' קעג-קעז  
210.ברקאי, יאיר גואל הדם דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 402 תשסא 4 עמ'  
211.גינצבורג, יעקב משלם 'מקלט מגואל' (על גואל הדם בזמן הזה) סיני כרך כו תשי עמ' לו-נג  
212.גרינץ, יהושע מאיר גאלת-דם האנציקלופדיה העברית כרך י עמ' 200-198  
213.גרשוני, יהודה בענין גואל הדם הפרדס שנה כג חוב' ד טבת תשט עמ' 19-17  
214.הופמן, יאיר גאולה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 164-163  
215.הירשברג, חיים זאב גאלת הדם אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 392-394  
216.ויס, אשר זליג הערות בדיני גלות וגואל הדם מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' עג עמ' תפ-תפה  
217.ויסמן, זאב היבטים משפטיים במעורבותו של דויד המלך בגאולת דמם של הגבעונים ציון שנה נד תשמט עמ' 149-160  
218.ורהפטיג, איתמר גואל הדם תחומין יא (תשן) 326-360  
219.ורהפטיג, איתמר גואל הדם תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 311-330  
220.ורהפטיג, איתמר גאולת דם בזמן הזה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 331-344  
221.זוהר, אלימלך בדין גואל הדם מאבני המקום קובץ ט תשנה עמ' 62-69  
222.טכורש, כתריאל פישל על גואל הדם סיני כרך נד תשכד עמ' רס-רסג; אור המזרח כרך יט תשל עמ' 31-35; כתר אפרים, ת"א תשכז סי' ו עמ' מא-מג  
223.מלחי, ירמיהו מצוות גואל הדם מתתיה, ספר העשור לישיבת בני עקיבא נתניה, תשלא עמ' 130-101  
224.מנדל, נתן מנחם על אייכמאן ימש"ו ושופטיו המאור שנה יא קונ' ט אב תשך עמ' 13-14  
225.סיון, פינחס בדין גואל הדם מגל ח-ט תשנב עמ' 155-186  
226.עהרנרייך, אהרן עזריאל בענין קורבת גואל הדם בית אהרן וישראל גל' פה תשרי-חשון תשס עמ' לח-מח  
227.פטר, אריה כי יחם לבבו - על הקנטור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 257 מטות-מסעי תשסו 4 עמ'  
228.קלר, חיים דוב בדין גואל הדם הפרדס שנה לה חוב' ב חשון תשכא עמ' 15-13  
229.ראטה, נחמיה משפט רודף וגואל הדם שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' קפו-קפט   
230. Bammel, Ernst  Die Blutgerichtsbarkeit in der romischen Provinz Judaa vor dem ersten j?dischen Aufstand  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 35-49.  
231. Blank, Sheldon H.  Blood revenge  Universal Jewish Encyclopedia 2, p. 410-412  
232. Ciuba, E.J.  Blood vengeance  New Catholic Encyclopedia 2, p. 621-622  
233. Cohn, Haim H.  Blood-avenger  Encyclopedia Judaica 4, p. 1116-1118 = Principles of Jewish law, p. 530-531  
234. Goetze, Georg (praes.); Saurwaldt, Nicol. (resp.) גואל הדם , sive De vindici sanguinis quae est de redemptore Ebraeorum  Dissertation Jena 1662, [22] p.  
235. Greenberg, Moshe  Avenger of blood  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 321  
236. Gressmann, Hugo  Blutrache  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 1, p. 1159-1160  
237. Hastings, S.R.  Goel  Encyclopedia Biblica 2, p. 1745-1747  
238. Heller, Joseph  Blutrache  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 4, p. 876-879  
239. Jacobs, Joseph  Goel (גאל)  Jewish Encyclopedia 6, p. 18-19  
240. Kennedy, A.R.S.  Goel  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 222-224  
241. Merz, Erwin  Die Blutrache bei den Israeliten  Leipzig 1916, 137 p.  
242. Milgrom, Jacob  Bloodguilt  Encyclopedia Judaica 4, p. 1118-1119  
243. Neufeld, Edward  Ius redemptionis in ancient Hebrew law  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 8 (1961), p. 29-40  
244. Prince, John Dineley; Ginzberg, Louis  Avenger of blood  Jewish Encyclopedia 2, p. 344-346  
245. Remy, P.  Peine de mort et vengeance dans la Bible  Science et Esprit, Revue Theologique et Philosophique 19 (1967), p. 323-350  
246. Riehm, Eduard  Blutracher  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 232-234  
247. Stamm, J.J.  גאל g'l, erlosen  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 383-395  
248. Tullock, John Harrison  Blood-vengeance among the Israelites in the light of its Near Eastern background  Dissertation Nashville, Tenn. 1966, 320 p.  
249. Vigouroux, F.  Goel  Dictionnaire de la Bible 3, p. 260-265  
250. Winer, G.B.  Blutracher  Biblisches Realworterbuch 1, p. 189  

י. עונשין > עבירות > הריגה > עגלה ערופה

 מחברכותרתספרביקורת
251.אלברט, אברהם מרדכי בדין מדידה בעגלה ערופה נר מערבי ו אלול תשנב עמ' מז-מט  
252.אלברט, אברהם מרדכי בי"ד של כ"ג לעגלה ערופה נר מערבי ח אדר תשנג עמ' סב-סד  
253.בכרך, יהושע עיון בפרשת עגלה טרופה אורות עציון ל תמוז תשנ"ט עמ' 243-257  
254.בכרך, שמואל בדין עגלה ערופה וב'רוב וקרוב' האשל חוב' 26 ערה"ש תשמג עמ' 27-25  
255.בר דרומא, ח' נחל איתן סיני כרך נה תשכד עמ' קעז-רי  
256.גנחובסקי, דב בעניני עגלה ערפה בית יצחק תשיג עמ' 91-88  
257.דביר, יהודה 'אין ירושלים מביאה עגלה ערופה' מוריה שנה א גל' ח-י אב תשכט - תשרי תשל עמ' נח-סב  
258.הירשביין, בנימין בענין דרוב וקרוב לענין עגלה ערופה מקבציאל גל' ל אדר ב תשסה עמ' שסד-שסח  
259.וייזר, אשר נחל איתן בית מקרא שנה א תשטז עמ' 15-14  
260.ורמן, שלמה בענין עגלה ערופה הפרדס שנה נה חוב' ג כסלו תשמא עמ' 32 ,25-23  
261.ליונשטם, שמואל אפרים עגלה ערופה אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 79-77  
262.מרצבך, עלי; סינגר, בוריס העיר הקרובה בסוגית העגלה הערופה הגיון ב תשנג עמ' 76-84  
263.קופרמן, יהודה פרשת עגלה ערופה לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ז ירושלים תשכג 40 עמ'  
264.קופרמן, יהודה פרשת עגלה ערופה (דרך בפרשנות המקרא) (דברים פרק כא א-ט) שמעתין מס' 5 סיון תשכה עמ' 9-16  
265.קנייבסקי, שי"ח נחל איתן, על הלכות עגלה ערופה בני-ברק תשלז שיא עמ'  
266.רבלין, רם עיון בפרשיות שפיכות דמים בתורה: ערי מקלט ועגלה ערופה מגדים גל' כח תשרי תשנח עמ' 19-29  
267.רודנסקי, אריה ליב בענין עגלה ערופה הפרדס שנה יג חוב' ח חשון תש עמ' 13-12  
268.רופאר, אלכסנדר עגלה ערופה תרביץ שנה לא תשכב עמ' 143-119  
269.רזניק, אברהם תשובה אוצר החיים ספר ט תרצג עמ' 166-163  
270. Barrett, D.S.  Hammurabi's Code, secs. 23 and 24: some later parallels (Deuteronomy 21,1-9)  La Parola del Passato 26 (1971), p. 201-204  
271. Dion, P.  Deuteronome 21, 1-9: Miroir du developpement legal et religieux d'Israel  Sciences Religieuses 11 (1982), p. 13-22  
272. Jirku, Anton  Drei Falle von Haftpflicht im altorientalischen Palastina-Syrien und Deuteronomium cap. 21.  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 79 (1967), p. 359-360  
273. Patai, Raphael  The Egla Arufa or the expiation of the polluted land  Jewish Quarterly Review, N.S. 30 (1939-40), p. 59-69  

י. עונשין > עבירות > הריגה > הריגה מתוך חמלה

 מחברכותרתספרביקורת
274.א"ג 'ילוד אשה' או 'נברא בצלם' (בצלו של רצח מתוך רחמים) הפרקליט כרך כ תשכד עמ' 196-195  
275.א"פ הריגה מתוך רחמים הפרקליט כרך כ תשכד עמ' 195-193  
276.אבינר, צבי האם אפשר לעצור המתת חסד, בנוסח ד"ר קבורקיאן, בדין תורה? הדרום חוב' סה אלול תשנו עמ' 135-149  
277.אונטרמן, איסר יהודה בעניני פקוח נפשות הנאמן גל' כג סיון תשי עמ' 5-4  
278.ביה"ד הרבני האזורי תל-אביב יפו גרושין בשל רצח מתוך רחמים תחומין י (תשמט) 324-333  
279.ברון, ליב אם מותר לקרב מיתתו של חולה מסוכן הפרדס שנה מח חוב' ג כסלו תשלד עמ' 11-9; חוב' ד טבת תשלד עמ' 21-19  
280.גורן, שלמה הפסקת מיכשורי החייאה לחולה אנוש מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 45-28  
281.גניזי, יעקב חובת הרופא לטפל בחולה סופני מסרב טיפול אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 51-71  
282.גרשוני, יהודה בענין רצח מתוך רחמים קול צופיך, ירושלים תשם עמ' של-שלז  
283.הלוי, חיים דוד ניתוק חולה שאפסו סיכוייו לחיות ממכונת הנשמה מלאכותית תחומין ב תשמא עמ' 305-297. כץ, אליהו: שם ג תשמב עמ' 536-535 
284.הלפרין, לוי יצחק מניעת טיפול רפואי מחולים סופניים מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' קיא-קכז  
285.הלפרין, מרדכי מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד אסיא חוב' נט-ס אייר תשנז עמ' 61-65  
286.הרשלר, משה חיוב הצלה בחולים מסוכנים הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' כז-סח  
287.ויינברגר, יעקב רצח מתוך רחמים (אותנזיה) בהלכה היהודית דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' צט-קכח  
288.ויינברגר, יעקב קירוב מיתת גוסס הסובל יסורים. (א) בקום ועשה. (ב) בשב ואל תעשה מוריה שנה ה גל' א-ג אב תשלג - תשרי תשלד עמ' קא-קד  
289.ורנר, שמואל ברוך רצח מתוך רחמים לאור ההלכה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' לח-מה  
290.זילברשטיין, יצחק מה לענות לבן המתריס נגד הרופא: למה החיית את אבי? בשבילי הרפואה חוב' א אדר תשלט עמ' עד-פא  
291.טולידנו, פנחס ברוך שו"ת בענין חולה מסוכן ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 59-42  
292.טיכו, אהובה חוק הנוטה למות התשס"ו - 2005: השפעת הדת היהודית על מיתת החסד לפי הדין הישראלי משפט רפואי וביו-אתיקה כר' 1 שבט תשסח עמ' 107-159  
293.טלושקין, ניסן רשות האדם על עצמו אור המזרח שנה ח חוב' ג ניסן תשכא עמ' 24-20  
294.יעקובוביץ, ישראל בדין אם מותר לקרב מיתתו של חולה נואש הסובל מיסורים קשים הפרדס שנה לא חוב' א תשרי תשיז עמ' 28-31; חוב' ג כסלו תשיז עמ' 16-19  
295.לאו, ישראל מאיר רצח מתוך רחמים - המתת חסד תורה שבעל פה כה תשמד עמ' נח-סג  
296.לוי, זאב אויתנזיה ובחירה חופשית - במחשבה הכללית והיהודית דעת חוב' 17 קיץ תשמו 138-119  
297.ליבוביץ, ישעיהו על 'המתת חסד' קורות כרך ט תשמו עמ' 49-42  
298.מיקלישנסקי, י"ק למהותה של מידת הרחמים (בדבר רצח מתוך חמלה) הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 537-536  
299.מסקין, יעקב אם מותר לקרב מיתת אדם מטעם רחמנות הפרדס שנה כה חוב' ב חשון תשיא עמ' 17-19  
300.נובק, דוד הזרחי מהי 'מיתה יפה' לפי ההלכה הדאר שנה נה תשלו-תשלז עמ' 74-73  
301.ניימרק, אברהם יעקב הרצח הרחמני קול תורה שנה יב תשיח חוב' ז עמ' ח  
302.נמיר, סודי הארכת חיי החולה הסופני- רשות או חובה? אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 9-17  
303.סינקלר, דניאל המתות חסד, הטיפול בחולה האנוש האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 9. רעננה תשסו 195 עמ'  
304.פדרבוש, שמעון רצח מתוך חמלה מבחינת היהדות הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 366-364; משפט המלוכה בישראל, ירושלים תשיב עמ' 230-222  
305.פיינשטיין, משה נתינת תרופות לחולה להאריך חייו ביסורים בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' לד-לו  
306.פנחסי, שמואל הזרקת מורפיום לחולה סופני בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' ס-סד  
307.פרידמן, נתן צבי צוו החיים (על דבר אאותנזיה) התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' רכז-רלב  
308.פרימר, יששכר דב בענין המתה מתוך רחמים הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' רצא-שכט  
309.צימרמן, חיים ישראל לבעיית רצח מתוך רחמים שבילין גל' ה אייר תשכג עמ' לד-לו  
310.קוק, שמחה הריגת אדם מתיסר תורה שבעל פה יח תשלו עמ' פב-פח  
311.קליין, גרשון רצח מתוך רחמים עלוני ממרא עלון 43 ימים נוראים תשם עמ' 32-27; ספר חג"י, זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 281-275  
312.רייז, שניאור זושא קטלנות לשם רחמנות המאור שנה כו חוב' ה אייר-סיון תשלד עמ' 20-19  
313.שורין, אהרן בן ציון המתות חסד - כן או לא?  הדרום חוב' ס אלול תשנא עמ' 130-138  
314.שטיינברג, אברהם רצח מתוך רחמים - לאור ההלכה אסיא חוב' יט שבט תשלח עמ' 38-5  
315.שטיינברג, אברהם; ולדינברג, אליעזר יהודה בדין הפסקת מכשיר הנשמה אסיא חוב' כ ניסן תשלח עמ' 21-17  
316.שטינברג, אברהם ויאמר ליוסף הנה אביך חולה - חולה הנוטה למות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 238 ויחי תשסו 4 עמ'  
317.שטינברג, אברהם הבסיס ההלכתי להצעת חוק "החולה הנוטה למות" אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 25-39  
318.שטרנבוך, משה אישור רפואי ל'המתת חסד' בחולה שאינו יהודי בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' מה-נא  
319.שניידר, שלמה אם מותר לקרב מיתתו של חולה הפרדס שנה מח חוב' ד טבת תשלד עמ' 24; חוב' ה שבט תשלד עמ' 17-15; חוב' ח אייר תשלד עמ' 30  
320.שפירא, יצחק המתת חסד במקורות הספרות התלמודית והרבנית לאורה של תפיסה הלכתית עבודת גמר, אוניברסיטת ת"א 1984 242 עמ'  
321. Bar-Zev, Asher  Euthanasia: a classical ethical problem in a modern context  Reconstructionist 44,9 (1979), p. 7-16  
322. Bleich, J. David  Karen Ann Quinlan: A Torah perspective  In: Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 296-307  
323. Bleich, J. David  The Quinlan case: A Jewish perspective  Jewish Life (Winter 1976), p. 13-20 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 266-276  
324. Bleich, J. David  Providing nutrition and hydration for terminally ill patients  Issues in Law and Medicine 2 (1986), p. 117-131  
325. Block, Richard A.  A matter of life and death: Reform Judaism and the defective child  Journal of Reform Judaism 31,4 (1984), p. 14-30  
326. Carmi, Amnon  Live like a king, die like a king  In: Euthanasia, ed. A. Carmi, Berlin 1984, p. 3-28 = Law and medicine, Haifa 1987, p. 28-63  
327. Dagi, Teodoro Forcht  The paradox of euthanasia  Judaism 24 (1975), p. 157-167  
328. Drazin, Nathan  Jewish law and mercy slaying  Congress Weekly 7,8 (1950), p. 8-9  
329. Federbush, Simon  The problem of euthanasia in Jewish tradition  Judaism 1 (1952), p. 64-68  
330. Goldman, Alex J.  Euthanasia  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 171-191  
331. Halevi, C.D.  Disconnecting a terminal patient from an artificial respirator  Crossroads 1 (1987), p. 147-155  
332. Halibard, G.B.  Euthanasia  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, eds. J. David Bleich and G.B. Halibard, Jewish Law Annual 1 (1978), p. 196-199  
333. Herring, Basil F.  Euthanasia  In: Jewish ethics and Halakhah for our time: Sources and commentary, N.Y. 1984, p. 67-90  
334. Jakobovits, Immanuel  Euthanasia  Encyclopedia Judaica 6, p. 978-979  
335. Klein, Isaac  Euthanasia: a Jewish view  Perspectives on Jews and Judaism; essays in honor of Wolf Kelman, 1980, p. 249-255  
336. Larue, Gerald  Euthanasia and religion  Los Angeles 1985; p. 19-25: Judaism  
337. Leiman, Sid Z.  The Karen Ann Quinlan case: a Jewish perspective  Gratz College Annual of Jewish Studies 6 (1977), p. 43-50  
338. Leiman, Sid Z.  Jewish ethical teaching and technological advance  In: Contemporary ethical issues in the Jewish and Christian traditions, ed. Frederick E. Greenspahn, Hoboken 1986, p. 9-29  
339. Levin, Faitel  Live or let die  Or Hadorom 2 (1984), p. 24-46  
340. Morgenstern, Moshe  Conflict of lives: surrendering a fugitive, organ transplants, and the removal of a life sustaining system  In: Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah, N.Y. 1981, p. 58-71  
341. Novak, David  Euthanasia in Jewish law  Proceedings, Rabbinical Assembly 36 (1974), p. 48-58 = Law and theology, vol. 2, N.Y. 1976, p. 98-117  
342. Rosner, Fred  L'attitude juive devant l'euthanasie  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 84 (1969), p. 53-67  
343. Rosner, Fred  Jewish attitude toward euthanasia  Medica Judaica 2,2 (1972), p. 25-33 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 253-263 = New York State Journal of Medicine 70 (1970), p. 2499-2506  
344. Rosner, Fred  Euthanasia  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 189-207  
345. Rosner, Fred  Heroic measures to prolong dying  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 209-223  
346. Rosner, Fred  Risks versus benefits in treating the gravely ill patient; ethical and religious considerations  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 46-74  
347. Shapira, Amos  The human right to die - Israeli and Jewish legal perspectives  Israel Yearbook of Human Rights 7 (1977), p. 127-138  
348. Shapira, Yitzchak  Euthanasia  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 225-231  
349. Shohet, David Menahem  Mercy death in Jewish law  Conservative Judaism 8,3 (1952), p. 1-15  
350. Stern, K.A.  Quality of life, human suffering and euthanasia  In: Euthanasia, ed. A. Carmi, Berlin 1984, p. 175-179  
351. Sternbuch, Josua  Medizinische Ethik im Judentum am Beispiel der Euthanasie  Zurich 1980, 107 p.  
352. Weisbard, Alan J.  On the bioethics of Jewish law: the case of Karen Quinlan  Israel Law Review 14 (1979), p. 337-368  
353. Yakobovitz, Yoel  Neumatali euthanasia, Jewish views of a contemporary dilemma  Tradition 22,3 (1986), p. 13-30  

