Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > עבירות > אונאת דברים. גנבת דעת

 מחברכותרתספרביקורת
1.אורי, זלמן אונאת דברים הפרדס שנה לה חוב' ה שבט תשכא עמ' 22-21  
2.אזולאי, מכלוף אונאת דברים כתלנו יג תשן עמ' 114-119  
3.אנציקלופדיה תלמודית גנבת דעת כרך ו עמ' רכה-רלא  
4.אפשטין, יעקב חשש גניבת דעת חבל נחלתו ג תשסד עמ' 277-281  
5.בוצ'קו, שאול אונאת דברים קול מהיכל ב אלול תשנה עמ' 77-82  
6.בלייך, יהודה דוד אונאת דברים הדרום חוב' לה ניסן תשלב עמ' 143-140  
7.בקשי-דורון, אליהו פרסום צדקה כהלכה (גניבת דעת הבריות) שערי צדק ד תשסג עמ' 323- 331  
8.היין, שמואל יוסף בענין גניבה וגזילה (בדין גניבת דעת) בית יצחק כרך ל תשנ"ח עמ' 313-328  
9.הילדסהיים, יעקב מסחר וצרכנות כהלכה: התייחסות ההלכתית למוצרים פגומים כתר ג תשס 505 עמ'  
10.הלוי, חיים דוד תשובה בענין איסור אונאת דברים נקימה ונטירה שנה בשנה תשנב עמ' 217-224  
11.הלוי, חיים דוד אונאת דברים כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' סא-סח  
12.וינטר, אלימלך בירורים באונאת דברים מורשתנו יא תשנז עמ' 51-73  
13.ורהפטיג, איתמר הגנת הצרכן לאור ההלכה; חלק ראשון: רמת מחירים ושכר תחומין א תשם עמ' 488-444; חלק שני: אונאה ומקח טעות. שם ב תשמא עמ' 492-470; חלק שלישי: מקח טעות וגניבת דעת. שם ג תשמב עמ' 370-334; חלק רביעי: השבה ואחריות. שם ד תשמג עמ' 403-382  
14.יצחק, הרצל הלל האם מותר לא לדייק בגיל לצורך שידוכין בית הלל גל' מ טבת תשע עמ' לג-לז  
15.לנדאו, שמואל יאיר גניבת דעת כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 101-98  
16.סופר, יעקב חיים בדין אונאת דברים מקבציאל גל' ט שבט-מנחם אב תשמו עמ' מא-סה  
17.סופר, יעקב חיים קונטרס בענין גדרי לאו דכל אלמנה ויתום לא תענון מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' קעח-קצד  
18.קארפ, משה מרדכי בענין איסור גניבת דעת במקח וממכר פתח העיר מודיעין עילית תשסו עמ' נח-סה  
19.קארפ, משה מרדכי  איסור גניבת דעת במקח וממכר  קול התורה גל' נ ניסן תשסא עמ' רנו- רסד  
20.קוליץ, יצחק בענין אונאת דברים תורה שבעל פה לו: עמ' מא-מד, תשנה  
21.שוורץ, חיים הונאת הגר - עיון במקרא ובמכילתות עלון שבות גל' 166 אייר תשסו עמ' 183-195  
22.שרמן, אברהם יחס ההלכה כלפי אחינו שפרשו מדרך התורה והמצוות [אהבת הריע, תוכחה ועוד] תחומין א תשם עמ' 318-311; [חלק שני. איסור אונאת דברים] ב תשמא עמ' 271-267; פיקוח נפש בשבת כלפי הפורשים מדרך התורה. ג תשמב עמ' 29-24. עמנואל, יונה: בענין איסור אבטחה לטיולים הכרוכים בחילול שבת. המעין כרך כה גל' א תשרי תשמה עמ' 59-57 
23. Cohn, Haim H.  Fraud  Encyclopedia Judaica 7, p. 110-111 = Principles of Jewish law, p. 498-499  
24. Dukes, Leopold  Nothluge  Jeschurun, Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. J. Kobak, 3 (1859), p. 41  
25. Encyclopedia Talmudica  Vexation through words אונאת דברים  Vol. 1, p. 431-434   
26.תמרי, מאיר חינוך לעסקים לא אתיים (על איסור העתקה בבחינות) בשדה חמ"ד שנה לט חוב' ה-ו תשנו עמ' 65-70