Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > עבירות > הריגה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1.אביעזר, נתן "לא תרצח" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 740 תשסח 2 עמ'  
2.אהוביה, אברהם לא תרצח (שמות כ, יג); עיון ביחס המקרא אל שפיכות דמים בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 143-133; ספר משה גוטנטג, ירושלים תשמו עמ' 203-193  
3.איגרא, אליעזר "הרצחת וגם ירשת" -בבעל שהרג את אשתו זכרון בספר, נר לנשמת יוסף פינסקי, כרם ביבנה תשן עמ' 244-251  
4.אייכלר, אליהו דב רצח אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 431-426  
5.אמסל, מאיר היאתה לעורר בדעת תורה את שלטונות ארה"ב להעניש רוצחים בזדון במשפט מות המאור שנה כט חוב' ז תשרי-חשון תשלח עמ' 21-18  
6.אנקר, אהרן רצח מתוך הכרח וצורך במשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה 174-154  
7.אנקר, אהרן הכרח וצורך בדיני עונשין רמת-גן תשלז 256 + 8 עמ'  
8.אנקר, אהרן האם הרמב"ם מצמצם את סמכות הענישה של המלך לעבירת רצח בלבד? עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 39-67  
9.אנקר, אהרן; שיבר, ברוך ההורג מתוך טעות בלתי הגיונית בהגנה עצמית במשפט העברי הכרח וצורך בדיני עונשין, רמת-גן תשלז עמ' 163-151  
10.בזק, יעקב הריגת נפשות ודיניה בספרות השו"ת (פרק בדיני עונשין במשפט העברי) דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 37-49; סיני כרך סח תשלא עמ' רעה-רפז  
11.בירנבוים, בנימין המדביק חברו בנגיף דברי משפט ב תשנו עמ' שסא-שסה  
12.בן-זמרה, אליהו צ' שפיכות דמים מתוך 'צורך' במשפט העברי ובמשפט הישראל (על התאמת אמצעי ההצלה ומאזן הדמים) שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 152-117  
13.ברס, מרדכי בעניין כהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' שכד- שכו  
14.גבריהו, חיים מ"י עונשו של קין והעיר אשר בנה בית מקרא שנה יג חוב' א תשרי תשכח עמ' 27-36  
15.גולדשמידט, ישעיהו בענין חיוב מיתה ברוצח ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תנא-תנז  
16.גולינקין, דוד הסגרת רוצח יהודי שיח מישרים גל' 13 ניסן-אייר תשמז עמ' 17-15  
17.גילת, ישראל צבי "כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה" - על הסימביוזה הדרשנית שבין עבירת הרצח לעבירת האונס דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 408 תשסא 4 עמ'  
18.גרשוני, יהודה על יצירה של סוצקבר "כל נדרי" (הריגת אדם כדי להצילו מעינויים) חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שיג-שטז  
19.דייקן, פ' מיתה שנגרמה ע"י סיבות אחדות הפרקליט כרך ג 1946 עמ' 262-260  
20.הכהן, אביעד קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה - עונשו של רוצח פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 228 בראשית תשסו 4 עמ'  
21.הלוי, חיים דוד דין 'הבא להרגך השכם להרגו' בחיינו הצבוריים תחומין א תשם עמ' 348-343; שפיכות דמים; היבטים הלכיים ומוסריים: 'דין הבא להורגך השכם להורגו' בחיינו הציבוריים (פרסומי עוז ושלום מס' 2). ירושלים תשמא 16 עמ'  
22.הלוי, חיים דוד על דילול עוברים והמעמד ההלכתי של עוברים במבחנה אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 14-17; אסיא ספר ח תשנה עמ' 3-6  
23.הנקין, יהודה הרצל איסור הריגת גוי ורציחת מחבל כפות שנה בשנה תשנה עמ' 237-254  
24.הרכבי, יהודה ליב יהרג ואל יעבור ברציחה מוריה שנה יד גל' ג-ד סיון תשמה עמ' צד-ק  
25.הרשלר, משה בדין מאי חזית דדמך סומק טפי וספק סכנה הדרום חוב' מו ניסן תשלח עמ' 47-42  
26.ויגודה, מיכאל לא תרצח - הצלת רוצח מעונש מוות במדינה זרה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 253 נשא תשסו 4 עמ'  
27.ויין, דוב ברל בענין נתכוין להרוג את זה והרג את זה [אוצר המשפט חלק א ערך 6690] חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 61-55  
28.וילמובסקי, אלתר מאיר בשיטת הרמב"ם בכח ראשון בשחיטה וברציחה תורת בית המדרש תשסא עמ' פ-פה  