י. עונשין > עבירות > הריגה > השמדת עם

 מחברכותרתספרביקורת
354.פדרבוש, שמעון השמדת עם במשפט העמים ובישראל מצפה תשיג עמ' רע-רעה  
355.פדרבוש, שמעון חטא השמדת-עם במשפט ישראל הדאר שנה לב תשיג-תשיד עמ' 64-70; בנתיבות התלמוד, ירושלים תשיז עמ' 206-200  

י. עונשין > עבירות > איבוד לדעת

 מחברכותרתספרביקורת
356.אדלר, מנחם בגדרי מאבד עצמו לדעת ישורון יג אלול תשסג עמ' תקע-תקפז  
357.אפשטין, יעקב מסירות נפש המונית חבל נחלתו ד תשסה עמ' 148-153  
358.בלשן (זפינסקי), יעקב על מקור ההלכה בדבר המאבד עצמו לדעת הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 447  
359.בר שלום, אליהו חיים מתאבד שכתב "צוואה" קודם מותו בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' שעח-שפב  
360.גואלמן, יששכר השתקפות מותו של שאול בספרות ההלכה ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 251-233  
361.גולדשטיין, שלום שיטות הגאונים הראשונים והאחרונים במאבד עצמו לדעת הדרום חוב' נד סיון תשנה עמ' 63-68  
362.גורן, שלמה שאלה ותשובה בנידון גבורי מצדה אור המזרח שנה ז חוב' ג-ד תמוז-אלול תשך עמ' 22-27; גבורת מצדה לאור ההלכה. מחניים פז כסלו תשכד עמ' 7-12  
363.גזונטהייט, בני מאבד עצמו לדעת אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 77-93  
364.גילת, ישראל צבי על הדיבר השישי "לא תרצח - לא תתרצח" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 394 תשסא 4 עמ'  
365.גרשוני, יהודה מרגל לטובת הציבור שנתפס אם רשאי לאבד עצמו לדעת [אוצר המשפט חלק א ערך 6902] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רטז-רכ  
366.גרשוני, יהודה מכניס עצמו בסכנה אם יש מצוה להצילו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תמד-תמו  
367.גרשוני, יהודה אדם צ'רניאקוב יושב ראש של מועצת היהודים בורשה וסופו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שטז-שיח  
368.גרשוני, יהודה חיילי ישראל המסתכנים נגד פקודה של הקצין אם יש מצוה להצילם אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 8-3  
369.גרשוני, יהודה מרגל לטובת הציבור שנתפש אם רשאי לאבד עצמו לדעת אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 222-218  
370.דרורי, משה ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש - על המאבד עצמו לדעת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 229 נח תשסו 4 עמ'  
371.הורביץ, דוד 'לא תרצח - לא תתרצח' אור המזרח כרך לה תשמז עמ' 246-240  
372.וולפסברג, ישעיהו על ההתאבדות סיני כרך יא תשב-תשג עמ' קכו-קלב  
373.וכטפויגל, נחום אלי בענין מאבד את עצמו לדעת הפרדס שנה כא חוב' ט סיון תשז עמ' 26-27  
374.זילברשטיין, יצחק מתן תעודה כוזבת כדי למנוע התאבדות תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 81-69  
375.זילברשטיין, יצחק התאבדות כמחלת נפש עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 204-202  
376.זילברשטיין, יצחק איומה של נערה בהתאבדות כעילה לביצוע הפלה עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 209-205  
377.טורוב, ניסן יחס הדת והחק אל ההתאבדות הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 367-366, 388-390, 420-414  
378.יעקבסון, אפרת איבוד עצמו לדעת מכלול א כסלו תשנא עמ' 49-65  
379.כהן, עדי האם מותר להתאבד כדי שלא ליפול בשבי בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' פא-פז  
380.כהן-דורס, שלמה חילול שבת על פיקוח נפש של מאבד עצמו לדעת אמרי יושר עלון 14 טבת תשמז עמ' 25-10   
381.לוין, עמיהוד יצחק מאיר פרשת מצדה לאור ההלכה אוריתא גל' 5 מנחם אב תשלח [2 עמ']  
382.ליכטנשטיין, יחזקאל מרד גטו וארשא - התאבדות או קידוש השם? דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 544 תשסד 3 עמ'  
383.נדבה, יוסף בעיית ההתאבדות בעמים ובישראל משפט וכלכלה כרך ג תשיז עמ' 100-87  
384.פז, רונן מצדה - הלכה מיתוס ומסר מעליות יא תשנא עמ' 232-269  
385.פלוסר, דוד הרוגי מצדה בעיניהם ובעיני בני דורם יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 116-145  
386.פרנקל, יצחק ידידיה ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש בנתיבי חסד ואמת תשלו עמ' 13-16  
387.קליין, אליעזר בדין יהרג ואל יעבור ומאבד עצמו לדעת זכרון בספר, נר לנשמת יוסף פינסקי, כרם ביבנה תשן עמ' 68-75  
388.קפלן, צבי התאבדות האנציקלופדיה העברית כרך טו עמ' 588  
389.קרשטיין, אשר מאבד עצמו לדעת הפרדס שנה נא חוב' ח אייר תשלז עמ' 24-19  
390.רבינוביץ, לוי יצחק ההתאבדות של הקנאים במצדה סיני כרך נה תשכד עמ' שכד-שלב  
391.רבינוביץ, צבי איבוד עצמו לדעת בעיני היהדות הרופא העברי שנה לד 1961 חוב' א-ב עמ' 156-153  
392.ריינס, חיים זאב התאבדות מדעת במקרא ובספרות הרבנית באהלי שם, ירושלים-ניו-יורק תשכג עמ' 82-96  
393.רקובר, ברוך האם יש חיוב להציל מאבד עצמו לדעת? קול תורה שנה יא תשיז חוב' ח עמ' יא-יב; ט עמ' יא-יב; יא עמ' ט-י  
394.שטינברג, אברהם אבוד עצמו לדעת אנציקלופדיה הלכתית רפואית, כרך א, מהד' שניה, ירושלים תשמח עמ' 17-7  
395.שטינברג, אברהם ההתאבדות לאור ההלכה הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' רפא-רצה  
396.שטרן, שמואל אליעזר חובת הצלה במאבד עצמו לדעת כרם שלמה גל' קעב אדר תשנה עמ' מא-מח  
397.שמש, יעל התאבדות במקרא על רקע תופעת ההתאבדות בתרבות הכללית ובמקורות ישראל JSIJ 2 (2003) עמ' 1-24  
398. Barton, George Aaron  Suicide (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 12, p. 38-39  
399. Bulka, Reuven P.  Rabbinic attitudes towards suicide  Midstream 25,8 (1979), p. 43-49  
400. Carmi, Amnon  Live like a king, die like a king  In: Euthanasia, ed. A. Carmi, Berlin 1984, p. 3-28; Law and medicine, Haifa 1987, p. 28-63  
401. Cohn, Haim H.  Suicide  Encyclopedia Judaica 15, p. 489-491 = Principles of Jewish law, p. 477-479  
402. Cohn, Haim H.  Suicide in Jewish legal and religious tradition  Mental Health and Society 3 (1976), p. 129-136  
403. Cohn, Marcus  Selbstmord  J?disches Lexikon 5, p. 350-352 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 158-159  
404. Daube, David  Death as a release in the Bible  Novum Testamentum 5 (1962), p. 82-104  
405. Daube, David  Josephus on suicide and liability of depositee  Juridical Review, N.S. 9 (1964), p. 212-224 = Libro Jubilar de Victor Andres Belaunde, p. 213-243  
406. Enciclopedia Judaica Castellana  Suicidio  Vol. 10, p. 106-107  
407. Feitel, Moritz  Der Selbstmord nach rabbinischen Grundsatzen  Ben Chananja 9 (1866), p. 461-464  
408. Fishberg, Maurice  Suicide  Jewish Encyclopedia 11, p. 581-582  
409. Freehof, Solomon B.  Suicide and Jewish law  Keeping Posted 29 (Nov. 1983), p. 3-5; 29 (Mar. 1984), p. 11-15  
410. Goldman, Alex J.  Suicide  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 247-262  
411. Heller, Bernard  Masada and the Talmud  Tradition 10,2 (1968), p. 31-34  
412. Hoenig, Sidney B.  The Sicarii in Masada, glory or infamy?  Tradition 11,1 (1970), p. 5-30.   
413. Joel, J.  Etwas ?ber die Selbsttotung nach dem Talmud  J?disches Litteraturblatt, begr. v. M. Rahmer, 18 (1889), p. 45.   
414. Margoliouth, G.  Suicide (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 12, p. 37-38  
415. Mendelsohn, S.  Homicide  Jewish Encyclopedia 6, p. 451-454  
416. Nemoy, Leon  A tenth century disquisition on suicide according to Old Testament law (from the Kitab Al-Anwar of Yaqub Al-Qirqisani)  Journal of Biblical Literature 57 (1938), p. 411-419  
417. Novak, David  Suicide in Jewish perspective  In: Law and theology in Judaism, vol. 1, N.Y. 1974, p. 80-93  
418. Perls, Armin  Der Selbstmord nach der Halacha  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 55, N.F. 19 (1911), p. 287-295  
419. Reines, Chaim W.  The Jewish attitude toward suicide  Judaism 10 (1961), p. 160-170  
420. Rosner, Fred  Suicide in biblical, talmudic and rabbinic writings  Tradition 11,2 (1970), p. 25-40  
421. Rosner, Fred  Suicide in Jewish law  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 317-330  
422. Rosner, Fred  Suicide  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 225-239  
423. Roth, Aron  Eine Studie ?ber den Selbstmord von j?dischem Standpunkte  Budapest 1878, 112 p.  
424. Siegel, Seymour  Suicide in the Jewish view  Conservative Judaism 32,2 (1979), p. 67-74  
425. Spero, Moshe Halevi  Samson and Masada: altruistic suicide reconsidered  Psychoanalytic Review 65 (1978), p. 631-639  
426. Spero, Moshe Halevi  Violating Shabbat for suicide emergency: A halakhic explication  Journal of Halacha and Contemporary Society 2,1 (1982), p. 72-83  
427. Trimble, Virginia L.  Masada, suicide and Halakhah  Conservative Judaism 31,2 (1977), p. 45-55  
428. Young, F.W.  Suicide  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 453-454  
429.תא-שמע, ישראל התאבדות ורצח הזולת על קידוש השם: לשאלת מקומה של האגדה במסורת הפסיקה האשכנזית יהודים מול הצלב, גזירות תתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה, ירושלים תשס עמ' 150-156  

י. עונשין > עבירות > גניבת אדם

 מחברכותרתספרביקורת
430.אוירבך, מרדכי בדין גניבת נפש אפריון חוב' א סיון-תמוז תשכז עמ' מא-מב  
431.אנציקלופדיה תלמודית גונב נפש כרך ה עמ' שפו-שצג  
432.ויס, אשר זליג גונב איש ומכרו מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' סג עמ' תיד-תיט  
433.כהן, אהרן להגדרת גנבה וגזלה (בממון ובנפשות) בית יוסף שאול חוב' א תשמה עמ' 48-40  
434.סינגר, ח"ה בדין גונב נפש ומכרו הפרדס שנה כו חוב' ח אייר תשיב עמ' 10-12  
435.פרידמן, נתן צבי חטיפת אדם לשם סחיטת כופר שנה בשנה תשלד עמ' 162-155  
436. Cohn, Haim H.  Abduction  Encyclopedia Judaica 2, p. 55-56 = Principles of Jewish law, p. 479-480  
437. Mendelsohn, S.  Abduction (Genebat Ish, Genebat Nefesh)  Jewish Encyclopedia 1, p. 45-47  
438. Sokolow, Moshe  Kidnapping in karaite law according to the commentary of Sahl ben Masliah  Jewish Quarterly Review, N.S. 73 (1982-83), p. 176-188  

י. עונשין > עבירות > בן סורר ומורה

 מחברכותרתספרביקורת
439.אושפיזאי, דבורה בן סורר ומורה - ניתוח המקורות והיבטים פסיכולוגיים שמעתין גל' 137-138 תשנט עמ' 212-26  
440.אנציקלופדיה תלמודית בן סורר ומורה כרך ג עמ' שסב-שסז  
441.אנציקלופדיה תלמודית גדם כרך ה עמ' רטז-ריט (בעמ' ריט-רכ: בבן סורר ומורה)  
442.בן-חור, ערן ערוגות הבס"ם פרי עץ הגן ד תשסד עמ' 375-381  
443.ברונזניק, נחום מאיר להוראתו של הניב "עד שיקיף הזקן" לשוננו שנה סא תשנח עמ' 187-190  
444.הירש, חיים בענין בן סורר ומורה שברח עד שלא נגמר דינו (סנהדרין עא:) כתלנו חוב' ב שבט תשלא עמ' 65-61  
445.לשם, חיים בענין מיתה מונעת בהלכה מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 97-92  
446.נריה, נחום זמני חיוב בן סודר ומורה כתלנו חוב' ג תשרי תשלב עמ' 33-41  
447.עוזר, אליעזר בגדר עונשו של בן סורר ומורה בנתיבות ים יא תשם עמ' כז-לג  
448.פריימן, אברהם חיים בן סורר ומורה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 162-160  
449.קפלן, צבי על אחת מפרשיות החינוך שבתורה (עיונים בדינו של בן סורר ומורה) שנה בשנה תשכב עמ' 233-227  
450.רוטנברג, מרדכי; דימונד, ברנרד ל' המושג התנכי של פסיכופטיה: החוק של בן סורר ומורה עברינות וסטיה חברתית כרך ב חוב' 1 עמ' 51-45  
451.רייך, צבי בן סורר ומורה מחשבת צא-צב אלול תשמו עמ' 32-29  
452.שלזינגר, חנן בן סורר ומורה - "וכי מפני שאכל ושתה יצא לבית דין ליסקל" מורשתנו יג תשנט עמ' 139-152  
453.שפירא, דוד שלמה מחקרים בתלמוד (ג) בענין בן סורר ומורה. אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 21-26  
454. Bellefontaine, Margaret Elizabeth  Deuteronomy 21, 18-21: Reviewing the case of the rebellious son  Journal for the Study of the Old Testament 13 (1979),p. 13-31.  
455. Cohn, Haim H.  Rebellious son  Encyclopedia Judaica 13, 1603-1605 = Principles of Jewish law, p. 491-492  
456. Rotenberg, Mordechai; Diamond, Bernard L.  The biblical conception of psychopathy: the law of the stubborn and rebellious son  Journal of the History of the Behavioral Sciences 7,1 (1971), p. 29-38  
457.[ריג'יו, יצחק שמואל] יש"ר על ענין בן סורר ומורה החלוץ מחברת ג תריז עמ' 46-37  

