Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > עבירות > צער בעלי חיים

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבינר, שלמה חיים צער בעלי חיים בעת הדברה תחומין ו תשמה עמ' 436-432  
2.אפשטיין, יעקב עיקור חיות מחמד אמונת עתיך 71 אב-אלול תשסז עמ' 71-80  
3.אשכולי, יצחק נחמן צער בעלי חיים (בהלכה ובאגדה) אופקים תשסב 668 עמ'  
4.ברונר, בניהו בירור בדין צער בעלי חיים שמעתין גל' 119 תשנה עמ' 100-105  
5.ברלין, נפתלי צבי יהודה בענין צער בעלי חיים שערי בינה א תשמח עמ' כה  
6.גולדברג, אברהם הלל נשירת נוצות בלול - לאור ההלכה הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' שנא-שנב  
7.גרשוני, יהודה בענין אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תנב-תנג  
8.דוד, שמואל מריטת כנפי תעופה לתוכי תחומין כז (תשסז) עמ' 464-468  
9.דומב, צבי אם מותר לגרום צעב"ח ע"י נסיונות מדעיים בגופם לתועלת הרפואה קול תורה שנה טו תשכא חוב' ד עמ' ט-יב  
10.הופמן, דוד צבי לשאלת צער בעלי חיים לצורך (בירורים בשולי בעית עריכת ניסויים בבעלי חיים) בשולי בעיות רפואיות, פ"ת תשל (בהכפלה) דפים א-ה  
11.הלברשטם, אלעזר; עופר, שאול צער בעלי חיים עלון שבות גל' 123 כסלו תשמ"ט עמ' 84-93  
12.וולנר, משה דב בענין איסור אכילה קודם שיתן לבהמתו האהל שנה טז חוב' א-ב תשרי תשל עמ' כט-לג  
13.ויגודה, מיכאל פיטום אווזים ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 441-452  
14.זביחי, פנחס עריכת נסיונות מדעיים בבעלי חיים לצורכי רפואה דברי משפט ה תשנח עמ' קנו-קפה  
15.חפוטא, אברהם בדין צער בעלי חיים לצרכי רפואה נעם ד תשכא עמ' ריח-רכה  
16.כהנא, קלמן אדם ובהמה - לענין קדימה באכילה לבב שלם, לזכר שלמה בכרך, ירושלים תשלא עמ' 35-40  
17.לשם, חיים הצייד בהלכה ובאגדה מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 86-82  
18.מיזלס, אברהם ניסויים בבעלי חיים לצורכי מחקר תחומין יד (תשנד) 366-371  
19.מצגר, זאב ניסויים רפואיים בבעלי חיים (צער בעלי חיים) הרפואה לאור ההלכה, כרך שני חלק ג, ירושלים תשמג נ + 5 עמ'  
20.ניומן, יעקב ואהבת לרעך ירושלים תשמה 297 עמ'  
21.נריה, משה צבי צער בעלי חיים ושביתת שבת שבילין גל' כג-כד כסלו תשל עמ' נט-סא  
22.עמיחי, יהודה צער בעלי חיים בדייג אמונת עתיך 11 תמוז-אב תשנו עמ' 34-35 [תגובה: אפשטין, יעקב. דיג לשם הנאה. שם 12 אלול תשנו-תשרי תשנז עמ' 23-24]  
23.פודור, יונה צער בעלי חיים קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 136-146  
24.פולק, יצחק זעקל בדין צער בעלי חיים לצורך אדם כרם שלמה גל' קה אדר תשמח עמ' יט-כב  
25.פרידמן, נתן צבי נסויים מדעיים על גופות בעלי חיים - לאור ההלכה שמעתין שנה ה גל' 21-22 סיון-אב תשכט עמ' 80-76  
26.פרידמן, נתן צבי נסויים מדעיים על גופות בעלי-חיים נעם ה תשכב עמ' קפח-קצד  
27.פרנקל, יעקב; שגיב, ישראל הנאת האדם מול איסור צער בעלי חיים ממעיין מחולה גל' 1 חנוכה תשנו עמ' 49-55  
28.פרנקל, יעקב; שגיב, ישראל הנאת האדם מול איסור צער בעלי חיים ממעיין מחולה גל' 1 תנוכה תשנו עמ' 49-55  
29.קוק, יהודה בענין צער בעלי חיים במקום תועלת דהותר רק בדרך השתמשות בית אהרן וישראל גל' קיד אב-אלול תשסד עמ' פז-צז  
30.קרשטין, אשר [בענין אם מותר לגרום צער לבעלי חיים ע"י נסיונות מדעיים בגופם לצורך חקירות רפואיות] נעם ד תשכא עמ' שכו-שכז  
31.רבינוביץ, ה' הציד בעיני היהדות הרופא העברי שנה 38 1965 עמ' 192-190  
32.רוזנסון, ישראל על מעמדם המשפטי והמוסרי של בעלי-חיים: הערה אקולוגית בד"ד 8 תשנט עמ'77-92  
33.רוזנפלד, שלמה השמדת עודפי בעלי חיים תחומין י (תשמט) 258-261  
34.ריינס, חיים זאב יחס היהדות לבעלי חיים מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' מ-מד  
35.רקובר, נחום הגנת החי (ציד חיות) נספח: החוק בישראל וההצעות לתיקונו. משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' מ, ירושלים תשלו 19 עמ'; קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 221-201; נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' רז-רכז  
