Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > עבירות > איבוד לדעת

 מחברכותרתספרביקורת
1.אדלר, מנחם בגדרי מאבד עצמו לדעת ישורון יג אלול תשסג עמ' תקע-תקפז  
2.אפשטין, יעקב מסירות נפש המונית חבל נחלתו ד תשסה עמ' 148-153  
3.בלשן (זפינסקי), יעקב על מקור ההלכה בדבר המאבד עצמו לדעת הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 447  
4.בר שלום, אליהו חיים מתאבד שכתב "צוואה" קודם מותו בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' שעח-שפב  
5.גואלמן, יששכר השתקפות מותו של שאול בספרות ההלכה ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 251-233  
6.גולדשטיין, שלום שיטות הגאונים הראשונים והאחרונים במאבד עצמו לדעת הדרום חוב' נד סיון תשנה עמ' 63-68  
7.גורן, שלמה שאלה ותשובה בנידון גבורי מצדה אור המזרח שנה ז חוב' ג-ד תמוז-אלול תשך עמ' 22-27; גבורת מצדה לאור ההלכה. מחניים פז כסלו תשכד עמ' 7-12  
8.גזונטהייט, בני מאבד עצמו לדעת אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 77-93  
9.גילת, ישראל צבי על הדיבר השישי "לא תרצח - לא תתרצח" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 394 תשסא 4 עמ'  
10.גרשוני, יהודה מרגל לטובת הציבור שנתפס אם רשאי לאבד עצמו לדעת [אוצר המשפט חלק א ערך 6902] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רטז-רכ  
11.גרשוני, יהודה חיילי ישראל המסתכנים נגד פקודה של הקצין אם יש מצוה להצילם אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 8-3  
12.גרשוני, יהודה מרגל לטובת הציבור שנתפש אם רשאי לאבד עצמו לדעת אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 222-218  
13.גרשוני, יהודה אדם צ'רניאקוב יושב ראש של מועצת היהודים בורשה וסופו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שטז-שיח  
14.גרשוני, יהודה מכניס עצמו בסכנה אם יש מצוה להצילו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תמד-תמו  
15.דרורי, משה ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש - על המאבד עצמו לדעת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 229 נח תשסו 4 עמ'  
16.הורביץ, דוד 'לא תרצח - לא תתרצח' אור המזרח כרך לה תשמז עמ' 246-240  
17.וולפסברג, ישעיהו על ההתאבדות סיני כרך יא תשב-תשג עמ' קכו-קלב  
18.וכטפויגל, נחום אלי בענין מאבד את עצמו לדעת הפרדס שנה כא חוב' ט סיון תשז עמ' 26-27  
19.זילברשטיין, יצחק איומה של נערה בהתאבדות כעילה לביצוע הפלה עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 209-205  
20.זילברשטיין, יצחק התאבדות כמחלת נפש עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 204-202  
21.זילברשטיין, יצחק מתן תעודה כוזבת כדי למנוע התאבדות תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 81-69  
22.טורוב, ניסן יחס הדת והחק אל ההתאבדות הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 367-366, 388-390, 420-414  
23.יעקבסון, אפרת איבוד עצמו לדעת מכלול א כסלו תשנא עמ' 49-65  
24.כהן, עדי האם מותר להתאבד כדי שלא ליפול בשבי בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' פא-פז  
25.כהן-דורס, שלמה חילול שבת על פיקוח נפש של מאבד עצמו לדעת אמרי יושר עלון 14 טבת תשמז עמ' 25-10   
26.לוין, עמיהוד יצחק מאיר פרשת מצדה לאור ההלכה אוריתא גל' 5 מנחם אב תשלח [2 עמ']  
27.ליכטנשטיין, יחזקאל מרד גטו וארשא - התאבדות או קידוש השם? דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 544 תשסד 3 עמ'  
28.נדבה, יוסף בעיית ההתאבדות בעמים ובישראל משפט וכלכלה כרך ג תשיז עמ' 100-87  
29.פז, רונן מצדה - הלכה מיתוס ומסר מעליות יא תשנא עמ' 232-269  
30.פלוסר, דוד הרוגי מצדה בעיניהם ובעיני בני דורם יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 116-145  
31.פרנקל, יצחק ידידיה ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש בנתיבי חסד ואמת תשלו עמ' 13-16  
32.קליין, אליעזר בדין יהרג ואל יעבור ומאבד עצמו לדעת זכרון בספר, נר לנשמת יוסף פינסקי, כרם ביבנה תשן עמ' 68-75  
33.קפלן, צבי התאבדות האנציקלופדיה העברית כרך טו עמ' 588  
34.קרשטיין, אשר מאבד עצמו לדעת הפרדס שנה נא חוב' ח אייר תשלז עמ' 24-19  
35.רבינוביץ, לוי יצחק ההתאבדות של הקנאים במצדה סיני כרך נה תשכד עמ' שכד-שלב  
36.רבינוביץ, צבי איבוד עצמו לדעת בעיני היהדות הרופא העברי שנה לד 1961 חוב' א-ב עמ' 156-153  
37.ריינס, חיים זאב התאבדות מדעת במקרא ובספרות הרבנית באהלי שם, ירושלים-ניו-יורק תשכג עמ' 82-96  
38.רקובר, ברוך האם יש חיוב להציל מאבד עצמו לדעת? קול תורה שנה יא תשיז חוב' ח עמ' יא-יב; ט עמ' יא-יב; יא עמ' ט-י  