י. עונשין > עבירות > גנבה וגזלה

 מחברכותרתספרביקורת
458.(מס' שבועות מ"ד ע"ב, טוש"ע חו"מ סימן צ') זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' שפט-תיט   
459.אבידן (זמל), אברהם אכילת פירות של האוכלוסיה בלבנון שלא ברשות, במלחמת שלום הגליל ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 215-208  
460.אברהם, אברהם סופר פיקוח נפש במצוות שבין אדם לחבירו המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 25-17. אוירבך, שלמה זלמן; ולדינברג, אליעזר יהודה; לוי, י': שם גל' ג ניסן תשם עמ' 54-49 
461.אברהם, מיכאל בעניין גזל החזית שבעורף בית אל תשסז עמ' 73-81  
462.אברמסקי, יחזקאל בענין ריבית ובענין ד' וה' ולא ג' וד' קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' כו-כט  
463.אברמסקי, יחזקאל קרן וחומש הפרדס שנה כא חוב' א תשרי תשז עמ' 33-38  
464.אדרעי, איתן גזילה בקרקעות עלון שבות גל' 166 אייר תשסו עמ' 115-123  
465.אהרונסון, שלמה גנב טלה ונעשה איל אורות עציון כח כסלו תשנ"ח עמ' 15-21  
466.אוקס, מרדכי בני חבורה המקפידין הפרדס שנה מד תשל חוב' ה עמ' 28-29  
467.אורן, אלישיב שמות כב, א-ג תרביץ שנה לב תשכג עמ' 394-393  
468.אושפיזאי, מנחם יהודה דין כפל בשומר חינם אהלי יהודה, רמת-גן תשמה עמ' קלא-קמ  
469.איבגי, ישראל מאיר בענין קניני גזילה ושינוי קונה מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שנז-שס  
470.איזראל, אברהם מאיר לעשות מלאכה בדבר גנוב המאור שנה לד קונטרס ו אב-אלול תשמב עמ' 12-11  
471.איזראעל, יצחק ארון בגדר אינה ברשותו  כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרמד- תרמט  
472.אייכנשטיין, דוב בער קונטרס בענין שינוי וקניני גזילה הפרדס שנה לט חוב' י תמוז תשכה עמ' 7-44  
473.אייכנשטיין, יהושע העשיל בדין גונב נכסי הקדש וגונב מעכו"ם הפרדס שנה לח חוב' ו אדר תשכד עמ' 12-15  
474.אילן, רמי הזכות בכפל לשומר כשיש עדים שפשע קטורת הלבונה תשנט עמ' 70-77  
475.אישון, שלמה שימוש במידע ממקום עבודה קודם כתר ו תשסח עמ' 332-339  
476.אלבק, שלום קנין בשינוי בר-אילן ד-ה תשכז עמ' 131-117  
477.אלבק, שלום הבעלות בנכסים והדרכים לסיומה בר-אילן ז-ח תשל עמ' 85-116  
478.אלברג, שמחה חצי שיעור בגזילה ובאבר מן החי הפרדס שנה נה חוב' ב מרחשון תשמא עמ' 8-6  
479.אליעז, ברוריה הגנבה בתורה ובחוקי המזרח-הקדום עבודת גמר בפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת ת"א תשלו 90 עמ'  
480.אליצור, יואל פשט חדש לדין הבא במחתרת מגדים גל' ו אלול תשמח עמ' 11-9  
481.אלתר, יהודה אריה דבר שאין בעל הבית מקפיד אם שרי ליקח ללא רשותו קובץ תורני מרכזי חוב' ו אלול תשמו עמ' קנ-קנא  
482.אנציקלופדיה מקראית גזל, גזילה כרך ג עמ' 465-464  
483.אנציקלופדיה מקראית גנבת נפשות כרך ג עמ' 538-539  
484.אנציקלופדיה תלמודית חמסן כרך טז עמ' נב-נז  
485.אנציקלופדיה תלמודית טוען טענת גנב כרך יט עמ' שמט-שעא  
486.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם מעמיד עצמו על ממונו כרך א עמ' רנד (עמ' תקמו במהדו' ב)  
487.אנציקלופדיה תלמודית ארבעה וחמישה כרך ב עמ' קסח-קעד  
488.אנציקלופדיה תלמודית גבאי, מוכס כרך ה עמ' מו-נא  
489.אנציקלופדיה תלמודית גזל כרך ה עמ' תנד-תפו  
490.אנציקלופדיה תלמודית גזל הגוי כרך ה עמ' תפז-תצה  
491.אנציקלופדיה תלמודית גזל הגר כרך ה עמ' תצה-תקט  
492.אנציקלופדיה תלמודית גזל הרבים כרך ה עמ' תקט-תקי  
493.אנציקלופדיה תלמודית גזלן כרך ה עמ' תקיז-תקכט  
494.אנציקלופדיה תלמודית גנב כרך ו עמ' קצט-רד  
495.אנציקלופדיה תלמודית גנבה כרך ו עמ' רד-רכה  
496.אנציקלופדיה תלמודית חומש [בגוזל את חברו] כרך יג עמ' שטו-שכד  
497.אנציקלופדיה תלמודית חזותא [ג: בגזל] כרך יג עמ' תמ-תמב  
498.אפשטיין, חיים ליב בענין כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה מישרים חוב' ו כסלו תשלא עמ' מט-נג  
499.אפשטיין, יעקב תקנת השבין בגזל עצי סוכה אמונת עתיך 67 אלול תשסו-תשרי תשסז עמ' 48-54  
500.אפשטיין, משה מרדכי קידושין בממון חברו וביאורים בקניני גזילה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' ריח-רכב  
501.אפשטין, יעקב קטן שהזיק או גנב חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 329-332  
502.אפשטין, יעקב החזרת רכב גנוב חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 468-472  
503.ארזי, אברהם גנבה האנציקלופדיה העברית כרך י עמ' 981-979  
504.ארנרייך, משה שינוי קונה בגזלן חמדת הארץ א תשס"א עמ' 37-46  
505.ארנרייך, משה תקנת נגזל - במזיק במסור ובדינא דגרמי חמדת הארץ א תשס"א עמ' 47-62  
506.בארי, ישראל הלכות גזילה המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך עמ' רסד-רעב  
507.בביוף, שלמה יוסף בענין טעות הגוי מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' תקב-תקז  
508.בוסל, יעקב בענין חיוב דמים וחיוב אונסים של גזלן עם התורה מהד' ג חוב' ט תשנד עמ' מד-ס  
509.בוקשפן, צבי שבח גזילה לגזלן או לנגזל קובץ בית אהרן וישראל גל' קנ אב-אלול תשע עמ' כד-לג  
510.בורודינסקי, אפרים נ' בשולי קצוה"ח [(א) על המיוחד שבחיוב ואסור גניבה] קבץ זכרון, לר' דוד שלמה קוסובסקי-שחור, ת"א תשלא עמ' לא-מא  
511.בירנבוים, בנימין בעניין גזל הגוי והפקעת שכר עבודתו דברי משפט ב תשנו עמ' שג-שטו  
512.בלויא, יעקב ישעיה פתחי החושן; ליקוטים וביאורים בהלכה, בהלכות גניבה וגזילה והשגת גבול, אונאה ומקח טעות ירושלים תשמז 42 + תנז עמ'  
513.בלום, עמרם בדין טעות עכו"ם כרם שלמה שנה ח קונטרס ח סיון-תמוז תשמה עמ' כג-כה   
514.בלומנפלד, יוסף בדיני גניבה [הערות בדברי הרמב''ם] הפרדס שנה כד חוב' א תשרי תשי עמ' 5-6  
515.בלטר, חיים יאוש בגזילה ושינוי רשות עלון שבות גל' 83 תשרי תשמא עמ' 46-24  
516.בלידשטיין, אברהם שואל שלא מדעת - שואל הוי או גזלן הוי? עלון שבות גל' 120 שבט תשמח עמ' 52-37   
517.בן שמעון, מנצור בדין גזל כלי ושברו אור המאיר, ליובל הרב ב"צ מ"ח עוזיאל, ירושלים תשי עמ' קעט-קפח  
518.בן-עזרא, משה בעיות בדיני גנבה במשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
519.בן-פורת, אליעזר איסור לקנות דבר גנוב או גזול קול התורה גל' מז תשרי תשס עמ' רמו- רנ  
520.בן-שאול, צביה דיני הגנבה במקרא ובקבצי הדינים של עמי המזרח הקדום עבודת גמר בחוג למקרא, אוניברסיטת ת"א תשלט 168 עמ'  
521.בן-שמעון, מנצור בדין גזל כלי ושברו מוריה שנה כא גל' י-יב סיון תשנח עמ' פח-צה  
522.בצלאל, שמואל בדין בעלות בדבר הנגזל מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' קעז-קפב  
523.בר-ניב (בורנובסקי), משה היבטים כלכליים בדין כפל, ארבעה וחמישה דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' ריא-רלז  
524.ברגר, ידב סוכה גזולה המאיר לארץ גל' 14 תשרי תשנט עמ' 33-44  
525.ברוידא, אליהו בגדרי חיוב 'והשיב' וחיוב 'ושילם' כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' מח-נג  
526.ברונשפיגל, אבא סוכה גזולה הפרדס שנה נג חוב' ח אייר תשלט עמ' 22  
527.ברונשפיגל, אבא דיני גניבה וגזילה (א. גוזל ע"מ למיקט ב. והשיב את הגזילה) יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 370-374  
528.בריזמן, דוב אהרן בענין גנב שטבח עבור חולה שיש בו סכנה הפרדס שנה סב חוב' י תמוז תשמח עמ' 16-14  
529.ברייטשטיין, צבי יהודה בדין אין שמין לגנב ולגזלן אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' קסח-קע  
530.ברינשטיין, משה ביאורים בענין מצוה הבאה בעבירה, ודין שואל שלא מדעת אור עולם חוב' א-ב אלול תשטו - תשרי תשטז עמ' לד-לח  
531.ברמן, שלום י' בענין גזל הגר בית יצחק שנה ח תשיט עמ' 67-68  
532.ברנד, יצחק תקנת השבין דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 437-473  
533.ברנס, אבינועם היחס למוכסים ולגבאים המאיר לארץ גל' 31 אדר תשס עמ' 54-83  
534.גוטמן, יהושע פקודת הורדוס נגד גנבים שנתפסו במחתרת אדר היקר, מקדש לש"א הורודצקי, ת"א תשז עמ' נט-סו  
535.גולדברג, זלמן נחמיה בדיני גניבה אורות עציון 9 כסלו תשמו עמ' 31-18  
536.גולדברג, זלמן נחמיה קנית נכס גנוב ושימוש בו תחומין כ (תשס) 58-66  
537.גולדברג, יצחק בגדר דין הקנאת כפל שושנת העמקים, עפולה תשמג עמ' סט-פ  
538.גולדווסר, מאיר בפלוגתא דהבבלי וירושלמי בקנין כפל והמסתעף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תקכו-תקלה  
539.גולק, אשר החוק של הורדוס המלך על עונש הגנבים ספר קלוזנר, ת"א תרצז עמ' 135-132  
540.גוסטמן, ישראל זאב הרי שלך לפניך בשומר ובגזלן ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' שכ-שכב  
541.גורביץ, אריה זאב קנין משיכה וחצר בגניבה וגזילה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תקלח-תקמא  
542.גורדון, שלמה זלמן בענין קנין גזילה ובענין אי עביד לא מהני כרם שלמה גל' קצג תשרי-חשון תשנח עמ' לד-לה  
543.גיפטר, מרדכי בענין לא תגזול מוריה שנה טז גל' ז-ח שבט תשמט עמ' מה-מח  
544.גרזולסקי, יצחק בדין גזל מצה וכתשן לקמח הפרדס שנה מ חוב' ז ניסן תשכו עמ' 13-15; חוב' ט סיון תשכו עמ' 23-25. לוינסון, יוסף פנחס: שם חוב' ח אייר תשכו עמ' 17-19. חומסקי, יחזקאל שרגא: שם חוב' י אלול תשכו עמ' 19-17, 44. מרטון, יצחק שמואל: שם שנה מא חוב' ח אייר תשכז עמ' 27-31; חוב' ט סיון תשכז עמ' 24  
545.גרליק, אליעזר בדין גזל ולא נתייאשו הבעלים הפרדס שנה כד חוב' ז ניסן תשי עמ' 16-18  
546.דה-פריס, בנימין לצורתן הקדומה של הלכות והשתלשלותו [ו: ענין 'גזל הגר' בתקופת התנאים] תרביץ שנה לג תשכד עמ' 8-19  
547.דושינסקי, ירמיהו בענין גונב ואוכל אחר הגנב ובדין לוקח ויורש מן הגנב והמסתעף משנת ירושלים תשסג עמ' קמב-קנה  
548.דיין, יוסף בענין גזילת וגניבת עכו"ם נר יום טוב ח תשנט עמ' 235-237  
549.דינקל, יעקב חיים בענין לקיחת חפצים לשימוש בלא ידיעת הבעלים מקבציאל גל' ה שבט-אדר תשמה עמ' קיז-קכו  
550.דינקל, יעקב חיים בירור בעניין שימוש הספר בלא דעת הבעלים עפ"י אומדן דעת עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' קב-קה  
551.דינקל, יעקב חיים בענין לקיטת חפצים ללא רשות ודעת הבעלים ולצורך מצוה אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תקז-תקיא  
552.האנציקלופדיה העברית גזלה כרך י עמ' 561-559  
553.הבר, צבי נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה (ביאור סוגיית גזל הגר לאור דברי הרמב"ם ומקורותיו) מעליות כ תשנט עמ' 103-138  
554.הופמן, אברהם יצחק בדין מי שנתחלפו לו כליו העמק חוב' כ תמוז תשלו עמ' סז-עג  
555.היילפרין, אלכסנדר שמואל בעניין כפייה על פי אומדנא [להכות ישראל על פי אומדנא דמוכח שגנב כדי שיודה] כרם שלמה שנה ו קונטרס ח תמוז תשמג עמ' טז-יח   
556.הכהן, אביעד דין פרוטה כדין מאה? - על הבניית שיקול הדעת בענישה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 313 תצוה תשסח 4 עמ'  
557.הלוי, הלל יצחק מציל עצמו בממון חבירו משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' עג-קג  
558.הנקין, יהודה הרצל החרמת חפצים מתלמידים תחומין ח תשמז עמ' 202-186  
559.הרמן, דב על המגמות ביחסם של התנאים לגזל הנכרי דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רמא-רמח  
560.וגשל, שאול הנהגת האדם בממון אחרים קול התורה גל' מ ניסן תשנו עמ' פח-צד  
561.וויס, יצחק ישעיה הרי שלך לפניך בגנב מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' קכט-קלג  
562.וולבה, שלמה בדין השבת גזלה ולאו הניתק לעשה הפרדס שנה כ חוב' א ניסן תשו עמ' 27-25; חוב' ב אייר תשו עמ' 31-28  
563.וולפא, אברהם ישעיה בענין גניבת שטרות מוריה שנה טז גל' א-ב שבט תשמח עמ' דט-קד  
564.וונדר, מאיר שימוש בחפצים ובספרים שלא ברשות הבעלים שמעתין גל' 100 תשן עמ' 256-260  
565.וונפסקי, יוסף בענין השבת גזל הגר כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' נב-נד  
566.ויגודה, מיכאל ונקדשתי בתוך בני ישראל - החיים והקניין ומה שביניהם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 208 אמור תשסה 4 עמ'  
567.ויינברג, י"י בענין גזל עכו"ם הנאמן שנה יא גל' טז סיון-אב תשיט עמ' 5-7  
568.וייסנשטרן, אליקים אין שמין לגנב ולגזלן (בגדרי יכולת הבעלים לכוף את הגזלן) מאבני המקום קובץ י תשנו עמ' 105-109  
569.וינרוט, אברהם זאת תורת האשם - על הגנבה ועל הגזלה ומה ביניהן פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 115 צו תשסג 4 עמ'  
570.וינרוט, אברהם גניבה וגזילה - פרקי יסוד ירושלים תשסב רסג עמ'  
571.ויס, אשר זליג בדין גזילה פחות משוה פרוטה מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ט עמ' נא-נט  
572.ויס, אשר זליג שותפים שגנבו אם כל אחד חייב בכולו מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ס עמ' שצג-שצו  
573.ויס, אשר זליג בענין פחות משו"פ בגזילה והשבה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' ו עמ' לג-מג  
574.ויס, אשר זליג בענין מעשה גניבה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' לד-לה עמ' רו-רכב  
575.ויס, אשר זליג בגדר קנין גזילה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' לו עמ' רכב-רלב  
576.ויס, אשר זליג בענין הגונב מן הגנב מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' רלב-רלז  
577.ויס, אשר זליג מציל עצמו בממון חבירו מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' נ עמ' שיט שכה  
578.ויס, אשר זליג בענין שינוי קונה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' ז עמ' מד-נ  
579.וקסלר, יעקב בירורים בשיטות הראשונים בדין גניבת וגזילת העכו"ם אור המזרח כרך מא תשנג עמ' 121-135  
580.ורהפטיג, איתמר דמי שימוש בנכס גזול (תיק 7004/לח פד"ר י"ב 249) תחומין ו תשמה עמ' 251-235  
581.ורהפטיג, איתמר גזל זמן - קפיצה לראש התור תחומין יב (תשנא) 124-132  
582.ז'ולטי, אריה בדין קרקע אינה נגזלת וסוכה גזולה בית דוד; סוכה-ביצה, זכרון יעבץ, לזכרו של רבי יעקב בצלאל ז'ולטי, חולון תשמד עמ' סז-עד  
583.זילבר, בנימין יהושע בדין שאלה שלא מדעת תבונה כרך יא תשיא עמ' קלט-קמב  
584.זילברברג, משה ג' הערות בענייני גניבה וגזילה עם התורה מהד' ג חוב' א תשמט עמ' נד-נח  
585.זלמנוביץ, אהרון בענין גזל עכו"ם הפרדס שנה יד חוב' א ניסן תש עמ' 11-10; חוב' ב אייר תש עמ' 15-16; חוב' ג סיון תש עמ' 13-15  
586.זלצר, יהודה ליב בדין תשלומי כפל בגונב אחר הגנב הפרדס שנה כה חוב' ג תשיא עמ' 1-3  
587.זסלנסקי, א"י בהלכות גזילה (מחדושי על הרמב"ם) פחד יצחק, ירושלים תשט עמ' סב-סד  
588.זעפרני, שלמה בדין גרימת מות לגנב הבא על עסקי ממונות אור תורה שנה לב תשס עמ' תרכו-תרכט  
589.זעפרני, שלמה מעילה בכספי בנק לצורך הצלת אח המאיים בהתאבדות אור תורה שנה לה תשסג עמ' פט-צב  
590.חדד, אלי שיטת הרמב"ם ב'תברא או שתייה' עלון שבות גל' 112 אלול תשמה עמ' 27-19  
591.חזן, אליהו בעניני גזלה הפרדס שנה נה חוב' ט סיון תשמא עמ' 14-12  
592.חזן, אליהו בענין גזילה מוריה שנה י גל' יא-יב מרחשון תשמב עמ' מג-מד  
593.חזן, אליהו רחמים בענין לא תחמוד ולא תשיג גבול קובץ בית אהרן וישראל שנה ב גל' ו מנחם אב-אלול תשמז עמ' כב-כג  
594.חיון, חיים קניני גזילה ושינוי דקונה בגנב שמוש חכמים תשס עמ' שעה-שעט  
595.חכמי ורבני בית הוראה אהבת שלום בדין השבת גניבה שגנב בהיותו קטן מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' רנה-רנח  
596.חפוטא, חיים בדיני תשלומי גנב וגזלן בכורים חוב' כ ניסן תשלט עמ' כז-לב  
597.טופיק, יעקב מ' בדין שליחות-יד ושל"מ משואות חוב' ד תשכג עמ' 23-26  
598.טננבוים, צבי מצה גזולה הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 19-13  
599.טשרנוביץ, חיים שיטת גנבה וגזלה על פי דיני ישראל בתורה ובתלמוד (פרקים מתוך השעורים שנקראו בישיבה הגדולה באודיסה) אודיסה תרסח 54 עמ'  
600.טשרנוביץ, חיים שעורים בתלמוד. כרך א חלק א: מבוא למסכת בבא קמא ווארשא תרעג 121 עמ'  
601.יגל, יהושע סדרי שינוי בגזילה ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 34-13  
602.יגל, יהושע גדרי חיוב הגזלן וקניני גזלה ניב המדרשיה גל' טז-יז תשמג-תשמד עמ' 52-13  
603.יוסף, עובדיה [חובת בקשת מחילה מהנגזל] אור תורה שנה יד חוב' ח תשרי תשמב עמ' ג   
604.יפרח, אלדד ,והשיב את הגזילה אשר גזל" - השבת הגזלה והענשת הגזלן פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 67 ויקרא תשסב 4 עמ'  
605.ירון, ראובן 'להבחין בין יום ובין לילה' הפרקליט כרך י תשיד עמ' 155-152  
606.ישראלי, שאול בענין איסור לא תגזול בקרקעות חמדת הארץ א תשס"א עמ' 17-23  
607.כ"ץ, דניאל גזל קטן מגוי תחומין כט תשס"ט עמ' 46-53  
608.כהן, אהרן להגדרת גנבה וגזלה (בממון ובנפשות) בית יוסף שאול חוב' א תשמה עמ' 48-40  
609.כהן, יהושע בענין תקנת נגזל    
610.כהן, כפיר יאוש ושינוי רשות בדעת הרמב"ם ויען שמואל י תשסז עמ' תרעד-תרפה  
611.כהן, כרמיאל האם מותר לגנוב או לגזול ממון גויים? בשדה חמ"ד שנה מב חוב' א תשנט עמ' 27-32  
612.כלאב, אברהם יצחק בדין גנב [בענין תשלומי גניבה] לחי ראי, לזכר א"י רענן, תשכא עמ' קסז-קע  
613.לוי, סיני מעמד חפץ גזול ביד גזלן חמדת הארץ א תשס"א עמ' 72-84  
614.לויטן, אשר ניסן בדין תשלומי כפל בשומרים הפרדס שנה יח חוב' יב אדר תשה עמ' 25-27; שנה יט חוב' ג סיון תשה עמ' 34-36; חוב' ח חשון תשו עמ' 33-34  
615.לוין, חיים יצחק המושג 'שליחות יד' לאור המכילתא דרשב"י ושני התלמודים בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 117-99; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 191-173  