36.שושן, אריה צער בעלי חיים אנו ובעלי-חיים, ירושלים תשכג פרק ג עמ' 39-54  
37.שושן, אריה גמילות חסדים לבעלי חיים בעלי חיים בספרות ישראל, רחובות תשלא עמ' 53-57  
38.שטיינברג, אברהם צער בעלי חיים לאור ההלכה אסיא ב שבט תשלא עמ' 8-14  
39.שטסמן, יצחק איסור צער בעלי חים ופרטיו צהר י תשסב עמ' תקכה-תקלה  
40.שטסמן, יצחק אליהו  נפש כל חי (בדיני צער בעלי חיים) ירושלים תשסב של עמ'  
41.שטרום, מנחם מנדל בענין מריטת נוצות לצורך שחיטה כרם שלמה שנה ג קונטרס ה שבט-אדר תשם עמ' ל-לב  
42.שמש, יעל צער בעלי חיים - רצוי מול מצוי, וכיצד לצמצם את הפער שביניהם דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 325 תשס 5 עמ'  
43.שנקולבסקי, אליעזר עיקור כלבה המעין כרך מג גל' ב טבת תשסג עמ' 31-35  
44. Bamberger, Moses Loeb (II)  ?ber Tierschutz nach den Lehren der Thora  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 2 (1915), p. 80-86.   
45. Cohen, Noah J.  Tsa'ar Baale Hayim - The prevention of cruelty to animals, its bases, development and legislation in Hebrew literature  Washington D.C., 1959, 15 + 208 p.; 2nd ed. Jerusalem 1976, 12 + 211 p.   
46. Daiches, Samuel  Man's duty to animals  Jewish Forum 14 (1931), p. 10-13  
47. Heinemann, Isaac  Tierschutz nach j?discher und griechischer Anschauung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 2 (1915), p. 137-140  
48. Hirsch, Emil G.  Cruelty to animals  Jewish Encyclopedia 4, p. 376-378  
49. Hurewitz, Jos.  The care of animals in Jewish life and law  In: The Jewish Library, ed. Leo Jung, 1st ser., no. 5, N.Y. 1926, 22 p.  
50. Jakobovits, Immanuel  The medical treatment of animals in Jewish law  Journal of Jewish Studies 7 (1956), p. 207-220  
51. Jung, Leo  The Supreme Triad: Hen; Hessed; Tzedakah; Rahamim; Hessed toward animals; Ecology  Justice, justice shall thou pursue; papers assembled on the occasion of the 75th birthday of Julius Mark, 1975, p. 93-106  
52. Kaplan, Zvi  Animals, cruelty to  Encyclopedia Judaica 3, p. 5-7 = Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 188-191  
53. Landau, W.  ?ber Thierqualerei nach den Grundsatzen des Judenthums  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 12 (1863), p. 41-54  
54. Lattes, Giuseppe  La legge Mosaica e la societa protettrice degli animali  Mose 1 (1878), p. 193-194, 349-350  
55. Low, Albert  Thierschutz im Judenthume nach Bibel und Talmud  Budapest 1890, 37 p.; 1891, 36 + 2 p.  
56. Massyngberde-Ford, J.  Jewish law and animal symbolism  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 10 (1979), p. 203-212  
57. Rabinowicz, H.  Judaism and hunting  Harofe Haivri 37,1 (1964), Engl. sect., p. 264-261 = 38,1 (1965), p. 263-260  
58. Raisin, Jacob Salmon  Humanitarianism of the laws of Israel. Kindness to animals  Jewish Tracts 6, n.d., 12 p.  
59. Rubenstein, Samuel  Conversion to Judaism and animal life in Jewish law  N.Y. 1973?, 28 p.  
60. Schochet, Elijah Judah  Animal life in Jewish tradition: attitudes and relationships  N.Y. 1984, 10 + 379 p.  
61. Unna, Isak  Tierschutz im Judentum  Frankf.a.M. 1928, 24 p.  
62. Wohlgemuth, Josef  Vom Tier und seiner Wertung (nach Bibel und Talmud)  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 14 (1927), p. 585-610  
63. Wohlgemuth, Josef  Das Leid der Tiere  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 15 (1928), p. 245-267, 452-468  
64. Wohlgemuth, Josef  Einfuhrung in das Empfindungsleben der Tiere (nach Bibel und Talmud)  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 16 (1929), p. 455-481  
65. Wohlgemuth, Josef  Das Tier und seine Wertung im alten Judentum  Frankf.a.M. 1930, 147 p.