39.שטינברג, אברהם ההתאבדות לאור ההלכה הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' רפא-רצה  
40.שטינברג, אברהם אבוד עצמו לדעת אנציקלופדיה הלכתית רפואית, כרך א, מהד' שניה, ירושלים תשמח עמ' 17-7  
41.שטרן, שמואל אליעזר חובת הצלה במאבד עצמו לדעת כרם שלמה גל' קעב אדר תשנה עמ' מא-מח  
42.שמש, יעל התאבדות במקרא על רקע תופעת ההתאבדות בתרבות הכללית ובמקורות ישראל JSIJ 2 (2003) עמ' 1-24  
43. Barton, George Aaron  Suicide (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 12, p. 38-39  
44. Bulka, Reuven P.  Rabbinic attitudes towards suicide  Midstream 25,8 (1979), p. 43-49  
45. Carmi, Amnon  Live like a king, die like a king  In: Euthanasia, ed. A. Carmi, Berlin 1984, p. 3-28; Law and medicine, Haifa 1987, p. 28-63  
46. Cohn, Haim H.  Suicide  Encyclopedia Judaica 15, p. 489-491 = Principles of Jewish law, p. 477-479  
47. Cohn, Haim H.  Suicide in Jewish legal and religious tradition  Mental Health and Society 3 (1976), p. 129-136  
48. Cohn, Marcus  Selbstmord  J?disches Lexikon 5, p. 350-352 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 158-159  
49. Daube, David  Death as a release in the Bible  Novum Testamentum 5 (1962), p. 82-104  
50. Daube, David  Josephus on suicide and liability of depositee  Juridical Review, N.S. 9 (1964), p. 212-224 = Libro Jubilar de Victor Andres Belaunde, p. 213-243  
51. Enciclopedia Judaica Castellana  Suicidio  Vol. 10, p. 106-107  
52. Feitel, Moritz  Der Selbstmord nach rabbinischen Grundsatzen  Ben Chananja 9 (1866), p. 461-464  
53. Fishberg, Maurice  Suicide  Jewish Encyclopedia 11, p. 581-582  
54. Freehof, Solomon B.  Suicide and Jewish law  Keeping Posted 29 (Nov. 1983), p. 3-5; 29 (Mar. 1984), p. 11-15  
55. Goldman, Alex J.  Suicide  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 247-262  
56. Heller, Bernard  Masada and the Talmud  Tradition 10,2 (1968), p. 31-34  
57. Hoenig, Sidney B.  The Sicarii in Masada, glory or infamy?  Tradition 11,1 (1970), p. 5-30.   
58. Joel, J.  Etwas ?ber die Selbsttotung nach dem Talmud  J?disches Litteraturblatt, begr. v. M. Rahmer, 18 (1889), p. 45.   
59. Margoliouth, G.  Suicide (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 12, p. 37-38  
60. Mendelsohn, S.  Homicide  Jewish Encyclopedia 6, p. 451-454  
61. Nemoy, Leon  A tenth century disquisition on suicide according to Old Testament law (from the Kitab Al-Anwar of Yaqub Al-Qirqisani)  Journal of Biblical Literature 57 (1938), p. 411-419  
62. Novak, David  Suicide in Jewish perspective  In: Law and theology in Judaism, vol. 1, N.Y. 1974, p. 80-93  
63. Perls, Armin  Der Selbstmord nach der Halacha  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 55, N.F. 19 (1911), p. 287-295  
64. Reines, Chaim W.  The Jewish attitude toward suicide  Judaism 10 (1961), p. 160-170  
65. Rosner, Fred  Suicide in biblical, talmudic and rabbinic writings  Tradition 11,2 (1970), p. 25-40  
66. Rosner, Fred  Suicide in Jewish law  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 317-330  
67. Rosner, Fred  Suicide  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 225-239  
68. Roth, Aron  Eine Studie ?ber den Selbstmord von j?dischem Standpunkte  Budapest 1878, 112 p.  
69. Siegel, Seymour  Suicide in the Jewish view  Conservative Judaism 32,2 (1979), p. 67-74  
70. Spero, Moshe Halevi  Samson and Masada: altruistic suicide reconsidered  Psychoanalytic Review 65 (1978), p. 631-639  
71. Spero, Moshe Halevi  Violating Shabbat for suicide emergency: A halakhic explication  Journal of Halacha and Contemporary Society 2,1 (1982), p. 72-83  
72. Trimble, Virginia L.  Masada, suicide and Halakhah  Conservative Judaism 31,2 (1977), p. 45-55  
73. Young, F.W.  Suicide  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 453-454  
74.תא-שמע, ישראל התאבדות ורצח הזולת על קידוש השם: לשאלת מקומה של האגדה במסורת הפסיקה האשכנזית יהודים מול הצלב, גזירות תתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה, ירושלים תשס עמ' 150-156