616.ליבוביץ, ברוך בר בענין קניין ושינוי בגזילה שערי בינה א תשמח עמ' לח-מ  
617.ליונשטם, שמואל אפרים גנבה אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 536-537  
618.ליכטנשטיין, אהרן בענין חצי דבר בגניבה ומכירה בנפש בית יצחק תשיח עמ' 87-80  
619.ליכטנשטיין, מאיר אליהו לשמועת הפתיחה של פרק מרובה משלב גל' לה חורף תשס עמ' 53-74  
620.ליפשיץ, ברכיהו גנב שבא במחתרת תרביץ שנה נד תשמה עמ' 215-205  
621.לפיאן, אריה ליב בענין טוען טענת גנב ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תכב-תכד  
622.לפיאן, שמואל בענין חיוב ארבעה וחמישה שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שצד-שצז  
623.לפיד, שמעון חזרה קרן לבעלים אורות עציון כ אלול תשנ"א עמ' 16-27  
624.מגן, אלעזר הצלת עצמו בממון חבירו בלכתך בדרך חורף תשסד עמ' 82-86  
625.מוגרבי, אשר בטענת גנובים בכלים העשוים להשאיל ולהשכיר מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' קפט-קצד  
626.מילר, שמואל בענין כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה שערי בינה א תשמח עמ' צו-קא  
627.מינץ, יודה אריה בענין שינוי קונה עם התורה מהד' ג חוב' ו תשנב עמ' כו-לג  
628.מרגליות, מאיר בדין יאוש קונה בגזילה ואבידה קול התורה גל' מד ניסן תשנח עמ' רלב-רלז  
629.מרמרוש, ישראל גדרי הערכת שויות החפץ לענין תשלומי נזיקין, גזילה ועוד צהר יד תשסה עמ' רנב-רסד  
630.נאמן, אריה תקנת השוק בראי החוק מול ההלכה ארחות 55 ערב ראש השנה תשסד עמ' 26-29  
631.נחומי, מרדכי חיובי השבה בגזילה שהוזלה לפחות משוה פרוטה שמוש חכמים תשס עמ' שפה-שפח  
632.נייהוז, משה בענין פיקוח נפש דוחה גזל נר מערבי א עמ' רצה-רצו  
633.סבג, עדיאל דין יאוש בגזילה ממעיין מחולה גל 8 אלול תשנט עמ' 84-108  
634.סגל, פינחס בגדר מטבע שנפסל לענין גזל והלואה בית אהרן וישראל גל' קכא תשרי-חשון תשסו עמ' לט-מג  
635.סולוביצ'יק, יוסף דב הקדמה לפרק מרובה לפי סדר הרמב"ם כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' יג-לט  
636.סלר, יוסף גניבה ע"י שליח וגניבה בשוגג בנתיבות ים ד תשלג עמ' צח-קיב  
637.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי דין אמת לאמיתו [בענין עונשו של גנב בכפל] ברכה למנחם, ספר היובל לרבי מ"צ אייכנשטיין, סט. לואיס תשטו עמ' 64-66  
638.עוזר, אליעזר בגדרי קניני גזילה בנתיבות ים ד תשלג עמ' כה-כט  
639.ערוסי, צפניה דבר הלמד מעניינו בסוגית "לא תגנוב" המאיר לארץ גל' 10 סיון תשנח עמ' 39-45  
640.ערוסי, רצון בית כנסת שחלקו נבנה בשטח פרטי תחומין כב (תשסב) 45-49  
641.ערוסי, רצון עונשו של גנב - תיקון עצמו ופיצוי הגנב תחומין כט תשס"ט עמ' 76-80  
642.פאם, אברהם יעקב איסור גניבה דרך שחוק המתיבתא ניסן תשמד עמ' קיד-קיז  
643.פוזן, יעקב ישראל בענין השבת גניבה והשבת שאלה שמוש חכמים תשנז עמ' רכד-רכח  
644.פולק, יעקב זעקל איסור גניבה וגזילה ושואל של"מ מעכו"ם  קול התורה גל' מו ניסן תשנט עמ' רנא- רנח  
645.פטשניק, שלום שיטת הרמב"ם ב'תברא או שתיא' הדרום חוב' ג אלול תשיז עמ' 43-45  
646.פיקסלר, אלישע לא תגנוב (דיון בפיסקה מתוך מכילתא דר"י) ממעיין מחולה גל' 10 ניסן תשסא עמ' 83-101  
647.פכטר, עדו שם חמסן ומכירה באונס (ב"ב מז, ב; מח, א) מעליות כז-כח תשסח עמ' 30-41  
648.פרדס, חיים שיטות הראשונים בדין תקנת השבים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' ל-מ  
649.פרטמן, נחמיה גונב על מנת למיקט קול התורה גל' מב ניסן תשנז עמ' קסט-קעד  
650.פרלמן, ירוחם יהודה ליב גנב ומכר ואח"כ הקדיש ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קנג-קנד  
651.פרמן, יצחק זאב בגדר החיוב דתשלומי דו"ה מוריה שנה יא גל' יא-יב מרחשון תשמג עמ' נא-נז  
652.פרנקל, יצחק ידידיה פליט השואה שהציל עצמו בממון אחיו תחומין א תשם עמ' 307-303  
653.ציון, עזריאל בנה על שטח חבירו בשוגג האם חייב לסתור הכל או סגי בתשלום מקבציאל גל' לה תשרי תשסט עמ' תמא-תמו  
654.צינוירט, דוד אריה בענין יסוד חיוב טביחה ומכירה בתשלומי ארבעה וחמשה בית אהרן וישראל גל' קיז שבט-אדר תשסה עמ' נ-נח  
655.ציפרינוביץ, א' הגנבה והגזלה בכתבי הקודש השלח כרך כד תרעא עמ' 528-536  
656.ציצוביץ, מאיר ; רוזנבלט, ישי קנייני גזלה בלכתך בדרך כו קיץ תשסח עמ' 59-66  
657.קאהן, חיים בגדרי מסור ומציל עצמו בממון חבירו קול התורה גל' מה תשרי תשנט עמ' רלו-רמו  
658.קאהן, משה אהרן יהרג ואל יעבור באיסור גזל נר מערבי ג כסלו תשנב עמ' סא-סג  
659.קובלסקי, צבי בדין גזל בפחות משוה פרוטה הנאמן שנה יג גל' כב ניסן תשכא עמ' 19-18  
660.קוטלר, מלכיאל בדין בא במחתרת עם התורה מהד' ב חוב' יב תשמז עמ' ריג-ריט  
661.קויפמן, נפתלי בענין שינוי קונה וחובת תשלומי דמים זרע יעקב גל' ט אלול תשנז עמ' קכג-קלא  
662.קוסובסקי, יצחק בדין גזילה בקרקעות ספר היובל לרבי שמעון שקאפ, וילנא תרצו עמ' צד-צו  
663.קופשיץ, אפרים בדין החולק עם הגנב אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תקנז-תקנח  
664.קוק, שאול חנא הולכת הגזילה אחר הנגזל סיני כרך לד תשיד עמ' רפא-רפג; עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 182-180  
665.קורן, אברהם אליהו בענין הגונב אחר הגנב מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 111-129  
666.קירשנבוים, שמעון בהגדרת דין "שינוי" ו"שבח" בגזילה משנת ירושלים תשסג עמ' קכ-קלב  
667.קליבנסקי, שמואל חיים בדין גזל בפחות משוה פרוטה ברכה למנחם, ספר היובל לרבי מנחם צבי אייכנשטיין, סט. לואיס תשטו עמ' 87-90  
668.קלפפיש, משה יוסף בדין 'מעכב ממון חבירו' [חייב באונס אם לא החזיר את הפיקדון] הפרדס שנה נח חוב' ו אדר א-ב תשמד עמ' 13-11; חוב' ז ניסן תשמד עמ' 22-20  
669.קלפפיש, משה יוסף בדין עושק ממון חבירו אם חייב באונסין הפרדס שנה ס חוב' ו אדר א-ב תשמו עמ' 19-17  
670.קמאי, אליהו ברוך המקדש בגזל לאחר יאוש ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שפז-שפט  
671.קפלן, אברהם אליהו בדין גזלת נכרי, אבדתו, טעותו, הפקעת-הלואתו ודינא דמלכותא דברי תלמוד, חלק א ירושלים תשיח עמ' קע-קעז  
672.קפלן, אריה ליב בענין השבת גזילה הפרדס שנה מ חוב' ה שבט תשכו עמ' 15-14  
673.קרויס, שמואל למי השדה קנוי בארץ ישראל לפי משפט הרומים? המשפט כרך ב תרפז-תרפח עמ' 16-9  
674.קרומביין, אליקים חיוב כפל והזמה כמעשי בית דין עלון שבות גל' 165 תשרי תשסו עמ' 131-142  
675.קריסלוב, יצחק ביאור דעת התוס' והרא"ש הפרדס שנה מה תשלא חוב' ב עמ' 22-24  
676.קרלין, מאיר השבה ותשלומין בגזלה תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 172-169  
677.קרצ'מר-רזיאל, יואל על מוכסים וגזלנים, גויים ואחרים (ב"ק קיג) משלב גל' לח אלול תשסג עמ' 33-53  
678.רבינוביץ, נתן דוד גדרי חילוקי דינים בין רודף לבא במחתרת מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' נו-סח  
679.רוזנברג, ברוך בדין תברה או שתיה תורה אור, לזכר הרב אי"י ארבוז, שנגהי תשו עמ' לו-לח  
680.רוזנברג, יעקב יעילותה של חנינה למחזיר גנבתו: ההשלכה הכלכלית של הכלל התלמודי: מודה ב(עבירת) קנס פטור (מן הקנס) עיוני משפט כר' כו חוב' 3 אדר ב תשסג עמ' 865-886  
681.רוזנברג, ישראל שני חידושים בשיטת הרמב"ם [א. שיטת הרמב"ם באדם המזיק באונס. ב. שיטת הרמב"ם בגזל צמר וצבעו או נפצו ולבנו.] מעליות כו תשסו עמ'80-83  
682.רוזנטל, אליעזר מ. בענין קנין יאוש בקרקעות אי מהני קובץ בית אהרן וישראל גל' קמד אב-אלול תשסט עמ' לד-לט  
683.רוזנטל, בן-ציון בענין הבא במחתרת הפרדס שנה לד חוב' ב חשון תשך עמ' 16-19. המשך: בדין רוצח שהרג לגואל הדם. שם, חוב' ה שבט תשך עמ' 23-20  
684.רוזנפלד, עמיחי איסור גזלה ואיסור גניבה מעליות כו תשסו עמ' 84-91  
685.רוט, אליעזר בעניני קניני גזילה בית אהרן וישראל גל' קכה סיון-תמוז תשסו עמ' מז-סא  
686.רוטמן, שרגא בדין תקנת מריש הגזול בסוכה אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' תמח-תנ  
687.רכניץ, עדו קנייני גזלן חמדת הארץ א תשס"א עמ' 85-105  
688.רקוב, יו"ט ליפמאן בענין קנין יד בגניבה ספר זכרון להרב חמ"י שניידר, לונדון תשיז עמ' 50-53  
689.רקובר, נחום תקנת השבים מנחה ליצחק, קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה, ירושלים תשנט עמ' 135-144  
690.רקובר, נחום תקנת השבים ניצני ארץ יב אייר תשנח עמ' 342-351  
691.רקובר, נחום בעיות יסוד בהלכות גניבה במשפט העברי סיני כרך מט תשכא עמ' יז-כח, רצו-שז, שעח-שפו  
692.רקובר, נחום גניבת פחות משוה פרוטה לחי ראי, לזכר א"י רענן, תשכא עמ' קצד-קצו  
693.רקמן, דוד נאנס ברשות הבעלים המאור שנה ב חוב' ה שבט תשיא עמ' 3-4  
694.שביב, יהודה שקר וגזל, יהרג ואל יעבור שמעתין שנה טז גל' 58 סיון תשלט עמ' 51-48  
695.שוב, זבולון מצה גזולה צהר ב תשנח עמ' קנז - קסא  
696.שוורץ, אודי קידושין בגזל דידה מעליות יג תשנג עמ' 33-59  
697.שולמן, שמריה בעניני שפיכות דמים (על הריגת הבא במחתרת) הדרום חוב' לט ניסן תשלד עמ' 85-82  
698.שוסטל, דוד בענין קרקע אינה נגזלת פדות טוביה, ספר זכרון לרבי גימפל אביגדור וויס, ירושלים תשסה עמ' תפא-תפז  
699.שחור, יאיר המקבל עודף יותר על המגיע לו קטורת הלבונה תשנט עמ' 7-12  
700.שחם, יואב הקנאת כפל לשומר עלון שבות גל' 152 חשון תשנט עמ' 143-152  
701.שטינהרטר, שלמה בענין גזלן ומלוה בריבית הבאים לצאת ידי"ש אוצרות ירושלים א תשנט עמ' נב-נה  
702.שטרוזמן, אורי השבת הגזילה ותקנת השוק הפרקליט כרך לב תשלח-תשם עמ' 15-8  
703.שטרית, גבריאל בגדרי השבה בגניבה וביאור פלוגתא דר"ע ור' ישמעאל בשומר שגנב [ב"ק קיח, א] מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שלו-שמג  
704.שטרן, שמואל אליעזר פקוח נפש דוחה איסור גזל ומזיק זכור לאברהם תשס-תשסא עמ' תשצה-תשצט  
705.שטרן, שמואל אליעזר בענין גזל מפני דרכי שלום זכור לאברהם, לזכר א"מ בלאו, ב"ב תשלג עמ' כא-כד  
706.שיינברגר, עקיבא משה בענין גזל שינה והמסתעף אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' קכה-קלג  
707.שיינקר, שמואל הלל בענין המזיק את חבירו אם יש בו לאו דלא תגזול אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' כט-ל  
708.שכטר, נחום שמריה גר שקדש אשה בגזל שגזל בגיותו [בענין בן נח שגזל אם מחויב בהשבה] נעם ד תשכא עמ' רלח-רמג  
709.שמאהל, יעקב דוד  להוציא ממון מבאנק בטעות עכו"ם  קול התורה גל' נ ניסן תשסא עמ' רסד-רסח   
710.שמואלביץ, רפאל בגדר חיוב דמים בגזלה מוריה שנה כח תמוז תשסו עמ' פז-צו  
711.שעיו, רחמים בענין קנית חפצים גנובים מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 163- 156  
712.שפיצר, אברהם חיים בענין ניחא ליה לאינש למעבד מצוה בממוניה באהלי יעקב אדר ב תשמא עמ' יח-לב  
713.שפירא, יעקב והשיב את הגזילה אשר גזל - הגזלת וגם ירשת? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 201 ויקרא תשסה 4 עמ'  
714.שפירא, נפתלי צבי יהודא בדין שופר הגזול ומצוה הבאה בעבירה לשמש שם אהל, ספר זכרון לרבי משה שמואל שפירא, ירושלים תשסז עמ' תלח-תנז  
715.שצקס, אברהם אהרן בדין נמכר בגניבתו הפרדס שנה טז חוב' ט כסלו תשג עמ' 32-33  
716.שרים, מתתיהו בדין מצוה ומכשירי מצוה הבאים בעבירה במצוות: סוכה, לולב, ושופר שאינם שלו, ואם יש לברך בכי האי גוונא על המצוות הללו המאסף שנה ה תשמג עמ' 580-575  
717. Alt, Albrecht  Das Verbot des Diebstahls im Dekalog  Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, 1, Munchen 1959, p. 333-340.   
718. Bernat, Haskell M.  Punitive damage for theft in the Talmud  Dissertation N.Y. 1961, 4 + 69 p.  
719. Bialoblocki, Samuel  Diebstahl  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 5, p. 1103-1108  
720. Broyde, Isaac  Tax-gatherers (מוכסין)  Jewish Encyclopedia 12, p. 69  
721. Cohen, Benjamin  The talmudic law concerning the alteration of objects obtained by robbery  Jewish Forum 10 (1927), p. 348-353 (also publ. separately).   
722. Cohen, Boaz  Contrectatio in Jewish and Roman law  M?langes Fernand de Visscher, 1949, vol. 1, p. 133-156 = Revue Internationale des Droits del'Antiquite 2 (1949), p. 133-156 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 409-432  
723. Cohn, Haim H.  Oppression  Encyclopedia Judaica 12, p. 1435-1436 = Principles of Jewish law, p. 497-498  
724. Cohn, Haim H.  Theft and robbery  Encyclopedia Judaica 15, p. 1094-1098 = Principles of Jewish law, p. 492-497  
725. Cohn, Marcus  Diebstahl  J?disches Lexikon 2, p. 158-160 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 145-146  
726. Cohn, Marcus  Hehlerei  J?disches Lexikon 2, p. 1505-1508 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 151-152  
727. Daube, David  Some comparative law - furtum conceptum  Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis 15 (1937), p. 48-77  
728. Dembitz, Lewis N.  Robbery  Jewish Encyclopedia 10, p. 434-437  
729. Dembitz, Lewis N.  Theft and stolen goods  Jewish Encyclopedia 12, p. 123-124  
730. Easton, Burton Scott  Thief  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2972  
731. Enciclopedia Judaica Castellana  Rapto  Vol. 9, p. 54  
732. Encyclopedia Talmudica  No man is brazen to his creditor's face אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו Vol. 1, p. 666-670  
733. Encyclopedia Talmudica  A person cannot control himself where his property is concerned אין אדם מעמיד עצמו על ממונו Vol. 1, p. 670-671  
734. Encyclopedia Talmudica  Multiple restitution ארבעה וחמשה  Vol. 2, p. 666-681  
735. Forster, G.  Diebstahl und Raub im Gesetze Hammurabis  Zeitschrift fur Assyriologie und Verwandte Gebiete 28 (1913-14), p. 337-340  
736. Gottstein, M.H.  Du sollst nicht stehlen  Theologische Zeitschrift 9 (1953), p. 394-395  
737. Hoffmann, David  Eine geanderte Mischna R. Akiba's [that which was robbed from a proselyte - Baba Kama 110a]  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 15 (1888), p. 174-178  
738. Horst, Friedrich  Der Diebstahl im Alten Testament  Festschrift P. Kahle, 1935, p. 19-28 = Gottes Recht, Munchen 1961, p. 167-175  
739. Jackson, Bernard S.  Some comparative legal history: Robbery and brigandage  Georgia Journal of International and Comparative Law 1 (1970), p. 45-105  
740. Jackson, Bernard S.  Foreign influence in the early Jewish law of theft  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 18 (1971), p. 25-42 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 235-249  
741. Jackson, Bernard S.  Theft in early Jewish law  Oxford 1972, 17 + 316 p.   
742. Jackson, Bernard S.  Principles and cases: the theft law of Hammurabi  In: Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 64-74  
743. Jung, Moses (ed.)  The Jewish law of theft, with comparative references to Roman and English law  Philadelphia 1929, 6 + 145 p. = Studies in Jewish Jurisprudence 4 (1976), p. 1-151.   
744. Kaatz, Saul  Die talmudische Diskussion ?ber das 'Funftel'  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 1 (1914), p. 434-437  
745. Kisch, Guido  The 'Jewish law of concealment'  Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 1 (1938), p. 3-30.   
746. Kisch, Guido  Das 'j?dische Hehlerrecht'  In: Forschungen z. Rechts- und Sozialgeschichte der Juden in Deutschland wahrend des Mittelalters, Stuttgart 1955, p. 107-136  
747. Margoliouth, D.S.  A Jewish-Persian law report  Jewish Quarterly Review 11 (1899), p. 671-675  
748. Meyer, Herbert  Das j?dische Hehlerrecht  In: Entwertung und Eigentum in deutschen Fahrnisrecht, Jena 1902, p. 166-278.   
749. Meyer, Herbert  Das j?dische Hehlerrecht  Deutsche Rechtswissenschaft 2 (1937), p. 97-111  
750. Meyer, Herbert  Das Hehlerrecht der Juden und der Lombarden  Forschungen zur Judenfrage 1 (1937), p. 92-109  
751. Milgrom, Jacob  The missing thief in Leviticus 5,20 ff  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 22 (1975), p. 71-85  
752. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Aneignung  J?disches Lexikon 1, p. 310-311  
753. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Einbruch  J?disches Lexikon 2, p. 308-309  
754. Tschernowitz, Chaim  Der Einbruch nach biblischem und talmudischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 25 (1910-11), p. 443-458  
755. Tschernowitz, Chaim  Der Raub nach biblisch-talmudischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 27 (1912), p. 187-196  
756. Winer, G.B.  Diebstahl  Biblisches Realworterbuch 1, p. 268-269  
757.[אמסל, מאיר] העורך היש גזל בבולים ובספרים המאור שנה יב קונ' ח תמוז תשכא עמ' 36-37  
758.תפילנסקי, ראובן שלמה בענין גזל או לקח מחמשה בנ"א אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תשב-תשה  