29.ויס, אשר זליג הריגת המצרי ע"י משה מנחת אשר, שמות, תשסד סי' ג עמ' יג-יז  
30.ויס, אשר זליג בענין איסור רציחה בבני נח מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' יב עמ' עה-עח  
31.זילברשטין, יצחק פגע בכליותיו של חברו אם מחויב לתרום לו כליה פעמי יעקב נב ניסן תשסג עמ' לב-לד. [תגובות]: שם נג-נד כסלו תשסד עמ' קכט-קלד  
32.זילברשטין, יצחק הרגעת יסורי חולה באמצעות תרופה המקצרת חייו עטרת שלמה ז תשסב עמ' קיא-קטו  
33.זילברשטין, יצחק דילול עוברים - שו"ת אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 62-68; אסיא ספר ח תשנה עמ' 7-13  
34.זיסמנוביץ, יוסף טריפה שהרג כנסת ישראל, ירושלים, ג טבת-ניסן תשכט עמ' יג-יח  
35.זסלנסקי, א"י לישנא דקראי: בענין 'לא תחוס' לגבי רוצח כתבים, כרך ב ירושלים תשכו עמ' צב-קא  
36.חבה, יעקב היסוד הנפשי בעבירת רצח במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר- אילן תשס 350 ע'  
37.חבה, יעקב דרישת המעשה בעבירת רצח במשפט העברי דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 475-513  
38.טכורש, כתריאל פישל עונשם של חבלנים הגורמים מות שנה בשנה תשם עמ' 189-185  
39.יעקובוביץ, ישראל בדין רופא שהמית אם ישא את כפיו המאור שנה ז חוב' ח תמוז תשטז עמ' 12-10  
40.כהן, חיים ה' שפך דם האדם באדם דמו ישפך - רצח ושפיכות דמים במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 48 נח תשסב 4 עמ'  
41.לויטן, אשר ניסן רוצח וחיוב גלות הפרדס שנה כד חוב' י תמוז תשי עמ' 2-1  
42.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על צלם אלוהים; פילוסופיה והלכה - עברת הרצח, הדין הפלילי ועונש המוות תרביץ שנה סח תשנט עמ' 533-556  
43.ליבס, יצחק אייזיק על דבר עונש מוות לרוצחים נעם ספר כא תשלט עמ' קכ-קכט  
44.ליונשטם, שמואל א' דין הניאוף ודין הרצח במשפט המקרא ובמשפט המסופוטמי בית מקרא שנה ז חוב' א ניסן תשכב עמ' 55-59  
45.לייזרובסקי, ברוך תשובה בדין אין בו צורת אדם [אם מותר לקרב מיתתו] המאור שנה טז קונ' ז אייר-סיון תשכה עמ' 9-10  
46.מרצבך, ר' איסור רציחה בעכו"ם העמק חוב' מא תשרי תשמג עמ' עד-פא  
47.נאור, בצלאל רוצח - מושכל ראשון בהלכה אור המזרח כרך לח תשן עמ' 247-249  
48.ניומן, י' יעקב בדין ההורג את הטריפה והגוסס סיני כרך ס תשכז עמ' קפט-קצ  
49.נריה, משה צבי בן נח שרצח באונס וברצון התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכג עמ' קכו-קמז  
50.סגל, יהודה זרחיה נשיאת כפיים לכהן שהרג נפש צמח יהודה ג, אשדוד תשסא עמ' קמג-קמה  
51.סגל, יהודה זרחיה בגדר קליטת מזבח כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קעז-קפד  
52.סגל, פרץ 'ולא תקחו כופר לנפש רוצח' - לפסלותו של הסכם לפדיון רוצח שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 226-215  
53.פייגין, שמואל י' רצח בחקי המזרח העתיקים ובשטרות בבל ואשור התקופה ספר לב-לג תשח עמ' 765-740  
54.פייגין, שמואל י' הרוצח בתורה התקופה ספר ל-לא תשו עמ' 764-747  
55.פיק, שלמה זאב אמדוהו למיתה והיקל מגל יא תשנה עמ' 91-100  
56.קוטלר, אהרן בענין נתכוין להרוג את זה והרג את זה משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' עד-פא  
57.קושלבסקי, צבי דילול עוברים עטרת שלמה י תשסה עמ' רג-רז  
58.קנטור, ישראל מטרה מוצדקת ואמצעים פסולים - אמנם מעשי אבות סימן לבנים? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 53 וישלח תשסב 4 עמ'  
59.קריגר, בן-ציון איסור לא תרצח ביחס לנכרים כתלנו יד תשנב עמ' 150-181  
60.רוזנטל, דב כהן שהרג את הנפש אם עולה לדוכן כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' צא-צד  
61.ריבקין, שלום בענין בן-נח נהרג על פי עצמו ועל הטריפה הפרדס שנה לד חוב' י תמוז תשך עמ' 25-21  
62.שוחטמן, אליאב "ואת בניו לא ידע" - על רצח בתוך המשפחה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 331 וזאת הברכה תשסח 4 עמ'  