י. עונשין > עבירות > אונאת דברים. גנבת דעת

 מחברכותרתספרביקורת
759.אורי, זלמן אונאת דברים הפרדס שנה לה חוב' ה שבט תשכא עמ' 22-21  
760.אזולאי, מכלוף אונאת דברים כתלנו יג תשן עמ' 114-119  
761.אנציקלופדיה תלמודית גנבת דעת כרך ו עמ' רכה-רלא  
762.אפשטין, יעקב חשש גניבת דעת חבל נחלתו ג תשסד עמ' 277-281  
763.בוצ'קו, שאול אונאת דברים קול מהיכל ב אלול תשנה עמ' 77-82  
764.בלייך, יהודה דוד אונאת דברים הדרום חוב' לה ניסן תשלב עמ' 143-140  
765.בקשי-דורון, אליהו פרסום צדקה כהלכה (גניבת דעת הבריות) שערי צדק ד תשסג עמ' 323- 331  
766.היין, שמואל יוסף בענין גניבה וגזילה (בדין גניבת דעת) בית יצחק כרך ל תשנ"ח עמ' 313-328  
767.הילדסהיים, יעקב מסחר וצרכנות כהלכה: התייחסות ההלכתית למוצרים פגומים כתר ג תשס 505 עמ'  
768.הלוי, חיים דוד תשובה בענין איסור אונאת דברים נקימה ונטירה שנה בשנה תשנב עמ' 217-224  
769.הלוי, חיים דוד אונאת דברים כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' סא-סח  
770.וינטר, אלימלך בירורים באונאת דברים מורשתנו יא תשנז עמ' 51-73  
771.ורהפטיג, איתמר הגנת הצרכן לאור ההלכה; חלק ראשון: רמת מחירים ושכר תחומין א תשם עמ' 488-444; חלק שני: אונאה ומקח טעות. שם ב תשמא עמ' 492-470; חלק שלישי: מקח טעות וגניבת דעת. שם ג תשמב עמ' 370-334; חלק רביעי: השבה ואחריות. שם ד תשמג עמ' 403-382  
772.יצחק, הרצל הלל האם מותר לא לדייק בגיל לצורך שידוכין בית הלל גל' מ טבת תשע עמ' לג-לז  
773.לנדאו, שמואל יאיר גניבת דעת כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 101-98  
774.סופר, יעקב חיים בדין אונאת דברים מקבציאל גל' ט שבט-מנחם אב תשמו עמ' מא-סה  
775.סופר, יעקב חיים קונטרס בענין גדרי לאו דכל אלמנה ויתום לא תענון מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' קעח-קצד  
776.קארפ, משה מרדכי בענין איסור גניבת דעת במקח וממכר פתח העיר מודיעין עילית תשסו עמ' נח-סה  
777.קארפ, משה מרדכי  איסור גניבת דעת במקח וממכר  קול התורה גל' נ ניסן תשסא עמ' רנו- רסד  
778.קוליץ, יצחק בענין אונאת דברים תורה שבעל פה לו: עמ' מא-מד, תשנה  
779.שוורץ, חיים הונאת הגר - עיון במקרא ובמכילתות עלון שבות גל' 166 אייר תשסו עמ' 183-195  
780.שרמן, אברהם יחס ההלכה כלפי אחינו שפרשו מדרך התורה והמצוות [אהבת הריע, תוכחה ועוד] תחומין א תשם עמ' 318-311; [חלק שני. איסור אונאת דברים] ב תשמא עמ' 271-267; פיקוח נפש בשבת כלפי הפורשים מדרך התורה. ג תשמב עמ' 29-24. עמנואל, יונה: בענין איסור אבטחה לטיולים הכרוכים בחילול שבת. המעין כרך כה גל' א תשרי תשמה עמ' 59-57 
781. Cohn, Haim H.  Fraud  Encyclopedia Judaica 7, p. 110-111 = Principles of Jewish law, p. 498-499  
782. Dukes, Leopold  Nothluge  Jeschurun, Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. J. Kobak, 3 (1859), p. 41  
783. Encyclopedia Talmudica  Vexation through words אונאת דברים  Vol. 1, p. 431-434   
784.תמרי, מאיר חינוך לעסקים לא אתיים (על איסור העתקה בבחינות) בשדה חמ"ד שנה לט חוב' ה-ו תשנו עמ' 65-70  

י. עונשין > עבירות > מורד במלכות

 מחברכותרתספרביקורת
785.אפשטין, יעקב מורד במלכות תחומין י (תשמט) 90-107  
786.בן חורין, מיכאל; אפשטין, יעקב מלכות ודמוקרטיה [מורד ברשויות מדינת ישראל] תחומין יא (תשן) 102-104  
787.גרשוני, יהודה בדין מורד במלכות בית דוד [אוצר המשפט חלק א ערך 6997 ,3848] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קסח-קע  
788.גרשוני, יהודה בדין מורד במלכות בית דוד אור המזרח שנה ה חוב' ג-ד אלול תשיח עמ' 14-16  
789.וולנר, משה דוד דיני מורד במלכות וזכות החנינה התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' נג-ס  
790.ויגודה, מיכאל "אך בה' אל תמרדו" - מרד והמרדה פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 287 שלח תשסז 4 עמ'  
791.זולדן, יהודה מרד, הדחה ומרי נגד המנהיגות תחומין כז (תשסז) עמ' 159-168  
792.זולדן, יהודה מילוי פקודה במצב של חוסר אמון בפיקוד צהר כט אייר תשסז עמ' 21-32  
793.פדרבוש, שמעון המרידה במדינה לפי המשפט העברי הדאר שנה לא תשיב-תשיג עמ' 266-265, 286-285, 305  
794.רוזנטל, בן ציון בענין מורד במלכות בית דוד אור המזרח שנה א טבת תשיט עמ' 22-20  
795.שגיב, אוריה עיונים בפרשת מורד במלכות מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 279-288  
796. Eisenstein, Judah David  Treason  Jewish Encyclopedia 12, p. 237-238  
797. Greenberg, Moshe  Rabbinic reflections on defying illegal orders: Amasa, Abner and Joab  Judaism 19 (1970), p. 30-37 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 211-220  
798. Knierim, Rolf מרד  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 925-928  
799. Lesetre, Henri  Sedition (mered)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1560  

י. עונשין > עבירות > מסית ומדיח. עיר הנידחת

 מחברכותרתספרביקורת
800.אלבוים, יצחק שלמה בדין נעשית מצותן באשרה ובעיר הנדחת קול התורה גל' לג תשרי תשנג עמ' נג-נז  
801.בלום, מרדכי ברוך בענין עידי עיר הנדחת כרם שלמה גל' קפה כסלו-טבת תשנז עמ' מה-מו  
802.בן-מנחם, יצחק מאיר מסית ומדיח ונביא השקר, ואליו תשמעון בנביא האמת מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 124-161  
803.בן-שמעון, שלמה דרכי השיפוט והענישה המיוחדים במסית המאסף שנה ב תשם עמ' 540-532  
804.בנמלך, מוטי בדברי הרמב"ם בדין עיר נידחת עלון שבות גל' 129 סיון תש"ן עמ' 89-98  
805.גוטמן, יחיאל מיכל עיר הנדחת במשפט הקאנוני המשפט העברי ג תרפח עמ' 83-88  
806.גרינבאום, אהרן עיר הנדחת בערי מקלט הדרום חוב' כ תשרי תשכח עמ' 119-109  
807.דנישבסקי, יחיאל הלל בענין עיר הנדחת בית יצחק תשיב עמ' 113-110  
808.הפטרמן, א' 'אין עושין עיר הנדחת אלא בבית דין של שבעים ואחד, ואין עושין עיר הנדחת בספר' בית הלל, ליובל הרב הלל פוסק, ת"א תשיא עמ' 107-105  
809.ויס, אשר זליג בענין אין טוענין למסית מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ו עמ' לב-לה  
810.טיילור, נחמיה הסתה לדבר עבירה מגל יא תשנה עמ' 71-78  
811.ישראלי, שאול ישיבה ביריחו ודיני עיר הנידחת שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 494-489  
812.לנדא, משה יהודה ליב האם תשובה מועלת לאנשי עיר הנדחת פעמי יעקב נו אב תשסד עמ' כה-כט  
813.מילן, חנוך בדין עיר הנדחת בית יצחק תשיח עמ' 88-98  
814.סורוצקין, זלמן בענין עיר הנדחת ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 174-171  
815.סינגר, העניך בדין עיר הנדחת הפרדס שנה יב חוב' ט כסלו תרצט עמ' 14-15  
816.פינקל, משה שללה ולא שלל שמים יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' עח-פח  
817.צמל, אפרים המצוה של שנאת המסית פרי הארץ גל' ו חשון תשמג עמ' 8-6  
818.קוקיס, זאב בדין עיר הנדחת ומדיחיה שערי תורה קובץ ו שבט תשכא עמ' מג-מו  
819.רבינוביץ, נחום אליעזר הדרן על מסכת סנהדרין הדרום חוב' יח תשרי תשכד עמ' 118-110  
820.רוזנטל, בן-ציון בענין מדיחי עיר הנדחת המאור שנה י קונ' ג טבת תשיט עמ' 6-8  
821.רקובר, נחום לא יומתו אבות על בנים; הלכת הרמב"ם בדבר עונש הטף בעיר הנידחת דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קפט-רט  

י. עונשין > עבירות > כשפים

 מחברכותרתספרביקורת
822.אופיר, נתן מדיטציה במבט יהודי תחומין יח (תשנח) 408-418  
823.אנציקלופדיה תלמודית אחיזת עינים כרך א עמ' ריד-רטז (עמ' תס-תסג במהדו' ב)  
824.אנציקלופדיה תלמודית חובר חבר כרך יג עמ' א-ד  
825.ארצי, פנחס כשפים אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 365-348  
826.בזק, יעקב למעלה מן החושים; על תופעות על-חושיות במסורות יהודיות ובמחקרי ימינו [אוצר המשפט חלק א ערך 7017] מהד' שניה מתוקנת, ת"א תשמו  
827.בזק, יעקב הלכות כשפים והלכות נטיעת קישואים בר-אילן ו תשכח עמ' 166-156  
828.בזק, יעקב למעלה מן החושים - על תופעות על-חושיות במסורות יהודיות ובמחקרי ימינו ת"א תשכח  
829.ליכטנשטין, יחזקאל עליה לקבר ותפילה שם - דרישה אל המת? תחומין כ (תשס) 188-196  
830.פיינשטיין, משה בענין איסור אחיזת עינים ועשיית Magic Show עם התורה מהד' ג חוב' יב תשנה עמ' ז-יב  
831.פיקסלר, דרור אסטרונומיה ואסטרולוגיה במשנת הרמב"ם תחומין יט (תשנט) 439-447  
832.קורמן, אברהם יחס התורה לכישוף ניב המדרשיה גל' טז-יז תשמג-תשמד עמ' 170-149  
833.קליין, אלכסנדר אחיזת עיניים דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 457 תשסב 3 עמ'  
834.קריזר, צבי איסור ניחוש בבן נח קול התורה גל' נו ניסן תשסד עמ' קנא-קנז  
835.שביב, יהודה תחליפי אמונה; משהו על דרכי האמורי תחומין יט (תשנט) 411-416  
836.שוורץ, זכריה אגרת ר' אברהם ב"ר חייא הנשיא שכתב לר' יהודה ב"ר ברזילי על שאלה בכלדיים [ספר יובל לכבוד אדולף שווארץ], ברלין-ווינא 1917 עמ' 23-36  
837. Cohn, Haim H.  Sorcery  Encyclopedia Judaica 15, p. 163-164 = Principles of Jewish law, p. 515-516  
838. Davies, T. Witton  Witch, witchcraft  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3097-3098  
839. Denham, Joshua Fred.  Witchcraft  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1119-1122  
840. Driver, S.R.  Witchcraft in the Old Testament  Journal of the Royal Asiatic Society, London (1943), p. 6-16  
841. Encyclopedia Talmudica  A ghost אוב  Vol. 1, p. 312  
842. Encyclopedia Talmudica  Optical deception אחיזת עינים  Vol. 1, p. 570-573  
843. Guillaume, Alfred  Magical terms in the Old Testament  Journal of the Royal Asiatic Society, London 1942, p. 111-131; 1943, p. 251-254; 1946, p. 79-80.   
844. Joel, D.  Der Aberglaube und die Stellung des Judenthums zu demselben  2 vols., Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars Breslau, 1881, 116 p.; 1883, 65 p.  
845. Low, Leopold  Zur talmudischen Mantik  Ben Chananja 9 (1866), p. 329-335 = Gesammelte Schriften, vol. 2, Szegedin 1890, p. 105-114  
846. Winer, G.B.  Zauberei  Biblisches Realworterbuch 2, p. 718-721  
847. Zentgraff, Johann J. (praes.); Bleicher, Johann Jacob (resp.)  Ex legibus Ebraeorum forensibus contra magiam, de speciebus divinationum magicarum et vana observantia..  Dissertation Argentorati (Strasbourg) 1694   
848. Zentgraff, Johann J. (praes.); Le Conte, Johann Georg (resp.)  Ex legibus Ebraeorum forensibus contra magiam, de divinationibus magicis, eaque occasione de virgula divina et divinatione Jacobi Aymari... sicariorum et furum investigandorum causa facta...  Dissertation Argentorati (Strasbourg) 1694   
849. Zentgraff, Johann J. (praes.); Spoor, Johann Friedrich (resp.)  De Ll. [legum] Ebraeorum forensium contra magiam ratione et usu politico et poena magorum...  Dissertation Argentorati (Strasbourg) 1694   
850. Zentgraff, Johann J. (praes.); Treitlinger, Johann Christian (resp.)  Legum Ebraeorum forensium contra magiam explicatio moralis..  Dissertation Argentorati (Strasbourg) 1693, 26 p.   
851. Zentgraff, Johann J. (praes.); Wolff, Johann Daniel (resp.)  Ex legibus Ebraeorum forensibus contra magiam, de maleficio magico..  Dissertation Argentorati (Strasbourg) 1694   
852.[טור סיני] טורטשינר, נ"ה דרישה אל המתים בתקופת המקרא מנחה לדוד, ליובל ר' דוד ילין, ירושלים תרצה עמ' סט-עז  

י. עונשין > עבירות > צער בעלי חיים

 מחברכותרתספרביקורת
853.אבינר, שלמה חיים צער בעלי חיים בעת הדברה תחומין ו תשמה עמ' 436-432  
854.אפשטיין, יעקב עיקור חיות מחמד אמונת עתיך 71 אב-אלול תשסז עמ' 71-80  
855.אשכולי, יצחק נחמן צער בעלי חיים (בהלכה ובאגדה) אופקים תשסב 668 עמ'  
856.ברונר, בניהו בירור בדין צער בעלי חיים שמעתין גל' 119 תשנה עמ' 100-105  
857.ברלין, נפתלי צבי יהודה בענין צער בעלי חיים שערי בינה א תשמח עמ' כה  
858.גולדברג, אברהם הלל נשירת נוצות בלול - לאור ההלכה הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' שנא-שנב  
859.גרשוני, יהודה בענין אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תנב-תנג  
860.דוד, שמואל מריטת כנפי תעופה לתוכי תחומין כז (תשסז) עמ' 464-468  
861.דומב, צבי אם מותר לגרום צעב"ח ע"י נסיונות מדעיים בגופם לתועלת הרפואה קול תורה שנה טו תשכא חוב' ד עמ' ט-יב  
862.הופמן, דוד צבי לשאלת צער בעלי חיים לצורך (בירורים בשולי בעית עריכת ניסויים בבעלי חיים) בשולי בעיות רפואיות, פ"ת תשל (בהכפלה) דפים א-ה  
863.הלברשטם, אלעזר; עופר, שאול צער בעלי חיים עלון שבות גל' 123 כסלו תשמ"ט עמ' 84-93  
864.וולנר, משה דב בענין איסור אכילה קודם שיתן לבהמתו האהל שנה טז חוב' א-ב תשרי תשל עמ' כט-לג  
865.ויגודה, מיכאל פיטום אווזים ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 441-452  
866.זביחי, פנחס עריכת נסיונות מדעיים בבעלי חיים לצורכי רפואה דברי משפט ה תשנח עמ' קנו-קפה  
867.חפוטא, אברהם בדין צער בעלי חיים לצרכי רפואה נעם ד תשכא עמ' ריח-רכה  
868.כהנא, קלמן אדם ובהמה - לענין קדימה באכילה לבב שלם, לזכר שלמה בכרך, ירושלים תשלא עמ' 35-40  
869.לשם, חיים הצייד בהלכה ובאגדה מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 86-82  
870.מיזלס, אברהם ניסויים בבעלי חיים לצורכי מחקר תחומין יד (תשנד) 366-371  
871.מצגר, זאב ניסויים רפואיים בבעלי חיים (צער בעלי חיים) הרפואה לאור ההלכה, כרך שני חלק ג, ירושלים תשמג נ + 5 עמ'  
872.ניומן, יעקב ואהבת לרעך ירושלים תשמה 297 עמ'  
873.נריה, משה צבי צער בעלי חיים ושביתת שבת שבילין גל' כג-כד כסלו תשל עמ' נט-סא  
874.עמיחי, יהודה צער בעלי חיים בדייג אמונת עתיך 11 תמוז-אב תשנו עמ' 34-35 [תגובה: אפשטין, יעקב. דיג לשם הנאה. שם 12 אלול תשנו-תשרי תשנז עמ' 23-24]  
875.פודור, יונה צער בעלי חיים קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 136-146  
876.פולק, יצחק זעקל בדין צער בעלי חיים לצורך אדם כרם שלמה גל' קה אדר תשמח עמ' יט-כב  
877.פרידמן, נתן צבי נסויים מדעיים על גופות בעלי-חיים נעם ה תשכב עמ' קפח-קצד  
878.פרידמן, נתן צבי נסויים מדעיים על גופות בעלי חיים - לאור ההלכה שמעתין שנה ה גל' 21-22 סיון-אב תשכט עמ' 80-76  
879.פרנקל, יעקב; שגיב, ישראל הנאת האדם מול איסור צער בעלי חיים ממעיין מחולה גל' 1 תנוכה תשנו עמ' 49-55  
880.פרנקל, יעקב; שגיב, ישראל הנאת האדם מול איסור צער בעלי חיים ממעיין מחולה גל' 1 חנוכה תשנו עמ' 49-55  
881.קוק, יהודה בענין צער בעלי חיים במקום תועלת דהותר רק בדרך השתמשות בית אהרן וישראל גל' קיד אב-אלול תשסד עמ' פז-צז  
882.קרשטין, אשר [בענין אם מותר לגרום צער לבעלי חיים ע"י נסיונות מדעיים בגופם לצורך חקירות רפואיות] נעם ד תשכא עמ' שכו-שכז  
883.רבינוביץ, ה' הציד בעיני היהדות הרופא העברי שנה 38 1965 עמ' 192-190  
884.רוזנסון, ישראל על מעמדם המשפטי והמוסרי של בעלי-חיים: הערה אקולוגית בד"ד 8 תשנט עמ'77-92  
885.רוזנפלד, שלמה השמדת עודפי בעלי חיים תחומין י (תשמט) 258-261  
886.ריינס, חיים זאב יחס היהדות לבעלי חיים מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' מ-מד  
887.רקובר, נחום הגנת החי (ציד חיות) נספח: החוק בישראל וההצעות לתיקונו. משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' מ, ירושלים תשלו 19 עמ'; קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 221-201; נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' רז-רכז  
888.שושן, אריה צער בעלי חיים אנו ובעלי-חיים, ירושלים תשכג פרק ג עמ' 39-54  
889.שושן, אריה גמילות חסדים לבעלי חיים בעלי חיים בספרות ישראל, רחובות תשלא עמ' 53-57  
890.שטיינברג, אברהם צער בעלי חיים לאור ההלכה אסיא ב שבט תשלא עמ' 8-14  
891.שטסמן, יצחק איסור צער בעלי חים ופרטיו צהר י תשסב עמ' תקכה-תקלה  
892.שטסמן, יצחק אליהו  נפש כל חי (בדיני צער בעלי חיים) ירושלים תשסב של עמ'  
893.שטרום, מנחם מנדל בענין מריטת נוצות לצורך שחיטה כרם שלמה שנה ג קונטרס ה שבט-אדר תשם עמ' ל-לב  
894.שמש, יעל צער בעלי חיים - רצוי מול מצוי, וכיצד לצמצם את הפער שביניהם דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 325 תשס 5 עמ'  
895.שנקולבסקי, אליעזר עיקור כלבה המעין כרך מג גל' ב טבת תשסג עמ' 31-35  
896. Bamberger, Moses Loeb (II)  ?ber Tierschutz nach den Lehren der Thora  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 2 (1915), p. 80-86.   
897. Cohen, Noah J.  Tsa'ar Baale Hayim - The prevention of cruelty to animals, its bases, development and legislation in Hebrew literature  Washington D.C., 1959, 15 + 208 p.; 2nd ed. Jerusalem 1976, 12 + 211 p.   
898. Daiches, Samuel  Man's duty to animals  Jewish Forum 14 (1931), p. 10-13  
899. Heinemann, Isaac  Tierschutz nach j?discher und griechischer Anschauung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 2 (1915), p. 137-140  
900. Hirsch, Emil G.  Cruelty to animals  Jewish Encyclopedia 4, p. 376-378  
901. Hurewitz, Jos.  The care of animals in Jewish life and law  In: The Jewish Library, ed. Leo Jung, 1st ser., no. 5, N.Y. 1926, 22 p.  
902. Jakobovits, Immanuel  The medical treatment of animals in Jewish law  Journal of Jewish Studies 7 (1956), p. 207-220  
903. Jung, Leo  The Supreme Triad: Hen; Hessed; Tzedakah; Rahamim; Hessed toward animals; Ecology  Justice, justice shall thou pursue; papers assembled on the occasion of the 75th birthday of Julius Mark, 1975, p. 93-106  
904. Kaplan, Zvi  Animals, cruelty to  Encyclopedia Judaica 3, p. 5-7 = Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 188-191  
905. Landau, W.  ?ber Thierqualerei nach den Grundsatzen des Judenthums  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 12 (1863), p. 41-54  
906. Lattes, Giuseppe  La legge Mosaica e la societa protettrice degli animali  Mose 1 (1878), p. 193-194, 349-350  
907. Low, Albert  Thierschutz im Judenthume nach Bibel und Talmud  Budapest 1890, 37 p.; 1891, 36 + 2 p.  
908. Massyngberde-Ford, J.  Jewish law and animal symbolism  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 10 (1979), p. 203-212  
909. Rabinowicz, H.  Judaism and hunting  Harofe Haivri 37,1 (1964), Engl. sect., p. 264-261 = 38,1 (1965), p. 263-260  
910. Raisin, Jacob Salmon  Humanitarianism of the laws of Israel. Kindness to animals  Jewish Tracts 6, n.d., 12 p.  
911. Rubenstein, Samuel  Conversion to Judaism and animal life in Jewish law  N.Y. 1973?, 28 p.  
912. Schochet, Elijah Judah  Animal life in Jewish tradition: attitudes and relationships  N.Y. 1984, 10 + 379 p.  
913. Unna, Isak  Tierschutz im Judentum  Frankf.a.M. 1928, 24 p.  
914. Wohlgemuth, Josef  Vom Tier und seiner Wertung (nach Bibel und Talmud)  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 14 (1927), p. 585-610  
915. Wohlgemuth, Josef  Das Leid der Tiere  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 15 (1928), p. 245-267, 452-468  
916. Wohlgemuth, Josef  Einfuhrung in das Empfindungsleben der Tiere (nach Bibel und Talmud)  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 16 (1929), p. 455-481  
917. Wohlgemuth, Josef  Das Tier und seine Wertung im alten Judentum  Frankf.a.M. 1930, 147 p.  