63.שוחטמן, אליאב "ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו" - "הרצחת וגם ירשת?!" פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 302 בראשית תשסח 4 עמ'  
64.שכטר, צבי בדיני מת וגברא קטילא אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 119-137  
65.שלזינגר, אליעזר בסוגיא דמאי חזית קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' פז-צ  
66.שציפנסקי, ישראל היש לרוצח בחירה חפשית? אור המזרח כרך יז תשכח עמ' 142-133  
67. Justification and excuse in the Judaic and common law: the exculpation of a defendant charged with homicide  New York University Law Review 52 (1977), p. 599-628  
68. Amram, David Werner  The murder of Abel  Green Bag 13 (1901), p. 592-594  
69. Christ, Hieronymus  Blutvergiessen im Alten Testament: Der gewaltsame Tod des Menschen untersucht am hebraischen Wort Dam  Basel 1977, 236 p.   
70. Cohn, Haim H.  Homicide  Encyclopedia Judaica 8, p. 944-946 = Principles of Jewish law, p. 475-478  
71. Cohn, Marcus  Elternmord  J?disches Lexikon 2, p. 382 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 147  
72. Flusser, D.  'Do not commit adultery, do not murder'  Textus 4 (1964), p. 220 ff*  
73. Genauer, Marvin  The treatment of homicide in the Talmud  Dissertation Seattle, Wash. 1970, 2 + 160 p.  
74. Golka, Friedemann H.  Keine Gnade fur Kain (Genesis 4, 1-16)  Werden und Wirken des Alten Testaments; Festschrift fur Claus Westermann zum 70. Geburtstag, 1980, p. 58-73  
75. Greenberg, Moshe  Bloodguilt  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 449  
76. Hirsch, Frank E.  Assassination  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 288  
77. Hirsch, Frank E.  Murder  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 2049  
78. Lagrange, M.J.  L'homicide d'apres le Code de Hammourabi et d'apres la Bible  Revue Biblique 25 (1916), p. 440-471  
79. Lesetre, Henri  Homicide  Dictionnaire de la Bible 3, p. 740-743  
80. Levertoff, Paul  Homicide  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1418  
81. McKeating, Henry  The development of the law on homicide in ancient Israel  Vetus Testamentum 25 (1975), p. 46-68  
82. Phillips, Anthony  Another look at murder  Journal of Jewish Studies 28 (1977), p. 105-126  
83. Rosenbaum, Stanley  Israelite homicide law and the term 'enmity' in Genesis 3:15  Journal of Law and Religion 2 (1984), p. 145-151  
84. Schroer, Hermann  Mord - Judentum - Todesstrafe  Munchen (after 1933), 41 p.  
85. Sick, Ulrich  Die Totung eines Menschen, ihre Ahndung in den keilschriflichen Rechtssammlungen unter Berucksichtigung rechtsvergleichender Aspekte  2 vols. Dissertation Ostfilden 1984*  
86. Siegfried, C.  Mord, Morder  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 442-443  
87. Sinclair, Daniel B.  Treatment of fatally ill patient (Terefah) in Maimonides' law of homicide  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 181-194  
88. Sperling, S. David  Bloodguilt in the Bible and in ancient Near Eastern sources  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 19-25  
89. Sulzberger, Mayer  The ancient Hebrew law of homicide  Jewish Quarterly Review, N.S. 5 (1914-15), p. 127-161, 289-344, 559-614; repr. separately Philadelphia 1915, 160 p. = Studies in Jewish Jurisprudence 2 (1972)  
90. Winer, G.B.  Mord  Biblisches Realworterbuch 2, p. 105-106  
91. Ziegen, J.  Die Sunde Mord in Bibel und Midrasch  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 75-88  
92.[רדלר, י'] ר' ב' הדברה הששית לאור ההלכה ההד שנה כז תשיב חוב' ט עמ' טז-יז