י. עונשין > עבירות > בל תשחית

 מחברכותרתספרביקורת
918.אנציקלופדיה תלמודית בל תשחית כרך ג עמ' שלה-שלז  
919.בארי, ישראל הלכות בל תשחית המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך עמ' ע-עה  
920.בזק, יעקב מעשי ונדליזם ואיסור 'בל תשחית' תחומין א תשם עמ' 339-329  
921.בלידשטיין, יעקב 'ואנא לא קייצנא [...] מר אי ניחא ליה ליקוץ': לערכי הלכה ואגדה בסוגיה תלמודית אחת, דיאלקטיקה או קונפליקט? שפות וספרויות בחינוך היהודי, מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק, ירושלים תשסז עמ' 139-145  
922.בן-שלוש, גואל איסור "בל תשחית" ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 179-186  
923.בקהופר, יוסף גבריאל המיחזור בהלכה [בל תשחית] תחומין טז (תשנו) 296-302  
924.גולדברג, אברהם הלל עקירתם של עצי פרי לאור ההלכה הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' שלא-שמז  
925.גולדברג, אברהם הלל עקירת עצי פרי שמעתין שנה ה גל' 17 סיון-אב תשכח עמ' 14-21; 18 אלול תשכח-חשון תשכט עמ' 23-28; נועם ספר יג תשל עמ' רג-רכא  
926.גורן, שלמה חובת השמירה על המטעים תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 245-236  
927.גרוס, יעקב לא תשחית את עצה 'בר-אילן' קובץ א 'יד יוסף' תשמה עמ' 56-52  
928.דרורי, משה "כי תצור אל עיר... לא תשחית את עצה" - איסור בל תשחית פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 296 שופטים תשסז 4 עמ'  
929.הגר, אליעזר גדיעת עץ מאכל בבית קברות בנתיבי חסד ואמת תשן עמ' 20-21  
930.הירש, חיים בל תשחית בעץ מאכל כתלנו ד אב תשלב עמ' 43-47  
931.ויגודה, מיכאל שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך - מי מפחד ממשפט עברי? [לשאלת פיטום אווזים] פרשת השבוע. משרד המשפטים - משפט עברי גל' 139 האזינו תשסג 4 עמ'  
932.ויס, אשר זליג לא תשחית את עצה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לג עמ' רכג-רכח  
933.ויס, אשר זליג בל תשחית - במנהג שריפת בגדים במדורת ל"ג בעומר מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לד עמ' רכט-רלח  
934.ולדינברג, א' ביעור והשמדת 'דבר אחר' שבילין גל' ו-ז תשרי-טבת תשכד עמ' עח  
935.זיידמן, חיים בעניין איסור "בל תשחית" בלכתך בדרך חורף תשסד עמ' 44-49  
936.זילברשטין, יצחק הערות בענין בל תשחית צהר א תשנח עמ' מט-עה  
937.זסלנסקי, א"י בענין לא תחנם - ובל תשחית עלי עין, ירושלים תשטז עמ' י-יב  
938.זעפרני, שמואל כריתת אילנות - לאור ההלכה המאיר לארץ גל' 6 שבט תשנח עמ' 13-25  
939.זעפרני, שמואל השחתת עצי מאכל במלחמה בשאר שנים ובשביעית המאיר לארץ גל' 39 חשון תשסא עמ' 73-78  
940.טוקר, נפתלי כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור שמעתין גל' 133-134 תשנח עמ' 34-50  
941.ילוב, שמואל בענין עקירת אילן העושה פירות אפריון חוב' ג תשרי-חשון תשכח עמ' עד-עה  
942.כהן, שאר ישוב כריתת אילנות בשעת מלחמה ובשעת שלום חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' כה-לו [אוצר המשפט חלק ב ערכים 3017, 4665]  
943.כהן, שאר-ישוב כריתת אילנות בשעת מלחמה ובעת שלום תחומין ד תשמג עמ' 53-44  
944.לאו, דוד עקירת עץ פרי משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תרצב-תרצג  
945.לאו, ישראל מאיר איסור בל תשחית במקום מצוה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנז עמ' 1-16  
946.לאו, ישראל מאיר איסור בל תשחית במקום מצוה תחומין כב (תשסב) 293-300  
947.לוינסון, יוסף פנחס בדין קציצת אילן מאכל הפרדס שנה לד חוב' ה שבט תשך עמ' 12-10  
948.לייזרובסקי, ברוך צוואת המת בבל תשחית אור המזרח שנה ד חוב' א טבת תשיז עמ' 24-25  
949.לישנסקי, דב איסורים ומצוות בעת מצור תחומין ד תשמג עמ' 43-37  
950.מאירי, מאיר השמדת עופות מסיבות מסחריות פעמי יעקב גל' כד-כה סיון-אלול תשנג עמ' פז-צא  
951.סופר, יעקב חיים בענין בל תשחית בקוצץ אילן מאכל מקבציאל גל' יד אדר-אלול תשמט עמ' קמב-קמח  
952.עוזיאל, בן ציון חי עקירת אילני מאכל תנובות שדה גל' 14 תשרי חשון תשנח עמ' 7-13  
953.עמיחי, יהודה עקירת עצים לצורך כביש חוצה ישראל אמונת עתיך 26 כסלו-טבת תשנט עמ' 35-41  
954.פוירשטיין, מרדכי בדין בל תשחית עלוני ממרא עלון 21 שבט תשלה עמ' 34-31; עלון 22 פורים תשלה עמ' 68-65; עלון 23 פסח-יום העצמאות תשלה עמ' 60-57; שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכיפורים, חברון תשלז עמ' 60-51  
955.פלדמן, דניאל צבי בענין בל תשחית בית יצחק כרך כט תשנז עמ' 653-664  
956.פרלמן, יוסף יצחק מנהג שבירת הכוס ואיסור בל תשחית מבקשי תורה גל' כה סיון תשנט עמ' רלט-רמג  
957.פרנק, צבי פסח בל תשחית בהפקר, ובעץ בתוך שנות הערלה קול תורה שנה כג תשכט חוב' ו-ז עמ' ג-ד  
958.פרנקל, יצחק ביאור בגמ' דשבחת ברי (ב"ק צא: בדין קציצת אילן פרי) עדות, קובץ תורני, גל' טו תשרי תשנד עמ' קיא-קיט  
959.קרויס, שמואל האדם ועץ השדה השלח כרך יט תרסח-תרסט עמ' 27-36  
960.רווח, שניאור זלמן עקירת עצי זית לצורך הרחבת ישוב לדירות מגורים תנובות שדה גל' 35 ניסן-אייר תשסא עמ' 28-31  
961.רוזן, דוב שאלות חכם של עובד מדינה [השמדת חזירים מוחרמים] תחומין י (תשמט) 140-141  
962.רוזן, דוב; ולדינברג, אליעזר יהודה שו"ת בדבר השמדת חזירים מוחרמים שנה בשנה תשכט עמ' 152-150  
963.רוזנפלד, שלמה השמדת עודפי בעלי חיים תחומין י (תשמט) 258-261  
964.רויטמן, חיים יחיאל בענין בל תשחית ואיסור סחורה בנבילות וטריפות מבית לוי ז ניסן תשנה עמ' קלט-קמה  
965.ריבקין, שלום איסור השחתת עץ מאכל הדרום חוב' לח תשרי תשלד עמ' 96-78; חוב' לט ניסן תשלד עמ' 86  
966.שביב, יהודה לא תשחית את עצה עלון שבות שבט תשלז עמ' 13-6; איסור ההשחתה במלחמה. דעות גל' מז תשלח עמ' 127-124  
967.שטסמן, יצחק אליהו בענין ביזוי אוכלים, והאכלת מאכל אדם לבהמה צהר ה תשנט עמ' שעח-שצב  

י. עונשין > עבירות > גידול בהמה דקה בארץ ישראל

 מחברכותרתספרביקורת
968.אוחיון, שמעון ברוך גידול בהמה דקה בא"י בזמן-הזה התורה והמדינה יא-יג תשכ-תשכב עמ' רפ-רפז  
969.אלון, גדליהו תקנות כלכליות-חברתיות וכלכליות לאומיות [(א) איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל] תולדות היהודים בארץ ישראל כרך א תשכז עמ' 179-173, 359  
970.אנציקלופדיה תלמודית בהמה דקה כרך ב עמ' שע-שעב  
971.גולדברג, זלמן נחמיה גידול בהמה דקה בישוב מרוחק [בארץ ישראל] תחומין יז (תשנז) 61-65  
972.גולק, אשר על הרועים ומגדלי בהמה דקה בתקופת חורבן בית שני תרביץ שנה יב תשא עמ' 189-181  
973.דרייפוס, יאיר גידול צאן בזמננו על פי ההלכה מדרש דחד יומא ג תשמה עמ' 48-34   
974.דריפוס, יאיר גידול צאן בזמננו על פי ההלכה מדרש דחד יומא ג תשמה עמ' 34-48  
975.חרל"פ, יחיאל מיכל בדין אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 7049] תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קסה-קסט  
976.חרל"פ, יחיאל מיכל בדין אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל אור המזרח כרך יז תשכח עמ' 22-25  
977.ישראלי, שאול גידול בהמה דקה בארץ ישראל בזמננו עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' כג עמ' רמב-רמד  
978.שכטר, יצחק שמואל אם מותר לגדל בהמה דקה בא"י בזמן הזה אוריתא גל' יט תשסג עמ' רו-ריד  

י. עונשין > עבירות > שוחד

 מחברכותרתספרביקורת
979.אורי, זלמן שוחד מאוחר הפרדס שנה מא חוב' ב חשון תשכז עמ' 26-25  
980.אישון, שלמה טובת הנאה לפקיד ממשלתי כתר ו תשסח עמ' 244-250  
981.בזק, יעקב טוהר השיפוט במשפט העברי; עיונים בסוגיית השוחד ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תשיז-תשלא  
982.בנימין, גדעון חיוב החזרת שוחד מספרא לסייפא עלון 4 אלול תשמב עמ' 11-9  
983.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל השוחד הפרקליט כרך ו 1949 עמ' 57-60, 188-184; כרך ז 1950 עמ' 311-316, 382-385, 458-453; כרך ח 1952-1951 עמ' 45-48  
984.האנציקלופדיה העברית שוחד כרך לא עמ' 690-689  
985.הוכרמן, יעקב כלום יש צד זכות למושג שוחד? בית מקרא שנה לו תשנא עמ' 220-222  
986.הלוי, חיים דוד ושוחד לא תקח המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסד עמ' 17-24  
987.זולדן, יהודה הון ושלטון - שוחד וטובת הנאה למנהיג ציבור תחומין כט תשס"ט עמ' 65-75  
988.זנגר, יום טוב שוחד מאוחר במינוי רב קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' רלא-רלו  
989.זעפרני, שלמה נתינת תמלוגים לעובד צבור עבור הכרעותיו - היא שוחד אור תורה שנה לו תשסד עמ' ט-יג  
990.זעפרני, שלמה נתינת תמלוגים לעובד ציבור צהר יב תשסד עמ' שכב-שכו  
991.לובוצקי, יצחק השוחד כמעשה בר ענישה עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 104 עמ'  
992.ליונשטם, שמואל אפרים שוחד אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 619-617  
993.צמל, אפרים נקיון כפיים בהנהגה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנ עמ' 12-16  
994.שוחטמן, אליאב כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים - טוהר השיפוט וטוהר המינהל הציבורי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 135 שופטים תשסג 4 עמ'  
995.שיינפלד, אברהם צבי נתינת שוחד לעובד ציבור תחומין ה תשמד עמ' 341-332  
996.שלו-גרטל, רחל לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שוחד - על טוהר השיפוט ועל פסלות שופט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 40 שופטים תשסא 4 עמ'  
997.שפירא, יעקב "לא חמור אחד מהם נשאתי" - על מרמה והפרת אמונים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 320 קרח תשסח 4 עמ'  
998. Amram, David Werner; Ginzberg, Louis  Bribery  Jewish Encyclopedia 3, p. 379-381  
999. Cohn, Haim H.  Bribery  Encyclopedia Judaica 4, p. 1367-1368 = Principles of Jewish law, p. 510-511  
1000. Cohn, Marcus  Bestechung  J?disches Lexikon 1, p. 937-938 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 144-145  
1001. Goldberg, Michael L.  The story of the moral: gifts and bribes in Deuteronomy  Interpretation 38 (1984), p. 15-25  

י. עונשין > עבירות > סחורה בדבר האסור

 מחברכותרתספרביקורת
1002.אביב, נסים בדין אסור סחורה בפירות שביעית שמוש חכמים תשסא עמ' לה-מא  
1003.אהרנסון, יהושע משה תעשיית מזון לבעלי חיים נועם ספר ז תשכד עמ' קיא-קיח  
1004.אישון, שלמה מסחר בבעלי חיים טמאים כתר ו תשסח עמ' 173-181  
1005.אמסלם, חיים מסחר בתמונות מענייני דתיהם וקדושיהם אור תורה שנה ל תשנח עמ' קעה-קעט  
1006.אפשטין, יעקב גידול מסחרי של בעלי חים טמאים חבל נחלתו ד תשסה עמ' 125-133  
1007.הכהן, אברהם ברוך בדין איסור סחורה הפרדס שנה לד חוב' ב חשון תשך עמ' 23-20  
1008.הלוי, יצחק, מקושטא בדין סחורה בדגים טמאים מוריה שנה יח גל' ט-י תשרי תשנג עמ' כט-לא  
1009.הנדין, מתניה בענין איסור סחורה [בפירות שביעית] שמוש חכמים תשסא עמ' קנא-קנז  
1010.טכורש, כתריאל פישל איסור סחורה בדברים אסורים כתר אפרים, ת"א תשכז סי' מח עמ' תמב-תמו  
1011.יעקבזון, מ"מ בדין אסור גידול חזירים הבאר חוב' יא אלול תשך עמ' 8-10  
1012.ישראלי, שאול בעשיית סחורה בדברים הטמאים עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' לו עמ' שלא-שמ  
1013.מזרחי, יצחק עזרא בענין שכר שבת וסחורה בדברים האסורים [דין מלון בבעלות ישראל השייך לרשת מלונות בינלאומית] אור תורה שנה כז תשנה עמ' תריג-תריז  
1014.מיערס, פינחס אברהם אי שרי לעשות עסק ולהרויח ע"י מכירת דברים האסורים מהדרין חוב' ג שבט תשנג עמ' מא-מה  
1015.סופר, יעקב חיים בענין איסור סחורה בדברים האסורים באכילה מקבציאל כג תשרי תשנז עמ' עה-פח  
1016.סנדרס, צבי אריה בדין אם ישראל מותר ליתן לגוי כסף כדי להסתחר בהם בנבלות וטרפות והריוח יחלקו ביניהם הפרדס שנה לח חוב' ו אדר תשכד עמ' 18-15  
1017.פלדר, גדליה דינן של מניות חברה לעסקי נבילות וטריפות צהר י תשסב עמ' קכח-קלה  
1018.פלדר, גדליה איסור סחורה בדברים האסורים הדרום חוב' א שבט תשיז עמ' 34-38; נעם ד תשכא עמ' שא-שט  
1019.קיצע, חיים בענין האיסור לגדל חזירים כרם שלמה גל' קט תמוז תשמח עמ' יז-כ  
1020.קיצע, חיים בענין האיסור לגדל חזירים כרם שלמה גל' קט תמוז תשמח עמ' יז-כ  
1021.רובינשטין, שמואל תנחום דיני סחר בדברים אסורים תורה שבעל פה לד:עמ' סב-סז, תשנג  
1022.רויטמן, חיים יחיאל בענין בל תשחית ואיסור סחורה בנבילות וטריפות מבית לוי ז ניסן תשנה עמ' קלט-קמה  
1023.שילה, יואל חוקת החזיר וחוק החזיר (על האיסור לגדל ולמכור בשר חזיר בארץ) דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 771 תשסח 3 עמ'  

י. עונשין > עבירות > עבירות בתחום המשפחה - ר' משפחה

 מחברכותרתספרביקורת
1024.    

י. עונשין > עבירות > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1025.(תביעה עקב מלשינות) ציון שנה סט תשסד עמ' 81-100   
1026.אברמסקי, יחזקאל בענין פלוגתא דר"י ור' יאשיה אי בעינן שניהם כא' או כ"א בפנ"ע קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' כד-כו  
1027.אורנשטיין, אברהם הזנת בעלי חיים בצרכי אוכל התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' תצט-תקו  
1028.איזראל, אברהם מאיר ע"ד חרם שפניא המאור שנה כא תשכט קונ' ג עמ' 17-16  
1029.אישון, שלמה מצוות ועבירות הנעשות בשעת שינה תחומין כא (תשסא) 467-474  
1030.אנציקלופדיה תלמודית חלול ה' כרך טו עמ' שמ-שס  
1031.אנציקלופדיה תלמודית חשד [האיסור לחשוד בחברו] כרך יז עמ' תקנט-תקסו  
1032.אנציקלופדיה תלמודית איפה ואיפה כרך א עמ' שמג (עמ' תשלה-תשלו במהדו' ב)  
1033.אנציקלופדיה תלמודית בזוי אוכלים כרך ג עמ' נ-נב  
1034.אריאל, יעקב גניבת ביציות מגופה של אשה תחומין כא (תשסא) 100-106  
1035.בארי, ישראל הלכות חילול השם המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך עמ' סא-סט  
1036.ביגון, יוחאי לא תחניפו ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 64-70  
1037.בן-זמרה, אליהו צ' על המלשינות והמסירה במשנתם של חכמי אשכנז, צרפת ואיטליה בתקופת הראשונים ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תשלב-תשפה  
1038.בן-זמרה, אליהו צ' המלשינות והמסירה במשנתם של חכמי ספרד; פרק בדיני עונשין ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר ראשון] הלכה ומנהג, משפט עברי, ירושלים תשמה עמ' רצז-שכא  
1039.בן-זמרה, אליהו צ' על מלשינות ומסירה בחיי הקהילה היהודית בתקופת האחרונים (ח"א) ספר אביעד, לזכר ד"ר ישעיהו וולפסברג-אביעד, ירושלים תשמו עמ' קיב-קמב  
1040.ברון, שלום חרם וילנא והממשלות האדירות. [בעניין הברחות מכס] חורב כרך יב תשיז עמ' 62-69  
1041.ברונר, בניהו חובתה של מדינת ישראל לאנשי צד"ל תחומין כא (תשסא) 164-170  
1042.ברנס, אבינועם היחס למוכסים ולגבאים המאיר לארץ גל' 31 אדר תשס עמ' 54-83  
1043.גולדברג, חנוך האם מותר לפעמים לשקר לפי ההלכה? שנה בשנה תשמח עמ' 195-187  
1044.גרוזמן, מאיר כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב - להתהוותו של הכלל סידרא ז תשנא עמ' 13-20  
1045.גרוזמן, מאיר הכלל "כל מקום שיש חילול ה' - אין חולקין כבוד לרב" ושימושו בספרות השו"ת שמעתין גל' 93-94 תשמח עמ' 93-95  
1046.גרוסמן, אברהם עבריינים ואלמים בחברה היהודית באשכנז הקדומה והשפעתם על סדרי הדין שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 152-135  
1047.גרוסמן, אברהם יחסם של חכמי ישראל בימי הביניים אל הכאת נשים (מאות 8-13) דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 117-124  
1048.גרטנר, יהודה ליב תיעוב כל מידה של שפ"ד והנאת מעשי' (שימוש בתוצאות ניסויים רפואיים שעשו הנאצים ימ"ש) המאור שנה מג חוב' ב כסלו-טבת תשן עמ' 34-35  
1049.גרטנר, צבי קונטרס "דם רעך": בעניין דיווח לרשויות במקרים של התעללות בילדים (כולל תשובות מחמשה רבנים) ישורון טו ניסן תשסה עמ' תרלד-תרסו  
1050.גרשוני, יהודה בירור על חרם ספרד שלא להתיישב שם [אוצר המשפט חלק א ערך 7065] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' תפא-תצא  
1051.גרשוני, יהודה בירור על חרם ספרד שלא להתיישב שם הדרום חוב' לב תשרי תשלא עמ' 48-58  
1052.הכהן, אביעד קופה של שרצים - על הדחת איש ציבור מכהונתו בשל התנהגות בלתי הולמת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 126 שלח תשסג 4 עמ'  
1053.הכהן, אביעד ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי - על עבירות מין ואיסור הטרדה מינית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 188 וישב תשסה 4 עמ'  
1054.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה: בעלות האדם על גופו ירושלים תשסז 302 עמ'  
1055.הלוי, הלל יצחק אמירת שקר למניעת הפסד משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' מ-עח  
1056.הלוי, הלל יצחק האם יש הכשר לשקר משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' עט-קיב  
1057.הלוי, הלל יצחק הצהרת שקר לפטור ממסים משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' קצג-רח  
1058.הלוי, חיים דוד תשובה בענין איסור אונאת דברים נקימה ונטירה שנה בשנה תשנב עמ' 217-224  
1059.הלוי, יהודה הלעיטהו לרשע וימות ואפרושי מאיסורא ברשעים קובץ חדושי תורה ב ניסן תשמט עמ' 135-139  
1060.הרטום, אליהו שמואל; רבינוביץ, יעקב יוחנן גבול, הסגת גבול אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 397-395  
1061.הרכבי, צבי הקיים באמת חרם על ספרד? שבט ועם ה ניסן תשך עמ' 87-88  
1062.וולף, מיכל הלגיטימיות של הפעלת כוח מצד הבעל כלפי אשתו בספרות התלמודית ובמשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשס 300 עמ'  
1063.וולף, מיכל הכאות חינוכיות של נשים וילדים בפסיקת חכמי גרמניה, צרפת ופרובנס במאות 13-11 בד"ד 21 ניסן תשסט עמ' 95-111  
1064.ויגודה , מיכאל ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה - על הציד במשפט הישראלי ובמשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 51 תולדות תשסב 4 עמ'  
1065.ויינגרטן, שמואל שבשתא כיון דעל - על [האם הסכים רבי יוסף קארו לחרם אנקונה?] סיני כרך נג תשכג עמ' עב-עד  
1066.וייסמן, איתן הנקמה המותרת והמוסר שבאיסורה שמעתין גל' 141-142 תשס עמ' 156-167  
1067.וייסמן, איתן הנקמה - התנאים לאיסורה ולהיתרה מכרמי שומרון, ספר היובל לישיבת ההסדר קרני שומרון, קרני שומרון תשסא עמ' 227-249  
1068.וינרוט, אברהם הכזונה יעשה את אחותנו? - אלימות האיש כלפי אשתו ותוצאותיה המשפטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 148 וישלח תשסד 4 עמ'  
1069.וינשטיין, נועם המרים יד על חבירו נקרא רשע ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 81-88  
1070.ויסקוט, יפתיאל האיסור לשקר - מקורו ומוחלטותו מאבני המקום קובץ יא תשס עמ' 210-221  
1071.ויצמן, צבי "ויצוו אל יוסף לאמר, אביך צוה לפני מותו לאמר" - אמת ושקר בתוך המשפחה ובעניינים שבינו לבינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 309 ויחי תשסח 4 עמ'  
1072.ורמן, שלמה החרם על ארץ ספרד המאור שנה כא תשכט קונ' ג עמ' 15-13  
1073.זברובסקי, יעקב קריאת שם גנאי לחברו ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשנח עמ' 146-156  
1074.זילברשטיין, יצחק מתן תעודה כוזבת כדי למנוע התאבדות תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 81-69  
1075.ט"ל, יזהר תורת אי האלימות בראי המסורת היהודית שדמות גל' סב חורף תשלז עמ' 55-49  
1076.יהודה, א"ש פרקים מזיכרונותי [(א) על מקור החרם נגד ספרד] תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 607-600  
1077.יצחק, יעל הכאת נשים בצרפת ובאשכנז בימי הביניים - התופעה והשתקפותה בספרות השו"ת של התקופה במשעולי עבר יהודי, מחקרים וזכרונות לכבודו של ד"ר צבי גסטוירט, ירושלים תשסו עמ' 205-221  
1078.לאו, דוד מדבר שקר תרחק קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 100107  
1079.לאו, דוד מדבר שקר תרחק משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תקפז-תרה  
1080.לאו, ישראל מאיר אמת ואי אמת - מפני דרכי שלום תורה שבעל פה כא תשם עמ' פח-ק  
1081.לוונטהל, משה דוד מכבי שינוי בדבר השלום צהר ג קיץ תשס עמ' 49-64  
1082.מן, דוד יצחק בדיני מגדף ומקלל מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' סו-עה  
1083.סופר, יעקב חיים בענין היכי דמי חילול השם ישורון יט אלול תשסז עמ' תקכא-תקכה  
1084.סטריקובסקי, אריה האלימות בראי ההלכה דעות גל' מו תשלז עמ' 61-59  
1085.עמיטל, יהודה מדבר שקר תרחק עלון שבות גל' 163 חשון תשס"ד עמ' 27-36  
1086.עסיס, משה פשע ואלימות בחברה היהודית בספרד (המאות הי"ג-הי"ד) ציון שנה נ תשמה עמ' 240-221  
1087.פלס, יחזקאל כפית גט על בעל אלים דברי משפט ה תשנח עמ' צג-צח  
1088.פרידל, סטיב פ' אחריותו הנזיקית של מוסר לפי המהר"ם מלובלין והמהרש"ך עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 279-295  
1089.פרישטיק, מרדכי אלימות פיזית של בעלים כעילה לקבלת גט בהלכה היהודית ובשיפוט הרבני דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' צג-קיח  
1090.פרנקל, יצחק ידידיה דרגות בחילול השם וקידוש השם באדם חשוב ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 21-18  
1091.פרשל, טוביה על 'חרם ספרד' הדאר שנה נא תשלב-תשלג עמ' 90  
1092.צוריאל, משה המצוה של 'שנאה לרשעים' המעין כרך יז גל' ד תמוז תשלז עמ' 4-1. קליין, דוד בן-ציון: על מצות שנאה לרשעים. שם כרך יח גל' א תשרי תשלח עמ' 73-71 
1093.קאהן, חיים בגדרי מסור ומציל עצמו בממון חבירו קול התורה גל' מה תשרי תשנט עמ' רלו-רמו  
1094.קארפי, דניאל פסק ניתן בעיר פירוג'ה 'בכנסת מר' שלמה ידידיה' שנת קס"א   
1095.קופרמן, יהודה פרשת המקושש עצים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' יג ירושלים 54 עמ'  
1096.קרומביין, אליקים נקימה ונטירה במקום צער הגוף תחומין ו תשמה עמ' 304-292  
1097.רוט, משולם בענין הכרזת חרם על כניסת יהודים לגרמניה סיני כרך טז תשה עמ' רלב-רלה  
1098.רוסמן, משה מקרי אלימות יום-יומית בקהילות פולין-ליטא מחקרים בספרות ישראל, מוגשים לאברהם הולץ, ניו יורק תשסג חלק עברי עמ' 53-65  
1099.רות, אברהם נפתלי צבי 'חרם הקדמונים שלא להוציא שום ספר מבית המדרש' מזכרת עמנואל, לכבוד א"ח לעף, בודפשט תשז מדור עברי עמ' 124-114  
1100.רות, אברהם נפתלי צבי 'חרם שלא לבטל התפלה' ונוסח חדש של 'תקנות רגמ"ה' ציון שנה יט תשיד עמ' 63-57  
1101.רייז, שניאור זושא בענין חלול השם וקדוש השם המאור שנה כז חוב' ב כסלו-טבת תשלה עמ' 13-12  
1102.רייז, שניאור זושא החרם נגד ספרד המאור שנה ג חוב' ט אב תשיב עמ' 11  
1103.רייז, שניאור זושא בענין החרם של ארץ ספרד המאור שנה כא תשכט קונ' ה עמ' 6  
1104.רייז, שניאור זושא מקורות בספרי הראשונים ז"ל ע"ד החרם נגד ספרד המאור שנה טו קונ' ט אב תשכד עמ' 18-19  
1105.רקובר, נחום יחסי אישות בכפייה בין בעל לאשתו משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נה, ירושלים תשם 25 עמ'; שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 317-295  
1106.רקובר, נחום אלים בהליך השיפוטי משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נט, ירושלים תשמח 50 עמ'  
1107.שביב, יהודה שקר וגזל, יהרג ואל יעבור שמעתין שנה טז גל' 58 סיון תשלט עמ' 51-48  
1108.שוחטמן, אליאב מדבר שקר תרחק - השלכות דיוניות עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 273-304  
1109.שוחטמן, אליאב מדבר שקר תרחק בפסיקת הרמב"ם סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' תקמט-תקסג  
1110.שור, דוד גט הבית דין צדק ובית המשפט בכפי' המאור שנה מו חוב' ג שבט-אדר תשנג עמ' 19-21  
1111.שפרן, יגאל ניתוח להחלפת המין תחומין כא (תשסא) 117-120  
1112.שציפנסקי, ישראל המושג רשע בהלכה שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' שפז-שצד [אוצר המשפט חלק א ערך 630, 6136, 6376]  
1113.שרלו, יובל מדבר שקר תרחק (קיצור הלכות שקר) צהר א סתיו תשס עמ' 13-24  
1114.שרמן, אברהם ח' אלימות הורים ומורים תחומין טז (תשנו) 160-168  
1115. Aberbach, Moses  Smoking and the Halakhah  Tradition 10,3 (1969), p. 49-58 = Jewish Digest 17 (1972), p. 41-47  
1116. Blidstein, Gerald J.  The sale of animals to gentiles in talmudic law  Jewish Quarterly Review, N.S. 61 (1970-71), p. 188-198  
1117. Borowitz, Eugene B.  Hillul Hashem: A universalistic rubric in halakhic ethics  The life of covenant; the challenge of contemporary Judaism; essays in honor of Herman E. Schaalman, 1986, p. 19-30 = Studies in Jewish philosophy, ed. Norbert M. Samuelson, Lanham-N.Y.-London 1987, p. 507-525  
1118. Carlebach, Alexander  Violence in Jewish tradition  Niv Hamidrashia 10 (1972), Engl. sect. p. 15-28  
1119. Cohn, Haim H.  Assault  Encyclopedia Judaica 3, p. 758-760 = Principles of Jewish law, p. 480-482  
1120. Cohn, Haim H.  Forgery  Encyclopedia Judaica 6, p. 1432-1433 = Principles of Jewish law, p. 505-506  
1121. Cohn, Haim H.  Police offences  Encyclopedia Judaica 13, p. 796-797 = Principles of Jewish law, p. 519-520  
1122. Daube, David  To be found doing wrong  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 2, 1971, p. 1-13  
1123. Fensham, F. Charles  Common trends in curses of the Near Eastern treaties and Kudurru-Inscriptions compared with maledictions of Amos and Isaiah  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 75 (1963), p. 155-175  
1124. Greenstone, Julius H.  Forgery  Jewish Encyclopedia 5, p. 434-435  
1125. Hirsch, Emil G.  Cruelty  Jewish Encyclopedia 4, p. 374-376  
1126. Klopfenstein, Martin A.  Die Luge nach dem Alten Testament  Zurich 1964, 16 + 517 p.   
1127. Kravetz, Julius  Some cautionary remarks  Central Conference of American Rabbis, Journal 60 (1968), p. 75-81  
1128. Magonet, Jonathan  Violence in the Bible  Patterns 4,6 (1970), p. 25-27  
1129. Paterson, W.P.  Lie, lying  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 112-113  
1130. Rakover, Nahum  Terrorism and extortion  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 217-223  
1131. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Amtsvergehen  J?disches Lexikon 1, p. 294-295  
1132. Roth, Ernest  Does the Torah punish impudence? Notes to Deuteronomy 25, 11-12  Etudes orientales a la memoire de Paul Hirschler, 1950, p. 116-121  
1133. Simonson, Solomon  Violence: from the perspective of the Ethics of the Fathers  Tradition 10,2 (1968), p. 35-41  
1134. Spath  Heuchelei  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 3, p. 77  
1135. Stein, Salomon  Die Behandlung des Problems der Notluge im Talmud  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 5 (1907), p. 206-224  
1136. Vries, S.J. de  Lying  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 192-193  
1137. [Dalman, Gustaf Hermann] Marx, Gustaf (pseudonym)  Die Totung Unglaubiger nach talmudisch-rabbinischem Recht  Leipzig 1885, 48 p.  
1138.תא-שמע, ישראל חלול-השם האנציקלופדיה העברית כרך יז עמ' 450-449  
1139.תא-שמע, ישראל מ' תשובת ר"י הזקן בדין מוסר ציון שנה סב תשסג עמ' 167-174